Skip to main content

Full text of "Orationes; recognovit brevique adnotatione critica instruxit S.H. Butcher"

See other formats


HANDBOUND 
AT THE UNIVERSm' OF 
TORONTO PRESS SCRIPTORUM CLASSICORUM 
BIBLIOTHECA OXONIENSIS 
OXONII 
E TYPOGRAPIIEO CLARENDONIANO 

LONDINI ET NOVI EBORACI 
APUD HENRICUM FROWDE I w^ DEMOSTHEN I S rf V ORATIONES RECOGNOVIT 
BREVIQVE ADNOTATIONE CRITICA INSTRVXIT 

S. H. BUTCHER 

IN VNIVBRSITATE EDINBVRGENSI LITTERARVM GRAECARVM OLIM PROFESSOR TOMVS I 
OXONII 
E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO til PA 

v./ OXONII 

Excudebat Horatius Hari 
Tyfngrnplfus acadcmiats PRAEFATIO 

Textvs Demosthenici origines quam altissime 
repetentibus illud satis liquet, Alexandriae (ibique 
primum, ut videtur) adhibitis optimae notae exem- 
plaribus in unum corpus redactas esse orationes 
titulosque in Callimachi catalogo sive -niva^iv inscriptos. 
Et ordo quidem orationum, quamvis in codicibus 
aHquatenus discrepet, is est hodie ut restet commune 
aliquid quod ad -nlvaKas illos revocetur. Eodem 
spectat ratio stichometrica ; nam versuum numerus, 
qui (TTix.01 appellantur, singulis orationibus sub- 
scriptus ex Alexandrinis exemplaribus primo de- 
sumptus, deinde in aHa descriptus usque ad undeci- 
mum saeculum paene incolumis permansit ^ Sed 
huius recensionis, unde tota nostra, nisi faHor, pendet 
TrapdSoo-t!,-, deficiunt testimonia quibus fortunas perse- 
quamur. 

Constat alias compluris exstitisse antiquis tem- 
poribus recensiones, sicut ^ATTiKiavd (sc. dT7oy/3a(/)a) illa, 
de quibus multa disputaverunt viri doctissimi, certatim 
enisi ut optimos nostros codices, Parisinum S et 
Laurentianum L, huius memoriae testis esse osten- 
derent. Tenui sane freti indicio rem magnam con- 
ficere voluerunt ; nihil enim fere est cur praestantius 

1 W. Christ, Die Attikusausgabe des Dentosthenes, Munchen, 1882 ; 
Usener, Unser Platontcxt, Gotting. Nachrichten, 1892, pp. 192 sqq. 

V PRAEFATIO 

aliquid Atticianis illis, aut in Demosthene, aut in 
Aeschine, aut in Platone tribuamus ; et si vel maxime 
in perpaucis ab Harpocratione citatis locis cum S con- 
spirarent, non continuo in eius familiam essent ad- 
sciscenda^ At quomodo res se habet? Earum, 
quas S sibi proprias habet lectiones, unam tantum 
eamque dubiam (eKTroAejuiJ/o-ai i 7 et iii 7) Atticiana 
confirmant ; semel (xxiv ii) cum codicibus omnibus 
consentiunt ; reliquo in loco (xxii 20) neque exem- 
plaria illa neque codices sententiae satisfaciunt. 
Restat orationis undecimae subscriptio in F B servata 
— hmpOiOTai CK (?) hvo 'ArrtKiarwr, — quae quantulum 
in hoc argumento valeat optime docuerunt Buer- 
mann ^ et Lipsius. 

Alia prorsus quaestio est quaenam fuerit i) apxo-^a 
(sc. IkSoo-is), quam scholiasta ad Midianae locum § 147 
commemorat ( ' Upd ' fxovov rj apxaia e;(€t), editioni vul- 
gari, ut videtur, oppositam (cf. § ^^ schol. rj 8j;|iico8???). 
In § 147 vulgo legitur Upav ia-6i]Ta : veram procul 
dubio lectionem Upd tuentur ?; dpyaia et codex S. 
Hos testis quodam modo inter se adfinis fuisse per 
se probabile est, nullo modo demonstrari potest. 

Itaque ad codices nostros veniamus, quos ab uno 
archetypo fluxisse multis indiciis apparet. Quid enim 
aliud sibi vult in codicibus (S L F) manca in fine 
oratio contra Zenothemim (xxxii) et in eisdem verbis 
praecisa ? quid tot errores omnibus communes ? quid 
illud denique, quod lectiones ahquot, quas ab Har- 
pocratione servatas laudavit Dindorf (Dem. ed. 3, p. iv. 

1 Cf. J. H. Lipsius, Zm- Te.xtgeschichte des Deinostlienes, Berichte 
iiber die Verhandlungen der Kon. Sachsischen Gesellschatt der Wiss., 
pp. 12-17. Leipzig, 1893. 

" Hermes xxi. 1886. pp. 39-40. 

vi PRAEFATIO 

Lipsiae 1H71), omnis ad unum Hbri tacitas relin- 
quunt ? Archetypum vero quando exaratum sit valde 
incertum ; quinto sextove saeculo id factum esse putat 
Blass : serioribus certe Romani imperii temporibus 
adsignandum est. 

Vtcunque ea res iudicanda ceteris codicibus longe 
Parisinus S antecellit ; quocum coniungendus est con- 
similis ac consanguineus Laurentianus L, sive ab 
eodem quo S parente ortus, sive, quod veri similius 
iam videtur \ ab S vel eius apographo descriptus, In 
eo autem potissimum cernitur codicis S praestantia 
quod languida illa vel redundantia, quae in vulgaribus 
exemplis reperiuntur, plerumque aspernatus vim suam 
Demostheni nervosque reddit, pressius ac concitatius 
loquentem exhibet. Rara sunt quae per impruden- 
tiam inrepserunt glossemata ^ ; multo rariora quae 
augendi atque ornandi studio rhetores interpolaverunt. 
Hodierni quidem nonnulli, ut nimii fortasse sunt in 
glossematis indagandis, permulta huius generis vel in 
ipso S delitescere suspicantur ; meo tamen iudicio 
perpauca habet S supervacanea ; desunt saepius vo- 
cabula unum. et alterum, in ceteris reperta, quibus 
aegre caremus ^. Insignem hanc inter S et ceteras 
familias discrepantiam alii ita explicaverunt ut duas 
a Demosthenis manu profectas esse recensiones exi- 
stimarent, alteram breviorem, ab S (L) servatam, 
longiorem alteram ; et in una certe oratione, Philip- 

1 E. Drerup, Antike Detiiostlienesansgaben. Leipzig, 1899, 

^ e. g. ix 25 ■ntfXTrToVf xviii 33 Tofs ^wKtvcn, xix 314 Ttpuirjv. Contra 

reicit S glossemata, e. g. ix 45 daipoSoKowTas, xvi i8 ^otjOowtojv, 

xviii 174 (piXojv, 262 Tpav^aTa, xix 136 oxAos. 

* e. g. xviii 102 ra ovt, 168 avTo, rd, 175 KaTanXfj^at, 205 euTVXwy, 

213 diKrjv, 271 alTiav, 279 Kal -naaav ex<t KaKiav, 290 oi) Tw . . KaTOp&ovv, 

xix 136 u yh', 178 aiVjoj'. 

vii PRAEFATIO 

pica tertia, id revera evenisse evicerunt, ut opinor, 
Spengel ct Weil. Ouam tamen explicationem in 
ceteras cadere vix credideris ; amplificandi enim 
rationem si quae et qualis sit perpenderis, quam con- 
grua interpolatorum indoli : si porro ista in singulis 
codicibus crescentia velis scrutari. haud dubium fore 
credo quin correctorum additamenta esse censeas, non 
oratori paulo fusius dicenti imputes. 

Lectiones probas, quac vel ab S solo vel ab SL 
servatae sunt, longum erat enumerare ^ Nec vero 
quicquam magis proprium sibi S habet quam ver- 
borum conlocationem, qua cum concinnior alioqui et 
numerosior fit oratio, tum vocalium concursus evita- 
tur syllabaeque breves continuatae ; quotiens autem 
peccavit librarius, ipse operam plerumque dedit ut 
rectum ordinem restitueret. Denique cum ceterorum 
codicum in diversis orationibus diversa sit aestimatio, 
solius S fides est paene in omnibus eadem. Sed 
non virtutibus tantum sed peccandi quoque genere 
S memorabilis ; ipsa enim quae mendose leguntur 
non tam lectionis vitia esse solent quam scripturae -, 
et certioribus nos saepe vestigiis ad sinceram memo- 

^ Haec ex hoc uno volumine exempla sint : iii 31 avhptioraTov, 
iv 18 naipuv, iv 37 fifWiToi, xiv 2 XfXvcrtTat, 2 SovxiKav (= ovxl i^av), 
xvi 12 oi) ydp, xviii 162 ala$avft, xviii 208 Mapadwvt, 210 (-irei, xix 137 
KaT(iiffj.ipev, 167 5^ Ttpoipaaiv, 284 TjTtfMjafTai. 

^ Huiusmodi mendis S refertus est, e. g. cum barbarismo iii i 
vftaufKOa, iii 22 x"P'<''oy"'J') v 14 Tpoa^ujp.f6a, xiv 33 et xviii 160 
aKova(T(, xviii i68 avnnvdaovTas : cum prava syntaxi ii 2 86(aifi(v, 
iii 2 auaaifKV, iii 6 porjOrjarjT^, iv 42 Soktj, 43 KCoXvar], viii 2 (-niaxf^oiv, 
viii 41 5r]noKpaTfta6(, viii 46 avfifiivot, 68 ovt( ■yfvoifirjv, x 11 KaTaKvori, 
xiv 4 TOVTOvs ■noX(iJ.(tv, xiv 39 ovk av TTotT]a(T(, xviii 178 a Pov\cufi(0a, 
xix 341 av . . TroiTjaovTas : perperam divisis syllabis vii 8 ofxo\oyovfi(v 
wf, vii 40 aK(\paa6' ws av, viii 7 Xtyovaiv ISiws (= \(yovat vf} Ai" us), 
xi 18 Kal Tas (paivas avrwv (= Kal rd atpuv avTujv), xviii 68 virofivTffta 
6(oipovai. ( = vrT0fjivqfia6' opaiat), xviii 257 ovk dWayrjvai {= oii Ka\d 7' 
^i' a). Cf. Cobet Misc. Crit. viii sqq. 

viii PRAEFATIO 

riam revocant quam codices qui emendatricem manum 
perpessi sunt ^. 

Omnium igitur iam consensu Parisinus S principa- 
tum obtinet ; ne id tamen committamus ut huic uni 
vel codici vel codicum familiae dediti et quasi addicti 
ceteros neglegamus. Fuerunt qui huius libri lectiones 
pro sacrosanctis habuerunt ; hunc ducem etiam re- 
clamante Graeci sermonis usu secuti sunt ; si qua 
autem exciderant vocabula prorsus necessaria, his 
omissis tam contorte tam perplexe Demosthenem 
loqui voluerunt ut ne in Thucydide quidem id ferri 
potuerit. Sane ubi dubitari potest, codicis S mo- 
mento res inclinatur, nec ideo unquam S deseren- 
dus quod adversantur testes numero praepollentes ; 
immo sescentiens huius unius auctoritas contra ceteros 
valet. Testi tamen quamvis locupleti non utique 
credendum est, nec cum de eo agitur quid in unoquo- 
que loco legendum sit, res in universum tantum modo 
spectanda est, sed in singulis integro uti iudicio 
oportet. 

Codicum qui praeter S L prope ducenti exstant 
ita inter se discrepant familiae ut magna tamen sit 
omnium similitudo si cum S contuleris. Inter quos 
eminet Augustanus primus (A), qui^ quamvis ipse 
integram persaepe servet lectionem, eam familiam 
ducit quae veterem memoriam — ' vulgatam ' fortasse 
antiquam dixeris — tradidit a Parisino S alienam mul- 
taque interpolantium opera auctam. Marcianus F et 
Parisinus Y, aliarum familiarum duces, cum multa 
habeant cum A communia, vinculo olim artiore cum 

1 e. g. iv 40 ovSfvos 8' dnoKuniTf, xvi 5 t« ytvrjffoVTai, xviii 32 
aniojiJLiv, xviii 91 ■n&vTt. 

ix PRAEFATIO 

S fuisse coniuncti videntur ; cuius cognationis etiam 
nunc indicia supersunt non modo externa quaedam 
a Drerupo commemorata, quae in ordine orationum, 
in stichometria, in signis criticis posita sunt, sed etiam 
alia quae ad textum ipsum pertinent ; cum codicibus 
tamen ex eodem unde A fonte derivatis contami- 
nati easdem fere interpolationes exhibent. Codices 
tam inter se permixtos suae quemque famih'ae vix 
possis adsignare. Rem per se difficilem difficiliorem 
reddit illud quod ah'a est in ahis orationibus singu- 
lorum inter se codicum ratio. Proxime ad S accedit 
interdum A, ut in de Corona ; consentiunt interdum 
S F in orationibus pluribus privatis ; interdum, ut in 
contionibus, hi magis inter se dissident, consentiunt 
magis F A. In PhiHppicae tertiae parte priore F ita 
ampHficatus est ut cum A fere conspiret ; in posteriore 
breviorem Parisini S recensionem sequitur. lam vero 
Y quam arte in nonnuHis orationibus cum S cohae- 
reat ostendunt verba vel etiam versus ab utroque 
omissi (ut in xix 86, Hx 87-8, Ix 17) ; contra Y P in 
or. xxii, xxiii, xxiv et Y O P in insigni loco xxi 
133 ab S dissentiunt ^ Nimirum interioris aHquid 
et reconditioris habent codicum inter se adfinitates 
quam ut in ordinem rite digeras, nedum stemma con- 
ficias. Ouodsi in classis quasdam vel famiHas — si 
latius ea vox usurpanda — infra dispositos vides, non 
exactae rem partitionis esse memineris. 

Magna nuperrime rei criticae subsidia accesserunt, 
fragmenta dico papyracea quae in Aegypto reperta 
sunt, quorum unum primi A. C. saecuH esse videtur, 
aHa nonnuHa secundi r. C. Ouodsi nulla fere lectio- 

1 J. H. Lipsius, op. cit., pp. 19-20. 

X PRAEFATIO 

num novitate haec splendent non ideo tamen nihil 
inde addisci potest. Illud primum non mediocre 
movet studium quod antiquissimae memoriae aucto- 
res iam habemus a libris nostris diversae; neque 
enim cum codice ullo aut codicum familia plane con- 
gruunt ; modo his modo illis sufifragantur, modo ab 
omnibus pariter dissident ; neque desunt loci ubi 
veram lectionem unice tuentur. Itaque nostris testi- 
moniis hic illic locupletiora nacti admonemur ne 
ipsius S auctoritati nimium confidamus. Non quo 
vetustissima quaeque et integerrima sint, quod vel 
illud unum refellit Phaedonis Platonici fragmentum 
papyraceum, saeculo, ut videtur, A. c. tertio scriptum, 
Bodleiano idem codice noni P. c. saeculi multo 
deterius; sed Demosthenica haec cum vetustate com- 
mendantur tum per se fidem plurimam faciunt. Alte- 
rum est quod vel magis admiremur. Vt singulis in 
lectionibus codicum quivis a papyro discrepat, ita si 
rem totam respexeris mirum in modum cum optimis 
libris consentit papyrorum testimonium. Vsque adeo 
post millesimum fere annum aut nihil aut admodum 
paululum damni cepisse textus videtur. Vitiosa sane 
multa invexerunt aliquando sive interpretes male 
seduli sive Hbrariorum incuria inculcantium quae in 
margine adscripta erant, nec raro horum manifesta 
vestigia tenemus. Non tamen Romanis id demum 
temporibus sed potius Alexandrinis accidisse arbi- 
trandum, vel etiam ipsius oratoris aetati propioribus. 
Neque in dies magis crevisse malum videtur, sed cum 
maxime rhetorum scholae vigerent Demosthenem 
lectitantium, interpretantium, ediscentium, atque in~ 
gens pateret corruptelae locus, cessavisse industriam 

xi PRAEFATIO 

perversam interpretantium ac paene constitisse pu- 
tandum est ; quo quid potuit insperatius evenire? Quid 
vero interpolator ille, Byzantinus magistellus, quem 
exagitaverunt critici ? Hic quoque si non insons 
iudicandus, at non capitis damnandus. Idem docent 
aliorum scriptorum fragmcnta papyracea vel infimae 
aetatis homines haud indiligenter tradita conservasse. 

Habemusne alia ad textum recensendum adminicula, 
eos quos vel rhetores citaverunt locos vel imitati sunt 
sophistae ? Has enim memoriae Demosthenicae reli- 
quias undelibet petitas admirabili cura ac diligentia 
conlegit Blass. At vereor ne in re nimis lubrica 
versatus sit vir doctissimus ; nam illud primum quae- 
rendum Hbrumne ante oculos rhetor habuerit an 
locum memoriter citaverit ; antiqui enim paulo Hberiore 
utebantur citandi genere, memoriae magis quam scriptis 
confisi ^ Sin autem — quod perraro fit — exploratum 
habebis ex libro verba ipsa esse exscripta, porro de 
hbro qualis fuerit potest ambigi ; nam vel deterrima 
exemplaria iam tum in manibus erant. Accedit ut 
locus idem bis vel saepius ab eodem citatus diversam 
formam induat, sive citantis errore sive fluctuante 
codicum lectionc, sicut PhiUppicae tertiae initium 
quater a Dionysio Halicarnassensi citatum ter diverse 
legitur. Aliud quoque est in quo iure haereas, quod 
ad Demosthenis textum vulgo receptum refingi 
solebat et adcommodari rhetoris textus qui citata 
exhibet. Ouodsi parcior ex his fructus potest percipi, 
multo minus adiumenti habent orationes illae quibus 
Aristides, Libanius, Isidorus Pelusiota Demosthenem 

* Cf. Aristid. ii. 516 ^Dind.) qiii citato loco or. xviii 222 addit ovruai 
nws' ov yap aKptPws ixei.tvT]fxat rd p-qpma. 

xii PRAEFATIO 

tanquam aemuli imitati sunt ; nam aliena ita mutua- 
bantur ut et sua immiscerent ; quo quidque igitur 
referendum sit, non facilis est diiudicatio, nec nisi cum 
imitatio fit paene servilis, sicut Libanii in declama- 
tionibus, Isidori interdum in epistulis, quicquam ad 
rem criticam lucrari possis. 

Restat res alia quam summatim attingam. De hiatu 
inter vocalis, de brevium syllabarum concursu, de re 
rhythmica, praeclare Blass disseruit ; quaerendum 
autem an norma inde petenda sit ad quam Demo- 
sthenica possint exigi, detegi aut emendari depravata. 
Quo in genere Demosthenes quamvis rei agendae 
intentus non operarii in modum sed summi in dicendo 
artificis verborum compositioni invigilabat ; hiatum 
tamen non anxie ille, sicut Isocrates, videtur evitasse, 
nec si quando hiatus apparet, certa inde neglegentia, 
ne corruptelam dicam, argui potest. Subest tamen 
suspicionis nonnihil ; hiatum enim parcius exhibent H- 
bri meliores ; usus autem frequentior, ut in Timocratea, 
indicium haud leve est oratoris manum extremam 
non accessisse operi. Neque illud praetermittendum 
saepe fieri ut tollatur hiatus si in clausula aliqua vel 
vocabulo vox paululum immoretur. Deteriori igitur 
codici hiatum respuenti libentius obtemperamus quam 
meliori recipienti '. Quodsi hiatumvix ausis ipse corri- 
gendo removere, vel magis esset temerarium brevibus 
syllabis coacervatis opitulari. Plurium enim quam 
duarum concursum cum non adamet Demosthenes, rei 
tamen necessitati vel suo commodo adeo multum lar- ' e. g. his locis S hiatum exhibet, iii lo inavoi vntf, xviii 142 
liroKr](f>Ofi ovTos e\dTTa)v, 222 Tjj iroA«< (itatpufitvos, evitant alii 
codices. 

xiii prai:fatio 

gitur, ut crebris exceptionibus paene obruatur regula ^ 
Denique de nunieris oratoriis quid dicendum ? Nova 
quidem multa Blass protulit ex intima rei rhythmicae 
cognitione hausta, sed nescio an huius doctrinae arcana 
nondum aperuerit, immo vero aperire nemo possit. 
Etsi enim periodi Demosthenicae structura est in pri- 
mis artificiosa, sentiri magis numeros puto quam certis 
legibus definiri ; nec nisi textui vi adlata vel oratorie 
pronuntiandi neglecta ratione effici potest ut rhythmi 
inter se prorsus respondeant, sive membra membris 
conferas, sive nexu quodam multiplici, choricorum 
ritu, implicatas esse periodos statuas. 

Sed haec hactenus. Quantum in textu recensendo iis 
debeam qui huic scriptori operam dicaverunt — Reiskio 
Bekkero Voemelio Dindorfio — vix possim referre, vix 
quid Weilio potissimum quocum ipse saepissime con- 
sentio, cuius tanta est iudicii elegantia quanta in cetera 
Graecae antiquitatis cognitione eruditio. Dobraeum 
etiam et Cobetum, viros in re critica omnium sagacissi- 
mos, libet nominare. Blassio denique, viro et mihi 
amicissimo et horum studiorum magistro ac paene cory- 
phaeo, praecipuae mihi grates sunt agendae. Quodsi 
ab eo duce saepius descivi, id vel ipse fortasse compro- 
babit, qui veri amantissimus non docendo magis quam 
dedocendo nobis profuit et cautius euntibus prae- 
munivit viam. Non omnia quidem sicut a Demosthene 
scripta sunt salva ad nos pervenerint ; quidlibet ad- ^ e. g. (ut paucissimis utar exemplis) iv 7 to. KartppqOvnrjnfva -n&Xiv 

avaXTjif/fcrOe, 42 tov irXtiovos dpeyo/j.evos iVcuj, vi 29 d^ptaTTjKOTa tcL TOTt 

\(y6ij.fva, xviii 203 aiuiva SiaTfTfXfKe, 230 (irTaKoaia aTaSt' diro, 239 

(iiTfp (v^SfxtTO Tapa, xix 154 5id to TTpoKaTaKfXprjcrOat, 210 (rreKa/xffd- 

vfTO ydp avTTJs, 226 npoi t/fdrep' ataOrjcTtv, 305 ^iKtrrnov drroKa\uiv, 308 
_»_\.. » \ „r^ aiiTdv dvoKa\ovvTaT 

xiv PRAEFATIO 

dendo peccaverint librarii ; menda adhuc nonnulla 
criticorum aut oculos fefellerint aut arti restiterint ; 
at perpauca tamen iam sunt quibus coniectura possis 
mederi. Nova supellectili opus est si emendatiora 
aliquanto requiruntur ; nec deest quidem spes fore ut 
ex Aegyptia tellure, quae tot tantisque nos donis 
locupletavit, papyrorum messis uberior proveniat. 

S. H. B. 

Scribebam mense Ociobri m dcccc iii XV ORATIONVM ORDO TOMVS I 

1. 'OXvvOiaKos a. II. OXw^iaKos ^. III. 'OXvv^iaKos y. 
IV. Kara ^tXLTnrov a. V. Ilept rJys EipT^vr/s. VI. KaTa 

^iXiVTrov /3. VII. Hepi AXovyija-ov . VIII. Ilcpt twv iv 

Xcp/aovT^cra). IX. Kara 4>tAi7r7rou y. X. Kara ^tXtTTTrov S. 

XI. IIpOS T^V 'ETTtCTToXT^V. XII. [^tAtTTTTOv] 'ETrtGrToXr^. 

XIII. Iltpt SwTa^ctos. XIV. Ilept twv 2v/x/xoptaJv. 

XV. Yttcp t^s PoSiwv 'EAcv^cptas. XVI. 'YTrcp McyaAo- 

TToAtToiv. XVII. Ilepi Twv Trpos AAc^avSpov ^vv6rjKU)v. 

XVIII. ITept Tov 2T€^avov. XIX. Tltpt Ti^s napa7rp£(7/3€tas. 

TOMVS II 

Fars Prior xx. IIpos AcTTTtvT/v. xxi. KaT^ MctStov. 

XXII. Kara AvSpoTiwvos. XXIII. KaTa 'AptcrTOKpaTOVS. 

XXIV. KaTtt TiixoKpdTov;. XXV. KaTa Apto-royctTovos a. 

XXVI. KaTtt 'AptcTToyciTovos (3. 

Pars Altera xxvii. KaTa 'A<f>6ftov a. xxviii. KaTa 

'At^dySov /?. XXIX. IIpos "A^o^ov. XXX. IIpos 

'Ovv^opa a. XXXI. IIpos 'Ovi;Topa /3, XXXII. IIpos 

ZrjVoOcfiiv. XXXIII. IIpos 'ATraTovptov. XXXIV. ITpos 

(popfjLLUiva. XXXV. IIpos AttKptTov. XXXVI. 'Yvrcp <l>op- 

/xtWos. XXXVII. IIpos IlavTatvcTOV. XXXVIII. TIpos 

Navcrt/i,a;(OV. XXXIX. TIpos Bottorov Trcpt tov 'Ov6fjLaTO<;, 

XL. IIpos BotwTov TTcpi IIpotKos MrjTpwa^. 

TOMVS III 

XLI. IIpos STTOvStav. XLII. IIpos ^atvtTTTrov. XLIII. 

IIpos MttKcipTaTov. XLIV. IIpos Actuxapy;. XLV. Karu 

2TC<^avov a. XLVI. KaTa 2tc^civov /S. XLVII. KaTa 

Evcpyov Ktti Mv>;crty8oi'Aov ^cvSo/xapTvptwv. XLVIII. 

Kara 'OAv/xTrtoSojpov. XLIX. IIpos Tt/xd^cov. L. ITpos 

IIoAvKAca. LI. ITcpi Tov Stc^civov t^s Tpt7/pap;^tas. LII. 

IIpos KctAAtTrTTOv. LIII. ITpds NiKdtrTpaTov. LIV. Kara 

Kdvtovos. LV. ITpds KaAAtKAca. LVI. KaTu Aiovv- 

a-oBwpov. LVII. Ilpds Evy3ovAiSi/v. LVIII. Kutu 

@eoKpLvov. LIX. KaTtt Ncatpas. LX. ETrtTcit^tos. 

LXI. 'EpcaTiKos. UpooLfiLa. 'ETriCTToAat' 

xvi CODICVM CATALOGVS 

qvi praecipvi fervntvr 
Familia Prima 

S vel 2. Parisittus 2934, membranaceus, saec. x ineuntis. 
Continet orationes sexaginta, Prooemia, Epistulas quin- 
que primas : desunt Philippi Epistula (xii) et orationis 
septimae decimae pars extrema. Orationes Prooemia 
Epistulae hoc ordine leguntur, Or. i-iv, viii, vii, v, vi, ix, 
X, xi, xxii, xxiv, xxiii, xx, xxi, xviii, xix, xxv, xxvi, lix, 
xxxvi, xlv, xlvi, xxxvii, xxxviii, xxxii-xxxiv, Prooemia, Epi- 
stulae quinque (i, iv, ii, v, iii), Or. xxvii-xxxi, liv, Ivi, xlviii, 
xlvii, Iv, 1, li, liii, xlix, lii, xxxix-xliv, Ivii, Iviii, Ixi, Ix, xiii, 
xiv, xvi, XV, xvii. Orationibus duabus et viginti adscripta 
sunt argumenta ; versuum (ortxcDi') numerus plerumque 
subscriptus ; in margine addita sunt scholia quae saec. xi 
esse videntur et lectionis varietates permultae. Ipsi se 
librario corrigenti magna fides habenda est, non item 
ceteris correctoribus. 

Codex minuscuHs scriptus ; codicis exemplum unciali- 
bus scriptum fuisse liquet, Huius praestantiam primus 
intellexit Bekker {Oratores Attici, Oxon. 1822-1823), 
Codicem heliographice expressum edidit E, Leroux, 
Paris, 1892, 

L. Laiirentianus plut. Ivi. 9. 136, partim chartaceus, partim 
bombycinus : pleraeque orationes saec. xiii vel xiv. Ora- 
tiones continet hoc ordine collocatas i, ii, iii (manu 
recenti scriptas), viii, vii, vi, ix, x (desunt quaedam inde 
a ix. 70 ^'iow^ usque ad x. 2 '^ Tavrr^^i iKiivov^ quae supple- 
vit manus recentissima), xi, xxii, xxiv (tribus manibus 
scriptam, duabus saec. xiv §§ 1-174, postrema saec. xv, 
ut videtur, §§ 175 sqq.), xx, xviii, xix, xxiii (non eadem 
quidem manu, sed omnes eadem fere aetate scriptas, 
saec. xiii vel xiv), xii (manu reccntiore), 

DEMOSTH., VOL. I, Xvii b CODICVM CATALOGVS 

Huius codicis partes antiquiores, contiones praesertim, 
Parisino S simillimae. Schultz, qui primus eum investi- 
gavit {de Codicibtis Quibiisdam ad Orationem Philippicam 
Tertiam nondton adhibitis, Berolini), non ex S pendere 
censuit, sed ex eodem atque S archetypo derivatum esse ; 
ceteri deinde suffragati sunt ; sed vide de iis quae gravis- 
sime Drerup disputavit [Antike Demosthenesausgaben, 
Leipzig, 1899). 
Vind. I. Vindobonensis 70, chartacei pars prima, saec. xv. 
Parisini S, ut videtur, apographus. Continet orationes 
i, iii, ii, iv, vi, ix, x, v, viii, vii, xi, xii, xiii, xiv, xv. 

Familia Secvnda 

A vel Aug. L Augustanus primus, nunc Monacensis 485, 
membranaceus, saec. x. Continet orationes quinquaginta 
quattuor hoc ordine conlocatas, iv, i (ab initio mancam), 
ii, iii (iii cum Libanii argumento, utramque mancam), 
V (cum Anonymi argumento) — ix, xi, x (xi et x cum trai- 
ciendi signis), xxii, xxi, xxiii, xviii, xix, xxiv, xx, xxv, xxvi, 
liv, Iv, xlviii, Ivi, xxvii, xxviii, xxix (in fine mancam), xxx, 
xxxi, xxxvii, xxxv, xxxviii, xxxiv, xxxii, xxxvi, xxxiii, xiii, xiv, 
xvi, XV, xviii, li (post 1 repetitam ex alio et emendatiore 
codice), xliii, xliv, xxxix, xl (deest magna pars), xli, xlix, 
liii, xlii, 1, li, Ivii, Iviii, xlvii (mutilam) : desunt xii, xlv, 
xlvi, xlvii (pars maxima), lii, lix, Ix, Ixi, Prooemia et 
Epistulae. 

Suae hic familiae codex est princeps ; interpolatione 
non caret quidem, medium tamen aliquid inter SL et 
deteriores libros praebet. Varie de eo iudicaverunt viri 
docti ; acquiescendum, opinor, in Andr. Spengehi sententia 
qui, lectionibus quas in contionibus prima manus dedit 
accuratius excussis, secundas ei post SL deferendas esse 
confirmavit. {Uber die Handschrift cod. Augustanus I 
Monac, Miinchen, 1872.) Correctorum doctiorum, ut ait 
Dindorf, saepius manus prodit. Hoc fundamento nititur 
editio Reiskiana. 

Eiusdem familiae praeter alios sunt — 
xviii CODICVM CATALOGVS 

Vrb. Fr<5/««j 113, membranaceus, saec. xi. Continet orationes 
quindecim. ' Varia codicis manus et lectio referri potest 
ad familiam Y ' (Voemel). 

s. Parisinus 2940, bombycinus, saec. xiii. Continet orationes 
sedecim. 

k. Parisinus 2998 (olim 264 et 2766), bombycinus, saec. xiv 
ineuntis. Continet orationes septemdecim. 

r. Parisinus 2936 (olim 380 et 2188), membranaceus, saec. xiv 
ineuntis. Continet orationes quinquaginta septem et 
Prooemia a decimo incipientia. Pars certe posterior ab 
A derivata est. 

Familia Tertia 

Y vel Y. Parisinus 2935, membranaceus, saec. x vel xi. Con- 
tinet Prolegomena de Vit. Dem., Libanii argumenta, 
orationes viginti novem hoc ordine conlocatas i-xxi, xxiii, 
xxii, xxiv-xxvi, lix, Ixi, Ix, et Prooemia. 

O vel Q. Antverpiensis 43, nunc Bruxellensis, chartaceus, saec. 

XV. Continet Libanii Vit. Dem. et argumenta complura, 

orationes easdem quas Y et eodem ordine. Cetera cum 

Y plerumque conspirant. 
P vel n, Laurentianus plut. Hx. 9, membranaceus, saec. x vel 

xi manu scriptus eadem qua Aristophanes Ravennas. 

Inerant olim orationes sedecim, desunt octo. Orationes 

continet xix (cuius orationis prima 18 foUa manus recentior 

supplevit), Ix, XX, xxi, xxiii, xxii, xxiv, xxv. Insunt et 

argumenta nonnulla et scholia varia. 
v. Parisinus Coislinianus 339, membranaceus, saec. xv. Ora- 

tiones insunt eaedem quae in Y et Prooemia. 
u. Parisinus Coislinianus 324, chartaceus, saec. xv. Continet 

Libanii Vit. Dem. et orationes tredecim. Consentit 

cum O. 

Familia Qvarta 

Huius familiae dux est — 
F vel M. Marciamis 416, membranaceus, saec. x, Continet 

xix CODICVM CATALOGVS 

Libanii argumenta, orationes sexaginta unam, Prooemia, 
Epistulas, Epistularumque indicem. Ordo orationum 
idem est qui in libris editis. Diversis manibus textus 
est correctus ; scholia multa sunt in margine. 

Huius familiae tribus codicibus, non iis tamen qui sunt 
optimi, F et B, nititur editio Aldina, 1504. 

B, olim Bavaricus, nunc Monacensis 85, bombycinus, saec. xiii. 
Continet Libanii argumenta (non omnia), orationes sexa- 
ginta unam, et Epistulas. Plane inter se congruunt F et 
B. Ordo orationum idem ; idem, si a minimis recesseris, 
textus ; eaedem fere adscriptae lectiones ; simillima et 
scholia et signa critica, et ratio stichometrica. Erravit 
interdum codicis B librarius male intellectis quae in 
exemplari invenit. B vel ex F descriptum esse vel ita ex 
eo derivatum ut non nisi unus codex intercesserit, mihi 
quidem probaverunt Buermann, Lipsius, Drerup. 

Q vel $. Marciatius 418, saec. x. Continet orationes triginta 
duas hoc ordine conlocatas, xviii, xix, xxxii-lxi, Prooemia, 
et Epistulas. Orationibus praefiguntur Demetrii Phalerei 
Ti-TToi eVtcTToXiKot. Tcxtus Marciano F simiUimus neque 
ita tamen ut ex eo pendeat ; suas sibi habet praeclaras 
aliquot lectiones, e. g. xlv 8, xlvi 22 ; marginaha quoque 
nonnulla aliunde quam ex F petita ; numeros denique 
stichometricos aliquanto quam in F copiosiores. 

D. Anibrosianus D 112, membranaceus, saec. x vel xi. Con- 
tinet orationes triginta duas, xxix-lix, Ixi, et Prooemia, 
eodem quo F ordine. Codici O simillimus est, neuter 
autem ex altero pendet. 

X. Lauretitiatius plut. lix. 27, bombycinus, saec. xiv. Continet 
Libanii argumenta complura et orationes septemdecim : 
XX, xxi, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, lix, Ixi, Ix, xxvii, xxviii, xxix, 
XXX, xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv. 

Fragmenta Papyracea 

Olynth. II §§ 10 et 15; saec. i vel ii P.C. Rossall School 
Library. Kenyon, Class, Rev. vi. 430. 

XX CODICVM CATALOGVS 

de Pace §§ 21-23 ; saec. ii vel iii ineuntis P.C. OxyrhyncJnis 
Papyri, iii. 116. 

Philipp. III §§ 38-40 ; saec. ii. P.c. Grenfell & Hunt, Fayum 
and other Papyri, 1900, p. 95. 

de Corotta §§ 7-8 ; saec. iii P. c. Oxyrhynchus Papyn\ iii. 117. 

de Corona §§ 17-19; saec. ii P.c. Oxyrhynchus Papyri, iv. 
156. 

de Corona §§25-28; saec. iii P.C. Oxyrhynchus Papyri, iii. 
118. 

de Corona §§ 40-47; saec. ii P.C. Oxyrhynchtis Papyri, ii. 
128. 

de Corona §§ 227-229 ; saec. i vel ii ineuntis P.C. Oxyrhyjichics 

Papyri, ii. 130. 
de Corona § 244 ; saec. iii P.C. Oxyrhynchus Papyri, i. 52. 
de Falsa Legatione § 10; saec. i vel ii P.C. Grenfell & Hunt, 

Gi-eek Papyri, ii. 4. Bodl. MS. Gr. class. f. 46 (P). 

contra Leptinem §§ 84-91 ; saec. i vel ii P.C. Berl. Pap. 5879. 

Wilcken, Tafeln 1891. 
in Midiam, Lexicon. Rainer Coll. 
in Midiam, Hypothesis et commentarii pars ; saec. i P.C. Mus. 

Brit. Pap. 131 verso. Kenyon 'Adqvcuav Ilo\iTei<i, ed. 3, 

App. i. 
in Midiam §§ 41-42 ; saec. iv vel v p.c. Proceedings 0/ 

Society of Biblical Archaeology, xv. 86. 

in Aristocratem, Lexicon ; saec. v (?) P.c. Berl. Pap. Blass, 

Hermes, xvii. 148. 
in Aristocratem §§ 110-119; saec. iii. P.c. Oxyrhynchus 

Papyri, iii. 112. 

in Titnocratem §§ 53-54, 56-58 ; saec. ii vel iii ineuntis P.C. : 
§§ 145-146, 150; saec. iii. Oxyt-hynchus Papyri, ii. 132. 

in Timocratem §§ 63-65; saec. ii vel iii ineuntis P.C. Oxy- 

rhynchtts Papyri, iv. 158. 
contra Phortnionem §§ 5-7; saec. ii. P.C. Bodl. MS. Gr. 

class. f. 47 (P). Grenfell & Hunt, Greek Papyri, ii. 10. 

xxi CODICVM CATALOGVS 

contra Boeotum §§ 52-53; saec. ii. P. C. Oxyrhynchtts Papyri, 
iv. 159. 

Prooemia 26-29; saec. i vel ii P.C. Grenfell & Hunt, 
Oxyrhynchus Papyri, i. 53. 

Epist. III ; saec. i A.c. Mus. Brit. Pap. 133, Kenyon, Class. 
Texts, p. 56. 

Fragmenta Membranacea 

de Falsa Legatione §§ 10-32; saec. ii. P.c. (Fragmentum 

Grafianum). Mus. Brit. Add. MS. 34473 (i). 
in Aristogtt. I §§ 63-67 : Brit. Mus. Add. MS. 34473 (2). xxu CORRIGENDA ET ADDENDA I 

II 
III 


8 1. 
23 1. 
27 1. 


IV 


29 1. 
17 1. 


V 


22 1. 

21 1. VI 4 
13 
23 

VII 31 

VIII 75 

1X39 

40 

45 

X20 

42 

55 

71 
72 

76 

XIII 4 

8 13 
XV 10 XVIII 3 1. 

7I. 

1. 

18 1. 

1. IN ADNOTATIONE CRITICA 

(^Mense Februario mcmx) 

15 ADD. 7)^ia.s A : vfias S vulg. 

11 ADD. Tois om. SO 

16 ANTE secl. Dobree add. om. r corr. (Par. 2936) : 

27 ADD. i-)(y)i S 

1. II add. irrjfflus Br (Par. 2936) 
27 ADD. opfxriffeTf S 
ADD. TToiTiareT' S 
2 POSTDobraeoADD. : rovs aTpaT(vofj.fi'ovs(fvlovs)Kichards 
2 ADD. KfpSos ehai scripsi : ««p Oxyrh. Pap. : Kfp^Sos ^v 
toCto] Grenfell et Hunt : eSJ/cet eJvai codd. : 5o«er thai 
Sauppe : eStJ/cet {TrKeov) thai Reisite : 50««? {TrXfop) 
fhat Blass : SoKe? irf pielyai Slameczka 
29 ADD. exffJ' S L A F O 
10 ADD. AaKeSaifioviovs S A : AaKeSaiiJLOviots vulg. 

12 DEL. NOT. KT LEG. (l (TOiXppovuTe SL : tiv cTaKppovrjr' vulg. 

57) S L : fiT) (cum iSe?»') r (Par. 2936), recte puto 
25 ADD. , cf. xix 42 

1 ADD. To 5e $e\Ti(r9' iiv eVKTTrjSf) Keyetv coni. Deuerling 
4 posT S^ ADD. Pap. m. pr. 

7 PRo soli LEG. Pap. m. pr. 
9 PRO Soli LKG. Pap. 

14 ADD, fii) vu!g. : et fi^ S (Jfi fii) m. pr.) L* A 

12 ADD. hv om. S 

10 posT evir6pots ADD. . . . xpt^f^^^ots (t in rasura) 

25 ADD. otovrat S corr. vulg. : oiovre S' ut vid., sed utique 

cum spir. leni : oT6v re F 
6 ADD. 5erv S Vind. i 

8 ADD. oiiTijs S 

10 ADD. irepiepydcrr) S 

8 POST KoXaKeia add. (vel ? KoXaKeias) 

14 ante TTpoffOvra add. npocri^vra vulg. S yp. : 

9 add. vfieh S : om. vulg. 

10 PRO e<poSevov<rav . . . S corr. leg. e<poSevov<Tav A corr. m. 
pr. : e<t>eSevov<Tav S^ : ecpeSpevovcrav S corr. (? m. pr.) 

2 DKL. not. et leg. eWtcrOe S in marg. : (xvvetaOe S (punctis 

supra positis) : <TvveiQi(T6e vulg. 
24 DEL. NOT. et leg. Siv {rwv S\ corr. ead. man.) iKarrovvrat 
codd. : wv ttv eXarrSivrat Stobaeus Flor. liv 33 : ruv, 
hv e\arTuvTat, Blass 

26 ADD. ctKovetv om. S' L' 

22 ADD. vfiuv eKa<TTos Oxyrh. Pap. 

23 POST vulg. ADD. Pap. 

27 ADD. t<Txvov ovrais Oxyrh. Pap. 

29 ADD. alterum iropo S L A : om. vulg. 

xxiii CORRIGENDA ET ADDENDA XVIII 19 

29 
30 
37 

38 39 

41 

49 

56 

228 

229 

262 

XIX 87 

173 7 ADD. y4vi)rai S' (ut vid.) A 
. 3 ADD. €iri Tovs tJttoi/j om. S^ 
. 16 ADD. hiffxivris om. SLF 

. 26 ADD. VfXOlV S 

. 20 ADD. ToCO' airavT' (sic) i/ni»/ e<rTai S : aTravTa toCto effrai 

vfjuv A : u/i7j/ oTrarTa toi/t' iffrai F 
. 7 ADD. "A^pvi^a S L F 

ADD. e?7r€ Ka\Aiffdevr)s ^a\ripivs om.S L^ 
. II ADD. 5^] 5' aiirriv A 
. 17 ADD. \aP6vras S 
. 20 ADD. elp-f]vr)v ^f S L F 

. 4 ADD. ovros iffri S corr. : ovroffl S^ ut vid. 
. 15 ADD. airo\w\eiTe S A F^ 

I ADD. oioiJ.ai. ante SiiiKei add. S\ cf. paulo infra olnat 

8 ADD. vvv 7' S L Pap. (fortasse vvv Pap.) : om. A 
. II ADD. 011] ovxi Pap. 

. 15 ADD. ojua om. Pap. 

. 14 rosT seclusi add. sed fortasse ^apvffrSvois potius quam 

eKfivots secludendum 
. 17 add. rhv ante irapaffKevdffavTa add. vulg. : om. S Y 
. 23 ADD. a 5'] oAA' Si ut vid. SIGLA S = cod. Parisinus 2934 

L = cod. Laurentianus plut. LVI. 136 

A = cod. Augustanus primus, nunc 

Monacensis 485 
F = cod. Marcianus 416 
B = cod. Bavaricus, nunc Monacensis 85 
Q = cod. Marcianus 418 
Y = cod. Parisinus 2935 
O = cod. Antverpiensis 43, nunc Bruxellensis 
P = cod. Laurentianus plut. LIX. 9 
X = cod. Laurentianus LIX. 27 saec. X 

saec. xiii vel xiv 

saec. X 
saec. X 
saec. xiii 
saec. X 
saec. X vel xi 
saec. XV 
saec. X vel xi 
saec. xiv XXIV AIBANIOT TnO0ESElS TflN AOrnN AHMO20ENOY2. 'ETrctSr/, KpaTtaT arOvTrdTwv MorTie, KaTo. tov OfJLrjpiKov [l] 
^ AcTTepoTralov Trc/oiSefios to. eU Aoyoiis wv TrpwTevei^ pikv iv Trj 
'PwfxaLwv (jnovTJ Kal tt}? irap' eK€tVots TratSctas oyuoAoyou/xcj/ws 
t6 7rpe(T/3etov avi^prjaaL, d/xeXets 8' owSe t^^s EAATyj/t/c-^s, aTe Kat 
5 iv avTrj 8ta t6 tt/s «^wecos /i-eye^os VTrep€)(€LV Swa/Aevos, dXXa. 
7re/>t Te tolis aA.Xovs StaTpt/Sets K'at Trept tov TcAewTaTov toiv 
'EXX7/j'tKwv prjTopMV, Tov Ar]p.O(rO€vr]v, Kal Sr] Kal r]fj.a<; i/3ov\rj0r]<; 
TOLS vTro^eVeis twi' toi;toi; Xdywv dvaypdil/acrOaL ctol' Se^^o/xeOa 
fji.€V dapevoL to Trpoa-Tayfxa (io-/Aev yap 6'ti TrXetco t^^v TLp.r]v rj 

lo Trdvov «X^O' dp^ofxeOa 8e toi; (niVTdy/xaTos d7r6 tov /Stou tov 
prjTopo';, ov)( oXov avTov Ste^tdvTes {rrepLTTOv yap tovto), dXXd [2] 
Too-orTwv fJivr}fJiOvevovTe<; ocra hoKei xat Trpos KaTd\r]ij/iv d/cpt/3e- 
cTTepav Twv Aoywv o"WTeXetv. 

^rffxocrOevet tolvvv tu) prfTopi iraTrfp rjv ^r]fiocrOevr]<;, dvevrt- 2 

15 XrjTTTOS tw yevei Sokwv, ws Kat Ato-;i(tv7/s ex^pos wv fiaprvpeL- 
etpr/Tai yoCv ovtcos auTots pr]fxacrL ' ToiJTa) TraTr]p fiev ■^v Ar]p.o- 
o-Oevr]<; 6 Ilaiavteus, dvr/p eXevOepo<;' ov ydp Sei xf/evSeaOaL- 
epyacTT-qpLov 8' otAceTwv /Aa^atpoTroiwv KeKTr]fxevo<; evTevOev Tr]v 
To£ fxa)(aLpOTroLOv KXrjcrLV eXa^e. t6 fxevToi fxr]TpQov yevos toS 

20 pr]Topo<; ovK r]v, ws </)acri, Ka^aptos 'ATTtK-dj', ri^Acoj/os tod vraTrTrov 
Tov ArffxocrOevov; cftvyovTos fxev e$ ^AOrfvwv eTrt TrpoSocrtas eyKA?/- 
/xaTi, otKT/o-avTos 8e Trept tov IldvTov, KdKet yuvatK dyayo/xei'OU 
^Ku^tv t6 yeVos, e'f ^s -^v tou Ar]p.O(rOevov? r] fxr]Tr]p KXeo(3ovXr]. 
ets TovTO yot'v aAAot t€ AeAotSopi^Kacri Kat Atcr^^tvT/s, ctTrcov cus 

25 dp^ elr] '^KvOr]?, ^dpfiapo^; eXXr]VLt,MV Trj <fiu)vf]. irepi fxev ovv 3 
Tov ycvous avToi; Tocravr' elprfcrOw 6p(f>avo<; oe KaTaAet^pcts vtto 
Tov 7raTp6s KOfXL^'^ vcos rjv fxev, ojs ^acrtv, dcr^cvT/s tu) croifxaTL 

DEMOSTH., VOL. I. 1 •;i. [2] AIBANTOT 

Kal voaoiSr]^, wore fxrjB' ct? TraXaicrTpav (fjoiTrja-ai, KaOdTrep Travrc? 
ol Tu}V ' A6qvaion' TraiScs elojQeaav. oOev Ka\ uv8poj^€t5 vtto twv 
i^6po)V €is fxaXaKiav icrKwTTTeTO Kai BaraAos cTrojviJ/Atav lc^cv 
[(TToprjTai ydp TLva BaraAov 'Ec^ecrtov avXrjTrjv yevco-^ai, os Trpw- 
Tos vTToSr/yttao-i yvvatKetot? eTrt t^s o-Kr/vjys i)(prj(TaTO «at piiXecn 5 
KaT€ayoo-t, Kat oAojs Tryv Te)(vr]v ifxdX6a^€v drro tovtov h\ tovs 
ckAijtous Kat dvoivSpous BaTciAovs iKaXovv. 

4 AeycTat Se tov Arffxoa-devrjv Trjv iroXXrjV Kal (T(f)0^pdv itn 
XdyoDS opfxrjv ivTiv6cv o";(etv. KaXA.to-TpaTos ^v 'A^r/vatos prfTwp 

[3] evSofos' ouTos efxeXXe hqfxocriav Tivd SiKrfv dyojvt^co-^at, (fiacTLV, 10 
oTfxaL, Trfv irepl 'OpwTrov. 6 TOtvuv Aqfxocr^evrf; Trais ujv eSetTO 
TOi) eej^eo-TwTOS oIkItov (Tvy^oyprfcraL TrapaftaXeLV avTw t^ Siktj' 
Kai os eTreTpei/^cv. d/cowas S' oijtoj ^LiTe^rf wctt drr' iKeivrf; t^s 
wpas TrdvTa irdpepya Trpos Toi'S Adyous 6ecr6aL. StSao^KdAo) Sc 
- )(prfcrdfxevo<; 'lo-atw, fxdXa Setvw prfTopi, ets dv8pa.<; cyypa^ets 15 
ev6v<; dywva KaTa twv cTrtTpdTraJV eveo-T7/o-aTO, KaKws StaJKr/KdTwv 
T^v ovcriav avTov. kol eiXe fiev avTOVs, ov yu.^v rfSvvi]6r] irdvT 

5 aTToXa/Selv ocr dTroXojAcKci. Toiis Sc Adyovs tovs CTrtTpoTTtKOus 
cto-tv ot (fiacrLV lcraiov kol ov Arffxocr^evov; ctvat, Sta t^v rfXLKiav 
Tov pr/Topos d7rto"To{"ivTcs ((jKTWKatScKa yap ctojv -^v otc Trpds 20 
toi'tovs rfywvi^ero), Kut oTt SoKo?o-tv ot Adyot to toi) 'lo-atou ttojs 
cTTK^atvetv ctSos. eTepoL Se vofii^ovcTL crvvTeTd)(6aL fxev vtto 
Ar]fxoa6evov<;, 8LO)p6iJi)cr6aL 8 {itto tou 'lo-atoi'. ovSev Se ^av- 
fxacTTov, el 6 ArffxocT6evrf<; rfSvvaTO fxev KaTr' iKeivrf<; rJys i^AtKias 
cTvyypdcf)eLV tolovtov? AdyoDS (17 yap vcTTepov vrrepo^^r] Kal tovto 25 
7rto"To{)Tat), dTTO 8c vcapas cTt ti/s do-K>/o-eojs t^s vtto t<S StSao-KaXaj 
Tov eKetvoi» ^upaKT^^pa TroXAa^iJ fxefXLfirfTaL. fxeTo. fxevTOL toitovs 
Tovs dyojvas (3pa)(y Tfj r]XLKi(x 7rpoeX6o)V cro(f)LaT€veiv ive)(eipr]CTev, 
elT diraXXayel^; tovtov crvvrjyopr^crev iv ^LKacTTrfpic^. tovtols 8 
o)cnrep yvfxvacrioL<; )(pr]CTdfi.evo^ ctti to 8r]fxayo)ye7v kol tu t^s 3° 
TrdXcojs irpdTTeLV r]X6ev. 

6 Eti KdKctvojv fxvrffxovevTeov, otl TpavXds fiev rfV rqv yXojTTav 
eK <^t'o"cojs, To oe irvevfx dTovajTcpos' c^ o)v dfL(f)OTepo)v crvve/SaLve 
(f)avXoTdTr]v avTov Trfv vttokplctlv 7rapc^dp.cvov ovk ev8oKifxeLv to 
KaT dp^ds CTTt Tots Adyots. 8td KUt Trpds tov ipoiTrfcravTa ' Tt 35 
€0"Tt prfTopLK-ff ; direKpiva^' otl vttokplctl^;, 8vcT)(epaivo)v otl 8ta 

[4] ravTrfv ToJv )(eLp6vo)v rfTTO)v i(f)aiveTo. dAAo. Kai TavTa fxeXerrf 
KaTd)p6o)cre Kut ocr uAA' avTw -rrpo^; 8r)fxayo)yiav vTrrjv iXaTT(i)fxaTa. 
Kol ydp 8eiAds ^v to TrpoJTOv Trpds tous tov 8rffLOV 6opvj3ov^ koX 
evKaTdirXrfKTo<;, iocTT ev6v<; i^icTTacr6aL. ^La 8e tovto (f>a(TLV 40 
auTOV dvefxov paySatov rrfpovvTa Kal KLVovfxevrfv o-<^oSpojs t^v TnO0E2EI2X nPOOlMION [4] 

OdXaTTav Trapa tou9 atyiaAot'? /3a8it,o\'Ta Aeyetv, Kal to) t^s 
OaXaTTTf]'? y')X^ (Tvv€6Ll,ia0ai (fiipeiv Tas tov Srjfxov KaTafSods. 
fivrjfxovevovTaL o avTov Kal OLK-q(T€L<; KaTdyeLOL /cat ^vprjcreL^ 7 
dTrpeTrets, iVa 8t' ato-;(W7;v /x^ Trpotot toi) t^s otKtas SoDyuaTiov, 
5 /cat (1)5 ouoe Tas vvKTas iKaOevSev, dXXa StcTrovetTO Trpos ^ws 7re|0i 
Aoyous. o^ev Kat Ilu^e^as o-kojtttwv ee^v; Tot's Xoyous toi) ^rjjjio- 
<T6ivov<i XvxyoiV dir6t,€LV. Trpos ov 6 Ar]fjLoa6€vr)<i do-Tetcos d//,a 
Kttt TTiKptos ' 018' eiTrev ' oTi cre Avtto) Av^^vov Katwv' ^Le/SefSXrjTO 
ydp tt)S AcoTToSuTwv vuKTtop 6 Hv^e^as. Kat /a^v oTt y' vSwp i-TreTr]- 

10 Seve TTtveiJ', iv' iyprjyopvlav fxdXXov Trapix^TaL Trjv Stdvoiav, 
d7rao"tv wfioXoyrjTaL. 7rapetA7/<^a//,ev 8c KaKctvo, u)S Kat ^Lcfto^ 
TTOT CK Trjs 6po(f>^^ aTrrjpTrjcre Kal to-Td/xevos vtto tovt' eAcyev. 
iiroUt 8c ToiiTo St' aiTtav TOtawTjv. ev tw Aeyetv dTrpeirSx; tov 
co/xov €L(i)6eL KLvelv VTrepeKpefiaaev ovv tov wfiov t6 ^tcjSos ev XP^* 

15 Kat ovTO) Tw Scct T^s TrAr^yi^s r)8vi'r]6rf KaTao-;(etv eavTov cTrt tov 
TrpeTTOvTos o-;(77/AaTos. 

AvayKatov Se 8Lr]yr](Ta(r6ai Kal oTrtos et;^c Ta tc twv 'EAA^/vojj' 8 
Kat Twv A6r]vaLMV TrpdyfxaTa, ot' cTrt to 8r] fxayojyelv ^X6e 
^r]fxo(T6evr)<;. ®r)/3aloL AaKeSaLfiovLov; dpxovTa<; tcov 'EAAt/vwv 

20 Kat fxeyLcrrqv 8vvapA.v exovTos iv AevKTpoL<; t^s Boto)Ttas //^d;;^»^ 
vtKr/o-avTcs avTot TrporjX6ov ets to-^vv, Kat /xct' oAtyov Trpos 
«I^o^Ke^as TrdXefxov i^rfveyKav. r](Tav 8.' ot $o)Kets e6vo<; ofxopov Trj 
BotojTta, TroActs e;^ov 8vo kol eLKocrtv. ovtol KaTaAaySovTcs tov [5] 
Tov Ilv^tov vaov TrXr](TL0v ovt icrvXr^crav dv6' otov kol ol ©7//3atot 

25 TToXe/xov c^T/vcyKav Trpos aiVovs. iiroXefxovv 8e Kat 'A^r/vatoi 
Tov (TVfXfxaxi-Kov KXr]6evTa irdXefxov Xtot ydp Kat 'PdStot Kat 
Bv^dvTtot TrdAat ttot' ovtcs virrfKooL 'A^7/vato)v, totc fneT dXX-qXwv 
o-uo-TavTes Kat crvfxfxaxtav TTOLrjcrdfxevoi, Trpos avTovs iTroXefxovv. 
Kat ovTO) /xev 17 EAAds cts TroAAd fxepr) hLrfprfTo, 'A6rjvaL0}v ttoAc- 

30 fxovvToiv Trpos Tovs irpoeLprfp.evov; Kal ®r]ftaiuiv Trpos 4>o)Keas Kat 
AaKeoatfxovLwv Trpos IleAoTrovvT/o-tovs. KaTa 8c tovtov tov Katpov 9 
<^iAt7r7ros 6 'A/AvvTov 7rats ets t^v MaKcSdvwv /3ao-tActav TraprjX6ev. 
AfxvvT(x ydp Tw MaKeSovtas ^ao-tAct Tpets e'y€voi'TO TratSes e^ 
EvpvStKiys T^s 'lAAvptSos, 'AAe'^av8pos, ITcpStKKas, ^tAt^r^ros. 

35 TovTa)v o fhev -rrpecr/SvTaTo^; 'AAc'^av8pos 8oXo(jiOvr]6el<; iTeXevTrjcrev, 
6 8e IlepStKKas 7rpM 'lAAvptovs fxax6fxevo<;' <I>tAt7r7ros 8' 6 vctoTaTos 
cTvy^ave fxev iv ©7//?ats ofxrfpevoiv, ws 8' iiTv6eT0 tov IIcpStKKOv 
pavaTov, v7r€^eA^a)v Xddpcx Kat d^e'a)S ets MaKe8ovt'av d(J3LK6fxevo<; 
KaTeaxe Tr]v dpxrfv, 'AOr^valoL 8' dp' cTepdv Tiva, ye'vovs ftev 

40 ovTa Toi) jSacriXLKov, <^vyd8a 8' e'K MaKe8ovtas, cTri /3acriXeLav 
KaTrjyov fxerd ttoAAov 7rA7y^ous crTpaTL^aTwv. TovTOts d <J>tAt7r7ros 

1* [5] AIBAXIOT rnOOESEnN nPOOIMION [6] eTTt^e/xevos ii'iKr](T€ l^^J-XO' '^*^' ocrov; a-vi'€\.a(3ei> al)(jxa\o>Tov<; twv 
^ A.6-qvaLuiv, a(f>riK€V av€v XvTpwv, ov KaT €vvoLav Trj^ TroXews ov'8e 

8l i7n€LK€LaV TfiOTTOV . . . 

nEPI XnN MEPnN TH2 PHTOPIKH5. 

T^S f)r}TOfiiKri<; fxipr) Tpia, €7ri8eiKTtKoi', ^LKaviKov, (TVfi.(SovX€v- 5 
TtKov. TOtJ' fi€v ovv Bvolv (XKpOS dywvtcTT^? y€yov€, TOV Tt 

SlKaVlKOV Kal TOV (TVfJ.Pov\€VTLKOV' €irLh€LKTLKOV<: 8 OVK €)(0fX€V 

avTov X6yov<;. tov<; yap (ft^po/xivov^; ov 7rLcrT€VTeov eimt ^rjfio- 
aOevov<;, toj' €TrLT(i(f)L0V Kal toi' epoiTLKov ttoXv yap tt}s eKeivov 
8uj'a/i.ea)? dTroXetTrovTat. Kat ov)( rjfxeTepav yv(j)fjir]v \eyofi.€V, dWa lo 
Kat Alovv(tl(o tu> AXtKapvao-cret tovito o-i;i'8oKet. OTt fjiev yap 
ctTrej' eTrLT(x(f>iov Xoyov Ar]p.o(T6€vrf<; MfLoXoyrfTac ov fxrfv tovtov 
ctKOS €ti'at Toj' VTT €K€Lvov pYjOevTa, ir(xw (j)ux'\(j}<; Kal a(T6evui<; 
e)(OVTa. Twv Se (TVfLf3ov\.€VTLKwv avTov Adywv oi fxev avro tovt 
€)(OV(TLV eTTLypafXfxa, avfif^ovXevTLKOL, ol 8' oti8ev fxev rJTTov elaL 15 
avfx/SovXevTLKOL, ^tAtTTTriKot 8 eTTLypa(j)ovTaL, €k tov irepX twv tov 
«ttAtTTTTOu TrpayfKXToiV eLprj(T6aL Tr]v KXrjcrLv Xa)(6vTe<;. kol twi' 
^tAiTTTrtKcoj' CKao-TOS tStav Ttj' iTnypa^firjv e)(eL KaTo. Tr]v twv 
TrpayfKXTOiV cKcicrTtuv IbiOTrjTa. OATN0IAKOS A 

AIBANIOY TnO0E2I2. 

"OXvvOo'; r]v TroXts €7rt ©pa/oys, 'EAXr^viKov 8c Tavrrf twv 
ivoiKovvTMV t6 yevos, airo XaXKt8os t^s €V Eu/?ota* 17 8e XaAKt? [7J 
'A6r]vaL<DV aTTOtxos. 7roA/\.ot Se 7rdAe/x,ot Kat eVSo^^ot t^s 'OAtV^oD' 
AOrjvaLOfi T€ yap iTroXefjLrjaev dp)(ov(rL Ttliv EAAt^vojv t6 7raAat6v 
5 Kat avOi^ AaK€8atyu,ovtots* XP^^^^P ''"' ^^^ Svvafxiv TrporjXOe /xeyaAr/v 
/cat Twv o"uyy€va)V ttoAcojv iwrjp^ev' rjv yap irrL @pa.Krj<; ttoXv Tt 
yevos XaAKtSiKov. ^iXiTnru) Sk t<S MaKeSovojv /Sao^tAet o"v/i,/xa^tav 2 
01 'OAw^tot TroLrja-dfxevoL, kol ^roAe/tovvTes fteT avToS Trpos Adrj- 
vatovs t6 k^t' ap)(^ds, Kal tovto fxkv AvOep.ovvTa irapa tov 

10 MaKeSdvos elXr](f)6Te<;, ttoXlv dfX(fiLal3rjTrj(TLfxov MaKeSdo-t Kat 
OALT^iots, TovTo 8c IIoTctSatav, rjv AOrfvaioDV exdvTwv CK7ro- 
XLopKrf<ja<; 6 $tAt7r7ros OAb'v^tots 7rape'8ojKev, vcrTepov v^roTTTCvetv 
rfp^avTO t6v jSaaLXea, opwvTCS auToi) Ta^ctav Kat rroXXrfv TrjV 
avirjcriv, ov iTLdTrfv he Trfv yvoj/xr/v. aTroSrffjLovvTa 8c Tr/pr/o-avTcs 

15 avTdv, ■7refJnj/avTe<; 7rpco"/3€ts tt/jos A6rfvaiov<i KaTeXvcravTO tov 
TT/Jos at'Toi.'s ^rdAc/tov, 7rotot'VTCS toijto Trapd Tas crvv6ifKa<; Tas 
7r/)6s «J^t^AtTT^rov crvveTe6eLVT0 ydp Kal KOLvfj iroXefxelv 7rp6? AOrf- 
vators, Kav aAAo Tt 86^rf, Koivfj cnreLcracr6aL. 6 8e $tAt7r7ros 3 
TraAat /acv Trpocfidcreu)^ ctt avTovs 8ed/jtcvos, Td^e 8e TavTrjv Xa/3(i)V, 

20 (us Tas crvv6i]Ka<; Trapaf3ej3r]K6(rL kol 7rp6s tovs i)(6pov<; tovs 
eauToi) ^tAtav €0"7reto"/xc'vots 7rdAc//,ov c7r7/veyKcv. ot 8e 7re7rd/x(^ao"t 
TT/Dco-jScts cts 'A^r/vas 7rept fSorf6eLa^, ots 6 A.rffjioa6evrf^ crvvayopeveL, 
Porf^elv KcAeuojv Tots OAw^iots. Kat <^r/o-t t^^v 'OAt'v^t'ojv aojTrf- 
piav da(j>dXeLav etvat twv A6rfvaiu)V' a<a^ofiev<DV ydp twv OAvv- 

25 ^iojv ov8e7ro6 rj^eLV cts t^v ATTLKrfv ^iXLinrov, aAAa TOts 
A6rfvaL0L<; i^ovaiav eaeadaL ^rActv €7rt t^v MaKc8ovtav KaKct [8] 
TT0Leta6aL tov TrdXep.ov et 8 V7r6 <J>tAt'7r7ra) yevoL&' rf TrdAis avTrf, 
dvela6aL Trjv C7rt Tas 'A^r/vas 686 v tw (iaaLXeX. (ftrjal 8' (oi'8c) 

28 ouSe add. Blass [8j AiiM()i:(-)K.\oT:>: [i 

^v<Tjm)(ov €tmt Tov ^iXnnrov oiTws (ws) VTrctAT/TrTat, 6ap<TVV(DV 
cV avTov Tovs AOrjvaiovi. 

4 AtctAeKTai 8e Kal Trepl Twi' SrjfxocrLOiV )(pr}iJ.dTiov, (TVfx/SovXivwv 
avra TroLrjaai <rTpaTLwTLKa dvTt Oeo^pLKwv. Kai t6 Wo<; ov irpo- 
OYjXov oi', w i^pwi'0^ ot ^AOrjvaloLj <lv<).yKr) (Ta<j)r]VL(raL. ovk ovtosto 5 
TraXaLOV OiLiTpov XlOlvov irap auTOts, dAAa ^vXlvwv <tv jXTrqyvv fxivwv 
LKpiwv, /cat Tr<xvTwv KaTaXafx(3(xv€LV tottov cnrev86vTwv, TrXrfyaL t 
iyivovTo Kai irov koX TpavfxaTa. tovto KwXvcraL (SovXrfOevTes ol 
TrpoecTTWTes twv AOrfvaLwv <j>vrfTovs iTroLrfcravTo tovs tottovs, Kat 
iKacTTOv e8et 8t8dmt ?)v o/8oXovs Kat KaTafiaXovTa 04av ^X^lv. 10 
im 8e /xr^ 8oKwo-ti' ot TrivrfT^^ XvTrucrOaL tw avaX<j)fxaTL, iK tov 
SrffxocTLOV Xafx/3dveLV 'eKacTTov iTd^Orf tovs Sv 6(3oXovs. ivTevOev 
yucv ovv To e^os rfp^aTo, TrporjXOf 8' ets tovto, wo^t' ovk ets tovs 
TOTTovs fxovov iXdfxfSavov, dXX dTrAws TrdvTa Ta hrffx6<TLa ^prffxaTa 

5 oiei/eyu.oi'To. oOev Kal irepl Tas CT/aaTetas OKvrfpoX KaTecTTrfaav. 15 
TraAat /xev ydp crTpaT€v6fX€V0L fXLcrOov irapd TTys TrdAcws iXdfxfto.vov, 
ToTe o ei' Tttts ^cojptats Kat Tuts copTais oiKot //.eVovTCS Stevc/xovTO 
Tci Xpt^fxaTa- ovK^T ovv TfOeXov c^teVai Kat KtvSweveiv, dAAa Kat 

v6fX0V iOeVTO TTCpt TWV OiWpiKWV TOVTWV ^^pr^/XaTtUl', OdvaTOV dTTiL- 

XovvTa Tw ypa^avTL fi^TaTeOrfvaL tcivt ets T7/v dp;^atav Ta^tv Kat 20 
yevecrOaL cTTpaTLWTLKd. 8td tov^' 6 ArffxocrOivrf; cvAa/Sws dirT€TaL 
Trj^ TTcpt TovTov (TVfx/SovXrj^, Kat vTTcptoTr/o-as eavTov oti * oa' ypd- 
[9j ^^'S TavT' cTrat cTTpaTLWTLKd; ' C7ri(/)e'pct ' /Aa At" ovk cytuyc' 
Too-avTa //.ev Trept twv OciopLKwv. 

6 AtetAcKTat 8' 6 prfTwp Kal Trcpt 7roAtTtK7/s 8vvd/xca)S, d^twv 25 
avTovs cTTpaTevecTOaL, kol fiLrf 8td te'vtov, w(Tirf.p ilwOiCTav, iroLtLCTOaL 
Trfv fSorfOeLav tovto ydp atTtov ctvat (f>'qcrL tov Ta irpdyfxaT 
dTT^XXvcrOai. 

^ \vt\ TToXXwr av, 2» avbpes 'AOrjvaLot., \pri\xaT(X)V vfxas 
kXicrOai vofxi(^w, et cf^avepbv yevoLTo t6 /ueAAoi' crvvoLcretv Ttj 30 
7ro'Aet Trept u)V vvvl o-KOTretTe. oTe tolvvv tovO^ ovtojs exft, 
TTpoaifKH TTpoOvfxoos iO^Xetv cLKovetv t&v (iovXofxivutv crvix^ov- 
Aevety ov yap fxovov et Tt y^pifcrtfxov iaKefXfxevos 7/Ket Tts, 
rovT av aKov(ravT€s Ad/3otTe, dAAa Kal Trjs vfxerepas rvxifs 
VTToXafxjiava) ttoXXo. twv h^ovTMV ck tov iTapay^prffJ^ iviots 35 
av iiTeXOilv etTTetz', coo-t' e£ aiTCLVTOdv fxihiav ti]v tov avfx- 
(^ipovTos vplv aXp^crtv y^vicrOat. 

I ovrois ois Blass : oC/toix codd. : ovx ^s Felicianus 29 6,v om. S i] OATN01AKO:i; A [9] 

'O fxev ovv -napoiv Kaipos, £> avbpa 'AOi^valoi, p.ovov ov)(l 2 
Aeyei cf^covi^v acf^uls otl to)v 'npayp.aTUiv vfuv iK^umv avTols 
avTiKr\T!Tiov io-Ttv, etirep virep (T<x>Tr\pias avT&v cf)povTtC^T€' 
rjiJieXs 8' ovK ot8' ovTiva fxot boKovixev e)(ew Tpoirov irpos 
5 avTa. eVri 8?; to, y lp.o\ boKovvTa, xj/ifcfiLcraa-Oai, p.\v ijbrj 
Trjv Po-^detav, Kal TrapacrKevda-aa-Oat ti]v TayJ.(TT-)]v ottojs 
ivOivbe (3or]6i]creTe {KOt p.r\ TtdOrjTe TavTov oTrep Kal TrpoTepov), 
TrpecrjSeCav be Tre/xTreti', iJTts TavT epel Kal TrapecrTat toTs 
TTpayp.acrtv cos eort pi.a\tcrTa tovto oeos, /x?y Travovpyos u)V i J 

10 Kal betvbs avdpojTios 'npdyp.acrt ^prjcrQai, to, piv elKcov, i]viK 
av Tvxj], Ta 8' aTretAwi' (a^toVtoros 8' av etKoVw? cpaivotTo), 
TCt 8' r}{xas bta^dkXcav Kal Trjv dirovaiav ti]v ifixeTepav, 
Tpi^r]Tat Koi TrapacrTrdcnfTai rt tCov oKcdv TrpayixaToov. ov 4 
ixriv dAA' e77tetKW9, oj dvbpes ^A6i]vatot, tovO^ o bv(Tp.ax(i)TaT6v 

15 eo-rt T(i)V ^tki-miov TrpaypidTOJV, Kal jiiXrta^Tov vixiv to yap 
etvat 7TdvT0)v eKetvov eV ovTa Kvptov Kal priTWV KOt diTop- 
priTO)v Ka\ aixa a-TpaTrjybv Kal 8eo-7ro'rj;y Kat Taixiav, Kai 
TTavTa)(ov avTov iTapelvat rw aTpaT€vp,aTi, TTpbs ixev t6 to, 
Tov TTokip.ov Ta)(y Kctt KaTo, Katpbv 7TpdTT€cr6ap ttoAAw TTpoexet, 

20 TTpbs 8e Tas KaraAAayds\ as dv eKeivos TTOfi]aatT dcrixevos 
TTpbs ^OXvvdiovs, €vavTio)s exet. bi]Xov ydp icrTt rots ^0\vv- 5 
^tots' ort vvv ov Trept bo^ris ovb' vTTep ixipovs \o)pas TToke- 
[xovcrtv, dAA' dvaa-Tdcreo)s Ka\ dvbpaTTobtcr]xov Trjs iTaTpibos, 
Kot taactv d r' 'A/x0t7roAtr<Sy e7Tot?]o-e roi^s iTapabovTas avTio 

25 Tiiv TToktv Ka\ Wvbvaio^v tovs VTTobe^ap.evovs' Ka\ oAcos 
aTTto-ror, ot/xat, rais 7roAtretats 77 Tvpavvis, dAAcos re Kav 
oixopov xcapav extDo-t. Tavr ovv iyvojKOTas vixds, o) avbpes 6 
'A^Tjratot, Kat rdAA' d TTpocn]K€t ttcivt iv6vp.ovixevovs- (l)i]ix\ 
8ety ideXrjaat Ka\ TTapo^vvdrjvai Ka\ rw TTokeixco Trpoa-i^etv 

7 /3o7j0T7(r€T6 Palatinus 142 : ^or]07)(XT}Te cett. 10 dvdpcinros Bekker : 

&vdpa>iros (vel &Jw ^ codd. 13 Tpexprjrai secl. Blass : avarpi>\iri re 

Dobree coU. xxv 28 : K\f\pr) re Cobet : fvrpiTriarfraL Bake 20 irotTj- 

(rairo Dresdensis S yp. F yp. : Troi-fjcrrjrai S vulg. 22 rroKefj.ovcnv 

codd. : KivSvvivovatv Maximus Piaiiudes v 471 i^cf. schol. Dem. p. 43. 
30) [lo] AHMO:i:0ENOT:£ [i 

eiVep TTore Koi vvv, xprjixaT (i(T(f)(povTas TTpoOvixoiS Kal 
avTovs e^iovTas Kal iJLi]bev eAAeiTrofras. ovhe yap koyos 
ov8e (TKri-^Ls id' vp.lv tov fxr] to. beovTa Troieiy ^Oikeiv vtto- 

7 A.et7r€rat. vvvl ydp, o TrdvTes kOpvkovv re'a)s, ^OkvvOiovi 
[lll (KTTokeixoicrai heiv ^i^LkiTnrco, y^yovev avTOjxaTOV, koX Tav&' 5 

ft)? av vjuv jxdkLCTTa (rvp.(f)€poi. ei jxev yap v(f)^ vp.tiJv 
7r€i(r6evT€S dveikovTO tov TTokeixov, (r(})akepol (rvp.ixa\0L Kal 
/u,e'x/3t Tov TavT^ av eyi^coKore? iicrav icrcos* e7ret8^ 8' (k t5)V 
TTpos avTovs iyKkriixdTu)v p.i(TOV(rL, fBefBaLav (Ikos ti^v €\Opav 

8 avTovs virep S)V (\)o^ovvTai Ka\ TT^TTovdaaiv ^^eiv. ov 6et 10 
8?/ rotoCroi^, co dvbpes 'AOrivaloi, TrapaTTeTTTo^KOTa Kaipbv 
ci^eti^at, ovbe TTaOelv TavTov onep r^jbri TroAAoKts iTpoTepov 
TTeTTovOaTe. et ydp, od^ iJKopiev Ev^oevaiv (BefSoriOiiKOTes Ka\ 
TTaprj^rav ^ Aix(f)i7TokLTwv 'Upa^ Kal '^TpaTOKkijs e7r't rourt t6 
ftrjp.a, KikevovTes T/ju.as TrAeri" Kat TTapakaix(3dveiV ri/y 7ro'Aty, 15 
Triv avTriv TTapeLyoixeO^ fnxels viTep riix(ov avTutv TTpodvp.iav 
ijvTTep VTTep Trjs Ev/3oe'a)i' (TiOTripLas, ftxer' av ' Aix(f>L7rokiv 
t6t€ Kal 7TdvT0)v tS)v ixeTCL TavT av riT aTTiikkayixevoL 

9 TTpayixaToov. Kal irdkLV rivUa rivbva, rioretSata, MeOol^vri, 
riayao-at, rdkka, tva /ut) KaO^ eKacTTa keycov bLaTpL^o), 20 
TTokLopKOvixev d7Tr]yyekkeTo, ei TOTe tovto)v kv\ roi ^rpojro) 
TTpo6vp.o)s KOLL o)s TTpo(TriKev €^orid{i(Tap.ev avTOL, paovL Ka\ 
TTokv TaTT€LVOT€p(o-n^vv CLV e)(pw/u.e^a rw ^tAt^rTrw. vvvbe to 
pikv Ttapov det iTpoUixevoL, tcl be {xikkovT^ avToixai^^^Loixevoi 
(T)(ri(T€iv KakQs, i]v^i]craix€V, S) dvbpes ^AdrivaloL, ^PikLiTTTOv 25 

T]IX€LS KOt KaTe(TTli]CTap.eV TllkiKOVTOV 7]kiK0S OvbeiS TTO) l3a(TL- 

kevs yeyovev MaKebovias. vvv\ br] Kaipbs rJKei tls, ovtos 

6 tS)v ^OkvvdUov, avToixaTos Tfj TiokeL, os ovbevos eaTLv 

10 eAarrcoi' to)v 7TpOTepo)V eKeivo^v. Ka\ ep-Oiye boKel tls dv, d) 

4 eOpvXow reois Reiske : 46pv\\ovv rtws Palatinus 142 Harleianus : 
idpvWovv T( S yp. B yp. : edpvKure a)s S F Y 5 (KwoKf/j.oo(Tai vulg. : 

4Kiro\f/j.ri(rai S' et exemplaria 'ArTiKiava Harpocr. s. v, eKiro^ffiaxTat), 
cf. iii 7 14 iraprjcrav codd. : irapriaav Dobree 21 t^J S 

vulg. : r<f>Y 27 i/vvl Sr) B : vvv tjStj S solus ; vuvl 5« vulg. : yuci 

Sf 5»; G. H. Schaefer 29 irporepcavl Ttp^repov S i] oayngiakon; a [12] 

av^tpes ^AQy^valoi, StKato? Aoytfrrr/? t&v ■napa tmv de&v r^jjuv [12] 
vwjpyiiivdiv KaTaa-Tas, Kaiir^p ovk kxovTOiV ws 8et TroWStv, 
oixMS ixeydXriv av ^X^i-v avTols X"P"'' ^'■kotcos' t6 \x\v yap 
7ro'AA' d-noXisiXeK^vai Kara tov 7t6\€[xov ttjs ?;/ierepa? d/xeAeta? 
5 dv Tts 6e[r] StKatco?, to 8e /x?/re irdAat tovto TTeTTOvOivai 
7Te(f)r]vevaL re' rti^' TipXv avp.iia)(J.av tovtmv dvTippoTTOV, av 
^ovk(op.e6a xp^lo"^ctt> TTjS ■nap' eKeCvMV evvoCas (vepyeTrjix dv 
fycoye deirjv. dAA', olixai, TrapoixoLOV kaTLV OTTCp Kal Trept Trjs II 
r<Sy x.prjixdTu}V KrT/o-ecos* dv pikv ydp, 6<t dv tls Ad/37/, Kai 

10 (Tcaa-ri, ixeydXrjv exet r?) r?;x^ T-qv X"P'^» "^ ^' dva\(acras 
Ad^7/, o-umyT/Acoo-e Kat ro ixeixvrjcrOat [tiiv x«pti']' 'f«' ''1'fP' 
rwz' TTpayfxdTOJV ovtoos ol /it/ \priadixevoL Tols KaLpoLS 6p6S)S, 
ovb' et (Tvve^ii tl irapd tSv 6eS)V \pr](TTov ixvrjixovevovcrL' 
TTpds ydp To TeXevTaLOV eKJ3dv eKacrTov twv TTplv viTap^dvTiov 

15 KpCveTaL. 8to Kat (r(j)6bpa 8et rwy AotTrwy vixds, o) dvbpes 
'A^rjvaML, (f)povTL(raL, tva Tam e-navop^o^crdixevoL Tr^v eiTt 
TOLS TTeirpayixevots dho^tav aTTOTptxj/^oixeda. ei be TTporia6p.e6 , 12 
0) dvbpes 'A^rjyatot, Kai tovtovs tovs dv6poo7Tovs, elT^OXvv^ov 
eKelvos KaTacrTpeyf/eTaL, ^pacrdTO) tls e/xot ri to KO)kvov er 

20 atiroy eo-rat jiabLCeLV ottol /SovAeroi. dpa Aoyt{erat rts 
viioiv, 0) dvbpes 'A^Tjmtot, Kat 6eo)pel tov TpdiTOV bC ov 
ixeyas yeyovev dcr6evris o)v to Kar dpxas ^CkLTnros; to 
TTpSTOv 'ApL(f)LTTo\Lv Xajio^v, ixeTa TavTa Ylvbvav, TTdkLV 
UoTeLbatav, Me6(avriv av6ts, eira ©erraAtas e7re/3Tj' //erd 13 

25 TavTa (pepds, riayao-d?, Mayvri^rtav, TTdv6' ov ej3ov\eT 
evTpeiTLcras Tpd-nov (^xeT els &pdKrjV' etr' eKet roi;? ixev [13] 
eKl3a\d)v Tovs be KaTaaTriaas tSv ^aaLkeo)v r)a6evr]ae' irdkLV 
paaas ovk e-nl to pa.6vixeLV d-neKkLvev, dAA' ev6vs 'OkvvdioLS 
eTTe\eLpr]aev. rds 8' eTr' 'lAAuptov? Kat riatoras avTov 

2 uirrjpyfxfvciiv S yp. B yp. : inr-qpirr^fjiivwv S F B 8 '6ir(p codd. : 

del. Blass : Sicnvep Dobree 11 koI rh imefxvjjcrdai secl. Blass ttjv 

Xapiv S B : TTj TvxTi ttjv X°-P^^ vulg. : secl. Cobet 14 irplv virap- 

^dvTcov S : TTpovTrap^dvTaiv vulg. : vnap^dvTuv Y 15 ws Ta 7roA.Aa 

antc KpivfTai add. vulg. : om. S' B' 20 ye post 5pa add. vulg. : 

om. S 28 pdcras Herwerden : ^aivras codd. [13] Aii.M():i:0ENOTi: [i 

Kal TTpos ^Apvj3j3av Ka\ uttol tls av (.'lttol TrapaAeiTro) 
a-TpaT^Cas. 

14 Ti ovv, av TLS (XiTOL, TttVTa Aeyeis rjpLLV vvv; Xva yvS)T, 
0) avbp^s ^AdrjvaiOL, /cat atadqa-d^ ap.(f}6Tepa, Kal to TrpoUa^OaL 
KaO^ (Kaa-Tov aeC tl twv ■npayp.a.Tcav ws aAvo-treAes, kcil ti]v 5 
(}>LkoTTpayp.oa-vvriv 77 xpiJTaL Kal crv(fj <t>tAt7r7ros, vcpi' rjs ovk 
ecTTLV 077(0? ayaiTria-as tols TTf.TTpayp.ivoLS r]a-v\Lav a-\T^a-eL. 

. et 8' 6 pikv (j)S aet tl ixel^ov twv v-napyovToiv 8et TtpaTTiLV 
€yv(jC)K(hs ia-TaL, r]p.€ls 8' ws ovbevos avTLkrjTTTeov eppoijxevoii 
T&v TTpayixaTojv, (r/coTreto'^' ets tl ttot' eATrts Tavra reAeuTT/o-at. 10 

15 TTpbs d(5>v, TLS ovTOis €m]6i]s ia-TLV vp.(av oo-tls ayvo€L tov 
iKtWev TTokeixov 8eCp' ij^ovTa, av aixe\i]ao)ixev; a\Ka p.i]v, et 
TOVTO yey7;(rerat, bihoLK, aj avbpes ^A6r]valoL, /xrj tov avTov 
TpoTTov (2o-7rep ot baveL^6pL(voL pabLOJS eTrt rots ixeyaKoLS 
[ro'Kots] fXLKpbv eviTopi]a-avTes xp6i'ov va-repov Kal t&v apxamv 15 
aiTia^Triaav, ovTOi Kal i]p.€LS [av] €tt'l TTokk5> (f)avu>pLev eppa6v- 
pjK()res, Kat aTTavTa iTpbs i]bovi]V ^rjrowres 7roAAa Kat x^aAe^ra 
<av ovK e/3ot'Ao'/jie0' xxTT^pov eis 6.vayKi]v eA^tDjutei' TTOLelv, Kal 
Kivbvvev(TO)ix€v Trept t&v iv avTf] Tfj Xfapci. 

16 To juey ovv iTTLTLjxav to-ojs (^?/crat rts ay paStoy Kai TTavTOS 20 
etz^at, To 5' VTrep tc^v TTap6vT0}v o tl 8et TTpaTTeLV aTTOcf^aC- 
vecrdaL, tovt elvaL avixjiovkov. eyco 8' ouk ayvoG) p.ev, 6) 
avbpes W^r^valoL, tovO^ otl ttoXK<jikls vixels ov tovs ahCovs, 

[14] aAAa roi^s va-T(XT0vs Trept rwv TTpayp.aTO)v elTTOVTas €V opyij 
TrotetfT^e, av tl juir/ Kara yv(3)]xr]v iKlSij' ov ixi]v oXixaL belv 25 
Ti]v IbCav acrcpakeLav (tkottovv^^ vTToa-TeCkaa6aL Trept oiv vixlv 

17 (Tvix^ip^LV r]yovp.aL, (})r]pLl 8rj 8ix?? (Sor]6r]Tiov etrat rot? 
TTpayixaa-LV vixiv, roi re Tas 7ro'Aets rots 'OAfi^^tots cr^o^eti' 
Kat roi;? roiSro Trotr/o-oi^ras crTpaTL(s)Tas eK7re'/x7rety, Kat t(d ti]V 

I apv0fiav S' B' (cf, C. I. A. ii 115) : apvfjL^av vulg. 3 &v ns 

etiToi vulg. : ris tiv eJVoi S B Y O : del. Cobet 6 nphs awavras ante 

XpJjTai add. vulg. (cf. x 2, xxi i) : om. SAB Y 14 (ttI ro7s 

lj.eyd.\ois TtJxois codd. : roKots om. Priscian. xviii 295 : secl. L. Spcngel : 
iirl roKots /xfyd\ois Weil 16 av secl. Dobree i] OATN01AKO2 A [14] 

CKeLVOV \())pav KaK(a>> ttolhv Kal Tpu^peaL Kal (rrpaTuoTais 
erepots* et 8e OaT^pov tovt(ov 6\Ly(t)pr](r€T€, oKvoi p.T] p.aTaLOs 18 
rnuv rj CTTpaTiLa yevrjTaL. etre yap vjxSiV ttjv (kclvov KaKG)s 
TroLovvT(t)v, inroixeLvas tovt "0\vvdov TrapacrTricreTaL, paStojs 

S €TTL T1]V OLKeiaV kkOoiV aiXVV€LTaL' etVe l3o-l]6l](T(ivTCOV [MOVOV 

VfMu>v ets "OKvvdov, aKLvbvv(i)s op&v ex^ovTa Ta olkol, Trpocr- 
Kadebf.lTaL Kal TTpoa-ebpevcreL tols Tipay}xaa-L, TxepLecrTaL tQ> 
)(poV(i) tS)V TroXLopKovjxevcov. bel 8r/ ttoXXiiv Kal bLxr} Tr]V 
jBorjOeLav etvaL. 

10 Kat Trept jxev rr/s ftor]6eLas Tavra yLyv^acTKU)- Trepl be ig 
\pr]]xaTO)v TTopov, ea-TLV, S) avbpes 'Adi^valoL, XP'?M«^' vjxlv, 
ecTTLV oV ovbevX tG)V aKKcav avdp^aTTutv ^crrpartcortKd]' TavTa 
b v/xets ovTO)S o)s liovKecrOe Ka]xj3aveT6., et p.ei' ovv TavTa 
TOLS CTTpaTevo]xevoLS aiTobdcreTe, ovbevbs vjxlv TrporrSet iTopov, 

15 ei 6e 1X1], TTf)oa-beL, ]xaKKov 5' aTTavTos evbel tov Tropou» * ri 
ovv; ' av tls etiTOL, ' av ypdcj^eLS raiSr' eti^at (TTpaTLO)TLK(xj ' ]xa 
Ai' ovK eycoye. eycb ]xev yap r]yov]xaL aTpaTL^dTas belv KaTa- 20 
(TKevaa^dijvaL [koi TavT elvaL (TTpaTLO)TLKa\ Ka\ ]XLav crvvTa^Lv 
elvaL Tr]v avTi]v tov re Ka]x[3dveLV. Kal tov TTOLelv tcl beovra, 

20 vfxels 8' ovTo) TTO)s dvev TTpay]xdTo)v Ka]xfidveLv els Tas eopTds. 
ecTTL bi] KoLTTov, oT]xaL, TTdvTas elacf)epeLV, av ttoKK&v beij, [15] 
TToKKd, av oKiyo^v, oKiya. bel be \pi]]xdTO)v, Kal dvev tovto)v 
ovbev ea-TL yeveadaL t&v be6vT0)v. Keyovo-L be kol dKKovs 
TLvds dKKoL TTopovs, S)V eKecrd^ oaTLs v]xlv avixcpepeLV boKel' 

^5 Kat ea)9 eo-rt KaLpos, dvTLKd(iecr6e tS)V TTpaypATo)v. 

' "A ^Lov 8' ev6v]xr]6r]vaL Kal KoyiaacrOaL Ta 7rpdyp,ar' ev 21 
d) Ka6ecrTr]Ke vvvl Ta ^lKlttttov. oijTe ydp, <as boKel Kal 
(f^rja-eLe tls av ]xi] ctkottG^v dKpL(iS)S, evTpeTTO)s ov8' ws av 
KaAAto-r' avTU) rd iTapovT^ ^X^'' ^^^*' ^^ e^r]veyKe tov TToKejxov 5\M-^ 5 anwurai] afji.vvai S' 12 ovSevl codd. (cf. xviii 23, xix 50) : 

ovS((Tt Dindorf, cf v 5 arpaTicuTtKd secl. Madvig, Cobet 18 Kal 

. . . (TTpaTicoTiKd secl. Dobree Tavr' secl. Bekker 20 Aafi^dveiv 

S FB' : KafifidveTi vulg. 24 (Tvfji.(pfp(iv Soku S B Y : &i/ (rvfKptpetv 

SoKT) vulg. 28 ivTpfirws S B : ivjrpfirws vulg. 29 ex«' Aug. 3 : 

^XV^ S vulg. : fxoi al. [15] AMMO:i;0ENOT2 (i 

TTore TovTov (Keivos, et TToXffxetv (oi]6r] beijcreLV avTov, aAA' 
0)5 €Tnu)v CLTiavTa tot i]km^e to, -npayixaT avatpi](Te(Tdaiy 
KUTa hti\j/€V(rTat. f tovto br) TrpwTOv avTov TapdtTTet Trapa 
yv(j)]xr]v yeyovos KCtt TTokki]v a6v]xiav avT(o T:ape)(^et, eira ra 

22 rwy ©erraAoiz^. TavTa yap CLTrtcrTa jxev rjv brjirov (f^vaet /cat 5 
det Traa-tv avdp(aTTot^, KO]iib^ b\ (o^riTep i^v, Kat eVrt vvv 
TovT(o. Kal yap Vlayacras aTTatTetv aiiTov dcrtv i\(/r](pto-pL€VOL, 
Kal Mayvr](rtav K€K(i)\vKa(rt Tet\i^etv. i]kovov V eyuiyi 
TtvoiV, b)<i ovbe Tovs \L]xevas Kal rcts" ayopa^ (tl Swtrotei' 
avTto KapiTova-6aL' tcl yap kolvo. to. ©erraAoiy ctTTO tovtcov 10 
8e'oi btotKelv, ov 4>i\tTTTT0v Xa]xliavetv. et 8e tovtojv cnro- 
(TTepr^aeTaL tu>v \pr]ixaTOiv, ets crTevov KOfXLbrj to, Trjs Tpo(f)i]s 

23 rois ^evoLS avTS> KaTaaTr](r€TaL. dAAa fx-!]v tov ye riatoi^a 
Kttt tov ^lWvpLOV Kal aTrAw? ro?;roi;? ctTTavTas r]yHlt6at \pi] 
avTov6p.ovs rjbtov av Kat i\(vdepovs ?/ bovKovs elvat' /cat 15 
yap arj6ets tov KaTaKOvetv tlvos eto^t, Kai dv6poiTTos vlBpLaTTjs, 

[16] (x>s (f)a(rLV. Kal ]xa At' ovb\v aTTtcTTOV irra)S' to yap eS 
TTpaTTeLV TTapa T7]V a^iav a(f)oppir} tov KaK(as (ppovelv tols 
avor]TOLs yiyveTar btoTTep TToXkaKts boKel to (f>vka.^aL Taya6a 

24 Tov KTJ]cracr6aL yakeiTcaTepov eXvaL. 8et tolvvv v]xas, o) dvbpes 20 
^AdrjvaloL, Tr]v dKatpLav ti]v eKeivov KaLpov v]xeTepov vop.i- 
cravTas eToi]xo)s crvvdpaa-6aL Ta TTpdyfxaTa, kol Trpecr^evofxe- 
vovs ecf)' a bel Kat crTpaTevofxevovs avTovs Kal iTapo^vvovTas 
Tovs dAAou? aiTavTas, koyt^op.evovs, ei <t>tAt7riros Ad/3oi Ka6' 
rjjx&v TOLOVTOV Katpbv Kal 7ro'Ae/>to9 yevotTO iTpos Trj X^P^> ^5 
Ttias dv avTov otecr^' eToi]xo)s e0' T;/xd9 eA^etr; etr' ovk 
ato-)(yv(cr6e, et p.rjb' a 7Td6oLT dv, el bvvatT eKelvos, ravTa 
TTOtija-aL KaLpov exovTes ov ToXp.i]a-eTe ; 

25 "Ert Toivvv, 0) dvbpes 'A6i]vatot, p.i]be tov6' vp.ds \avda- 
veTO), oTL vvv atpeais ecrTtv vp.lv iTOTep' vpus e/cet XPV 3° 

II €« . . . aTro<rTfpr)ffeTat Y : tJ , . . aTro(TTfpr]6-fi(rfTai S B : hv . . . 
aTrocTTepijdri vulg. 16 avOpuinos Bekker : avOpwKos codd. 28 ov 

codd. et Hcrmog. iii 152, 155 : ov (vel ^7j5e supr. 27) secl. Cobet coU. 
xxi 57 i] OATN0IAKO2 A [16] 

iroKeixeu' i) irap vjxiv iK€ivov, eav jxh' yap avTexij ra tS>v 
^OXvvdioov, vpiH^ eKfi iroAe/jt^yfrere^ Kal Tijv €K€iVov KaK(as 
Troi7]a€T€, Tijv v7rdp\ovcrav Kal ti]v oiKeCav TavTi]v aSfw? 
KapTTovp.evoi' av 8' (KeHva <I>iAt7r7ro9 Aa/3?/, tCs avTov 
5 KcoAwet 8e{5po /3a8i^eti^; 0j//3a?ot; pii] \iav TTiKpov eiiTelv ^ — ■ 26 
Kat crvv€i(r(3a\ov(Tiv eTOt/xojs. dAAa'tI>a)Ket9; ot ti]v otKetay 
ovx oloi re ovT^^i (^iiAarreti', kav p.i] (3or]6i](Tr]$^ vpieXs. i) 
aAAo? rts; dAA', oj Tav, ovxi- /QouAr/crerat. tS>v dTOTT(t)T(XT(tiv 
IxevT&v eiJ/, et a vvv dvoiav dcfikiaKdvcav o/xo)? eKAaAet, TavTa 

10 bvvrjOeh />i7/ Trpdfet. dAAd />i?)i' ^AtKa y' eo-rtf rd hid^op 27 
ivddb^ 1] eKet TToXep.elv, ovh\ Xoyov Trpocrheiv i]yov]xai. et ydp 
i/;ias' 8e?/o-etey airoi/s TpidKovd^ rjpLepas piovas e^co yevecrQai, 
K(u 6(T dvdyKT] (TTpaTOTTeb^o xpco/^eVou? rwy eK r?/s \(opas 
X.aiJil3dveiv, pLr]bevbs ovtos iv avTrj iToXepiCov Ae'y(o, TrAetoz'' di; [17] 

15 ot/xat Cr]p.i(odrivat Toiis yeoopyovvTas vp.(av ?/ ocr^ ets aTTavTa 
Tov TTpb Tov TToXepiov bebaiTdvriade. et 8e hi] 7ro'Ae/xo's rts 
?/^et, TTcJo-a XPV vopiicrat ^?//xtc«>o-ecr^at; Kat iTpocrecrd^ rj v/Bpis 
Kttl e^' ?/ T(ov iTpayp.dT(j)v al(r)(yvri, ovheixtds eXdTTOiv ^r^ixias 
Tols ye (r(a(f)poo-iiKJ 

20 ndyra 8?/ raura 8et cr?;zn8o'yras aTTavTas (3oy]6etv Kal 28 
ciTTcoOeiv eKeto-e rdy iToXeixov, tovs jxev eviTopovs, u/ -yTrep 
raii' TToAAwy cSr KaAcS? TrotoCrres exovcrt ixtKp dvakicrKOVTes to. 
AotTrd KapiT&vTat dbeois,TOvs 8' ez^ ?/AtKta, u^a r?/y rou iToXeixelv 
epLTTetpiav ev r?) 4>tAt7r7rou x^^P? KTriadixevoi (fyofSepol (pvKaKes 

25 r^j otKeta? aKepaiov yevoiVTat, tovs he XeyovTas, Iv at tG>v 
TTeTToXtTevixevoov avTots evOvvat pahtat yevoiVTat, (wy oTTOt' 
aTT hv vixds 7repto"r?/ rd iTpdyixaTa, TOiovTpt KptTOt Ka\ t&v 
•jeiTpayixevoiV avTols ecrecrde. XP''!^'''^ 8' et?/ iravTbs eXveKa. 

5 07j;3a?oi; . . . ^ — ] @y]fiaioi v^ Aia' /c&i/ ■niKphv elireTv y, Richards o* 
ante /j.ri add. Baiter, Dindorf d ante /tr; add. Dindorf ex codd. duobus 
^ del. Dindorf 7 v^eFs ^ &\\os rts. interpunxit Blass secutus rhetoras 
(item cod. A) 12 /xdvas S vulg. : om. Y : /x6vov O 14 TroAe/tiouJ 

iro\e/nov Palatinus 113, 142 TrMiov Blass : it\4ov codd. 16 -^6- 

\tij.ov codd. : xpoK"' Blass secutus Rh. Gr. iv 762 17 (ri/j.i<i<rf(rdai S : 
Cri/jiaiej)afaSai vu]g. 18 (rj^ias S Y : ^Tj^ia vulg. 23 aSt&iy ante 

KapTTuJcTai Y al. : post KapnwvTai S vulg. 27 uyuas codd. : v/j.7v Baron 

In S subscriptum 

OATN0IAKO5 A 
H H IZI A n IT 
OATN0IAKOS B 

TnO0E2I2. 

Tlpoa-^KavTO pXv ttjv 7rpco-/?c6av toii/ 'OAw^twv ot 'A^r/i/aiot, 
Kat ^07]6iLV avTot<; K^KpiKacrf fxiXXovcn 8e Trept tijv e^oSov Kai 
SeStoo-tv ws 8v(nro\€fJiy]TOv tov ^iXiTnrov, TrapekOcov 6 Arjixo- 
crv(.vr}'i TTctpaTat Oapcrvviiv tov Srjixov, iTri8eLKVv<; (1)5 acrOivrj to. tov 
MaKcSovos TT/oay/xaTa. Kat yap toi? crvp.fxd^ot<; vttotttov avTov 5 
ctvat <j>r]cn Kal KaTcx Trjv oi/cctav Svvafxiv ovk l(r)(yp6v tov<; yap 
MaKcSdvas do-^cv6t§ cTvat Ka6 kavTov<;. 

[18] 'Em TioXXS>v fxev av tls Ibelv, &> avbpe? ^AOrjvaloi, boKel 
jxot Ti]v TTapa tG>v decav evvotav ^avepav ytyvofxivy]v Tr\ TToAei, 
ov\ rJKKTTa 8' ev roiy Ttapovm Ttpayfxacrt' to yap tovs iToKefxr]- 10 
o-oi^ras 4>iAt7r7r(«) yeyevrjcrdat Kal ^(apav ofxopov *cat hvvafxiv 
TLva KeKTrffxevovs, Kal t6 fxiyLCTTov aTravTOiv, rrjv VTrep tov 
TTokefxov yvcafxrfv TotavTrfv e^^oi^ras oSo-re Ta^ Trpbs (KeTvov 
bLaWayas irp&Tov fxev aTttcrTov^, etra Tri9 kavT&v TraTptbos 
vofxiCeiv avacTTacnv, batfxovici tlvI Kal OeLq. TTavTaTracrLV eotKev 15 
2 evepyeatct. 8et Totvvv, oj avbpes ^AdrivaXot, tovt rjbr] (TKOTTetv 
avTovs, oTTcos fxi] )(^etpovs TTepX r]fxas avrovs elvat bo^ofxev tG>v 
vTTapyovTo^v, &)s etrrt Tcav al(T\pG>v, fxaKKov be tG>v alcr^tcrTOiv, 
fxr} ]x6vov TToXeo^v KOt totto^v o>v rjfxev iTOTe Kvptot (f>aive(Tdai 
TTpoiefxevovs, akka /cat t&v vtto Trjs rvxrjs iTapacr KevaadevTo>v 20 
crvfXfxayo>v KcCt Katp5>v. 

9 yiyvo/jLfvrjv S F B : ytvofxevr}v vulg. 10 Tro\ffi-fi<rovTas S : 

■iTo\ffj.T}<ravras vulg. 17 avrovs post (TK0Tr(7v vel post r)fxS.s 

delere vult Dobree S6^ofj.ev Bekker : S6^wfifv codd. ii] OATN01AKO2; B [18] 

To jxh' ovv, (!) avbpes ^A9i]vaL0t, Ti]V ^LXCinTOV p^aixrjv 3 
bie^Uvai Kal bia tovtoov t5)V koytnv TrporpeTrety to. hiovTa 
TTOidv vfjLa?, ovyij. «aAw? ^X^'-^ rjyovixat. 8ta rt; ori juot 
8oKet Trai'^' oV av etTTOt rts virep tovtcov, eKetro) fxev exetz' 
5 (pLkoTLpiLav, rjiuv 8' oiixt koAws TreTrpax^at. 6 /xey yap ocr(j) 
TrAetoi'' 7;7rep rr)!^ d^tav TTCTTOLiiKe t-ijv avTov, ToaovTco dav- 
IxaaTOTcpo^ Trapa Tracrt yo/xt{eraf vp.ets 8' o(r(o yjdpov 7] 
7Tpo(rrJK€ KexprjcrOe rots iTpayp.acrL, TO(TOVT(jd TrAetoy' aWyyviW 
oi>(f)ki]KaT€. TavTa /ixey oSy Trapakei^oi. koX yap et />ter' ^ yj 

10 akrjOeLas rts, S avbpes 'A^rjyatot, (TKOTrotro, kv6ivb^ av avTov 
XhoL p-^yav y€yevr\]xivov, ovyX irap^ avTov. &v ovv €K(lvos 
[xev d(^etAei rots i^Trep avTov TTeTTokLTfvpievoLS x^xpLV, v}xlv 
8e bLKr]v TTpo^rriKei ka^cLV, TovTOiv ovyl vvv bpS> tov KaLpov 
Tov k^yeLV a be Ka\ )(copt? ro?;rco7' ert, Kat jiikTLOv ecrTLV 

15 aKr]KO€vaL TTavTas vixas, Kat p.€y(xk\ cu avbpfs 'A^i/miot, KaT^ 
€K€LVov (paCvoLT^ av ovetb-)] (SovkoixevoLs opdcoi boKLixd^eLV, 
TavT el7T€LV TTetpdaoixai. 

JTb IX€V OVV klTLOpKOV KCLTTL^rTOV KakiLV aV€V TOV TCL TT€- 5 

TTpayixeva beLKVvvaL koLbopiav elvaC tls av (^T/crete K€vi]v 

20 StKaicos* To 6e Trciz'^' o(Ta ttoottot (TTpa^e bLe^LOVTa ec^' aiTaa-L 

T0VT0L9 kkiyx^LV, Ka\ (Spax^os koyov a-vix[3atv€t bet^rOat, Kai 

bvotv €V€X ^yovp.at (rvpL^pepetv elprjadat, tov r' iK^tvov, oTrep 

Kat dArj^e? viT(xpx^t, (jiavkov ^aivecrOat, Ka\ tov<s vTTepeKTTC- 

Trkrjyp.ivovi w? aixaxov Ttva tov ^iktTTirov ibelv otl TravTa 

25 8ie^eA?/At»^ez' ots TTpoTepov TTapaKpovoixevos p-iyas r]v^i]dr], 

Ka\ TTpos avTi]v iJkcl Ti]V Tekevri^v tcl TTpdyp-aT avT(Jo. eycb 6 

ydp, S) avbpes 'Adr]vaLOL, cr(f)6bp' av r]yovixi]v KOt avTos 

(f)o[3€pbv Tov ^ikLTTTTov Ka\ 6avp.a(TT6v, et TCi bLKaLa TrpaT- 

Tovd^ k(apo)v r]v^ix€vov vvv 8e deo^pwv Kai ctkottwv evpi(rKO) 

30 Tr]v pikv r]ix€Tepav evr^detav to KaT dpxds, ot ^OkvvOiovs 

4 tlTToi S vulg. : (tvri O Ttvct ante e^f^^dd. A : post <pi\ortfjilav 
add. vulg. : om. S' 13 tovtcuv ante ovx^ ^dd. vulg. : om. S' : virfp 

TovToiv FY 23 ToD ante tovs add. vulg. : om. S 26 aWif 

vulg. : avTov S [19] AHMO20ENOT2i: [ii 

aTn'jXavi>6i' tlv€S ivO^vbe ^ovXoixevovs vfJLU' hLaXexOfjvaL, t(o 
Ti}V 'AjLK/jiTToAtr ^dfTKetj' TrapabcaaeLV koI to OfwXovfxevov 

7 7707' a7r6ppi]Tov €K€Lvo KaTa(TK€VU(TaL, TOVTio 7Tp0(Tayay6- 
fxevov, r?;i' 5' ^OXvvdioov (f)LKLdv \x€Ta TavTa rai TloTfLbaLav 

[20] ov(rav vixeTepav e^eAe?!» Kal tovs: ixev 'irp^Tepov crvixix(i-)(^ovs 5 
[vixa^] a8tK7/(rat, irapabovvaL 8' eKeivoLS, ©erraAoi»? 8e vvv 
Ta TekevTala ru Mayr7]o-tay TTapab(i)(T€Lv viToa\e(T9aL Kal 
rov ^(jhklkov TT6Xep.ov TTokepnicreLV virep avT&v avabe^a(r9aL. 
okio9 8' ovbeh ecTTLV ovtlv ov TTe(f)evaKLK eKelvos t<dv avT(D 
yj)ri(raixevoi)V' tiiv yap eKdoTcoy avoLav ael Toiv ayvoo{ivTO)V 10 

8 avTov e^aTTaTm' j<al TTpo(TXa^jiavo)V ovt(x)s iiv^iidii. loaiTep 
ovv bLOL tovt(j)v ijp9ri [xeyasi h^iy eKa(TTOL' (Tvixc^epov avvbv 
eavrot? (mvto tl TTpd^eLv, ovrcos ocpeiKeL 8td T(av avTutv tov- 
T(t)V Kal KaOaLpeOrjvaL TrakLV,. eireLbri TravO^ €ive\ eavTov 
ttolG)V e^eXiikeyKTaL, KaLpov ixev 8ry, ob &vbpes ^AOrivaloL, 15 
Trpos TOVTO TTapecrTL 4>tAt7r7r<p rd TTpayixaTa' ri TrapekOcov rts 
ep.oi, ixakkov 8' Vjxlv Set^drco, ?/ o)? ovk dAr/^?/ ravT- eyco 
Xeyo), 11 o)? ot tcl TTpS)T e^riiTaTiiixevoi, ■ rd AotTrd TTtcrrev- 
(TovaLV, 11 b)S OL TTapa Tip avT(tiv a^iav bebovKooixevoL 
[©erraAot] vvv ovk av eXevOepoL yevoLVT acrixevoL. 20 

9 Kat iiriv et rts vix5)v TavTa ixev ovTa)S €\eLv riyeLTaL, 
oteTaL be (3iq. KaOe^eLV avTov tci TTpayjxaTa tG> tcl yu)pia Ka\ 
k.Lp.evas Kal rd rotai3ra TrpoetAr/^eVai, ovk 6p9ws oterat. 
OTav ixev yap vtt' evvoias tcl irpayixaTa avcrTfi Kal 7r&o"t 
TavTo. crvix(f)epii rot? ixeTeyovcTL tov iToXeixov, Ka\ cTvixTTOvelv 25 
Kat cf)epeLV rds avpicf^opas Ka\ p-eveLV e9ekovcrLV av9poi)TTOL' 
oTav 8' eK TTkeove^ias Ka\ TTOvripias rts axTTrep ovtos l^ryya-ii, 

7] TTpcaTri TTpocf^acTLS Ka\ [XLKpbv TTTaL(Tjxa cLTTavT aveyaiTLcre 
10 Kat bLekvcrev. ov yap ecTTLV, ovk e(TTLV, cb avbpes A^rivalioL, 

z rh S F : Tw vulg. 3 Kara^TKfvdcrai S F' vulg. : KaTafTKfvdcreii' 

YO 6 VSs del. Blass (cf. schol. S P) 17 ^ add. S: 

om. cett., cf. xl 60 20 ©«ttoAoJ secl. Rosenberg 25 ravra 

S B Y O : Tovra vulg. 26 apBpwiroi Bekker : 6.i'6p(x)Troi S F Y O : 

01 &v6pu>Troi vulg. 28 fiiKphv codd. : t^ rvxbv FB ^p., cf. xi 7 

29 /col dtfAvfffv codd. : om. Rh. Gr. ii 232 : secl. Cobet ii] OATN0IAKO:i; B [20] 

abiKovvTa KcmiopKOVVTa Kal ■^(vb6[jLevov hvva^xLV fteftaiav 
KT-qaaadai, aWa to, Toi.avT ds ixev aTra^ Kal (ipa^v xpovov [21] 
avTex^i, Kal <T(f)6hpa y' i]vd7]a eirl rats kXTricnv, av Tvxih 
tQ> xpovi^ h\ (f)(opaTai, Kal Trept avTO, KaTappel. wairep yap 
5 otKta?, ol\xai, Ka\ ttXolov Kal t&v aWoov tS)V tolovtojv tcl 
KaTcoOev lcrxvp^TaT elvaL 8et, oiVco Kat t&v Trpa^eajv Tas 
apxas Kal tcls VTTO^eVei? dAT^^et? Kat hLKaias etvaL i:pocn]KiL. 
TOVTo 8' ovK €VL vvv iv Tols ireirpayix^voLS (ttAtTTTrw. 

<t>r7ju.t 8rj 8ety rjjxas rots p-ev 'OAw^tots (ioiqOelv, Kal ottcos 1 1 

10 rts Ae'yet KaAAtcrra Kat TaxLcrTa, ovtu>s apicTKeL p.0L' irpos 
he ©erraAovs TTpecrlieLav W/xTreti', ?} tovs p.€V 8t8a£et TavTa, 
Tovs 8e TTapo^vvel' Kal yap vvv cIctlv e^ri(f)L(rp.€VOL Viayacras 
cLTTaLTeLV Kal Trepl MayyTjo-tas Ao'yoi;s TTOLelcrOaL. (TKOTreLaOe 12 
p-ivTOL TOVT, 0) avhpes 'AdrjvaLOL, ottcos jxi] k6yovs efiovaLV 

15 ]x6vov OL Trap' 7]]xu)v 7rpe'o-/3ets, dAAct Kat epyov tl heLKVVi.LV 
e^ovcTLV €^e\i]\v96T(t)V vjx&v a^LU)S ttjs 7ro'Aecos Kat ovtojv 
em rots TTpay]xacrLV, ws aTras ^xev \6yos, av aTTfj tcl TTpa- 
yjxaTa, jxaTat^v tl ^aiveTaf kol k(v6v, ]xakLcrTa h 6 TTapa 
Ti]s i]]xeT€pas TT^keoos' ocno yap kToi^xoTaT avT<a hoKov]xev 

30 xp^c^ctt) To(TovT(o ]xaWov aiTLaTovcTL TTavTes avT(^. 7TokXi]v 13 
87) Tr]V ]xeT(xcrTacrLv Kal ]xeya\r]v heLKTeov tijv ]xeTa[3oXi]v, 
€L(r(f)epovTas, e^L^VTas, aTravTa iTOLOvvTas erotp,cos, etTrep rts 
vjxlv TTpocre^et tov vovv. Kav TavT ede\r](Tr]d^ w? TTpocn]KeL 
Kal 8t) TTepaiveLV, ov ]x6vov, 00 avhpes ^AdrjvawL, tcl avjx- 

25 juaxtKa acrdevcas Kal aTricrTcos exovTa (f)avi](reTaL <t>tAt7r7Ta), 
dAAa Kat tcl Trjs OLKeias apxijs Kal hvva]xeo)s KaKcas exovT [22] 
e^eAeyx^?/o-erat. 

"OX.o)s jxev yap 17 MaKe^oz^tKr; hvva]XLS Kal apxv ev ]xev 14 
7Tpocr6i]Ki] ]xepis ecrTL tls ov ]XLKpd, olov virijp^e ttoO v]xlv 

30 eTTt Ttp,o^e'oD 77^09 ^OkvvOiovs' TTakiv av Trpos YloTeihaLav 

17 irpa.yti.aToi] epya AY 20 ouTqD secl. Rosenberg 21 tV 

lj.(ra^oAriv secl. Cobet : tuetur Isidor. iv 18 24 5t) S corr. pr. m. : 

Sei S vulg. 29 TTpo(TQi{K\) fjifpis S F B : TTpoaQy]K7]s fifpn vulg., cf. 

xi 8 

DEMOSTH., VOL. I. 2 [22] AHMO20ENOT2 [ii 

^OXvvOCots €(f)dv7i TL TovTo (rvvaiJ.(f)6T€pov' vvvl 8e ScTTa- 
Aois" voaovaL Kal T^Tapayfxivoi^ eTTt T7/f TVpavviKi]V olKiav 
i l3oy]d7]cr€V Kal ottol tls av, oi]xai, TTpon-df] Kav ]xiKpav 
hjjvafJLLV, TTavT ox^eAer avTi] 8e Kad' avT7]V dn-O^vi]^ Kal 

15 TToAAaii' KaKMV €(ttl fxe(TTr], koI yap ovtos diracTL tovtols, 5 
ots dv TLs ]xiyav avTov rjy7](TaLT0, rois 7to\€]xols Kal Tali 
(TTpaT^LaLS, eV €TTL(r(f)a\e(rTepav rj viTTipyji (f)V(r€L ko.T€- 
(TKevaKev avTS». ]xr] yap o'U(rd\ S) dvhpes ^Adr^valoL, toIs 
avTOLS 4>tAt7r7roy re xatpety Kal tovs dpyo]xivovs, aAA' 6 fxkv 
h6^i]S (TTLdvfxel Kal TovT^ €0]k(t)Ke, Kal TTpo-pprjTaL TTpdTTCtiV 10 
Kat KLvbvv€7j(t)V, dv crv]xjif] tl, TraOdv, T7]V tov biaTTpd^acrOaL 
Tav6' a ]i7]b(ls 7T(aTT0T ctAAos MaKebovojv /3ao-tAei/s bo^av 

16 az'Tt Tov ^7]v ao-f/)aAa)? 7]pr]]XiVos' tols 8e ttJs ]xkv (f)L\oTL- 
[xias Trjs aTTo tovto)v ov ]xiTe(rTL, ko7tt6]x(vol 6' det Tats 
(TTpaTeLais TaTjTaLS Tals dvo) KaTO) AwTroiJvTat kcll crvvex^s 15 
TaAatTTo^poCo-ti', ovt eTrt Totj epyoLS ovt eirl tols avT(av 
IbLOLS k(i)]xevoL bLaTpijieLV, ovd^ dcr^ dv 7TOL7](rco(rLV ovtcos ottcos 
av bvvcovTai, Tavr^ e)(pi>Tes biadea-daL KeK\eL]xivo)v tG)V 

17 e]XTTopLO)v tQ)V ev Trj X(opa. bLa tov 7t6Kc]xov. ol [xev ovv 

TToAAot MaK€b6vO)V TTMS €)(OVa-L (piXiTTTTiD, €K TOVTO)V dv TLS 20 

[23] crKt\l/aLT ov xctAeTTw?' ot 8e 8?/ Trept avTov ovTes ^ivoi kcu 
TTtC^TaLpoL bd^av ]xkv expvcrLV u>s eto-i dav]xa(TTo\ koX (rvy- 
K€KpoTr]]xevoL Ta Tov TToXepiOV, o)S 8' eyo) tG)v ev avTfj tt) 
Xf^po. yey€vr]]X€VO)v tlvos ijkovov, dvbpos ovba]xa>s otov Te 

18 \j/€vbe(rdai, ovbevo)v ela-lv fSeXTLovs. et ]X€V ydp tls dv7]p 25 
eo-Tti» iv avTols oXos e/i7retpo? TToXi]xov koX dy(avoov, tovtovs 
]x(v (f>iXoTL]XL(t TTavTas dTTooOelv avTov €(f)7], i3ovX6fX€Vov Trdvd' 
avTov boKelv elvaL Tapya (TTpos ydp av tols dXXois Kal 

I 'OKvvOlois' interpunxit Madvig deleto commate post ffvvau<p6T(pov 
6e om. S' soliis 2 voaovffi Cobet, cf. scliol. p. 92. 15 : vocroixn 

Kol (na.(na^ov(Ti voilg., cf. ix 12: ffraffiiCovcn SB ^veram lectionem 
glossema expulit) 3 4$o-f)er]ffev vulg. : secl. Weil : 40or]6riffav 

?S' F' B Vind. i Kal ante Sttoi add. vulg. : om. S' solus 15 post 

&v(c add. T€ Kol vulg. : kuI al. : om. SB, cf. iv 41 17 Trotrjacvffiv 

S F B : iTopiff(cffiv vulg. ii] OATN0IAKO2 B [23] 

Ti]v (piKoTnxiav avvTTepj3\riTov elvaL)' d hd tls (raxfypoov i) 
biKatos aAAo)?, ti]V KaO^ ijfjiepav aKpaaiav tov fSiov Kal [j.€6riv 
Ktti KophaKLaiJ.ohs ov hvvap.iVOi cfiepeiv, TTap(0}a6at Kal iv 
ovbevos elvai, /xepet tov tolovtov. Xolttovs 6?/ Trept avTov 19 
6 elvaL XjjrTTas Kal KoXaKas Kal toiovtovs avOpooTTOvs otovs 
p.edv(T6ivTas 6p\{L(T6aL TOLavd^ oV iyu) vvv oKvGi Trpos v[J.as 
dyop.acrat. brjXov 8' ort TavT ecrriy akr\6rf koll yap ovs 
kv6ivhi irdvTes aTrr]\avvov ws ttoAi/ tS)v 6avpaT0TT0La)v 
a(T€ky(aT4povs ovTas, KaXkLav (kslvov tov hr\p.6crLov Kal 

10 TOLOVTOVS av6p(i>TT0VS, p.LIXOVS yeXoLOiV KOL TTOLrjTaS al(T\p5)V 

aa-p,aToiV, &v ets tovs avvovTas TTOLovaLV etVcKa tov yeAa- 
adrjvaL, tovtovs ayaiTq Kal Trept avTov exet. KaaoL TavTa, 20 
Kat et fXLKpd TLS ^yetrat, /ixeyaA', cb avhpes 'A^rjratot, 8et- 
y\xaTa Trjs (Keivov yv(ap.r\s kol KaKohanxovias eo-rt rot? ev 

15 (fypovovaLV. aXX\ ot/xat, vvv [X€V eTTtcTKoret tovtols to 
KaTopdovv ai yap evTTpa^CaL hcLval avyKpvxj/aL tcl TOLavT 
6v€Lhr\' et oe' rt TTTaLacL, tot aKpLJ3(as avTov TavT €$€Ta- 
a6r\aeTaL, hoKel 8' €ixoLy\ S) avhpes ^A6->]valoL, 6et^eti; ovk [24] 
et? fxaKpcLV, av ot re ^eot 6iXoiaL Kal i;/xet? ftovXr^ade. 

20 utaTTep yap €V rots aoofxaaLV, re'a)? ixev av kppo}\xivos f\ tls, 21 
ovh^v €7TaLa6<xv€TaL, (TTav 8' app(aaTr\\xd tl av\x^f\, TTavTa 
KLV€LTaL, KCLV pf\y\xa KCLV aTp€[x\xa Kav aXXo tl tS)V virap- 
XpvTOiv aa6p6v rj, ovto) Kal t5)v TToXeoiv Kal Tti)v rvpdvvoiv, 
eo)? [xev av e^co 7ToX(\xa)aLV, d({)avi\ to, KaKO, rots TToAAot? 

25 iaTLV, €TT€Lhdv 8' 6p.opos TToXe^xos av\XTTXaKr\, TTavT eTTOLT^aev 
€Khi]Xa. 

Et 8e' ri? v[X(av, o) dvhpes 'A^rjyatot, tov (^lXlttttov evTV- 22 

I TavSphs post (piKoTi/xlav add. vulg. : om. S F B 3 rrapeaxrOai 

SAFBY: irapeoipa.aQai vulg., cf. xxiii 105 13 Ka\ «j S A : d 

Ka\ vulg. 16 Koi (Tv(TKid(Tai post (TvyKpv\f/ai add. vulg. : om. S B, 

cf. xi 13 17 iTTato-et S A F B Y : TTTaiVeie vulg. toCt' .S B O : 

ndi/Ta A suppl. : TatJTo Trat-Ta A 20 Ticos codd. : ecos Dind. 

21 Tcii' KaO' eKacTTa craOpwv post (TraiaddviTai add. vulg. : om. S' solus, 
cf. xi 14 23 (TaQphv vulg. : (TaOpwv S' (b superscripsit ead. 

ra.) al. 

2* [24] AI1M():£0ENOT:£ [n 

\ovvd^ opSiv TavTij (jyoftfpov ■npoa-nokip.rfCTai vopXCa, itoj- 
(fipovos jJikv av6p(a7Tov koyi(j}i.(^ ^pijTai- /xeyuA); yap pom], 
IJLaWov be t6 okov r; Tvyji irapa t:6.vt eo-rt to. tu>v avOpd)- 
TTOiV iTpayp.aTa- ov p.i]v dAA' eyo^ye, et Tts atpe(Ttv p.0L botr], 
Ti]V Tijs 7]p.tTipa^ TToAeojs TV)(r]v av kKoi]xr]v, edekovTojv a 5 
7Tpo(n]K€t TTotelv v]X(av avTon' Kal KaTO. jxtKpov, ?/ ti]v iKetvov 
•TToXv yap TrAetou? a(f)opp.as- eh to Tr]v irapa to)V 6eS>v 

23 (vvotav exeti' opS> v]uv Ivoxxrai ?) \€tv(o. dAA', 6l]iat, 
Ka6i']jx(6^ ovbev TTotovvTCS' ovk €Vt 5' avTov apyovvT ovbk 
Tols (fiiKoLS eTTtrdrrety vTTep avTov rt ttolcIv, jjli] tC ye brj 10 
rots ^eots. ov bi] 6avp.aaT6v ka-Ttv, et (TTpaTw6p.e^vos Ka\ 
7TovQ)V eKeti'os avTos Kal Trapoov i(f) aTTacrt koX ]xr]Te Katpov 
\j.i']&' (opav TTapaketiToov i]p.S>v ]X€kk6vTu>v Kca \jn](f)L(o]x^vo}v 
Ka\ TTVvdavop.ivoiv TTeptytyveTat. ov8e 6avp.a^u) tovt eyw* 
TovvavTtov yap av rjv dav^xacTTov, et ]xr]bev iTOLOVVTes rj]X€ls 15 
u)V TOLS TTokep.ov(rL TTpocrr^KiL Tov iravTa ttolovvtos TTepLrjp.€V. 

24 ^^^^ eKetro davpA^oo, et AaKebaLptovLOLS p.iv ttot, oj a.vbpes 
'A^r/i^atot, vTTep Tbiv ^Ekki]VLK(iov btKaioiV avTvpaTe, Ka\ ttoAA' 
i8ta TTkeoveKTrjcraL iTokk(XKLS vp.lv €^6v ovk r]6eki]craT€, dAA' 
tV ot akkot Tvx^oicrt t&v btKaCoiv, to. v]xiTep' avTwv avr]- 20 
AtcTKer' elcr^ipovTes kcu TrpovKLvbvveveTe crTpaT€v6p.evoL, vvvX 

8' dKretr' i^Levat KOt /xe'AAer' €l(r(f>epeLV v-nep Ttov vp.€T€po)V 
avToiv KTr]]xaTOJV, Ka\ tovs ]xkv akkovs cre^rcoKaTe iTokkaKLS 
TTavTas Ka\ Kaff" eV avTwv iv ]xipeL, to. 8' vp.eT€p^ avT^v 

25 dTToAcoAeKoVes Ka6r]cr6€. TavTa 6avp.a^o), kcltl 7Tp6s tov- 25 
roty, et pi.r]be\s vp.(av, o) avbpes ^Adr]vatot, bvvaTat koyicracr6at 

TTOCTOV TTOk€]X€lT€ yjpOVOV '^tkilTIT^^, KoX Ti TTOtOVVT0)V V]x5)V 
6 -y^poVOS bL€kl]kv6(V OVTOS. tcTTe yap bl]TTOV T0v6\ OTL 
pL€kk6vT0)V aVTS>V, kT€pOVS TLVaS €k7TLC6vTO)V TTp<X^€LV, alTLO)- 

3 rh '6\ov vulg. : o\ov S et Dionj^s. Hal. 1089 R, cf. xi 15 8 eVou- 
ffas codd. : ovo-as G. H. Schaefer, cf. vi 12 ts /jLTiTf . . . fi.i]Q' 

Blass : ^rjSe . . . yUTjSe S F B : /j.rjSeva . . . ^TjSe vuig. 16 & Set 

post TToiovvTos add. vulg. : om. S' solus 24 Kal ante Kad' om. S 

fKaffTov post avTwv add. vulg. : om. S 29 aiiTwv S : vixlev cett. : 

om. G. H. Sciiaefer ii] OATNQIAKOS B [25] 

jx^voiV akXijXovi, KpivovTMV, TrdX.u> iXirtCovTMV, crx^bov Tavd' 
aTt€p vvvl TTOLOVVTOJV, ttTTas 6 xporos bieXijXvOev. eld ovtcos 26 
ayv(oix6v(09 ex^''"'» ^ avhpes WOrjvaXoi, uxrTe bt S)V ck \pi)- 
aTwv (fiavXa to, TTpdyixaTa Trjs iroXeoys yeyovev, bia tovtu)v 
5 iXiTLC^Te tG)V avTGiV Trpd^eutv ck (pavXu)V avTO, \pr]<TTa 
yevricrecrdaL; dAA' ovt evXoyov ovt e^ov ecrrt (f)v<nv tovto 
ye* TToXv yap pqov €)(^ovTas (fivXdTTeLV 7; KTrjcracrOaL iravTa 
Tre(f)VK€V. vvv 8' o n p.h' (pvXd^opiev, ovbh' icrO^ VTto tov 
TToXepov XoLTTov Toiv TTpoTepov, KTij(ra(T6aL be 8et. avTS>v 

10 ovv r]p.S>v epyov tovt i]br\. (pr]pLL bi] belv elcT^pepav xpi]- 27 
jxaTa, avTovs k^LevaL TTpodvpLo^s, ]xi]b€v' aiTtao-^at iTplv av 
T&v TTpayp.dTU)V KpaTi](ri]T€, Ti]VLKavTa 8' diT avT^v tu)v 
€pyo)v KpivavTas tovs ixkv d^iovi (TTatvov TL]xdv, tovs 8' 
dbLKOvvTas KoXdC,€LV, Tas 7Tpo(f)dcr€LS 8' dcf^eXeu' Kal Ta Kad [26] 

15 v]xds €XX€i]X]xaTa' ov yap eWt TTLKpws e^eracrat rt iT€TTpaKTaL 
rots aAAot?, av ju?; Trap' v]xu>v avTU)V TTpu)TOV vTrdp^i] tcl 
biovTa. TLVOS yap €'lv€k, S) dvbpes 'Adi]valoL, vo]xi^€T€ 28 

TOVTOV ]X€V (f)€Vy€LV TOV TTOXepiOV TTaVTaS 0(rOVS dv €KTT€p.\f/1]T€ 

(TTpaTT^yovs, Ibiovs 8' €vpi(rK€LV TToXefxovs, et 8et rt tu)V 

20 6vTU)V Kal TT€p\ TU)v crTpaTr]yu)v eliTelv; otl evTavOa ]X€V 

icTTL ra^A' VTrep wv €(ttlv 6 TToXep.os vpi.€T€pa ('A/x^tTroAi? 

y' av Xi](f)6i], TTapa\pi]]x v]X€ls Ko^xLelcr^e), ot 8e Kivbvvot Tcav 

€(f)€CrT1]K6T0)V t8tOt, ]XL(t66s 8' OVK €CTTLV' €K€l 8e Kt2'8vi'0t 

]X€V iXdTTovs, Ta 8e Xi]pp.aTa twv €(P€(tti]k6to)v KaX twv 
25 (rTpaTLU)TU)V, Adp\j/aKos, "^iyeLov, Ta ttXoV d (TvXu)(tlv. ctt' 
ovv To XvcTLTeXovv avTOLS eKacTTOL yoipovcTLV. v^xels 8', oTttv 29 
pikv ets To. TTpdy]xaT aTTofSXixf/i^Te (f)avXo)S €)(0VTa, tovs 
€(f)€aTi]K6Tas Kpiv€T€, uTuv 8e b6vT€S X6yov Tas dvdyKas 

dK0VCT1]T€ TaVTaS, d(f)i€T€. TT€pi€(TTL ToivVV Vplv dXXl]X0LS 
30 €pi^€LV Ka\ bL€(TTdvaL, TOLS pi€V TaVTa TT€TT€L(r]X€V0LS, Tols b^ 

I ToiiTck Mounteney : TayTo codd. 2 airas ante o xp^vos S : 

post 6 xP^vos vulg. 5 Twv auTwi/ TTpai^fwv secl. Cobet, cf. xi 21 : 

irpd^ewv secl. Gebauer 21-22 'A/uLcpiiroXis y' hv Deuerling : 'Afixpi- 

TToAis Kiiv codd. : 'Af).(piTru\tv. /c&f Dindorf : ' A/x^piiroKis secl. Madvig [26] AHMO20ENOT:i: OA. B [ii 

TavTa, TOL KOLva 8' ixav (pavKois. TTpoTfpov ixev yap, S 
avbpes ^AOrpmHoL, KaTO. avjxjxopia^i elcreffjepeTe, vvvl 8e TToki- 
TevecrOe KaTo, (Tvp.p.op(.a<i. pi]T(i)p 7]y(p.(i)V €KaTepu>v, Ka\ 
(TTpaTi^yos VTTO TovT(o Kal 01 (3or](T6p.(voL, ot rptaKOfTiof ol 
8' aAAot TTpoaveveiJ.r](rd€ ot /xer oji tovtov^, ol 8' ws cKet- 5 

30 rou9. 8et 87; TavT eiTavevTas Kal vixQv avTm> (tl Ka\ vvv 
yevoixevovi kolvov kcu to l3ovX.€ve(r6aL Ka\ to keycLV /cat 

[27] t6 TTpdTTeLv TTOLrj(raL. et 8e roij jxev &(nTep €k TvpavvLbos 
v]X(av €TTLTaTT€iv aiTo6(l)(TeTe, Tol^i 8' avayKa^eaOaL Tpit]- 
pap^eXv, €icr(f)ep€LV, aTpaTevecrOaL, rotj 8e \}/ri(f)L^€(r6aL KaTa 10 
T0VT(i)V fxovov, aXXo 8e jxrjb^ otlovv (rvjXTTOvelv, oi/^t yevr]- 
(TeraL tS)V beovTcov r^ixlv ovbev iv KaLpS)' to yap r]bLKr]]xivov 
det ixipos eAAet\/^ei, et^' vpLLV tovtovs KoXd^eLv avT\ t5)v 

31 €\6pG)V i^ecTTaL. Ae'ya> 8j/ K€(f)CL\aLOv, irdvTas €l(r(f)€p(Lv 
a(p^ 6a(j)v (KaaTos exet to 'lctov TrdvTas k$,L€vaL KaTci ]x(poi, 15 
ecos av aiTavTCi (rTpaT(rj(Tr]a6c ird^TL rots TraptoSo-t Ao'yo2' 
8t8o'i^at, KOt Ta jieXTLCT^^ u)v dv dK0vcn]6^ alpda^aL, ]xr] dv 

6 bdv r] 6 8eti'' etTr?/. Kav TavTa TTOLrJTe, ov tov (l-novTa 
[xovov iTapa)(j)r]]x' (TTaLve(Te(T6(, dXkd Ka\ vp.d'i avToiis v(tt€- 
pov, jSekTLov TU)V dXoov 'npay]xdT(t)v Vfxlv eyovTODV. 20 

2 Kara. (rv/j.fjLopias ante el<Te(pip(Ti Cobet coll. xiii 20 : post u(T(^4pere 
codd. 4 ol TpMKoffioi Bekker cum codd. perpaucis : TpiaKoffioi 

cett. 7 rb ^okA?u6O"0oi Ka) rh Kiyeiv S : tJ) xiyeiv Ka\ rh BovXfv- 

eaBai cett. 14 i^fffTai S F B' O : irfpifffTai vulg. 

In S subscriptum 

OAYN0IAKO2 B 
HHElAAAAn III 

OATN0TAKOS T 

TnO0E2I2. 

"^Treixil/av ySory^ciav tois OXvvOiOL<; ol A$r]vaioi, Kai tl Kar- 
opOovv €8o^av 8t avTrj<;, Kal TavT awrots aTryjyy iXXeTo. o 8k 
Srjjxo^ Trepi)^apijs, o'l tc prfTopt.'; TrapaKaXovcTLV eTrl Tifxo^piav 
^iXLTrirov. ^eSoLKC tolvvv 6 A7]p.oa6ev7]<; py OappijaavTe';, ws to. 
5 irdvTa i/€vikijkot€S KaX LKav-qv (SoyjOeiav TreTroLrj/xevoi Tots 'OAw- 
OiOis, Toiv AotTTcui'' oAtyojpiJo-too^t. 8ta toijto irapeXOiiiV eTriKOTrTci 
Tr}v aXat^oveiav avTwv Kat Trpos evXd(3eiav a-w(f>pova Hjv yvM/xrjv 
p.eOL(TT'q(TL, Xeywv ov Trepl t^s ^tAtTTTTOu Tt/>itoptas vvv atTots ctvat 
Tov Aoyoi', dAAa Trepl Trj<; twv (TVfXfxd^Lnv o^wTiy/otas. oi8e yap oTt [28] 

10 Kat AOrjvaloL Kal dXXoL ttov Ttves tov fxev f/Lrf to. otKcta TrpoecrOaL 
TTOLOvvTai (f)povTi8a, Trepl 8e to TifxioptfaaaOat tous evavTt'ovs 
ifTTOv aTTOv^dt^ovaiv. iv 8e TOUTto tu> Aoyo) Kat Trj<; Trepl twv 2 
OewpiKwv xprfpidTOiv (TVfx(3ovXrf<; (fiavepdjTepov aTTTeTat, Kat d^tot 
XvOrfvaL Tors voyitous Tovs eTTtTt^eVTas ^rffXLav TOis ypdif/acTLV avTa 

15 yeveV^at cTTpaTLWTLKd, tv dSees ^ to (TVfif^ovXeveiv Ta /3eXTL(TTa. 
TTapaivet he ,KaX oAws Trpos tov twv ■jrpoyovtov t,rfXov dvacTTrfvaL 
Kat cTTpaTeveaOaL awpaaLV otKeiots, Kat iTrLTLprjaei TroXXrj Ke^prfTai 
KUTa ToG 8rffxov w<; iKXeXvfxevov Kal Ttuv Srffxaywywv ws oi'K 
upOw<; Trpo'iaTafxevwv ttJs TrtjAews. 

20 Oii;(t ravra TrapLaTaTai fxot yiyvbiaKiiV, co avhpes ^AQi]- 
vaioL, oTav t eh tu iTpdypLaT a7ro/3Ae\/^to Kal oTav Trpui 
Tovi Xoyovs ovi aKovoii' tovs p.\v yap Xoyovi Trept tov 
TLix(opi]aaa6ai ^PiXLTnjov opw yiyvofxivovs, to. be TrpdyixaT 
ets" roSro irpoijKOvra, (joa6 6Va)s' [xi] Treto^o/jie^' aiirot Trpo'- 

25 Tepov KaK(i><i aKexl/aaOai 8e'oi'. ovbev ovv uXXo juot boKovaiv 

24 irtia6/j.e6a S corr. Y O : Treifrci/tefla S' vulg. [28] AHMO20ENOT2 [iii 

oi Tci TOLavTa X^yovTes ?/ ti]v vTToden-w, Trepl t/s ^ovXevecrde, 

2 ovy\ Ti]v ovrrav irapKTTavTiS vpXv ap.apTavetv. eyoj hi, otl 
fx4v TTOT^ ^^W '''V T^oXei, Kal Tci avTrjs e)(^eLV arr^aAw? Kal 
<^iKtinTov Ti,fj.(i)p/](raa9at, Kal p.dX' aKptf3(i)S otSa* €7r' e/xoC 

y/tp, ov Trdkat yeyovev raDr' a/x^orepa* i'vv ixevTot TreTret- J)X ; 
[29] a[xat TovO^ LKavbv Trpoka^elv i}]xiv elvat ti]v TrpdiTTqv, oTrm^rj^^ 
Tovs (TV]X]xdyovi adicyofxev. edv yap tovto IBepaicos inrdp^i], jt^ 
TOTe Kal TTepl tov riva TtjX(tip/](reTai ris Kat ov Tpoirov e^eVrat 
aKOTTelv TTplv he ti]v dpx^v opdws VTToOeadat, \xdTatov 
7]yovjxat TTepl rr/s reXevTrjs ovTtvovv iTOtelcrOat Xoyov. 10 

3 'O ]xev ovv TTapoiV Katpos, eXirep iTOTe, 7roA.A?y9 (f^povTibo^ 
Kal ^ovXijs detrat* eyco 8' ovx o ^-t XPV '^^P'- "^^^ TrapovTdiv 
av]x[iov\evcTat x^aXeTTcaTaTov riyov]xat, aAA' eKelv' dTTopu>, 
Tiva xph TpoTTov, cb avbpes WOi^valot, Trpos i^/i/.as' iTepl avT&v 
eliTelv. TTeTTetafxat ydp e^ o)v TTapcbv Kal dKovcov avvotba, 15 
Ta TrAetco tmv TTpayfxaTcov rjixds eK7Te(f)evyevat t(o jxr] /3ov- 
keaOat Ta heovTa TTOtelv ?/ rw jxi] avvtevat. d^tw 8' v]xds, 
dv jxeTa Trapprjaias TTotS)]xat tovs koyovs, VTTO]xevetv, tovto 
OeuipovvTas, el Tdki]6rj key(x>, Kat 8ta roiiro, 'iva Ta kotTTa 
jBekTiu) yevi]Taf opaTe ydp ws eK tov TTpbs \dptv hffxr^yopeXv 20 
eviovs els iTav TTpoekr^kvOe ]xoy6r]pias Ta TrapovTa. 

4 'Ai^ayKatoy 8' v7Toka]xf3dv(o ]xtKpd Tcav yeyevr]jxev(i)V Trpw- 
Tov •y/zS? VTTO]xvrjaat. jxe]xvr]a6\ (o dvbpes 'Ai9rjz'atot, 6t 
diTr^yyekdr] 4>tAt7r7ros v]xtv ev &pq.Ki] TptTOV ?/ TeTapTov eTOS 
TOVTt 'Hpatoi' ret)(o? iToktopKMV. TOTe Toivvv ]xi]v fxev ijv 25 
fxat]xaKTr]pt(av iTokkwv 8e Ao'ya>i' Kat dopvjBov ytyvo]xevov 
TTap' vfxiv ey^i](f)iaaa6e TeTTapdKOVTa Tptifpets KadekKetv Kal 
Tovs fJ^e^pt TTevTe Kal TeTTapdKoi-T eToiv avTovs efxfSaivetv 

6 Tjfut' ante eTvai S : post ejvai vulg. 7 a-ciaofiev F Y : adKTwjXiv 

S vulg. , cf. ii 2 8 Ti/j.oopri(T€Tai rts Kal 'bv rp6irov S FB : rpdirov 

rinoop-fiaerai tjs (Kfivov vulg. 1 1 cL &vBpfS 'A6r]va7oi post Katpds 

add. vulg. : om. S solus /coi vvv post (1irep Tvore add. vulg. : om. 

S B : iXvfp ris irore Cobet 15 Kal aute irapcov add. Blass ex 

Isidor. X 126 17 ■^ S : oii cett. 21 ■Kpd.yjj.ara post -jrapivra 

add. vulg. : om. S B iii] OATNOTAKOS V [29] 

Kai To.Xavd'' e^i]KOi'T* elcrcfiepeLV. Kol ju.era TavTa bLcX.66vTos 5 
Tov hnavTov tovtov kKaToixlSaLOJV, [JLeTayeLTVLcov, fior\hpo\j.Lm>' 
TOVTOV Tov [xrjvbs fxoyL^ ixera to. \xv(TTripLa hcKa vav^ aTre- 
(TT€ikaT 'iyovTa kcvcls XapLbrjixov Kal tt€VT€ TaXavT apyvpLOV. [30] 
5 0)5 yap riyyekdri ^LXLTiTTOs acrdcvctiv ?) Tcdvecas {i)\d€ yap 
api.(})6T€pa), ovk4tl KaLpbv ovhiva tov (Boridelv voiXLcravTe^i 
a(j}€LT, u) arSpes ^AOrjva^LOL, Tbv aTT^cTToXov. riv V ovtos 
6 Kaipbi avTos' ei yap t6t eKeicr' ((ioridijrrafxcv, cocrTrep 
€\(/ri(f)L(r(xp.€6a, 7rpo6vix(os, ovk av ijvcoxXcl vvv rnxlv 6 ^PlKlttitos 

10 (Tco^eis. 

Ta ixev 87/ t6t€ TTpa\64vT ovk av aAAoo? ^xol- vvv 8' 6 
(Tepov TToXcixov Kaipbs iJK€L rt9, 8t' ov Kal iTepl tovtoov eixvi]- 
adr]v, Lva ixij TavTo. 7T(x6i]T€. tl 8?/ x.pri(T6i).€6\ a> avbpes 
'AdrivaloL, tovtc^; et yap p/ /3o7/^7/crere TTavrl (rdivet 

15 KaTCL To bvvuT^v, 6€a(ra(T6^ bv Tp^iTOV vixels €(TTpaTi]y)]- 

k6t€S TTaVT €(T€(t6' VTTCp ^JtAtTTTrOD. VTTTJpXOV 'OAw^tOt 7 

hvvap.LV TLva K€KTriix€VOL, Kal hL€K€L6^ ovTU) Ta TTpa.yp.aTa' 

0VT€ ^PlKlTTTTOS €6(Xpp€L TOVTOVS oW OVTOL (PlXlTTTTOV. €TTpd- 

^ap.€V riixels KaKelvoL Trpbs rnxas elprivriv r]V tov6 axTTTep 
20 €ixTT6hi(Tp.a TL r<S fl>tAt7r7r(ri kol hvcrxepes, tt6\lv ixeyaXriv 
e^opp.eLV Tols eavTov KaLpols hLTi]XXayp.€vr]v Tcpbs r]p.as. 
€KTToXep.co(Tai helv (Mp.€6a tovs av6p(aTTOvs €k TravTos Tp^iTov, 
Kal 6 TTavTes e^pvXovv, TTeiTpaKTaL vvvl toW oTrcocrS^/TTore. 
rt ovv vtt6Xolttov, S> dvhpes 'Adr]vaXoL, ttXi^v l3or]6€LV eppco- 8 
2s pi€V(jL)S Kal TTpo6vix(os; €yoo ixev ovx 6pG>' xoipls yap Trjs 
TT€pLcrTa(Tr]s- dv r]p.ds aL(Txvvt]S, et Ka6v(l)€Lp.e6d tl toov 
TTpayp.dT(i)v, ovhe Tbv (pd^ov, S> dvhpes 'A6rjvaL0L, p.LKpbv 
bpQ> Tbv Twv pieTa Tavrra, ex^vTcov fxev ws €xov(tl Qr^^aioiv ^V^yy^ 

4 Kfvas ante XapiSr]iJ.ov S : post XapiSiqixov vulg. 7 a<(>f7Te A Y : 

o.(p'uri S : a.<pT}KaTe vulg. 10 <Toi9(is S B : Tore (TwBeis vulg. : secl. 

Cobet 14 Po7idri(TfTe vulg. : ^07]di](Tr\Te S 22 (KTro\f/xw(Tai 

vulg. : eKiro\efirj(rai S' solus, cf. i 7 23 airavTes (corr. t> irdvTes) 

eOpvKovv (tovto eraso) irerrpaKTai vvv\ tovto S' : & irdvTes edpvKovv 
Teais, TovTo irerTpaKTai vvv\ vulg., cf. i 7 : airocTfS edpvKovv rovro' 
rreirpaKTai vvvl ToiJfl' Blass [30] AHMO20ENOT2 [iii 

iljjuv, aTTc LprjKOTcav de xpi'}\xacn <i>u>KioiV, y.t)h€vos 6' ifXTiobojv 
ovTos ^I^iAtTTTrw TO. TTapovTu KaTa(rTpc^aiJ.4v(o irpos Tavr 
'■'^ ^ kTnKkivai Tci TTpaypiaTajJX akka p.i]v et rt? v[X(i}v eh tovt 
avajBdkXiTat TTOL^qaeLv to. beovTa, Ihetv iyyvdev jiovkiTat to. 
beLvd, i^bv cikovhv dkkodL yLyv6p.(va, kol jSorjdovs eaurai 5 
^rjTeiv, i^bv vvv kTepoLS avTov liorjdfa" otl ydp els tovto 
Ti€pL(TTr\(r(TaL Ta Trpdyp.aTa, kdv Ta TiapovTa TTpO(api.eda, 
(r)(^ebbv 'l(tij.€V aTTavTes brJTrov. 

10 'A\A' otl jJLev bi] Sei ^oi^Oelv, eiTrot rt? dv, TrdvTes €yv(a- 
KaiX€V, Kal fior]9r](rop.ev' to 8' 07700?, tovto keye. pi.i] tolvvv, 10 
u> dvbp€s ^Adr^valoL, davp.d(TrjT€, av iTapdbo^ov (lttoo tl rots 
TToAAot?. vojxodeTas KadCa-aTC, kv 8e tovtols rots vojxo- 
O^TaLS fxi] dij^rde v6pi.ov ]xr]biva (eto-t ydp vfxlv LKavoi), dkkd 

11 Tovs et? To TTapbv ^kdiTTovTas vfxds kv(raTe. Aeyoj tovs 
TTcpt T(ov 6€(i)pLK(av, (ra(f)(as ovt(x>(tl, Kal tovs rrepl tuiv 15 
(TTpaTevofxivcov evCovs, <3y ot fxev Ta (TTpaTLOiTLKd rots otKot 
fxivovcTL bLavefxova-L decopLKd, oi be tovs uTaKTOvvTas ddcMvs 
KadLcrTacTLV, elTa Kal tovs Ta beovTa TTOtelv (Bovkopievovs 
dOvpLOTepovs TToiov(rLV. eiTeLbdv be TavTa kvaifTe Kal ti]v 
Tov Td j3ekTta-Ta keyeLV obbv TTapda-)(ry da-(f)akfj, TifVLKavTa 20 

12 Tbv ypd\j/ovd^ d TTdvTes ta-d^ otl av]xcpepeL ^?/retre. TTplv be 
TavTa TTpd^aL, fxif o^KOTretre rt? elTToJv Td jBekTLad^ viTep vpLutv 
v0' vfxm> aTTokeadaL jSovkifcreTaL' ov ydp evpi]aeTe, aAAcos 
re Kat tovtov ]x6vov TTepLytyvecrOaL ]xekkovTos, Tradelv dbLKcas 

TL KaKov Tbv TavT^ eliTovTa KaX yf^dxj/avTa, fxifbev 8' u)(pek?fa-aL 25 
Td irpdyfxaTa, dkkd Kal els Tb koLTTbv jxdkkov er' 7/ vvv Tb 
Ta ^ekTLCTTa keyeLV (fiolBepcaTepov iTOLijcraL. Kal kveLV y , d» 
dvbpes ^ Adifva^LOL, tovs v6p.ovs bel tovtovs tovs avTovs d^iovv 

13 otVep Kat Tedi]KacTLV' ov ydp ea-Tt btKaLov, Ti]V fxev xdpLV, rj 
[32] 77ao-ai' ej3kaTTTe r?/;' TToAtz', rot? TOTe deXaLV VTrdpyeLV, rrfV 30 

12 KaOiffare Bekker, cf. xxiv 25, 26, 27, 29 : Ka6i(TTaT€ S vulg. : 
KaOiirraTf al. 13 vfx7v ante iKafoi vulg. : post iKavoi S solus 

14 post \eycA> add. 5« vulg. : add. 5rj Y : om. S 24 tuv ante iraOui' 

add. vulg. : om. S solus in] OATN0IAKO2; T [32] 

8' a-nixOeiav, hi rjS av aiiavT^s afJLeLvov -npa^aiiiev, rai vvv 
To. ^i\Ti(TT eliTovTi ^TjjUiat' yevicrOai. Trplv be TavT evTpe- 
TTLo-ai, p.r]8a[xuis, S avhpes 'AdrjvaLOL, /XTjSeV a^toSre rrjAt- 
KOVTov eTvaL Trap vpXv cocrre tovs v6fj.ovs tovtovs TrapajSdvTa 

5 [xr] bovvaL hLKrjV, ju.r;8' ovrco? avorjTov cocrr' etj TTpovTTTOV 
KaKov avTov ip-lSaXelv. 

Ov fxijv ovb^ eKelvu y vpxis dyvoeiv hei, o) dvhpes ^Adrj- 14 
i;atot, ort \ln](f)L(rix^ ovhevbs d^Lov iaTLV, dv /x?/ TTpo(ryevy]TaL 
t6 TTOLeiv kdikeLV Ta ye ho^avra iTpodvpLcos [vfJLas]. et yap 

10 avTapKT] TCL ^r](j)L(rp.aT r]V 7) vfxds dvayKd^eLV d TTpo(Ti]KeL 
TTpaTTeLV rj Trept &v ypa(])€Lr] bLaTTpd^aaOai, ovt^ dv T^/xet? 
TTokkd \jfr](pL(6p.€V0L fxLKpd, pLaWov 8' ovbev eiTpdTTeTC tov- 
TOiV, ovTe <t>tAt7nTos rocroCroi' vjSpLKeL \p6vov' TrdXaL ydp 
dv eLveKa ye \jfr](pL(rpdTOL>v e8e8coKet bLKi]V. aAA' ovx ovrco 15 

15 TavT e^eL' to ydp irpdTTeLV tov keyeLV Ka\ xeLpoTOveu' 
v(rTepov ov Trj rd^eL, -jTpdTepov Trj bvvdjxeL Kal Kpe^LTrdv 
e(TTLV. TOVT ovv 8et TTpo^relvai, rd 8' aAA' VTTdp\eL' /cat 
ydp eLTTeLV rd beovTa Trap' vixlv ei(rLV, o) dvbpes 'AOi^vaLOL, 
bvvdpLevoL, Kal yvwvat TTdvTOiV vixels o^vTaTOL rd pi]6evTa, 

20 Kal TTpd^aL be hvvr](re(rde vvv, edv 6p6MS TTOLrJTe. riva ydp 16 
^p6vov r] TLva KaLp6v, cl) a^'8pes 'A^7]i'atot, tov TTap6vTos 
^ekTLOi QifTeiTe; r) tt66^ a 8et iTpd^eT, et //?) vvv; ovx 
diTavTa fxev rjfxoiv TTpoeLkr]<f)e ra \o)pC dvdpooTTOs, et 8e Kai 
TavTr]s KVpLOS Tr]s x(apas yevr](reTaL, TrdvTow al(T^L(TTa Tretcro'- 

25 fxeOa; ov\ ovs, et TToke]xr](TaLev, erot/xcos o-cocrety vTTL(T\ifov- 
fxeda, ovTOL vvv TTokep.ov(TLv; ovk ex^9p6s; ovk exo^v ''""17 
rjp.eTepa; ov (3dpl3apos; ovx o rt dv etTTOt rt?; dAAa Trpos 
6e(Ji)V TTdvT edcravTes kol jxdvov ov)(l (TvyKaTacrKevdcravTes 
avrO), rdre tovs alTLOvs oirtz'es tovto)v 0]Tr](TO[xev ; ov ydp 

9 vnas secl. Cobet 1 1 ypa<pe'n) S' (corr. ypatpfj, deinde m. 

recentissima hfypa^pfi) : ypa.<pei vulg. : Uv ypacpy A suppl. i8 fiVu'] 

om. S' 23 irpo(i\r\<p( ante ra xwp'» S : post to. x^pta vulg. av- 

Bpooiros S : avdpdnros vulg. 25 TroAe/i^^croiei/] TTo\ifxi](Tiiiv fKiivos A 

suppl. : TTo^e/xriaaiev tKelvifi Y 26 TroKe/xoixriv S' B ' : iroAffiovvTai 

vulg. 29 eitri post oVrii/es add. vulg. : om. S solus [33] AIIMOS0E\OT2 [m 

avToi y (xirioi <pi](roixa> eTyai, (racfjois olda tovt lyd). ovhi 
yap iv roti)' tov ttoX^ixov KwbvvoLs T(tiv (fivyovTcov ovbel^ 
kavTov KaTijyope^L, aAAct tov (rTpaTrjyov Kal rCiiV 7rATj<nW koX 
T7<xvT(ov fiaAAoy, i)TTr\VTai 8' o/xco? 8ta Trdvras tovs (\)vy6vTas 
hr]TT0V' p.iv€iv yap i^rjv rw KaTrjyopovvTt tS>v aWcov, et 8e 5 

18 roCr' eTTotei (KaaTos, ivCKOiv av. Kal vvv, ov Aeyf Tt? to. 
/SeArtcrra' ava(rTa'i aAAo? etTraroj, jitr) rovroi' atriao-^oj. 
€Tepos Ae'yet rts (BeXTici)' ravTa TTotetr' dya^Tj ttJx^/- dAA' 
o{i)( ^8e'a raCra" ovKe'rt roC^' o Xeyuiv ahiKel — TrA?/^' et 8e'o2' 
ev^a(T9at TrapaAetTret. ev^acrOat pkv yap, S» avhpe^i 'A^?;- 10 
yatot, pcihiov, et? TavTo Trdvd^ 6(Ta jSovXeTat rts adpoicravT kv 
fiAtyo)* k\e(T6at h\ 6Tav Trept Ttpayp.dT(t)V TTpoTedii crKOTrelv, 
ovKeO^ 6/xotco9 evTTopov, dAAa Set rd jieKTt^TT dvT\ T(av 

19 ijheutv, av p,!] (TVvapcfiOTep^ e^ij, kaixjidvetv, et he rt? 17/u.ti' 
e)(et Kat rd deoiptKct edv Kal Trdpovs eTepovs keyetv crTpaTtco- 15 
rt/coi;s, ov'^ ovtos KpetTTOJv; etTTOt rts dv. (f^VP-^ eycoye, 
etTTep earTtv, cb dvhpes ^Adr^vawf dAAd ^aD/xd^co et rw TTor' 
dvdp(x>TT(ov 1] yeyovev i] yevr](TeTai, dv Ta TTapovT dva\(o(Ti] 
Trpds d /X7/ 8et, twv aTTovTOdv evTTOprjcrat Trpds d 8et". dAA', 
oXpat, [xeya rot? roto?;rot? vTTdp)(^et Adyots r/ Trap' e/cdo^rou 20 
fiovXrjcrfi, htoTrep pacTTOV diTdvToiv ecTTlv avTov e^aTTaTrjaat' 

d ydp ^ovXeTat, tovO^ eKacTTOs Ka\ oterat, ra he Trpdypara 

20 '^^^^'^'^'■^ o^^X (^^'''(^ TTecpVKev. dpdr ovv, w dvhpes ^AOr]- 
vaiot, ravO^ ovrois, oTro)? Kat rd iTpdyjxar evhex^Tat Ka\ 
hvin](Te(rd^ e^tevat Kat jxt^rdov e^ere. oij rot (TO)(f)p6vo}v ovhe 25 
yevvaio)V ecrr^v dvOpdoTTojv, eWeiTTOvrds ri ht evhetav XPV- 
fxdro^v t5)V tov TToX.e[xov evxep&s ra rotavr^ oveihi] ^epetv, 
ovh^ CTit ]xev KoptvOiovs Ka\ iVIeyape'a? dpiTd(ravras rd oTrAa 
TTopeve(r6at, ^iktTTTTOv 8' ed;^ TrdAet? 'EX\r]vihas dvhpairohi- 
Ce(T6at bt diTopiav e(f)ohio)V rots (rrparevopLevots. 3° 

I avToi y' vulg. : avro?s y S' : 011x0?? F' B 2 <pvy6vT(iiv S : 

(pivyovTuiv vulg. 4 <pvy6vTas S : (pivyovTas vulg. 6 iiroiei 

codd. : eiroiovv Benseler 10 yap om. S Y, cf. § 21 11 iv 

6\iy(fi S vulg. : ev ev\ \6yif> codd. aliquot : kv\ \6y(f> Brodaeus : iv o\iy(j> 
Xp6v(f> A Y 26 eWeiTTuvTas vulg. : AfiTrorra? S solus iii] OATN01AKO2 r [34] 

Kal ravT ov\ Iv' d7re;(^co/jtat tktlv v\j.Q)V, ti]V aAAcos 21 
7Spor\pi'j}j.ai Aeyetf ov yap ovtojs CKfypuiv ovb^ aTVXV^ f'/-''' 
eyo) wcTT aTT^yOavicrOai ftovX^ardai p.r\h\v wcpeXeiv vofxi^u)V^ 
aWa biKaCov ttoXCtov Kpivo) ti]v .Tav TipayiiaTOiV a-ojTijpLav 
5 avTi Trji iv rw Aeyetr x.dpLTos aip^la-Oai. Kal yap Tov<i €ttI 
tS)v TTpoyovcov r]\xo)v KiyovTas aKOvo), uxnrep itrcos Kal v[Xils, 
oiis iiratvovaL \ikv 01 TraptoWes" aTravTes, \j.L\j.ovvTaL 8' ov 
TTavv, TOVTip rw e^et Kat T(d Tpoirco r?/s TToAtretas xprjcrOai, 
Tov 'ApLa-Tdhr^viKelvov, tov NtKLav, tov 6\x(iiVV\j.ov k\xavT^, 

10 Tov YlepLK\€a. e^ ov 8' ot Stepcorwrres vpias ovtol Trecfii^vaa-i 22 
p?/ropes' ' rt jSovXeaOe; tl ypd\f/o); tl v\xlv ■^^apicroiixaL;^ 
TrpoTTeVorat Tr\s irapavTiKa x^P'''''^^ ^^ '''V^ 7ro'Aea)s 
Trpdy\xaTa, Kal TOLavTl av\xl3aiveL, Kal to. \xev tovto)v TtdvTa 
«aAw? ex^et, to, 8' v\xiTcp' ala-xpS>s. KaiTOL a-Ke\{/acrd\ S) 23 

15 dvbpis 'A(J?/ratot, d rts av Ke(/)ctAat' etTreti' exot twv t eiu 
T(av T:poy6vo)v €pyo)V Ka\ t5)V e0' v\xS)v. eVrat 8e ^payys 
Ka\ yviapLfxos v\xlv 6 koyos' ov ydp dAAorptois v^xlv xpo)pLe- [35] 
i^oi? TrapabeiypiacrLv, dAA' ot/cetot?, o) dvbpes 'Adr\valoi, evbai- 
\xoo-LV e^ecTTL yevecrOaL. eKelvoL tolvvv, ols ovk ixapi^ovO' 24 

20 ot keyovTes ovb' ecpiXovv avTovs o)cn:ep v/iAds oiirot vvv, TreVre 
jxkv Kal TeTTapdKOVT eTrj t5>v 'EAA^/i^coy r\p^av eKovTo^v, 
TrAetco 8' r\ \xvpLa TdXavT els T7]v aKpo-nokiv dvriyayov, vTTr\- 
Kove 8' 6 TavTr]v Tr\v ^copav e^o^v avTOLs (SaaLXevs, ooaTiep 
ecrrt TTpoarJKov jidpjiapov "EAAj/crt, TToAAa 8e Kat /caAd xat 

25 Tre^T/ Kat 2-'aii/xa)(o{;i'res' ecrTr\crav TpoTTaC avTol aTpaTevoixevoi, 
\x6voL 8' dv6p(i)TT0)v KpeiTTO) Tr]v eirt rots epyoLs bo^av tG)V 
(f)6ovovvTO)v KaTekLTTOV. em \xev bi\ tS)v 'EXkrjVLK&v r\(Tav 2$ 
TOLOVTOL' ev 8e rots «ard Tr\v ttoXlv avTi]v 6eda-aar&' oTTOtot, 
'ev re rots Kotz^ots Kav toIs Ibiois. br\\xocrici. \xev roivvv 

5 yap om. S, cf. § 18 6 aKovai vulg. : aKovuiv S' 7 irapt({i/T€s 

S: irap^vTfs vulg. 9 ifiavT^ S vulg. : rot' ifiavTov A euppl. 

II x'*P'''''^M'" Y F marg. : x^picoMa' S vulg. 12 ^5of7)s «oi ante 

XapfTos om. S A B Y : add. vulg. 22 aviiyayov S B Y ; avvi)yv.yov 

vulg. S yp. [35] AIlMO:i:0ENOTS [iii 

otKo8oju.?///ara kol KaWr} TOLavra Kal Toa-avTa KaTca-K^vaa-av 
r)[uv Upav Kal t&v kv tovtols avaOrnxdTojv, oj(tt€ ixrjOevl t(dv 
kiTLyLyvofj.ivoiv VTrepfioKijv AeAet(^^af tOta b ovroj au>(ppov€S 

26 y(Tav Kal crcfjobp' kv roi rr/s" TToAtretas j/^et pievovTei, aj<Tre 
T7]v 'Apto-ret8ou xat tijv MtArtaoow Kal tuiv tgt€ kaiXTTpoiv 5 
olKiav et rts ap dlhev vjxwv biroia ttot iaTLV, opa Trjs tov 
yiLTOvos ovh\v (T€\xvoTipav ovaav ov yap et? Treptourrtai' 

€TTp(XTT€T^ aVTols TO. Tljs TToXeOJS, dAAot TO KOLVOV aV^€LV 

(KaaTOS oieTO b^Lv. ex 8e tov tcl /xey 'EAAj/ytKCt ttlcttcjs, tol 
be TTpos Tovs Oeovs evo-(j3o)s, tcl 8' (v avTols tcrcos dtot/cety 10 

27 ix^yaXrjv et/co'rcos eKr7/crarr' evbaLjxovLav. t6t€ ixkv brj tov- 
Tov Tov TpoTTOV ^Xyje Tct TTpdyp.aT €K€LVOLS, \po}fX€VOLS oXs 
eliTov Trpoa-rdrats* vvvl 6e ttws ijixLV vtto t(dv \pria-TOiV tov- 

[36] Tcof rd TTpdyixaT €\€l; apd y oixolms 7/ TTapaTTkriaLOis; ols 
— rd ixkv aKKa aLOiTTO), 770'AA' av e\o}v etTreti', dAA' oa~r]S 15 
dTravres dpdr' epinxias iTTeL\riixp.€VOL, [/cat] AaKebaLixovLO)v 
jLtey d7roAcoAo'ra)t', QriliaioiV 8' do-^^o^Acof 6vto)v, tS)V 8' dAAcoy 
ovbevos ovTos d^Loxpeo) Trept rcof Trpcoretcoy 7//j(.ti' dvTLTa- 
^aadaL, e^ov 8' ^/xty Kat rd r)p.eT€p' avTwv dacf^akCos ex^'^ 

28 Kat rd rwy dAAcoy bLKaLa lipajieveLV, diTeaTepriixeOa fxkv 20 
Xwpas oi/cetas', TrAetco 8' ?) X'^^*^ '^'^' TTevTaKoaLa Tdkavr 
dvriK(i)Kaix€v ets oii^er 8e'or, ovs 8' ey rw 7roAe'/x(j) cru/x/jidxous 
CKTriadixeOa, (Ipiivris ovarjs diToKojkeKaaLV ovtol, €\6pov 8 
e<^' T^/Ads avrous' TrikLKOVTOv iiaKiiKaixtv. 7/ cppaaaTO) tls 
eixoL TTapekOoiv, tt66(.v dkko6€v laxypos ykyovev 7/ Trap' r]ix(i)V 25 

29 avTwv *i>LkLTT7T0s. dkk' , o) TCLV, d TavTa (f)avko)s, Td y kv 
avTi] TTi TTO^Aet vvv dix^LVOv exet. xat ri av clTTilv tls €\ol; 
Tas kirdk^eLS as kovlo)ix€V, «at rds 68oi;s as e7rt(TKevd^op.er, 
Kat Kpi]vas, Kal kripovs; dTTo(3ke\}/aTe 87/ 7rp6s tovs raCra 
TroAtreuo/jte^yoDS, &v oi pi.ev eK ttto)\S>v irkovaLOL yeyovaaLV, 30 

4 eV om. S 13 Tovrccv A Y Hermog. p. 252, 350 : twv vvv S 

viilg. 14 i) A Y. cf. xix 63, 307 : koI S ^Tilg. oh S al. : om. 

Sauppe, cf. Dionys. Hal. vi p. 1017 : Kai A Y : oi Dindorf 16 koX 

secl. Dobree 19 Se om. Bckk. Anec(i. p. 136, Dionys. 1. c. iii] OATN0IAKOS r [36] 

01 8' e^ abo^oov 'ivTiiioi, hnoi 8e tcls Ihias olKias tmv hr\ixo- 
(Tmv oiKoboixrjfxaTMV (reixvoT^pas eto"t KaT^crKevao-fxevoL, oVa) 
8e Ta Tfjs TToKecos eAcirro) yeyovev, toctovtco to. tovtuiv 
rjv^rjTau 

5 Tt 8?; t6 TTaVTOiV aiTLOV TOVTCOV, Kal TL bi] TToO^ CLTraVT 30 

€1^(6 Ka\S>S t6t€, Kal VVV OVK opOSiS; OTL t6t€ pLeV TTpaTTCLV 

Kal o-TpaTevecrdaL ToKp.S)V avTos 6 brjfxos beaiT^TrfS tG>v ttoXl- 
T€vo[X€VO}v ■^v Kal KvpLos avTos aTTavTCtiv t5>v ayada>v, Kal 
ayaTTrjTov rjv Trapa tov b/]p.ov tu>v aX.ku}V eKa(TT(o Kal tljxtjs 

10 Kal ap\fjs Kal ayaOov tlvos ixeTaXajSelv' vvv be TovvavTLOv \^. 
KvpLOL pikv OL 7To\LT€v6pLevoL t5}v aya6S)V, KaL bia tovtcdv 
aiTavTa iTpaTTeTaL, vp.€LS 8' 6 brifxos, eKvevevpLa-jxevoL Kal 
7TepLi]priixevoL y^prffxaTa, a-vp.\xa-)(ovs, ev viTrjpeTov Kal TTpocrdrj- 
Kr]s fxepeL yeyevrja-de, ayaTTcovTes eav fxeTabLbSxTL decopLKuiv 

15 VfXLV ?/ Borfbp^fXLa iTefx\lro)aLV ovtol, Kal to TTavToov avbpei^- 
TaTov, tG>v vfieTepoiv avToov ^dpLV TTpoao(f)eL\eTe. ol b iv 
avTrj Trj iT^keL Kadeip^avTes Vfxas eTTayov(T eTri Tama koX 
TLdaaevovaL -yeLporfQeis avTols iTOLOVVTes. eaTL ovbeiroT, 32 
otfxai, fieya Kal veavLKov (f)p6vr]fxa Xaf^eXv fXLKpa Kal (f)avka 

20 TTpcLTTOVTas' oTToV OLTTa ycLp civ TaTTLTrfbevfxaTa t5)V avdpo)- 
7T0)v ri, TOLovTov avayKr] Ka\ to (f)p6vriix exeLV. ravTa fxa 
Trfv AiifxrfTp^ ovk av OavfxaaaLfK et fxeiCoiv eliT^vTL efxol ye- 
VOLTO TTap' vfxwv I3kal3r] tSv TreiTOLi^K^Tcov avTO, yeveaOaL' 
ovbe yap TrapprjaLa TTepl TTavTO)v ael Trap' vfxlv iaTLV, dAX 

35 eycoy' ort Kal vvv yeyovev davfxa^o). 

'Eav ovv dAAa vvv y eTi aiTakXayevTes tovto)v to)V 3S 

4 Tjylrjrai (vel eti^riTai) vulg. : t^v^rjKiv S F' B', cf. iv 1 1 6 T^re 

Hermog. iii 266 : tJ» codd. ■Kpa.TTeiv Rehdantz, cf. § 33, ii 15 : 

TTpcoTov codd. : irp6Tfpov Sauppe 13 Kal ante (Tvfj.iJ.a.xovs add. 

AY: om. SFBO 14 |i6Ta5i5aj(ri S vulg. : fxtTahwffi AY 

BeoopiKwv S B' : diwpiKhv A' F B corr. 15 BoTjSpJ/uia SFBO 

Harpocr. : ^oihia vulg. S yp. B yp. O yp.. ita iam Dionys. Hal. et 
Hermog. Vtramque lectionem agnoscit schol. a.vSpti6TaToy S 

solus et schol. p. 134, 27: avavSpoTaTov O .S yp. Dionys. Hal. 
22 f/xol S vulg. : /xot Palatinus 142 Dionys. Hal. 23 ^ post fiKafir\ 
add. S : om. vulg. [38] 
34 [37] All-\l()i;C-)E.\()T:i: [m 

i6o)v ideXi]m]T€ aTpaTiveaOai re Kal 77/jarrety d^toj? vixSiv 
avTwv, Kal rcus' TTepLovaLais rats" oiKot TavTaLs a(f)opy.als CTTt 
Th. e^co tS>v aya6m> xpija-^aL, ta-ctis av, tcrcos, oi avbpis 
A6i]vaL0L, TikeLov TL Kal [xeya KTi](TaL(T6^ aya6ov Kal t&v 
tolovtoov Xr]]j.ixaTOiv aTTa\\ay€Lr]T€, a rots [do-^evoCcrt' Trapa 5 
T&v laTpwv a-LTLOLS [StOo/xeVots] eot/ce. /cat yap eKeti'' ovr' 
i(r)(i^i; €VTL6i]mv ovt^ aT:o6vf\(TKeLV eS* Kat raS^' a re'/jtecr^e 
z^Ci' vfxels, ovT€ Toa-avT ecrrtz' cocrr' (o0e'Aetar e)(ety rtyd 
bLapKT], oijT aTToyvovTas dAAo rt TTpaTTfLV eS, dAA' eo-rt 
rarra r?/z; kKaaTov pa6vjXLav v]xG)V kirav^avovTa. , ovkovv av 10 
IXL(r6o(popav Aeyets; (f)y]a-(L rts. Kat TTapa^prjixd ye r^y 
avTr]v avvTa^LV aTrdvTcav, o» dvbpes 'A6r]vaL0L, iva tS)v kol- 
vG)V 'iKaaTos to jxipos kaixftdvcav, otov hioLd^ 7/ 7ro'At?, ro{!0' 
VTrdpyoL. (^eo-TLV dycLV r]av\^iav' oIkol ixivo)v /SeArtcoi', rou 
6t' €vh€Lav dvdyKT] tl ttol€LV ala-y^pov dTT->]\kay]xivos. a-vfx- 15 
/Satyet rt rotoCroi' otoy Kat rd vvv a-TpaTL(s)Tr]s avTos VTTdp- 
\a)V aTTO tQ)V avTwv tovtcov kr]ixp.dTO)V, waTTep ecrrt btKaLov 

VTT€p Trjs TTaTpLboS. iCTTL TLS e^O) TTjS fjkLKLaS VlXoiv OCt' 

ouros aTdKTcos vvv kaixjidvo)v ovk ct)(/)eAet, Tavr kv Xm] rd^et 
kaixl3dvo)V TTdvT €(f)opu)v Kal hLOLKwv a XPV 7TpdTT€(r6a7j 20 

35 OACOS b OVT^ d(f)€kd)V OVTe TTpOa-6€LS, 7Tkr]V IXLKpG)V, T1]V 

aTa^Lav dveko)V et? rd^ty ijyayov Trjv TTokLV, ti]v avTi]v tov 
ka(ia,v, Tov aTpaTevea6aL, tov bLKd^eLV, tov ttol^Iv tov6' 6 
Tt Ka^' rjktKLav eKaaTos exot Kat otov Kaipos eLr], Td^LV 
TTOiriaas. ovk caTLV ottov fxr^bev eyo) TrotoCo-t rd t&v ttol- 25 
ovvToov (Tttov w? 8et veixeLv, ovb' avTovs ixev dpyelv kol 

3 xp^'''^*' A Y O : xp^c^jc^e S vulg. 4 KrricrricrOe S 5 dtrfle- 

vov(n secl. F. A. Wolf, Cobet 6 SiSo/ueVojj secl. Cobet coll. 

Prooem. 53 10 rd post ravra add. Dobree 13 rovd' virdpxot 

SFB : rovTo wapfxv ^'^- ^- '"■apfX*") Dionys. Hal. v 609: eis rovro 
froifxos virdpxi) ^ ^ '• ^*^ rovd' froLjj.ccs xPV^rtfiov avrhv Trapexoi vuig. 
14 ii ante ^iXriwv add. vulg. : post 0f\ria>v add. Dionys. Hal. : om. 
S B 19 w(pe\f7 vulg. : cD(pf\f7rai S F 20 \afx^avirw vulg. : 

\afj.^6.v(t3v S F 21 /xiKpwv S corr. pr. m. B corr. A O : /xtKpov 

S' B' : /.uKpifi Dionys. Hal. 25 irotovvrwv S' (ut videtur) A : 

iroii]<r6vTwv vulg. iii] OATN01AKO2 r [38] 

a-)(okd^(W Kal aTTopelv, otl 8' 01 tov bilvo<i vLKwm ^erot, 
TavTa Trvv6dvea-6aL' TavTa yap vvvl yLyvtTai. Ka\ ovy^L 36 

p.ilX(^0jXaL TOV TTOLOVVTd TL tS>V htOVTdiV VTT€p VfXWV, dWcL Kal 

v[j.ds virep vpiQv avTcov d^Lca TrpdTTCLV rai3r' e(^' ols eT^povs 

5 TLp.dT€, Kal ju,?/ Trapa-^u)p€LV, S) dvbp€s 'AdrjvaloL, ttjs ra^eoj?, 

^7^ v[MV OL TTpoyovoL Tijs dpiTrjs //era iroWojv Kal Kaku)V 

KLvhvVMV KT1}(Td[J.(V0L KareAtTTOi'. 

^X^ebbv ^tprix d vop.L^(ti <Tvp.^€p^LV' v[xeLS 8' kkoLcrO^ d tl 

KOX Trj TiOku Kal dTTaCTL (TVV0L(T€LV VfUV [xikk^L, [39] 

In S subscriptum 

OAYN0IAKO5 F 
H H H A A n DEMOSTH., VOL. 1. IV 
KATA 4>lAinnOT A 

TnO0E2I2. 

KaKws iv Tw iroXefJno t(5 Trpos '^iXnnrov ot AOrjvaloL <f)(p6iJ.€Vot 
(rvveXrjXvOacTLV eh iKKXrjrriav advfjLOVvTes- 6 tolvvv py]To)p TrfV t 
aOv/JLLav Treiparat Traveiv, Acywv ovoev eimt OavfxaaTov ct paOv 
/i.oviTcs KiKpaTrfvTai, koX elo-n^yeiTaL ttois aj/ aptcTTa t<3 TroXifxw 
Trpo(T€V€)(OeLev. KcXcuct §€ 8v'o 8wa/ji€ts Trapaa-Kevda^aaOai, fjiLav 5 
/j.ei' /xct^w, 7roXtTtK>/v, t/tis otKot fJ.€VOV(ra Trpos Tas KaTa Kaipov 
\peLa<; 'i.TOLfj.o'; v7rdp^€L, €Tepav o iXdTTw, ^evojv ovtmv tCjv 
(TTpaTevofxevwv, 7rapafxefLLyfxev<x>v Se Kat (7roA.iTwv. TavTrfv 8e) 
KeAeret t^^- 8i;va/x.tv /a^ 'AO-qvrfo-L fxeveLV fj.rfh iK Trj^ TroXews 
TTOLeldOaL TttS f3or]0eLa';, dXXd Trepl Trjv MaKeSovtav dvacTTpecfiea-OaL 10 
/ToAe/Aouo-av d8taA.€t7rTOJS, iva fxrf tous iTrjaLas TrveovTas €7rtT7//57/o"as 
6 4>tAt7r7ros v) Kat tov xeLfxwva, rfVLK AOrfvrfOev €ts MaKeSovtav 
TrAetv ou SuvaTdj', iiTL)(eLpff toIs TrpdyfxaaL Kat Trapd Trjv aTTOvfrtav 
Trfv Twv AOrfvaiMV o.TrdvTwv KpaTTf, dXX cyyi'S 17 tt/jos avTOV 
dvTLTa^ofnevrf Bvvafiis VTrdp)(rf. 15 

[40] Et fxev Trept Kaivov rivos TipayfiaTOs irpoxyriOeT , o) avhpi^s 
'AOrfvaloi, Xiyeiv, eTrttrxooy av eto? ot TrAettrroi rco2' etco^oVoiy 
yvbifxifv a7T€(f)i]vavTo, et /xei' ijpea-Ke rt /xot rwi' i^Tro tovtojv 
py]0€VTMV, i]a-v\iav av rjyov, et 8e ixtj, tot av KavTos 
e7T€Lpti)fxriv a yLyv(aaK(o Xeyetv eTretS?/ 8' VTrep S)V TToXXaKis 20 
elprjKaa-LV ovtol TrpoTepov a-vfxjiaivei koX vvv\ a-KOTrelv, 
i]yovfxai Kal irpwTos avaa-Tas etKoVco? av a-vyyv(op.ris Tvy\a- 
V€LV. et yap eK tov TtapeXj^XvOoTos \p6vov to. heovd ovtol 
crvvei^ovXeva-av, ovhev av Vfxds vvv ehei. iBovXeveaOai. 

8 iroAiTui'. Tavrriv 5« add. Sauppe 19 Koi ante avThs add. 

A Y ct S in Prooem. i : om, S vulg. 20 vTTfp S A Y : Trepl vulg. iv] KATA ci)iAinnOT A [40] 

TlpwTov fX€V ovv ovK advfji.rjTiov, w avbpes Wdrjvalot, 2 
Tols TTapovcrt Trpayp.acnv, ovh^ et Travv (f)avku)s exnv boKel. 
o ydp k(TTi x^ipKTTov avTOiv e/c tov 'nape.\r\\v66Tos \p6vov, 

TOVTO TtpOS TCi p.iKk0VTa j3^)\.TL(TT0V VTiapy^iL, TL OVV iCTTL 

5 TovTo; OTL ovbiv, u) avbpcs WdrjvaloL, twv be6vTU)V ttolovvtmv 
vfjicav KaKois to. irpdyjxaT iX.(L' eTret tol, et TrdvO^ a TrpoafjKe 
irpaTT^vTcav ovto)s ilx^v, ovV av ikirls 7)v avTO. /3eA.7tcij 
yev^o-QaL. eTretr' ivOvfxriTiov Kal irap' dkkojv dKovov(TL Kal 3 
Tols dbocTLV avTOLS dvafj.L}j.vrfcrKop.ivoLs , rikUrfv ttot kxpvToiV 

10 bvvap.Lv i\.aK(.baLp.ovLOiv , e£ ov xpovos ov TTokvs, ws Kaka>s 
Kal TrpocrrjKoVrcos ovb^v dvd^Lov VfxeLS iiTpd^aTC Trjs iTokcoys, 
dAA' viT€fxeLva6^ inrep tS>v bLKaLU)V tov Trpos iKeLvovs TT6kiy.ov, 
TLVOS ovv eiveKO. TavTa Aeycu; IV t8//r', 00 dvbpes 'AdrjValoL, [41] 
Kal Oida-rfcrdi, otl ovb^v ovt€ (pvkarTOfxevoLs vfxlv Icttlv 

15 (pofSfpov, ovt\ dv 6kLyo}prJT€, tolovtov olov dv vfx^ls jSov- 
koLcrde, TTapab^LyfxacTL xp(afX€VOL Trj t6t( pdifxrf t&v AaxeOat- 

fXOVLOiV, TfS kKpaTfXT €K TOV TTpO^TiXiLV Tols TTpdyfXaaL TOV 

vovv, Kal rfj vvv vfBp^L tovtov, 8t' ^v TapaTTdfxed' (k tov 
fxrfbev (ppovTL^iLV S>v ^XP^^' ^^ ^^ ''"'^ vfxoiv, oi dvbpes 4 

20 'A^TJI^atOl, bva-TTOkifXrjTOV o'UTaL TOV ^ikLTTTTOV ilvai, aKOJToiv 

t6 re TTkifdos Tijs viTapxovcrrfs avT^ bvvdfxfois Kal t6 Ta 
X(i>pLa irdvT diTokoikivaL Trf iTdk^L, opOoos ff-ev olfTaL, Aoyt- 
a-daOoi fxivTOL tov6\ qtl eixo/xeV ttoO^ y)fX(Ls, oi dvbpes 'A^rj- 
fatot, Ylvbvav Kal YloT€LbaLav Kal Midcavrfv Kal Trdvra tov 
25 roVoi; TOVTOV OLK^LOV KVKku), Kal iTokkd t&v p.iT ck^lvov 
vvv ovTOiV idvMv avTovofxovfxeva KoX^O^p' VTTrfpxf, ko.1 
fxdkkov rjfxlv ifSovkeT ^x^i-v otKetcos ?) \eLV(a, et tolvvv 6 5 

'^tAtTTTTOS t6t€ TaVTTfV ^(^X^ TlfV yV(iifXl]V, OiS XaAeTTOy TT0k(fX(LV 

((TTLV WdyfvaLOLS exowcrt TocravT eiTLTeLx^o^fxaTa Ttjs avTov 
30 xwpas €prip.ov ovTa a-vfxfxdx^iv, ovbev dv oiv vvvl TTeiTOLrfKiV 

6 Toi t( Bekker (ex ix 5) : elf toj S B F : roi yi e» vulg. 12 'EAAtj- 

viKoiv ante hiKaiwv add. A Y : om. S O, cf. ii 24, xv 29 13 fSijTc 

Blass : «jS^re codd. 15 fiovKoKrdi G. H. Schaefer : PovKriarOe 

codd. 

3* [41] AHMO20ENOTS [iv 

iirpa^ev ou8e Ton-avTrjv kKTi]aaT av bvvaixtv. dAA' eiSer, oj 
avbpes 'AdrjvaloL, tovto KakS)^ eKdvo^, ori TavTa }j.iv €(ttlv 
aTravTa to. x^p" o.6Ka tov 7toX^ij.ov K(Lp.€v^ kv p.€(ru>, (pvfrei 
8' VTTapxiL Tols TTapovcTL TCL T&v aTTOVTcov, Kttt Tois ediKovcrL 

6 TTOvelv Kal KivbvveveLV to. t&v ap.(\ovvTO)v. Kal yap tol 5 
TavTij xpr](rapi€vo9 Trj yvojixj] TravTa KaT(.(rTpaTTTO.L Kal exei, 
Ta fxev 0)? av kkbov rts e^ot 7roAe/jtw, to. be (rvp.p.axa kol 

[42] (^tAa TTOLrjo-dixevos' Kal yap (rvp.p.ayjeiv Ka\ Trpocrix^eLV tov 

VOVV TOVTOLS i6ikoV(TLV aTTaVTfS, OVS aV OpSxTL TTape(TK€Va- 

7 crfxevovs Kal TTpaTTeLV e6ikovTas a xpt']. av tolvvv, Sj avbpes 10 
'A^jj2'atot, Kal vixels fTri t7]S TOLavTi^s k6eXi](rriTe yevi(r6o.L 
yvoifxrjs vvv, eTTetbriTTep ov TTpoTepov, Kal €Kaa-Tos vpLOiV, ov 
bel KOL bvvatT av TTapaaxeiv avTov XPV'^'-1^^^ '^V T^oKtL, 
TTacrav dcfieLS ti]v dpcoveCav eTOLjxos Trpdrretr vTTdp^ij, 6 p.€v 
Xpt][xaT e)(cot' elcrcpepeLV, 6 8' iv rjX.LKLq aTpaT€V€cr6aL, — 15 
crvvekovTL 8' diT\u>s dv v}xG>v avT5)V k6eKi]cn]Te yev€a6aL, 
Ka\ TTavcrr](r6^ avTos [xkv ovbev iKacrTos iTOLijcreLV kXiTL^oiv, 
Tov 8e 7TKi]crLov TTavd^ vTTCp avTov 7Tpd^€LV, Ka\ rd v]xiTep^ 
avTm' K0)xLeLcr6\ dv ^eos ^e'A?/, Kat Ta KaTeppa.6v]xi]p.iva 

S TrdAti' dva\i]\l/€cr6€, KaKelvov TL]xodpi]crecr6e. fxi] ydp o)s 6eut 20 
vo]XL^eT (KeLVio Ta TTapovTa 7re7r>)yeVat TTpdyp.aT dddvaTa, dAAd 
Kat ]XL(reL tls eKelvov Ka\ bibtev, w dvbpes 'A^?/yatot, Kat cf)6ov€L, 
Kttt TOiv TTavv vvv boKovvTcov otKetcos exety Kat diTavd' daa 
Trep Kav dXXoLs TLcr\v dv6po)7TOLS evi, Tama Kdv toIs /xer' 
eKCLVov xph voixL^eLV evetvaL. KaTeiTTrixf ]xevTOL iTdvTa 25 
TavTa vvv, ovk exovT' d7Too-Tpo(j)i]v 8td ti]V vfxeTepav l3pabv- 

9 TrJTa Ka\ pa.6v]XLav i)v dTTo6ecr6aL (prj]x\ belv ijbr]. opaTe ydp, 
o) dvbpes 'AdijvaloL, to 7Tpdy]xa, ot 7Tpoe\i]Xv6' daeXyeias 
dv6po)7Tos, os ovb' atpeaLv v]xlv bibo^crL tov TrpaTTeLV ?/ ayeLV 

I &i/ add. A suppl. Y : om. S vulg. eiSe»' SB : oi^iv vulg. : ^htiv 
Cobet, cf. vi 8 7 «xo' om. Aug. 3 : del. Blass (praeeunte 

Krugero) coU. Aristid. i 465 14 rhv om. Dionys. Hal. Ant. 

Rom. vii 292: dei. Blass coll. xxiv 49 16 airXiiis om. A suppl. : 

secl. Cobet : a.TT\ws tlTreTv B Y O 25 ndvTa ravra S : ravra Trdvra 

vulg. : Trdvra Y 29 avdponros S solus : avdpunos vulg. iv] KATA 4>IAinnOT A [42] 

i)(TvxLav, dAA' aTreiAet /cat Aoyoi»? vTrcprjcfidvovi, oj? (f)a(Tt, 
Aeyet, Kat ov)(^ oto's eo-rt;' exwr a KaricrTpaTTTaL jxiveiv eTrt 
TovTow, dAA' det rt Tr/soo-Trept/SdAAerat Kat ki^kAo) TravTayT] [43] 
jxiKKovTa^ -i^ixas Kal KaQrjp.ivovi 'n€p(,(rToi.\i^eTaL. ttot ovv, 10 
5 o) dvbpes 'A^Tjmtot, TTo'^' a )(/07/ 7r/)d^ere; eTretSd?' tl yivi]TaL; 
e7ret8dj' j;?) At' dvdyKr] rts ?'/. yC;^ 8e rt XP^/ ™ yLyvdjJiev^ 
rjyeHcrOat; eyo) /lei' ydp o'Lop.at rots iXevdepots ixeyL(TTi]v 
dvdyKrjv ti]V vnep Tcav 'npayp.dTOiV aL(T)(yvr\v elvaL. ?/ /^ov- 
Aeo-^', etTre juoi, 7repito'yre9 avT&v TtvvddvecrOaL, ' XeyeTai tl 

10 Katvovi' yevotTO yap dv tl KaLVOTepov t/ MaKeScbi^ dr^p 'A^j/- 
mtot>s KaTaiToXeixwv Kal TCt to)v 'EAATji^coy StoiKwi^; ' Ti6vi]Ke 
't^ikLTiTTOs;^ ' ov jxd Ai\ dAA' do-^eyet.' rt b^ vixlv bLa^fiepeL; 11 
/cat yd/) dv oSro's rt TTdOij, raxe^cos T^/xer? eTepov ^tiiXLTTTTOv 
TTOtrj(TeTe, dvTrep ovto) TTpocrex}]Te toXs TTpdyixaat tov vovv 

15 ovhe ydp ovtos iTapd ti]V avTov p(ap.i]v toctovtov eTTi]V^rjTaL 
ocTov TTapd Ti]v r]p.eTepav dfxeketav. Katrot Kat tovto' e'i tl 12 
TTdOot Ka\ Ta Trjs tv)(1]^ i^ixlv, ijiTep del fieXTtov j/ rjfxeli i]p.G>v 
avTMV eTTLp.eXovp.e6a, KCtt tovt e^epydcratTO, to"^' ort TTXr\criov 
piev ovTes, aTTacTLV av rot? TTpdyp.a(rLV TeTapayp.evoLs eiTL- 

20 (rrdvTes oTrcos (3ovXe(Tde 8totK?/o-atcr^e, ws be vvv exere, 
ovhe bLb6i>T0)v tG)V KaLpiav 'A/x^tiroAtf be^acrdat bvvaLcrd^ dv, 
u7Ti]pTi]ixevot Ka\ rais TTapacrKevals koX Tals yv())p.aLS. 

fils p,ev ovv 8et rd TTpocrr]KovTa iTOtetv edeXovTai viTdpyeiv 13 
uTTavTai eToipo)s, o)S eyvo^KOTo^v vp.o)v kui TTeTTetap,evo)V, 

25 TTavop.at Xeyo)V' tov he TpoiTOV Trpi iTapa^rKevrps i)v aTTuX- 

Xd^at dv T(av TotovTO)v TTpayp.dTO)v vp.ds o'iop.aL, kuX to ' "^-^yi 

2 ofos S : oToj t' vulg. 4 iripiaToixiC^TO.i] v. 1. irepKTxoiviC^rai 

citat Harpocration 6 tis 77 viilg., cf. viii 51, x 27 : T^y om. S : 

Tis fj om. schol. p. 150, I 7 oXofioLi S B Vind. i : olixai vulg. 

9 post ■nvvQavfdOai add. /caTa T^jt- ayopdv vuig , schol. p. 150, 12 : om. 
SFB, [Longin.] trepl oifous 18 15 firriv^-nTat vulg. : firev^ijKfy 

S F' B', cf. iii 29 17 Ta S vulg. : tii A suppl, Y F corr. post 

■rjfiTv add. virdp^ft vel v^jrdp^]]) vulg. : v-rrdp^at S marg. : om. .S solus 
t8 Kal tovt' e^epydcratro del. Dindorf, servato virdpi,at supr. 17 
20 SioiKrjo-siffSf ] StotK^ficeade S B O 24 iToi/tws] eToifxovs S corr. 

A F' Y 26 oJ^o/uaj S F B : ^^oO^oi vulg. [43] AHMO20ENOT2 [iv 

ttA.tj9o9 ucror, Kal iropov^ ova-Ttvwi y^piii\xaT(iiV , Ka\ raAA' ws 
av fxOL l3i\TL(TTa Kal Ta^LaTa SoKet TtapaaKevaaOyjvaL, Kal 
br] TT€Lpd(ToiJ.aL keycLv, berjOels vp.C)V, S) avhpes ^Adrjvalot, 
L44J TO(TovTov. €TreLbav aTravT aKovcrrjTe KpCvaTe, jjlij TTpoTepov 
TTpo\ap.j3(xv€Te' joij]8' av e^ «PX^^ boKCi tlvi KaLvi]v iTapa- 5 
(TKevifv keyeiv, dva^akkeLv jLte tol Trpdyp.aO^ i]yeicr6(a^ ov ycip 
ol ' Tayy ' Ka\ ' Ti]p.epov ' etTroVre? jmaAtor' eis hiov kiyovcrtv 
(ov yap av Ta y i]hr\ yeyevi]\i.iva Tr\ vvv\ (3or]6et(i Kdjkvcrat 

15 bvvr^^e^ifjLev), aAA' o? av bet^ij tls TTopLcr^elcra TTapacrK(vi\ Ka\ 
TTOcrr] Ka\ iTodev bLap.eivaL bvvi](r(Tat, ecus av i] btakvcr(i>\xeda 10 
TTetcrdevTes tov TTokeixov i) TTepLyev(a]xe6a tmv e\6p(i)V ovrco 
yap ovKeTt tov kotiTov TTacryoL^xev dv KaKws. ot/xat Toivvv 
eyoti TavTa keyeLV eyetv, ixi\ KOjkvuiv ei rts ctkkos eTTayyek- 
Aerat rt. r] fxev ovv ^77oV)(eo-t? ovto} \xeydkr\, to be irpdyp! 
Tjbr] tov ekeyxov b(ocret' KptTat 6' vixets ecrecrOe. 15 

16 YlpioTov \xev Toivvv, 00 dvbpes ^Adi^valot, Tpti\pets TTevri]- 
KOVTa TTapacTKevdcracTOat (pi^pu belv, etr avTovs ovtoo Tcts yv(i)\xas 
e\etv ws, edv rt ber\, TrkevcrTeov els TavTas avTols e\xj3dcrLV. 

TTpOS be TOVTOLS TOLS l]\xicreCTLV tG)V LTTTTeCOV LTT7TayO)yOVS 

17 rpt7/pet? Kot TrAot' tKOi^a evTpeiTicrat Kekevco. TavTa \xev 20 
otjuat 8eti' VTTdp\etv eTrt Tas e^ai(f)Vi]s To.vTas aTTo tijs otKeias 
X(opas avTov cTTpaTeias eis Ylvkas Ka\ \epp6vr]crov Kcii 
"Okvvdov KOL oTTOt ^ovkeTat' bet ydp eKeivco tovt^ ev t?] 
yvcopLi] TTapacrTi]craL, &)? vfxels eK tijs dpiekeias TavTrjs Tijs 
dyav, wcTTTep eis F,vj3oLav Ka\ iTpoTepov TTOTe cf^acrtv eis 25 

Akiaprov Ka\ Ta reAevrata 7Tp(or]v els Ylvkas, tcrws dv 

18 ^Pf^W^'-'''^ — ovroi TTavTekcas, ov8' et fxr] 7rot?/(ratr' dv tovto, 
w? eyoiye (pr]]xt belv, evKaTa^povr^Tov ecrTtv — tV ?/ 8ia tov 
(^o^ov etbo)S evTpeTTels ii/xa? (etrrerat ydp aKpt/Sois* eto-t ydp, 

2 So/cf? A suppl. B Y O : ZoKrj S vulg., cf. § 42 6 avafidWeiv 

S B, cf. Prooem. 21, 4: avaBdWfcrBat vulg. 10 ecos S vulg. : rews 

F B, cf. Prooem. 21 13 KuXvoofl KaTaKvu>v S : KaraKooXvdiv coni. 

Weil 17 irapf(TKevdcrOai Blass coll. § 19: irapacrKevdiT0ai O' : 

irapaffKfvdcracrdai S vulg. 24 napacrriiirat S : iTapaarrjvai cett. ivj KATA cMAinnOT A [45] 

€l(rtv ol TTCiVT^ e^ayyeAAozTes eKiLVco irap' r^^idv avroiv 
TrXeiovs rov b^ovTos) 7}(TV)(Jiav ^XV' ^' Trapihcbv raCr' a(f)v- 
kaKTos Xri^pdT], ixTjbevbs ovtos i[XTTobcbv ttX^Iv cTrt ti]v iKeivov 
^(^pav vixu', av ivbio Katpov. TavTa /xeV ia-Tiv a i:a(TL 19 
5 hehoyOai cf^rjpLL h(LV Kal TTap€(rKev(ia-6aL TTpo(Ti]K(.LV oXop.aL' 
TTpo h\ t6vt(i}v hvvap.LV TLV, 0} cLvhpes ^AOrjvaloL, (pl]p.l 
TTpoxeLpL^Ta^rdai htlv vp.as, rj (Tvve\(jis TTokep.r^criL Ka\ KaK(>)S 

(KeLVOV TTOtr/O-ei. p.l] p.OL p.VpL0VS p.r]h\ hL(Tp.VpL0VS ^€VpV9, 

//ij8e TCLs kTTLa-TokLp.aLOvs TavTas hvv(xp.€LS, aAA' i) tijs 7ro'Aeft)? 

lo €(TTaL, KCLV vp.eLS eVa kclv TrAetou? kciv tov hdva kclv ovtlvovv 
X^i-poTovr](Ti]T€ (TTpaTTiyov, TovT(o TTeCaeTaL Kal aKo\ov6i]a-€L. 
Kal Tpo(f)i]V TavTi] TTopCaaL KeAevco. eWat 8' avTV] tls rj 20 
hvvafXLS Kttl TTocrr], Ka\ 7T66ev ti]v Tpo(f)i]v e^et, Kat TTcas 
TavT i6e\r]a-€L Troteti'; eya> (f^pdcro), Kad^ €Kaa-Tov tovt(i)v 

15 hLe^Loov x^pt?» i^vovs ]xkv Xeyoj—KOL ottcos p.i] TTOLrjae^^ o 
7to\\(xkls vp.as €l3\a\f/€V' iTavT ekaTTd) voixL^pvTes etvaL tov 
heovTOs, Ka\ tcl p.e.yLcrT iv tols \lrr](f)L(rp.aa-LV alpovpevoL, eTrt 
T<a TTpcLTTeLV ovhk TCL p.LKpa Troteire* dAAa ra p.LKpa TTOLr](rav~ 
T€S Ka\ TTopLcravTes tovtols 7Tpoa-TL6€T€, av eAdrroj (paLvr^TaL. 

20 Ae'yaj hi] tovs TTavTas o-TpaTLCoTas Sto-^^tAtov?, tovt(x)V 8' 'A^?j- 21 
valovs (f)r]p.\ helv etfat TrevTaKoaLOVs, e£ rjs av tlvos vp.LV 
j/AtKtas KoAws exeti» hoKrj, \p6vov raKTov a-TpaTevop.evovs, 
p.r] paKpov TOVTOV, dAA' ocrov av hoKrj K'a\(j)S e)(etz', eK 
hLaho)(f]s a\\i]\oLS' tovs 8' dAAows ^evovs eti-at KeAewo). 

25 Kat fxerd tovt(i)v LTTiTeas hLaKoa-LOVs, Ka\ tovto)v TTevTijKOVT 
^ A6r]vaLovs Tov\(xxLcrTov, ooa-iTep tovs TTf^ovs, tov avTov 
TpoTTov OTT paT(vop.evovs' KaL LTTTTayo)yovs TOVTOLS. etez" rt '-^ -> 
TTpos TOVTOLS €tl; Tayeias rpt?/pets hiKa' 8et yap, exovTos 
(KeLVOv vavTLKov, Ka\ Toyetiav TpLrip(DV i]]xlv, ottoos acr(f)a\o)s 

30 1] hvvafXLS TrAe'?/. 7ro'^ei' 8?/ tovtols r/ Tpo(f)i] yein^a-eTat; eyd) 

4 Kaip6v S : Katp6s cett. 5 irapfffKfvdffdat F S corr. : irapacrKev- 

dffdai S' : irapaffKevdffaffdat vulg. 6 irpb 5f rovTcof S F B : irphs Se 

TOOTois vulg. 14 «06AT)(r€i S solus : ideA-riffiTe \u]g. 15 irotT]ffere 

Bekker : irotTiffrire codd. 23 l46J AHMO20ENOTV ^j^ 

eivat. KcXevoj, bibd^oi. 

^ Tocra^r^^ ^.eV, S c[;.8p.. 'A^r^.-atot, bth ravra, 8rc o{,k h, 
vvvniuv -nopicra.ea. Hva^,, ,^^, ,^^,^^^ Tra.ara^oMeV,., 5 
aXAa A.,.r..e.. a.ciyKr; ^al ro.V. r^ rp6.. rov .oAe>. 

e.n ;...^o. 0.6^ rpo0,a o^S^ .„..,A^. r«.e..l;. .L II 
24 7roAcra..8e ,rapam. ^al av,.nXelv bch ravra KeXevo., 6rc Kal 
jrepo. rror a.o.'co ^e.^Khv rpi^e.v Iv KopC,6. r^v .oXn, ,0 
o. UoXvarparos^ ^y.lro Kal 'lcp.Kpdr,, Kal Xa^pia. Kal ^Ao. 
n.e. Kac avrov, v^a, av.rparer^e.Oac' Kal oTb' aKov'cor Sn 
AaKebacixovcov, rrapararr6p.evoc /xe^' {,p.Gjv kvUo^v olroi o\ 
fe.o. .«, ./.er. Mer' Udvo^v. i^ o5 g' «^r^ .a^' avra rh 
$^v.Ka viuvarpare^^ra., roh cf^CKov, ,,,a Kal roh avp.p.d. ,, 
X-., o. a i,,epol ,eiCov. rov b^ovro. yey6va... .al Sapa- 
Kvfavr e^crov n]. ^Aeo.. ^o'Ae/.o., rrp6, ^Aprd/SaCov Kal 
[47 --«xo. ;.aAAo. o^xera. .Xiovra, 6 8^ arpar,y6.^ dKoKovOel, 
25 e..or.o.. o. yap ^arcv %,,. ^,) g.SoWa ^c.e6v. ri oZl< 
Kekev.; ra, rrpo^dae., ^eXeXv KaX rov arpar.yov Kal r<2. .0 
<rrpar..ro>v, p^.eov rropCaavra. Ka\ .rpar.^ras olKetov. 
coarrep^eno^ra, rcS. .rpar,;yo.;.eVco. rrapaKaraar/,cravras- 
ejru vvv ye yeAco. eV^' ^, ^p^^.ea ro^, rrpdyp.aau. d yap 

A. 0.X v^^^sy, eW ^,, ' ^AAa <t>.XC.rr. rroKepovpev.^ 3. 
26 o.K exe.poro.e.re 0' ^£ ^^z. «^rco. ^Ka ra^.dp^ov.\al 
crr,ar,;yo.. .«. </,.Ac^pxo.. Kal Irrrrdp^ovs Uo; rC oi otro. 
.0.0.0-..; .A,;. .a, a.Vo'., ^ov ^dv eK.^p^,r^ ^rrl rhv 
-noKe^ov, o.Koc.ol ra. rrop.rrd, rriprrov<r.v ip.lr pera ro.v 
uporro..V' co.^rep yl.p ol rrXdrrovre.^ rov, rr.XCrovs, eU r^v 30 

Dobrreo, ^]:.''^;^-''- -°dd. : av.rpar.^o^^.or,. Voemel praeeunte 
secutusLiban/iii^p 018 ^" /'^''rw^'"!'' ^«'Jd- : 5pa>Me;'a,,. Blass 
A suppl. Y Patm. schol ^>^^^f^Hr, S vulg., cf. xv 9 : ^,V^^„ iv] KATA <PlAlUnOr A [47] 

ayopav xftpoToreire rovs Ta^iapxovs Kot tov^s (})v\dp\ov9, 
OVK eTTt Tov TToXep.ov. ov yap k\prjv, &> dvhpe^i 'A^?/2'atoi, 27 
Ta^idpyovi Trap' vp.G>v, tinTapxov ■nap' vp.wv, dpxovTa^ oiKetov? 
eirai, tV Tjv 0)9 dArj^oi? tt/s TroAeaj? ?/ hvvap.is; ctAA' ets" 

5 /xer A?//>iz^oi' tov Trap' tijuwi^ Lfnrapxcv 8et TrAetz', rcSi' 8' vTrep 
rw^' Trjs TTokeojs KTiip.dTMV dyu)ViCop.ev(ov Mev^Xaov iTnrap- 
Xetz'. Kat ov tov dvhpa iJ.€p.(fi6p.evos raCra Ae'yaj, dAA' v<p' 
vp.m' eSet KeyeipoTOvtip.evov elvai tovtov, oo-ris ai» r/. 

"lo-tris 8e TavTa piev opOws i^yetcrde XeyecrOai, to he Tm> 28 

10 xpr/juidrcor, TroVa Kal iroOev ea-Tai, /xdAtara rro^etr' dKoStrat. 
>TovTo br] Kal Trepaivu), \prip.aTa tolvvv ea-Ti p.ev ?/ Tpocpi], 
aiTrjpecTiov p.6vov, Tjj bvvdp.ei TavTij TdXavT evev7]K0VTa Kal 
]XiKp6v rt irpo'?, heKa p.ev vaval TayeiaLS TeTTapaKOVTa 
TuXavTa, etKocTLv et? ti]v vavv pLval tov ]xi]vos eKacTTOv, [48] 

15 CTTpaTLcaTaLS be 8to-xiAtots TOcravB' eTepa, Xva beKa tov pi]vbs 
6 a-TpaTi(aTr]s bpaxp-ds crLTr^pecrLOV \apLj3dvi], rots' 8' tTTTreCo-t 
bLaKoaioLS ovaLV, edv TpidKovTa bpaxp-ds eKaaTOs Aaju./3di'r/ 
Tov ]xr]v6s, b(abeKa TdXavTa, el be Tis oterat jXiKpav dcpop^xi^v 29 
elvai, cTLTi^pecnov toIs crTpaTevo]xevois vTrdpxeiv, ovk 6p6S}s 

20 eyvcoKev eyw ydp ot8a cracfiws otl, tovt av ye^rjrat, TTpoa- 
TToptet rd AotTrd avTo to aTpdTevp^ diro tov iroXepov, ovbeva 
tS)v ' F,\\ip<(jL>v dbiKovv oiibe tG)v (TV]X]xd\(av, &crT 'e\eLV ]xlct6uv 
evTekrj. eyd) crvpLTTkecDV e9e\oi>Ti]s 7rdo"xetz' ortoCi' erot/xo?, 
edv p.1] Tavd^ ovtujs exv- TrdOev ovv 6 TT^pos Tcav xpi]]xuTcov, 

25 a Trap' v]xQv KeAei^co yevecrduL; tovt i]br] Ae'^a). 

nOPOT AnOAEIHIS. 
A juez' i]p,eXs, 2) dvbpes 'A6r]valoL, bebvv/]]xe6^ evpelv tuvt 30 
ecTTiv eTTeibdv 8' e7rtxetporoy?yre rds yv(ap.as, dv vjxu' 

3 'iTnrapxov S: 'nrirdpxovs cett. ii irepaivu S: irfpavu) cett. 

12 To?y (TTpaTivofj.fvois post (TiTTipfffiou add. vulg. : om. S solus, cf. § 29 
19 flvat SF: om. vulg. 20 -Trpoariropie? codd. : Trpo(xnoptf7Tat Dobree 

25 yfveaOai S : yfvijcTfTat cett. 27 oiiv post /xei/ add. Y : om. cett. 

28 eVixeipoTof^Te codd., cf. xxiv 26 : firtxeipoTovrj tis coni. Blass nescio 
an recte, coll. xxi 3 : iiTtxftpoTovr)(Tr) (sc. 6 irpvTavts) Tournier & ante 
iiv add. codd. ; del. Dobree, cf. ix 70, xiv 14, Prooem. 29 [-^S] AHMO20ENOT2 [iv 

apicTKii, xftporoi^7](rere, 'Iva f>iT; fJ.6vov kv roh \//r](^iV/xafn 
Kttt Tois kTiLCTToXais TTokeixrJTe ^iAt-n-Tro), ak\a Kal rots 

epyois. 
31 AoKeire oe /xo' -^oAi- /SeArtoy ar Trept rov TroAe/iou Kat 
0A77S r?'/s TTopao-Kew'}? /SovAei^a-ao-^at, et tov tottov, w avSpes 5 
'Aarjmiot, r?'/s x^^P"^' "^P^^ '^^ TToAe/xetre, €vevfJ.y]6drjT€, nal 
KoyiaaLcrtf otl rots irveviiaaLV Ka\ rats wpat? roS erov? ra 
77oAAa TTpoXaix^dvcov hLa-npdTTeTaL (I>tAt7r7ro?, Kat ^(/)vAa£as 
Tovs erT^crta? t/ rw xf'M'^^' e-n-ixeipft. Vt^' «^ ^/^^*^^^ '^^''' 
37. oi;yat>e0' eKetcr' a(/)tKeo-aat. 8et rotW TavT kvevp.ovp.ivov^^ 10 
[49] /^7/ /3o7/^etats TroAe/xety [v<jT€pLOvp.€V yap a-ndvTcov), aXka 
Trapao-KevTj o-i^yexei Kat Sura/xet. i^7r(ipxet 0' V^^ xf'^«^^V 
laey XP'>'^"^ '"ll ^^^«Met A7//xi;({) Kat &d(T(^ Kal 2Ktd^^(p Kat 
rais ey rovrcp rw ro7r({) vi](roLS, iv ats Kat At/xeVes Kat o-tros 
Kai h xph (TTpaT€viJ.aTL irdve' vTidpx^'.' ti]v 8' <!opav tov erous, 15 
Bt€ Kal Trpos tj] yfi yei^eV^at paStoy Kat to t(^v -nvevpdTojv 
ao-(|)aAes, Trpb^ avTJj rfj x^^P^? '^«'^ '^P^^ "^^'^ '"'^^ kp.Ttopiiov 
(TT6p.a(TLV +/5(i8ta)S eo-rat.i 
33 "'A ii€V ovv xp^/o-erat Kat Trore t?] hvvdp€L, -napd tov 
KaLpov 6 TOVTOJV KvpLOS KaTaaTCLs v(j)' vp.SiV jBovk€V(T€TaL' a 20 
8' •^Trcxp^at get Trap' vij.(^v, TavT €(ttlv ayoj yeypa^pa. av 
TavT, o) dySpes 'Aei]valoL, TropL(Tr]T€, Ta XPW^Ta Trpwror 
ti kiyoo, etra Kat rdAAa TTapa(TK€vdaavT€S, tovs (TTpaTL(aTas, 
rds TpLi]p€LS, Tovs iTrTreas, erreAT/ 7rao-ai; r7> bvvap.LV rd/xcp 
KaraKAet(T7/r' e7rt rcS TroAe/xco /xeVetz;, rwv p.€V ^ xPVp.dTojv 25 
avrot ra//tat Kat 7ropto-rat yLyvdpevoL, tS>v 8e irpdieojv Tcapa 
Tov (TTpaTi]yov Tov koyov CrjTOvvTes, -naiKTea-e" det 7rept T(av 
34 avT&v l3ovk€v6iJ.€VOL Kal -nkiov ovb€V -noLOVVT^s, Kal €tl Trpds 
TovT(o -npQjTOV p.€V, oi dvbp€s 'A^7]i;atot, rdv p.€yL(TTOV tSjv 

I vf ,poTorri(r€T€ Si F B : xe<poTovi^<r«T€ vulg. eV om A Y 2 1;- 
post alterum Ka\ add. S : om. cett. 10 ^vvai,x^e(^ S F' B : ^vvwix.da 

vule 18 6a5i'ccs fVTa.] locus varie sollicitatus necdum, ut opinor, 

sanatus 23 a ante \iyw add. vulg. : om. S solus 27 Ct)- 

Tovvns codd. : diraiTuC^/Tts Cobet iv] KATA *IAinnOT A [49] 

€Keivov TTopctiv a(()aLpi](re(r0(. ((ttl 8' ovtos ti?; 0,1:0 Tb)V 
vjxeTipiov vpXv TToXefXfl av\x\xa-)(jMV, ayoiv Ka\ (pep(i)V tov^ 
TrXeovTa^ tijv OakaTTav. '^-neiTa tC Trpo? tovtc^; tov 7rao-)(eu' 
avTol KttKois e^o) yerv/rrecr^e, ovx axrTrep tov TrapeXOovTa 
5 \p6vov elsr Aijixvov Kal^lpL^pov ejix/SaAcbi' alxpt-O-kcaTOV^ ttoXl- 
ras vp.eTepovi w)(6t' eyo)V, Trpbs ro) repairrra) Ta irXola 
(TvKkalBatv apvdrjTa ■y^pr\p.aT e^e'Ae£e, Ta reAevrat' et? Mapa- 
6G)v' aTtijiri Kal tijv Upav 0.770 r?/s \(apas ^X^^' ^X'^^ "^P^^VP^h [SoJ 
■y//et? 6' ovre TavTa bvvacrOe KcoXveLV ovt ei? rov? XP^'^'^'^^^ 

10 ovs av TTpodrjcrde, fiorjdelv. KaiTOL tl 87/7ror', ca avbpes 35 
'A^ijyatot, vopLL^eTe t7]v p.h' tS)v Y\ava6r\vaL(t)V kofyri\v koll 
Tr\v tS)v Alovvo^lojv aet tov KaOi^KovTos -)(^p6vov yLyvecrOaL, 
av re beLvol \a)(^[t)(rLV av r' tSiwrat ot tovto)V kKaTepo)v 
eTrLiJL€\ovp.€voL, ets h rocraiJr' avaki^TKeTaL \pr\fxaTa, 6a ovb^ 

15 et? eva tS)v aTTO(TT6\o)v, Kal ToaovTov oxkov Kal T:apa(TKevr]V 
6(rr\v ovK ot8' et rt Tcav airavTo)v exet, tov^ 8' aTio^TToKov^ 
TrdvTa^ v\XLV {/(TTepCCeLV t5)V KaLpo)v, tov etj ^ledSivifV, tov 
ets rTayao-as, tov ets Iloretdaiai'; ort eKetm jw.ei' aTiavTa v6p.i£) 36 
T€TaKTaL, Kal Tip6oLbev €Ka(rTOi v\xS)V €K TToXXov TLS xop^?yo!> 

20 1] yvp,vaaLapyo'i r?/? (f)vkr]S, iTOTe Kal Trapa tov kuI tl 
ka(36vTa TL bel TTOielv, ovbev ave^eTa(TTOv ovV a6pL(TT0v ev 
TovTOLi i]\xekr\TaL' ev be rots 'Trept tov TTokejxov Kal Tfj tovtov 
TTapa^TKevrj cLTaKTa, abL6p6o)Ta, a6pLcr6^ aTTavTa. TOLyapovv 
ap.^ aKi]K6aixev tl kol rpLi^papyovi Ka6'L(TTap.ev kcu tovtols 

25 dyrtSocret? TT0L0vp.e6a kcu iTepl \pr\\xaTO)v TT6pov (TKOTTOvp.ev, 
Ka\ \xeTa TavT ep.f3aLveLV Toiii \xeT0LK0vs ebo^e Ka\ Tovi xo)p\i 
OLKovvTas, etr' avTovs irakLV, etr' diTe/u/St/Sd^eti', etr' ev ocrui 37 

6 excv S A Y : &yoiv viilg. post exwj' Cvel &yuv) add. koI codd. 

omnes S excepto 9 Svvacrde S AY O : iSwacrde vulg. 10 irpo- 

OrjcTOf S : irp667]aQi F B : wpSirdriade A : irpoe\riffdfVu]g. 14 iiTiiJ.f\ov- 

Hfpoi SAY: eViyueATjtrJ/ifi/oi vulg. a.va\iffKirai SA: avaXiaKere 

vulg. 17-18 rhv . . . rhv . . . rhv"\ ruv . ■ . rwv . . . rS>v S 

19 wpoolSev S A' Y : irpn(7Stv vulg. 20 ri vulg. : riva S solus 

23 aSi6pdura ante aopiara S A Y : post dopio-Ta vulg. 26 f/jL$aiveiv'\ 

huc transtulit «7^' avrepL^ifiaCnv Weil 27 eTro post iraAi»' om. 

vulg. ; add. S Vind. i [50] zlHMO20ENOT:i: [iv 

TavTci /xeAAerat, TrpoftTroAojAei^ to e<^' o av e/cTrAe^w/ie;'' tov 
yap Tov TTpaTTiU' y^f>6i'ov ets ro Trapao-Kem^eo-^at avaXt- 
(TKOjjLev, ot 8e roii' TTpayixaTU>v ov \xivov(Ti Kaipol Trjv rjpifTepav 
(ipahvTTjTa Kol elpu>veLavf &s be tov /u,era£i) \p6vov hvvap.eii 
oloixeO' i]pLiv viTap\eLV, ovhev olai t ovaaL TTOLeh» ctt' avTMV 5 
[51] Tm> KttLpcov i^eXeyxovTai. 6 8' ets rov^' vjBpeoos eXrjXvdev 
ojTr' eTTLCTTekkeLv FiVl3oev(rLV r^brj TOLavTas eTTto^roAdy. 

Eni2TOAH2 ANArNn2I2. 

38 [^ovTOiv, co avbpes 'AOrjvaLOL, twv aveyv(o(rp.evu)V akr]6r] 
fxev ecTTL TCt TToX\(x, o)s ovK ebeL, ov ]xr]v dAA'. to"a)? oiix. -^^e" 10 
dKovety. dAA' et ]xev, o(r^ av rts vTTeplirj rw Ao'y(j), Lva /xr/ 
AvTrr/o-?/, Kat rd TTpayp.aB' VTTeplii](TeTaL, hel TTpos r]hovr\v 
br^pLTiyope^LV' ei 8' 77 rwi^ X6yu>v yJipL^, av r) fxi] 7Tpo(Ti]Kov(ra, 
ipyoi C'//jita yiyveTaL, ala-)(^p6v ea-TL (pevaKL^eLV eavTovs, Kal 
aiTavT aval3aXX.opLevovs av ?/ bvcrxfpTJ TTavTCDV vcrTepelv tG>v if, 

39 epycov, Kal fxr]be tovto bvvaaOaL ixaOelv, otl bel tovs opOcas 
TToXeixco \pu)ixevovs ovk aKoXovOelv rots 7Tpayp.aa-Lv, dAA' 
avTOVs eixTTporrOev elvca Tm> TTpayixaTojv, Kal tov avrov Tp6- 
TTov ojcnrep tGjv (TTpaTevixaTcov d^two-ete rts av tov a-TpaTr]yov 
riyelcrdai, ovTOi koI tcov iTpayixaToov tovs fiovXevoixevovi , "v av 20 
eKeCvoLs hoKij, TavTa TTpaTTi]TaL Kal ]xi] rd a-vp.l3(xvT^ ava- 

40 yKd^wrrat 8tojKetz\J -jy/xet? h\ o) avbpes 'A^r/mtot, TTXeicrTriv 
hvi>a[XLV ciTTavTojv e\ovTei, TpLypeLS, oirXiTas, LTTTTeas, xpi]- 
IX(JLT0)V TTpoaobov, TovTOiv piev ixexpt Trjs Trnxepov rjixepas 
ovhei>l TTcoTTOT ets beov tl Ke\pi](TQe, ovbev 8' dTroAetTrere, 25 
uxnrep ol ^apjiapoL iTVKTevovcrLV, ovtoo iToXepi.elv <PlXlttttco. 

l /xeWfTaL S : yu.?AA.€Te cett. Trpoair6\ii}\f:' codci. : TrpoaTrui\fT' 

Blass tJi 6</)' & S : 4(p' & cett. 3 ov /ifvovcri Katpol S : Katpol ov 

/ufvovffi vulg. : Kaipol ovk ava/xeuovffL A Y 4 elponveiav S B : pa6v/j.iav 

vulg. 15 &»/] & fet/ S : '6aa &r cett. vaTtpuv S : vaTepiCfw 

cett. 20 ^ov\evo/i(vovs S solus : ev fiov\evo/ifvovs 7}y€7a6at XPV 

vulg. 25 (h Seov Ti S F B : iv Seovri villg. nvSfV S' airo\fiTrtTf 

Dobree : ovSfvhs 5' aTroAfiTreTe S solus : oi/Sevhi S' aTro\eiirea9€ vulg, 
26 Sk post wavep add. vulg. : om. S' solus iro^e/jieTv S' : Tru\e/i.e7Te 

cett. IVl KATA cMAinnOT A [51] ml yap ^KeCvitiv 6 TrAj/yetj det r^? TrXriyrjs exfrat, kclv 
kT€p(i)(T€ Trard^rj rts, eKeio-' eto-ty at x.etpes' TTpofBdkX^adaL 

7j pA^TTetv (vavTLov ovT 0L0(v ovT eaeAei. Kat v/xet?, ai» 41 
€V X€ppovi]<T(o Trvdi^crOe <t>tAt7r-7Tor, eKeto-e /3o?/^eu' \lfi](f)L(((rdi, 
5 di' ey TlAot?, e/<etfre, df dAAo^t -ttow, (TVixirapaO^lT dvoi [52] 
«drco, Kat (TTpaTt^yela-d^ vtt' iKetvov, /3e/3oi;Aeiio-6e 8' ovbkv 
avTol (TvjjLcpipov Trept roiS i:oki]iov, ovh\ Trpb tG>v TTpayjxaToyv 
TipoopdT ovhiv, TTplv dv ?/ yeyevYifxh^ov ?/ yLyv6]xev6v tl 
nvdrjo-de, TavTa 8' lo-o)? TTp^Tepov p.ev iv^v vvv 8' eTr' 

10 avTi]v iJKeL ti]v dK/x?/i;, worr' ovKeT iy^inpti. hoK^I 8e /xot 42 
(Jecoi' rts", w dvbpes ^AOr^vaToL, rot? yLyvopievois VTrkp Tijs 
7ro'Aecos ala-yyv^ixivos ti]v (f)LXoTTpaypioa-vvriv TavTr\v epijBa- 
Aety (f>tAt777r<i). et ydp e)(w^' d KaTicTTpaTTTaL Kal TTpoeLkrj^f^ev 
i]avxLav exety ?'/^eAe KOt jxi]h\v iiTpaTTev ert, aTToy^prjV ivioLS 

15 v//wy dy /jiot hoKei, e^ wy aia-)(yvr]v Kal dvavhpiav kal -navTa 
Ta ala-^^LO-T ^(fykr^K^Tes dv i]fxev hi^ixoaici' vvv 8' eTTL\eLpS)V 
dei TLVL Ka\ tov iTkeiovos opey^ixevos lcTco^i dv eKKakecratO 
vixds, eliTep /x?) 7rai;rd7rao-ti; diTeyvdtKaTe. 6av]xd^(a 8' eyojye, 43 
et pLijheU v]x5>v ixi]t er^u/xetrat fx-^T opyi^eTat, opSiv, u> 

20 dvhpes 'Adr^vatoL, ti]v \xev dp\r]v tov Trokefxov yeyevi]ixevi]v 
TTepl Tov TL]xoipi]a-aa-BaL (PikLTTTTOv, ti]V he TekevTi]v ovaav 
ijhr] vTTep Tov fxi] iTaOeiv KaKMs vtto 4>tAt7r7roi>. dAAd ixi]v 
OTL y ov crTr]CTeTaL, hrjkov, et fxrj tls KOikvaeL. etra tovt 
dvaixevovjxev ; koX TpLi]peLS Kevds Kal rds 7rapd tov helvos 

25 ekiTihas dv diToaTeiki^Te, TidvT e\eLV olecTde KakSts; ovk 44 
epLj3ria6pLe6a; ovk e^L]xev avTol p.epei^ ye tlvl (TTpaTLO)T(ov 
oLKeiow vvv, et Kat /x?/ 7rpdrepoy;, ovk e7rt ti]v eKeivov 7rAev- 

2 TTOTo^j? Tis vulg. : iraTa|?)is S solus, cf. xxi 33 5 Kal post ofco 

add. vulg. : om. S solus, cf. ii 16 7 oirTol S A Y : avrols vulg. 

irph S ; irepl vulg. 9 eV^i/ S A : fvrjv ttoiuv Y O : riu Troie^v F B 

15 SoKe7 Palatinus 113 : Sok^ S vulg. 18 post aTnyucoKaTe add. eav- 

Twi/ A F Y : ouToii' B et Bekk. Anecd. : om. S 19 /xtjt' opyi^fTai 

S A Y : /x-oTi Koyi^iTai vulg. 23 oAAa /j.tiv . . . KwKvaet post avc- 

yvwKaTi supra 18) conlocandum putat Blass 24 Trapo] oTrb AY 

25 KaKws secl. Wecklein, cf. Aristid. i 791 26 iix^r](T6/u.e0a SAO' : 

iK&yfdoixfOa vulg. 27 irkivtTOjXiOa S' Y ; n\ivaovfj.i6a vulg. [52] AHMO20ENOT2 [iv 

(TOfxeda; ttoi ovv ■npO(Top\iLov\x^B^ ; ijpeTo ns. evprjn-ii tol 

[53] ^oiOpa, oj avbpes ^AdrjvaloL, t&v iKfCvov i:payp.aT(t)v avTos 

6 TTokip.os, av (in\etpQ)p.(V' av ixevTOL Ka^w/jie^' oiKot, Aot- 

hopovp.iV(DV aKovovTes Kal aiTLoopi,€Vo)V aWijAovs twv kiyov- 

45 Todv, ovhiTioT ovhev r][uv p.1] yivijTaL tS)V h^ovTOiv. ottoi 5 
p.\v yap av, olpLaL, p-fpos tl tt/s 7ro'Aecos (TvvaTTocrTakfi, kclv 
fXT] TTacra, Kal t6 tu)v dewv ev[j.€vks Kal t6 ttjs tvxv^ crvva- 
yojVL^iTaL' OTTOL 8' av rrTpaTi]y6v kol i//r/0trr/jia k^vov kol 
TCLs aiTo Tov l3r]ixaTos iXiTLhas €K7T€ix\lfr]T€, ovhkv Vp.LV tG)V 
heovTuiv yiyviTaL, aW^ ot ]xkv kx6po\ KaTay^XwaLV, ol hk 10 

46 crv]j.]iaxoL TiOvacTL tS) 8eet Toiis tolovtovs aTTocrTokovs. ov 
yap kcTTLv, ovK eaTLV eV avhpa hvvi]6i]vaL Trore Tavd^ vjxlv 
TTpa^aL TTavff' ocra ftovkecrOv VTT0(T\icr6aL \xivTOL Ka\ (pi]a-at 
KaL Tov helv^ alTLctaacr^aL Ka\ tov helv' €aTL, to, 8e TTpay]xaT 

(K TovToov aTTokojXev oTav yap r^yrJTaL ixkv 6 aTpaTr^yos 15 
aBkioiV aTTO]XLa6o)V ^ivo)V, ot 8' VTTep &v av eKclvos TTpd^rj 
TTp6s V]xas \l/ivh6]xevoL pcihtoos evOah^ watv, vfxcts 8' e^ &v 
av aKovai]6' 6 tl av TV)(rjT€ \j/r](f)L^i]a6e, tl KaL \pr] TTpoa- 
hoKCLv; 

47 n&)s ovv TavTa 7rav(rerat; oTav vixels, o) avhpes 'A6r]- 20 
i^atot, Tovs avTovs a7ro8et^T/re aTpaTLcaTas koX ]xapTvpas tCov 
aTpaTi]yov]xevo)V kol htKaaTas ot/caS' ik66vTas t&v evdvvwv, 
waTe p,i] aKOV€LV ]x6vov V]xas to. vp.e.Tep' avTcov, akka kol 
TTapovTas opav. vvv 8' ets tov6' iJKCL to, iTpay^xaT alayyvr]s 
&aTe tG)v aTpaTr]yS)v eKaaTos h\s Kat Tp\s KpiveTat TTap' 25 
vfiiv TTept davaTov, irpos 8e tovs ixdpovs ou8ets ov8' aTra^ 
avTu>v ayo)VLaaa6aL TTep\ 6avaTov Tokp.a, akka tov tS)V 
avhpaTTohLaTS)V Ka\ ko)TTohvToiv 6avaTov ]xakkov alpovvTaL 

[54] T-ou TTpoar]KovTos' KaKovpyov ]xkv yap iaTt Kpt^ivT aTTo6a- 

48 velv, aTpaTr]yov 8e ]xax6p.evov rots TTokep.LOLs. r]]xS)v 8' ot 30 

I oZv S : St; cett. : 8e Blass 5 ov ante ;urj add. vulg. : om. S' 

AY 7 Trapfi ante Tratro add. vulg. : om. S solus 15 7]yr\Tai 

S A Y : ^TTTjraj vulg. 16 fKitvos S B : iKtlvos ««e? vulg. : iKii 

Blass secutus schol. 18 rvxi)Ti S : ti^xJ' ^^tt. paSios post tvxV 

add. vulg. : om. S B, cl. § 32 27 mpl 'eavaTov secl. Cobet iv] KATA ci>iAinnOY A [54] 

IJ.€V TT€pu6vT€s [X€Ta AaKebaiiJLOvicov tpaa-l <t>i\LTT'!rov TTpaTTeiv 
Tr]v &r]l3aL(jov KaTakva-LV Kal Ta^ TToKLT€Las hLaa-Trav, ol 8' 
ws TTpeV/Seis TT€TTop.<l>€V ws jBaaLkea, ot 8' iv 'lAAuptots 
7ro'Aeis T€lx^lC€lv, ol 8e Ao^yous TrAarroyres eKaa-Tos TTcpLep- 
5 y6]i€da. kyu) 5' oi/xat /xer, S» avbpes 'AdipaloL, vr] tovs 49 

d(0V9 iKiLVOV fJL€9v€LV tS) p.eyideL tS)V TTfTTpaypiiVOOV Kal 

TTokka rotaur' oveLpoTTokdv iv Trj yv(ap.r], ti]V t epr]]XLav 
tG)v K(tikva-6vT<i)V 6pS)VTa Kal rois TreTTpayfxevoLS eTTrjppievov, 
ov fxevTOL /xa At" ovto) ye TTpoaLpeicrOaL irpaTTeLV &<tt€ tovs 

10 avor]TOTa.Tovs tS)V iTap^ rjiuv elhivaL tl ]xikkeL ttolsIv (Kelvos' 
avor^TOTaTOL yap (Ictlv ot AoyoTTOtoSyre?. dAA' av acpevTes 50 
TavT eKtti'' €lho)]x€V, ort €)(^dp6s avdpcoTTOs Kal tcl r]]X€.T€p 
r]]xas aTToa-Tepel /cat \p6vov TTokvv vjBpLKe, Kal aTravd^ ocra 
TT(i)7T0T r]k!rTLaa]X€V TLva TTpa^eLV vTTep r]]xS>v KaO" r]p.5)V evpi]- 

15 rat, Kal to. koLTra iv avTols r]]xlv iaTL, kclv fxr] vvv iOekoo^xev 
e/cet 7Tok€]X€LV avTS), €v6a.h^ Xau^s avayKacr6ricr6]X€6a tovto 
7T0L€iv, av TavT €lhS)]X€v, KOL To. htovT^ kcTOfXid' eyycoKoVes 
Kat Aoycoy jxaTaCoov aTTi]kkay]x4voL' ov yap ajTa ttot ecTTaL 
8et (TKOTTeLV, akk^ otl (f)avkd, av ]xr] TTpocriyr]T€ t6v vovv koX 

20 Ta TTpoar]KOVTa TTOLeXv e64kr]T€, eu elhevaL. 

'Eycb ]X€V OVV OVT akk0T€ TT(aTTOT€ TTp6s xdpLV €lk6]Xr]V $1 

keyeLV 6 tl av /x?; «at avvoLcreLV iT€iT€La]X€vos oo, vvv 6' a 
yLyv(j)crK(ji TTavd^ cnrAcSs, ovhev VTTOcrT€Lka]X€Vos, ireiTappr]- 
criaa^xaL. €Jiovk6]xr]v 8' av, &cnT€p otl v]xlv av]x(f)€p€L tcl 
25 jBekTLo-T aKov€LV olha, ovtcos elhevaL avvolaov Kal rw to. L55j 
/BekTLo-T etTToVrf irokkS) yap av rjhLOV etxoi'. vvv 8' e7r' 
a8j/Aots oScrt rots aTro tovtu)v €]xavTw yevr^aofxevoLS, 6]xois 
€TTL rw crvvoLcr€LV V]XLV, av 'npa.^r]T€, TavTa iTeTTeladaL keyeLV 
alpov^xaL. VLKcarj 8' o rt TTacnv jue'AAet avvoLcreLV. 

9 76 add. post ovto) Cobet, cf. xlix 38 : post /ueVrot S vulg. : om. A Y 
12 afdpaiiros Bekker : avBpoo-Kos S : aydpoowos vulg. 22 vfuv post 

rrwoifffii/ add. vulg. : ante a-vvoicniv O' : om. S solus 24 Sti om. 

A Y avfipepei S vulg., cf. Prooem. 23: <Tvfx<pfpou Y 26 €?x''*' 

S, cf. Prooem. 23 : €?7roi' cett. 29 vfuv post iraaiv add. vulg. ; om. 

S solus 

In S subscriptum 

KATA «lAinnOT A 
H H H H ra A V 
nEPI THS EIPHNH2 

YnO0E2I2. 

M^rjKvvofxivov tov TroXefjLov tov Trepi A//,<^t7roA€OJ9 ilpr^vrj^ 
i-TreOv/xrjo^av 6 Te <^tAt7r7ros koI oi AOrfvaioi, ot /xev AOrjvaloL 
KttKws iv T<3 iroXefJiU) <f>ep6fxevoi, 6 oe ^iXtTnros /3ov\6ft.evo<; a 
VTTe(T)(eTO ®eTTaA.ots t£ Ka\ 07;/3atot? eTrtTeAecrat. VTreo-)^eTO Se 
Tots fxev ®rf(iai0L<; 'Opy^ofhevov TrapaSoWetv /cat Kopojvetav, TrdAets 5 
BotojTtas, a/LA</)OTe'pots 8e tov «JJojkikov KaTaAL'o-etv vroXefxov. tovto 
8' ^v dSiVaTOV avT<3 TroAe/xtcDV ovTO}V AOrjvaiojv Kai yap irp^Tepov 
(SovXrfOel^ eto-/3aAetv ets Tr]v 4>o)KtSa, twv AOrjvaLon' TrepLirXev 
(TcivTojv Tats vavo-tv ets Tas KaXovfi.eva'; rivAas, vtt evt'ojv 8e 

2 ®epfX07rvXa<;, aireKpovo-Orf Trjs etVdSoi;. vw tolvvv elprfvrfv 10 
TTOLrfa-apevo'; Trpds Toi^s 'AOrfvaiov<;, fxrf8evo<; kmXvovtos TrapeXOojv 
eto-o) ITuAoJv, To $ojKe'o>v e^vos (xvcio-TaTOv TreTvoiqKe, Kat t^v 
«I^ojKeojv ev Tots ' AfX(f}LKTvocrL \ojpav Kat Tas eKetvojv ev t<jj <7T,'ve8pi<ii 

[56] \prf<^ov<; irapa twv aAAojv 'EAA?/vojv elXrf<^e. 7reTrofx<f>e 8e Kal 

TT/Jos 'AOrfvaLov<; 7rpea-/3eL';, tz^twv Kai avTOvs Tavra <Tuy;((jj/jetv. 15 
Kat 6 ArfpLoa-Oevrfs TrapaLvel <ruy;(0J/3ctv, ov t^u TrpdyfxaTL orvtcTTa- 
/Aevos <ws dp^ws 6;^ovTt, orOe StKatov etvat Ae^yojv p.eTe)(eLv EAA?;vtKou 
(rweSptovTovMaKeSdva, ctAAa. ScStevat cfidaKwv fxrf KaTavayKaa-Owa-L 
Koivov TrdAe/xov vrpds aTravTUS Tors "EAA'//vas «X^"'' Trpoa-KeKpov- 
KevaL yap Ae'yet Tots 'A^7/vat'ots txAAovs 8t aAAas Ttvas aiTtas' 20 
TOVTOUS 8rf KOLvff TToXefLrfa-eLV, el avTOL<; Sdxrofxev, ^rfo-i, KOLvrfv 
atTtav TavTrfv ko.O' rffXMV, dVt /xovol TOts twv Afx<f>LKTV0V(xiv ivL<TTa- 
fieOa 86yfxaa-LV ojaTe koiAAiov Trfv elpyvrfv T-qpelv, KaL TavTa 
fttAtTTTTOu irapeXqXvOoTO^ eto-oj IIdAoJv Kat eVeA^^civ Svvafxevov Trj 
'ATTLKrj, 17 Trcpi fXLKpov T7/AtKo£'Tov KtvSwov apaaOai. 25 

3 Ov'Tos 8' 6 Adyos Trape(rKevd(rOaL p.ev, ov fxrfv elprfa-OaL fxot 
8oKe7. KaTrfyopojv yap 6 /jj/toj/j AtVxtVov Kat tovto p.eTa twv 
(zAAoJV avTov Sta/S(iAAet, dVt o-vve^ovAere «tJtAtTTTrov 'Ap.<f)LKTvov 
cTvat ij/rfcfiLaaaOaL. p.rfSevo^ aXXov ToXfxwvTo<; tovt elcrrfyrfaadOaL, v] nEPI TH2 EIPHNH2 [56] 

/x-qSk <I>tXoKpaTov9 Tov TravTwv dvatSco-TaTOU. ovk av ovv aiTos 
Trepi toi;twv crvfji/SelSovXevKojs tov Kla^^^^ivqv ctt avr o'l<; ^LefSaXXev, 
dXAa Sy;XovoTi ttjv vTrovoiav iSeca-e, yxr/ 3o^; cf}L\nnri^€Lv Kai 
)(pyjfjiacrLV vtto tov )Sao-tXew9 7r€io"^cis TOLavTtjv yvwfxrfv d7ro</>iy- 
5 vao-^at, €7r€t Kat €V tw Xoyo) Trpos TOtaiTT^v Ttv vTrovotav lo-Ta- 
/x€vo<; <^atv€Tat, OT^vto^Tas cai;Tov tb? crvovv tt^ TroXct Kat 

dSwpoSoKT^TOV. 

'Opoj jueV, £ avbp€S ^AOrjvaLOL, to, Trapovra Trpayp.ara [57] 
TTo\X.r]v hvcTKoXtav ^yovra Kat rapayi^v ov \x6vov r^ TtoXka 

10 Trpoeto-^at Kat fj.ribev eivai rrpovpyov irepl avruiv ev Xeyeir, 
dXXa Kat irept rcav vttoXolttojv Kara ravra ixrjbe Kad^ ev ro 
cTvp.(l)epov TTavras riyelaOaL, aXXa rols p.€v &)8t, rols 8' ere- 
pcos boK€U'. bvcTKoXov 8' ovros c^vcTet Ka\ yaX^TTOv rov 2 
fiovXevecrOat, ert ttoXXo) yaX^TKar^pov vp.€ts avro TTeTTOtrjKaT, 

15 2» avhpes ^Adifvatot' ol fxkv yap aXXot TTdvres avdpoiiTOt TTpb 
rGiv TTpayfjidTOJV eicaOacrt xprfcrOat rw ^ovXevea-dat, vfxets 8e 
juera ra TTpdyfxara. e/c 8e rovrov a-vfx(3aiv€t iTapa TTavra 
rbv \p6vov bv 018' eyw, rbv fxkv oTs av afxdprriT^ eTrirt/xwrra 
evhoKtixelv Kal boKctv ev Xeyetv, ra 8e TTpdyfxara koX Trept 

20 &v (iovXevecrO^ eKcf^evyetv vfxds. ov {xiiv dXXa KaiTrep rovrcav 3 
ovrujs e\6vTu>v o'iop.at Ka\ TreiTetKOis eixavrbv dvecmiKa, av 
eQeXriarire rov Oopvfietv Ka\ cjitXovtKelv dTTOcrrdvres dKOvetv, 
ws vTTep TroXeco? (3ovXevop.evots Ka\ rrjXtKovrojv TTpayixdrojv 
TTpocrriKet, e^etv kcu Xeyetv kcu cTvp.fiovXevetv hC wv Kot ra 

25 TrapdvT ecrrat (BeXrio) Ka\ rd TTpoetixeva croidiicreTat. 

'AKpi/3&)s 8' elhois, o) dvbpes 'AOrivatot, rb Xeyetv Trept 4 
&v avrbs eiTre rts Kat Trept avrov iTap' vixtv det rwy TTdvv 
XvatreXovvrciiV toXs ToXp.(acrtv ov, ovrctis rfyovixat cpopriKov 
Kat eTra^^es ojo-re dvdyKrjv ovcrav opav 6p,cos diTOKvS). vo- [58] 

10 TrpoeiffQai vulg. : irpofffdai S' ii t^ ante TrtpJ add. vulg. : 

om. S A 18 &;/ ante o^oprTjTe om. S, cf. iv 46 ig e5 \fyftv 

vulg. : fvKoyfTv S' (e' super m. ant.) 23 ttjs ante ir6\(ws add. 

B : om. S vulg., cf. xxii 64 25 Trpoei/ueVa vulg. : irpoeiprj/ueVo S 

corr. 

DEMOSTH., VOL. I. 4 [58] AHMOZ0ENOT2 [v 

/ut^o) 8' aix€LVOv av v/>tas Trepi wy vvv epw Kfjivai, fXLKpa rSiV 

5 TTpoTepuv TTore pi^devTojv vtt'' (hov ixvrjpoveva-avTes. eyw 
yd/J, S) avbpes 'AdrjvaloL, 7rpu>Tov \ih', ijvlk (TTfLdov tlv€S 
ijuay, tQv €V Kv^OLa ■npayp.aTOiv TapaTTO[Xivouv, jSorjdelv 
riAourdpx*;* '^^'- T^oXepov abo^ov Kal baiTavripbv apaa-daL, 5 
TTpoiTos Kal p.6vo<i TTapeXOutv avTeLirov, Kal povov ov 6tc- 
(riTCKrOriv vtto tG>v eTrt fXLKpoLS KrippaaLV TToWa Ka\ ixeya}C 
vp.as aixapTaveLV TTeLO-dvToov Kal \p6vov ftpayios 6teA- 
BovTOS, ixeTa tov TTpoaofpXeu' ala-yyvriv Ka\ iradf^LV ola T(av 
6vTU)V dvdpu)TTOiV ovbeves TrwTrorc TT€TT6v9a(r' vtto tovto>v ots 10 
ij3oridri(rav, TrdiTe? vpils eyvu)T€ ttiv re twv roVe Tavra 

6 Treto-di^rcoz; KaKLav Ka\ Ta ftikTLa-T elpriKOT (pj. TrdXLV 
TOLVVV, 0) dvbpes ^AdrjvaloL, KaTLbojv Neo7rro'Ae/xoi' tov vtto- 
KpLTiiv T<a ixkv Trjs Tiyvris TTpoa-yjipaTL TvyydvovT dbeias, 
KaKCL 8' ipya^djxevov rd p.iyLaTa T-qv ttoXlv Ka\ ra irap vixoiv 15 
bLOLKovvTa 4>tXt7r7ra) Kat TrpvTavevovTa, TTapekOojv eliTOv ets 
vixds, ovbepLLas Ibias ovt e)(6pas ovTe avKoc^avTLas eveKa, 

7 0)? eK tG>v ixeTa TavT epyutv yeyovev brjkov. Ka\ ovKeT ev 
TOVTOLS aLTLdaop.aL Tovs VTTep NeoTTTokepLov keyovTas {ovbe 
els ydp riv), dAA' avTovs i;/xas' et yap ev ALOvvaov Tpayia- 20 
8oi;s ededaOe, dAAd pii 7Tep\ aoiTiipias Ka\ KOLvSiV iTpaypdTOiv 
7Jv 6 \6yos, ovK dv ovTois ovT eKeivov TTpos xdpLV ovt^ 

8 eixov 'jpos dTTe\6eLav iiKovaaTe. KaiTot tovt6 y T^/jids ot/xat 
vvv diTavTas jiaOijaOaL, otl tiiv t6t u^l^lv els tovs TroAe- 

[59] p-iovs TTOLriadp.evos VTrep tov TaKel \pi'ipaT* 6(f)eL\6pev*, oiS 25 
ecfiri, KOfxiaas bevpo kijTovpyeLV, Ka\ rovro) tS> Adyw ■nkeiaTco 
\pi)adpevos, oiS beLvov ei rt? eyKoAet rots eKeZOev evddbe 
Tas evTTopias dyovaLv, e-neLbi) bLa tijv elpiivi^v dbeias eTV\ev, 

4 ■Kpayfj.a.Tttiv ante TapaTTo^jLivwv S A Y : post raparToixevwv vulg. 
5 6Zoi,ov\ Koi dSo^ov S' 1 1 Tore add. S : om. cett. 15 v^wv 

S: vfx7v vulg. 17 iSlas ■ . . evfKfv S: eveKa ■ . ■ iSlas cett. 

21 fdfaadf A S corr., Herodian. p. 438 : (dedffaffOe S' vulg. 
23 7)KovaaT( SAY: 7;«oueTe vulg. 24 j/Dv aTravTas -pcrdritTBai 

S vulg : ytyvwffKftv AY 25 irotriffdfxfvos Tournier : eVof^jcroTo 

vulg. : om. S' v] OEPI TH2 EIPHNH2 [59] 

■^v ivddbi' eKeKT7jr' ovcTiav (pavepdv, TavT)]v e^apyvpCcTas Trpos 
€Keu'ov aTrdywv ot-^eTau bvo }xkv h)] Tavd^ S>v TTpoeTTTov 9 
eya> piapTvpel roi? yeyevriix^vofi Ao'yoi? opdcas Kal SiKaico?, 
ota TTep rjv, dTro(f)av6ev6^ vtt' ep.ov' t6 TpiTov h\ S) dvbpes 
5 ' A^rjvaXot, {Kal fxovov ev tovt^ (iTTOiv ^ti Kal bi] irepl utv 
TTapeXi]K.v6^ epS),) ijviKa Toiis opKOVS tovs irepX Tijs €lpi]vr}S 
d7Tei\i](j)6T€S i]Kop.€V ol 7rpeV/3et?, totc &€(nTids tlvojv Ka\ 10 
riAarata? VTn(T\vovp.h'(»v OLKL(T6i](r€(T6ai, Kal tovs jxev 4>co- 
K^as Tov ^lXlttttov, dv yeVryrat KvpLOs, crdxTiLV, ti]v h\ 

10 Qi]l3aL(x)v ttoKlv StotKtety, Kat tov 'HpcoTroi' vimv viTdp^eLV, 
Kal Ti]V F,vj3oLav dvT 'Ajix(^t7ro'A€cos diTobo^rj^Te^TdaL, Kal 
TOLavTas iXTTLbas Kal (f)evaKLaij.cvs, ots VTToydivTes v\xeLS 
ovTe (Tvix(f)6po)S ovT^ tcrcos KaAws iTpoel^T^e ^UiKeas, ovbev 
TOVTojv ovT^ i^aTTaTi](Tas ovTe (TLyi^aas eyoj (f)avi]cropLaL, dAAa 

15 TTpoeLTT(i)V v[xlv, o)s ot8' oTt ixvr^jxoveveTe, otl TavT^ ovt olba 
ovTe TTpoaboKoi), vop.L^o) be tov XeyovTa Kripelv. 

TaSra tolvvv dTTav6\ 6(Ta cpaLVOjxaL jBeXTtov tS)V dkko)v ll 
TTpoopiov, ovb^ els ixiav, cb dvbpes 'A^r/i^atot, ovTe beLVOTrjT 
ovT* dXa^oveiav eTTavoLO-o), ovbe iTpo(TTTOLr](Top.aL bC ovbev 

20 aAAo yLyvdxTKeLV Kal TTpoaLcr6dveo-6aL tt\i]v bC av vp.LV eXiTO), 
bvo' ev fxev, o) dvbpes 'A^rjvaloL, bC evTv\Lav, rjv o-v/xTrdcrrjs 
eycb Tris ev dv6p(aTT0LS ov(Tr]s 8etyo'rrjros Kat (TO(f>Las dpo) [60] 
KpaTov(Tav' eTepov be, TTpoLKa to. TrpdyixaTa Kpivo) Ka\ Xoyi- 12 
Cop.aL, Kot ovbev Ar//x/;x' dv ovbels e^ot Trpos otf eyo) TreTToKi- 

25 Tevpo.L Kal keyo) Set^at TTpo(ri]pTrjpiei'ov. 6p6ov ovv, 6 tl 
dv TTOT diC avTO)V VTrdpxi] tmv TTpayp.dTO)v, to (Tvp.(pepov 
(paiveTai poL. oTav 8' em ^aTep" axriTep els TpVTdvrjv dp- 
yvpLov 7Tpo(T€veyKi]s, otxerat (pepov koI Ka^eikKVKe tov 

2 aird.yaiv'] airiwi> Cobet ofx^Tai S F' B' : ^x^'^'* vulg. 4 T^ ante 

Tpirov om. vulg. : add. S solus 10 ^ioiKii^v A Y' Harpocr. (duo 

codd. BwiKflv) : SioiKe7v S vulg. 12 vnaxOfVTfs vulg. : firaxBevTes 

S solus, cf. viii 62 13 (rvfj.<p6pws S : ffvfxipfpovTws cett. ovTe 

post tffws add. vulg. S corr. m. ant. : om. S', cf. vi 4 19 ouSe] ovTe 

S solus 23 '6ti post Se add. vulg. : om. S solus 28 Kad(l\KVKe 

S F B ; Kadfi\KV(Tf vulg, 

4* [6o] AHMO20ENOTS [v 

KoyLcr^ov ecf)^ avro, Kal ovk uv eV dp6u)i ovb^ vyi&s 6 tovto 
Trotr/rras Trepl ovbevos Aoytrratro. 

13 '^E/' fxfv ovv eyojye TTpG>Tov VTrapyjeLv (f^rjpl belv, ottws, 
etre (rvpLixd\ovs etre crvvTa^LV etr' aAAo rt fiovXeTai rts 
KaTacTKeva^eiv ti) 7ro'Aet, Tr]v VTrapyova-av elpi^vrjv /ur) Xv(t>v 5 
TovTo 7rot?/(7et, ov;( w? davp.a(TTi]v ovh^ o)S a^iav ova-av 
vp.5>v' aK)C oTToia Tis ttot eo-rty avTrj, /ixt/ yevecrdat ixaXXov 
€t)(e rots TTpdyp.a(n Kaipov rj yeyevripivr] vvv bi rjfjLas Xvdrj- 
i>af TToAAa yap 7Tpo(ip.€$a, &v viTapyovTUiV tot av f; vvv 

14 d(T(f)aXea-T€pos Kal pqo)v rjv r]\xi,v 6 TToAe/xos. bevTcpov b\ 10 
opdv oTToos p.r] TTpoa^6p.e6\ o) dvbpes ^A6rjvaiot, Tovs avveXr]- 
Xv66Tas TOVTOvs Kal (f)dcrKovTas ^A]jL(f)tKTvovas vvv eivat 
ets dvdyKrjv Kal TTpd^f^aatv kolvov TToXip.ov Trpbs ^//a?. eyo) 
ydp, ei yevotd^ rjp.iv TTpbs ^iXtiTTTOv TrdXtv TTdXefj.oi 8t' 
'AiJL(f)iTToXtv 1] Tt TotovTov eyKXrjp.' tbtov, ov p.r] p.eTexova-t 15 
©erraAoi /^176' 'Apyetot ]xr]be 0r//3atot, ovk dv rjp.lv oto/xai 

15 T0VT0)V ovbevai TToXep.rj^rat, /cat TTdvTO)v rJKta-Ta (Kai //ot p.r] 
6opv^r]a-r] pi.i]be\s -nplv dKovaat) Qr]l3aiovs, ov)(^ ws f)beo)S 

[61] eyovatv rjp.lv, ovb' ws ovk dv yapi^otVTO <i>tXiTnT(^, dAA' 
'iaaatv d/cpt/3&)?, et Kat iTdvv (f)r]a-i tls avTOvs dvaL(r6i]Tovs 20 
etz^at, ort, et yevr]aeTat TToXepLOs irpbs vfxdi avTols, Ta fxev 
KaKa TTdv6' e^ovatv avToi, rot? 8' dya^ots e(f)ebpevo)v eTepos 
KadebelTai. ovkovv iTpoolvT dv avTovs et? tovto, p.i] KotvifS 

16 Trjs dpxijs Kttt Trjs aWias ovcrijs tov TToXepov. ovbe y ei 
TTdXLV TTpos Tovs &r]l3aiovs TToXep.r']craLpev bC 'Q.pojTTov r'] tl 25 
T&v lbio)v, ovbev hv rjpds TTadelv rjyovpLaL' /cat ydp rjpLtv 
KdKeivots Tovs (3or]6ovvTas dv 6l]xat, els ti]v otKeiav et rt? 

4 avfj.fi.a,xovs eiTe avfra^iv S A : avvra^iv ei^re av^^dxovs vulg. 
&\\o Ti\ om. T» S A Y : agnoscit Libanius 6 Troi^fjaei S A Y : iroirjai] 

viilg. 7 Tis post oTToio om. vulg. : add. S solus 8 yfyevr)iJ.fi'ri S 

vulg. : yeyfvrjfievriv Palatinus 113 Vind. i Cobet 11 irpoa^^/j.eOa 

YO: Trpoa^eineOaS' A' vu\g. 17 oiiSeVos Herwerden : ouSfVo codd. 
18 aKovaai SAY: hv aKovat) FB: hv aKovaat O 20 <prjaiv S 

solus : (prjaei A Y: (f>riaeie vulg. 21 ouTors S marg. vulg. : avTovs 

S F B 27 Por]OovvTas S : fior^driaovTas vulg. v] HEPI THS EIPHNHS [61] 

6/i/3aAoi, jSoriOeiv, ov <Tvv€Tno-TpaT€V(retv ovSerepotS'. Kot 
yap al av\xp.axiai tovtov exouo-i tov TpoTTOV, wv Kal (fypov- 
Tio-€Uv av Tt<i, Kat t6 Trpayp.a ^vcret TotovTov ia-Ttv ovk 17 
a)(pi r?}? to-rjs eKaoTo's iaTtv evvovs ovd^ ripXv ovTf. Qrjl^atots, 
5 (T&s T ilvat Kot KpaT^tv tG>v akXcov, aWa o-ws [xkv elvat 
7r(xvT€S av jSovXotvO' ^ve\ avTwv, KpaTri^ravTas 8e tovs ere'- 
povs heariTOTas VT:ap\etv avTwv ovbe ets. rt ovv r]yovfxat 
(f)Oj3€p6v Kat ri (\)vKa^aa6at Seir rjims; p.i] Kotvi]V 7Tp6(f)acnv 
Koi Kotvov eyKAj^ju.' 6 fx^kXojv 7ro'Aeji>tos TTp6s aTravTas kdlSy]. 

10 ei yap 'Apyetot jjtkv Kal Meo-o-jjytot Kat MeyaAoTToAtrat »cat 18 
rti^es tS>v AotTrwy neAoTTOi^j^rjo^tco^', oo-ot TavTO. TovTots (f)po- 
vov(Tt, bta Ti]v 7rp6s AaK€bat,xovtovs r^fxiv (TTtKi^pVKetav 
k\6p5)S (T)(r](Tova-t Kal t6 boK(tv kKbi\€a6at rt rwy kK^tvots 
ir^TTpayfxtvitiv, 0)//3atot 8' ^^(ovcrt ]xiv, ws K^yov^Ttv, a-mydias, 

15 ert 8' k\6poT€po)s (T)(i](Tov(Ttv, ort roi^s -nap cKeivoov (p€V- 
yovras a-u>^oiX€V Kat irdvTaTpoTTOVTi^v bv(r]X€V€tav ivbetKVvixed^ 
avTots, ©erraAot b\ ort tovs 4>a)Ke'coy (f)vydbas (r^^op.(V, 19 

^tktTTTTOS b\ ort K0)\V0[X(V aVTOV KOtVO)V€tV Trjs d]X(ptKTVO- 

vtas, (f)ol3ov]xat ]xr] TrdvTes 7T€pt to)V tbtoov €KaaTos opyt^o- [62] 
20 fxevos Kotv6v e0' r]ixds dydyo^at t6v TTokeixov, Ta twv 'A//,- 
(f)tKTv6vo)V boyjxaTa TTpo(TTi]ad]X€Vot, etr' kiTta^TTaa-Oiacnv 
(.Kaa-Tot iripa tov avjx^f^epovTos kavTots [i]]xtv TTok(]xi](Tat], 
waTTep Kal Trept ^Po)Kias. 'iaTe yap bi]TTov tov6^ ort vvv 20 
0Tj/3atot Kai 4>tAt7r7ros Kat 0erraAot, ov)(l Tav6^ (KacrTot 
25 p.aktaT eaTTovbaKOTes, TavTo. TrdvTes eTrpa^av olov 0r]/3atot 
Tov ]X(v ^l^iktTTTTov TTapekd^tv Kal kaj3etv Tas iTapobovs ctvk 
ebvvavTo Kookvaat, ovb4 ye tcov avTols TTeiTOvrijxevo^v varaTov 
kkdovTa Tr]v bo^av e^ety- vvvt yap &i]l3aiots Trp^s [xev t6 21 
Ti]v yjiapav KeKO]xia-dat TTeiTpaKTai rt, TTp6s Se Tt]xr]V Kol 

5 ffSis t' Reiske : liaTe (oo(tt S) codd. 7 ouTaJv secl. Rosenberg 

8 (^Tjjui post (pvXd^affdai add. vulg. : om. S solus Sttcos ante jut; add. 

vulg. : om. S solus 19 fKacTTos dpyi^oixfvos S : eKaffTos opyi^o- 

fifvot A Y : fKacTToi opyi^ofi.evoi Cobet : fKaoToi \_6pyi^6nfi/oi] Weil 
22 rifjui/ 7roAe^f}(rot secl. Blass coll. schol. p. 164 29 nfirpaKTai ti 

S : KaWKTTa iriTrpaKTai cett. [62] AnMo:i:0ENOT:i; [v 

ho^au ai(Ty^i(TTa' d yap fii] ■napi^kdi ^lHAiTrTTOs, ovbkv av 
avTOis Kipbo^i elvat. raCra o' ovk (ftovKovTo, akXa rw 
Tov ^Opyop.f:Vov KoX Ti]V Kop(i)veLav Aa/Setf (Tndvixilv, p?i] 

22 hvvacrOaL 6e, Trarra Tav&' vmixeLvav. <t>tAt7777ov toCvvv 
TLVcs fjikv hi]7Tov To\}xSi(TL \ey€LV ws ovh^ iftovJ\.€To 0>j/3aiois 5 
'Opxopievov Kal KopcdveLav TrapahovvaL, dAA' rjvayKaadri' 
iycb he TovTOfi fxev kppSxrdaL Atyco, eKelvo 6' ot5', ort ov 
\mKk6v ye Tam e/jteA' avTCd ?} Ta^i irapohovs kajieiv ejSov- 
Aero Kat ti]v ho^av tov T:oXep.ov tov hoKelv hC avTov KpCa-tv 
dkr](f)evaL, Kal tcl nv^ta OelvaL hC avrov, koll Tavr i)v S)V lo 

23 pAKlc-t iy\L\(To. 0erraAot hi y ovhiTep (jSovkovTo tov- 
Twv, ovTe Qrijiaiovi ovTe tov ^ikLTtirov \j.iyav yiyvecrdaL 
(TavTa yap TiavT i(f)^ kavTovs r^yovvTo), tijs TTvkolas 0' cTre- 

[63] 6vp.ovv Kcu tS>v h' Aek(f)0LS, TrkeoveKTrjfjidTODV hvoXv, KvpLOL 
yevea-daL' rCo he tovto)V ykiyeaOaL T(xhe avyKaTeTrpa^av. 15 
tS)v Toivvv ihiov evey evpi]ae$^ eKaa^Tov Trokka 7rpor]yp.evov 
MV ovhev ej3ovkeTo Trpa^aL. tovto p.evT0L, tovt^ errTLV 

(f)VkaKT€OV 1]]UV. 

24 Ta Kekev6}xev i)jxds dpa hel TTOLelv TavTa (f)ol3ovfxevovs; 
Kal crv TavTa KekeveLs; iTokkov ye Kat heu). dAA' ojs ovTe 20 
TTpd^oixev ovhev dvd^Lov i}]xS)V avTcav ovt ecTTaL Trokefxos, 
vovv he h6^o]xev TrdaLV eyeLV Kal rd StKata keyeLV, tovt 
oX}xaL heiv TroLelv. irpbs he tovs 6paa-eo)S otlovv olo- 
fxevovs viro}xeLvaL heXv Ka\ ]xi] irpoopoo^xevovs tov Tr6ke}xov, 
eKelva fiovko]xaL koyi(ra(r6at. i^pLets &i](3aiovs eS)}xev e\eLV 25 
^Q.po)'ir6v' Ka\ el tls eiioLd' ijixds, Kekeva-as elTrelv Tdki]dfj, 

2 vide Conigenda 5 ovS' SFB: ou/c vulg. 8 tfieXeu SAY: 

e/j.eWcv vulg. 9 Tov SoKfTv codd., cf. xiv i : rh 5o/c6?i/ Blass coll. 

xxii 74 13 elvuL post rjyovpTo add. vulg. : om. S Pap. 16 eVex' 

vjpriaeTi fKacTTov S A Y : '4v(Ka eKa<TTov eup-ficreTe vulg. els Tct ante 

TToWa add. vulg. : om. .S A Y 17 /xevTOi tovt Rehdantz, cf. 

Prooem. 29, Aristid. i 589 : ixevToi (jxev toi pr. m.) oti tovt' S soIus : 
fxevTOi OTi TOwvTov B : ixev toIvvv oti toiovtov vulg. 22 5e S : 

Te cett. 23 fielv -Koietv S : hti^eiv vulg. : 5«r|oi A oii5' ante 

OTiovv add. Cobet fort. recte 24 viToixe^vai. S A : viroixeveiv vulg. v] nEPI TH2 EIPHNH2 [63] 

hia H; iva \ir} 7roAefxa)//ey, 4>aiixiv av. Kal ^Ptki-mT^ vvvl 25 
Kara tcls (rvver]Kas 'A/x(/)t7ToAecos irapaKexi^pyiKaixev, Kal 
Kaphiavovs i(ofX€V e^co Xeppovi](nT(av t^v akko^v TeTaxOat,^ 
Kal Tov Kapa Tas V7](tovs KaTaka^x^avav, Xiov Kal K&v Kal 
5 'Po8oy, Kal BvCavTLOvs KaTdyetv Ta -nkoia, bijkov otl ti]v 
a-nb 7779 dp7]Vi]s j](TVX^av -nketovcov aya65)V alTtav ktvat 

V0IJ.tC0VT€S 1] TO TTpO^TKpOVetV Kttt (ptXoVtK^V TTept TOVT(aV.^ 
OVKOVV dT]d€S Kal KOjXtbf] (TX^TktOV, TTpOS eKiXaTOVS Kaff €V 

ovTOi Trpo(Tevi]V€yiJ.hovs nepl tS>v otK€t(i)V Kal avayKatoTcxToiV, 
10 -npos TiavTas Trept ttjs iv Ae\<pots <TKtas vvvt -nokeixijaat. 

3 Tots ante avvei\Kas om. S A' Bekk. Anecd. : add. vulg. 
In S subscriptum 

nEPI TH5 EIPHNH2 
H H H n I VI 
KATA <I)IAinnOT B 

TnO©E2I2. 

[64] Ilapatvct 8ta tovtov tov Xoyou rots A6r]vaiot<; 6 prp^wp ■jroXi- 
/xLov vTTOTTTeveLV Tov <tiAt7r7roi/ Kat T>} elpy^vrj fxr] Trdvv viaTiv^Lv, 
aX\' iyeLpea-daL Kal 7rpo(r€)(€LV tov vovv TOts Trpdyfxacn kol 
evTpeTTL^eo-OaL Trpos TroXefxov eTTL/SovXeveLV yap atTtaTat Kat Tots 
AOrjvaLOL^ Kai TracrL Tots EXXrjrrL tov <^tAt7r7roi', «at toCt avTov 5 
KarafxapTvpelv Tas 7rpafets <f)r](TLV. ewayyeXXeTaL Se Kat airoKpL- 
crcis SwcreLV 7rpds Ttvas Trpecr^ets T/KOVTas, diropovvTwv twv A$rj- 

2 vatwv o Tt 7roT' aTroKpLvaaOaL 8el. TroOev S ovTot Kat 7rept Ttvwv 
^Kouo-tv, ev Tw Adyo) /xev ov ^rjXovTaL, €k Se twv $tAt7r7rtKO)v 
[(TTopLUiv fxaOelv 8uvaTdv. KaTci yap toCtov tov KaLpov eTrep.\pe 10 
7rpeo"^ets 6 <I>tAt7r7ros 7rpos Tows AOrjvaLovi, atTtaj/>t€vos oTi ^LafSdX- 
XovaLV avTov fxaTrfv 7rpos Tous EXXrjva?, o>s e7rayyctAap,evov 
aiiTots 7roAAa Kat fxeydXa, il/evcrdfxevov Sv ov8ev ydp vTrecr)(rjcr6ai 
<fir]crLV ovh e\pevcr6aL, Kal irepX TOVTcav eAe^y^ous d^ratTet. eTrefnf/av 

Se fxeTd ^tAtTTTTOU Kat Apyetot Kat Meoo-i/viot Trpecr/SeL<; ets 15 
A6r']va<;, alTLMfxevoL Kat outoi tov 8^fj.ov oVt AaKeSai/xovtots 
KaTaoouAov/xevots tt/v IIeAo7rdvvv/o"ov euvofs t eo^Tt Kat crvyKporel, 

3 auTots oe Trept eAew^eptas TToAe/xoGo^tv evavTioCTat. aTTopoCo^tv 
oSv 01 A6r]valoL Kal Trpos tov <I>tAt7r7rov aTTOKptVews Kat 7rpos Tcts 
TToAets* Trpos /x€v Tas TrdAets, oTt etlvot fxev elcrL AaKeSat/tovtots 20 
Kat TTfv Twv Apyetwv Kat Meo"0"r/vtwv /x.eTa <^tAt7r7rou o^WTao^tv 

[65] ^*^^ fLLcrovcrL koI VTroTTTevovcrLV, ov fxrfv dTrocjir]vacr6aL SvvavTat 
StKata irpdTTeLV tous AaKe8at//.ovtoi;s' 7rpos Se tov «J^tAtTTTrov, oTt 
8Lr]fxapTijKacrL fxev wv -^ATrto^av, ov /a^v utt' eKeivov y avTov 
^OKOvcrLV e^r]7raTrj(r6aL' ovTe ydp Tats eTTto^ToAats eveypaxj/ev 6 25 
$tAt7r7ros eirayyeXLav ovSefiLav, ovTe 8ta twv ISlwv Trpecr/Sewv 
eTTOLT^craTo tlv virocrxecrLV, dXX A6r]vaLwv Ttves ^o^av ot tov 
87//XOV ets eXTTLSa KaTao"Tr/o"avTCS ws ^iAt^rTTOs 4>ojK€as criiicreL Kcd 

4 TT/v ®r]/3aLwv v/3piv KaTaXvcrei. 8ta tov'^' 6 ^r]fxocr6evr]% twv vi] KATA *IAinnOT B [65] 

anoKpi(Ti(jiV /JLvrjtTOeis tTrayyeAXcTai fikv a^ras Swaeiv, (f^rjcrl 8' oti 
SiKaiov ^v TOV<s Tr]v hvcr^eptiav TmrotrjKOTas, eKctVous koI tols 
a7roKpi(reL<s aTraiT€L(rOai, Tous aTraTT^o-avTas, (firjai, tov Srjfxov Kal 
dvoL$avTa<i ^LXiTnr^o IIuAas. TauTa 8' ets toV AlcrxLvrjv atvtTTCTat, 
5 7rpoKaTacrKiva^6ix€vo<;, ws (jiacTL, Trjv KaT avTov KaTrjyopLav t^s 
Trapa7rpc(rf3eLa<s, ^v vcrTepov ivecTT-qcraTO, Kal TrpoSiafidXXwv avTOV 
irpos Tous 'ABrjvaiovs. 

"OTav, w avbpes 'AOrjvatot, Xoyot ytyvcovrat TiepX S>v 
4>iAi7r7ros TrpaTTet Kal /Sta^eTai Trapa rrjv elprivrjv, ael tovs 

10 virep rjjxSiV Xoyovs Ka\ btKatovs Kal (ptXavOpcairovs opS) (pat- 
vofX€Vovs, Kal X4y€tv pikv aTravTas ael tcl b^ovra boKOVVTas 
Tovs KarriyopovvTas 't^tXtTnrov, yiyvofiivov 6' ovb\v ws eTTOs 
etTreii' Twy b^ovTOiV, ovb^ wv eiv^Ka ravr aKOvetv a^tov [66] 
aAA' ets tovt' rjbr} Trporjyjxiva Tvyxdvet -navTa to, TTp(xyfxaTa 2 

15 Trj TToAei, (00-^' ocrw Tts av fjiaXXov Kal (pavepdTepov e^e- 
Xeyxj] ^iXtTTTiov Ka\ ti]v irpbs vfias elpifvifv TiapajiaivovTa 
Kot Tracn roTs "EXXrjcnv kirtftovXevovTa, TocrovT^a to ri xpi] 
TTOtelv crvfxlSovXivcrat yaXeTrdiTepov. alrtov b\ tovtcov, ort 3 
Trai^re?, S avbpes 'AOrjvalot, tovs TrXeoveKTetv (ifTovvras 

20 epyw KooXvetv /cat TTpa^ecrtv, ov)(\ Xoyo ts beov, Trp&Tov jxev 
^fiets ot TtaptovTes tovtcov /xey acpicTTafxev /cat ypd(p€iv Ka\ 
(rvfi.f3ovXevetv, rrfv Trpbs Vfxas cfneyOetav OKVovvres, ola Trotet 
S', fa)? 8eti'a, Kat rotaSra bte^epypfLeOa' eTret^' vfxets ot 
Kadijjxevot, ws fxkv av etTTOire StKatous Ao'yoi;s Ka\ Xeyovros 

25 aXXov avveirjTe, afietvov 'PtXiinTOV TrapecrKeva^rOe, ws 8e 
KOiXvcratT av eKetvov TtpaTTetv ravT e(j)' (Lv ecrrt vvv, irav- 
TeXias dpy&s e'x^^^' (TVfx^aivet bi] TipdyfC dvayKoiov, ot/xat, 4 
Kat icrctis elKos' ev ols eKdrepot btarpi^ere kcu 7rep\ d (ntov- 
bd^ere, ravT dp.etvov eKarepots exet, eK€iv(o fiiev al irpd^ets, 

30 VfiXv 8' ot Aoyot. et p.ev ovv /cai vvv Xeyetv btKatorep vfuv 

i8 post ^'"'^«''■wTepoi' add. eli/ai vulg. : om. S'L': add. w Mad- 
vig 19 irdvres S' L A : irixvTas vulg. 33 /cal roiavra S' L' 

soli : Ka\ xaAeTra ravTa S corr. B F : Ka\ xa^f''« Ka\ roiavra L corr. 
AYO [66] AHMOVQENOTIi; [vi 

€^apK(L, fKihiov, Kal TTuvos ovbil^i •np6(T(.(TTi ro) TtpayjmTi' 

5 ei 8 O77C0S Ta TTapovT i7TavopOo)6i'ifT(Tai. hei (tkott(.iv Kal 
fxi] T;po(.k66vT ert Troppcore/^co XijCTti T:dv6^ T]p-as, p.i]h^ 
e7rt(Tr?/(rerat p.iy^dos hvvap.^oi^i iTpbs r]v ovh^ dvTapai bvvrj- 
a6p.€6a, ov^ 6 avTo^i TpdiTos oa-nep TTp^Tepov tov ftov- 5 
K(.vt(T6ai, dWd Kal Toi<i Xiyovcnv aTTaat Kal rots aKovovaiv 
vplv Ta jSekTia-Ta Kal Ta (TuxrovTa rwf p(iaTO}v Ka\ Tdv 
i]hi(TTO}V TTpoatpeTeov. 

6 YlputTOV p.iv, et rts", oj dvhpes ^A^ijvaloi, ^appel, dpo)v 
[67] t]KLK09 i]hr\ Ka\ daoiv Kvpid^i iaTL 4>LkLTTTT0i, Ka\ /ji//6eV oUTaL 10 

KLvhvvov (pepeLV TovTo Trj 7ro'Aet /jt?/o' e0' vp.ds TTavTa "napa- 
a-K€va^(a-6ai, davp.d^o), Ka\ herj^rjvaL irdvTOiV dp.oio)S vix&v 
fiovkopaL Tovi koyLap.ov<i aKOvaai \xov hLa l3po.yiu)V, hC 
ovs rdvavTi' ipo\ TTapea-TrjKe TTpoahoKav Ka\ 8t' o^v e^^djiov 
rjyovjxaL 4>LkLTnTov lv\ idv p.ev eycb Sokw ftikTLov Tipo- 15 
opdv, e/xot TT€La6rJT€, dv 8' ot dappovvTes Ka\ TreTTtcrreyKoVes 

7 avTQ), TovTOLS TTpoadrjcT^e. eyco Toivvv, w avhpes ^A6i]vaL0L, 
koyi^op.aL' Tivu>v 6 4>tAt7r7ros KvpLos 7TpS>Tov ixcTd ti]v eipi']- 
vr]v KaTecTTi]; Ylvkiav Ka\ twv iv ^ojKe^frt iTpayp.dTOiV. Ti 
ovv; TTios TovTOLs €\pi']aaTo; d 0i]l3aioLs avp^pepeL /cat ov^ 20 
a Trj 7ro'Aet, TTpuTTeLV iTpodkeTo. rt 5?/7rore; ort Trpos 
TTkeovf^iav, olfxaL, Ka\ t6 7tc'iv6' vcf)' avTca 7TOLi]a-aa6aL tovs 
koyLapLovs €^€Td^o)v, Ka\ ov)(\ TTpbs eLpr]vr]v ovh' ya-vxiav 

S ovhi hiKaLov ovhiv, etSe tovt 6p6G)S, otl tij pkv ijp.eTepq 
7ro'Aet Kat rots' ij6eaL tols ijp.eT4poLs ovhev dv evhei^aLTo 25 
ToaovTOV oiihe iroLi^aeLev, v<l) ov Tretcrt^efres v\x€LS Trjs Ihias 
€V€K ct)(j!)eAetas t&v dkkcov Ttvds 'Ekki']vo)V €Keivio iTpoolcT^e, 

3 irdvd' S' (?) L' : -KdvTas vulg. : irdvTQos al. 5 fiovKevfcrOai 

S AY : fiavKeva-acrdai vulg. 7 aurl ante prius twj/ acid. vulg. : om. 

S L' II irdvTa SL corr. soli : Trdvras L' : irdvTa Tavra vulg. 

15 Tuv dWcov post Pe\rwv add. vulg. : om. S L' soli 17 -KpofTdric-de 

Dindort": Trp6ffdria6e vulg. : TrpoaOi]CTe<rdi S L soli 24 e75e S B : 

orSe L vulg. 25 To7s "ide^ri toIs TjfJ-^Tepots A Y : ro^is TJdf(rt to'is 

v/j.iTepois S : roTs ii/J.6Tepois Ti6e<Tiv vulg. 26 toctovtuv S L : 

ToiovTov cett. vi] KATA ci>iAinnOT B [67] 

aXXa Kal tov btKaCov \6yov TTOLOv\xivoL, Kal ti]v •npoaovnrav 
aho^iav rai TrpdyixaTi (f)€vyovT€S, Kal navd^ a 7rpoo"7/Ket 
7Tpoop(aiJ.€VOL, o/jCoiojs ivavTLdoaeaOe, av -tl tolovt €TCL\€Lpfi 
7TpdTT€LV, coa-TTep av ei TTokeixovvTes tvxoltc. tovs 8e 0)j- 9 

5 iSatovs rjyeLTo, oTTep a-vv^jir\, dvTl tG>v kavTols yLyvo\j.ivoiv 
to. X.oLTTa cdcreLV ottoos (Sovk^TaL TrpaTTeLV kavTov, Kal ovx 
OTTft)? dvTLTTpd^eLv Kal biaKO}\v(T€LV, dk\a Kal (Tva-TpaTevcreLV, 
dv avTovs KeAfw/. Kal vvv tovs Meaa-qvLovs Kal tovs [68] 
^ApyeCovs Tavd^ viTeL\r](f)cbs (v Trotet. o Kal ixeyLaTov eaTL 

10 Kad^ vp.Q)V kyK(i)iJ.LOv, £ dvbpes ^AdiivaloL' KeKptade yap eK 10 
TovTU)v T(3)v ipyoiv ixovoL tG)V TrdvTojv ixrjbevos dv Kiphovs 
Ta KOLvd bUaLa Tm' 'E\A.i]vo)v .rpoeaOaL, ixi]b^ dvTaWd^a- 
adat ixijbeixLas x«iO'7-o? /x7/8' a)0eAetas ti]v els Tovs"E\\rivas 
evvoLav. koI raCr' etKoVcos Kat Trepl vp-^v ovtojs VTTeLKr](f)e 

15 Kat KaT^ ^Apyeioov Kal @r]jiaLO)V cws eTepo)s, ov ixovov eis 
Ta TTapovff' 6pS)v, aAAa Kat Ta lipo tovtojv XoyLQjjxevos. 
evpiaKeL ydp, olp.o.L, koI dKoveL tovs jxev vixeTepovs irpoyo- ll 
vovs, e^ov avTols to)V Kolttcov dpyjeLV 'EAAr/rtoy iLaT avTovs 
vTTaKoveLV ftaaLkel, ov ixovov ovk dvaa)(^oixevovs tov \6yov 

20 TovTov, i]viK r]k6ev ^AXe^avbpos 6 tovto)V TTpoyovos iTepX 
TOVTo)v Krjpv^, dAAa Kat ti]v yjiapav eKkLiTelv TTpoekopevovs 
Kal iradeiv otlovv viToixeivavTas, Kal ixeTa TavTa iTpd^avTas 
TavO^ CL TrdvTes del ykiyovTat keyeLV, d^tcos 8' oiiSet? eliTelv 
bebvvr]TaL, bLoiTep Kayo) TTapakei^o), bLKaio)S (eort yap peiC,o) 

25 TdKeivo)v epya ?) ws rw Ao'ya) rts dv etTTOt), roi;s be &r]fiaio)V 
Kal \\pyeio)v iTpoydvovs tovs ixev avaTpaTevaavTas rw j3ap- 
/3a/3fa), Toiis 8' ovK evavTLO)devTas. oTbev ovv d/vi^ore'/30u? 10 ta 12 
To kvaLTekovv dyairr^aovTas, ov^ o rt avvoiaeL KOLvfj tols 
'Ekkr]aL aKe\(/oixevovs. ijyelT ovv, el ixev vixds eAotro, (j^i- 

30 kovs eTTt rots bLKaiots alpriaeaOaL, et 8' eKeivoLS TTpoaOelTo, 
avvepyovs e^eLV Trjs avTOv TTkeove^ias. 8ta raCr' eKeivovs 

9 Taufl'] ravQ' S L : TaDra vulg. Troiei vulg. : (iroUi S L soli 

18 aiiTo7r] ai)Toi»s S L' soli 20 tovtuv SABYO: toutou vulg. 

21 x'«'po«' S L B : ir6\iv vulg. [68] AHMO20ENOT:i; [vi 

avd^ v\i(i)V KaX TOT^ Kal vvv aipdTai. nv yap br] r/)t///)et? 
[69] y' 6f)a -nkiiovi avTols ij vjjlIv ova-as' ov6' ev Trj fx(aoy(ia 
TLV ap\i]v (vpy]K€, T7/S 8' eTTi rf] dakaTTi] Kal Tiav efmopiojv 
a(l)4a-Tr]Kev ov8' ap.vr^p.ovii tov^s koyovs ovOf. Tas VTroo-j^ecrcts, 
e^' ah Trjs et/)^y»/s ^tvx^v. 5 

13 'AAAa vi] At", etTToi rts av o)? Trarra Tavr' etSws, ou 
TrAcoi^e^tas ei^e/c' ovS' wi^ eyoj KaTrjyopSi t6t€ TavT (irpa^fv, 
akka tS) biKatoTepa tovs 0r//3ato?;s 7/ i'/y.as d^toGi;. dAAa 

TOVTOV Kal jXOVOV TTaVTOiV TWV k6yU)V OVK €V€(TTIV avT^ vvv 

^Itt^Iv 6 yap M(a-a-i'jvi]V AaKeSat/zoytouj d^teVat Kfkfvojv, 10 
77(Ss av ^OpxofjL€Vov Kol Kopoivetav totc 0?//Jatots Trapaoovs 
Tu> biKata vopLiC^iv TavT^ eTvai 7re7rot?/Ke'mi a-Ki']\\faiTo; 

14 'AAA' e/3td(r^»7 i')/ Ata (raCra ya.p i(rd^ VTT^kotTTOv) Kal 
■napa yvio]xr]v, T<av &eTTak^v iTTTTeoiv Kat twv Qr](3aiojv 
OTTktTbiV kv /bteVa) krjcpdcis, avvex^PW^ TavTa. KaAws. 15 
ovKovv ^ao^t fxiv [x4kk(iv iTpbs tovs 0>7/3atous avTov vtt^tttojs 
exety, Kal koyoTTotova-tv TrepttoWes rtyes ws 'EAdretai' retxtet. 

15 6 8e TavTa ]x(v /xe'AAet Kat fxekki]a-et y , ws eyco Kpivu), rots 
Meo^crj/z^tots 8e Kai rots 'Apyetots eTTt rovs i^aKeSat/xoytous 
crvkkafijia.v€tv ov /ie'AAet, dAAd Kat ^ivovs da-JTifXTTet Kal 20 
XpiffJ-ctT aTTocTTikkii Kat bvvafxtv fxeydkrfv exoiv avros ecrrt 
TTpocrb^Ktfxos. Tovs fxkv ovTas €x6povs &r[i3aio)v AaKebat- 
fxoviovs avatpet, ovs 8' aTTwAeo-ei^ avTos TTpoTcpov fPoiKeas 

16 vvv o-w^et; Kat ris av TavTa TTta-Teva-etev; eyw fX€V yap 
ovK av fjyovfxai <PiknTiTov, ovt et rd TTpojTa fttacrdels ctKoiV 25 
(TTpa^ev, oijT av et vvv aTTeyiyvojo-Ke @rjl3aiovs, rots eKet- 
vojv ex^pots (Tvvex^^ evavTtovadat, dAA' d^' iav vvv iTotet, 

[70] KdKeiy' eK 7rpoatpe'crecos 87/Ao's ecrrt 7rot?/o-as, eK ^rdi^rcov 8', 

2 oi/(ras S L' : eyoixras vulg.. cf. ii 22 fj.fy post eV adcJ. vuig. L 

corr. ;fort. pr.) : om. S' 8 StKai^repa . . . vfj.as a^iovv SL: 

SiKaioTfpovs a^iovu . . . vfxas vulg. 18 ye post fjeWriffet add. 

vulg. : om. S 20 ffvXKaixfiavdv Weil (cf. schol. Aristoph. 

Ach. 205"): ffvfxfiaWeiv SAY: ffvvtiff^akXitv vulg. 22 o5i/ 

post fxfv add. vuig. : om. S L' 25 ovk tkv rjyovfiai B marg. al. : ovS' 

av ifyovfxai S \ulg. ; riyov/j.at ouk 0;^ B F vi] KATA <l>IAinnOT B [70] 

av rt? 6pd(os deuipfj, Trdvd^ a 'npayp.aT ^verai Kara r?)? ■jroAetos 
(TVVTaTTOiV. KaX TovT e^ dvdyKr\^ Tpoirov tlv^ avT^ vvv ye 17 
8?/ (Tvp.i^aivet. koyiC^crOe ydp. dpy^eiv (SovXeTai, tovtov 
8' dvTay(ovL(TTds ^ovovs vtt€l\7](J)€V vixds. dhiKel ttoXvv 
5 7/877 \p6vov, Kol TovT avTos dpi(TTa avvoihev avTw' oXs ydp 
ovcTiv vjuerepois ex^'» tovtol^ irdvTa Td\)C do-^aAws K€KTriTar 
el ydp ^ AiJ.(f)LTro\iv Kal TloTeLbatav Trpoetro, o{i8' dv otKOt 
/leVetz' /3e/3ata)? ijye^LTai. diJ.(f)6T€p' ovv otSe, Kat avTov v}xlv 18 
kirijiovXivovTa Ka\ vp.d<s al(Tdavop.€.vov^' eS (j)poveLV 8' i;jua? 
10 VT:oXap.^dvo)V, bLKaLoJS avTov fJLL^relv vojjt-L^ei, Kal TTapd^vvTat, 
TT€i(r€(TdaL TL 7Tpo(TboK(av, dv KaLpov Xd(3l]T€, dv pL-l] (j)6d(n] 
■7T0Li](Tas TTpdTepos. 8ta TavT €yp]yop€v, €(f)€(rTrjK€v, €ttI Tf] 19 

770'Aet 6€paiT€V€i Tivds, &r]f3aL0VS Kal T[€XoTTOVVr](TL0)V tovs 

TavTa ^ovXo]j.€Vovs tovtols, ovs 8ta fj.€V TTXeove^Cav rd 
15 TTapdvT dya7Tr](r€iv oierat, 8ta 8e (TKaLdTt^Ta Tp6TT0)v tS)V 
juera TavT ovhev TTpo6\j/€(T6ai. KaiTOL (TO)(f)povov(TL ye Kat 
IJ.€TpLO)s ivapyrj TTapah€Ly]xaT €(ttlv ihelv, a Kai Trpbs Meo"- 
(Tr]Viovs Kal TTpds 'Apyeiovs ejuoty' eliTelv (TVvejSr], /3e'Arioy 
8' L(roi)S Kal TTpds Vjuas eo-rty etpT/o-^at. 
20 ' n&iy ydp oieo-^',' €(f)rjv, ' o) dvhp€s Meo"o-7/ytot, 8vo-xepws 20 
uKoveiv ^OXvv6lovs, et rts rt Ae'yoi Kara 4JtAt7r7rou Kar CKet- 

VOVS TOVS \p6vOVS, OT ' Av6€]X0VVTa fxkv aVTOLS d(f)i€i, 7/S 

Trdi^res ot TTpoTepov MaKehovias /3ao-tAet? drreTrotovi/ro, 
rioretSata?' 8' ihChov tovs 'A6r]vaL0)v diTOLKOVs €K^dXX(t)V, 
25 Kat Tr]v ]j.€V €y6pav ti]v TTpos rjixds avTos dvf]pr]TO, ti]V X'"^" [7^] 
pai' 8' €K€ivois eSe^WKet KapTT0V(r6ai; dpa TTpoahoKdv avTovs 

TOiaVTa TT€i(T€(Tdai, 7/ XeyOVTOS dv TtVOS TTi(TT€V(Tai oI€(t6€; 

dAA' o//,a)s,' e07/y eyw, ' ]xiKpov \p6vov Tr]v dXXoTpCav Kap- 21 

I iravO' & Foertsch coll. viii 43 : Trivra S : '6ri irdvra vulg. 6 post 

(Xei add. xpVTGai vulg. : add. XP'^'''*"''^»' F^ B : om. S solus, cf. x 12 
8 r)yf?rai Cobet : rjyfTro S A Y O : riyo7ro vulg. 10 SiKaius . . ■ 

vofj.i^(i G. H. Schaefer : SiKoicoy &«/... vofiiCot S vulg. (&»' om. A : 
vofj,i{^ft habet F'), cf. x 13 11 (pOdcrrj rroir)aas wpSrepos SLY: 

irp6rfpov (pddirr) rroi^aas vulg. 13 @r)^aiovs S L : @n0aiaiv cett. 

22 ^s S L Y : ov vulg. 24 fK^dWuv S : fK^aK(S>v vulg. [71] AHMOS0ENOT2 [vi 

T7co(Tuixa'OL TTo\w Trjs avrSiV vtt^ (K€lvov (TTdpovTaL, atcr)(pa)s 
€K7re<To'yTC9, ov KpaTrjdevTe^ p.6vov, a\ka Kal "npohodivTCi 
vii a\kr\\MV Ka\ TrpadivTd' ov yap an-cl^aXels rat? ttoAi- 

22 Tfiais at TT/Jo? Tovs Tvpdvvovs avTaL XCav 6p.L\LaL. tl 8' ot 
©CTTaAot; ap' oteo"^',' ^(prjv, ' oV avToXs Toiis TVpavvovi 5 
efe'/3aAAe Kat TrdAtv NtKatay Kat Mayj^ryo-tai^ e8t5ou, Tipocr- 
boKCLV Tijv KaOeaToicrav vvv beKabapXMV errecrdaL -nap avToli; 

7] Tov Tr]v TTvkaLav aiTobovTa, tovtov tcis tStas avT(av TTpocr- 
obovs 7TapaLpi]cr€(r0aL; ovk (cttl TavTa. dAAa fxr]v yiyov^v 

23 TavTa Ka\ TTaatv ^cttlv elb^vaL' ■y/u.et? 8',' e(f)r]v eyoJ, * Stodi^Ta 10 
fjLCV Ka\ iTTLCT)(vovp.€vov ^ecopetTe 4>tAt7r7roi', k^r^TraTr^KOTa 8' 
7)817 '^o^ TTapaKeKpovpiivov aTTevyje^rOe, et croocfrpovelTc bi], Ibelv. 
ecTTL TOLVvv vr] At",' €(f)r]v eyca, ' TTavTobaira evpr^ixeva Tats 
■7rdAeo"ti' Trpos (f)v\aKr]v Ka\ aaiTr^pCav, oXov \apaK(a]iaTa kcll 

24 TCLxr] KOL T(x(ppoL Kttt ToAA' ocra TOLavTa. Ka\ TavTa p.iv 15 
eo-Tti' (XTTavTa ^eLpoTToirjTa Ka\ ba7T(xvr]s TTpocrbeLTaL' €V 8e' 

Tt KOLVov 1] (f)vcrLS tG)V €V (f)povovvTOi)v h' avTrj K^KTr^TaL 
(f)V\aKTi]pLOV, O TTCL^TL {X€V k(TT dyaOoV Ka\ CT(i)Tr]pLOV, ixd\LCTTa 

8e Tots 7rA?/^eo-i 7rpdj tovs Tvpdvvovs. tl ovv ((ttl tovto; 
diTLCTTLa, TavT->]v (f>v\dTT€T€, TaijTi]s dvTi\€CT6(:' dv TavTi]V 20 
(T(!d^r]T€, ovbev [xr] bcLVov 7rd6y]T€. tl ^rjTetT';' €(f)y]v. 

25 * e\€vdepLav; en-' o^x opaTe ^\>'l\lttitov dWoTpLcoTaTas TavTi] 
[72] Kat To.s 7Tpo(Ti]yopLas €\ovTa; /3ao-iAei;s ydp Kat Tvpavvos 

CJLTTaS ex^pds €\€v6€pL(l Ka\ VOIXOLS kvaVTLOS. OV cf)V\d^€(Td^ 

oTro)?,' €cf)riv, ' p.i] tto\€\xov Ci]tovvt€S drTaWayrjvaL becnroTi^v 25 
evpjjTe;' 

26 TaUT' dKOV(TaVT€S €K€lvOL, Kttl 6opV^OVVT€S 0)S OpdoiS 

\€y€TaL, Ka\ ttoWovs €T€povs \6yovs Trapd t&v TTpc^TjSeoov 
KOL TTapdvTos ejuoS Kat TrdAtr vcTT€pov, ws €oik€V, ovbev \w.\- 

7 SfKaSapxiai^l fort. TfTpapx^av (AAPXIAN) Reiske, cf. i.x 26 
12 61 ff(ji(\>povuTf S-fi S L : 5rj om. Blass : av acccppovrJT' viilg. 
16 iroAAi7s post Saira.vrts add. viilg. : om. S 21 ju»; Savhv SL 

Stobaeus : Sfivhv /j.^ viilg. 22 iKtvOtpiau; Richards : f\(v6epiav. 

edd. 25 diroAAa^^i^oi . . . tupTjTf] airaWayT^v . . , fvpi)(T(Ti Cobet vil KATA cjjiAinnOT B [72] 

\ov aT:o(T)(i](TOvrai r?]? tt>tAt7nroi» (fjiXias ovb^ cSr eirayyiX- 
Acrai. Kal ov tovt '^ctt aToirov, et Mecro-j/i/tot KOt neXo- 27 
Trovvi](riu)V rtj^es Trap' a rw koyKTfx^ jiiKTKrd^ opSxri rt 
'npd^ov(nv, dAA' v/xet? ot /cat o-wteVre? a{irot /<at rcoi' Ae- 
5 yoVrcoy aKOVovTes tjij-cov, ws eTnj3ovXev€(r6e, eb? 7repto-rot)(t - 
^eo-^e, eK row ix-qhev T/Srj TTOifjcrai \rj(r€6\ o)S e/xot 8oKet, 
Traz'^' VTTOfxeivavTes' ovtcos r) TrapavTi^ rjhovi] /cat pc[.(TT(avi] 
[xei^ov i(r)(y€i tov irod^ xxTTepov (Tvvoi^rav fxeWovTos. 

riept ftev 8?'/ r<Sy r)[XiV TrpaKTe^ov Ka6' v[xas avTovs varepov 28 

10 ^ovX€V(Te(T6e, av (Ttii^PpovrjTe' h 8e vvv diTOKpivdixevoi to, 
beovT av etrjr ey7](pto-/xez'ot, rawr ?/o>/ Ae^o). 

<AnOKPI2I2.> 
'Hy /xey ow hUaiov, S) dvbpes 'A^Tjyatot, rov? eveyKoVra? 
ra? VTToa-^^e^reis, e0' ats e7rei(r6i]Te Trotr/o-ao-^at rr/i' eipr]vr]v, 

15 KaXelv ovTe yap avTos dv irod^ VTtejxeiva Trpe(rlSeveiv, oiJr' 29 
ar r^//ets ot8' ort eTTav(ra(r6e TTo\e\xovvTes, el TOiavTa Trpd^eiv 
TVx^dvT^ elpijvi]^ 4>tAt7r-7Toy weo-^e* dAA' j]y TroAi) ror;ra)i' 
d^pecTTr^KOTa Ta t6t€ \ey6]xeva. Ka\ TTd\iv y eTepovs KaAetr. 
Tivas; Tovs ot eyo) yeyovvta? Ijbr] Trjs elpi]Vi]S diro rr/s 

20 v(TTepas r]K(av Trpea^eias Trjs eTrt tovs opKOVs, ala-66\xevos [73] 
(f)evaKi(oixevr]v ti]v TT6\iv, TTpov^eyov Kal hie]xapTvp6]XT!]v Kal 
ovK etcov TTpoea6ai riv\as oiibe 4>coKe'a?, \eyovTas w? eyw 30 
fxev vb(op TTUxov etKoVo)? hv(rTpoTTos Kal hv(TKo\6s et/jit rts" 
dv6p(DiTos, ^tAtTriro? 8', ci^rep ev^ato"^' d/' vfxels, dv TTape\6i], 

25 TTpd^ei, Kal Qeo-iTids jxev Kal YWaTaihs retxiei» 0r//3atov>s 8e 
Trawet rr/s vjipeois, \epp6vr](rov he rots avTov Te\eaiv bio- 
pviei, EvjBoiav he Kal tov 'lipcoTroi' dz'r' 'A/x0t7ro'Aec«)s ii/jtti' 
d7ro8coo-ef raOra ydp diro.vT eTrt roC /3?//jtaros ez^raS^a 

4 et ante ir^ufry add. Index Lambini : om. codd. 5 ■trepKTroixi-- 

Ceffdf A Y L corr. S yp. : TrfpirfixiC^ffOf vulg. L' S corr. : TrfpLTotxiCe(rdf 
vel TrepKTTOixiCea-de S' 6 6/f rov Y : wj 6»c tov vulg. : oJcrTe S' : 

a>s Tov L" (corr. ead. m.) iroij/o-ai S' L' vulg. : iroieTv A K-fjffeO' 

vulg. : \r](Te(r0' S L' F B 11 Tavr' ijSTj vulg. : TaCra 5r) S L' soli 

12 AnOKPI2I5 add. Abbe d'01ivet 28 evTavda SL: tvTaveol 

vulg. : ei/Touei Bekker [73] AH\IO2:0ENOT2 [vi 

fxvr}[xov€V€T 016' uTt ()i]6ivTa, Kaiirep dvTe<i ov 8eu'ot tovs 

31 abtKovvTas iJ.€ixvi](Tdat. kuI to TiAvTOiv at(T)(^tcTTOv, Kal toIs 
fKyovots TTpbs Tas «ATTiSas ti]v avTi]v dprfvqv eirat TavTrjv 
(■^r](Pt(Ta(rd€' ovtoo reAeo)? VT:i]y6i]T€. tL hr] ravTa vvv 
kiydi Ka\ Kaketv (f)r]pu belv tovtovs; eyoj vi] tovs deovs 5 
Ta\r]6rj fxeTa TTappr](Ttas ep(5 iTpbs vjjms Kal ovk aTTOKpv- 

32 yj/ofxat' ov\ iV eij koiboptav (fXTrecrcov ifxavTM fxev e£ t(rov 
\6yov Ttap' Vfxlv Trotrjrro), rot? 8' (fxol TTpocTKpovrracnv e^ 
apxfjs Kat vvv Trapacy^o) T:p6(f)a(Ttv tov irdktv rt Aa/3ea' 
Trapa ^^tAiTrTrou, ovb^ tV ws aAAcos aSoAeo-xw- dAA' otofxat 10 
TTo^' vfxas \vTn](Tetv b. ^PtktTnros irpdrret fxaWov rf to. wvi' 

33 To yap TTpayfx opca TTpo^atvov, Ka\ ovyl jiovKoifxrfv av 
etKa^eii' dp6(as, (po(3ovfxat 8e fxrf Kiav eyyvs 17 tovt rjbr]. 
oTav ovv fxrfKid' vpXv afxekelv e^ovcria yiyvrjTai Tm> (rvfx- 
Patv6vT(t}v, fxrfb^ aKovi]6' ort TavT' e</)' vfj£ts ((ttlv ifxov [xrfbe 15 
roi; bdvos, dAA' avrot Trdz^res opctTe Kal eS dbrJTe, opyikovs 

34 Kat rpaxets vpias eVecr^at vofxi^oi}. (pojSovfxat brf fxr], twv 
TrpeV^ecoy ae^rtcoTTr^KOTiov e<^' ots avTots crvviaacTt bebmpo- 

[74] boKT^K^Tes, rots eTtavopdovv rt TTetpodfxevots t&v bta tovtovs 
a7Tokoi)k6Tcov Tf] TTap vfxoov opyfj TTeptTTecrelv (rvfxfi^' opG) 20 
ydp ojy rd ttoAA' eviovs ovk eis roi/s atrious, dAA' ets tovs 

35 ^'"■o X^^^P" p-dAto-ra rTji' dpy?yy a(f)tevTas. ecos 051» eri 
/uteAAei Kat (TvvicrTaTai rd TTpa.yfxaTa kcu KaTaKOVop.ev akkr]- 
koov, eKacTTOv vpioov KaiiTep dKpt/Sws et5o'^' ojucos eTTavafxvrj(Tat 
^ovkofxat, rts d <I>a>Ke'as TretVas Kat Uvkas TTpoe^rdat, S)V 25 
Karao-rds eKelvos Kvpios ttjs eTrt tijv 'Attikijv obov Kal ti]S 

4 f\pr)(j>i(Ta(Td€ S A Y : Trpoaf^f/rjpicTaffde vulg. : irpoerprjcpia-affOf B' L 
corr. pr. m. 8 Ac^^oj'] oxXo;' vel \\/6yov Richards 9 /col vvi> 

S A Y : Kev^i' (post irpd^paffiv) vulg. : Kaivj^v (ante irapo<7xw vel post 
TTp6<\>affiv) al. 10 ois S L' B : tV vulg. 12 rh yap irpayfi.' opu 

irpo$a7vov S L A Y : to yap Trpdy/j.aTa opw irpofiaivovTa vulg. fitv 

post ^ovKoifiriv add. vulg. : om. S L' O 17 Stj S A Y : 5f vulg. 

18 Trp(ff$€a>v S L' : ahiaiv AY SeSwpoSo/CTjKfJres S L' : StScopo- 

SoKr)K6ffi cett. 24 eTTovojui/^o-ot vulg. : ir<-avafxifxvr)ffK(ffdai S L' soli 

25 u/xa$ add. plerique, post rrdffas al., post ttuAos al. : om. SLA 
iroffiffa^ ante rrpotffdai add. S L : om. cett. vi] KATA (l)IATnnOT B [74] 

els TlfXoTTomn^aoi' Kvptos yeyovev, koI TreTTOuj^' i;juu' jut) 
■jrepl tQv biKaCcov [x-qb^ VTrep rm' e^co 'KpaypLO.TUiv elvai tijv 
l3ov\/]v, dAA' VTtep tG>v (V tt) xwpa Kal tov Trpos ti]v 'Ar- 
TLKijV TToXejJLOV, 6? kvTT^^o-eL jxev (.KacrTov, iTTeLhav TTaprj, 
5 yeyovev 8' iv iKfCvi] Trj rjjjiepq. el yap fxr] TTapeKpova-OrjTe 36 
Tod^ vpi.€LS, ovhkv av i]V t?] TToAet TTpayjxa' ovTe yap vaval 
bi]TTov KpaTi]<Ta9 et? tijv 'Attiki]V r]Xdev av Trore a-Tok^^ 
^lKlttttos, ovt€ TTeCf] ^a8t{a)2^ vTrep tcls llvXas Kal ^^coKea?, 
dAA' 7/ TO, bLKttL av eTrotet fcat ti]V elprjvr^v ayoiv r](Tv\Lav 

10 etxei^, 1] 7Tapaxpi']]x' av rjv kv 6]xol(o TroAe^/xw 8t' 01» TOTe Tijs 
€lpi]vr]s kTTe6v]xr]aev. TavT ovv, w? fxkv VTTO]xvi]craL, vvv 37 
iKavQiS etprjrat, ws 8' av i^eTacrdeLi] ]xd\LcrT dK/3t/3co9, jxi] 
yivoLT , 0) TTavTes 6eoi ovbeva yap ^ovXoLfxrjv iyuiy av, 
ov8' et SiKatos icrT dTToAcoAeVat, /uera Tov TtdvTwv KLvhvvov 

15 Kot Trjs ^T/fAtas bLKi]V vttoo-^^^hv, 

In S subscriptum 

KATA *IAmnOY B 
H H IZl A A A A DEMOSTH, . VOL. I. VII nEPI AAONNHSOT 

YnO0E2I2. 

[75] OvTOS 6 Xdyos iTnypdfjxTai yuev Trcpt 'AXovvqnrov, rd^^a 8' 
dpOorepov iTnypd<fi€LV ' Trpos rrjv eVitrroA^v Tr]v <I>tAt7r7rov.' ttc- 
-n-op.<^e yap Trpos rous AOrjvaiov; i-rrKTToXyjv Trcpl ttoAAoiv StaAeyd- 
fxevo^, S>v eV eo-rt Kai to KaTu. ttjv Akovvr^crov, rjTLS rjv jxkv twv 
'AOrjvalwv apxalov KTrjfia, Kara Se tovs ^tAtTTTrou Katpovs vtto 5 
Xrjo-TMV KaT€L)(^€T0, ovs e/cySaAwv 6 <J>tAt7r7ros dTratTorai /xcv Tots 
'A^-//mtots T^v v^o-ov ovk aTroStSwcrtv {eavToi} yap eTvat (f>r](Tiv), 

2 atTovo^t 8' v7rto-;^vetTat SoWetv. o Se Adyos oi' 8oKet /xot ^rj/xo- 
aOivovi ctvat. Si/Aot S 17 (f>pda-L<; Kal r/ T17S o-nv^eVeoJS dp/xovta, 
TToAr Tov ^rjfxocrOevLKbv 7re<^evyvta tvttov, dveLfX€vr) tc Kat StaAe- 10 
Xvfxivr} irapa Trjv ISeav tovtov tov prjTopo%. koX fxrfv Kal to CTri 
Te'Aet prfOkv ov fXLKpbv fxapTvpLOV Tov voOov ctvat tov Adyov, ' ctTTcp 
v/ACts Tov iyK€(f>aXov iv Tots Kpord^OL^ Kat jxr) ev Tais TTTcpvats 
KaTaTTCTTaTqfxevov <jl)opetT€. 6 fiev yap i\r]fxo(rO€i'r]<; etoiOe irappr]- 
(TLa )(prj(rOaL, tovto 8 vySpis co-ti Kat Aot8opta fxeTpov ovk €)(^ov(ra, 15 
cuTcAetd T ai'T<o 6ctvr/ TrpocrecrTL KaTo. tt/v ipfxrfveLav Trpds Sc 

TOVTOtS Kttt €vr]0€<; TO VOfXl^€LV CV TOtS KpOTtt^OtS «X^^'' TOVS 

3 dvOpdiirov; tov iyK€(f>aXov. vTrwTTTevcrav 8e Kat ot TrpeafSiTepoi 
Tov Adyov ws ov tov prjTopo<;, Kat TrecfxjjpdKacrL ye Ttves dv^ 
'Hy7/o-t7r7rov Kat d^rd tt/s t8cas twv Adywv (TotavTT/ ydp K€)(pr]TaL) 20 

[76] Kat dTTO Ttiiv 7rpay//.dTcov KaTa KaAAtTrTrov ydp tov Ilatavtcws 
(f>r](rLV o Tov Aoyov yeypac^tos d^revr/voxcvat ypa<f>r]v ■jrapavofi.uiv, 
<f>aLV€TaL 8' ov^ d ArjpocrOivr^^;, dXX Hyr/o-t7r7ros t^v KaTa tov 

4 KaAAtTTTrov ypa(f>r]v ivcTTrfcrdfxevo^. vt; Ata, dAA 6 Adyos (rvfi/3ov- 
Acvet TTCpt T^s 'AAovv?/o-ov TOts A0r]vaLOL<; /xt) Xafi(idv€LV avTrjv, 2^ 
dXX d7roXafx/3dv€Lv, Kal 8ta<^€peTat 7rept Twv ovofxdTUiv, TaiTa 8 
Aio-xtvr/s </>v/o-t Tov iXrjfxoaOivrfv orv/x/3e^ovAcvKcvat TOts A^r/- vii] nEPI AA0NNH20T [76] 

vatots. eiTa tC Totiro; SiVaTat yu/Li ti}v avTfjv TreTroirjaOaL (tv/x- 
^ovXi]v Kal i\7]ixo(r6ev>]<; Kal Hy^a-nnrdk, cttci Kai TaWa tyjs 
avTrjs ^crav iv Tij 7ro\iT€ia TrpoatpecrcwS Kut Tots ^tAnT7ri'^oucri 
Twv pyjTopoiV ttVTeXcyov, Kat fjLifxvriTaL /cat 6 /\7jfjioaO€vrj<; tou 
5 'HyT^aiTrTrou ws Kat 7r/3€0"/?€v'cravTOS /ae^ tauToi) Kat dvTtTa^^tVTOS 
Tui MaKeSdvt. S^^Aov ow OTt o ^ev tov ^rjfioaOevovi Adyos 5 

6 TTfpt T^S 'AAoi^VT/O^OV prfO€l<; OV CrW^CTat, €K€LV0V 8 ovk ovtos tov 

evpeOcvTa irpocrWecrav auTw, dcjiopfLrfv e^ovTCS To Trtpt AAovvi^crov 
Adyov elprjaOaL tw prfTopL, ovkItl S e^^Ta^ovTcs €t toDtov «ikos 
lo eivat Tov eKeivov. 

'H avbp€s 'AdrjvoLoi, ovk ea-Tiv ottcos at alTiat, as <t>iAt7r- 
TTOS amaTat tovs" i;7rep twi' hiKaiMV iTpbs V[J.a9 XeyovTa^, 
Kcokvaovcn (tu/^/SovAows ^/jias" ytyrecr^ai irTrep TWi' Vfxlv crvfx- 
(fiepovToov betvbv yap av et?;, et T?;y CTrt tov ^rfixaTos [77] 

15 TTapprjo-Lav al Trap' kK^ivov 7rep,7ro'p,ei'at eTrto-ToAat aviXoiev. 
eyo) 8' ti/jit^', S avbpes ^AOrfvaloi, l3ov\oixai irpcaTov jxev Trept 
wy «JJtAtTrTros^ kTricTTaXKe, iiepX tovtoov 8tefeA0ety vcnepov 
hi, Ttepl &v 01 7rpeV/3ets Ae'yov(rt, jcat ?//jiets Xi^ofitv. 

^lXlttttos yap apytTai fxkv Trept 'AAoi^in/crov kiyoiv ws 2 

20 •y/xti' hihoiCTLV kavTov ovcrav, Vfxas 8e oi; (^Tjcrt StKatcos avrbv 
aTTaLTeiv ov yap vfxeTepav ovcrav ovre ka^eiv ovre vvv exetv. 
eAeye he Kal Trpos Tfpi.ca tolovtovs koyovs, ore Trpos avrbv 
eTTpea-^evcrafxev, ws kija-TO.^ acf)ek6ixevo9 TavTrjv tijv vi](tov 
KTrjaaLTo, Kal TTpoa-i^Kecv avTrjv eavTov elvaL. tovtov he tov 3 

25 Ao^yoi', 0)9 OVK ea-TL hiKatos, ov ^akeTTOv ea-TLV avTov acf^eke- 
(rdat. aiTavTe^ yap ol AT/cTTai tov^s akkoTpiovs tottovs KaTa- 
kafxlBdvovTes /cat tovtovs exvpov^ TTOtovfxevoL, evTevOev Tov<i 
dkkovi KaKcas ttolovctlv. 6 h-q tovs A7/crTas TLpi.oipriadp.evos 
Kal KpaTr]aas ovk av hifiTOv elKOTa keyoL, el cfiair], a eKelvoL 

30 dhiKons Kal dkkoTpLa el^ov, TavO' eavTov yiyvecrOaL. el ydp 4 
TavTa avyyoipifaeTe, ri KookveL, Kal et Ttya ttjs 'Attikt/s 

II 5 om. vulg. : add. S solus 15 irffiird/LLevai] secl. Blass 

33 iTrpfff^fXKTafj.ft' codd. : f-Kpffffifvoixfv Hermog. p. 1 10, Blass 
27 fxvpovs S' (« in o mutavit ead. m.) A : oxvpovs vulg. 

5* [77] [AHMOZGENOTS] [vii 

Ar/orrai tottov KaTaXdjSotei' y Ai'iiJ.vov // "I/x/S/jov t) "^KvfJov, 
Kui TivCi TovTovi Tov<i Aj/oTas' fKK6\l/ai(v, ev6v<i Kal tov 
TOTTov TOVTov, ov rjo-av ol kiiCTTai, tov ovTa fnxeTfpov, T<av 

5 TL\i(jipi](Tap.iv(x)V roi/s A?/(rras yiyvecrOai.; «PiAtTTTros- 8' ovk 
ayvo^i Tavr ov biKaia k^yojv, dAA' ei Kai Tii ciAAos eTTi- 5 
o-ra/icros iTapaKpovcrdfjvai, av vpLas oterai vro rciii' rdi^raC^a 
StotKT/o-eti/, 0)? av avTos (Kelvos fiovkrjTai, /cat 7r/3tr VTrecr^?/- 

[78] p.4v(ov, Kal vvv 8e TrpaTTOvTcov. akka p.r]v ovb' (Kelvo ye 
Aai^^dj^et avTov, ort 8t' ap.(f>OTep(i)V T(av ovopaTOJV, OTroTepia 
dz/ xPW^^> '^'MftS' ^'^f7-e rr/i; vfjcrov, av re kajSriTe av r' 10 

6 dTTokd^i]T€. Ti ovv avTca 8ta0e'pet, /xj/ rw StKato) 6v6p.aTi. 
\pri(rdp.€Vov aTcobovvat vpuv, dkkd Scopedr beb(i)K€vai., ro) 
d8t*c(i); oii)( tV €V€py4Tr\p.d tl KaTakoyicrrjTaL Trpbs v/xds 
(yeAotoi' ydp dy etr/ roiiro ro (v€pyeTi]ix(x), dAA' ty' erSet- 
^r/rat dTracn rots "EAAr/crti; ort 'A^r/i^atot rd ei^ rr/ ^oAarrr/ 15 
\<jiipia dyaiTco(rL Trapa tov MaKebovos kapjBdvovTfs. tovto 

8' v/xti' oy TTOLr]T€ov ffTTiv, u> dvbpes ^AdrjvaloL. 

7 "Orai' b( keyi] rrept tovtojv ws e^e'Aet 8ta8t/cd(racr^at, 
ovSey dAA' 1] x^f^^ftCf' vp-ds, TTpwTov p.ev d^Loiv ^ AOrjvaiovs 
ovTas TTpbs Tov eK Ylekkris 6pp.(ap.(vov TTepl tCjv v^ctojv 8ta- ao 
bLKaCecrdaL, tt6t(p vpeTepat r*/ (k(lvov (lctlv. 6tt6t( ydp r/ 
]j.\v bvvapLLS r; vp.€T(pa, 1) (kevdepdjcracra tovs "Ekkrjvas, plt] 
bvvaTaL vp.Xv tol kv rf/ dakaTTi] \u)pia (T(oC(tv, ol be bLKacrrai, 
oXs h.v e7rtrpe'\//^>/re, ot KvpLot r^s y^]^ov, ovtol vp.LV crdcrov- 

8 o-ti^, edi' p.r] ^ikLiTTTos avTovs iTpir^TaL, irQis vp.ei.s ov\ 6p.o- 25 
koyovp.iv(jJS, oTav ravra bLaTTpdTTrjcrde, tGjv iv ti] rjTreip^^ 

aTTdvTUJV d(p€(TTl]KaT€, Kal (TTLbdKVVTi dlTacrLV dvdp(t)TTOLS 

OTL ovb( TT€pl €v6s avTQ> bLayojvLelcrdf, etye Trept roii' iv 

5-8 clKK' f j Koi . . . irparT^vruv] om. S L' 7 /xfKKSvrwv post 

SioiKTjiTfiv add. vulg. : om. A' Vrbinas 14 t6 S L B : 7« t6 vulg. : 

ye Hervverden 17 iroiijTeov] irfpionrfov Herwerden 18 SiaSt- 

Koo-acrSat S A Y : 5(a5i»cdC«o-6at vulg. : 5i«d^«o-Sai al. 24 o-twiroiio^iv 

S : 0'ti^oiio'i;' vulg. : ffci^tixrtv al. 25 v/xfh ovx ilJ-oKoyovfx.fvws vulg. : 

^/utiy ovx bixoKoyov/xfv iis S L' 28 ai/T^ Sia^oiviero^Se Bekk. : auT&Jv 

Sioy&jvifrcflf S L corr. : &;/ oiiTy Siaywvl^ricrdf [Siayoovlcraia^df Y vulg. vn] OEPI AAOx\NH:£OT [78] 

rf} daKaTTi], ov (f)aT€ la")(y(iv, ixij bt.ayu)VLei(T6€, dAAa 

"Ert Trept <tvij.^6\(jov (fyrjcrl iT€TToiJL(f)^vai irpos vixas tovs 9 
TTotrjcro/jterous', TavTa 6e Kvpta ^(r€(r6ai, ovk (TT^thav kv rw 
5 btKa<TTy]piio TU) TTop' vfuv Kvp(X)6f}, axT-nep 6 v6[xos Kekevei, 
dAA' iTTeibav o)S kavTov kTTav(.v€\6ff, e^eVt/ioi' ti]v rrap' 
vp.S)V yevoixevqv yvS>cnv ws kavTov TTOiov[xevos. jSovk^Tat, [79] 
yap v]xS)V tovto TrpoAa/Sety Kat 6}xokoyovp.€Vov iv rots avfx- 
/SoAois KaTaa-Trja-aL, ort rcav Trept rioretSatay yeyevqixivcov 

10 abi,K7]p.aT(Dv ovb\v eyKaAetre avrcS ws abiKOvp.evoi, a\ka 
/3e/3ato{Sre StKatcos avTi]v iKdvov Kal Aa/3ety Kal KeKTrja^aL. 
KaiTOL Wdy]vaL(ji)V ol (v OoretSata KarotKoCyrey, ovk ovtos 10 
avrots TToKiixov Trpbs ^PiktTnTov, dAAd av}x]xa\ias, Ka\ opKcav 
6p.o)p.oa-}xivo)v, ovs ^PlXlttttos tols olkovo-lv (V YloTeLbaCq 

15 b)}xoa-ev, a(f)i]pi6ria-av v-n avTov to. KTy]}xaTa. TavTa bi] liov- 
Aerat rd8tK?/ju,ara irai^raxcos' Trap' vjxlv l3€l3aL(oa-aa-6aL, otl 
oilr' eyKaAetre ovd^ Tjyela^e abLKHcr^aL- cTrei ort ye a-vp.- 11 
fi6ko)v ovbkv bdovTaL MaKeSoVes Trpos ^Ad-qvaCovs, 6 TrapeA?;- 
kvdo)S vp.lv xp^vos T€K}xi]pLov yeyeV^cd" ovre yap 'ApLvvras 

20 6 TTaTrjp 6 <i>tAt7r7roi; ov6' ol aAAot )3ao-tAets ov8e7rco7rore 
avpi^oka iTTOLy]a-avTo TTpbs Tr]v iT^kLv ti]V r]}X€T€pav. KaLTOL 12 
TrAetovs ye ^a-av al kiTL^xeL^LaL t6t€ iTpbs akkrjkovs i] vvv 
tlaiv v(f)^ i]}xlv yap 7/y r] MaKe8orta Kat (f)6povs i^^xlv €(f)epov, 
Kal Tols (p.'iTopLOLS t6t€ }xakkov 1] vvv 7//xets re rots eKet 

25 KaKdlvOL Tols TTap rjpLLV kyjpWVTO, Kal €}XTT0pLKal 5tKat Ol^K 

y](Tav, (oaTTep vvv, dKpt/3etS', at KaTO. [xrjva, TTOLOvaaL }xi]b(v 
bdadaL a-vp.^6ko)V tovs toctovtov akkr]ko)V aTtiyovTas. akk^ 13 
opi.o)s ovbevbs tolovtov ovtos T^Te, ovk eAucrtre'Aet avixj3oka 
7TOLr]aa}xevovs ovt eK MaKeSoyta? ^rAety 'A6i]va(e bUas 

2 5i/co(recr0€ S L : SiaSiKa^faBf (vel -(r«r6e) vulg. 6 iiravfvex^V 

S L viilg. : fwavax6xi ■^ ^ i^ TravTaxios A B : irorToxocre vulg. : 

TroWoKis iravrax6<Tf S L 20 MoKeSoyios post &Wol add. vulg. : 

om. S L' A Y 21 "ye post koitoi add. S L' : om. vulg. 23 v(p' 

Cobet : ^</)' codd.. cf. x 6a e(pfpov S)L: e^^epe vulg, 29 TroiTjffo- 

/JLfPovs codd. : voirio-a/xfvois Bcnselcr [79] [AIIMO^OENOTS] [vii 

Xrixj/oix^vovs, ovO^ i]ixlv eh MciKeboviav, aAA' ijixds re tols 
eKel voixiiioLs (Kelvoi re tols Trap' ijixLV ras biKas eKdixj-iavov. 
1X1] ovv dyvo(lT€ oTL Ta crvixftoXa TavTa yiyveTaL cij v7Tobo)(r]v 
Tov ixi]b^ dixcf)L<Tfty]Trj(TaL evAoycos vixds eri HoTeLbaias. 
. : riept 8e rwr \y](rT(av biKULov (jii^crLv eimt Kotz-'?/ cfyvkaTTeLV 5 
rous ei; rj/ daXdTTj] KaKovpyovvTas vixds re Kat avTov, ovbfv 
dkX' 7] TovT d^Lcov, vcf)' vixwv ets ti]v OdkaTTav KOTacTTadr]- 
vaL, KOL 6]xokoyr]craL v]ms ws dvev *\*L\i-m:ov ovbi ti]v kv Tjj 

15 6a\dTTri (f)vX.aKr]V bvvaToi ecTTe cf)vXdTT€LV, €tl 8e Kat boOijvat 
avTU) TavTrjv t-i]v dbeLav, TrepiTrkeovTL Kal 6pixL^oixtv(a ds ras 10 
vi](rovs eTTt irpo^pdcrei tjj tu>v XrjaTwv cf)vkaKrj bLacf>6€Lp€LV 
Tovs vr]crL())Tas kol dcpLCTTdvaL vixmv, Kat ixr] ixovov tovs 
cf)vydbas tovs Trap kavTov et? Qdrrov K€K0]iLK4vaL 6ia t&v 
vix(Tep(j)v cTTpaTrjyG)v, dkka Kal ros aAAas vr](rovs olK(L(t>(Ta- 
crOaL, avixTriixTToov tovs o-vixTrkevcroixivovs pnTd tS)V (tt paTi]y(i)V 15 
tG)V vix€Tepo)v b)s KOLVOivricTovTas Ti]S KciTd ddkaTTav cf^vkaKrjs. 

16 KaiTOL ov (f)acrC tlv€S ovtov TTpocrbelcrdaL Tijs 6akdTTi]S. 6 
8' ovb\v bi.6]X€vos TpLi]p(.LS KaTacTKevd^eTaL, Kal vecocroiKOVs 
otKo8o/xetrat, Kat d7roo-ro'Aov? d7roorre'AAetv jSovkeTaL, kol 
bairdvas ov ]XLKpds baTravdv ds tovs Kard OdkaTTav KLvbvvovs, 20 
&v ovbev TTpoTLixa. 

17 Tai;r' oteo^^' dv, cb dvbp(s 'A^rjratot, ^l^ikLTnrov d^LCocrai 
vixds crvyyjj)pricraL avTU), et //7/ vpoiiv ixev KaT(cf>p6v€L, ots 8' 

€v6dbe TTpOIJpriTaL (f)ik0VS K€KT1](r6aL, TOVTOLS bL€T:i(TT€V€V; o\ 

ovK al(T)(yvovTaL «ttAtTTTra) ^G)VT€S Ka\ ov Trj avTwv TraTpibL, 25 
Kat rds TTap' €K€ivov Scopetdy kaix(3dvovT€S olovTaL otKaSe 
kaixf3dv€LV, rd otKot 7rcoAo{)yres. 
jg riept 8e Tijs €7Tavopd(o(T€(i)s ttjs €Lpi]vris, rjv ebocrav i^pxv 

I Xrj^o/xepovs vulg. : \ri^o/j.€vois S L' soli 4 Trepl post tri add. 

vulg. : om. S' L^ 6 avT6v Bekk. : avrSi' codd. 12 acp' ante 

vfxaiv add. vulg. : om. SL'AY 15 (Tv^w\fv<TOf).fvovi S vulg. : 

■n\tv(Tofx4vovs L F B 22 oliv post javT add. vulg. : om. S L* h.v 

post oti^rQi S L' : post d|icD(rai vulg. 24 SieTritTTfue»'' 5' (iriffnviv 

Aug. 2, Cobet 28 rris iiravopedxnws om. S L' : add. vulg., cf. 

§§ 30> 33 vii] nEPi aaonnh:£Oy [81] 

01 7rpefr/3ets oi itap^ kKiivov irefJicf^O^VTes (Travopduxrarrdab, 
OTt eTTrjvojpOuxrdfJieOa, o •napa TTaatv dvdpdjTrois 6p.o\oy€LTaL 
bUaLov elvaL, eKaTepovs ^X^^i-v ra kavTuiv, dp.(^L(TfirjTi.L ju.?/ 
hihoiKtvaL fxrjbe tovs TTpea-^iLs TavT elp-qKevaL Trpos vp.ds, 
5 ovbev aAA' rj TT€TT€t(Tp.evos vtto tovtcov, ols \priTat (ptkots, 
0)9 vixels ov \ivriij.ov€V€T€ Ta €V rui h]p.(a elprjneva. ixovov 19 

8e TOVTO OVX olov T€ Vp.LV €(TTLV dlXVl]IX0V7](rat' €V yap 77/ 

avT?] €KK\.r](rtq Kat ol irpecrjiets vjxiv ol Trap' €K€lvov i]kovt€s 
bLeXeyovTo Kal to \jf)](f)L(riJia €ypd(f>r], oicrr' owx. olov re, TTapa- 
10 xpl/^ci tQv Xoyujv €Lpr\\x€V(jiV Ka\ €v6vs tov \py](pL(Tp,aTos 
€TTavayLyv(ji(TKO\x€Vov, ti]v KaTay\r€vhojX€V)]v yv(api,r]v tSjv Trpe- 
(rjieojv, TavTr]v vfxds \€LpoTovi](TaL' ujcrTe tovto p.€V ov KaT 

ijXOV, dWd KaO^ Vp.(DV €TT€(TTa\K€V, U)S VjXetS 7T€pl S)V OVK 

l]KOVaaT€, 7T€pt TOVTOJV dTTOKptvd]X€VOt T1]V yV(3J}Xr\V dTT€a-T€t- 

15 \aT€. Kal 01 [X€V 7Tp€(T(3€tS aVTOt, SjV KaT€\l/€vb€TO TO \j/l]- 20 

(fjta-jxa, OT diTeKptveaOe avTols dvaytyv(aaKOVT€s KOt im 
^€Vta avTovs eKoAetre, ovk €T6\p.r]aav Trapekdetv, ovb^ etTrety 
ori ' KaToxffevbeade rjptwv, Sj dvbpes 'Adr]vatot, Kal ^are r]p.ds 
€ipi]K€vat a ovK €ipi]Kaix€V,^ dAAa o-itoTrr/ diTtovTes utx^ovTo. 
20 iSovkoixat 8' vfxds, w dvbpes ^AOr^valot («at ydp r^vboKLfxi^aev 
6 Ylvdoijv TTap vp.LV €V Tjj br]p,r]yopL(i, 6 t6t€ TTpeajSevcov), 
avTovs Tovs kdyovs ovs ekeyev VTTO]xvi]aaL' olba ydp otl 
p.€p.vrjad€. TTapaTTki]aLOL 8' 170-01' ots Kat vvv eTreVraXKe 21 
4>tAt7r7ros' eyKakQv ydp rjp.LV toIs bLajSdkkovaL tov ^ikLiT- 

25 TTOV, Ka\ Vp.LV €]X€]X(fj€TO OTL bjpprjK^TOS aVTOV €V TTOLelv VpLaS [82] 

Kai TTporjpripevov jxdkLaTa t5jv 'Yikkr]VOJV (jjCkovs KeKTfjadat 
avTo\ KcoAvere, diTobexop-evot tovs kdyovs tSjv avKO(pavTovv- 
Tojv /cat xpiip.aTa €K€lvov alTovvTojv Ka\ bLaf3akk6vTOJV' tovs 
ydp TOLovTOVs k6yovs, oTav aTtayyekkdvTOJV dKovij, otl KaKojs 
30 ijKovev, vp.€ts 8' d7re8e'xeo-^e, p.€Ta[3dkk€LV avTOv Tr]v yv(tjp.r]V, 

8 vfiiv post npeff^eis vulg. : post T^Kovres SLA Y 16 aTreKpl- 

Vitrdi S L' : aireKpivaade vulg. 17 ^evta Vrbinas : ^eviai S F B : 

^fvia L Vind. i : ^eviav vulg. 23 fxe/j.vn(Tde S L : fxv7\a67](re(T6e vulg. 
27 rovs \6yovs om. S^ L' [82] [AHMO:20ENOT2;] [vn 

brav aTrioTos (paivrjrai tovtols (Lv TTpoi^pr^Tai evfpyfTrjs (IvaL. 

22 CKeKev€V ovv tovs \eyovTas ev Tut briiJ.(o Trj ^(v ilpr]vr] y.r] 
eTTLTLfxav' ov yap a^Lov etrai ilpi]vrjv Kv€lv' et oe' tl fxr] 
Ka\(as yiypaiiTaL kv tj] elp-qvr], tovt^ (7Tavop6(a(TafT6aL, ws 
OLTiavTa (pLALinTOV 7TOLJ]a-ovTa 6a av v/xeis \}/i](f}L<Tr]a6€. av 5 
8e 8ia/3aAAa)(Tt /xe'i', avrot 8e ]xr]h\v ypa(\)(DaL hC ov rj /xei' 
ilprjvi] ((TTaL, TTavcreTaL S' aTTL(TTov]X€Vos 6 4>tAt7r7ros, jxi] 

23 TTpOfri^iLV TOV VOVV Tols TOLOVTOLS CLvdpOJTTOLS. KOt TOVTOVS 

Tovs \6yovs vfxeXs aKovovTes d7re8e')(e(r^e, Kot hUaLa e(paT€ 
Tov YIv6(ava keycLV kol i]v 8tKata. eAeye oe tovtovs tovs 10 
Ao'yoi;9, ov)(^ 6tt(os Xv6€Lrj ck ttjs eipi^vris h i]v eKetro) a-v]x- 
(f)€povTa KOL S)V TToKKa \pr]]xaTa avr]K(aK(L &(tt^ yev€(r6aL, 
aAA v7ro tojv iv66.he hLhaa-KaKojv TTpoheOLOayix^vos, ol ovk 
(oorro eti-at tov ypd\j/ovTa kvavTia Tta (i>LKoKpaTovs \l/rj(f)L- 

24 o-fxaTL, T<S aiToKKvvTL ^Afx(f)LTToKLV. eyo) h\ S) a.vhpes W6ri- 15 
yatot, 7Tapavop.ov fxev ovhev kT6Kp.i]aa ypaxjraL, Tut 6e 
4>tAoK/3aroi;? \f/r](pLa-ixaTL ovk j]V TTapdvofxov TavavTia ypdcf^cLV, 
o)S iyo) e7rt8et^co* t6 yap \f/i'](f)La-ixa tu ^LKoKpaTOVs, Kad' 6 

VfX€LS aiT(t)KKvTe 'ApL(f)L7T0KLV, (VaVTLOV 7/y rOtS TTpOTepOLS 

\f/rj(f)La-fxan-L, Ka6^ a vfxels eKTi^aaa-de TavTr]v rqv \(apav. 20 
5r '''o^TO IJ-^v ovv TTapavo]xov r]V to \f//](f)Lafxa, t6 tov ^iKoKpa- 
Tovs, KaL ovx^ ol6v r' yv tov to. ivvo]xa ypa(f)OVTa TavTa rw 
7TapavofX(i) \f/r](pLafxaTL ypa(f)€LV. €K€lvols 8e roty TTpoT^poLS 

\f/1](f)L(TfXaa-L, TOLS OVaLV €Vv6fX0LS Kal <T(a^OV<TL T1]V VfX€T€paV 

\(ipav, TavTo. ypa(f)a)v €VVOfxd t €ypa\f/a Kal i^ifK^yxov tqv 25 
4>tAt7r7roy, ort i^r^iTaTa vfxas Kal ovk €7Tavop6(aaaa-6aL ejSov- 
Aero Ti]v €Lpi]vrjv, dKKa tovs viT€p vp.S)V KiyovTas d~L(TT0vs 
26 KaTaaTrjaaL. Kal otl ix€V hovs ti]v €~av6p6co(TLV vvv €^apv6s 
iaTLV, a7TavT€S tore. (f)i]al 8' Wfx(f)L7ToKLv kavTov etmf 
Vfxds ydp -^rfcfiLaacrdaL €K€lvov etrat, ot €\pi](f)LC€(T6€ €\€LV 30 

2 fKe\evfv S L : e/ceAevfref vulg. 15 ' Adva^toi vulg. : StKaffral 

S L' VincJ. I !■] ovK ^v . . . ypa<p(Lv S L' A' : h i/v . . . typa^a 

vulg. 25 iypai^/a S LA Y : typaipou vulg. e^riKfyxov S vulg. : 

f|i;A.e'y|a A Y O 30 e\\/r)<(>i^((Tei \'ulg. : i\f/i)<pi<ra<r6i S L A vii] DEPi aaonnh:sot [83] 

avTov a elxev. vixels 8c to fxkv \lrr\(pL(T\xa tovt i^l/r^^pLa-arrOe, 
ov \jl4vtol y €KeLVov eimt 'AiJ.(f)L7To\LV' taTL yap e\eLV Kal 
rdAAoVpta, Kal ovx aiTavTes ol exovTes tcl avT&v €)(ova-LV, 
dAAa TToAAot Kal dAAoVpta KiKTi]VTaL' ojo-re tovto ye rb 
5 o-o(f)6v avTu» rikLdLov icTTLV. Kal tov jmv (t>tAoKpdrovs \j/ri(f)L- 27 
a-fxaTos }X€iJ.vr\TaL, Trjs 8' 67rt(rroA7/s, rjV Trpbs vp.as ^Ti(\x\\f€v 

6t 'A^Ji^fiLTTOkLV €1T0kL6pK€L, €TTLX€Xr\CrTaL, kv f\ 0)IXo\6y(L T-t]V 

^ A\x(pLTToXLV v\x€Tipav ^lvaL' e(f)r\ yap eKTToXLopKi\(ras v\xlv 
aTTob(o(r€LV, 0)5 ova-av v\xeTepav Kal ov t&v ixoVTOiv. KaKH- 28 

10 voi fi€V, ws iOLKiv, OL TTp^Tepov €V 'Aju,(^t7ro'Aet otKOwres irplv 
'PlXlttttov Xaji^lv, Tr\v ^Adr\va'LO)V x^apav etxoy, e7ret8?/ 5e 
^CkLTTTTOs avTi\v ctXr^^fxv, ov Ti]v ^A9i]vaC(t)V \(apav dAAct rTji; 
eaLToC exet' ovb^ "OXvvO^v ye ov8' 'A7;oAA(ot'tay ov5e IlaA- 
\i']vi]v, ovK dAAorptas dAAa tcls kavTov xwpa? K(.KTr\TaL. ap^ 29 

15 vpiLV boK€L TTe(f)vkay\x^V(DS airavTa TTpbs v\xas eTTLo-T^kkeLV, 
oTTiDS av (f)aLvriTaL /cat kiyo)v Kal TTpaTTO)v a iTapa TraaLV [84] 
av9p(0TT0Ls oixokoyeLTai bLKaia eti^ai, dAA' ov a(f)6bpa KaTa- 
TT€(ppovr]K€vaL, 09 Ti\v xj^pav, rjv ol "Eikkr\v(s Kal /Sao-tAevs 6 
Tleprroiv i\f/r\(f)LcravT0 Kal o)pi.okoyi]Kaa-LV v\x€T^pav ^XvaL, 

20 TavTr\v (pr\a\v kavrov Kal ovx vpi.€T€pav etyat; 

riept be Tov €T€pov kTTavop9(s)\xaTos, b v\xels iv Tfj elpr^vi] 30 
iiTavopdova-^e, tovs akkovs "EAAr/ms, oo-oi \xi\ KOLVO)vova-L 
Trjs €Lpr\vr\s, ekev^^povs Kal avTov6\xovs elvaL, Kal iav tls ctt' 
avTovs a-TpaT€vr\, (ior\9€LV tovs KOLVO)VovvTas Tijs €lpi'\vr\s, 

25 r\yov\x€VOL Kal bCKaLov tovto Kal (f)Lkdv9po)TTov, \xi\ \x6vov 3^ 
r]\xas Kal tovs a-v\x\xayovs tovs i]\x€T€povs Kal ^CkLTTiTov Ka\ 
Tovs a-vp.\xa)(ovs tovs eKeCvov ay€LV ti]V €lprjvr\v, tovs 8e ixr\9 
f]\x€T€povs ovTas /xT/re ^I^tAtTrTrou (tv\x\x(xxovs iv /xeVo) Keto-^at 
fcat VTrb t5)v kp€ltt6vo)v aTT6kkva-9aL, akka Kal tovtols 8ta 

4 aW^Tpia S L' : TaWSrpia vulg. 5 aiircp A : avraiv S L' soli : 

oiiToii vulg. 14 ovK secl. edd. plerique : commate post TlaAK7iui)v 

posito rectc tuetur Blass, cf. xxi 129, xxii 32, xxiii 191, xxvii 65 
22 firavop6ov<T0e S L' soli : iirr)vwpQw(Ta(rQi vulg. 25 fxr) fxivov 

^/uSjJ /u7/ })(uas fxkv malim [84] [AHMO^GENOTS] [vii 

Trjv vneTepav elpijvrjv ■imapy^eiv (Ta>Ti]piav, Kal rw ovri dprf- 

32 vrjv ayeiv rjiJLas KaTad(p.ivovs to. oiika, tovto 8e to (Travop- 
ditifxa 6p.oXoy(i)V ev rfj eTTKTroATJ, ws cLKovtTe, oiKaiov r' eTvai. 
Kal 8e'xecr^at, ^epaicDV fxkv acf^ijprjTai T-qv ttoKlv Ka\ (ppovpav 
iv rf} aKpoTToXd KaTecTTrjfTfv, Xva bi] avT6vop.oi Z^fTLV, kiii 5' 5 
'AixfipaKLav o-TpaT€V€TaL, tcls €v Ka(T(To)7TL<i rpeis TroAet?, 
TJavborrLav Kal Bov^eTa Kal 'EAaretai', 'HAetcoy airoLKLas, 
KaTaKavaas Tifv \(x>pav kcCl ets tcls 7ro'Aet9 /3tao-a/^ei'o? irapi- 
h(i>K€v 'AAe^arSpo) rw Krihe^rTr] rw kavTov bovkeveLV. (Tcpobpa 
ye l3ov\€TaL tovs "EWrjvas ikivdipovs etrat Kat avTovopLovs, 10 
ws SrjAoi To. €pya, 

33 ITepi 8e r&ii' vTro(T\i(T€(ji>v uiv vp.lv StareAet VTrto-^^i^oiJ/jieros 
U)S /xeyaAa v/xa? cvepyerTjo-crji', KaTaxl/evbecrOaL p.i (Prja-LV airrov 

[85] 8ta/3aAAoi'ra Trpos rovs "EAArjras* ovbev yap vp-lv TroTrore' 
(^r]crLV VTTeo-)(f]adaL. ovToiS avaLbi^s iaTLV 6 iv iiiLcrToKrj 15 
yeypa^co?, 17 eort vvv iv rw jSovkiVTripLio, ocr' i7iLCTTop.LiLV 
r]]xas, e07/, rovs avrai avTLkiyovTas, iav i] tipr^vr] yivi]TaL, 
Toa-avra v/xas aya^a 7rot?/o-ety a ypd(p€LV av ijbr], ei ^^8et 
Trfv €lpr]vr]v icrofj.ivr]v, brjXov o>s TrpoKeyjeLpLa-ft.ivoiv Kai kTOi- 
fi(j)v ovTiov t5)V ayaOSiV, a ifxiWofxev Treicrea-daL rijs elprfvrjs 20 

34 yevofxivrjs. y€V0fxivr]s 8e r?/? eipi]vr]s, a fx\v rjfxeLS ifxik- 
kofxev dyaOa TTeia-eaOaL, iK~ob(ov icTTL, (f)dopa bi tS>v 'EAAt/- 
V(i)v ToaavTT] yiyovev ocrriv v/xets lo-re. vfxlv 8' iv rf] vvv 
iTTLaTokrj vTTLo^viA.Tai, iav rois ixev avTov (^ikoLS Ka\ viTep 
avTov kiyova-L -Lo-T€vr]T€, rjpids 6e tovs bLa/SdkkovTas avTov 25 

35 TTpos vfjMs TLfX(opi]crr]cr6€, o)s peydka evepyeTrjcreL. tcl fxivToi 
€V€py€Tr]p.aTa TOLavTa iaraL' ovt€ Ta vfxiTepa vfxlv aTTobd^aei 
{avTov ydp (prfaLV eti^at), ovt iv tt] oiKovixivj] ai 8(opetai 
iaovTaL, tva pi] bLa/iki]6fj irpbs tovs "Ekkr^vas, dkk' dkkr] 

7 BovxeTa Harpocration : Bovxfrav codd. 'EKdrdaVj 'Y.Xa.Tpiiav 

Harpocration 16 So-' Tournier : Zt codd. 18 vfias 

ayaBa S L : 07060 riit.as vulg. 2 r ffieWonev vulg. : fi(\- 

Ao^iev S L soli 24 atnov edd. Turic. : kavrov S L : avrov 

cett. Tii] nEPi aaonnh:sot [85] 

Tis X(i>po. Ka\ aWos, ws eoiKe, tottos (pavqa-^Tai, ov v[jliv al 
bcopetal bo6i](TovTat.. 

Tlepl 8' (av kv Trj dpi^vp etA.7j</)e x^pmv, vjx&v exovTcov, 36 
TTapaa-TTovh^av Kal Xv(ov tijv dpyjvriv, ^Tretbi] ovk exet o ri 
5 eiTrr/, dAA.' d^tKoii' (pavep^s efeAe^yxerat, eTrtrpeVety ^rjfrt 
Trept rovrcoy eTOLfJLOs etrai tfro) Kat koivu» hiKaa-Tr\pi(^' Trept 
cSi' jxovcov ovbev 8et eTTi.TpoTTrjs, dAA' apLd[x6s r]p.€poiiV kcTTiv 6 
Kpivoiv. a-navTf.s yap tcrjjiev tCvi p.r]vl /cat rtVt r]lJ.epa ?/ 
f.lprjvr] kyiveTo. uxnrep 8e raura Lo-fxev, KaKeiva la-]X€V, tlvl 37 

10 jur/i^t Kat rtvt ripuepa l^eppeLov reixos Kat ^EpyCa-Kr] Kal 'lepoy 
opos edAo). ow 87/ acf^avri kaTL to. ovtoo TTpayOivTa, ovhe [86] 
KptVecos heofxeva, aXXa Traat yv(opLixa TTOTepos irpoTepos 6 
p.r]V eo-rtr, ev (S ?/ etpr/i^r] iyeveTO ?) ef w rd yjjipCa edAoo. 

f^r/o-t 8e Kat rovs alxixaXooTovs r]jj.(av, oo-ql ev T(a iroKi^xi^ 38 

15 edAcoo-ar, aTTohehcoKevaL' 6s tov fxlv Kapva-TLOV, t6v irpo- 
^evov Tijs rjixeTepas TrdAeojs, vTrep ov vixeXs rpets 7rpeV/3ets 
iTTeix\f/aT€ aTTaLTovvTes, TOVTOV t6v avhpa CKelvos ovTuj a<p6hpa 
vpuv e/3ovAero \apLcraa-0aL, ooa-T cnrdKTeLve Kal ovh^ avaCpecTLV 
eScoKe/', Lva Tacfir]. 

20 riept 8e Xeppoyr/o-ou, d r' e7rto-re'AAet irpo? -i^/xdj d^toV 39 
eo-rty e^erdo-at, ert 8e Kat d Trpdrret, Kat rarSr' etSeVat. rdy 
/;iey ydp roTroy aiTavTa tov e^co 'Ayopds ws- eavrou oz/ra Kat 
vp.ti' ovhev TTpo(rr]KovTa 8e'ScoKe KapTTOvaOaL ATTokkcDVLhr] tcd 
Kap8tai'a). KatTOL X.€ppovi]crov ol opOL daCv, ovk ^Ayopd, 

25 dAAd /3a)/u,ds rov Atds rou opiov, os eo^ri /xera^v rireAeori 
Kot AeuK^s aKTf]s, f] f] hLopvxv ejiteAAe Xeppoi/?/o-ou eaeadaL, 40 
cos' ye rd k-niypajxixa t6 eirt rou jBojixov tov Alos tov opiov 
dr/Aot. eo-rt 8e rourt* 

7 /uJl/O)»'] yUoVoX' SL 8 Kal TlVl'] Koi TToia Vulg. lO TlVl] 

TTota al. 2f'pp€toj'] 'Sfpptov S L vulg. ^tppiov autem et ^eppdoy 

Tux"^ diversa loca diverse scripta (Harpocration, cf. Phil. iii 15) 
12 TTOTtpos S' vulg. : wSTfpou S corr. L' 6 ante fxrjv om. vulg. : add. 
SL 16 7rpeV/3€is S L A: Trpeo-^Seios vulg. 25 ip/ou.SL^Y 

corr. : optiov vulg. et infra 27 26 p S solus : o5 vulg. : ol L 

Siopi/x^ S L A : Siwpvxv vulg. 27 toC /SwjuoD om. S L [86] [AllM():L0K\()T>i] [vii 

Tovbe KaOihpvcravTo ^ew TTffitKaWea ficu^ov 
AiVKYis Kox rireAcot! fxea-aov opov 6(\xivoi 

ivva^raL, t^o;pTjs a-r]p.i'fiov afx\xopiris Oe^" 
avTos ava^ fxaKapiov ia-Ti fxiaos Kpovtbrjs. 

41 TavTTfv fxivTOi TTjV \(opav, Toa-avTrjv ovaav oarjv ol 7roA,Aot 5 
■iiixutv Xaaaiv, u>s kavTov ovaav ti]v fxkv avros Kap-novTai, 
Tr}V 8' aAAots boop^iav deScoxe, /cai oTraiTa to. KTi]fxaTa Ta 
VfxeTepa V(/)' aurai TTOtetrat. KOt ov fxovov ti]v e^cu ^ Ayopas 

[87] \(>ipav cr^ereptXfTat, dAAa Kai Ttpos Kapbiavovs, o\ oIkovo-iv 
eto^co ^Xyopas, kTnaTiKX^L kv Trj vvv kinai-okT] ws 8et Vfms 10 
8ta8t/cd^eo-^at — -npos Kapbiavovs tovs KaToiKovvTas iv ttj 

42 vfxeTipq. — -et rt Trpos avTovs bia(f)(p€ad€. biacf^ipovTai. 8c 
TTpos vfxas, o-Ki^j/acrOe et Trepl fxiKpov. kavToiv <pa(n Tifv 
yjapav ovaav oIk^Iv Ka\ ovy^ vfx^T^pav, Ka\ to. fxkv vfxeTepa 
etmi kyKTiffxaTa ws kv aWoTpCq, to, bk kavT<av KTrffxad^ w? 15 
kv olKeCq, Ka\ Tav6^ vfxkTepov TToXtTrfv ypdxjfai kv \}/ri(f)ta-fxaTi, 

43 KdAAtTTTToi^ natarte'a. Kat tovto y aXrf6rj kkyovatv eypai//e 
yap, Ka\ kfxov y avTov ypaxf/afxivov iTapavofxouv ypa^i]v Vfxus 
aTr€\l/r](f)iaaa-6€' TotydpTot dfX(f)ia-l3r]Ti]a-ifxov v]xiv ti]V \(apav 

KaT€0-K(VaK€V. OTToVe bk TTept TOVTOV TO\fXl](TiT€ TTpOS Kop- 30 

biavovs btabiKd^ea-dat, eW vfxiTepa kaT^v etT^ eKetVcoi' ff 
\(ii)pa, bid Ti ov Ka\ TTpbs tovs dAAous XeppovrfaiTas t6 avro 

44 biKatov iCTTat; Ka\ ovtoos vjiptcrTiK^as vfxtv Kk\^prfTat u>a-T€ 
(f)r]a-iv, av fxi] 6k\(i>a-i btabiKd(€a-6at 01 Kapbtavot, avTos 
dvayKdaeiv, ws vfXbiv y ovk av bvvafxkvo)v ovb€V dvayKda-at 25 
KapStai^ovs vfxlv TTotijaat' kTT^tbi] 8' vfxels ov bvvacrde, avTos 

I ToySe . . .] epigramma om. S L 3 ii/vaeTai . . . afj.ij.oplr}s 5e 

codd. omnes : ivvafTai, iJ.olpris (rr)/j.-riiov afjL/jiopli]s re. Blass coU. Odyss. 
V. 75 5 TO(TavTriv odffav om. S L' 10 ftcrw (vel e(r&)^^ codd. 

aliquot : «fo) S (o- suprascr. L' vulg. 11 rrphs KapSiavovs del. 

Index Lambini : rrphs KapSiavovs . . . vfxfTfpei del. Cobet : KapSiavovs 
secl. Blass KaToiKovvTas SLAY: oiKovvTas vulg. 15 e-y- 

KTr]p.aTa .S corr. L' : «•y/fTTj^ora (pacriv vulg. : fyKTrifxaTa Kf-yfiv A 
17 aA.770^ S L soli : aA.7;e€j vulg. : dA.7j9aJj F B 23 eo-TaiSLAY: 

ecTTi vulg. 25 ovSfv .S : ovbe vulg. 26 vfi^v TroifjffaL S L' : 

rd SiKaia Tpos vfj.as Ttuii~i<rdai ,^vel vfuv Trot^crai rd SiKaia^ vulg. viil nEPT AAONNHSOT [87] 

<f>ri(rt TovT uvayKa.(r€iv avToiis TTOiijcrai. ap' ov ixeydKa 
<f)aLV€TaL vfxas evepyeTwv; Kal TavTrjv ti^v kinaTokr\v Tives 45 
€V ((pacrav yeypdcpdai, ot ttoXv av bLKatOTepov vcf)^ vp.S)v rj 
<I>iAt7r7ro? fj.L(roLVTO. iKelvos fjiev y kavTiid KTfap.evo^i bo^av 
5 Kal p.eydk' dyaOa aTTavTa Kad^ Vfxwv TTpdTTeL' octol 6' *A6r]- 
valoL ovTes ixi] Tfj TraTpLbL, d\ka ^LXiTnrco evvoLav evbeLKWv- 
TaL, TipocrriKeL avTovs v(f> vp.Q)v KaKovs KaK(as aTToXcoXevaL, [881 
eLirep vp.eLS tov eyKe(f)a\ov ev tols KpoTd(f)OLS Kal /x?) ev tols 
TTTepvaLS KaTaTTeiTaTrnievov (f^opeae. 

10 'TTTOkOLTTOV IXOL €(TTLV eTL TTpOS TaVTTfV TrjV eTTLCrToX.1]V TTJV 46 

€V eyovcrav kou tovs koyovs t&v TTpecr^ecDV ypd\fraL Tr}v 
aTTOKpLCTLV, fjv i]yovp.aL bLKaCav r' elvaL Kal avjxcf^epovcrav 
vpXv. 

I iroiTjtrai secl. Blass 4 jueV 7' S L' : yuei/ yap cett. 

In S subscriptum 

HHHAAAAn 

t6mo2 a 4>iAinniKoi A6roi 9 

X X H H B A A n ;? pro n legendum A) VIII 
nEPI THN EN XEPPONHSni 

TnO0E2I2. 

O Aoyo? 0VT09 VTrep Aiottci^ov? fiptjTat /cai wv €/c6U'05 irap 
A6r]vaL0L<; KaTrjyoprjro. rfv p-kv yap Xc/D/aovT/o-os rj Trpo? QpaKrjv 
tQ)v 'AOrjvaiojv KrrjfJL ap^^alov, cis 8k TavTrjv a-n-ea-TeiXav Kara tovs 
$tXt7r7rou Kaipous KA>/pot';^ODS tauTwj/. l6os 8 rjv tovto TraAaiov 
Tois 'AOr]vaioL<;, octol TrcV^TfS 7;(rav avTwv Kai aKTrjjj.ovc; olkol, 5 
TOUTOus 7re/x7r€tv €7rotKOt'S cis Tas «^w TrdActs tois eavTwv" Kai 
iXdfj.f3avov 7rep.Tr6fji.evoL OTrAa t' €k toi; 8r//AOO"toi; Kai icftootov. Kat 
vi)v Totvw TOUTO ycyovc, Kat 7rc7rd/ji<^ao-tv iiroLKOVS cts tt^v Xcppo- 

2 vrfcrov, OTparrfybv avTots SdvTCS ^LOireiOrfv . ot /lacv orv aAAot 
^eppovrffrlTaL tovs e^rcA^dvTas eSe^avTO Kat p.€T€^wKav atTOts Kat 10 
oiKiwv Kat yvjs, KapSiavot 8' ovk ihe^avTO, AcyovTcs iotav ^wpav 
otKctv Kat orK 'AOrfvaLwv. ivTevOev ovv ^LOTreL0rf<; iiroXefxrfcre 
KapStavots. ot Se Trapa <I>tAt7r7rov KaTa(fievyovaL, Kat os CTrto^TcA- 
Act TOts 'A^r/vatots /xr^ /3ta^co-^at KapStavovs ws aiTw Trpocrrf- 

[89] KOVTttS, dAAa hLKacracrOaL Trpos avTOvs, ct Tt fj>acrLV rfOLKrjcrOaL. 15 
ws 8' ovK -^Kovov TotVwv ot 'A^T/vatot, ftorfOetav TOts KapStavots 

3 eTrefxif/ev. e'(^' ots dyavaKTT/cras 6 AtOTrct^r/s, tov 4>tAt7r7rov Trcpt 
T^v /Ltccdyctav, t^v dvtu Q)paKrfv, TroAc/AOrvTOS Trpos tov OBpvcrwv 
^acriXea, Trfv TrapdAtov ®paKrfV VTnifKoov ovcrav tov MaKcSdvos 
KaTeSpafxe Kal iiropOrfcre Kal ecfiOrf, Trptv $tAt7r7rov eTraveA^civ, 20 
dva^wpT/o-as cis t^v ^eppovrfcrov Kat ev do-^^aAet ycvd/xevos. Std^rcp 

o <l>tAt7r7ros ov 8vvrfOeL<s OTrAots avTov dp.vvacrOaL 7reTrop.<f>ev 
irrLcrToXrfv 7rpos tovs AOrfvaiov;, KaTTfyopCjv tov crTpaTrfyov Kai 
Aeywv avTov TrapafSefSrfKevaL Trfv elp-ifvifv dvTtKpvs. Kat ot <^tAt7r- 
TTi^ovTes Twv prfTopoiv KaTaTpe)(ov(TL tov Ato^rci^ovs, Kat KoAd^ctv 25 

4 d^tot'o-tv avTdv. tt/dos ovs 6 ^rffxoaOevrf<; cvavTioi'/x€vos ^i-xfl 
VTTep Tov AtoTrct^ovs «TTaTat. ovTe ydp dStKa cjirfcrLV at-Tov 

12 fVoAe';ui70-e Y : e'7roAe';u*' ^''^'&- ^5 SiKao-oaflai] 5ia5iKa(roff0a» 

Voem. coll. vii 7 viii] nEPI TflN EN XEPPONH212I [89] 

TreTroLi]K€vaL ($iA.i7r7rof yap ttoAv Trporepov Trapa(3dvT0^ rrjv elprj- 
vr)v Kal a8LK0vvT0<; Trjv twv AOrjvaLtov ttoXiv, eiKOTw? Kal TovTor' 
epya iToXe[xiov SiaTrpaTTCo-^at) ovt€ avp({>ep€LV Aeyei toI'; 'A6r]- 
vatois KoXttcai tov CTTpaTrjyov Kal OLaXvaaL ttjv vtt CKetVco owa/xtv, 
5 ^Tts vvv aTTOKpoveTaL X.€ppovr]<70v <i>tAt7r7roi/. to 8 oAoi' eTrt 
7rt>Ae/xov TrapaKaXel, Kal tov 4>tAi7r7rov 7roAA^v 7rot€tTai KaTrjyopLav 
ws dSt/coi; /cat TrapacTTOvBov Kal TOts A$r]vaLOL<: Kal Tois "EAAv^o-tv 
e^rt^ofAei^ovTos. 

*'E8ei fieV, oj avbpes 'Adrjvaloi, tovs XeyovTas aTravTas [90] 

10 p-^^Te irpbs ^xQpo-v TTOLeta-dai Xoyov fxrjbeva jur/Te Trpos \apLv, 
dAA' 6 ^eXTKTTOv eKaaros r/yeiTo, tovt^ aTT0(f)aLve(r6aL, aXXoos 
T€ Kal TTepl K0LvG>v TTpayixaTcov Kal fxeydXoiV vfxwv (iovXevo- 
p.iv<xtv eTret 8' ei^tot ra p.\v (pLXovLKLa, tcl 8' ijTLVLbiJTTOT^ 
alTLO. TTpoayovTai Xiyttv, vfxa^, 2) avbpes \\6rjvaioL, tovs 

15 TToXXovs bel TTavTa to.XX^ a(f)eX6vTas, a tj] TToXa vojxCCeTe 
(Tvix(f)€p€tv, ravTa Kal ^ri(f)tC€(Tdat Kal Trparrcti'. r] /u,ev ovv 2 
a-TTOvbi] Trept rwr ei' Xeppoz^J/o-o) iTpayp.dTO)v ecrt jcat tj^s 
cTTpaTiias, rjv kvb^KaTOV fxifva tovtovI ^tXtTTTTOS iv QpaKi] 
TTotetraf t5)v be Xoytav ot TTXttcrTOL Trepl S)V AL0Tret6i]s 

20 TTpdTT€L Kal p.^XX(L TTotelv eXprjVTttt. eycb 8' oo-a /xeV rts 
atriarai rim roi^ra>i', ovs KaTci tovs vojxovs e^' viiiv ia-Ttv, 
oTav jiovXr]cr6€, KoXdCetv, kclv ijbi] boKJ] kclv iTTL^r^^^ovcrtv Trept 
avTutv cTKOTTetv eyyutpeiv i^yovixat, Kat ov ndvv 8et Trept 
TovT(>)v ovT t]x ovT dXXov o{i8eV L(T^vpiCe(T6af o(Ta 8' 3 

25 kydpos virdpxoov Trj 7ro'Aet Kal bvvd[X€L TToXXf] Trepi 'EAA?/o-- 

TTOVTOV 0)V TTiLpaTaL TTpoXajietV, Khv CLTCa^ V(TTepr](T(i)]X€V, 

ovKeB* e^ojxev (TG)(TaL, Trept tovt(X)V 8' olofxat Tr]V TayiaTrfV 
(TVfx(f)epetv KOL l^ejSovXeva-daL Kal irapecTKevdo-daL, Kal fxif roty [91] 
"Trept tS)v aXX(i)v ^opvjSots Kal rats KaTTjyopiats aTTo tovtoov 
30 aTTobpdvaL. 

9 eV vfuv ante airavTas add. vulg. : om. S L' 13 iirtl S L : eVetS^ 

Vulg. 15 a(p€\6vTas S L' : acpevTas vulg., cf. xxiii 20, Prooem. 

Ivi 2 22 fiiKphv post Kh.v add. vulg. : om. S L' eVio-xoCcn A : 

eVio-x&io-i S V vulg. 24 lffxvpl(€(reat S L' Y : SiiffxypiCf(r6ai vulg. 

25 <I>iA.»iriroj post TToAei add, vulg. : om. S L' soli [gi] AHMOS0EXOT2 [viii 

4 OoAAa 8e 6avixd^m> tG>v elwdoTojv kiyea-dai Trap vixiv, 
ovbevo^ TjTTOV, Si uvbpes \\di]valoL, TeOavixaKa, o Ka\ TTpu^rjv 
Tivbs yKOva elTTOVTOs h' Trj jiovXfj, o)? apa bel tov uvp.jiov- 
XevovTa rj TTohep.(LV aTrAai? tj Trjv elpi}vr}v ayeLV (rvp.fiovkeveiv. 

5 leoTt oe,T ei \xkv r](TVYj.av 4>iAt7r7ros ayet Ka\ p-rjT^ rwy 5 
rjiJ.€Tep(t)v Ix^' Trapa ti]v €Lpr\vr\v ixrjbev p.r\Ti cruo-Keua^erai 
Trdyra? dvOpojiTovs ec/)' rjpidi, ovk€TL 6et Ae'yetr, dAA' aTrAcI)? 
elprjvi^v aKTeov, Kal Ta y d<^' vp.SiV (tol[x VTrdpyovd^ opS)' 
et 8' h. fxev <jip.6(Tap.ev kox e0' ot? ti]V ilpi]vr]v eiT0Lr](Tdp.€6a, 

6 eaTLv Ibelv Kal yeypafXfxeva Ketrat, (PaCvfTaL 8' aTr' dpyrjS 6 10 
fJ>tAt7r77o?, irpty AL0TT€L6r]v e/cTrAeCcrat Kat roi;? KXi]povx^ovs, 
ovs vvv atrtwyrat iTeiTOLr^KivaL tov TToXefxov, TroAAd /xei^ rcoy 
7]ix€T€po)v dStKcoj etAr;c/)c«)s, T^Trep c5i' \j/ri(f)L(rjxa6^ vp.€T€p' kyKa- 
XovvTa Kvpia tuvtl, TTdina 8e rw xpovov (tvv€\5)S to. tu)V 
aXXiov 'EXXr]v(ov Kal /iaplBdpiov Xa]x(3dv(t)v Kal e^' rjfxds 15 
(rv(rK€va^6ix€V09, tl tovto Xeyov^nv, i)S TToXefxeXv i] dy€LV 

7 €lpi]Vi]V bel; ov yap aLpeaU €(ttlv r^fxlv tov TTpdyfxaTOS, dXX 
vTToXeiiTeTaL to bLKaL^TaTOv Kal dvayKaL^TaTov T(jiv epyo^v, h 
vTT€p[3aLvovaLV €k6vt€S ovtol. tl ovv eaTL TovTo; d]xvv€a6aL 
Tov TTp6T€pov TToX€]xovv6' 7]]xlv. ttXi^v et TovTo XeyovaL Vl] 20 
At', Cf)s, av dTT€\r]TaL r?/? 'ArrtK?/s Kat tov netpatw? 

8 <t»tAi7r7ros, ovt d8tKet Tr]v tt6Xlv ovt€ 7rotet tt6X€]xov. et 8' 
€K TovT(i)V Ta bUaLa TL^evTaL KCt ti^v €iprjV7]v TavTr]v opC- 

[92] ^orrat, ort jxev bt^TTovdev ovd' daC ovt' dveKTa XeyovaLV ov6' 
v]XLV da^aXi], br]X6v iaTLv diTaaLV, ov fxiiv dAA' evavTLO. 25 

4 TTiv elprivriv ante &yfti/ S A Y : post &yfiv vulg. 5 tffri St 

codd. : «Vti 8« (^rSSf} Voemel : equidem cum Dobraeo tffru 5^" 
scripserim. cf. § 9 7 ovKfn S L : ovhtv vulg. 9 Jifjius ante 

wfi6(raixfv add. vulg. : post ufxdcra/uLev add. A : om. .S L' soli 12 rbv 

om. O' 16 fort. (^) TToXf/xuv, cf. § 4 post iroAe^erv add. 

air\ws (cf. § 4) AYL marg. vulg. 18 «a! dva^/coniTaToi' om. 

S L text, Vind. i 20 v/j.7v\ iiixlv S L ttAtjv «1] yu^ add. A. 

Xeyovffi vrj Ai" dij Vind. I : Keyovffi vt] Ai" ews vulg. : Ae"you(rii' Ibiws 
S' L' 21 /cai om. S L' 22 d ante «tiAurTros add. vulg. : 

• pm. S' L' tJ)»' ante ir6\efiov add. vulg. : om. -S L' 23 ravrriv'] 

Tavrri marg. viii] nEPI TX2N EN XEPPONHSI2I [giz] 

(Tvyi,jiaiv€i rais KaTiiyopCats as AiOTTeiOovs KaTrjyopovai koX ( 

avra ravTa kiyeiv avTovs. tl yap hjiTOTe ro) jxev 4>tAt7r7r(i) 
iravTa TaWa Troieiz/ k^ov<riav bcacroixiv, av Trjs 'ArrtKT/s aTre- 
XrjTaL, tQ) AtOTret^et 8' ovbe ^orjd^lv tois Qpq^lv k^^a-Tai, rj 
5 TToXepLov TTOLeXv avTov ^?/(ro/xez'; aXXa vrj Ata, TavTa [xev 9 
e^eAey^oyrat, SetJ^a Trotouo-t 8' ot ^eVot TreptKoVroyres ra 
ei' 'EAAjjfTTroVro), Kat AtoTret^T]? aStKet Karciycoi' ra TrAota, 
Kat 8et /A7; eTTtrpeVety avrS». eVrco, yLyvecrOoi TavTa, ovbev 
ayrtAeyco. otfiat p.ivT0L h^lv, etirep ct)? aX.r\6G)S eTTt Tracrt 

lo hLKaioLS TavTa avfjt.l3ovXevovaLV, &cnT€p tijv viTap\ovo-av Trj lo 
7ro'Aet hvvap.LV KaTaXvcraL ^rjTovaL, tov kcf^ecrTriKOTa Kal 
TTopL^ovTa \prjp.aTa TavTij hLajBdWovTes ev vij.lv, ovTOi 
Ti]V ^lXlttttov hvvafXLV Set^at hLaXvdr\crop.hn]v, av vpLels 
TavTa TTeLO-QrJTe. et 8e ju.?/, a-KoiTeW' otl ovhev dXXo 

15 TTOLovcTLV rj KaQLCTTdcrL Ti]V ttoXlv et? roy avTov TpOITOV 
hC ov Ta [TrapoVra] TTpdyfxad^ diTavT aTroAcoAeKe^. tcrre il 
ydp hr^TTov tovO^ otl ovhevl twv iTdvTOiv TrXeov KeKpaTrjKe 
^lXlttttos, 7] tQ) TTpoTepos TTpbs Tols TTpdyjxacn yiyvecrOaL, 
6 fxev ydp e^oiv hvva\xLV crvvecrTriKvlav aet Trept avTov Kal 

20 TrpoetSc!)? d ^ovXeTaL iTpd^aL, e^aicfyvi^s ecf)' ovs hv avTco 
ho^j] TTdpecTTLV' i]fxels 8' eiTeLhdv iTvOcoixedd tl yLyvofxevov, 
TrjVLKavTa OopvjSovfxeda Kal 7TapacrK€vaCdp.eda. etr', ot/xat, 12 
cTvp.jiaiveL tQ> jxev ec^' av iX6r\, TavT exety KaTa ttoXXi]v 
rja-vxiav, i]jxlv 8' vaTepi^eiV, Ka\ da* dv haiTaviiao^p.ev, d-navTa [93] 

25 fxdrr^v dvi]XoiKevaL, kcu ti]V jxev e\6pav Kal to j3ovXea6aL 
KOiXveLV kvheheL\6aL, vaTepi^ovTas 8e rwi; epyoiv aLa)(yvr]v 
irpoaocpXLaKdveLV. 

Mtj tolvvv dyvoelT^, (o avhpes ^A6r\vaL0L, otl Kal Ta vvv 13 
raAAa fxev iaTL XoyoL ravTa Kal TTpocf)daeLs, irpdTTeTaL 8e 

6 ■jrotovai 5' S L' : 5e Troiovariv vulg. ra, om. S' L' Y' 16 ira- 

povra S L' A Y : sccl. Dobree : TrapiXSovra vulg. airoKuiKfKiv 

S Vind. I : airoXwKev vulg. i 7 ttjs 7ro\ecos aute KeKpaTriKi add. 

vulg. : om. S L' 25 ava\t»Kevai S L /3oyAe(r0ai vulg. : 

$ovKfvf(T6aL S L 28 Tct om. vulg. : add. S L 

DEJIOSTH.j VOL. I. 6 [93] AnMO:i;0EXOTi; [vm. 

nal Karaa K€vd((Tai. tovto, ottojs v}xwv ^xkv oIkoi fj.(v6vTojv, e^o) 

■ b( /x?;8e/xtas ovo-7]s r?) TroAet bvvd[X€o)s, fxfTo. TrAetoT)]? Tja-vxias 

airavd^ ocra /3oi;A€rat <^tAt7r7ros dtotKj/o-erat. ^eoi/jetre ydp to 

14 napov irpSiTov, o ytyyerat. vvvl hvvap.iv pi(yd\r]v eKetroy 
4)((t>v ev 0pa/c7/ btaTpilSd, Kal p.iTai:ip.ir(Tai. ttoKKijv, &s (f)aa-iv 5 
ot TrapoVres, aTTO Ma»ce8oi^tas Kal ©erraAta?. iav ovv itepi^ 
ixiivas Tovs iTr](Ttas eTri BvCdvTiov iXOojv iroKtopKii, TrpSiTov 
piev oXicrde Tovs Bf^ayrtovj pevdv €TtI Tijs dvoCas ttjs avTrjs 
ojo-Tiep vvv, Kal ovtc TrapaKaXelv vp.ds ovre jSorjdHv avTols 

15 d^i(aa-€tv; eyo) fxev ovk oiop.at, dWa Ka\ et rtfri p.dWov 10 
a7rto-roi;o"ti' ?/ rjpuv, Kat tovtovs (la(f)pi]aea6at paWov tj 
\eiv(i) TTapab(aa€tv Tr]v TToKtv, dv Trep /ut/ (ftddar] \aj3d>v 
avTovs. ovKovv r]p.o)V p.€V p.r] bvvajxivojv ivdevb^ dvaTrXevaat, 
e/cet be p.r]b€]xtds viTap^^pvar^s cToiixov jiorjdeias, ovbev avTovs 

16 ctTroAwAeVai KojXiiaet. vr] Aia, KaKobatp.ovS>at ydp dvdponTot 15 
Kat VTTepfidWovatv dvoict. TTavv ye, dAA' dp.cos avTovs 8et 
a&s etraf avp.(f)ep€t ydp Trj ■noket. /cat p.r]v ov8' e/cetro' ye 
8^AoV kaTtv rjp.lv, (os evrt Xeppdvr^aov ov\ i]^et' dkk^ eiy e/c 
Tr]S eTTiaTokr]s 8et <TK07reti' r]S e^re/xx/^e Trpoy vixds, dp.vvelaOai 

17 (f)r]at Tovs €V Xeppor^/rrw, d.v p.\v Toivvv ?) to avveaTr]Kos 20 
[94] aTpdTevp.a, Ka\ Trj x^P? ^or]6rjaat bvvrjaeTai Kal t&v (Keivov 

rt KaKQs TToirjaat' et b' djTa^ btakv6r]aeTat, ri TTOti]aop.ev, 
av eTTt Xepp6vr]aov tr};J' Kptvovp.ev AtoTTeiOr] vi] Ata.' Kat ri 
Ta 7Tpdyp.aT etrat /ieArto); ' dAA' evdevb' dv ^or]6i]aatp.ev 
avToC^ dv d' VTTo rwi' Trreu/jidrcoy /xt/ bvv(i)jxe6a; ' dkkd p.a 35 

18 At" oii^ T/^ei.' Kat rts eyyvj/rT/s efrrt tovtov; dp opdTe Koi 
koyi^ea6\ o) dvbpes 'A6r]valot, Tr]v iiTtovaav &pav tov €Tovs, 

I TovTo post KaTaffKiva^fTai S L : ante /cai vulg. 6 airi codd. : 

c/c schol. Hermog. vi 362. Blass deleto commate post irap6vr(s 
irapafxiivas S Vind. i 8 fxivuv'^ /j.(vftv SLA 9 "■opo- 

Ka\f7v Cobet : irapaKaXiffnv codd. ^o-r)Be'iv ^"ulg. : fioTjd^fiaeiv S L 

15 KaKo^aiixovwcn Wolf: KaKoZaifxovovcn codd. 20 tovto post 

trui/to-TTjKjij add. vulg. : om. S L' 22 hia(f>6apr)(T(Tat Ka\ ante 

Sta\v6r)mrai add. vulg. : om. S L' A 24 hv ^orjdriffaiijnv S L' : 

Bor}67]ffoiJ.(v cett. 25 auTot vulg. : ai/Twt S' : outcc L' : avTols 

ABF viii] nEl'1 TliN EX XEPFOXHSm [94] 

ds i)v €pr\^6v Twci otovTai bdv tov 'EAAi/o-ttoitoi' vixiav 
TTOirjaox Ka\ Trapabovvai f^tAtTTTrw; tl b\ av aTTfXdoJV €< 
QpaKi]s Kal ixrjbe ■npoa^kdoiv Xeppovija-co p/6e Bv(avTi(o (kcI 
yap ravra Koyi^ecrdi) eTrt XaAKtSa Ka\ Meyap' 7//c?; tov avTov 
5 rpoTTOV ovTTcp e7r' ^ilpebv Trpoiriv, iroTepov KpiiTTov (vdab^ 
avTov ai^vvca-dat Kal Trpoaekdelv rbv Trokip.ov Trpbs ttjv 
^Attiki]v iaa-aL, i] KaTao-Kevd^eLV eKci rtr' dcr^^oAtW avrw; 
eyftj pikv otojxai tovto. 

TavTa ToCvvv aTravTas elboTas Kal Aoyt^o/xeyov? XPV> ^^ '9 

10 (xa AC ovx fjv AioTTeC6y]s Tretparai ttj 7ro'A€t bvvafxiv irapa- 
(TKevdCd-v, TavTrjv fia(rKaivew Ka\ biaKvaaL TTeipda-dai, dAA' 
(Tepav avTovs Trpoa-TTapacrKevd^eLV Ka\ crvvevTTopovvTas €K€LV(o 
\pr]\xdTOiv Ka\ TaK^C oLKems a-vvayoovLCopievovs. d ydp tls 20 
epoLTo <t>tAt7r7ror, ' et7re /xot, TTOTep^ av (BovKolo tovtovs tovs 

15 a-TpaTLOiTas oi)s Aio7ret^)/s vvv ex^'' '''^^^ oTTOLovcrTLvao-ovv 
(ovbev yap dvTLXeyo}) evdevelv Ka\ iTap W6i]vaL0LS (vbo^eiv 
Kai TTXeLovs ytyveaOai Trjs iToXeois crvvayojvt(op4vr]s, i) 
8ta/3aAAoVrcoi' tlvojv /cat KaTyjyopovvrojv bLaaTraaOijvai Kat 
bLacfidapijvaL; ' Tavr' av oT\xaL (fn^aeiev. eld" a ^lKlttttos av 

20 ev^atro rots ^eots, ravd^ i^jxSiv TLves evOdbe iTpdTTovaLv; ur' [95] 
eri ^T/retre TTodcv ra Trjs 7t6\€0)s aTro^AcoAer diTavTa; 

Bov\o]xo.L TOLVvv [ypds^ /xerd iTappr^aLas i^erdaaL rd 21 
TTap6vTa TTpdyfxaTa Trj 7ro'Aet, Ka\ aK(\l/aadaL tl TTOLOvp.€V 
avTo\ vvv Ka\ ottojs \p(ap.€d^ avTols. ijjxeLs oijre \pr]]xar 

25 (lacfyepeLV /3ovAo'/xe^a, ovt avTo\ arpaTeveaOaL, ovTe rGiV 
KOLVMV aTriyjeadaL bvvdfxeOa, oiire rds avvrd^eLS Alott€l6€L 
btbopev, ov6^ da^ dv avrbs avrl^ TToptar^raL eiTaLVOvpev, dAAd 
^aaKaCvopLev Ka\ aKoiTOVfxev tt66€V, Ka\ tl />ie'AAet Troteii', Ka\ 22 4 yap om. S' L' «al S L : ^ cett. 5 «V 'Cpfhv ante irpdiriu 

SLAY: post -irpdnv vulg. 9 ov S' L' (cf. § 28: om. cett. 

10 irapaaKfva.Cfti' SL AY : KaTa(TK(va(eiv yu]g. ri 5ia\i"a-ai S L : 

SiaKvdv vu]g. 16 fveevuv S' A F Y : (vtTdfVf'ti' L' vulg. 22 vfiuf 

Svulg. : secl. Blass : om. Vrbinas : -jrphs v/j.asVmd. i 25 roXixwixtv 

post iTTpaTeveffdat add. vulg. cf. xi 18) : om. S L' 27 oAAa 

$a(rKalvo,uiv om. S' L' 

6* [95] AIIMOSOEXOT:^ [viii 

Travra to, ToiavTi, ovt\ fTT(ioi'jTT(p ovrcos exo/xei', tci 7/^eVep' 
avTUiV TTpaTTeiv i6i\oixev, dAA' iv /xey toXs Koyois tovs tijs 
tt6K((os kiyovTas a^C (TraLVOvixev, kv 6e rois (pyots Tots 

23 ivavTiovfxevois tovtois (TvvaymnCoiJ-eOa. Vfxds fxev toivvv 
(lu>da6^ eKaa-TOTe tov iTapLOVT epojTav, ri ovv XPV t^okIv; 5 
eyo) 8' vfxas epcorT/o-at fiovko\xai, rt ovz^ )(p7/ Kiyeiv; «t ya/) 
/x^r' eto-ot(rer€, /x^r' avrot a-TpaTevn-frr^e, \xi]Te twv kowwv 
a^€^ea6e, ixrjTe Tas a-vvTa^eLS hwaeTe, \xi]6^ oa av avTos 
avT(o TTOpicTrfTaL iaaeTe, ixi]T€ to. v]xeTep^ avToiv iTpaTTeLv 
edekrjaeTe, om exoo rt Xeyco. ot yap ijbrj ToaavTrjv e^ovaiav 10 
rotj atTLa(r6aL Kal bLalidkkeLV fiovko]xevoLs btbovTes, (oaTe 
Kal TTepl b}V (f)a(TL fxekkeLV avTov iTOLeLV, Kal iTepl TovTb)v 
TTpoKaTr\yopovvT(av aKpoaadaL, — rt dv tls keyoL; 

24 "O rt Toivvv hvvaTaL TavTa Trotetz', eviovs fxadelv v/xwv 
8et. ke^oi be jxeTa Trapprja-ias' Ka\ ydp ovb^ av dkko>s 15 
bvvaifxrjv. TTavTes o(tol TrwTTor' eKiTeTTkevKaa-L TTap' v]X(av 

[96] (TTpaTr]yoi (?/ 'ycb Trao-^^eti' otlovv TL]xoip.aL) Kal iTapd Xicoy 
Kat irap' ^Kpvdpaioiv kol Trap' o)V av eKaaTOL bvvoiVTat, 
TovTO)v rwr tijv Waiav oIkovvto)v keyo), xpi]]xaTa ka^xl^d- 

25 vovcTLV, ka]xjidvova-L 8' ot ]xev exovTes jxiav 7/ bvo vavs 20 
ekaTTova, ol be ]xeiC(i> bvvap.Lv TTkeiova. /cat bLboaaLV 01 
bLbovTes ovTe Td ]XLKpd ovTe Td irokkd dvr ovbevos {ov ydp 
ovTO) ]xaivovTaL), dAA' o)Vovp.evoL ]xi] dbLKela^aL tovs Trap' 
avT(av eKTrkeovTas epiiTopovs, jxi] avkda6aL, TrapaTTep.TTea-daL 
Td TTkola rd avT&v, rd TOLavTa- (f^aal 8' evvoias bLbovaL, /cat 25 

26 roi3ro tovvo]x e^eL rd kr]p.p.aTa TavTa. Ka\ bi] Ka\ vvv tQ) 

I roiavTi S L' : roiavra. vulg. 7 (TTpaTtvcrecrdf vulg. : arpaTevtffde 

S L O 8 AionfiOfi ante Sdcrfrf add. \ulg. : om. S L' soli 011- 

rhs om. S L' : add. vulg., cf. § 22 9 ida-nrf S' 10 edf- 

Ai7<r7jTe S L ol yap . . . StS6vTis S L' : ei yap . . . SiSore vulg. : 

61 5' &p' . . . S1S0T6 Thalheim 12 <paa-i A Y O' : &v <pacn S vulg. : 

h.v (pwm G. H. Schaefer : Stj (pa(n Baiter coll. § 43 13 uKpo- 

arrOai vulg. : aKpoarrOe SLO 14 Troif?;/ secl. Dobree, fort. recte, 

cf- § 57 15 Af|a) 5e] \t^a> Sri Blass : Se om. S' L 16 TrwnoT 

vulg. : ttot' S L Vind. i 24 /ujj S L' : ^uijSe vulg. 25 fvvoias 

S L' : iuyoiq. vulg. vm] nEPI TliN EN XEPPONH2I2I [96] 

AioTrei^ei a-TpaTtvix ^yovri (raffy&^i eoTt tovto bijkov otl 
bio(rov(rt xpW'^'^'^ ''■«yTes ovtoi' TroOev yap otecrG' aXXoO^v 
Tov pLTi]T€ XajSovTa Trap' vp.G>v p.-qh^v {xriT avTov ^xovQ^ diToOev 
lxL(r9oboTi](ret, crTpaTto^Ta^i Tpe(f)(tv; (k tov ovpavov; ovk eVrt 
5 TavTa, dAA' d(^' &v ayetpet Kal TrpocratTei Kal havit^erat, aTto 
TOVTOiv Stdyet. ovh\v ovv aWo 7TOiov(rtv ot KaTi^yopovvTe^ 27 
ev vplv 1) TTpokeyovcrtv aiTa^rt /U7j8' oTtovv eK€tv(o btbovat, w? 
Kal Tov peWrjaat hdixrovTi btKrjv, p.r] rt TToti]cravTt y ?/ KaTa- 
TTpa^aptevi^. tovt dcrlv ol Xoyot' ' //eAAet TroAtopKetr,' ' Tovi 

io''F.\kr]vas e/cStScoo-ti'.' /xe^Aet ydp Ttvt tovt(ov T(av ti]V W^rtav 
otKOVVTcov 'EkXrjvoyv; d^xeivovi ixivTav etev tG>v dXko^v i] 
Trjs TTaTpihos Ki]hecr6at. Kal t6 y ets tov 'YjKkqcnTOVTOv 28 
dcrTTep.TTetv eTepov (rTpaTi]yov tovt kcrTiv. et ydp hetvd 
TTOtet AtoTTet^rj? Kot KaTayet rd TTkola, pttKpov, ut dvhpes 

15 'A^?;i'atot, ptKpbv TTtvdKiov TavTa irdvTa Kcokv^rat hvvatT dv, [97] 
Kal keyovcrtv ol vofxoi, TavTa tovs dhtKovvTas elo-ayyekketv, 
ov fxd Ai" ov haTrdvats Kal Tpti]pecrtv T0(ravTats r]ixds avTOvs 
(f)vkdTTetv, CTTet tovto y ecrTlv viTepjSoki] ixavias' dAA' eTrt 29 
fxev Tovs exdpovs, ovs ovk ecrTt kajSelv vtto rots v6p.ots, KOt 

20 (TTpaTtciiTas Tpe(petv Kal Tpti]pets eKTTep.iretv Kal \pi]]xaT 
elcrc^epetv hel Kot dvayKaldv ecxTtv, eiit 8' r]]xds avTovs 
\l/i](f)tcrpLa, etcrayyekia, iTdpakos TavT ecTTtv. TavT 7]v ev 
(f}povovvT(t)v dvOpioTTMV, eTTi]pea(6vT(ji)v he Kal hta(f)detp6vT(DV 
Ta TTpdypad' d vvv ovTot TTOtov(rtv. Kal t6 jxev tovtcov Ttvds 3° 

25 etyat TotovTovs, hetvbv 6v ov hetvdv ecrTtv dAA' v]xeXs ol 
Kadi]p.evot ovToos ijhr] htdKet(rde, uxtt, dv p.ev Tts eliTi] 
TTapekdoi)v oTt AtoTTei6i]s ecrt twv KaKQv TTdvTo)v atrto?, ?/ 
\dpi]s 1] WptcrTO(f)(av i] ov dv twv TToktTtov etTTi] tls, evdeoos 

8 /coTaTpa|oyu.€V<j) S L' Y Vind. I : (TvyKaTairpa^aiJ.ev(f) a.h lo yutAfi] 

fifWfi S' L' 13 flffTTffxirfiv S L' Vind. i : fKirefxiretv vulg. 

15 KwXvcrai codd. : €7ri(rx«i»' Etym. M. s. v. irivdKiov, Blass 17 aC 

ou B F O (cf. § 19) : Aia S L' vulg. 22 toCt' ^(ttiv scripsi cum L' : 

toCt' co-Tij' S : TouT* eo-Tij/ Blass : toDt' 4(ttIv iKavd vulg. L corr. 
27 Tuv KaKoiv ante iravTuiv S L Vind. i : post irdvTov vulg. 28 twv 

iro\tTwv ante etin] tis SLAY: post etinj tis vulg. ffirr)] ('(voi 

Aug. 2 Harleianus Blass coll. Liban. Herm. ix 44, 30 [97] AIIMO:£0E\OT1 [viii 

31 (f)aTe Ka\ dopvjHeW wj o/;(Jaj9 Aeyef ar oe irapfKOujv Aeyj/ 
TLS Takt^Oti, oTL ' A>//jetr', Wdi-jvalof iravTUiv Tdv KUKGiV Ka\ 
Tu>v TTpayp.a.T(X)V tovtmv «iJtAiTTTros eor airiof ei yap (Kelvos 
rjyev rj(TV\Lav, ovbev av rjv TTpayp.a rjj 7ro'Aet, ojs fjikv ovk 
aXr]6rj ravT* ((ttIv ovk e^er' avTL\iy€LV, ayderrBaL 8e' /xot 5 

32 60/cetre Kat aj(T7rep d7roAAvi'at rt vojXLCeLv, aXrLov oe tovtojv 
{KaC [xoL TTpbs 6i(t>v, oTav elveKa tov j3€\tl(ttov Ae'y(o, efrrw 

Tiappr]aLa)- TTap€(TK€VCLKa(TLV V[XaS tG>V TT0kLT^V0lxh'(k>V tvLOL 

■ €V ixev rat9 eKKA^/crtat? (})oj3€pov9 Kal xaAeiTovs, iv 6e rat? 
Trapao-Kevats rat? tov ttoX^jxov pq.dvp.ovi kul (vKaTa(f)poin]- 10 
rovs. av jxkv ovv tov atrior etTT?/ ri? ov 1(t6^ otl \ri-^€(T6€ 
Tiap vpuv avToli, (f)aT€ Kal IBov\€(t6c av 8e rotoCroi' Aey?/ 
[98] rts, 62^ KpaTi](ravTai rots oTrAots, aAAcos 6' ovk eo^rtr /coAdo-at, 
ovK ex^er', oljxaL, tl 7rot?/crere, e^eAeyxo^/xecot 8' dx^eo-^e. 

33 ^XP^l^' y^P' ^ dfSpes 'A^T/z^atot, rovvavTLOv ?/ i^w d^rai^ras 15 
roi;? TToX.LTevop.a'ovs ev jxev rats eKKA7/o-tats 7rpdous Kat 
(f)Lkav6p(oiTovs vixas e^L^CLV elvaL (^rpos ydp v/xds avroi/s 
Kat roi)s cri;///jidxous ey ravrais eo-rl rd 8tKata), ei' 8e rats 
Trapao-Kevats rats tov 7roAe'/xoi; </)0/3epoi>? Kat xoAe7roi/s e7ri- 
8etKrw'af 7rpds ydp rous ex^povs Kat rovs di^rtTrdAous eKetJ'ds 20 

34 eo-0' dycjji'. i'i5i' 8e ^Tj/xaycoyoiSrres iJ/Ads Kat \apL^6p.evoL Ka6^ 
v7Tepj3oKi]v ovTO) hLaTe6i]Ka(rLv, uxtt ev pLev rats eKKA?/crtats 
Tpv(f)av Kal KoKaKeve(T6aL TrdvTa Trpds r}bovi]V aKOvovTas, ev 
8e rots TTpdyp.arTL Ka\ rots yLyvofxevoLS 7rept roij' eo-xaroui' 
7/87/ Kti'8i)j'edet2'. </)epe ydp 7rpds Atds, et Adyor' vpids dTratr?/- 25 
o-etaz' ot "E\Xr]ves S)V wv\ iTapeLKaTe KaLpS)v hLa p(i6v]XLav, 

35 Kat epoLv6^ vixds, ' drdpes 'A^j/ratot, irefXTTed^ <»)S i]p.ds eKa- 
(XTOTe 7rpe'o-/3ets, Kat Xeye6^ ws e7rt/3ovAedet 4>tAt7r7ros ^/xiv Kat 
Trdort rots "E/\A?jflrt, Kat cos c/jvAdrreo-^at oet roi' dv6po)TTov, 

2 5 dvSpf s ante 'Ae7jfa?oi add. viilg. : om. S L' soli 5 ex*''* 

vulg. : j'|eTf .S. Aut exsTf . . . &x6((Tdai Sf legendum cf. §§ 30, 33) 
aut 6|eT' . . . Sx6<c0«' S" a^ cum Blassio 8 iVas S L' : iifxM iK 

■KoWov vulg. : (K TToWov u/iaj Vind. i 19 tntSftKi/wai^ dn-oSriKViJcai 

H. Wolf 20 f/cfTvos S L' : tV fKflvan cctt. vin] nEPI TI2X EN XEPPONH2I2I [98] 

Kol TrdvTa tu toiuvtl; ' avdyKrj (^daKew Ka\ oixoXoyeiv 
TTOLovixev yap TavTa. ' eir', o» rrdvTojv dvOpoiTToov ^avko- 
TttTOL, beKa jxrjvas d7royevop.h'ov TavOpcaTiov Kal roVo) Kal 
^eLp.G)VL Ka\ TTokip.oL^ d7ro\rj(f)6€VTos axTTe /x?) dv hvvaaOaL 
5 (TravfXOe^LV OLKahe, ovtc tijv EvjSoLav ijXevOepcacraTe, ovt€ 36 
Tcov vpiiT^poiv avTCjv ovhev €Kop.L(Ta(Td€, aAA' eKelvos ^(v 
vfx&v OLKOL ix€v6vT(tiv, a-)(^oXi]v dy6vT(jL)V, vyLaLvovTcov (et bi} 
Tovs TCL TOLavTa TTOLovvTas vyLaLV€LV (pri^TaLjxev), 8v' €v Kv(3oLCL [99] 
KaT€(TT)]a-€ Tvpdvvovs, Tov [xev diravTLKpv tjJs ^Attlkijs (ttl- 

10 TeLxCaas, tov 8' eTTt ^KLaOov, vpiels 8' ovbe TavT aTTeXva-aa-de, 37 
€1 ixrjbev aAA' ((Sovkecrdc, dAA' etaKare; d(^iaTaTe bijkov otl 
avTU), Ka\ (f)av€p6v 7re7rot7/Kare ort ovS' dv 8eKd/ct9 diToOdvi], 
ovbev [xdWov KLvi^aea-Oe. tl ovv 7rpeo-/3evere Kot /carjjyopetre 
Kot TTpdyjxaO^ i]]xlv iTap^xeTe; ' dv TavTa keyojaL, tC ipovjxev 

15 1] TL (f)-qaopL€v, ^AOi^valoL; eyo) ftei' ydp ovx opcS. 

Etcrt TOLVVV TLV€S ot TOT^ €^€\€yX€LV TOV TTUpL^VT oXoVTaL, 3^ 

eTretSdi' ipooT-qa-oja-L ' tl ovv xpi] ttol€Lv; ' ot? eycb fxev t6 
bLKata.aTov /cat dXriOiaTaTov tovt dTT0KpLV0vp.aL, TavTa p.i] 
TTOulv a vvv\ TTOtetre, ov ]xi]V dAAd /cat /ca^' eKaaTOv d/cpt/3ws 

20 e/j<3. /cat OTTOis, tocrTrep ipojT&crL TTpoOvp.a^s, ovto) /cai TTOteti' 
e^eAT/o-ovo-ti^. TTpG)Tov ]x4v, S) dvbpes ^AOr^valoL, tovto iTap 39 
v]xlv avTols /3e/3atcos yrwz^at, ort t?] 7ro'Aet 4>tAt7r7ros TroAe/xet 
fcal r?)y €lpr]vr\v XiXvK^v (/cat Trawo-ao-^e Trepi rovrou /car?;- 
yopowre? dAA^/Ao)!;) /cai /ca/coVovs juteV eo-rt /cai kyOpos oki] 

25 rf; 7ro'Aet /cai rw r?;s 7ro'Aeto9 ibd^fjeL, iTpoa-Oi^cro) 8e /cai rot? 4° 
€V Tj] 7ro'Aet TTaa-Lv dvOp(t>TTOLS, Ka\ toIs [xdkLo-T oiojxivoLS avTia 

4 airoXrjcpOevTos S corr. : aito\(i<p64vros S^ L Vind. i /ut) &!/] fort. 
/i7}5' &;/ Voemel 7-8 5^ . . . (pria-aifiev Normann coll. Aristid. ix 

p. 360 W : 5^ . . . <p-fi(raiev S L' soli : Sfi . . . (prjffat vulg. : Su . . . 
(pi](rat(v Vind. 3. 4 10 2,Kideov S L : 2Kidd<f! vulg. ri /caJ 

ante a^peffTarf add. vulg. : om. S L soli 13 u^frs ^e post ixaWov 

add. vulg. : om. SL'A irpia&tiiTe S L' Vind. i O 'cf. xvi 1) : 

TTpffffifvea-de vulg. 15 Si HvSpes ante 'A0T)ca?oi add. vulg. : om. 

S L 17 fpcDTTjo-wffi] 4pu>Ti\ari S L' 21 idt\-t](rov(riv S L' A Y : 

49e\-fiaufftv vulg. 23 iravffair^e] Travaaadai A' Dobree, mox 

(faTTj^opoCvTas Cobet [99] AHMOSGEXOTli: [viii 

XapiCecrdat (ei 8e /x??, (TKe\}/d(T0iov EvdvKpdT^] Kal AacrOevri 
Tovs 'OXvvdiovi, 0% OOKoDiTes oiKeioVar' avT^ hiaKein-Oai, 
eTretS?/ rr/i^ t:6Kiv Ttpovhoaav, TrdvTUJV KaKia-T dTTo\(t)\aaLv), 
ovbein [X€VTOL p.dXXov t/ tt/ ■nokiTeia. TToXep.el ovo iTTLfiovXevei, 
Kal (TKOTret p.dkkov ovbe €V TUiv irdvTojv, ?/ Tro)? TavTrjv KaTa- 5 

41 Afrret. Kat tovt €lkot(ji}s TpoTiov TLva rrpaTTfL' oLOev yap 
dKpLl3u)S OTL ovb' av TrdvTCtiV tcHv d\\(DV yevrjTaL KvpLos, 

[100] ovbev ecTT avT^ ^e^aLoos exety, ^tos av v/ieis bi]p.oKpaTri(rOe, 
aAA' edv Trore (rvp.f3?] tl TTTalcrp.a, h TToWd yeVotr' dv dvOp(oTT(o, 
i]^€L TrdvTa Ta vvv a-vp.(ie^La(T]xiva koX KaTa(f)(v^€TaL iTpbs 10 

42 vp.ds' ecrre ydp v]xeLS ovk avTol TTkeovfKTjja-aL Kal KaTaayelv 
dpyi]v eS 7re(/)UKo'res, dAA' €Tepov Aa/3etf KcoACo-at KOt i\ovT 
d(})€XiaOaL beLVoi, Ka\ oAaj? evoykiiaaL toIs dpyeLV jBovko- 
p.ivoLS Kat TTavTas dvOpdiiTovs et? ikevOepCav i^ekiaOat 
€T0Lp.0L, ovKovv ^ovkeTaL ToTs kavTov Katpots Ti]v TTap 15 
vp.(t)V ekevOepCav e(f)ebpeveLV, ovbe iTokkov bel, ov KaKois ovb 

43 dpyu)9 ravTa koyL^6p.evos. Trpo^Tov /xey 8?/ tovto bel, e\Opov 
vTTeLki^^pevaL Trjs TTokLTeCas Kal Trjs br]]xoKpaTLas dbiakkaKTOv 
eKeXvov et ydp ]xi] tovto iTeLaOr^aeaOe rats ylrvyais, ovk 
eOeki']aeO' virep rwr TTpayp,dT(i)V aiTOvbd^eLV' bevTepov b 20 
elbevaL (Ta0(Ss ort TTdvO' daa TTpayp.aTeveTaL KOii KaTa- 
aKevd^eTaL vvv, em ti]v i]p.eTepav TrdAti- TrapafTKevd^erat, 
Kot oTrou rt? eKelvov dp.vv€Tat, ei>TavO' vTTep ?//xa»r d]xvv€TaL. 

44 ov ydp ovTO) y evi]Oi]s ovbels os VTTokajxjSdveL tov 4>tAt7r7roi; 

I crKe^pd(rd(vi' Cobet : ffKe\}/d(T6a)(Tav vulg. : ffKt^affO' i>s i»' L' : ffKe\i/fffd' 
ws t(v S 5 TrdJs S L' : Sircos vulg. KaTaXvffa S L corr. Y : 

KaTaAvfft) vulg.. cf. x 1 1 6 vvv ye Srj ante irpctTTci a(J(J. vulg. (cf. 

vi 17, x'12) : om. S L' A Y 8 ^ffr' SL (cf x 13) : tffrai cett. 

S-qpLOKpaTelffOe S A 9 ti vulg. : tivI S L soli &i/ yfvotro A Y 

10 i/D;/ om. AYO: i3el. Blass, cf. xviii 314 ffvij.0efitaffueva'\ 

^epiafffxfva A YO 13 SeivoQ om. x 14 : del. Benseler 14 ef- 

eKiffQat x 14 cf. xxiii 91 et Aristid. i 730): a.(pe\effdat S L' A O : 
i^a(pe\effdat vulg. 15 'eToi/jtot] Seivoi x 14. Benseler 16 viu.oiv 

S L O : v/alv vulg., cf. X 14 17 8)7 x 15 : &»/ S L' : Sv Sta vulg. 

18 Ka) Tr}s S-niitoKpaTtas secl. Cobet 22 irapaffKevdCeTat S L A Y O : 

KttTaffKevdCerat vulg. 23 r;^(iv vulg. : vjj.wv S L Y O alterum 

afji.vveTat S L Y corr. : d^ui^frTai cett. et schol. 24 ts viroKafji^dvei 

S L soli : iliffTe vnuKafifidvetv vulg. et x 15 vin] nEPI TilN EN XEPPONHSfll [100] 

rwr [xkv iv &paKi] KttKOJV {tC yap av akKo tls etTTOi Apoyyikov 
Kal Kai3v\i]v Kal Mda-Tetpav koI a vvv e^atpei [xat KaTa- 
(TK€vd^€Tai\;) TOVToyv p.\v (Tndvp.eXv Kal viTep tov ravTa 
AajQeo' koI irovovs Ka\ xeijJL&vas Kal tov^s icrxdTovs Ktvbvvov^ 
5 VTiop.ivdv, tS)V 8' ^ A6r]va[(ov Kip.evoDV Kal veuipioiv Kal Tptrjpm' 45 
Kal t5>v epyoiv TOiv dpyvpetojv Kat ToaovTOJV TTpocr6bo)v ovk 
eTTtOvpietv, dXX.d TavTa piev vjuas idaetv eyetv, viTep be tQv 
p.ektV(i>v Kal tS)V oXvpcav Tm> iv rots &pqKtots crtpols ev tu> [lOlJ 
(3apd6p(^ )(^etp.d^etv. ovk eo-rt TavTa, dXXa KaKelv^ viTep tov 

10 TovT(av yeve(r6at Kvptos koX TokKa iTdvTa Trpayp.aTeveTat. 
TL ovv ev (fipovovvTuiv dv6p(aTTa)v ecTTiv; elhoTas raCra Kat 46 
eyrcoKoras ti]v p.ev VTTepjidkkovcTav Kot dvi]KeaTov TavTi]v 
pqdvpLtav diTo6e(r6at, \pi]p.aTa 6' el(r(j)epetv Kal roi/? avp.- 
jua)(ODS d^tovv, Kal ottojs to (TvvecrTi^Kos tovto crvp.jj.evel 

15 (TTpdTevpi' opdv Kat irpdTTetv, tV ooa-nep eKelvos eTot]xov eyjet 
hvva]xtv Ti]v dhtKi]crovcrav koX KaTabovkoj(Top.evrjv diTavTas 
Tovs "Ekki]vas, ovTOi Tr]V crbicrovcrav v]xels koX l3or]6r]aovaav 
aTTa(Ttv eTotpiov e)(rjre. ov ydp ecTTt j3oi]6eLats XP^I^^^''^'^^ 47 
ovheiTOT ovhev tS>v heovToov iTpd^at, dkXd KaTacTKevdcravTas 

20 hel hvvap.tv, Kal Tpo(f)i]v TavTi] TToptcravTas Kat Tap.Las Kat 
hr]p.o(Tiovs, Kal ottcos ei^t Tr]V t5>v \pr]]idTO)V (f)vkaKi]v dKpL- 
j3e(TTdTi]v yeve(T6aL, ovto) TTOLi^cravTas, tov ]xev tG)V ^pi^^xdT^av 
koyov TTapd tovto)V ka]x^dveLV, tov he twv epyo)v TTapct 
Tov aTpaTr]yov. Kav ovto) TTotr^crr^Te Kal TavT edekr]ai]6^ 

25 ws dkr]6o)s, dyetv etpi]vi]V htKaiav koI [xevetv eirl Ttjs avTov 

I rl vulg. et Harpocration s. v. Md^TTfipa et x 15 : oii S L' &j/ 

&\\o Tis (Ittol S L A Y : &\\o tis tt.v fhr) al.: &\\o ti$ t^inri Blass hic et 
X 15 2 Kal MdffTttpai/] om. S' L' Ka\ KaTaffKevdCeTatl secl. 

Weil, cf. § 43 5 'KQ-nvaiwv S L' soli : 'A9i}f7j(r» vulg., cf. x 16 

7 vixas fdfffLV A Y, cf. x 16 : edfffiv vfias vulg. : idcreiv Tj/ias S L 
12 avfiKfcrTov vulg. : avuKa<TTov S L' : avtiKfffrov L corr. 14 (rvfx- 

/lefjr Vrbinas : a-vfxfjifvot SL Vind. i : avfifiivft (vel -jj) al. 18 eo-Ti 

S' vulg. : eveffrt S corr. L, cf. x 22 20 Ka] post TO;uiay om. 

vulg. : add. S L A Y B 24 toCt' 4ee\y](ir)re vulg. 'cf ii 13, x 23) : 

rire (de\-l)ffrire S L' soli : roO' e\riffe' Blass, coll. x 23 : «A7)o-0e Y yp. 
25 Ka\ ante /xeveiv om. S L' Blass : add. vulg. [loi] AI-IMOS0ENOT2 fviii 

'I^lKlttttov ai'ayKd(T€T€, ov fxel^ov ovdiv av ytvoiT ayadov, if 
TToXeixya-eT e^ t(rov. 

48 Ei 8e r(p boKet Tavra Kal SaTrarrj? ixcydXrii Kal ttovwv 
TToWcov Kal TTpayixaTdai etrat, Kal [xd/C opdca^i ooKer aAA' 
€av koyiai-jTai tci tt/ TroAet /xcra ravra y€vr](r6[xeva, av raura 5 
1X1} ^6ikr\, evpi](reL Avo-treAoCy t6 eKovTas TTOLflv tu beovTa. 

49 et ix€V ydp ((ttl tls iyyvrjT-tj^ 6eG)V {ov yap dv6p(aTT0iV y 
ov8ets av yevoLT^ d^Lo^pecos TrjkLKOVTOv TTpdyjxaTos) W9, edv 
dyr]6^ ij(TV)(jiav Ka\ aTravTa TTpori(r6e, ovK ctt' avTOvs vpidi 

[102] reAeurftii' eKeti^o? 7/^et, alcr^pov p.\v vr) tov ACa Kal TTavTas 10 
deovs Kal dvd^Lov vp.5>v koX toov vTTapyovT^jdV Tr\ 7ro'Aet Kai 
TTeTTpayixevoiiV rot? TrpoyovoLS, r)/s tSta? eve^a p(i6vixLas tovs 
dWovs TrdvTas "EAA?/2'a9 ct? SovAeta^* TTpoe(r6aL, Kal tyuiy 
avTos pLev TedvdvaL pi.d\kov av ?/ TavT elpriKevaL j3ovkoLixi]v' ov 
/117/2' dAA' et rt? aAAos Ae'yet Kal vpid? Tret^et, e(rrco, //?/ dixvverr6e, 15 

50 (XTTavTa iTp6e(r6e. el be pLi]bevL tovto boKel, TovvavTLOv be 
TTpoLcrpLev aTTavTes, otl oo-o) dv TrXeL^viov edcrojixev eKelvov 
yeve(r6aL KvpLov, TO(rovT(j) xaAeTrcore^po) Kat lcr^^ypoTepbd XPV- 
cr6}xe6^ e\6p(h, ttol dvabv6p.e6a; 7/ rt fxeX.kop.ev; ?/ tt6t\ a> 

51 dvbpes ^A^ipaLoi, Ta beovTa TTOLelv e6ekii(roixev; oTav luj 20 
Ai" CLvayKaLov f], dAA' ?;i' piev dv tls ekev^epcjv dvdpcjTTUiV 
dvdyKi]V etTTOt, 01» ix6vov ijbi] TTdpeaTLV, dkkd kol rdAai 
irapekiikv^e, ti]v be Tdiv bovkiov dTTevx€(r6aL biiiTOv fxr] 
yevecr6aL bel. bLCKl^epeL be tl; otl e(TT\v ekev6ep(f p-ev 
dv6p(t>TT(i) p.eyLcrTi] dvdyKi] rj VTtep tmv yLyropevcov al(ryyvr], 25 
Kat pieL^cx) TavTi]S ovk otS' i]VTLV^ dv eLTTOLixev bovkio be 

3 fxeyd.A-ns'] ttoAA^s F B L corr. et x 24 5 Xoylat^Tat vulg. et 

rhetores : \oyiCriTat S L' A, cf. x 24 6 iroif7v post 46f\ri {9i\T] 

S L') add. vulg. hic et x 24 : om. S L' 7 post (yyvrjTris add. 

r]fjuv (vel v/j.7p) vulg. : om. S L' soli ir tovs ante d(ovs S 

vulg. : om. A Y 16 fj.r)5ev\~\ /j.rjSfvi fxfv V O post tovto add. 

lj.riT( SL : om. cett. Se' t( F' B' 19 trol] ti al. 21 dra- 

yKotov S L' : avdyKri Tts vuig., cf. iv 10, x 27 23 Srfrrov /xi] 

y(Vf(rdat'] om. S L', habent codd. omn. x 27, cf. xxiv 57, xxv 31 
25 ytyvofj.fvei!V S L' A Y et x 27 : TpayfiaToiv vulg. , cf. iv 10 : yiyvofifvcov 
TrpayfJiaTwv al. 26 (tTroiui.fv S L' soli : ("nrot Tiy vulg. et x 27 : (Irrri 

Ti$ al. viiil nEPI T£)N EN XEPPONH2I2I [102] 

TTkiiyal ml 6 tov aoj^aTo^i aiKio-juos', h ixT^re yevoLro ovTe 
XeyeLi' a^iov. 

YldvTa Toivvv Tdk)C elTTwv av rjb^oos, Kal beC^as ov TpoTTOv 52 
V[JMS €Vioi KaTairokLTCvovTaL, TCL fjikv aAA' iaa-ai' dkk' eTreLbdv 
5 TL tS)V irpb^ fPikLTTTrov e/xTTf (77/, €v9vs dvaa-Tds rts Aeyei to 
Tijv elpr^jvrjv dyeLV o)? dyadov Kal t6 Tpecpeiv bvvapLLv p.eydki]v 
ws ■ya^^''^'^^'' '^^' * hLapTTdCeiv TLve^ Ta xpi]ixaTa jSovkovTaL,^ 
Kal TOLovTOVS koyovs, e£ wr dvajSdkkova-L fxev vjxds, rjcrvy^Lav 

8e TTOLOVa-LV €KeLVlO TTpdTTeLV 6 TL ^OVkeTaL. iK 8e TOVTUiV 53 

10 TTepLyCyveTaL, v^lv pJkv r] o-xoA?) Kal ro ixt]bev ijbr] Troteiv, a [103J 
6e'6otx' oTTcos fxr]TTO&' rjyi](rea-d^ eTTt TTokkS) yeyevfjadaL, tovtols 
6' at xaptres Kat 6 [XLado^i 6 TovTm'. eyct) 8' oXofxaL ti]v \xkv 
elpifvriv dyeLV ovx vixds belv Tret^eti', ot TTeTTeLap.ivoL Kd6i]a6e, 
dkka Tov Ta tov TTokeixov TTpaTTovTa' dv ydp eKetyos TTeLadf], 

15 Ta y a0' vixSiV vTTdp\ev voixLCjtLV 8' eu'at yakeird ovy^ da 54 
dv ets a-MTiipiav haTTavS^ixev, dkk' h TTeLaoixeOa, dv ravTa ixij 
'6ekujp.ev TTOLeXv Kal to ' hLapTTaa6riaeTaL Ta -ypriixaTa ' rw 
<f)vkaK7]V eliTeLV 8t' ?5? crco^?/(Terat KCoAvetz', ov-xj. r<S Tov 
a-vix(f)epovTos d^eaTavaL, KaLTOL eyoiy dyavaKTU) Kal avTo 55 

ao tovt\ u) dvhpes 'A6i]vaL0L, et Ta jxev xprnxaTa kvirel TLvdi 
vixQiV et 8tap7racr^?/o-erai, d Kat (f^vkaTTeLV Kal Koka^eiV Tovi 
dbLKovvras e0' vixu' eaTL, t)]v 8' EAAaSa TTaaav ovTooaL 
4>tAt7r7ros e^j^e^rji dpTTdC,a>v ov kvTTel, kuI tuvt e(f)' vixdi 
dpTTa{u)v. 

25 Tt TTor' ovv ea-TL to atrtor, co dvbpes 'A^?/^'atot, to tov 56 
fxev ovTO) (pavepws aTpaTevovTa, dbLKOvvTa, iTokeLS KaTakajx- 
^dvovTa, ixr]beva tovtojv TT^aiTOT elTTelv o)S TTokeixov TTOtet, 

§§ 52-67, cf. X 55-70 10 ^St)] flvai 5U II rjyricTfade 

O : Tty{)(Teffdai B : riyfia-ri^ree cett , cf. ix 75 15 virdpxfi S corr. L corr. 

et X 56 : virapxf^v S' \} : '^roifj.a v-rrdpxft (vel u7rapx«' froifj.a) (:ett., cf. 
§ 5 17 5tap-n-a(T6Ti(rfTai A O' B S corr. : SiapiTa(Tdri(7e(76ai S' vujg.. 

cf. X 56 18 (iirflv^^ evpuv x 56 19 a(pt<rrdvat] a.iro(TTrivai 

X 56 S vulg. 23 f(pf^ris post <Pl\nnros S L : post ira(Tav vulg. et 

X 57, cf. xxi 1 19 25 tJ» rbi/ S L A Y F : toC Tbj/ vulg., cf. ix 63 

26 (TrpaTfvovTa om. A et x 58 : del. Dobree 27 aSiKeT Ka\ ante 

TTuKffxov iroi(7 add. vulg. : om. S L' soli, cf. x 58 [103] ATIMOSeEXOT^ [viii 

T0V9 8e fXlj €1TLTp€TT€Ll' /x>j8e TTpoUcrOaL TaVTU (TVp.^0VKiVOl<Tas , 

57 TovTOVi Tov TTokep.ov TTOLijo-eLV aLTLa(rdaL; eya> StOa^oc otl 

Tr]V opyi]v rjv (Ikos ((ttl yevlcrOaL Trap' vp.Q>v, av tl XviTricrOe 

70) TT0\ip.(i}, €LS TOVi VTT€p Vp.(t)V X^JOVTai TCL jii\TL(TTa Tpe\j/aL 

j3ov\ovTaL, Lva TovTovi KpLvrjTe, py ^hLkLiTiTov ap.vvr](T6e, kcll 5 
KaTr]yop^(TLV avToi, p.r] hLKi]v bw(TLV u)V ttolovctl vvv. tovt' 
aiiTors' 8w'arat to keycLv ojs apa ^ovkovTaL TToXepov TLva 
TTOLyaaL Trap' vpuv, Kal TTepl tovtov 77 OLahLKaaia avTi] i(TTiv. 
I- ^J iyio 8' ot8' d/cpt/jais ort ov ypdxj/avTos ^ Adi]vai(ji}v ovbevos 

■JTU) TTokepiOv, Kal aWa TToWa 4>tAt7r7ros exfi Twy tt/s 7ro'Aea)j 10 
Kat vvv ets KapStai' TreVo/i^e (3oi]6€Lav. et pevTOL jSovkoixed^ 
^jw.ets fxi] TTpo(nTOL€l(T9aL TToKi]x{LV avTov r]p.LV, avor^TOTaTos 
TTavToiV av eh] t^v ovtcov avOpooTTajv, et tovt^ e^eAe'yxoi. 

59 dAA' eTretSai; ctt' avTovs r]pLas h], Ti (\>r](Topev ; iKelvos ixev 
yap GV TTok€]j.elv, axTiTep ovh^ 'Xlpetrats, Twy (TTpaTLojTCov 15 
ovT(DV iv Tji x^pa, ovbe 4>epatots TTpoTepov, Trpos to. retx'/ 
7Tpocr(3dKk(i)V avTWV, ovb' ^OkvvOioLS i^ dpxrjs, ecos iv avTrj 
Trj x^P? '''^ (TTpdTev]xa TTapi]v e^o^v. i] Ka\ TOTe tovs 
dpvvecrOaL KekevovTas iToke^xov iTOLelv (^i](TO]xev; ovkovv vtto- 
koLTTOV bovkeveLV ov yap dkko y ovbev ecTTL fxeTa^v tov 20 

60 pi']T^ d]xvvecr6aL ]xi]t dyeLV r]CTv\^iav idcr6aL. Kal fxr^v ov\ VTTep 
t&v tcrcav vplv kou, rots dkkoLs ecr6^ Kivbvvos' ov ydp v^' 
avT(^ Ti]v TTokLv TT0Li]CTa(r6aL jiovkeTaL ^ikL-mros, dkk" oAojs 
dreAety. olbev ydp dKpt/Sws ort bovkeveLV ]xev v]xels ovt 
ideki](reTe, ovt , dv i6eki]crr]Te, eTTLCTTr^cTecrOe {dp\eLV ydp 25 

2 Troirj(rfiv S L : irotflv cett. et x 58 3 yfvtcrdai S L A Y : 

ylyvecrdai vulg. vfjiwv vulg. : vfjuv S L soli 6 post /carTj- 

yopuaiv add. /xfv vulg. : om. S L soli post SiKrjv add. Se vulg. : 

om. S L 8 Kal TTfpl . . . icTTiv secl. Benseler rovrov 

SLA: rovroiv vulg. 10 tto) om. vulg. : add. S L' soli. cf. 

X 60 14 r6rf post <pr](ToiJifv add. A Y : om. S L' B O. cf. x 60 

15 post iro\t/x(7v add. rifuv A B Y O : V'"»' «V*'" ^'•J'?- • °^- ^ ^' ^^ 
X 61 ruv] om. S in x 61 16 irp6repov . . . irpoa-^dWaiv S L' : 

Trp6ripov Tp\v ^ . . . TTpoir^akelv cett., cf. x 61 17 &v post ea>s 

add. vulg. : om. S L B 22 iyu?»' vulg. : jjixiv S L post iifuv 

add Tf vulg. : om. SL 25 4iri(rrT\(rf(r6( SLA : iirlaraadi vulg., 

cf. x 62 viii] nEPI Ti2N EX XEFPONH2I)I [104] 

etco^are), Trpdyfj.aTa avrOt TTapaa-\€lv, av Kaipov Xdjiy-iTe, 
TrAetco tmv aAAcor dv6pa>T:o)V aTTdvTOiV bvvrjo-ea-de. 

*lis ovv vTTep tS>v kcT\dTOiV ovTos tov dy&vos, ovtoo 6i 
TTpoa-i]K€L yiyvuxTKeiv, Kal rovs TTdTpaKOTOS avTovs eK€LV(o 
5 fXLo-^LV KdiTOTVinTavLaaL' ov yap eaTLV, ovk ^o-tl tS>v e^co ttjs 
TToAeft)? ^yOpGtv KpaTTJa-aL, iTplv av tovs €V avTjj Trj 7ro'Aei 
Kokdai-iT^ k\6povs. tt66€V oUade vvv avTov vlSpCCfLV vpjds 62 
{ovh\v ydp aAA' ep-OLy^ boKel iTOLelv rj tovto) Kal tovs \xkv [105] 
aAAous eS Trotowra, et yii)h\v dXko, e^cTraray, ^jiiti' 8' aTretAeti' 

10 7/8?/; otoi' 0erraAoi/s' TToAAa hovs vin^ydyeT^ eh ti]v vvv 
TTapova-av hovXeCav ov8' av etTreti' 8watr' ovhels daa tovs 
TaXaLTTcapovs ^OX.vv6lovs TrpoTepov hovs YloTeChaLav i^rjTTdTrja-e 
Kal 7To'AA' €T€pa' &i]l3aCovs vvv v-ndy^L ti]v Botoortay avrots 63 
TTapahovs Kol diTaKXd^as TTok^ixov ttoWov Kal x^aXerTov' ojo-re 

15 KapTTOio-dixivoC tlv (KaaToi tovtoov TTkeove^Cav ol pkv rjhr] 
TTeTTov^aa-LV cl hr] TTavTes laaaLV, ol 8' OTav TTore a-v]J.fir] 
TTeCa-ovTaL. vjuets 8' u>v fxev f d7Tea-Tepr]a6e,f (rtcoTrw" aAA' 
€V avT^ rw T-i]V €lpi]Vi]v TTOLrjaaadaL, 7ro'o-' e^ijTTdTrjade, 
TToaoiV dTTia-Tepr^ade. ov^^t 4>coKe'as', ov Tlvkas, ov)(l raTTt 64 

20 QpqKi]s, AopCa-Kov, ^ippLov, tov Kepa-ojSXeTTTriv avTov; ov 
vvv Tr]V ttoKlv ti]v KaphLavcav €\(L Kal 6/xoAoyet; rt Tror' 
ovv (KeCvojs TOLS aAAots Kai ov tov avTov TpoiTov V]uv 
TTpoa(f)€p€TaL; OTL iv p.6vr] tS>v iTaaoiV Tro'Aecoi; ti] vfx^Tipq 

3 ovTos^ iffofj.evov x 63 oi;tw irpocr-fiKet A Y et x 63 : TrpocrrJKfy 

ovTw S L' O F : ■npoaijKii ovtw al. 7 «xOpovs S' L : «x^pous 

vnripeTovuTas eKeiycfi (cf. ix 53), aAA.' avdyKr) tovtois ilxnap irpo^6\ois 
irpocriTTaiovTas vcTTfpi^etv eKfivcov vulg. tls ante vfxas add. vulg. : 

om. S L A B Y, cf. X 24 10 virriyayfTo vulg. et x 64 : iirriyiyfTo 

S L' soli, cf. v 10 12 noT€i5oioi' secl. Wecklein 13 »cal 

rriw' erepo secl. Wecklein 16 TrovTes tcFacnv^ Tmr6vBacnv 

X 65 S gToc SLA (cf. xxiv 175' : '6 ti &v vulg. et x 65 

17 o7re(rT6pr)o-06] sic etiam x 65 : Siv ixtv aTCf crT^prjcrOe Tiws (mox 
deletis Tr6cr<>iv aTncTT. i Dobree : Siv niv rrpoamcrTfpricrOf coni. Weil. : Siv 
fifv arrf(TTtpe7crdf Blass. At, nisi fallor, vcrum vocabulum expulit illud 
ex sequentibus repetitum arrfo-TtpricTBe : huiusmodi certe aliquid sensu 
exigitur, ' quae vi et armis olim capta sunt ' 22 tKfivws] fKf^vos 

al. et X 66 vulg. [lo5] AHMOSOEXOTS [viii 

a5ei' virep twv k\6pG>v Xeydv hihoTai, Ka\ Kajiovra \pi-jp.aT 
avTov a(r(f)a\€i ((ttl \(y(i.v irap' vfxlv, Kav a(pi)py]fj.€voL to. 
VfxcTep' avTm' i)t€, ovk i)v ao-f^aAe? k4y(LV iv 'Okvvdca 

TO. fpLXLTTTTOV /UT/ (TVV (V TTiTTOvOoTlOV TOdV TT0\K<JiV 'OXvvdioiV TO) 

65 noT€Lhatav KapiTova-OaL' ovk i]v a(T(f)a\.€S keyeLV kv QeTTaXLO. 5 

Ta ^lKlttttov //.?/ rrvv ev TTerrovdoTos tov ttAt/^ovj tov 0e7*- 

Takwv tS) Tovf Tvpdvvovs eKjSakdv ^lKlttttov avTols Kal tj]V 

HvKaLav cnTohovvaL' ovk i)v iv (-)j//3ats' d(T(f)aK€S, Trplv ti]v 

L J BoLtjOTLav dTTehii)K€ Kal tovs 4>coKeas dvetKev. aAA' Wdr]vrj(TLV, 

ov piovov \\.]x(\)lttqXlv koX Tr]v KapOLavoiv xdipav diTea-Tfpr]- 10 

KOrOS ^^LkLTTTTOV, oAAa Kal KaTaa-K€vd(oVTOS Vfxlv klTLT€L\L(Tp,a 

Ti]v FtVjioLav Kal vvv em BvCdi'TLov TTapLovTos, d(r<^aAe's errri 
XeyeLV viTep ^^LkLTnrov. Kal ydp tol tovto)v pkv eK TTTO))(^cav 
evLOL Ta)(y TTkovcrLOL yiyvovTaL, KaX f^ dvo)vvpo)v Kal dh6^o)v 
h'ho^oL Kal yvcapLpoL, vpds 8e TovvavTLov (k pkv h'h6^o)v 15 
dho^OL, eK 8' €vTT6po)v aTTopoL' TToAecris yap eyo^ye iTkovTov 
ijyovpaL (Tvp]ji.d\ovs, ttlcttlv, evvoLav, S)V rrdvTOJv ead' vfxhs 
67 aiTopoL. €k 8e tov tovto)V oAtywpws ex^'^ '^"^ ^^^' '^<^-^''''C'- 
(pepecrdaL 6 pev €vhaL]xo)v Ka\ fxeyas Ka\ (j^oiiepos TTacrLV 
'EAA?/fn Ka\ fiapjSdpoLS, vfxels 8' €pr]]xoL Ka\ TaTTfLvoC, rj/ rwy 20 
(avL(t)v d(p9ovLci kapTTpoL, Ti] 8' o)v 7Tpoa-i]K€ TTapaa-Kevrj Kara- 
yikaa-TOL. ov tov avTov 8e TpdiTov irepL 6' vpoiv Ka\ TT€p\ 
avTm' (VLOVS t&v k€y6vTcov opS) (Sovkevofxevovs' v/xas ixev 
yap i]crv)(Jiav dyeLV (f)aa-\ helv, Kav tls v/xa? dhLKi], avTo\ 
h ov hvvavTaL iTap' vjxlv i]a-v\Lav dyeLV ovhevos avToiis 25 

dhLKOVVTOS. 

4 (Tvv fv irfirovOoTocv A (distinctis vocibus'^ : avvtvircKovBvrwv cett. 
5 \4yeiv secl. Herwerden 6 ra *iXi'ir7rou secl. Herwerden : 

om. SLAY in x 67 fx)) ffvv'] fxri^fv S vulg. rov 06t- 

TaXSiv^ Twv (dfTTaKwv SAO T3 vTrlp] -Kepi S' L' kolI ydp 

Toi S L A Y et X 68 : Toiyaprot vulg. 14 ylyvovTat S L : y(y6va<Ti 

yulg., cf. iii 29, X 68 18 6« S? toO] (kix^ttov S L^ F yp. Vind. i 

vfias ante fxf" ^^d. vulg. et x 69 : oni. S L' A F' TaDTo (ptpfffdai 

codd. fere omnes : ravra ' corr. tovtcdv) (TTfpfo-Bat S : TavTij (pfpffrdat 
Weil, fort. recte : tovtov tov rpo-Kov Ta TrpdyfxaTa <pfp«Tdai {irpo(T<pf- 
pfcrdat S) X 69 \-uIg. : Ta iTpdy/j.ara x 69 om. S A' vml nEPI TON EN XEPPONHSai [106] 

ETra (f>i](riv os av tv'x7/ Trapek6a>v ' ov yap e^eA.ets ypdcfjeLV, 68 
ovSe Kti'8ui'ei;ety, dAA' aToXpLos ei /<at juaAaKo'9.' eyw Se 
Opaa-vs IJ.€V Kal ^beXvpbs Kal dvatbijs ovt dfu /Lt7/re yevoLixriv, 
dvbpitoTcpov ixevTOL ttoXXmv TTavv tG>v lTap.G>s TToXLTevoixevoiv 
5 Trap' 7;ju.ty ep.avTov rjyovixaL, ocrrts /uei^ yap, o) avbpes 69 
'A^^yratot, TrapLbow h a-vvoLcreL Trj 7ro'Aet, KpiveL, bi)iieveL, 
biboia-L, KaT^yopei, ovbepLLa TavT dvbpeLa Trotet, dAA' exwy 
ivdxvpov rj/s atirou a-coTrjpLas t6 irpos xdpLV vfxlv Aeyety Kat [107] 
TToAtreveo^^at, da-<^akS)S Opaavs iaTLV oo-tls 8' lyTrep rou 
10 jSikTLO-Tov TroAAct rots vp.eTipoLS evavTLOvTat l3ovXi]fxaa-L, 
Kal /xj/8ey Xe'yei irpos x"P''^ dAAa ro ^iXTiaTov dei, Koi 

T1]V TOLaVTl]V TTOkLTciaV TTpOaLpeLTaL kv ?! TTkeLOVOiV rj TVXT] 

Kvpia yiyveTai ?/ ot XoyLafxoi, tovto)v b d]X(f)OTepo)v kavTov 
VTTevOvvov vfxlv 7rape'xet, ovtos io-T dvbpelos, Kal \pr]a-L\x6s 70 

15 ye TroAtrr/s 6 rotoCro'? k(TTLV, ov\ ol Trjs Trap' i]]xipav xapLTos 
To, jxeyLcrTa Trjs TTokeojs d7roAcoAeKo're9, ovs eyoo roo-ovrou 
8e'aj frjAoiiy ^ vofxi^HV d^iovs TroAtras r?/s TroAewy eti^at, 
co(rr' ei rts epoLTO jxe, ' etTre' fxoL, crv 8e 8r; ri Tr]V ttoKlv 
rjfxlv dyaObv TT€TToii]Kas; ' e\(av, S) dvbpes ^AdrjvaloL, Kal 

20 TpLr]papx^ias diTfLV Kal \opr]yias Kal \pi]]xdTO)v da(popas 
Kal \.v(T€LS aL\]xak(aTo)V Ka\ TOLavTas dkkas (f)Lkavdpo)TTias, 71 
ovbev dv tovtwv ('iTTOLfXL, dAA' ort tS>v tolovtoov TTokLTev- 
]xdTO)v ovbkv TTokLTevofxaL, dkka bvvdfxevos dv l(to)s, 6)cnT€p 
Kal eTepoL, Kal KaTifyopdv Kal yapi^eaOaL Ka\ br]]xeveLV Ka\ 

25 rciAA' a ttolovctlv ovtol TTOLelv, ov8' e(/)' tv tovto)V Trwiror' 
fjxavTov iTa^a, ovbk TTpoi]-)(dr\v ovO^ vtto Kepbovs ovd^ 
vTTo (fiLkoTLfxias, dkka bta]xevo) Ae'ycoy e£ &v kyo) fxkv 
TTokXS>v ikdTTO)V elfx\ Trap' vfxlv, vfxels b\ et Treia-ecrde fxoL, 

3 MT7T«] ovre S L^ 13 eavrhv ante virevOvvov S L A Y : post 

virivdvvov vulg. 15 -yt] om. S L' Vind. i 18 St; post 5e 

om. S L O' Vind. i : add. vulg. 19 t^imv S L Vind. i : y)ixliv vulg. 

23 noXiTevofiai S L B O : imroKirtvixai A Y O corr. 24 Ka\ ante 

KaTi^-yopuv om. vulg. : add. S L A Y 25 ei/ S L' 'ut videtur) : kvi 

vulg. 27 Siafxfvw vulg. : om. S' L' : 5iaT(\a> S marg. 28 Trti- 

(rto-et E. Miiller : neiBtjSi SL Vind. i : TrfieoKT0t %ulg. [io7] AnM():£C-)EX()T}i: [viii 

72 /xei^ovj av etr]Te'l/ovT(D yap irrcos aveiri^pdovov elTrelv. ovo 
e/iiotye boKel biKaiov rorrr' elvai ttoXCtov, TotavTa ttoXl- 
TevfxaO^ evpL(rK€LV i^ S>v iyoj p.\v TTpSiTos v\iu)V eo-o/xai 
(vOiojs, v/xeis 8e T(i)V aKKoiV vcrTaTOL' aKka (rvvav^a- 
V€(rdat Oei TrjV ttoKlv rois t(i)V ayadwv TToAirojy TroAtrev- 5 
\xa(TL, Kal To j3iKTL(TTov a€L, iXT] To pa(TTov aTTavTas 

[108] Xiy^LV' kii e/ceiro \xkv yap r] (f^vafi avrt] jSabtctTai, (ttI 
TovTO 8e ro) K6y(a 8et TTpodyecrdat oiOcicrKorra ror ayadbv 
ttoKlttiv. 

73 "HStj tolvvv TLvbs iJKOvrra tolovtov tl Aeyorros, o)s ap' 10 
eyoj Aeyoj p.\v del ra /3e'ATicrra, ecrrty 8' ovbev dAA' t/ Ac)yoi 
ra Trap' e/xo{5, 8et o' epyojy tt/ 7ro'Aet Kat Trpci^eojs rtro?. 
eyo) 8' ws e)(a) Trept tovto)V, Ae'^oj Trpos v/xds Kal ovk diro- 
KpvxjfOfxaL. ovb^ etrat vojxl^o) tov crvfjLiSovkevovTos vpLLV 
ipyov ovbev ttKiiv eiTrety rd ftikTiarTa. Kat tov&' ort rotToy 15 

74 exet rw TpoiTOV pqbioos ot/xat bei^etv. tcrre ydp St^ttou 
rou^' ort Tt/xo'^eo's Tror' e/ceti^os et» v/Aty ibrnxriyopria-cv ws 
8et fiorfOelv KCit tovs EvjBoias (T(L>^iLV, ot( 07j/3atot Kare- 
SouAowr' avTovs, Kal keyojv eiTrey ovrw ttojs" ' etTre fxot, 
iiovk€V€(r6€,^ e07j, ' 07//3atous €)(^ovt€S €V iv/croj, rt yjnicrea-di 20 
Kat rt 8et ttol€lv; ovk €fXTTkri(r€T€ ti^v dakaTTav, cl avbp€S 
'AOrivaToL, Tptiipo)v; ovk avacrT(xvT€S 7/8r/ TTOp€Vcr€crd ets tov 

75 rTetpatd; ov Ka6€k^€T€ tcls vavs;' ovkovv eiTre fX€V Tavd' 
6 Tt/xo'^eos, e7rot?/(rare 8' vfxels' €K 8e rovrcDi' afX(poT€po)V 
To TTpayfx' €TTpa)(6ri. et 8' 6 /xer etTrey cos oto'i' re [rd] apLO-Ta, 25 
wcTTrep eiTrey, v/xets 8' a7T€ppq6vixiicraT€ xat fxiibkv vn- 
riKov(raT€, ap' av ^v y€yov6s tl tmv t6t€ (rvfx(3aVT0)V Trj 
7ro'Aet; ovx oto'i^ re. oi/roj Toivvv xat Trepi wy di^ eyo) Ae'yc«) 
Kat Trept wv av 6 belv' ^lttii, tcl fX€V €pya Trap' vpwv avTwv 

i h.v ante Xffws adci. SFO: om. AY 10 /col ante roiovrov 

add. vulg. : om. .SL'A 14 ou5' S L: ovk cett. 22 Tropfu- 

o-eo-Oe S Vind. i: iropeve^Tee AFBYO 25 to del. Cobet 

26 post frirei/ add. rSre vulg. : om. S A Y 28 vvv vel i/u»'!") post 

Xe-yw add. vulg. : om. S L' F B 29 «ai irefji iv hv 6 5(7v' ("i-irri om. 

SL* : add. cett. viiil nEPI TnN EN XEPPONH2I2I [108] 

0]T€iT€, 'Ta be jiikTKTTa kT:i(TTi]ixr]'^ \4y€LV irapa tov 
irapLOVTOs. 

'Ey K€cf)a\aL(a S' a k^yu> (fipda-as KaTa[3fjvaL [BovkoixaL. 76 
\prifxaT (l<T(f)ep€LV (prnxl bdv ti]V VTiapyovcrav bvvafXLV 
5 (TVV€X(LV, iiravopdovvTas et tl hoKel p; /caXw? €X€lv, p/ [109] 
6(tols dv TLS atrtao-rjrat t6 oXov KaTakvovTas' 7Tp€(T{3€Li 
eKTTeixTT€Lv TTavTa)(pl Tovs hLhd^ovTas, vov6eTr](TovTas, irpd- 
^ovTas' ■napa TrdvTa Tama tovs eirl rots Trpdyfxaai hutpoho- 
KOvvTas Kokd^eLV Kal ixl(T€lv TravTax^ov, 'Iv o\ jxerpLOL Kal 

10 hLKaCovs avTovs iTape^^^ovTes ev fielBovkev^rOat hoK(a(TL Kal 
TOLS dkkoLS Kal kavTols. hv 0VT(i> ToTs TTpdyixa(TL xpriuOe 77 
Kal TTav(Tr](T&' okLy^apovvTes aiTdvToiv, t(roos dv, to-co? Kat vvv 
eTL ^ekTLd) yevoLTo. el [xevTOL KaOehel^rOe, d\pL tov dopv- 
l3rj(TaL Kal iiTaLveaaL (riTOvhdCovTes, edv he hei] tl iTOLelv 

15 dvahv6[xevoL, ov^ 6p& kdyov 6(ttls dvev rov TroLelv vixds b, 
TTpo(Ti]KeL hvvrjaeTaL ti]v iT^kLV (r&aaL. 

I To, Se fieATLffra e-irtffTrjfxr] Keyeiv codd. : & Se ^eKTKTT ^ yurj \^\eyeiv\ 
Blass : & Se ^e\Ti(TT' eveffTi Xeyeiv coni. Sandys 6 S(rois 

S L' : oTs cett. 7 Hffa &i/ SvvuvTat tt) iroAet post Ttpa^ovTas add. 

vulg. : om. S' L* soli 9 del koI ante -navTaxov add. vulg. : om. 

S L^ 13 To. \otira ante jSeATio) add. vulg. : post /SeATiw add. A Y : 

om. S L' Vind. i 
In S subscriptum 

nEPI THN EN XEPPONHSni 
IhI IZl A A A A DEMOSTH., VOL. I. IX 

KATA ^iAinnoT r 

TnO0E2I2. 

'AttXtJ tov Xoyou tovtov r/ V7r60€cri<;' 4>iXt7r7rov yap Xoyw 
/Jih' elfiT^vrjv ayovros, fpyw 8e ttoXX' uSikovvtos, crvfj.f3ovX.cvei 
TOts 'Adrjvaiot^ 6 prjTOip avaa-Trjvai Ka\ ap.vvacrOai tov /Jao-tXca, 
ws KivStVoi,' fxcyaXov koX avTOts iTnKpcjxajxivov Kat 7rao-t koivtJ 
Tois 'EXXt^o-iv. 5 

[lio] rioXXwi', 2) avbpes 'AOrjvaLOi, Xoyojv yiyvofj.ivu)v okCyov 
lclv KaO' kKda-TTjv (KKXrjo-iav Trept wi' <^I>iXt7r7ro?, a^' ov ti]v 
elpi'ivi]v ^TTOtyaaTo, ov fxovov vfxas, aXka /cat tovs aWovs 
aStKet, Kat TTavTo^v otS' oVt c\)i](TavTi>iv y av, et Kai \ja] 

TTOiOVCTL TOVTO, Kttt kcydV bclv Kttl TTpdTT€tV OTTCO? eKetyOS lO 

TTavcreTai Tijs v(3peo}S Kal biKi]v hbicrei, ets tovO' vTTi]yfx4va 
TTdvTa Tci TTpdyfxaTa Ka\ TTpoeifx^v 6pS>, &(TTi beboLKa /z?) 
l3kd(Tcf)i]ixov pikv elTT€LV, d\r]Oes 8' t/* et Kat XiyeLV aTTavTes 
el3ov\ov0' oi TTapLovTes Ka\ xeipoToveXv vpLcls e£ (x)v o)? 
cf^avkoTaT e/xeXXe Ta TTpdyjxaO' e£etj', ovk av rjyovfxai bv- 15 
2 vacrOai x^^pov ?/ vw biaTeOijvai. ttoWcl fxkv ovv lctcos ((tt^v 
aiTia TovT(x>v, KOt ov Trap' ev ovbe 8v' eis toCto to TTpdyfxaT 
dcf)iKTaL, p.dkLCTTa 8', avTrep i^eTdCrjT^ <jpOu>s, cvprfcreTe 8ta 
Toi^s yja.pLCe(rOaL p.dX\ov /) Ta ^^kTLCTTa keycLV iTpoaLpov- 
fxivovs, SiV Tives fxh', u> di>bpes WOr^vaToi, iv ols evboKi- 20 
pLovcTiv avTo\ Ka\ bvvavTtti, TavTa cf^vkaTTovTes ovbefxiav 

8 "'E.KK-r\vas post &K\ovs add. vulg. : om. S' L' soli 10 Siroo-i 

irpoff-fiKeiv post TrpaTTeiv add. vulg. : om. S L* soli 13 5' ^ vulg. : 

§f S' L* F' 17 rovTwv S L* : tov ravd' ovtus ex^'" ^'ul§' ix] KATA ctlAinnOT T [iioj 

Trepl Tm' /xeAAoVTcoi' Trpovoiai' ^yovaw, ovkovv ovK vixa^ otov- 
Tat Selv ^x^iv, ere/301 be tov^ eTTt rots Trpayp.aaw ovTa^ alTi(a- 
fjLCVOi, Kal 8ta/3aAAo2^res ovbev a\Xo Ttoiova-tv 1] ottcos ?/ p.h' 
TToAt? avTi] Tiap avTiji dUi^v ki]\lr€TaL Kal 77cpt tovt ecrrat, [iii] 
5 4>tAt7nr({) 8' e^icrTai KOt Aeyeti^ /cat irpdTTeLV 6 ri jBovXeTaL. 
al 8e rotaCrat TroAtretat (rvi^^/^et;» /xeV eto-iy v/;iti', airtat 8e 3 
roiy KaKwv. d^tca 8', cb dvbpes 'A^?/mtot, ay rt rwi; dXijOcav 
fxeTa TrapprjcrCas keyoj, p.i]he\XLav p-ot btd tovto Trap vixcav 
6pyi]V yevea-dat. o-*co7retre ydp wSt. v//ets r^y irappricrtav 

10 eTTt /iey rw^' aAAcor ovTca Kotvr]v oteaOe be^tv etrat Trao^t rot? 
€V Trj 7ro'Aet, ojo-re Kot rots £e'rot? Kal rots 8ovAots avTy^ 
/xera8e8coKare, Kat ttoAAoi/s ay rts otKeVa? i8ot Trap' ^ptti' 
/^iera Trketovo^ i^ovatas rt ^ovkovTat keyovra^ r/ TToAtras 
ey eviafi t(ov dkkiov TTokeuiV, e/c 8e roC a-vp.[iovkevHV Ttav- 

15 rci77ao-ty e^eA?/ActKare. et^' i'//,ti' avp.ji€^i]Kev e/c tovtov h' 4 
/Aev rats eKKA?/o-tats Tpv^dv Ka\ KokaKeveadaL TrdvTa Trpos 
r]bovi]v dKovova-LV, iv be rots TTpdyixaaL Kai rots ytyi^o- 
ixevots TTept Tcov iaxdTaiV ijbrj Ktvbvvevetv. et /xei' ow Kat 
yCy ovrco 8taKeto-^e, ovk e^co rt keyu)' et 8' a avp.(^epeL 

20 )(copts KokaKcia^i e6eki]creT dKOvetv, erot/xos Aeyetr. Kat 
yctp et TTciri; (f)avk(o<i Ta TTpdyp.aT e')(et Kat TTokkd TTpoetTat, 
o/Acos ea-Ttv, kdv vixei^ Ta heovTa TTOteiv liovki]aQe, ert 7rcxrra 
raCr' (TTavopdda-aadciL. kuI Trapdbo^ov piev to-cus eo-riz' o 5 
/xe'AAco keyetv, dkrjde^i 8e'' ro \eiptcrTov ev Tols TTapeki]- 

25 Ay0o'o-t, roCro Trpoy ra ]xekkovTa jiekTtaTov VTTdpxet. Ti 
ovv ecrrt rovro; ort ovre fxtKpdv ovtc ]xiy ovbev Tdv beov- 
TOiV TTOLOvvTuiV' vjxiav KaK&s ra TTpdyixaT exfi, fTret rot, et [112] 
TTdvd^ a TTpoa-iJKe iTpaTTovTdiV ovrcos 8te'Ketro, 0118' dv ekiTti 

I ovKovv . . . ex*"' °™- S'L'. Haec et alia e duplici recensione, ut 
videtur, orta litteris minoribus exprimenda curavi, praeeunte Blassio 
3 fiev om. S L' 4 oiiTTj irap avrrjs vulg. : irap' avTTJs 3 L' 

6 alriai S' L' et plerique 7 twv KaKciv S' L' : rwv kokwv Ka\ twv 

a^iapT-qndrcav A : t^s rapaxv^ «al rSiv a/ji.aprr]fj.a.rti>v vulg. 19 roTs 

irpdyij.a<n (vel tjj Tr6\ei. post ffvixcpfpet add. vulg. : om. S L' 26 oiiS' 

€>' Weil 27 Tot S L' : toi 76 vulg., cf. iv 2 28 Trpoo-^Kt S L : 

irpoffr)Kft cett., cf. iv 2 7* [112] AHMO20ENOT2 [ix 

^y avra ycvea-dab lifkTLO}. vvv 6e tt/s paOvfxia^ rfjs vfx^Te- 
pas Kul 77/? d/x.eAtas KtKpaTrfK^ '^iki.-n-nos, Trjs TroAecos 8' 
ou K€KpdTr]Kev ov8' 7/rrr/rr^' v/xei?, dAA' 0Li8e K€KLvr](rd€. 

6 Ei /atv oni' aTravres o)p.o\oyovp.€V <I>tAi7r7rov r^ TroAet 7roA€/i.crv 
/cai rr/v elprjvrjv Trapa/3aiv€Lv, ovSev aAA' cSei tov trapiovTa Aeytiv 5 
Kat (rvp.f3ovX€v€LV rj ottojs do-t^aAeaTara Kat p5.(TT avTov ap.vvov- 
fjLeOa' cTretS^ 8' ovrws droTrws evtot StaKetvrat, wo^re TroAets Karo- 
Aa/x^ttvovTOS iKiivov Kal TroAAa rwv vfieTepwv e^ovros Kat TrdvTas 
dv^pwTTOUS dStKovvTOS dve^^eo^pat Ttvwv evrats eKKA7/o-tats Acyovrtuv 
TToAAaKtf ws rjfxisiv Ttves eto"tv ot Trotovvres Tov TroAe/xov, dvdyK?/ lo 

7 ^vXciTTZcruaL koI OLop6ovcr6aL Trepl tovtov €(ttl yap 8e'os /xt/tto^' 
<i)S ap.vvovp.i6a ypdi//as Tts Kat (rvp.f3ov\€vcra^ ets t^v atrtav c/x- 
TreVr/ toi) TrerroLrjKivaL tov 7rdAe/xov. [eyw 8^ tovto ^rpoiTOv 
d^rdvTwv Aeyw Kat 8Lopi^op.ar ct e^' i^/xtv eo-rt to /8ovAet'eo-^at 

8 7re/)t Toi) ^rdrepov elprjvrjv ayetv ^ TroAe/xetv 8et . . .]. Et /xej/ 15 
o5f €^€crTiv (Iprjvriv ayeiv Trj TToAet Kat e<^' r//ity eo-rt roOro, 
ty' erreC^ey ap^o)p.ai, (prjp^ (yuiy^ ayecv rjpLas belv, Kal tov 
TavTa \4yovTa ypd(f)eLv ko.I Trpdrreti' Kat /xr/ (f^evaKi^etv 
d^tw* ei 8' (T€pos Ta ottA' ey rat? x^P^'^ ex^y Kat bvvapnv 
TToAAr/y Trept avTov TOvvo[xa jxev to Trjs elprjvrfs vp.Lv "npo- 20 
^(xXkei, Tols 8' ipyois avTos toIs tov 7roAe'/jiou xprjTat, ri 
koLirbv dkko TTki]v dp.vvea-daL; (f)daKeiv 8' eipijvrjv dyeiv 

^ Q et jSovkecrde, uxnrep eKeXvos, ov bta(f)epop.aL. et 8e' rts 
TaVTrjv etprjvriv v7rokap.l3dv€L, e^ ^9 eKetro? Trdyra rdAAa 
kal3u)v e0' r//>tas T/^et, TtpS)Tov p.\v p.aiv€Tat, eiretT eKeivio 25 
irap' vp.S>v, ov^ ip.lv ■nap' eKeivov tijv elprfvrjv keyet' tovto 
8' eo"rty o rwy dvakt(TKop.ev(av \pr]p.dT(iiv irdvTOiV ^iknnros 
CiveLTai, avTos piev 'nokep.elv vy.lv, vcf)^ vp,a)V 8e jxr} TToke- 
fxelaOat. 

I nei/ ante ^advixias add. vulg. : om. S L^ 4-15 " M^»' o^" • • • 

7roA.e/ie?i/ 5«? om. S^ L' 6 STrois (Ls Reiske coll. xiv 14 axnhv 

om. Y 12 d)s codd. : STrcoy Franke, cf. xxiv 190 13-15 «7'«' 

S^ . . . iroXefie^v Se?, ut in altera recensione (§ 8 €(' fxfv oZv . . . &p^cofj.at) 
repetita, seclusi 14 S(opi^o/xai" Weil : 5(0/>i^0jua(, edd. plerique 

15 post ■troAf/j.eTv Se? recte, nisi fallor, (<^^/ix' eyory' elpr)vr)v i.yeiv) 
supplet Weil e § 8 20 vpoPdWei S L^ : irpo^aWfTai vulg. 

26 eipTJvrj»'] eipiivTiv liyeiv vu\g. ix] KATA *iAinnOT T [113] 

Kal //7/y et /xexpt tovtov Tre piiMevovixev, ecos av rjixlv 10 
oyLtoAoyj/cr?/ -TroAe/xeiy, Trayrcoy eo-/xei' evrjd^a-TaTOf ov8e yap 
ay em r^y 'ArriKT/y avTrjv j3abiC)] Kal tov rietpata, rovr' 
epei, eiTrep 0T9 Trpos rov? aAAou? 7re7rot7/Ke 8et TeKixaipeadat. 
5 roSro /xey yap 'OAw^tots', TeTTapaKOVT cnri^cav tyjs TroAecos 11 
crraSta, etTrey ort 8et hvolv OaTepov, ?/ eKeti^ovs ey 'OAw^co 
/X7/ otKetv ?/ avTov iv MaKeboviq, -navTa tov aKKov \p6vov, 
(t rts avTov alTiaa-aiTo rt toiovtov, ayavaKTStv Kal TrpeV/Sets 
irdixTTcov Tovs aTToXoyrja-oixivovs' tovto 5' els ^(liK^as o)? 

10 Trpo? avixixdxovs iTTOpeveTo, Kal TrpeV/Sets ^coKecoi; ^o^ay ot 
irapriKoKovOovv avTQ> Tropeuo/xeVw, Kat irap^ iiixiv ijpiCov ol 
TroAAot 0r//3atots ov Avo-treA?/crety r7/f €Keivov Trdpohov. 
KOi p/y /cat 'i^epas TTpcariv o)? ^tAos Kttt avixixayo^s ets 12 
&€TTa\iav €\6oov exet KaTaka(i(i>v, Ka\ to, TeXevTala rots 

15 raAatTTCripots 'Xlpetrats rourotcrt e7rtcrKe\//o/jieVovs e^>/ rois 
^•rparicdras 7re7ro/i<^eVat Kar' evvoiav iTVvOdveadai yap 
avTovs ws yocrovcrt Kat aTaa-id^pvaiV, avixixdyjxiv 8' etz^at 
Kai (f)Lku)v dXriOivGiV kv toIs rotovrots Katpots irapHvai. etr' 13 
oiecr^' avTov, ol eTToCriaav ixev ovbev av KaKov, ixr] iTadetv 

20 8' i(f)vkd^avT av icrcos, ro7;rous /xef e^aiTaTdv atpeicr^at [114] 
paAAoy f/ TrpokiyovTa fiid^ecrOai, vtxiv 8' eK 7rpopp?/o-ecos 
7roAe/>t?/cretv, Kat raC^' ecos ay eKoVres k^aiTaTdcrde; ovk eo-rt 14 
raura* Kai yap 01» d^ekTepdiTaros dri TTavTcov dvOp^oiToov, 
et r<Si' dbiKovixevcov vix(av fxrjhev iyKakovvTOiV avT^, dkk 

25 v/xcSy avTUiv Tivas atrtcopieVcoi', eKeiVos (Kkvaas r?/y 7rp6s 
akkrikovs epiv vix&v Kat ^ikoviKiav ec^' avTov TrpoetVot rpe- 
TTeadai, KOi Ta>v irap kavTov ixio-6o(f)opovvT(ov rovs Ao'yoDs 
d(pekoiTO, ois dva^dkkovaiv vixds, keyovTes ws eKetvos y 
ov TTokeixei Tfj 7ro'Aet. 

7 auTbc Vind. I : auTb;' S O B ^i) ante ef MoKeSov/o adcl. Cobet 

II 01 om. vulg. : add. .S L 17 (TToo-iaj.^oytn;' SL*A: secl. 

Cobet : o-Tocria^oiia-ij' eV ouTorj vulg. 19 ot S L : ot yue»» vulg. 

Dionys. Hal. pp. 948, 978 iWirjaav /j.eu ouSfv hu Kaxhv S L : ovSiv 

hv avrhv iSvviidricrav iroiritTat KaKhv vulg. Dionys. Hal. 25 post 

aiTioDfXfvuv add. koJ Kpivfiv 0ov\oix(vuv vulg. : om. S L' [114] AHMO20ENOT:i: [ix 

15 'AAA,' ^CTTLV, O) TTpO^ TOV AlOS, oVrtS €V (f)pOVm' €K T<av 

ovoixaTojv ixaWop ?/ rwr ■npayp.a.TOiV tov ayovT eiprfvrjv 7/ 
iroXefxovvd^ avTu) rrKfxj/aiT^ av; ovbels Oijttov. 6 tolvvv 
«tiAiTrTTOs i^ o-pxv^i, apTi Tfjs ilpiivrj^i yeyowias, ovTro) Ato- 
TTeidovs (TTpaTrjyovvTos ovbe T(av ovtmv €V X.(ppovri(T(a vvv 5 
aTT€(rTa\pL4v(i)v, ^€ppt.ov Ka\ AopC^rKov kkap.liave koI Tom 
€K "^^eppeiov rei)(ous Kal 'lepov opovs (TTpaTKxiTas e^e/3aAAev, 

16 ovs 6 vfxeTepos (TTpaTriybs KaTi(TTr\(Tev. KaiTOL Tavra TrpaT- 
Tcov Ti eTTOiei; elpr]vr\v p.\v yap (i/xaj/xoVet. >cat ixrjbeU 
etTrr/, ' rt bk TavT^ ((ttlv, ?/ ri rovrcoi' /xe'Aei rrj TroAei; ' et fxkv 10 
yap fj.LKpa TavTa, r/ ixrfbev vfxlv avToiV e/xeAer, aAAos av ett] 
Xoyos ovTos' t6 8' evo-e/Ses Kat t6 bLKULov, av t em fXLKpod 
TLS &v r' eTTt ixei^ovos Trapa/SatVr/, ti]v avTi]v e\eL bvvaixLv. 
<^e'pe br] vvv, r]VLK ets \.epp6vr](T0v, rjv /Sao-tAei/? Kat Trairres 

ot "EAAr/z'es vixiTepav iyvcoKacTLV etmi, ^evovs ei(r7re'/jt7rei 15 

17 Kat fooriOelv oixokoyel Kal iTTLaTeWiL ravTa, tl Trotet; (^r/o-t 
fxev yap ov TroAe/xetJ', eycb 8e rofrovrou 8e'(o rai^ra Trotowr' 

[115] eKet^'01' ayett' oixokoyelv ti]v irpos vixas (lpi]vr]v, (xxrTe Kal 
Meyapcoy aiTTOixevov kclv F.v(3ol(i Tvpavviba KaTacrKeva- 
^ovTa KOL vvv eiTL &pqKr]v TTapLovTa Kal rav rieAoTroz^i^rjo-ci) 20 
(TKevoipovixevov kciI 7iav&' ocra TTpaTTei ixeTO, rijs bvvdixeois 
TTOLOvvTa, KxieLV (fyrjixl ti]v elpijvriv Kal TroAeju.eti' vpuv, et /xr/ Kal 
Tovs TO. ixrixaviiixaT i(f)L(rT(xvTas €ipi]vr]v ayeLV (pr^creTe, eco? 
av avTo. TOLS TeC^ea-LV ijbr] TTpocraydycacrLV. (xAA' ov (pi](TeTe' 

6 yap ols av eyo) \r]c})6eLi]v, TavTa ttp(xtto)v Kat KaracrKeiia- 25 
^o'/xeros, oiJros e/jioi TroAe/jiet, kclv ixi]tto) /iciAAr/ ixi]be To^evi]. 

18 rtVty ovv vixels KLvbvveva-aLT^ av, et rt yevoLTo; r(S tov 
'EAAr/o-Troyroi' a.WoTpL(t)$rjvaL, tQ> yieydpoov Kal rrjs Ev/Sotaj 

6 'Sippiov Kol secl. Blass i\a./j.$avev S L' : KaTeXdfx^avf cett. 

7 ^eppeiov S L : Seppioi; viilg. 8 eyKari(TT7]ce A Kairoi ravTa 
AO Vrbinas : «ail TOfouTa SLY: KaiTot Toiavra al., cf. xxi 16 
16 <pr](T\ vulg. : (^Tjix .S : (pijs L' 17 toctovtov vulg. : ToaovTcp S L, 
cf. xviii III 18 ^T-civ ante 6iJ.o\oyi7v S L A: post 6fx.o\oyf'iv vulg. 
19 TvpavviSas Reiske cf. viii 36 , Libanius i\- 821 : TvpawiSa codd. 
24 irpoffdyucrtv S IX ] KATA ciJiAinnoT r [115] Tov TTo\€iJ.ovvd^ viJLiv y€V€(rdai KvpLov, rw Tl(\o7rovvrj(Tiovs 
TOLK^ivov <ppovrj(rab. eira rbv tovto to pLri\avrjix kin Tr]v 
TToXiv icTTcivTa, TovTov €lpi]vriv ay€tv eyco 0(S iTpbs vp.as; 
TToWov ye koI ^ei, dAA' d<|)' tjs rjixepas aveiXe <i>(i)K4as, aiTo 19 
5 TavTi]s eycoy' avTov iToXep.eiv 6pi(p]iai. v/xds h\ iav ap-v- 
vr\(T&' Tjhr], (TO}(l)povr](Teiv (f)y]iJ.i, iav 8' cdo"jjre, ovhe Tovd^ 
oTav ^ovKr](Tde hvvr](rea-6aL TTOtJ/aai. Kal to(tovt6v y 
a(^k(TTr\Ka tS)v aKX(i)v, w avhpes 'A^Tjyatoi, t&v (tv]x^ov- 
kevovTOiv, oo(TT ovhe hoKeL fxoL TTepl Xeppovi](Tov vvv (tkott€lv 
10 ovhe Bv^avTiov, dAA' kTTap.vvaL [xev tovtols, kol hLaTr]pr}a-aL 20 

fXT^ TL TTaOoXTL, KaL TOl? OV<nV CKet VVV (TTpaTlOJTaL? Trdvd 0<TOiV 

av ScwvTtti dTroo-TciAat, (3ov\€V€(TdaL [X€VT0l iTcpl TTtiVTOdV Twv [116] 
'EAA^/ycoy 0)9 €V KLvhvvod ix€yd\(o KaOfcrT^oTOJV. ^ovXopaL 
8' etTTety iTpos vixas e^ o)V viTep tQv TTpay^xaTo^v ovTOi (polSov- 
15 [xaL, tV, et /^iey 6pd(as Xoyi^ojxaL, pL€Ta(T^r]T€ twv koyLn-fxwv 

KOL 7Tp6vOL(XV TLV Vp.GiV y aVTOiV, et /Ut?/ Kttt TOiV aWoiv 

apa ySovAerr^e, TTOLi]cr7](T9€, av he krjpeXv Kal TeTvcfiuicrOaL 
hoKU), ixi]T€ vvv p.r]T ovdLS ois vytaivovTi jxol 7Tpo(r€xriT€. 

"Otl ix€v hi] ]X€yas €k fXLKpov Kal TaiTeLvov t6 Kar dpyas 21 
20 4>iAt7r7ros i]v^r]TaL, kcu diTicTTOis Kal crTa(TLa(TTLKS>s exovcn 
TTpos avTovs oL "EkXr]V€S, Kal otl ttoAAw irapaho^dTepov t]v 

TOCTOVTOV aVTOV €^ €K€iv0V y€V€Cr6aL 1] VVV, 06^ OVTOi TToKKa 

71 po€ikricf)€, Kal rd AotTrd vcp^ avTio TTOL-qcracrdaL, Kal TTavd^ 
ocra ToLavT dv €yoL]XL 8te£eA^ety, TTapakeiyj/o). dAA' op/a 22 
25 crvyK€X(^pilK6Tas (XTTavTas dv6p(i>7Tovs, d(f)' v]xSiV dp^a\x€vovs, 
avT^, v7T€p ov t6v akXov cLTTavTa xp6vov Trdyre? ot 7t6K€]xol 
y€y6vacrLV ot 'EAArjytKOt. rt ovv €(ttl tovto; t6 Trotetv o 

3 Iffrdvra S L' : i^piardvra Ka\ icara^TKevd^ovra (vel Trapa^rKevd- 
(ovra) vulg. 4 Sei] Seco A 5 post iav add. /j.hv vulg. : 

om. S L 6 eoo-TjTe S L : ava^dw-ncrde vulg. 7 Svvri(rea-Bai 

Reiske : SvvfiaecrOe codd. 1 1 /coi ro7s odaiv . . . airoarilXai om. 

S L 15 €t . . . Aoyi^ofxai vulg. : et . . . \oyiC<^fJ.ai S al. : goj' . . . 

\oyi(wfj.ai Dindorf i6 ^rj /caJ S L A Y : koI ixrf vulg. 17 ^ov- 

ATjo-es S A F Y : /3otiA€(T0€ vulg. &;/ vulg. : e^oj/ S, senarium efficiens 
19 rh codd. : toO Blass cum Aristid. ii 136 [ii6] AHMO20ENOT2 [ix 

TL ^ovkerat, Kal Kad^ ey' ovtuxtl tt€plk67tt(lv Kal AcoTroSvrety 
T(i)v 'KWijvoiv, Kal KaTabovXovcrOaL Tas TtokeLS iTtLovTa. 

23 KaLTOL TrporrTaTaL fX€V i/xets k(ihoixr}KOVT erri Kal TpCa Totv 
'EWijVMV ey^vea-Oe, Trpoo-rdrai 8e TpLO.KovB' kvbi bfovTa 
AaKebaLfxovLOL' tcr)(uo-ay 8e' rt Kat (r^rjftaloL tovtovo-I tovs 5 
reAeuratows xpovovi ix€Ta tijv iv AevKTpoLS jxaxrjv. akK 
01X0)9 ovO^ vixlv ovTe 07j/iatots ovt€ AaKebaLixovCoLS ovbe- 
TrcoTTor', S) avbpes ^AOrjvaloL, (TVV()(0)pr]6rj Tovd^ vtto to)V 

24 'Ekki]vo)v, TTOtety o rt (3ovkoL(rd€, ovbk TrokXov 8et' akka 
TovTo \xkv vjxlv, jxakkov 8e rois tot ovo-iv ^AdrjvaLOLS, e7rei8?; 10 

[117] rto"iy ov ix€TpLO)s iboKOvv Trpoa-cf^epecrdaL, Trdyres (oovto b^tv, 
Kal ol jxrjbev iyKaketv ^x^^^^^ airots, ixeTa tQ)V r\bLKrip.tvo)v 
TToAe/xeti^' Kat Trakiv AaK^baLjxovLOLS ap^acrL Ka\ TrapekdovcrLV 
ets T7]v avTi]v bvvaa-TeLav vpXv, eTretbi] TrkeovdCeLV €TT€\eLpovv 
Kal TTepa tov ixeTpiov tcl KaOecTTriKOT cklvovv, TTavTes ets 15 

25 TTokeixov KaTecrTricrav, Kal ol //Tj8ey eyxaAowres avrots. Kat 
rt 8et Tovs akkovs kiyeLv; akk' rjixels avTol Kal AaKebaL- 
[xovLOL, ovbev av etTrety ex^^'''^^ ^^ ^PXV^ ^ '''^ ribLKOVixeO' 
v-n akkriko)v, o/xcos vTTep wv tovs dkkovs dbLKOvixevovs 
eo)p5)ixev, TTokeixetv (hopLeOa belv. KaLTOL TTdvB' ocr' e^- 20 
fxdpTriTaL Kal AaKebaLpLOVLOLs ev toIs TptdKovT eKeivoLS eTea-LV 
kcCl tols iiixeTepoLS iTpoyovoLS ev roTs ejSboixriKovTa, ekdrrov^ 
ecTTLV, o) dvbpes 'Ady]vaLOL, wv 't>LkLTT7Tos ev TpLcrl Kal beK 
ov)( oAot? erecrLV, ols eTTtTToAd^et, ^/StKJ^Ke tovs Ekky]vas, 

26 jxdkkov b' ovbe ixepos tovtojv eKelva. Kal rovr €k- /3pax^os 25 
Adyou pahov Seifai. "OkvvOov fxev br] Kal 'MeOcavriv Kal 
'ATTokko^vLav Kal bvo Kal TpLdKovTa TrdAets eTTi &paKr]s ecS, 
as aTTaa-as ovto)s a)ju,a)s dvijpriKev &a-Te jxrib^ et tto)Ttot 

1 eV SLY: eva fKaarov vulg. 9 fiovKoiffde SL: $ov\e<r6f 

cett. 1 1 iro\efxe7v post SeTf' add. vulg. : om. infr. 13 20 <pij.i0a 

Blass 24 freffiv secl. Blass 25 ovSfv E. Miiller : fort. 

ovS' eV, cf. Isocr. ii ii fxepos O corr. : irf/j.irTov nipos S' L' : 

iroWoffrhv fxfpos A vulg. : iroWoffThv Trf/j.irTOV fjiepos B Y al. Ka\ 

. . . Ser|oi om. S L' 28 u.riS4va aute uij5' add. vulg. : om. ix] KATA (I>IAinnOT T [117] 

<j)Kri6r}(rav TTpon-^XOovT elvai pahiov eliTilv Kal to 'i>oiK4u)V 
fOvos TO(rovTov avi]pr]iJ.^vov crtcoTro). a\ka Q^TTaXia i:S)S 
exei; ovxi Tas ■noXLTtias Kal Tas TroAeis avTu>v TrapriprjTai. 
Kal TiTpapyJias KaT€(TTi]a-ev, tva /xr/ fxovov KaTa TroAets akka 
5 Kal KaT iOvr] bovX^vcocnv; al 8' iv Ei»/3oia 7ro'A.ets ovk ybr] 27 
TvpavvovvTai, Kal TavT kv vr]a-io T:Xr]aiov Qr]l3S)V Kal ^AOrj- 
v5>v; ov hLappi]h]V ets ras eiTtcrToXas ypdcf>ei ' iiMol 8' iaTlv [118] 
dprjvr] Trpos Tovs aKovav iixov ^ovXojx^vovs^ ; Kal ov ypdcpei 
fxev TavTa, rots 8' epyot? ov Trotet, dAA.' e<|)' 'EAAjjo-Troiroy 

10 oixcTat, TTpoTepov rJK^v e7r' ^Ap.^paKiav, 'HAii/ ex^t ttjAi- 
KavTrjv TToXiv iv HeXoTTovv^a-io, Meydpois e7re/3oi;Aeuo-ey 
TTpcarjv, ov6^ r) 'EAAd? ov6^ rj ^dpjiapos ti]v TrAeoreftW x^P^^ 
rdy^pwTrou. Kat Tavd^ opGiVTes ot "EAAjjyes aiTavTes Kal 28 
dKovoyre? ov TTiin:op.ev iTpicr^e.i.s Trept tovto)v iTpos dXki]~ 

15 Aous KdyavaKTovp.iv, ovto) 8e KaK&s hLaKf.ip.e6a Kal hio- 
p(i)pvyp.e6a KaTo. TToktLS coot' cixpt Trjs Ti]p.(pov r]p.epas ovhkv 
ovt€ tG)V (rvpL(f)ep6vTa)V oijTe t&v heovTcov Trpd^at hvvd]j.e6a, 
ovh\ crvcrTi]vaL, ovhe KOLV(»viav ^or]6eias Koi 0tAtas ovhe- 
p.iav TT0Lricraa6aL, dAAd p.ei(o) yLyv6p.(vov tov dv6po)TTOv 29 

20 TTepLopSp.ev, Tov xpovov KephdvaL tovtov ov dAAos d7ro'AAt;rat 
eKacTTOS kyvo)K(3)S, o)S y kpoX hoKel, ovx otto^s cro)6r]cr€Tai. 
Ta tG)v '^\LXXr]vo)V crKOTrSv ovhe TTpdTTO)V, iiTei, otl y (LcrTrep 
TT(.piohos 1] KaTalSoXi] TruperoC r) dXXov tlvos KaKov Kal rw 
7rdz;u iTdppo) hoKovvTL vvv dcf^ecTTdvai, TTpocrepx^Tat, ovheLS 

25 dyyoet. Kat p.i]v KaKelvo y lcrTe, otl ocra fxev vtto AaKe- 3° 
baLfj.ovio)v 1] v0' r]p.(ii)v CTTacrxov ol "EAAr/yes, dAA' ovv vtto 
yvr]a-io)v y ovtoov Trjs 'EAAd8o? r]hLK0vvT0, Ka\ tov avTov 

I cfKrieri(Tau SAFY: c^Kidd-nffav L vulg. Dionys. Hal._ p. 11 19, 
Strabo p. 121 irpo<T€\d6vT' ehai paSiov elirflv SLA : elvai paStov 

irpocre\66vT' elire7v O vulg. 3 tus TToKiTfias Kai ras Tr6Aets S LA: 

Tos TrJAeij Ka\ tos iroXiTeias vulg. Harpocr. s. v. fOvos : Kal tos TrjAeis 
om. Dioiiys. Hal. p. 1120; secl. G. H. Schaefer 4 TeTpapxic-s 

S L : T€TpaSapxias vulg. Harpocr. 7 eis tos iin(rTo\a.s S L : eV toIs 

eirKTToAars v'ulg., cf. xix 40, 68 20 /cepSowi codd. : KepSyjvai 

Blass 25 S^^TTou post ayvoeT add. vulg. : om. S L' [ii8] AHMO20EN()T:i; [ix 

TpoTiov av Tts vmKaj-i€v tovto, oxnrep av et Vtos kv ovrria 

TTokkfj yeyovcos yvijcTto^i otwKet rt /xj/ KaAws //.7/8' dp^ws, 

Kur' avTo ixev tovt a^iov fxi\x\l/€(x)S iXvai Ka\ KaTr]yopias, 

[119] 0)5 8' ov 7rpo(n]K(ov rf w? ov K\r]pov6\J.os tovtcov odv Tam 

31 iiToieL, ovK eveivaL kiy^LV. d 8e ye 80CA0S ^ vTiojiokL- 5 
/xaioy ra //r; TrpornjKovT aTTcakkve Kal kkvp.aiveTo, 'HpaxAetj 
oVw p.akkov h(Lvbv Kal opyrjs a^Lov irdvTes av ((prjaav etyat. 
aAA ovx vTT^p ^Lkiinrov Kal wv eKetyo? TrpaTTeL vvv, ov\ 
ovTcos iyovcTLV, ov p.6vov ov\ "EAArjyos ovtos ovbe Trpoarj- 
KovTos ovbkv rots "EAAjjo-ty, dAA' owSe jSapjiccpov evTevdev 10 
odev Kakov direlv, akk" okidpov MaKeSoVoy, odev ov8' 
avhpaTTohov (nTovhaiov ovhev rjv iTpoTepov iTpiacrOaL. 

32 Katrot rt Trjs icrxaTrjs v/Bpeois aTTokdTTeL; ov TTpbs rw 
7ro'Aets avrjprjKevaL TidrjcrL p.\v Ta ni;^ta, Tbv KOLvbv T(av 
'Ekkrjvcov ayS>va, kclv avTos /jt?/ TTapfj, tovs hovkovs ayuivo- 15 
6eTr](rovTas Tre/xTret; Kvpios Se IIvAwv /<ai rwveirt tovs "EAA//- 
vas TTapoowv eo-rt, Kat c^povpais Kal ^evois tovs TOTrovs rovrovs 
Kare;^et; k)(^£L 8e Kal Tr]v Trpop,avTeiav tov 6eov, 7rapwo-as i^/jias 
Kai ©erraAovs Kat Awpteas Kat tovs aAAovs ' Ap.(f)LKTvova<;, ^s 

33 ovSe rots "EAAv/o-iv aTracn /xeTecTTi; ypdcpeL h^ OerraAots bv 20 
Xpr/ TpoTTov TTokLTevecrOat; 7re'/A7ret 8e ^e'2'oi;s tovs p.ev eis 
nopt^/jto'^', Tw hrj\xov eKJ3akovvTas Tbv 'Eperpte'toy, rovs 8' 
eTT 'i2peo'i', Tvpavvov <t>tAio-r 187/1» KaTaa-Tr^crovTas ; dAA' o/icos 
rai;^' opiovTes ot "Ekkr]ves ave\ovTat, Kal tov avTov Tp^iTov 
oicnTep Ti]v \aka^av e/xotye hoKovcTLV Oeoypelv, evy6]xevoL fxr] 25 
KaO' eavTovs eKacTTOt yevea-Qat, Koykvetv 8' ov8eis eTTLyeLpiav, 

34 ov fxovov 8' e0' ots r] 'Ekkas v^pi^eTat vtt' avTOv, ovhels 
afxvveTaL, akk ov8' iwTrep wr avTbs eKacTTos ahLKelTaL' tovto 

I Tis ante wbs add. FY: om. SLA 4v codd. : eir' Dobree 

3 &I10V Ald. : S|(o$ codd. 5 ^yeTj/oi S L A : eTcat vulg. ^^ om. 

Aug. 2 7 TToAX^s ante ofyy%s add. vulg. : om. S L Y f<pr)<Tav 

S L : f<pa(rav vulg. 10 ^ap^dpov codd. : ^ap^ipoiv Blass 12 Trpia- 

(T0at om. S' L' 14 'EA.ATjv/Sas post ir6\(is add. A 16-20 Kvpios 

8e . . . /LifTecrTt ; om. S L' 20 &i/ S L Y : oVrii/a vulg. 22 alterum 

Thv S L A : Twv vulg. 25 Sicrirep S L A : ovntp vulg. oi ante tt/v 

add. vulg. ; ora. S L^ 27 vn avTov om. A ix] KATA (MAinnOT T [119] 

yap T]bi] Tava)(^aT6v ea-Tiv. ov KopLvOmv e7r' 'A/x/3paKtai; 
(KijKvde Kal AfVKaba; ovk ^Ayaiiav NavTraKTOv ojxwfxoK^v [120] 
AtrtoAotS' TTapab(it)a-€iv; ov)(l &rjliaioiV ^Fi^lvov a(f)riprjTat, /cat 
vvv (TTi Bv^avTLOvs TTopeveTai fTDju/xa^ous ovTas; ov^ i]fJ-(av, 35 
5 eo) raAAa, oAAa X€ppovi]aov ti]v ]X€yCa-Tr]v Ix^ ' 7ro'Ati^ KapStay; 
TavTa Toivvv Traa-f^pvT^s aTravTes /u.eAAojuey Kat ixaXKLOjJiev 
Kal TTpos Tovs TT\r](rLov ^k€iTO]i€V, aTrto-roCyres dAAT?Aots, ov 
tQ> TTCLVTas rjixas abLKovvTL. KaLTOL Tov aTTacTLV do-eAy&)s 
ovToo xp(ii]j.€vov TL oUaOe, iTTeLbav Kaff' eV ^fiaiy kK(X(TTOv 

10 KvpLos yivr]TaL, tl TTOLr^a^Lv; 

Tt ovv alTLov TovToivC; ov yap av(v \6yov Ka\ bLKaCas 36 
atrtas ovre T6d' ovtoos elxov kTOLfx^os TTpbs (XevOfpLav ol 
"KKXijves ovT€ vvv iTpos t6 bovkevetv. ■^]v tl t6t, -^v, S) 
avbpes 'AOr^valoL, iv rais t&v 7toWu)V bLavoCaLs, o vvv ovk 

15 eaTLV, 6 Kat tov Tlepcr^av iKpdTr]cre ttX.ovtov Kal iXevdepav 
^ye Tr]v *EAAd8a Kat ovTe vav]xa\Cas ovTe Tre^?/? p-dx^is ov- 
befXLas r]TTaTo, vvv 8' d7roAa)Aos diTavTa KeKv]xavTaL kol dvoi 
Ka\ Karo) 7TeTToCi]K€ tcl t&v 'EK\i]V(x>v TTpdy]xaTa. tl ovv r]V yj 
TovTo; ovSev ttolkCXov ouSc cro(fi6v, dAA ort tovs TTapa tG)V 

20 dp\eLV (iovko]xevoi)V 1) bLa(pdeCpeLV ti]v 'EAAd8a \pr]]xaTa. 
Xa]xfidvovTas d-navTes efxCcrovv, kcll \a\eTT(!)TaTov i]V to bo)- 
poboKovvT eXeyxOrjvaL, Ka\ TL]xo)pC(i ]xeyCcrTi] tovtov eKdka^ov, 
Kat 7rapatT7/crts oiSeixC rjv ou8e o-uyyvoi/xT/. Tov ovv Katpov 3^ 
eKda-Tov T(av TTpay]xdTO)v, ov r] tvxJ) *<«' tols d]xeXovaLV Kard 

25 T(av TTpocrex6vTO)v iTokkdKLS TTapaaKevd^eL, ovk rjv iTpCaaQaL [l2l] 

2 post HavKaKTov add. a(f)e\6fj.eyos vulg. : om. S L 3-4 Koi vvu . . . 
ovTas post ^i^icTTiSrjv KaTacrT-qffovTas (§ 33) traiecit Spengel 6 /j.a\- 
Kio/xev ant. V. 1. in Harpocr. ; fjLa\aKiC6fxf6a codd., cf. Dio Cass. xlv 
p. 287 D, Sallust. Cat. 52 7 oi/ T<f TrdvTas S L Y' : outo) (pavfpws 

irdvTas vulg. 8 a5iKovvTt SLAY' : aSiKovvTos vulg. 10 tI 

om. AF II Tairiov Dobree 18 to tuv 'EWrivciv vulg. : 

irdvTa Ta twv "E.\Ki\vwv A : irdvTa to. S L' Aristid. Rh. Gr. ix 353 
19 ovSev iroiKiXov . . . aAA.' oti om. S' L' Y 20 post &pxeiv add. oeJ 

vulg. : om. S' L' soli Aristid. 22 iXfyx^rivat SL' : i^fKiyxOrjvai 

vulg. 23 Kal irapaiTTjiTis . . . (rvyyvwtj.7) om. S' L' Y 25 post 

■7zpoaix6vTwv add. koI to7s fj.r]Sev ide\ovai iToif7v KOTcfc Twv ndvra & 
irpo(Ti7«€i 7rpaTTc(»'Ta'i' S' L' Y i_sumpta e iv 5, ii 23) [i2i] AHMO20ENOT2 [ix 

Trapa t&v kcyovrcav ovb€ t&v (TTpaTr^yovvTojv, ovbe ti]v irpos 
akkrikovs 6p.6voLav, ovbi T-qv TTpus tovs Tvpdvvov9 Kal tovs 

39 iSapjidpovs aTiia-Tiav, ovb' oAcos tolovtov ovbcv. vvv b^ 
aTTavd^ coa-Ttep e^ dyopds kKTT^-npaTai TavTa, dyreio-T/Krat 8' 
dvTl T0VT(DV v(^^ &V dTToAcriAe Kal vevoa-rjKiv rf 'EAAds. 5 
TavTa 8' eo-ri tl; ff/Aos, ei rty dkr](f)€ Tr yeAcos, dy opLO- 
koyrf (Tvyyv<j)fj.r) rois €A6y;(o/,(€Vots' pX^ros, av tovtois rts 

40 eTTtrt/xa" rdAAa Trdvd^ oa^ 6k tov b(opoboK(LV rjpTrjTaL. eTret 
TpL/]peLS ye Kat acop.dTO)v Trkrjdos Kal y(^pr\p.aT(ov Kat r^s 
dkkr]s KaTaa-Kevrjs d(p6ovLa, Kal rdAA' ols dy rts to-x^^etr rds 10 
TroAets KpLvoL, vvv d-naaL Kal TrAetco Kat fj.eL^(ii eo-rt t&v t6t€ 
TToAAcS. dAAd TavT dxprjaTa, dirpaKTa, dvdvrjTa vtto t&v 
7T(akovvT(i)v yiyv^TaL. 

41 "Ort 8' ovrco TavT exet rd p.€V vvv opaTe. brfirov Ka\ ovbiv 
ipLOV TTpoabelaO^ p.dpTvpos' rd 8' ei' rots dv(o6(v \p6voLS otl 15 
TdvavTC etxey eyo) Sj/Acoo-co, ov A(>yoi;? e/xaDrou Aeycoi', dAAd 
ypdp.p.aTa tG>v -npoy^voov t&v vp.eT€p(tiV aK^lvoL KaTt6evT 
ets (rTr]kr]v yakKrfV ypdxj/avTes ets' dKpdiTokLV, oix '^^' avrots 

^ Xpr]aip.a (Kat ydp av€v rovrcov Twv y/aa/x/xcircov rd 0€'ovr i(f)p6- 
voi'v), dAA' ('v' vp.(xs ^X^^' V7rop.VT]p.aT(i Kal Tra/iaSety/xara <Ls 20 

42 V7re/) rwv rotoijrcov cTTrovSd^eiv TvpoarfK^i. tl ovv Ae'yet rd ypap.- 
fjLUTa; '"ApdpLLOS^ (f)r](TL ' TlvO^avaKTOs ZeAetrjj? drt/xos Kat 
7roAe'/u.tos roS 87//iou roC 'A^T/yatcoy Kat rcoy (Tvpfj.dxo)v avTos 

[122] Kat yivos^ eW^ ?/ atrta y^ypaiTTaL, 8t' 7/y rai5r' iyeveTO' 

* ort rw XP^'''^^ ''0'^ ^*^ IVI?78(oy ets lleAoTrdyi^r/o-ov T/yayei».' 25 

43 raCr' eo-rt rd ypd]x]xaTa. koylC^ade 67/ Trpoj 6eu)v, rts 7/1' 

3 toioCtoi/ S L : tcD;' toiovt&i;/ cett. 4 eKTreVpa/CTOi S', cf. x 54 

7 (TvyyvuifJir) rois i\€yxo/.i.ivots om. S' L' soli 9 post xpTj/uaTco»' 

add. iTp6(Tohoi vel vpoao^os vulg. : om. S' L' soli 10 xaTair/cei/Tjj 

S vulg. : irapocr/ceuTjs AO 11 'd-Kam SLA: ovrarTa vulg. 

12 ToiyTO S L : TauTO Tra;/Ta A : oTra^/To toDto O vulg. 17 SftKvvwv 

post vfxiTipuiv add. vulg. : om. S' L' Aristid. 18-21 ovx Vv' . ... 

7payU/xaTa om. S' L' 22 6 ante TlvQdivaKTos add. codd. : del. Din- 

dorf post STiyUos add. e^TTeD vulg. : om. S' L 23 Stj^ou toD 

S A : SriiJ.ov rwv L vulg. 24 yiypairTai S L' A : TrpocryeypaTTTat 

vulg. 26 post eewv add. Trop' vfuv avTo7s A : add. Ka\ dewpuTf irap' 

ifuv avTo7s vulg. ix] KATA ^IAinnOT T [122] 

770^' ?/ bidvoia Twv ^Adi]vat(t)v t&v t6t€, TavTa TTOtovvTOiv, i] 
Ti To d^iMfxa. eKeXvoi. Ze\€iTr]v Tivd, "Apdfjiiov, bovXov 
/Sao-iAecos (?/ ydp ZeAeia eort r?/? 'Ao-ia?), otl tw SecrTror?/ 
btaKOvm> y^pva-iov ijyayev et? TieXoTTovvrja-ov, ovk 'A^?/i;a^e, 
6 i\9p6v avT(av dveypa\(/av Kal t&v (TV\xixd\(j}V avTov Ka\ y€Vos, 
Kal aTLixovs. tovto 8' eo-rty ovx rj^ ovtcixtC rt? ay (j^rjcretev 44 
aTtfxtav TL ydp T(a ZeAetr?/, roii' ^ A6r]vat(x>v Kotv(ov et /^t?) 
IxeOi^eiv efxeWev; dAA' ey rots (f)oviKots yeypaTTTat vofxots, 
virep &v dv //?/ 8t8(3 (f)6vov hiKd^ra^rdat, dAA' €i'ay€s ■^ to 

10 dTTOKT^tmt, ' Kat aTtfxos ' </)?/o-t ' re^i^arco.' tovto bi] Ae'yet, 
KaOapov Tov tovtcov Ttv d-noKTeivavT^ etvat. ovkovv ivo- 45 
[xtCov eKeivot Tijs TrdvTo^v Tutv 'EAAr/i^coy a(OTr]pias avrot? 
iinfxeXr^Teov elvar ov ydp dv avTois e//eA' et rt? ev ITeAo- 
TT0vv7](r(a rtras coz^etrat Kal bta(f)deipei, fxi] tov6' viToXafi- | 

15 fidvova-iv' eKu\a^ov 8' oiirco Kal eTtp.(»povv6^ ovs aiaOotVTo, 

coo-re Kat cmfkiTas iTotelv. e/c 8e rowrcoj' etKoVcos Ta tS)V 

'EAA?/ycoi' TfV T(o I3apl3dp(0 (f)OJiepd, ov\ 6 (3dpj3apo9 rot? 

riAA?/o-tz^. aAA on i;w' ov yap ovrco? fX^^ ^'ju.etj ovTe 

TTpbs Ta TOtavT ovTe iTpos TaWa, dAAa ttws; iW avroi' rt 46 

20 ya/) 0€L Trept Trdvrcoi/ v/xmv KaTrfyop^lv; TrapaTrAiycrtws Se Kat ovScv 
(3e\.TL0V vfjLMV arravTiS ol Aot7rot''EAA?/v€S' 8t07rcp (firffx eycoye Kat 
(TTroro?/? TToAA^s Kat ^ovXrjs dyaOrj<; to, Trapcjvra Trpdy/xara [123] 
7rpocrSeL(rOai. rtvo?; etTTco KeAe?;ere; Kat ovk ()pyteto-^e; 

I 'AdTivalaiv tuv tJt6 S L A : t<{t€ 'AOrjraioiv t&jj/ vulg. 6 post 

aTifj.ovs adc3. eTj/ai vulg. : om. S L^ Y 7 toji/ ' Adrjvaiaiv koivSiv el 

S' L' Harpocr. : toDt' e/xf\ev ei rtijj/ 'AOrjvTicrt kolvwv cett. 8 dAA' 

011 toDto A€7€i ante aW' eV add. vulg. : om. S' L' Harpocr. 9 <p6vov 
A Y' (cf. xxiii 67) : S/was (^Jj/ou S L vulg. : S/ktji' <|)({j/oi; Harpocr. 
a\\' eiiayh . . . a.iroKTe7vai om. S' L' Y Harpocr. 15 post ots 

add. &j/ vulg. : om. S L Y post al^reoivTo add. SojpoSoKoCj/Tas vulg. : 

om. S L' soli 19-23 "(cTT avToi- . . . Trpoa-Se7ff9ai. tiVos; om. 

S' L' soli. Duplicem huius loci recensionem fuisse perspexerunt 
Spengel et Weil, alteram etiru Ke\fveTe Ka\ ovk 6pyte7cT0e ; alteram ifo-T' 
ouTot* • . • TTpocrSeTcrOat, quam inepte commiscuit grammaticus nescio 
quis, addito TjVor ; (23) [123] /\HMOS0ENOTS [ix 

[EK TOT rPAMMATEIOT ANAriTNnSKEl] 

47 "FjCttl Toivvv Tt? (Vi'i6i~i'i Aoyos" Traptt Tm' TTapaixvOiln-Qai 
ftovkoixevdiv Ti]v irokLv, o)? ap' ovttoj ^l^tKnmos kcmv oXoi 
TTOT ij(rav AaKebaLfxovLot, o% OaXaTTi]^ ixev rjpxov kol yrjs 
aTTaaris, j3a(rL\ea be av\j.p.a)(ov elyov, v^icTTaTo 6' ovhev 5 
avTovs' dAX' o/ji.a>s i)iJ.vvaTo KCLKeLVovs rj tt6\ls Kal ovk 
avripTTdaOr]. iyui 6' aTTavTojv ws eTro? (LTTeLV 7ToKki]v elkr)- 
«poTUiV eTTLho(TLV, Ka\ ovhev ojxoLiov ovTitiv tQv VVV TOIS 
TTpOTepov, ovbev rjyovixaL TTkeov i] to. tov jrokeixov KeKLvrjdOaL 

48 KaTTLOehoiKevaL. iTpooTov ixev yap aKovoo AaKehaLp.ovLOV9 10 
TOTe Kal TT(xvTas Tovs akkovs, TeTTapas fxijvas rj TievTe, ti]v 
uipaLav avTTiv, ep.^ak6vTas av Ka\ KaKcJja-avTas tijv \(l>pav 
OTrkLTaLS KCLL TTokLTLKOLS (TTpaTevp.a(TLv dvayjopelv e-n oIkov 
TrdkLV' oijTdi 8' dpya-LOiS (^X.ov, p-dkkov he TTokLTLKois, uxtt 
ovhe \pi]ixdT<x)V oive^LcrOaL Trap' ovhevbs ovhev, dkk' eTvaL 15 

49 v6ixLix6v TLva Ka\ TTpo(f)avri tov TTokeixov. vvv\ 8' opdTe jxev 
hriTTov Ta Trkela-Ta tovs iTpoh^Tas dTTokojkeKdTas, ovhev 8' eK 
TTapaTa^eois ovhe p-dxr^s yLyvojxevov dKOveTe he ^PikLiTTTOv 
ov)(\ TM ^dkayy oiTkLTwv dyeLV [iahi^ovO^ ottol jSovkeTaL, 
dkkd T(o -^Lkovs, LTTTTeas, To^dTas, ^evovs, tolovtov e^Jjpr^- 20 

50 aOaL aTpaT^TTehov. eTTeLhdv em tovtols Trpbs voaovvTas 
[124] ev avTols TTpoaTTearj Kai /urjSeis VTTep Trjs ^(apas bi dTncrriav 

e^irj, ixi]xo.vriP-o.T eiTLaT-qaas TTokLopKel. kol aLoyTTui Oepos 
KOL xeLixoiva, ws ovhev hLa(f)epeL, ovh^ eaT\v e^aiperos &pa 

51 TLs r]v hakeiTTeL. TavTa p-evTOL TrdvTas elhoTas Ka\ Aoyi^o- 25 
ixevovs ov hel iTpoaeaOaL Tbv TT^kejxov els rr]v ^dpav, ovh^ 

1 EK . . . ANAnrNnSKEI SL FY : om. vulg. : secl. edd. compliii-es : 
€K Tov ypatifxareiov avayiyvuKTKf. ANArNn2I2 TPAMMATEIOT A 
3 ante otoi add, rowvros viilg. : rr)\iKovros A : om. S L soli 5 ovSiy'} 
ovSels A O F corr. 12 post avrijv add. a^rpartvecrBai Kal rovrov rhv 

Xpivov vulg. rwv avrnraXwv post ri}v add. vulg. : om. S' L' soli 

20 e^r)pTrja-9ai S L O' Vind. i: i^npTvadat {-vadai) AFYO corr. : 
f^aprvfadai S yp. 21 S' «ttI rovroiS S (irJ in rasura fort. al. m.) 

L soli : 56 rovrois F B Y' O : Se rovrois Kparwv vulg. 22 post ev 

avrois add. koI TtTapayfj.evoiS vulg. 25-26 elSSras Kal Koyi^oixevovs 

ov Se7 . . . oiiS' S L' : elSSras Se7 Kal \oyi^ojj.evovs fx^ . . . /uijS' vulg. 
26 irpoaeadai S L : Tpoeadai vulg. : ■npoaSex^^r^"-'' ^ ^^- ix] KATA *IAinnOT T [124] 

eli Ti]V ev-qdetav tijv tov t6t€ irpos Aa/<e8at/iortou9 TToAe/xou 
[BKcTTovTa^ €KTpa\r]KL(TOrivaL, a\\' ws e/< ttX€lcttov ^vKaT- 
TeadaL Tols T:payp.a(TL Kal rat? 7rapao"Keuats, ottcos OLKodev 
1X7] KLVr](TiTaL (TKOTTOvvTai, ov)(l (Tti/XTrAaKeVra? hLaycovLC^crOai. 
5 Trpbs p.ev yap TTokeixov TToXXa (pvcrcL 7rAeoye*cr?//xa^' i^fuv 52 
vTTap\eL, av Trep, a» avbp^s ^ AOr^valoL, 7tol(Iv idekuiiJLev a 
bel, 7] (j)V(rLS Trji €K€lvov yjiapas, rjs ayeLV Kal cf^epeLV ^(ttl 
TTokkr]v KoX KaKUiS TTOLelv, aAAa ixvpCa' eis 8' ayuiva aix^LVov 
r]jj.S)V eKelvos i"](TKr]TaL. 
10 'Ov ]i6vov 8e 6et Tavra yLyvcaa-KeLV, ovhe rot? tpyoLs eKei- 53 
vov ap.vveadaL rot? tov TToXi]j.ov, aWa Kal rw Aoyto-//(S Kal 
Tj] Starota roi;s Trap' i'/xti' -yTrep avTov KiyovTas ]XL(Tr](TaL, 

(v6v]X0VjX€V0VS OTL OVK €V€(TTL T&V Trjs TroAeco? €\6p5iV KpaTrj- 

(rai, TTpXv av tovs iv avTrj r?/ tt6\€L Ko\d(Tr]d^ v~r]p€TOVVTas 
15 €K€LVOLS. o ]xa Tov ACa Kal tovs dWovs 6(ovs ov bvvr](Te(r6^ 54 
v//et9 TTOLrjcrai, aAA' ets tovt d^lyde ^xcopCas ?/ iTapavoLas i] 
ovK eyu) TL Ae'ya) (TToAAaKts ydp efxoiy' e7reA?;Aii0e /cat roCro 
(f)o(3eLa-6aL, ]xr] tl baL]x6vLov Ta Trpdy^xaT kkavvrj), coo-re Aot- 
bopCas, <f)66vov, a-KCtifxjxaTos, rja-Ttvos dv Tvxr]6' eveK ahCas 
20 dv6p(s)TT0vs ]XLa-6o)TOvs, S)V ovh^ dv dpvr]6el€v ertot ws ovk 
elal TOLOVTOL, keyeLv KeXeveTe, /cat yeAare, dv tlctl koLbopr]- 
65)a-Lv. KoX ov)(C 7760 TovTo beLv6v, KaLTTep ov beLv6v dXXd L. -^ 
KOL /jtera TTXeCovos dcr(f)a\eLas TTo\LTeve(r6aL bebcaKaTe tovtols 
r] rots VTTep v]X(x)V XeyovcrLV. KaCTOL 6ed(Ta(r6e dcras a-v]x(f>opds 
25 TTapacTKevd^eL to tQ)v TOLOVTcav e6eXeLV dKpoda6aL. ' Xe^ca S' 
epya a TrdvTes ela-ecr^e. 

Ho-ay ev 'OXvvdco twv ev rots iTpdy^xaaLV TLves fxev 56 

4 KtvficrtTai F' Y : KivfitniTai S vulg. : KtvriffeTe L 7 «(Ttj iroWijy] 

icTTtv ir6Kiv (e in rasura) S" : els ttiv ir6\tv L' 12 ij.i(TTJcrat] fii(Te7v 

Blass coll. viii 61, 76; xix 87, 258, 289; xxiv iio, 196, 213 
13 e|a) post tSiv ad(i. vulg. : om. S L' Y, cf. viii 61, x 63 15 eKeivots 

S L : eKeivcfi vulg. Svvria-earde S L' : Swo^r^e cett. 16 ou5e 

^ovKecde post iroiTJirai ad(d. vulg. : om. S' L' A 19 ^ (p$6vov ^ 

(rKci/ji/xaTos vulg. </)e(^;/ou] (p6vov S L' eVe/c' S A : om. vulg. 

22 TTw anle tovto S L A : post tovto vulg. [125] AHMO20ENOT2 [ix 

<t>L\iTTi:ov Kal TrdvO^ virripcTovvTCi e/cetVw, Ttve^i hk tov /3cA- 
tLcttov Kai 6ttu>9 fxr] bovkevn-ovmv ol TToklTai TTpaTTovTe^. 
TTorepoi hi] TT]v TTaTpid^ f^utkfcrav; ?; TTOTcpoi tovs 'nTiTias 
irpovhocrav, <av TTpoboO^VTiov "OkvvOos aTrwAero; oi to. 
4>tAi7r7rou (f)povovvT€S, Kal 6t i]v ?; 7ro'Ais tov^ to. (34\TLcrTa 5 
XiyovTas crvKOcfyavTovvTcs Kal bLa(3dk\ovT€s ovTcas, iocTTe tov 
y ^A7Tokko)VLbr]v Kal eK/3aAety 6 bijpLOs 6 tu>v ^OkvvdCuiV 
iTTeicrdr]. 

57 Ov TOLVVV TTapd TOVTOLS pOVOV TO eOoS TOVTO irdvTa K^K 

(IpydcraTO, dkkodL 8' ovba]xov' dkk' ev ^KpiTpLCi, eTreto?/ 10 
diTakkayivTos rTAourapxou Kat tG)V ^ivcav 6 bfjjxos et^c Tr]v 
"TTokLV Kal Tov Ylopdfj,6v, OL fxev e^' iy/xas ■^yov Ta irpdypLaTa, 

ol 8' 6771 <t>tA 1777701'. dK0V01>T€S b€ TOVTOOV Ta TTOkkd, fJidk- 

kov be Ta iTdvd' ol TakaLTTcopoL /cat bvcrrvxels 'Eperptei?, 
reAeurwyres iiTeLcrdricrav tovs viTep avTciv kiyovTas eK/3aAetv. 15 

58 Kat ydp TOL iT€]x^as ^Ittttovlkov 6 crvpfxaxos avrols 4>iAi7r770s 
Kai ^evovs x^-^^ovs, Ta retx'? 77eptetAe tov Ylopdixov Kal Tpels 
KaTecTTr]cre Tvpdvvovs, "iTTTTapxov, AvTop.ebovTa, Y^keLTapyov 
Kat perd Tam e^ekijkaKev (k Trjs x^pc-^ ^'? V^l l^ovkopevovs 
o"(ri^eo"^at, Torc pikv Tre/xif/as roiis fxer EvpvAo^^ou $evovs, TraAiv 20 

[126] 8e Tovs fX€Ta TlapfxevL(i)vos. 

59 Kat rt Sei tcl TTokkd keyeLv; dAA' ev 'flpea) <I>tAta-Tt8?;s 
fxev eiTpaTTe ^I^tAtV^^a) Kat MeVt77770s KOt 2a)Kpdr7/s kol 0o'as 
Kat 'Aya77atos, otVep vvv exovcn 7 qv iTokLV (Kat Tavr jjbecrav 
cLTTavTes), Evc^patos be rts dv'JpcoTTos Kal TTap" rffxlv ttot 25 
evdab^ OLKrjcras, ottcus ekevdepoL Kal pLr]bevos bovkoL eaovTaL. 

60 ovros Ta fxev dAA' ws vj3pL^eTo Kal TTpovTTt^kaKL^ed^ vtto tov 
brjfxov, 77o'AA' dv etrj Aeyety evLavTU) be TTp^Tepov ti]S aka>- 

I (ppovovvTts post 4>(Ai7riroi; add. vulg. : om. S' L' 01 ante rov 

add. S : om. L vulg. 2 Sov\ev(rov(ni' F Y O : 5ov\ev(rcc(rii' S vulg. 

3 e^d!>\e(Tav S L : a.irii\f(rai' vulg. g ix6vov S L : /xSvois vulg. : 

juevCobet 14 post 5 e add. ra TrarTo A : add. ttoi^to vulg. : om. S' L' 

15 «K^oAAfij' S solus 16 6 om. S solus koI (piAos post 

(T^/jL/jLaxos add. vulg. : om. S^ L* 20-21 t(Jt6 . . . napfjifviuivos om. 

S* L' soli 23 SaJKpaTTjsl fort. SoicriVTpaToy Weil 28 toi" t«D»' 

'flpfiT&Jv post S^/jiov add. vulg. : om. S L^ Y ix] KATA cMAinnOT T [126] 

o-eo)? h'4beL^(V cos TTpoboT-qv tov ^iKicrTihr^v koI tovs fxer 
avTov, ai(rd6[X€vos h TipaTTOvcnv. a-vo-Tpa<p4vT€s 8' avOpcoTTOi, 
TToWol Kal yopr\yov exovT€s 4>iAt7r7roi' Kal TTpvTavevopLevot 
aTTayovcn tov KiKppalov ets to hea-p.(i}Trjptov, &)s avvTapaT- 
5 TovTa Ti]v TTokiv. op&v §€ Tavd^ 6 hi]pi.os 6 T(s)v ''^peLTcav, 6l 
avTl Tov tS) p.ev [iorjOeLV, tovs 8' aiTOTVjXTravLaaL, tols p.€V 
ovK oopyL^€TO, Tov 8' eTTLTrjheLov TavTa Tiada.v ecpr] Kal eTre- 
\aip€v. p.eTa TavO^ ol ixev e7r' k^ovaias oTToarjs e^ovKovT 

€TTpaTTOV OTTCOS TJ Tt6\lS Xri(j)6l](T€TaL, Kal KaT€a-K€Va(oVTO T-I]V 

lo TTpa^LV Tu>v he ttoXX&v et tls alaOoLTO, kaiya koX KareTre'- 

TTXr]KT0, TOV F.V(f)paLOV oV €TTa6€V fJL€IJLVrjlJ.€VOL. OVTO) 8' 
a6\io)S hL€KeLVTO, WOt' OV TTp6T€pOV kT6k}Xr](T€V Ovhds TOLOV- 

Tov KaKov TTpoarL^VTOs prj^aL (fxov^v, iTplv hLaaK€vaa-ap.€VOL 
TTpos TCL Tei^r] TTpoafjaav ot ttoX€]xlol' TrjvLKavTa 8' ol p.€v 

15 rifxvvovTo, ol 8e iTpovhihoaav. Tijs tt6\€0)s 8' ovto)s a\ovar]s 62 
ala-^pws Kal KaKws ol jxev apxovaL Kal TVpavvovat, tovs roVe [127I 
aco^ovTas kavTovs Kal tov Kv^Ppalov kToipiovs otlovv TTOLelv 
ovTas Tovs jxev eK/SaAoVres, tovs 8' aTroKTeivavTes, 6 8' Etr- 
(f^palos eKetyo? aTreV^a^ey kavT6v, €py(o fxapTVprjaas otl Kal 

20 hLKaio)s KOL Ka6ap5)s viTep tQ)V ttoKltmv ai/^etoTTjicet <t>tAt7r7r(o. 

Ti ovv TTOT aLTLov, davp.d^€T Laoos, t6 kol tovs ^0\vv- 63 
6iovs Kal Tovs 'Eperpte'a? Kot tovs ^ilpcLTas ijhtov TTpos tovs 
VTT€p ^LXiTTTTOV XiyovTas '€\€LV 1] Tovs VTT€p avTMV ; 6tt€p 
Kal TTap vjXLV, OTL TOLs pL€V VTT€p Tov ^€X.TiaTov XiyovaLV 

25 Ov8e l3ov\op€VOLS €V€aTLV €vioT€ TTpOS XapLV Ovh€V €LTT€LV' 

Tci yap TTpayp.aT dvayKr] aK07T€LV 6tto)s ao)6ria€TaL' ol 8' iv 

aVTOLS oXs yapi^OVTaL '^LkilTTTlO avp.TTpaTTOVaLV. €La(f)€p€LV 64 
€K€\€VOV, ol 8' OvheV helv €(t)aaaV' TTok€p€LV KOI p.r] TTLaT€V€lV, 

ol 8 ayety €lpr]vr]v, ecos €yKaT€k7](f)6i]aav. Takka tov ovtov 

3 Trap' fKfivov post TrpvTafev^fj.ifoi add. vulg. : oin. S' L' 11 /jLefivT]- 

fxivoi S L F : /x€/jLvr]ij.(vos vulg. 15 Tr6\eais 3' A Y : Se iroAewj S L 

vulg. 19 Kal ante SiKaiws om. vulg. : add. SLY 21 ttot' 

ofTioj/] T^ aiTiov A : ttot^ TatTwv Dobree, cf. § 36 t^ S L A F : toG 

vulg., cf. viii 56 29 tyKaTi\y]<pe-i](Tav'] iyKaTe\(i<per](Tav S Vind. i 

DE.MOSTH., VOL, I. 8 [127] AHMOSOENOTS [ix 

Tpoirov oTfiat 7:dv6\ iva /x?/ KaO^ cKaara Aeyo)' ol fxev c(^' oli 
^apiovvTai,, TavT^ eXeyov, ol 8' e^ (av epLeWov (TO)di}(T((T0at. 
TTokka 8e Kal tcl reAevrata ovx ovt(os irpos \dpLV ovhk ot' 
dyvoiav oi TToXkoX TTpo^rUvTo, aW' viroKaTaKkivoixevoL, e7rei8^ 

65 Tois oAois rjTTdcrOaL kvojxL^ov. vr) tov Ata Kal tov 'AttoAAo) 5 
hihoLK iyoi 1X1] Trddrjd^ vixelf, iiTfLhav eihijT eKkoyL^oixevoi 
fxr}hev l^' vixLV ivov. KaiTOL fxi] yivoLTo ixiv, cb dvhpes 'A^r/- 
vaioi, Ta TTpdyp.aT €v TOVTity TeOvdvaL 8e ixvpLdKLS KpelTTov 

[128] V Ko\aK(t(i TL TT0Lrj(yaL ^lXlttttov Koi irpoicrOai twv virlp vfxutv 

AeydvTwi/ tivus. KaAi/y y' ol ttoAAoI vvv d7T(L\-t'j(f)a(rLV ^Q,peL- 10 

T(aV xdpLV, OTL Tols *^l\lTTTTOV (^tAotS €7T€Tp(\f/aV aVTOVS, TOV 

66 8' YiV(f)palov i())9ovv' KaKifv y h-ijfxos 6 'EpeTpLi(t)V, otl 
Toi/s vfxeT€povs TTp((rl3eLs dTTifKacre, KAetrapx^ ^' eyeScoKey 
avTov hov\evov(TLy€ pLa^TTLyovfxevoL Kal (Tcf^aTTOfxevoL. KoAoi? 
^OXvvdiiDV €(f)€i(TaTo T(ov Tov fX€V Aa(T$^vi]v LTTTTapxov x^eipo- 15 

67 Tovr](rdvT(ji)V, tov 8' ' ATToWcovihrfV kKfiakovTdov. fxo)pia Kal 
KaKLa Ta TOLavT iKiri^eLV, Kal KaKU>s ftovkevofxevovs Kal 

fXrfheV 0)V TTpoai]K€L TTOL^LV kdikoVTaS, dkkd TO)V VTT€p TO)V 

€y(6po)v k€y6vT0)v dKpoo)fX€Vovs, TrjkLKavTrfv ifyeLcrOaL TTokLV 
oIk€lv t6 fieyedos &(tt€ (jxrfhiv), fxr^h^ dv otlovv 17, h€Lv6v 20 

68 TT€i(r€cr6aL. Kal p.i]V €K€lv6 y alcryjiov, V(TT€p6v ttot etTretr 
* rts ydp dv (oi']6rj TavTa y€V€(T6aL; vr] t6v At', I8et ydp t6 
Kal t6 TTOLijaaL Kal t6 ixi] TrotT/o-at.' 7ro'AA' dv etTrety €\ol€V 

2 Ka\ iXvTTovv ovhiv post iXiyov add. A irpoiTriffav 5' dTrex^eiot 

post fficdrjfffadai add. A S marg. al. 3 irphs X"/'"' ""^e L : ouSe 

TTphs X''P"' oiiSe S B corr. : ovre irphs X^-P^" o^^ cett. 4 irpoirievTO 

S L B : irpoievTO vulg. : ■KpoievTo kavTovs al. 6 eK\oyt(6/xfvoi S L* : 

Ao7i{({;U.€>'ot A : e/c \oyiff/j.ov vulg. 7 efl' i^/x?;/ Franke : ev vfuv S L : 

v/x7v vulg. post fVc^j' add. Ka\ rovs els tovO' inrdyovTas vinas bpSiv ovk 

oppwSw, aWa Svff(joTrovfj.at' i) [vel ■^) yap e^eTriTTjSes ^ (ou Spengcl) 5i' 
ayvoLav ets xo^f"'^'' irpa.yixa vwdyovfft T7)»' izdKtv vulg. S marg. : om. 
S' L F Y O, cf. Harpocr. s. v. Avffwirov/jLat et "Tirdyovfftv fJtev om. 
O Vind. I : add. S L A 9 ^tXiTnrov S' L' : ^iKiiviTif vulg. Ka\ . . . 

Tivds om. S L^ soli 14 ffcpaTTS/LLevot SLA: ffTpe^Kov/ievoi vulg. 

S yp. 15 Aao-fleVr)^ Blass : Aao-fleVjj codd. 17 to. TotavTa 

f\Tri(etv S vulg. : TaCTo eXwiffat L solus " 20 ^r/SfV add. Seager, 

cf. XX 5 21 KaKtivo A ffv/jL^dvTos Ttvos post eiVerv add. vulg. : 

om. S L' soli 23 T() /u7;J Ti) «al t6 ^ut) Schaefer ix] KATA 4>IAinnOT T [128] 

^OXvvdiOL vvv, a TOT et TrpoeibovTo, ovk av aTru)X.0VT0' ttoAA' 
av 'Hpetrai, ttoWo. 'PoiK^ls, TroXka TUiV aTrokookoTcov eKacrToi,. 
aXXa tL TOVTCtiV o(^eAos avTols; eo)? av ac^^rjTai to (TKCKpos, 69 
av re jj.el^ov av r' ekaTTov f/, t6t€ XPV '^c'' vavTrjv Kal 
5 KV^epvi]Tr]v Kal iravT avbp' k^rjs 'npoOvp.ovs elvai, Kal oTroo? 
/XTj^' (KctiV p.riT aKOiv pLrjbels avaTpixj/n, tovto aKOTreladar 
eTTeibav 8' 7] OakaTTa VTiepax]], p.aTaios 17 aTTOvhi], Kal 70 
fjiJLeLS TOLVVV, o) avbpes 'AOrjvaloL, eu>s eap.ev a^oL, TTokLV 
fj.eyLaTr]v e^ovTes, a(f)opixas irkeLaTas, a^Loopa KokkiaTov, 

10 TL TTotdi/xey; TTakai tls rjbeois av laois epo)Ti]aas Ka6i]TaL. 

eyoi VI] At" epw, Kal ypd\j/u) be, &aT av (BovkrjaOe X^V^ [^^^9] 
TovrjaeTe. avTol Trp&Tov aiJ.vv6p.evoi Kal 7TapaaKeva^6p.evoi, 
Tpirjpeai koI \p-q\iaaL koX aTpaTicoTaiS keycn' Kal yap av 
airavTes bi]TT0V bovkeveiv avy)(Mpr]aoiaiv ot aAAot, ijp.Xv y 

15 VTTep Trjs ekevOepias dyoiVLaTeov Tama bi] TTavT avToX 71 
TTapeaKevaap.evoi Kal TTOLijaavTes (f)avepa tovs dkkovs ijbrj 
TTapaKako>p.ev, Kal tovs TavTa bibd^ovTas eKTTe\xTToip.ev npe- 
ajieiS Travraxot, eis H^koTrovvrjaov, eis P0801', cts XtW, ws (Saai- 
Aea Aeyoj {ouSc yap twv cKctVo) avp.(fiep6vT0JV d(f>eaTr)Ke to fir] 

20 toOtov idaai irdvTa KaTaaTpiyf/aaOai), LV edv p.ev TTeiarjTe, 
KOLVoivovs ex^jre Ka\ t^v KLvbvvoov Kal Toiv dvak(a]xdTU)v, dv 
Ti bet], ei be /xr/, xpdvovs y e/x7rot?/re rot? TTpdy\j.aaiv. 
eTTeibi] ydp eaTL TTpos avbpa Kal ov)(l avveaT(oar]s 77o'Aea)s 72 
iaxvv 6 TT6kep.os, ovbe tovt dxprjaTov, ovb^ al irepvaiv 

25 TTpeafBelai TTepl Ti]v YiekoTTOvvrjaov eKelvai Kal KaTrjyopiai, 
as eyo) /cat rioAi/euKro? 6 /3e'Arto-ros eKetroo-t Kot 'Hy7/o-t7r- 
TTOS Kttt ot aAAot TTpeajieis TTepirjkdojxev, Kal eTTOiyjaafxev 

5 cItjs irpoOv/jLovs S L A : e<^€|^s iTp66v/j.ov vulg. 6 avarpf^pei 

Schaefer, Aristid. ii 625 : a.vdTp(\pr]i codd., cf. §§ 51, 56, 75, iii i, v 14 

10 )f(ra)s om. B Y al. post ia-ais deficit L' usque ad x 2, omissa 
supplet rec. m. in marg. epwr^fi^ras Cobet : epooT-fiaoov codd. 

11 x^^po^^^ovhaaTe A 15 ovtoI om. vulg. ; add. SA 16 irapi(TK€v- 
afffjLfvot S : Trapaa^Kfvaa-afXfvoi vulg. (pavepa S^ solus : (pavtpa to7s 
"EWriai S corr. : To7s"E\\r]ffi (pavepa vulg. 18 20 iravTaxoT . . . 
KaTaffTp(\paffdai om. S' solus 27 Kal KKiiTOfiaxos Kal AvKovpyos 
post 'Hyriaiinros add. vulg. : om. S F Y O 

8* [129] AHM0:£(=)E\OT:i: KATA 'MAinnOT r [ix 

^Tna-x^elv eKclvov Koi ixi]t l-n 'AixfSpaKtav iXddv ^r)T ets 
J^ TleXoTTOVvrja-ov opixijcrai, ov fxivToL Aeyoj ixrjbev avTovs 
virep avTu>v avayKoiov kdiKovras Troidv, tov9 akkovs irapa- 
Kakilv Ka\ yap €vr}des Ta ouei' avTovs T:pdUp.ivovs rcSy 
a\koTpi(X)V (f)d(TK€LV K^becrdai, Kal to. TrapovTa TreptopiavTas 5 
V7T€p T(i)v p.e\K6vT(t)v T0V9 ttWovs ^ofiuv. ov Aeyco Tavra, 
akka Tols IJ.€V fv X€ppovri(r(i) \pr\p.aT aT:o(TTikk€Lv (pr]p.\ 
belv Ka\ raAA' 6V d^touo-t iroLeiv, avTovs be TTapaa-Kevd^e^rdai, 
[130] Tovs b' akkovs "Ekki]vas crvyKakdv, (rvvdyav, bibdo-KCLV, 

vovOeTeLV TavT eo-rty Trokeo^s d^tcoju' €\ov(rris rjkiKov vp.LV 10 

74 VTTapxeL. et 5' oteo-^e XaAKtSeas rrjv 'EAAd8a a-cocrav 7} 
Meyapeas, v/xets 8' aTTobpda-fa-OaL tcl TTpayp.aTa, ovk opOws 
oUa-de' dyaTTrjTov yap iav avTo\ o-w^coi^rat tovt^dv kKacTTOLS. 
dAA' vixlv TovTo TTpaKTiov vp.LV OL TTpoyovoL TovTO t6 yipas 
(KTri(ravTO Ka\ KaTikiTTOv /xerd TroAAwy Ka\ ixeydkoov KLvbv- 15 

75 voiv. et 8' 6 l3ovk(TaL ^r]T(ov ^Kaa-Tos Ka^eSetrat, Kat ottcos 
ixr]b€v avTos 7rot7/o-et a-KOTriav, TTpiaTov ixkv ovbk ixr]TTo9^ evpj] 

TOVS 7T0f)]a-0VTaS, €TT€LTa biboLX OTTOiS IXT] TTdvd^ OLIX OCT^ 

ov i3ovk6pi.€da 7T0L€LV i^pLLV dvdyKr] yev^aeTaL. 

76 'Eyo) ix€V br] TavTa kiyco, ravTa ypdcfyo)' kol oloixaL kol 20 
vvv €T iiTavopdoidrjvaL dv ra TrpdyixaTa tovtcov yLyvonivcov. 

et 8e rts exet tovt(ov tl jiikTLOv, AeyeVoj Kai (TvpL^ovkeviTO). 
6 TL 8' vixlv b6^€L, TovT, u) TrdvTes deoL, crvveveyKOL. 

9 Tovs 8' &K\ovs S F Y O : Koi ■npirovs h. xph Trotovvras t6t( Ka\ 
rovs &\\ovs A vulg. 12 airoSpd<re(T6aL SA: aTroSp<i(re(rde vulg. 

13 eKciffrois Cobet : eKa^rroi codd. 14 rovro rh yepas S vulg. : 

rovro yepas Palatinus 113 : rh yepas rovro Blass 15 koXwi' Ka\ ante 

ineyd\wv add. vulg. : om. S^, cf. iii 36 17 iroi-i)(Tei S corr. pr. m. 

A B : TToiriffr, S' vulg., cf. §§ 51, 56, 69 ovSe S O : ou A F 18 S.^a 

ante '6(Ta om. vulg. ; add. S 19 ytvricrirai vulg. : yevrjrai SAFO, 

cf. viii 53 post yevricrerai {yevr,ratj add. s( yap fi<rav, fvpr,vr' &v 

iTa\ai, eveKd ye rov firjSev rjnas (vel vfj.as) avroiis rroielv (6e\ei.v, a\\' oiiK 
elaiv vulg. : om. S FO; quae si servare placet. post iroL-fi<Tovras collo- 
canda sunt 22 rovrwv ri vulg. : ti rovrwv A : rovrwv S al. Aut 

Ti retinendum aut $e\riw legendum cum B Y' O Vind. i 23 5o'|et 

Vind. 1,4: 5o'|r7i S : So^eie vulg. 

In S subscriptum 

KATA *iAinnoT r 

r H r A ^IhI ra m. rec.~ A A A KATA <I)IAinnOT A TnO0E2I2. Kat ovTO<s rrjv avTr]v VTrodea-iv !;(€«, tw ^f^OdvovTL Koi TrAtov 
ovSiv ovB l8iov, TrXrjv t6 Trcpt t^5 ofxovoLas 7roAtT€vyu,a" 8ta0€po- 
fieviov yap tcov TrAovcrtwv Trpos T0119 7r€v>/Tas, 6 Ar)fjiO(r6ivr]<; 
KaraTraviLV TreipaTat t^v (TTaa-LV, tw /aev 8r//xtj) vapaLvwv fxr] [131] 
5 Sr]fX£V€LV Tas Twv TrAouciojv oiortas, Tots 6e TrAovo^tots /ai^ (ftOovfLV 
Tois iiTro/Dots Tot' 8r]fjLo<rLov XrifXfjiaTo<;. TreWeL Se tovs 'A6r]- 
vatous Kttl Trpos tov Ilcpo-tuv /Sao-tAea Trcpi crvfXfxa')(La<i irpi(TJi€.v- 
t(r6aL. 

Kai cr-jTOvSata vo[xl.^<jiV, S» avbpcs 'Adrjvaiot, Trepl Siv 

10 l3ov\€V€(r9€, Kal avayKaia Trj TroKet, Tretpdo-o/xat Trepi avT(av 

etTTetv a vofxi^La avjx^f^epetv. Ovk oAiycoy 8' ovt(uv afxapTrj- 

fiaTOiv ovh^ CK fxtKpov \p6vov avvctXeyfxevdJV, e^ cSi' (/)ai;Aa)s 

toSt' Ix^'' ov8eV ((TTtv, S) avbpes 'Adi^valot, tu)v TrdvToyv 

bv(TKoK(aT€pov ei? to Trapov ?/ ort rats yvLOfxati vp.els d(^e- 

15 0T?;KaTe raii' ■npayp.<xT(av, Kal toctovtov \p6vov aTTOvbd^eO' 

6(Tov av KaOricTB^ ciKOVovTe^ ?/ irpo^TayyeXOf] rt veooTepov, etr' 

dTTeA^cbi' eKacTTos vfxGiv ov fxovov ovbkv (^poi'rt{et Trepl avToiv, 

dAA' ov8e fxefxvrjTat. *H juey ovy d(re'Ayeta Kat TrAeore^ta, 2 

17 TTpos airayras avBp(aTTov<i ^tAtTTTros ^prjTat, Toa-avTi] to 

20 TrXijBos oarfv aKOveTC ort 8' ouk eyi raur?/? eKetyoi^ eTTto-xeti' 

eK Ao'yoi; Kat h^pi.rfyopias ov8ets dyyoet 8?77roii. Kat ydp et 

fxrfh^ acf)' eros tHv aWojv tovto fxaBdv bvvarat tl^, wbl 

14 lv(TKo\<i>TaTov F* Y O' 16 ^ S A F Y : ^i/ vulg. 22 5ui/aTa/ 
S (o meciium in eraso tj) A Y : hvvaiTo vulg. [i3i] [AHMOS0ENOT2] * [x 

Aoytcrao-^co. //jueis' uvbaixov TrwTrore, ottou iTepl tG)V btKaiuiv 
[132] eiTrery eberia-ev, r]TTr]driix€v ovb^ abtKelv ibo^afxfv, aXX.a. 'iravToiv 

3 TTavTayov KpaTovixev Kal TrepCecrfxev rw Aoyw. ap' ovv bia 
TovT^ (Keivu) (jiavKois exei to. irpayp.aTa, rj Trj TToXa KaXcos; 
iroXkov ye Kal Ser e7rei8uy yap 6 fxev \a(3div fxeTa TavTa 5 
(3abiQ] To, o-nka, Tracnv rots ouo-ti' kToifxoi^ Kivbvvevcroiv, rjp.eis 
8e Kadu>p.ed^ elp-qKOTes Ta biKaLa, ol 8' aKrjKOoVe?, etKoVco?, 
oX]xai, Tovs Koyovs Tcipya Trapepy^eTai, Koi Trpo(Te\ov(TLV 
(iTravTes ov\ ots et7T0//e'i' TroQi' rj]xeXs 8tKatots ?/ iwv av etTrot/xei', 
aAA ot? TrOLov]xev. ((ttl 8e raur' ovbeva tS>v abLKOV]xev(av 10 
(TioCeLV bvvd]X€va' ovbev yap 8et TrAetco Trept avTuv Ae'yeu;. 

4 TOLydpTOL bLecTTrjKOToov ets 8uo raCra rwy ey rats wAecri, 
rci)!' /;tei' ets t6 p.r]T dpyeLV jSia l3ovke.(r6aL fxr^bevos ]xr]T€ 
bovXeveLV dkXco, dAA' ev eXevOepLq Kal v6]iol9 e^ lcrov TroAt- 
TevecrOat, rwi' 8' ets to dpyeLV ]xev t5)v iroKtTSiV eTrtOv^xelv, 15 
eTep(o 8' viraKoveLV, 8t' orou iror' ar otcoi;rat rouro SurT/creo-^at 
iroLrjcraL, ot r?/? eKeivov TrpoaLpecreois, ol Tvpavviboiv KaX bv- 
va(TTeiS>v eTrLOvfXovvTes, KeKpaTi]Ka(rL TravTaxov, Kal ttoXls 
br]]xoKpaTov]xevr] /3e/3atcos ovk dlV et rts ecrrt tS)V Tracrciv 

5 AotTTT/ TrA?/!' rj r]]xeTepa. KaX KeKpaTr]KacrLV ol bC CKeivov 20 
TCLS TToAtretas TTOiovp.evoL TracrLV ocrots Trpdy]xaTa irpdTTeTaL, 
irpcoTio ]xev irdvTOiv Kal TrXeia-Tio rw rots l3ovXo]xevoLS XPV- 
fxara \a]x^dveLV e\eLV tov bcocrovO^ virep avTu>v, bevTeput be 
Kal ovbev eAcxrroi^t tovtov rai bvvap.LV ti]v KaTacrTpe^opevr^v 
Tovs evavTLOv]ievovs avTols ev ots av aiTi^croocrL xP^^o'? 25 

6 Trapelvai. 7//xets 8' ov ]x6vov tovtols vTro\eLTr6pLed\ 00 dvbpes 
'AOr^valoL, dAA' ovb' dveyepOijvaL bvvdpeda, dAAa fxavbpa- 

[133] ydpav TreTTCoKCJcrti' ?/ rt cfidpfxaKov aAAo rotoCror eoiKafxev 
dvdpcaTTOis' etr', ot/xat, (8et ycip, ws eycb Kpivo), keyeiv TakrfOr]) 

7 04 /ie»/ ante elpTjKSrfs acJd. viilg. : om. S' 8 royy Xc^yous ante 

T^ ^pyu S Vind. i : post ra tpya vulg. 12 post 5uo add. n«p»j 

vulg. : om. SA 22 TrAeiVr^] fi(y'i<TTcf A toTs j3oi'A.o/xe';'o<s Index 

Lambini : toi/s fiovXofxivovs codd. 23 avTuv Bekker : avruv codd. 

26 uTToAejTrof^eOa S' ^oi corr. in o) : an-oA.e(7rJ/xc0a A vulg. x] KATA 4)IAinnOT A [133] 

ovT(i> 6ta^f/3A?/jue^a kol KaraTTecfypovi^ixeO^ e/< tovtcov axjTe 
T&v kv avT^ ro) KLvbvv€vei,v ovTm> 01 fxkv virep ttjs rjye- 
fjiOvCas Tjiuv avTLKiyovcnv, ol 8' vTrep tov irov (TVvebpevcrovaL, 
rtres 8e Ka6' avTovs ap.vv€<TdaL jxaWov ?; //e^' //juwi' iyvca- 

5 KaCTLV, 

Tov ^apLV br] TavTa Aeyco Kal bLe^^p)(0[j.aL; ov yap 7 
aTTexOdvecrdaL jJLa tov Ata Kal TrdvTas Oeovs itpoaLpovixaL. 
Lv vixoiv eKacTTos, S) dvbpes ^AdrjvaLOL, tovto yv(o Kal elbrj, 
OTL T} Ka6' iijxepav pcicrToovri Kal p(i6vixLa, oocnrep tols ibCoLS 

10 jBlols, ovtoo Kal rai? TToXecrLV ovk ecf)' eKacTTov tS)V dpLeXov- 
ixevojv TTOLeX Ti^v atcrdricTLV et/^ecos, dAA' eTTt rw Ke^aAato) twv 
TTpayp.dToov aTTavTa. opaTe "^eppLov Kal AopLcrKov' TavTa 8 
ydp TTpSiTov b>\Lyoipi]6ri jxeTa r?)y etprjyr^y, a ttoWoIs vixwv 
ovbe yvojpLix ecTTlv to-cos. TavTa ixevTOL tot ea6evTa kol 

15 TTapocf)6evT dTTcakeae &pdKr]v Kal Kepcro^keTTTrjv, crvixixayov 
6v6' vp.&v. TrdkLV TavT dp.e\ovpi.ev' Iboov Kal ovbeixLas 
^orj^eCas Tvy\dvovTa Trap' vp.G>v KaTecrKaTTTe Ylop6ix6v, Ka\ 
TvpavvCb' diTavTLKpv Trjs 'Attlktjs eTreTeCx^Lcrev vixlv ev Trj 
Eii/3ota. TavTTjs 6X.Lyo)povp.evr]s, Meyap' edko) Trapa jXLKpdv. 9 

20 ovbev ec^^povTCcraT ovb' eTTecTTpdcf>r]T ovbev tovto)V, ovb' ive- 
beC^acrde tov6' otl ovk eiTLTpe^^eTe tovto TTOLelv avTS>' 
'AvTpwvas eiTpCaTo Kal ixeT ov ttoXvv xpdvov Ta ev 'lipew 
TTpdyixar elXr]cf)eL. ttoWcl be Kal TrapakeLTTCt), ^epds, ti]v 10 
eTT AixjSpaKCav 6b6v, Tas ev "HAi8t crcf)ayds, dkka ixvpCa' 

25 ov yap tV e^apL6]xi]CTo>p.aL tovs fSe^Lacrixevovs Kal tovs [134] 
r]bLKy])xevovs vtto <t>tAt7r7rov, TavTa bLe^i]k6ov, dAA' 'iva Tovd' 
viXLV beC^u), OTL ov cTT-qcreTaL TrdvTas dv6p(>)TT0vs dbLKo>v, tcl 

b V(f) aVTi^ TTOLOVp.eVOS '^CkLTTTTOS, el ixr] TLS avTov KO)kvcreL. 

4 /cae'] Kol KaB^ A F Y O 7 tovs ante Oiovs add. S vulg. : om. 

A, cf. viii 49 8 dA\' ante 'Iv add. vulg. : om. S solus cum 

Stobaeo Flor. 43. 67 ej5f) A S corr. cum Stobaeo Flor. 1. c. : 5f5j? 

S vulg. 10 /coi] A vulg.' i(p' SA : a.<p' vulg. 14 t6t€ 

om. S' 20 ovVfv S F B Y : oWe Cobet : eTr' ov^tvX vulg. 21 tovto 

S YO : TovTa vulg. 27 5€i|a> S B Y : «ir(5fi|« vulg. [134] [AHMO^iOENOTS] [x 

11 Elah' oe TLi'€i dl TTfAv aKOV(raL tov9 vmp T(av TTpayfj.aTm» 
\6yovs (v6i(i)s d(i)6acnv ipcoTav ' tl ovv xPV ttouIv; ' ovx tv' 
aK0V(TavT(^ T:oLi](TOi(TL (xpi](rLiJ.(oTaTot yap av r](Tav aTravTUiv), 
aW' iva Tov KiyovTo^ aTrakkaySxTLV. hei 8' o/xojs €ltt€lv 5 
Ti XPV TToteti'. TTpSiTov jxev, o) avbpes ^A^i^valoL, tovto ■nap' 5 
viXLV avTOLS /3e/3atcos yv(avaL, otl tt) 7ro'Aet 4>tAt7r7ro? TToAe/xet 
Kal Ti]v elpj]vy]v kekvKev, *cat KaKovovs p-tv ((ttl Ka\ ex^poj 
oA?; TT] 7ro'Aet jcat rw ttjs 7ro'Aea>? eSci^et, TTpo(T6i]cr(o be Kai 
Tot? iv TTi TTokeL deoXs, oLTTep avTov e^oAeVetay, ovbevl pievTOL 

fXakkoV 57 TTJ TTOkLTd(l TTOk^lJ.el Ovb' €TTLJ3ovk€VeL, Kttl (TKOTTii lO 

12 pxikkov ovb\v T(av TTavTOiv 1] TT&s TavTr]v KaTakv(TeL. Kal 
tovt' e£ av(xyKr]s TpoiTOv Tiva vvv ye 8?/ Troiet. Aoyt^eo-^e 
y(xp, apxeLV [3ovkeTaL, tovtov 8' avTayo^VKTTas fxovovs 
V7TeLki](f)€v vp.as. aStKei TroAvy XP^^^^ V^''h ^''^' tovt avTos 
upLCTTa avvoLbev avTio' ols yap ovctlv v]xeTepois exet [xprjcrdaL], 15 
TovTOLS airavTa Takka /3e/3atcDS KeKTi]TaL' et yap 'A/ji<^t- 
TTokiv Kal HoT€LbaLav TTpoelTo, ov8' ay ey MaKe8o2n'a ]X€V€lv 

13 iKT^jiakCiS ibvvaTO. a]ji.(})6T€p' ovv ot8e, Kat avTov vplv 
€7TLj3ovk€vovTa Kal ir/xa? al(r6avojX€Vovs' €v (ppoveZv 8 v/xas 
v7Tokafxj3(ii>cov )u.to"ety avTov rjyelTaL. TTpos 8e tovtoi? to(tov- 20 
Totj ouo-ti' oiBei' aKpL(3(as otl, ovb' av aTTavTojv Toiv akkujv 

[135] y€i'rjTaL KvpLOs, ovbev ecrT avTco /3e/3ata)? exeti', ews aj' v/iets 
br]]xoKpaTr]ad€, akJC av ttot€ crvixj3f] tl TTTalcrixa (^roAAa 8' av 
yevoLT ar6p(/)TT(o), ij^et TTo.VTa Tci vvv ^€]3La(T]X€va Kal KaTa- 

14 (j)€V^€TaL TTpbs VjXCLS. €(TT€ jap Vp.€LS OVK OVTol TTk€OV€KTr](raL 25 

Kat KaTacTxeLV apxv^ eS 7T€(f)VK6T€S, dAA' €T€pov kajSe^iv 
KcoASo^at KOt €Xovt' a(f)€k€(r6aL Kal oAcos €Voxki](TaL tols 

§§ 11-27 cf. viii §§ 38-51 et vi §§ 17-18 i Bf\ 5v Blass coll. 

XV 25 II TTtor S : liTTws cett. /coToAiJffej B FY : (caToAuo-p S 

vulg., cf. viii 40 12 vvv y( 5?; iro(€? vulg. et vi 17 : vvv 7' hv iroiot 

S' (_56 5)? supra scr. ant. m.) 14 XP'^'"»' ^Stj S: ^St; xP^^°^ 

vulg. et vi 17 15 xp^c^o' del. Cobet, cf. vi 17 17 eV Mok€- 

5ov(o] oXkoi vi 17 18 fSwoTo S A F yp. : ^^eiro vulg. : Tjyelrai 

Cobet hic et vi 17 20 Si/coiojs ante ij.icre7v adci. vulg. : om. S' 

solus 24 ravBpunrctii S /3f j8iao'/ueVa] av)x^f^ia(rfxiva viii 4 l x] KATA ctJiAinnOT A [135] 

apxHV ^ov\oixa'oi9 kul TTuvTa^ avOputTrovs eh (\ev6epCav 
e^eXecr^at beivoi. ovkovv iSovkerai rois' avrov Kaipols rriv 
TTap vp.S>v iXevdepiav ((pebpeveiv, ov /caKws ov8' apyias ravra 
Aoyi^o'/xeyo?. irpSiTov fxev bi] tovto 8et, ex^poi' VTretAij^eVat 15 
5 Tijs TToAireia? Kat Ttjs hTr]p.0KpaTias ahi.dKXaKTOv kKeXvov, 
bevTepov 8' et8e'2'at aacpws otl TrdvO^ oaa irpayp.aTev^TaL /cat 
KaTaa-Kevd^eTat vvv, eTrt T-qv ijpLeTepav ttoXlv Trapa(rK€vd(€Tai. 
ov yap ovro)? ewjdrjs vjx^v errrty ovbds &(t6' VTTokap.fidveLV 
Tov ^LkLTTTTov t5>v pikv iv QpaKi] KaKMV (tC yap av aAAo rts" 
10 etTTOt ApoyytAoi^ Kat ¥>.a^vki]V /cat Mdo-retpay koX a vvv (f)a(rLV 
avTov €)(jeLv;) rovTOiV fxev eTtLOvjxetv Kal virep tov ravTa Aa/3et2' 
Ktti TTOvovs Kal yjELixGivas Kal tov^s e(r)(drovs KLvbvvovs vtto- 
fxeveLV, Tm> 8' ^ A6i]vaL0iV kLp-evcov Kal veoipioiv Kal TpLi]pcov 16 
Kat rdTTOi» Kat bo^rjs, wv ]xi]T eK(LVio ]xi]T dkkci) yevoLTo 

15 ]Xl]bevl \eLpU)(Ta]xivCO T1]V TTokLV T1]V l]]XiT€paV KvpLev(raL, ovk 

kTTLdv]xeLV, dkkd TavTa ]x\v v]xds ed(r€LV exetv, VTrep 8e t&v 
IxekLV&v Kal t&v okvpSiv tmv iv rots 0paKtot? (TLpols iv roi ^ .. 
[3apddp(a} \€LpLd(€LV, ovK ea-TL TavTa, dkkd KaKeLV VTT^p tov j_ 
TOVTcov yCyve^rdaL KvpLOS kul Takka TTdvTa TTpaypi.aT(V€TaL. 

20 TavTa ToCvvv CKaaTov etSdra Kat ytyz^wo-KOyra Trap' avT(o 
8et ]xd At" ov ypd^ai KckeveLV TT6k(p.ov tov rd ^ikTLo-T CTri 
Trdrrt StKatot? (rvp,i3ovkevovTa' tovto pL€V ydp icTTL kafBeu' oroj 
TTok€]xr](reT€ j3ovkoixevo}V, ov^ a Ty irokeL (rvpi.(f)epeL iTpdTTeLV. 
opaTe ydp. et 8t' a iTpwTa TTapeaTT6i'bi](re ^CkLiTTTOs i] bevTep' 18 

25 rj TpLTa {TTokkd ydp ka-TLV e(^e^?7?) eypa\\re rts ovtm TTokep.eiv, 
6 8' o/utoto)? oio-TTep vvv, ov ypd(})0VT0s ovbevbs vpiuiv TrdAejUOi', 

I rovs ante avdpunrovs add. S : om. vulg. et viii 42 3 vfj.itiv 

vulg. ; vfi7y S A, cf. viii 42 4 tovto Se? S F : tovtov Set X"P"' 

vulg. : 5io Tovro Sel A, cf. viii 43 9 tiv om. S solus 13 'AOrivaiwv 

.SA: 'Miivqai vulg., cf. viii 45 post rpiripwv add. ica\ rwv epyaiv 

ruiv apyvpfiuv Kal toctovtuv -npocT^Suv (cf. viii 45) vulg. : om. S solus 
14 T6irov\ r6ir(iiv A 19 yiyvf(Tdai vulg. : yiviadai S sed yevfcrdai 

viii 45) 21 Tr6\ffj.ov'\ rhv ir^Kf fiov S 22 Sry iro\ffi.4}<TfTf 

S A : 6Tcf fL^) Tro\fft.7\(Tfrf \a^f7v vulg. 23 ov ante fiov^ofifvcav add. 

vulg. : om. S A 26 oi/Sfvhs vfj.u>v (^juwv A; S : 'AdrivaiiDV ovSfvhs 

vulg., cf. viii 58 [136] [AHMO20ENOT2] [x 

KafjbiavoU e/3o?/^et, ovk av dr7jp7rao-ju,eVo? '^v 6 ypdy^ai, kuI bia 

19 TovTO Trdyres rjTtoiVT av avTov KapStayoi? (Be^orjdrjKivaL; ixr] 
TOLVVV ^TjTft^' ovTLV* civO^ S)V ft>iAt77770s k^ajxapTav^L p.LCn](TeTe 
Ka\ Tols TTap* kK^LVOv ixLrrdapvova-L hLaa-iraaaa-daL TtapaliaXdTV 
fjirjb' avTol yjeLpoTovrjo-avTiS TTokep.ov fiovk^aOt irap avTols 5 
vixlv kpi^^LV, €L biov 57 p-yj beov vp.as tovto TreTrotrjKeVat* dAA' 
01; (Kelvos 7roAe/x€t TpoTTov, tovtov p.Lp.(.Lcr6e, rot? p.€v ap.vvo- 
piivoL9 yjbrj \prip.aTa Kal Ta\\' oa-ojv beovTaL StooVre?, avroi 
8' eLa-(()4povT€S, S) avbp€^ 'AOrjvaloL, Kal KaTaa-KevaCop-evoL 
a-TpdT€vp.a, TpLi]peLS raxetas, tTnroi;?, tTT^raycoyov?, rdAA' oa 10 

20 ets TTok^p.ov eTret vvv ye yikuts ecr^' o)? XP^H-^^'^ '''^^^ TTpd- 
yp.aa-L, Kal ^CkLTTTTOV 8' avTov ovbev av dkk' ot/xat /xd tovs 
deovs eii^aa-OaL ttol€lv T-qv TTokLV 17 Tav6' a vvv 770tetre' 
va-T€pL^€T€, dvakL0-K€T€' OTip TTapabdicr€T€ Ta TTpdyp.aTa 
^^jreire, bvayepaLV^TV dAA?jAous atrtdo-^e. d^' ov 6e ravTa 15 

L'37J yCyveTaL eyo) 8t5d^(o, xat d^rojs Travfrerat Ae'^a). ovSei' 7r(o7ror', 
2) dvbpes 'A^jjfatot, rwi' 7Tpayp.dT0i)V e^ dpxv^ kv€aTr}G-acr&' 
ovbe KaT€crK€vda-acr6' 6pda>s, dkkd t6 crvp.^alvov det StwKere, 
etr' €TT€Lbdv va-TepLO-rjTe 7raveo-^e' ^Tepov rrdkLV dv avp.fif] tl 
22 TTapaa-K€vd(ea-6e Kal 6opvl3€la6€. to 8' oi'X ovrcos exet* ovk 20 
evea-TL (SorjdeLaLS xponxivovi ovbev T(av beovTojv Trore Trpd^ai, 
dAAd KaraoTKevdo-ayras 8et bvvap.Lv, Kal Tpo(pi]v TavTj] TTopi- 
aavTas kcil rapLLas Kal br]p.oa-Lovs, Kal d^rcos eyt ri]v tG)V xPV' 
p.dTa)V (f>vkaKr]v dKpL^ecrTdTi]v yevia6aL, oi/ro) TTOLi^cravTas, 
Tov jxev Toiv xprjp.dTO)V koyov TTapd tovto)V kafxjidveLV, tov 25 
8e tG)v epycoy Trapd tov a-TpaTi]yov, Ka\ ]xr\be]iLav iTpocpaaLV 

2 h.v aiirhv oni. B F 4 Sia<Tird(Ta<T9ai S A F Y : SiacnrdcTtcrOai 

vulg. 5 auToJ] avroTs S solus 6 v/x7v ante avroTs vulg. 

7 7ro\€/x6r] iroie? S (TroAe^el m. ant. in marg.) yui^eTo-^e S m. ant. 

in marg. : a/xvvecTde S A : afj.vve(r0ai vulg. 8 oo-co;' Sfovrai S 

solus : '6(Ta Sfovrai A : S>v hv Sfwvrat vulg. 12 yuo tovs fleoi/y] toTj 

eeo?s Cobet 13 & viJi' TroierTe vulg. : om. F Y : vvv iroielre om. S* 

15 ^TjTeiTe om. S (add. m. ant. in marg.) A Y o5 S : orov cett. 

18 /fOTeo-Kevoo-fle A 21 TroTe S A : ■Kunrore FYO 23 /col 

post Toyuiay om. vulg., cf. viii 47 ;tf)7)^aTwr vulg. et viii 47 : 

Trpayfi.drwv S x] KATA cjjiAinnOT A [137] 

Tov TrAeii' aAAo(re rj Tipamiv aXko rt rai a-TpaTriyS» KaTa- 
AeiTrety. ay oiJrcD 7roi7/(rrjre Kat tovt e^eAr/o-?;^' ws aXrjdais, 23 
ayeti' €lprivr]v hiKaiav Ka\ p.€veiv CTrt roC tottov ^iXnnTov 
avayKaa-tTe, rj iroXepLiia-eT i$ laov Kal icrcos av, tcrcos, cocTTrep 
6 wy v/iei? TTvvddveaOe tl 77otet 4>tAt7r7ro? Kat 7rot iropeveTai, 
0VTC09 &v €Kelvos (ppovTLo-aL TTOL TTod^ rj ttjs TToXecas aTTfjpKev 
bvvaiXLS Kal ttov (pavr^aeTaL. 

|Et 8e rcj) 8oKet TavTa Kal baTTavr^s 7roAA?J? kol ttovcov 24 
TroAAwz' Kat ■upayp.aTeLas (TvaL, Kal /liciA' opOws boKel' dAA' 

10 eay XoyLO-rjTaL tcl Trj 7ro'Aet /xera TavTa y€vrja-6p.eva, iav 
TavTa ju,?) ideXr] TTOLelv, €vpr]a-(L XvaLTeXovv t6 eKOVTas iTOLelv 
To. heovTa. et p.ev ydp eaTL rt? eyyvr]Tr]s vpuv Oe&v {ov 
yap dvOpwTTOiV y ovhels av yevoLT d^to'xpecos r?]AtKor;rou 
Trpciy/xaro?) ws, edv dyr]6^ rjavxiav /cat diTavTa TTporja-Qe, [138] 

15 ovK cTr' avTovs lijuds reAeiJrwy eKelvos rj^eL, alaxpov piev vi] 25 
Tov ACa Kal TTdvras deovs Kal dvd^Lov v]x{av kol tuiv VTTap- 
ypvTOiV TT] TToket KOL TTeTTpayp.evoiV tols Trpoyovots, Trjs IbCas 
padvp.Las eveKa tovs dWovs aTTavTas "E\kr]vas els bovkeiav 
TTpoeadaL, Ka\ eycoye avTos piev TeOvdvat imWov av ?/ raiJr' 

20 elpi]KevaL j3ovXoLp.r]V' ov p.i]v dAA' et rt? dAAo? Ae'yet Kat 26 . 

Vjuas Tret^ti, ea-TU), p.r] dp.vvea-$e, diTavTa TTpoeade. el be "^ 
pir]bevl TovTO boKeL, TovvavTiov be iTpdLap.ev aTravTes oti, 
ocrci) dv TTkeLovcov edaoopev eKelvov yeveaOaL KvpLov, ToaovT(a 
XakeTTu>Te p(a Ka\ la)(vpoTep(o x.pr]a6]ie&* ey6p^> 'Tot dvabvo- 

25 peda, r/ rt iJ.ekko]/.ev ; r/ 7ro'r', co dvbpes ^ A6r]valoL, to. 
beovTa TTOLelv e6ekr]aop.ev; oTav vr] At' dvayKOLOv ?]. dAA' 27 
rjv p.ev dv tls ekevdepoov dv6p(s)TT0iV dvdyKr]v etTrot, ov p.6vov 
rjbr] TTdpecTTLV, dkkd KaX iTdkaL 7Tapeki]kv6e, r?/y be tS)v 
bovkodv diTevyea^aL 8r/7rou p.r] yevea6at beX. bta^epeL be tl; 

2 ^eeA^(rrje'J«'A7j<r0€ Yyp. 3 toD tJttou S solus : Trj s avrod vulg. et 

viii 47 4 post alterum taais add. S> &vSpes 'AOrivaloi vulg. : om. SA 

II prius 7roie?i/ om. S L in viii 48 12 v/xTu om. S L in viii 48 

15 eKe7vos om. S 16 rovs ante deovs add. vulg. : om. SAY 

24 TTo? S A F Y : Ti vulg,, cf. viii 50 26 avayKa7oy S : aydyKr) tjs 

cett., cf. iv 10, viii 51 [138] [AHMOS0EX()T:i: [x 

oTi €(ttIv €\€v6epio ixh' uvdfmTTia jX(yi(rTi) avuyKi] i] vTrip t(ov 
yiyvop.iv(iiV al(r\^vi>r], Kal /xei^o) TavTrjs ovk oT8' ijvTi.v^ av eiTTot 
Tts* SovAo) be Trk-qyal )('«> 7"oC crdiixaTos aiKKrjxos, o ixrjTe 
yivoiTo ovTe XiyeLV a^iov. 

28 To ixkv TOLVvv, o) avbpe? ^Adr^vaXoL, Trpo? ra roiaOr' 5 
OKvrjpSis biaKelcrOaL, a bel rot? crdixacrL Ka\ rais ovcTLaLS 
KrjTovpyrjcraL (KacTTOv, eo-n [xev ovk 6pdb)S ^xov, ovhe ■noXkov 
8et, ov fxijv dAA' e)(et rtm Tipo^parrLV up.ojs' to he /X7]6' oo-' 
d/coSfrat 8et //7j5' oVa /3oi;Aev<Tacr^at Trpo^rijKeL, /jt7/6e raCr' 

[139] edeXeLV [aKoveti'], rour' rjbrj TTacrav e7rt8e')(erat KaTrjyopiav. 10 

29 v/xets Toivvv ovK aKOveLv, Trplv av axnrep vvv avTo. Traprj 
To. irpayixaTa, ov\l jjovXevicrdaL Trept ovbevos tl(i>daT e<^' 
r]crv\ias, d\A' 6'rai' [xkv exetz^o? Trapa^rKevd^rjTaL, dixe\r](ravT€s 
Tov TTOLe^LV TOVTo KoX dvTLTTapacrK€vd^€(r6aL pq^VjXiTTe, Kal av 

TL keyr] tls, e/c/3dAAere, (TTtLbav 6' dTToAajAo? 7) TToXLOpKov- 15 

30 jxevov TL TTvdi]cr6€, dKpodcrde /cat TrapacrKevd^ecT^v r]v 6' 
dKr]KoivaL ixev Kal /3e^ovk(V(r6aL t6t€ KOLpds, 60' v]X€LS ovk 
■qdekeTe, TTpaTTeLV 6e Kat \pfjcr6aL tols TTape(rKevacr]xevoLS vvv, 
rjviK dKOveTe. TOLyapovv eK rSiv tolovto^v edm> jx6vol Tlav 
TTavToiv dv6p(a7T(iiV vixeXs rots ctAAot? TOvvavTiov Trotetre* ot 20 
ixev yap dAAot Trpo twv irpayixdTdiv el(o6acrL \pr](rdaL tS» 
(3ov\evecr6aL, v]xeLS 6e ]xeTa to. TTpdy^xaTa. 

31 *0 6?/ AotTTOi' ecrrt, »cai •TrdAat ixev e6et, 6ta0evyet 6' ov6e 
vvv, TovT ep5>. ovbevos rwv iTdvT(tiv ovToiS o)? \pr]ixdT(i)V 
bel Tr] TToAet 7rp6? rd vvv eiTLovTa 7Tpdy]xo.Ta. (rv]x^e^r]Ke 6' 25 
evTV)(rnxaT diTO TavTO^xdrov, ols dv \pi]cr(L]xe6^ 6p65)S, tcrco? 
dv yevoLTo rd beovTa. TTp(aTov ]xev yap ots j3a(rL\evs iTLcrTeveL 

2 (tiroi Tis] (XiTottJ.iv S L^ in viii 51 3 6' & A et viii 51 6 rais 

oixriais S: rols oSffi cett. 8 ye post «xei add. vulg. : om. SA 

10 aKovetv del. Spengel 11-12 oii/c . . . ovx^ S' : oyrf . . . ovrf 

vulg. S corr. 14 Tavrh S : toDto vulg. 16 Tijj/i/cauTo snte 

aKpoa(T6f add. vulg. : om. S. cf. viii 11 18 riOfKeTf S A : ^]df\i)(raTi 

vulg. 23 5<a(^€iry€i A : Sioc/^eiryfH' S : Sta(pfpti vulg. 26 fvrvxv' 

fiara anh ravrofxarou vulg. : fvrvxv/^c^ /^ "t videtur supr. o m. rec^, dir' 
avTOfJLdrov S x] KATA «iJlAinnOT A [139] 

Koi evepy^ras vTretArj^er kavTov, ovrot, [j.icrov<TL Kal TroXeixovm 
fpLXnnrov. Iiret^' 6 TrpaTTcov Kal avvfLhm airavO^ a <t>tAt7nros 32 
KaTO. /3a(nXe'a)s TrapacrKeva^erat, ovtos avdaTraa-Tos yiyovt, 
Kal TTaaas Tas Trpcifet? /3a(riAei)s ovx i7/^<3i' KaT-qyopovvTOiv 
5 aKoi;(rerat, ov? VTrep rov a-vixcjJipovTOS av iiyria-aLTO tov tStov 
Ae^yeti', dAAa rou TTpd^avTos avTov Kal bLOLKOvvTOs, &aT elvaL 
TTio-rds, Kat Xolttov \6yov eti^at rots Tiap' {^/xcDz^ 7rpe'(r/3eo-tf, [140] 
oy l3aa-LX€vs ijbLar^ hv CLKOvaaL, ots tov dp.(poT^povs dhLKovvTa 33 
Koti'?; TLiMopj]aaadaL 8et, Kat ort ttoAi; rw /3acrtAet (f)ol3€p(o- 

10 repc)s ecr^' 6 (t>tAtTT7ros, ay irpoT^poLS rjfxiv kTCLOrjTaL' et ydp 
eyKaTaXeLTTOfxevoL tl TreLaoixed^ r]pL€LS, dbeQs e7r' eKeti-oy 7/8rj 
TTopfvaeTaL. VTrep 8?; roi^rcoi' aTrdrrcoi' ot//at beLV i/xds 
TTpeajSfLav iKTTejjLTTeLv, iJTLs rw /SacrtAet 8taAe'^erat, Kai r?/!' 
djiekTepLav d7To6(.adaL, hC rjv TroAAoKt? r]\aTT(o6r]T€, ' 6 hr] 

15 jSdplSapos, Kal 6 kolvos aTTaaLV ix^^P^^'^ '^^'- T^dvTa Ta TOLavTa. 
eyd) yap orav riv tSco tov fxkv iv 2ovo-ots Kat 'Ey/^ardi^ots 34 
beboLKOTa kol KaKovovv etrat r?/ TToKtL (pdaKOVTa, os kol 
TTpoTepov avveTTr\v(op6(oae Ta Tr]s TroAecos TTpdyp.aTa KaX vvv 
kTTTjyyikkeTO (et 8e /x^ kbe^ea6^ Vjxels, dAA' dTT€yj/r](f)LCea6€, 

20 ou TdK€LVov atrta), iiTrep 8e roS eTrt rats OvpaLS eyyvs ovT(x>a\ 
€V ]i€arj Tr] 'EAAdSt av^avojJLevov \rjaTov tG>v 'EAAt/z^coi' dAAo 
rt Ae^yoi^ra, ^av/xd^co, Kal biboLKa tovtov, oaTLS dv rj ttot, 
eyuiye, eTretSr/ ovx ovtos ^lXlttttov. 

"'Ecrrt TOLVVV tl TTpdy\ia koX dAAo, Xvp.aLV€TaL ttjv it6\lv 35 

25 VTro f3\aa(pr]piLas dbUov Kal \6y(ov ov TTpoar]K6vT(ov bLafie- 
^Krjp.€vov, €LTa toIs /jttjSey t^v €V Trj 7ToKLT€La bLKamv 
(3ov\oiJ.€VOLS TTOLelv iTp6(f)aaLV 7rape'x€t' Kot Trdyrcoi', 6a' 

2 ^iKtTTirov S F corr. : *i\(7rirqp vulg. 3 audpiraffros O 7 tos 

KOTTjyopios post TrKrTos add. vulg. : om. S' solus 10 eV9'^ fffTot 

Dobree irpcn-fpois S AY : TrpoTtpos vulg. 14 oSt;SAFY: 

«ol Sri vulg. : 6 5e Reiske coll. xxi 209 16 'Ey/SoTowis A' Blass : 

'E/c)3oTdfoij cett. 19 aTr€i|/7j(/)i^6cr06 S (in ras.) A : aTre\firi(pi(Ta(T0e 

vulg. 20 To iKfivov S A Vind. 1 : to «ye e/ceiVon vulg. : raKtivov 

7' Blass 22 Kiyovras S^ (r punct. not.) 24 ti om. SA 

25 5ia$t$\rifj.fvriv yp. Index Lambini 26 StKaiwv post iroAtTti^ 

S : post fj.rjSiv ruv vulg. [i4o] [AHMOIieENOTS] [x 

e/cAet77€t, Seoy Trapd tov yLyvecrdat, €ttl rovd^ evprjn-eTe 
TTjv aiTiav dva(f)(poiJ.evriv. Trept ov ■ndvv jxiv <poj3oviJ.ai., ov 

36 iJ,r]V dAA' €pa>' oi/xai ydp t^^iv Kal vTrep T(ov diTopaiv to. 8iKat' 

6771 rw (TV\X(f)epOVTl TTjS Tt6K€(jl>S CtTretZ; TTpOS ToilS (VTTOpOVS, 

[141] Kat VTTep Tcav KeKTrip.4v(ov ras ovaCas Trpbs tovs eTTtSfetj. et 5 
dviKoip.ev €K p.i(Tov Kal Tas (3kaa(l)rip.ias ds CTrt rw ^eojptKw 

TTOLOVVTaC TLVeS OV)(l StKatCOS, Kat TOV (p6j3oV, b}S OV (TT1](TiTaL 

TOVT dv€V jueyaAou tlvos KaKov, ovbev dv ets Ta TTpdyp.aTa 
IxelCov d(TeveyKaLp.eda, ov8' o tl kolvj] pdWov dv oKrjv 

37 €7TLpp(i!>creL€ Ti]V tt6\lv. ovTdicrX 8e (tkott€lt€' €I)(x) 8' VTTep 10 
Tcav iv XP^^? boKovvToov etyat TTp^Tcpov. ^v ttot ov TrdAat 
Trap' vpLLV, OT ov TTpocrrj€L rf] 7ro'Ae6 rdAay^' vTrep rpLdKovra 
Kal kKaTov Kal ovb^ls [eo-rt] tcov TpLrjpap)(€lv bvvapi.€V(ov 

Ovb€ tS)V €L(r(f)€p€LV O^TTLS OVK Tj^LOV Ta Ka6r]K0VT €(f)^ kavTov 

TTOiety, ort \pi]piaT^ ov TT€pLrjv, dAAd Kat TpLi]p€LS €7t\€ov Ka\ 15 

38 \pr]]iaT €yLyv€To Kal iTavT kiroLovp^v Ta biovTa. /jierd 
Tavd' rj Tvyj], KaAws -JTOLOvcra, TToAAd 7re7rot?jKe Ta KOLva, 

Kal T€TpaK6(TL dvTL TU>V €KaTOV Ta\dvTO)V TTpO(T€py€TaL, 

ovbevos ovb€V Qi]ixLov]X€vov tG>v Tas ov(TLas €\6vT(i)V, dAAd 
Kat TTpoaXapjSdvovTos' ol ydp eviropoL Trdrres €pyovTaL fx€9- 20 

39 €^OVT€S TOVTOV, Kal KaXcoS TTOLOV(rLV. TL OVV [Xa66vT€S TOVT 
6v€LbL^0]X€V dAA7/AotS Kai TTpO(f)d(T€L y^p(3)p€6a TOV IXr]b€V TT0L€LV, 

7tX-i]v €l TTJ TTapd Tr]s Tv\r]s l3or]d€La yeyovvLCi rots diTdpoLS 

40 (f)dovov]i€v; ovs ovT dv aLTLacraip.r]v eycoye, ovt d^LS). ovbe 
ydp €V TOLS ibCaLS otKtats opC) tov iv ijXLKLq Trpbs tovs 25 

TTp€(TJivT€pOVS OVTO) bLaK€L]X€V0V Ovb^ OVT(i)S dyV(3)p.0V OvV 

aTOTTOv tQ)V ovT(t)v ovbiva, oxrTe, eJ fxrj TTOLi](Tov(rLV diTavTes 

I Trapd Tou S A O : vapa tovto F Y P : irapa tov tovto v'ulg. 
2 Afyeiv post (po^ov/j.ai add. vulg. : om. S solus 5 €7ri5€6?s S : 

KaraSeeTs vulg. eTriSeers.] interpunxit Weil 8 ov anle ovSeu 

add. vulg. : om. S'A ir TrpoTepcov S 13 eVTi S F : fjv 

vulg. : secl. Blass 14 e<p' eavThv S F corr. Harpocr. : a<p^ 

eavTov vulg. 20 TpocrXapL^dvovTos S A : Trpoff\afx$av6vT<i)v vulg. 

21 yuaSoVres S A F^ : TraOwTes vulg. 22 twv SeovTwv post firiSev 

add. vulg. : om. S A 25 Tbv] tuv Vind. i 27 &Toirov twv 

uvtcdv S A : aToiricTaTov ovTa vulg. x] KATA *lAinnOT A [141] 

0(r' hv avTos, ov (pdrrKOVTa TTOLi^creiv ovbev ovh avTov Ka\ 
yap av toZs rrjs KaKwrrecos et?j vofxoLS ovtco y ivoy^s' Set ydp, 
oX[iai, Tols yovtvdi tov copLafxevov e^ diJ.(j)OTtpo^v cpavov, [142] 
Kttt TTapd TTJs (pv(T€(os KOL Ttapd Tov v6p.ov, StKatCOS (p€peLV 
5 Kot €k6v6^ vTToreAeu'. &cnT€p tolvvv h'ds rjp.(ov kKdaTov tls 41 
eoTt yov€VS, ovTct) (TvixTrd^rrjs Trjs 7ro'Aea)s kolvovs 8et tovs 
yovias o-vixTravTas r]y€L(r6aL, Kat TTpoar]KeLV tovtovs ovx^ ottcos 
cSy rj it6Xls StScoo-' d(f)€\4(r6aL tl, aAA.' et Kat ixr^bev rjV tovtcdv, 
dX\o6ev (TKOTT€LV oTTCtis ixrjbivos ovTes ivbeeLS TTepLO(f)6r](rovTaL. 

10 Toiis fxev TOLVVv evTTdpovs TavTr] y^pcofxivovs t?] yvcojxi] ov 42 
lx6vov r]yovp.aL rd 8tKat' dv Trotety, aAAa Kat Ta AvcrtreA?;* 
To ydp TUiV dvayKaLoov tlv diTOO-TepeLV KOLvfj kok^vovs Icttl 
TTOLixv TToXXovs dvOpcoTTOvs ToHs TTpdypa^TL' Tols 8' kv ivbeCci, 
8t' o bva)(^epaLV0V(rL to TTpdyjx' ot Tds ovaias 'eypvTes KaL 

15 KaTr]yopovaL StKatco?, tovt^ d(/)eAety dv av]xfiovXevaaLp.L. 
bUnxL 8e', cocTTrep apri, tov avTov TpdiTov Ka\ viTep t(ov 43 
iVTT^poiv, ov KaTOKvr]aas €LTT€lv Td\r]6r]. ipo\ ydp ovbeLs 
ovToos a6\Los ovb' cofxds eti^at 8oKet Tr]V yv(o]xr]v, ovkovv 
' X6r]vaLU)V ye, cocrre XvTTeXadaL TavTa Ka]x(idvovTas op^ov 

20 Tovs diTopovs KOL T(ov dvayKaiutv ivbe^LS ovras. dAAa ttov 44 
avvTpLjSeTaL to TTpdy]xa Ka\ ttov bva^epaiveTaL; OTav to aTTo 
T(ov KOLvSiv edos eiTt rd iSta peTa[3Ll3dCovTas opcoai TLvas, 
Ka\ peyav fxev ovTa irap^ vpuv eii(Je'cos tov XeyovTa, d6avaTov 
8' ev€K da(f)aXeias, eTepav 8e Tr]v Kpvjibr^v \j/r](f)ov tov 

25 (f)avepS>s 6opvftov. TavT aTTLaTiav, TavT 6pyr]v e)(ei. 8et 45 
ydp, 0) dvbpes 'A6r]vaLoi, bLKaioos dXXr]XoLS r?ys TtoXLTeias 
KOLVoovelv, Tovs fxev ev-ndpovs ets pev tov ]3iov Ta kavT&v [MSJ 

I Scr' &c] '6(^01/ S solus 2 ye S : re O^ : rorf vulg. 5 rls 

S: To7s Vind. i pr. : ds codd. aliquot et Cobet : eJs ris Reiske 

6 roiis yovias Blass cum Stobaeo '^Flor. 43. 68) : yovias codd. 

7 (TvniravTas Blass : rovs <TVfj.TTavTas codd. : rovs (^Trpecr^vTepovsy 
(rvfXTravras Cobet iTpo(TT]Kiiv vulg. et Stobaeus : irporrriKeL S A F Y 
10 TOiS . . . evtrSpois S solus 11 Si/cai' &v 7roie7f Cobet : SiKaia 
TToifTv S A : SiKaia iroie7v iiv vii\p:. 12 riro S : Tjraj cett. 19 post 
'A6r)vaiwv ye add. ol/xai a\\' ovSe tS>v &X\<£v vulg. : om. S Vind. i pr. 
22 /.teTajSi/Sa^oj/Tas] Siafit0a(ovTas S 27 Ta Auger : twj/ codd. [143] [AIIM():i:(-)EXC)T2] [x 

a(T(pa\(as €\€i.v vofxC^ovTa^ Kal vTrep TovTiav fxi] deooLKoras, 
ets be Tovs KLvbvvovs kolvo. vTrkp r^s troiTi^pLas' to. ovTa Tfj 
TraTpihL TTapiyovTa^, tovs 8e AotTTovs Ta fjiiv kolvcl kolvo. 
vofXL^ovTas KoX ix€TeyovTa<i To fxepos, to. b eKacTTov t8ia tov 
KeKTrjixivov. ovtm Kal p.LKpa pLcydh] ttoXls yiyviTai Kal 5 
fji,€yakri frw^erat. ws p-ev ovv etTTot rts av, h Trap' eKaTepcuv 
elvaL beL, TavT tcrojs (o-tlv ws be Kal yevoLT dv, [kv] vofna 
bLopd(a(Tacr6aL 8et. 

46 Twi' 8e TTapovToiv T:payp.dTOiV koX tijs Tapaxrjs TroAAa 
TToppoiOev e(TTL To. alTLa' a et jiovKop.ivoLS vfxlv aKoveLV 10 
e(TTLV, kdeXco KeyeLV. (^((TTrjT^ o) dvbpes WOrjvaloL, ri/y 
vTTo6€(re(os e0' rjs vfxds ol ■npoyovoL KaTekLirov, Kal to fxev 
TTpoLo-TarrdaL T&v 'EXXi]vo)v Koi bvvafXLV avve(TTi]Kvlav eyov- 
Tas TrdcTL rots dbiKovpievoLS (BorideLV Tiepiepyov eTreicrdr^T* 
eXvaL Kal fxaTaLOV dvd\u)fC vtto tG>v TavTa TTokiTevofxevo>v, 15 
To 8' ev ij^Tvxio- btdyeLV Kal fxifbev Tcav beovToov irpaTTeLv, 
dAAa TTpoXefxevovs Ka6^ ^v eKacTTov TTdvd^ erepovs eao-at 
kajielv, 6avp.acTTi]V evhaLfxoviav Kal TToXkifv da-(f)d\eLav e\eLV 

47 (^ea-^e. e/c be tovtcov TTapeXdoiV eirl ti]V Td^LV e(f)' Tjs vfuv 
rerax^ctt TTpocrrfKev eTepos, ovtos evbaip.o)v Kal fxeyas Kal 20 
TToAAoii' KVpLos yeyovev, elKOTcos' TTpdyp.a ydp evTtfxov Ka\ 
fxeya Kal kafXTTpov, Kal irepl ov TrdvTa tov \p6vov al fxe- 
ytcrrat tS)V TTokeoiv Trpos avTas bLe(j)epovTO, AaKehaLfxovio)V 
fxev rjTv\i]K6T0)v, &r]l3aio)v 8' d(rx6ko)V 8ta Tov 4>a)KtKoy / 
TT^kefxov yevofi.evo)V, i]fi.5)v 8' dfxekovvTO)v, eprffxov dveikeTO. 25 

aS ''''^''y^P'^^'- ''"0 /^fi' (f^ofieLCT^at tols dkkoLS, to be CTvpLfxdxovs 
TTokkovs exetf Kat hvvap.LV fxeydkrfv eKeiv(^ iTepiyeyove, Kat 
ToaavTa TTpdyfiaTa Kal rotavr' ?/8?; Tre piecTTrfKe tovs EA- 
A?;i^ay cLTravTas, (JoaTe ju.??8' o rt XPV crvfxjiovkeveLV evnopov 
etvai. 30 

I virhp S A : irtpl vulg. 2 ra om. S 5 n(yd\r] ante ir6\is S 

Vind. I : post ttoAis viilg. 7 «V vo/xtf S' A : «V sccl. Blass : 

4vv6iLi.ws vulg. S corr. 12 uTroSeVews] roi^eus S yp. KariXnrou 

vulg. : KareKenrou S solus 19 ^ea6f S : otfirdf vulg. 27 ex**" 
post fxtyiKr\v F Y O x] KATA 4>IAinnOT A [144] 

"OvTcov b\ 0} avbp€i ^A0r]valoi, tQ>v TrapovTUiv irpa- 49 
y\xaT(nv Ttaaiv, ws eyo) Kpiyto, (po^^p&v, ovbeves iv ^ieiCovi 
KLvbTJVio Twv TTavTu>v elalv vp.(ov, ov p.6vov rw p.(xXia$^ vpTv 
€Tnj3ovK(V€LV ^PlX.lttttov, aWa kol t(o TrdvTuiv apyoTaT avTol 
5 bLaK€L(r6aL. el tolvvv t6 tG>v 0iVL(ov TrXrjdoi 6p(avT€S Kal 
Tr)v evcTTjpLav ti]v KaTo. Tr]v ayopav, tovtols KeKrjKi^crO^ oj? 
iv ovbevl b€LvS> Trjs TTokeojs ovcrris, ovt€ TTpoarjKovTOis ovt 
opOds t6 TTpayp.a KpCveTe' ayopav p.\v yap av tls Kal 50 
7Tavr]yvpLV ck tovt(i)V ?; (f)avk(i)S rj KaXQts TTapea-KeviaOaL 

10 KpCvoL' ttoXlv S' 171; VTTeLkrj^pev, os av t&v 'F>XX.r]V(jov ap\€LV 
aet ^ovkr]TaL, p.6vr\v hv IvavTLOiOrjvaL Kal Trjs irdvT^av eAeu- 
depias TTpocTTrjvaL, ov \ia At' ck rwy oivmv, el KaAws e\eL, 
boKLpid^eLV 8et, dAA' et (Tvix}xd\(ov evvoLo. iTLcrTeveL, et rots 
ottXols tcr)(vet, TavO^ viTep Trjs TroAeo)? 6et o-K07rety a a-(f)a- 

15 Xepds vplv Kal toi/8a/u.(Ss aTraz^r^t exei. yvoCrjTe 8' dv, et 51 
aKe^j/aLad^ eKetVtos. TroVe //dAt(rr' iv Tapaxjj to. to)v 'EA- 
X^qvoiv yiyove TTpdypiaTa; ovbeva yap \p6vov dXkov rj t6v 
wvl TTapovT ovb^ av ets eiTTOi. t6v fjiev ydp dXXov aTravT 
els bvo TavTa bLr]pr]TO to. t&v 'EXXr]VOi)v, AaKebanioviovs 

20 Kat r]]ms, t5)v 8' dAAcoi^ ['EAArji^coyj 01 ixev r]]xZv, ol 8' eKet---"'' 
voLS VTTr]Kovov. fiaaLXevs be KaO^ avT6v jxev ofxoms diTaaLV 
aTTLaTOs 7/y, Tovs be KpaTOVfxevovs rw TToXe]X(a TTpoaXap.- [145] 
pdvo)v, dxpL ov Tols erepoLS e^ to-ou iTOLr^aaL, bLeiTLaTeveTo, 
cTretr' ov\ T]ttov avTov efxiaovv oiis a(aaeLe tuiv VTTapy6vT0)V 

25 e\6pwv e^ dpxfjs. vvv be iTpS)Tov \xev 6 (3aaLXevs aiTaaL 52 
rots "EXXrjaLV otKetcos e^etj '''Kat irdvTo^v iJKLaTa 8?/t r^ixHv, 

2 TrSffiy om. S Vind. i 5 rh om. S 9 irapfcrKeva.ffdai 

Vinci. I : napaffKfvaffOai S : KaTiffKtvdffdai vulg. zi hv om. S solus 

13 alterum ej A F B Y S corr. pr. m. : om. S^ : Kal vulg. 14 ff(pa- 

Aepws SAVind.i : (pavKois vu\g. i5ovSafj.ws aTravrS : ov Ka\ws diravT' 
vulg. : ovSanws Ka\u>s S yp. : ovSafj.us aTvavTa Ka\ws A : ovSafiais «5 ttoj/t' 
Weil : fort. [«ai] ovS' dWws atravTa Ka\ws 19 fls Svo Tavra om. S' : 

add. m. ant. 20 S' ante &\\wv om. S*, add. m. ant. 'EWrjvaiv 

secl. Weil 21 /nec secl. Blass 22 ro7s Se KpaTovfievois com.^Weil 
23 TToiriffat S F O 26 Ka\ irdvToiv ^Kiffra 5^ S : Stj om. vulg. : Ka\ 

(ttio-tcJs), irafTcxj' ^KKTTa 5' Weil : [/cal] ttoctwj' 5' i)K»<r0* coni. Blass 

DEMOSTH., VOL. I. 9 [145] [AHMO20ENOT2] [x 

uv Tt fxi] vvv cTTavop6u)(Tioix(da' cTrcira TipoaracTiai. TToAAai 
Kai "navTayodiV yiyvovTai, koX tov TrpcoT€V€tv avTnrotovvTaL 
fX€V TraiTcs, a(p€(TTa<TL 8' fpy<o, Kal (j^dovovrri kol aTTKTTOva-LV 
avTOLS, ov\ ots cSet, Kat yeyorao-i Kad^ avTOVs eKaaroi, 
'Apyetoi, 07j/3atot, AaxeSat^oVtot, KopCvOLOL, ^ApKabes, i^/xets. 5 

53 dAA' op.(i)S ets rofraiira /xepjj Kat Toa-avTas Swaoretas Strj- 
pr]IJ.€VUiV [tu)V 'EWrjvLKiov Trpay/xdrcoy], ei Sei TakriOrj //era 
TTappr^crLas etTreti', rd Trap' ovb4(TL tovtojv apx(La Kal j3ov- 
Aevrj/z^t' fprip.oTep' av tl9 thoL Tav *Y.Xkr]VLKCiv Trpay/xdrcoy 

7} rd Trap' i^/xti', etKoVws* ovre ydp (f)L\a)v ovTe TTLcrTevoiv 10 

54 ovT€ (po^ovp.(.vos ov8ets rjpXv bLakeyeTaL. aLTLov 8e tovt(ov 
ovx ey, 2) di^Spes 'A^r/ratot, (/5a8tor ydp av "qv vpXv p.€Ta- 
^etrat), dAAd TroAAd Kat TtavTohaTra €k TravTos rjp.apTr]p.iva 
Tov \p6vov, (ov t6 Kad' (KaaTov ^dcras, et? o iravTa T€lv€l 
Ae'^w, 8er/^et? vp.C)V, av Xiyoi Takr]di] ]X€Ta Trappr^cTLas, p.r]bev 15 
ay6€(T6rivaL p.OL. Tri-npaTaL tcl a-v)j.(f)€povT i(p' kKaa-Tov tQv 
KaLpiov, KQL ]X€T€Lkr](j)a6^ vpLUS p.\v Tr]v a-ypkr^v Ka\ Tr]V 
7]a-v\Lav, v(pi' S)V K€Krjkr]p.ivoL rots dStKoSo^tz^ ov iTLKpws 

55 exere, €T€pOL 8e rds rt/xds €x.ova-LV, Kal rd p.€V Trept rdAA' 
[146] ovK a^Lov e^erdo-at vvv dAA' eTretSdy rt Toiv Trpds (I^tAtTrTroy 20 

fp.iT€ar], evdvs avacrT(xs tls Ae'yet w? ov Sei kr^pelv ov8e 
ypd^eti^ TTokcpiOV, Trapa^ets ev^e^cos e^?;? rd r^v elprivr^v 
ayeiv ws aya6bv Kal to Tp€(f)€LV p.€ydkr]v bvvap.tv ws X*"^^" 
Troi', KOt * StapTrd^etj' rti^es rd \pr]]xaTa ^ovkovraL,' Ka\ 

56 dAAous Ao'yoi;s ws oto'i' r' dAjj ^eo-rdrous Ae'youo-ti^. dAAd 25 
Sei br]TT0V Tr]V p.'kv €lpr]vr]v dy€LV ov^ vptas tt€l6€LV, ot Tre- 

2 avTinoiovvTai ante fxeu S A Vind. i : post ij,ev vulg. 3 fpytf) 

Weil : fytot codd. 4 oFs Weil coll. ix 35 : oos codd. 7 tcSv 'EA- 

KrivtKcai' irpayixarwv secliidenda esse coni. Weil 8 ovSecrt S A F 

corr. : ovSevl vulg. 14 tv post fairos add. vulg. : om. S solus 

TrdvTa Ttlvet A : Trav Teivft S : TrdvTa ye Tfivfi O' : irdvTa (TvvTfivft vulg. 
15 /j.r]Sfv~\ /jLrtSfva A 16 ix^*"'^'" (sine noi) S Vind. i iTfwpaTai 

S' F Y O : iKirfirpaKTat vulg., cf. ix 39 «>'] d<^' S §§ 55-70 cf. 

viii 52-67 22 tJ) t^v] tw» tt;»/ S' 23 /xfyd\r)v ante Swo/tii' 

S Vind. I : post Svvafxtv vulg. et viii 52 x] KATA ciJiAinnor a [146] 

7ret(rjbteVot KciOiiade, aWa tov tcl tov TroX^ixov irpaTTovTa' 
av yap eKeiros TreKrdrj, to. y d0' vp.GiV VTrdpx^ei' vop.L^€Lv 
8' eiz^at xakcTTa ovx oa av ets croiTi^piav haTravcap.ev, akX^ 
a Tr€i(r6p.e9a, av p.i] Tavr €d€kcop.ev ttoiuv, koI to ' biap- 
5 TTa(r6i](r€Tat to. xprjfxaTa ' tco (f>v\aKr]V evpelv 8t' rjs crcjodr]- 
(Terat Kcokveiv, ov\l rw tov crvjxcf^epovTOS aTTocrTrivai.. KaiTOL 57 
eyojy' ayavaKTca Kal avTo tovto, ei to, ]xkv \pr]jxaTa XwTret 
rtms v]x&v et bLapTTa(76r](r€TaL, a Kal cjivkcxTTeLV Kal koXcx^clv 
Tovs abLKOvvTas e</)' vixlv (cttl, Tr]v 8' *EAAd8a iTaaav e<^e^?/? 
10 ovroxrt 4>tAt7r7ro9 apTTd^cov ov \vtt(l, kol TavT^ e^' vpLas 
apTTci^cDV. tC ttot ovv, co avhpes ^AdrivaloL, tov p.ev ovtoo 58 
</)ai'epa)S ahLKOVVTa Kal ttoXcls KaTaKa]x^dvovTa ovh^is ttw- 
TTore T0VTct)v (Ittcv ws dStKet xat tt6\€]xov Trotet, tovs 8e 
]xr] (TTLTpiiTiLV ]xr]h€. TTpoUa6aL TavTa avpi(3ovX€vovTas, tov- 

15 TOVS TToXepiOV TTOLelv (paCTLV; OTL Tr]V OLTLaV tQv €K tov 

TTo\e[xov cTV]xfir]cro]xivc)iv hva\^ep5>v {dvdyKr] ydp, dvdyKr] 
TToAAd XvTTripd ex tov TTokiixov yiyvecrdaL) rots "yTrep vfx&v p -, 
rd ^ikTLCTTa XeycLV d^LcrfxevoLS dva6eLvaL ^ovKovTat. riyovv- rg 
rat ydp, av fxev ^jaets oixodvixahbv e*c ixtds yv(i>ixr]s ^iXLTTTTOv 

20 dp.vvr]cr6e, KaKeivov KpaTricreLV vjxds koX avrols ovk4t ecrecr6aL 
IXLcrdapvelv, dv 6' aTrd tQv TTpcaTOiV 6opvj3cov alTtacrdixevoi 
Ttvas TTpos t6 Kpivetv TpdiTricrde, avTol ixev tovtci^v KaTriyo- 
povvTes dp.cf)6Tep' e^eLV, Kal Trap' v]xlv €vhoKLpi.r]creLV Kal 
TTap' eKeivov \pr]ixaTa Xr]\f/ecr6aL, v]xds 8' ^Trep &V hel Trapd 

25 TovTcav hiKr]v XajSelv, TTapd tG)V VTTep vix5>v elpr^KOTOiv A?/- 

3 S' fhai S A et viii 54 : Se Se? vulg. 4 ju^ ante ravr' S F^ 

Vind. I : post ravra vulg. et x 54 diapiTa(TQi)(TeTai S A : SiapTracrdri- 

creaOai. vulg., cf. viii 54 5 ivpitv] dwe7v viii 54 vs S : ^c A F 

corr. B, cf. viii 54 6 KcnXvfiv S A : KcoXvcreiv vulg. diroo-T^cat S 

vulg. : a.<pi(TTdvai A : a(pf(TTavai. Index Lambini et viii 54 7 avrh 

om. S F B Y^ 9 aSiKovvras A et viii 55 : apTra(ovras S vulg. 

13 TovT()iv S' F B Y O et in viii 56 S L : rovrov al. KoXffioiroifi S 

T4 eViTpsTreii'] irporpfiTtiv S 15 iroKefj.oTroie7v S 18 (idi(Tfj.fvois 

A, coni. Cobet : olofx4vois cett. : ^Se?!') ohixivois coni. Weil airavrfs 

(airavr' FY) ante avad(7vat add. vulg. : om. S A 19 6« fxias yvJofji-qs 
secl. Cobet 20 ovk(t' A : ou/c S F Y O, cf. xii 14 

9* [147] [AHMO20ENOT2] [x 

60 xjrccrdai. al //ef eATriSes at TOVTUiV avraL Ka\ tu KaTU- 
aKfvacrixa t6 tG)v aiTiSiV, ws apa (BovKovTai Tives TToKefxov 
TTOiijaai. cyo) 8' 018' dKpt/3a)s ori, ov yfjaxj/avTo^ ^Adrjvaiiov 
ovbevo^ TroXejxov, TroXka (iJiAtTTTros ^xft Tciy t^s 7ro'Aeajs 
Koi vvv et? KapSiay 77e7ro/iz(/)€ ftoijOcLav. el [xivTOL ^ovko- 5 
/ue^' TjiJid^s IXT} TTpocTTTOLeXa-daL -TTokeixdv rjfXLV eKiivov, avoi)To- 
Taros Trarrcoi^ av (ti], ct rovr' c^eAcyxof oray yap ot 

61 abLKovixevoL apvG>vTaL, tC t(o abLKovvTL TTpoariKfL; akk 
eTTCLbav €</)' TjpMs avTov? tr}, tl </)7/fro/xei' Tore; eKCiyos ixev 
yap ov TroAe/xeii', oxnTep ovb^ ^HpcLTaLS, tS)v a-TpaTLCDToiv 10 
ovTOiv kv Tr\ X(apa, ovb^ ^epaCoLS TTpoTcpov, Trpos ra retxjj 
7Tpoa-^dkku)V, ov8' 'OAuy^tots e^ «^PX^*' ^^^ ^^ avTfi Trj 
Xwpa To crTpaTevixa TTapijv cxoiv. r/ Kat t6t€ tovs aixv- 
V€(rdaL KekevovTas TTokeixov ttol€lv ({)i](rop.(v; ovkovv vtto- 

62 AotTroy 8ovAeveii'* ovbk yap dkko y ovbev evi. Kal ixi]v 15 
ovx •wTrep tS)v Lcroiv vpuv Kal rots aAAots eaO^ 6 KLvbvvos' 
ov ydp v({)' avTu> iTOL-qcracrOaL Tr]v TroAty j3ovkeTaL 4>tAt7r7ros 
vixGtv, ov, dKk! 6k(t)s dvekelv. o7be ydp dKpLJim otl bov- 

[148] keveLV ixev vixels ovt e6eki]aeTe, ovt, edv eOekrjTe, eiTLtTTr]- 

creaOe {dp)(eLV yap el(a6aTe), TrpdyixaTa be TTOpacryelv avTU), 20 
dv KaLpov kd^rjTe, TrAetco T(av dkkoov dvdp(OTTOi)V diTdvTfDV 
bvvi]a-eade. 8ta Tav6^ vixoiv ov)(l (f^eCcreTaL, et-nep eyKpaTi]S 

63 yevr^a-eraL. ws ovv viTep tu>v ea")(dTOi)v ecroixevov tov dyS)- 
vos, ovTO) iTpoa-r]KeL yiyvcacrKeLV, Kal tovs 7r€7rpaKo'ras avrous 

2 alTtui' S O Vind. r : ahiuv vulg. 4 koI &\\a ante iroWa add. 

vulg. : om. S F Y, cf. viii 58 9 e<^' rjfias ai/TOvs] eV aiiTovs rifj.as 

A et in viii 58 S LA Y Trfre] om. viii 58 praeter A Y 10 twv 

om. S solus ri-i2 irp6Tepov . . . npo(T$d\\wi> S : irp6T(pov irplv fj 

(■rtp^Ttpov^O) . . . TipoafiaKoiv {irpocrfiaXilv A.)\'\i\g., cf. viii 59 12 post 
irpoa-fidWwv add. civtuiv vulg. et viii 59 : om. S F Y' O 15 ov5e 

S : oi) cett. 16 ovx S A et viii 60 : ouSe vulg. t€ post vfjuv 

add. A et viii 60 vulg. : om. SFYO 17 y^'] e<^' S solus 

18 vfiuiv S : rjfxwv vulg. : om. viii 60 19 €0€A.7;t'] e0eA.T}<r7jT6 A et 

viii 60 (Triffrri<T€crd€ S A F : eTriffraffBe vulg. 20 S' avTijj 

irapaffxfTv A et viii 60 23 eVoyueVou] wtos A et viii 61 toC 

om. S solus post aywvos add. vfi7v vulg. : om. S solus, cf. 

\iii 61 x] KATA 4>IAinnOT A [148] 

eKeiVio (pavipws aTroTv^nravia-aL' ov yap ^(ttiv, ovk (crTt tS>v 
€^u> ttJs TToAeo)? lyOpSiv KpaTrjcrat, irplv av tovs iv avTfj 
Trj 7roAe6 KoXdcrriT i\6povs, aAA' avdyKi] tovtois waTTep 
irpo^oKois TTpoa-TrTaLaavTas vaTept^eLV €KeLVOi)v. ■nodev oUade 64 
5 vvv avTov vj3pL^€Lv iijuia9 {ovhev yap aAA' epLOLye boKel ttol^Iv 
7] TOVTo) Kal Toiis /jtev aAAoi»9 ev iroLovvTa, el fjirjbev aAAo, 
i^aiTaTdv, vp.Lv 6' aTreiAeii' i]hr]; olov Q^TTaKovs TToKkd 
hovs VTTrjydyeT els Trp vvv irapovaav bovXeLav ovbi' av 
elTTCLV bvvaiT ovbcls oaa tovs raAaiTrcopous ^OkvvOCovs TTpo- 

10 T^pov bovs UoTeCbaLav €^r]TTdTr]ae koX ttoK^C '^Tepa' Qr^^aiovs 
To. vvv virdyeL Tr]v BoicoTLav avTols TTapabovs kol diTak- 
Xd^as TToKip.ov ttoKKov koX ^aKeiTOV' wore KapTTiaaap.evoi 65 
riv' €KaaTOL tovtwv TrKeove^iav, ol ixkv ?;8rj iTeTTovOaaLV a 
br] TTeiTovOaaLV, oi 8' oTav ttotc a-vp.^^ TTeiaovTaL. vfj.eLS 

15 8' o)V piev "^aTTeaTeprfaOef o-lcottC}' aAA' ev avT(o rw ttjv 
elpr]vr]v TTOtrjaaaOaL, TToa e^r]7TdTr]a6e, ttoo-mv diTeaTepr^ade. 
ov)(l (i>(OKeas, ov YlvKas, ov\t TaTTl &paKr]s, AopiaKov, 
'SApptov, Tov Kepao^KeTn-qv avTOv; ov vvv Kapbiav e\et ^ -, 
Kal ofxoKoyei; Ti ttot ovv eKeivios rots aAAois, koa. V]uv ov ^ 

20 TovTov Tov TpoTTOv TTpoa<pepeTat; otl ev fiovr] t&v TTaaGiv 
TToKeoiV rfj vp.eTepa dbeC VTTep tcov e\6p5iv KeyeLV beboTaL, 
Ka\ Ka^ovTa yj)r]imT avTov da-(f)aKes eaTL Keyetv irap^ vfxtv, 
Kav d(f)r]pr]p.evot Ta VjxeTep^ avTutv 7)re. ovk ?]y dacpaKes 67 
Keyetv ev ^OKvvdco to. <t>tAt7r7roi> /xt; avv ev ireTTovdoTMv t&v 

25 TToKKiav ^OKvv6io)v tco YloTeibatav KapTT0va6at' ovk r)v 
da({)aKes Keyetv ev ©erraAia juit) (tvv ev 7ieTTOv66Tos tov 

I fxifffTp Hol post (pavepws add. vulg. : om. S F Y et viii 6i e^w 

Twi' S solus 4 irpoairraiffauras S : irpoairralovras cett. et viii 6r 

vulg. TTSdev S* : ir6eeu yap F Y S corr. : ^irel ir6dev vulg., cf. viii 62 
5 eU ante vij.m add. vulg. : om. S A F Y, cf. viii 62 11 {nrayei 

SA: virayerai vulg. 13 {7S7J vulg. : 5tJ S solus TreTT^vQaaiv S 

Vind. I : iravres 1<Ta<nv vulg. et viii 63 14 '6rav in viii 63 S L : 

8 ri h.v codd. 15 airea-reprjffde vid. ad viii 63 18 KapSlav'] 

ri]v troMv r^v KapSiavwv viii 64 19 eKeivoos S A Y O : eKeTvos vulg. 

20 rovrov rov S : ov rov avrhv vulg. ct viii 64 26 ra ^iKiirTrov 

post ev Qerra\ia add. vulg. et viii 65 : om, S A F Y [149] [AHMOSeENOTii] [x 

irXriOovi Tov QeTTaXdv tm tovs Tvpdvvovi €Kfta\(lv 'I>tAt7r- 
-7701; avTOis Kal ti]v YlvkaLav aTTobovvaL' ovk tjv tv (r)i'}jiaLS 
d(Tcf)ak(s, TTfuv TijV BoL(i)TLav dTT^hoiKi Kal Tovs <I>ajK€as 

68 dveiXiV. d\k' 'A9ijvi]aLv, ov fxovov ' A.]X(\)ltto\lv Ka\ Tr\v 
KaphLavStv )(0}pav dTi^rrTeprjKOTos <t»tAt7r7rot), dkkd Ka\ Kara- 5 
(TKevd^ovTos v\xiv kTrLTe'L\L(Tp.a Tr]V EvftoLav Kal vvv €ttI 
Bv^dvTLOv TTapLovTos, da(f)ak^s €(ttl Aeyety viTep <l>tAt7r7rou. 
Kal ydp TOL TovTO)v p-ev ck TTTb^yJav tvLOL Tayy ttXov(tloi 
yLyvovraL, Kal €^ dv(i)vvp.o)v koll dho^iov (vho^oL Kal yv(opL- 

fJLOL, VpLcXs 8e TOVVaVTLOV CK jJikv kvh6^0)V dho^OL, €K 8' (V- 10 

69 TTopodv aTTopoL' TToXio^s ydp eycoye TrAoCroy i]yovp.aL (tv]i- 

\ld\OVS, TTL^TTIV, (VVOLaV, 0)V TTaVTO^V VjUet? Iot' aTTOpOL, €K 

8e Tov TovTcov oAtywpcos t^/jia? exetv Kal kdv tovtov tov 
TpoTTov (})€pe(T6aL, 6 ]xkv €vhaL]j.o)v Kal ]iiyas kol (f)0]3€pos 
■JTacTLV "EAAr/o-t Kat ftapftdpoLS, Vjxels 8' €pr]]X0L Ka\ TaTTCLVOL, 15 
Trj jxe.v KaTa ti]v dyopdv (ViTrjpia Ka]XTTpoL, Trj h o)V 7Tpo(TrjKe 

y TTapacTKevf] KaTayekaa-TOL, ov tov avTov 8e Tpo-nov 7rept 
0' vjxG)v KOL Trept avr&v ivCovs t&v \€y6vT0)v opco /3oi>Aeuo- 
fxevovs' •J^/xa? jxev ydp i](rvxLav dyeLV (pa(r\ hdv, Kav tls 
Vfxds dhiKrj, avTo\ 8' ov hvvavTai Trap' v]xXv r}a-v\Lav dytLV 20 
ovhevos avTovs dhLKovvTos. KaLTOL XoLhopias et tls xo)p\s 
ipoiTO ' et7re jxoi, tC hrj yLyvcocTKoov dKpiftws, 'Apto-To^/xTjSe?, 
(ovSets ydp rd rotaCr' dyi^oet) tov fxev tQ)V iStcorwy jiCov 
d(T(f)a\ri Ka\ dirpdy^xova Ka\ dKCvhvvov ovTa, tov 8e t5)V 
TTokLT€VO]X€VO)v (f)L\aCTLov Ka\ (T(f)a\epbv KOL KaO kKa(rTr]v 25 
i]]xipav dy(3)V0)v koX KaKwv ]X€(tt6v, ov tov r](TV)(jL0V, dAAa 

71 Tov €v rot? KLvhvvoLs alpel;^ tC dv etTTois; ei ydp /3eA- 

I fK^dWeiv S 6 vjiiTv viii 66 : ^yurj/ codd. 9 ylyvovrai S : 

yeySvaai vulg., cf. viii 66 13 y/i«rs ante f<xre S Vind. i : post 

effre vulg. et viii 66 13 v/xas om. in viii 67 S L^ A F* rovrov 

rhv rp6irov om. viii 67 14 ra Trpdyixara ante (pepeadai {wpocr(pepe- 

nOai S) add. vulg. : om. SA', cf. viii 67 21 x^^P^^ eX ris 

vulg. 22 { tr') tpoiTo Cobet 'Apto-roV^jSes S A : ' Api<Tr6ST]iJ.e 

vulg. 26 Koi kirpdyixova post rjcriixtov add. vulg. : om. S solus 

27 ojpei Dindorf : a/pjj codd. eyTrojj vulg. : elnoi ns S solus x] KATA cjjlAinnOT A [150] 

TLCTTOV direlv av ^xols, tovto o-ot boCr^^iev aXrjaes Xeyeiv, 
^s virep (f)LXoTip.ias «ai 8of ?s raCra TrdvTa Troieis, eaviJ.aCoi 
ri briTTOT€ (TavT(^ ixev vTrep tovtojv airavTa iroir^Teov jivai 
voixiC^is Ka\ TTOv^Tiov Kal KtvbvvevT^ov, Tf^ TToAet 8e -npoicrda.i 

5 Tama p.€Ta ^aevp.ias avix^ovKtveis. oi yhp ^«Ti/o y av 
elTtois, 0)9 o-e' p.\v kv t?] TToAet bd Ttva <\>aiv€<Teai, ttjv 
TToXtv 8' iv rois "EAArjo-t /^iTjSei^os a^iay eii^at. Kal /X7> 72 
0^8' eKeti^o y 6pS>, ws rf/ /xei; ^oAet ^o-^aAes to to. avTps 
TTpaTTHV, (Tol 8e Kivbvvos, et p.r]bev tS>v aAAcoi;^ TrAeoy 

10 Treptepyao-et, aAAa TovvavTiov (toI fxev e^ wr epya^et ^KCit 
TreptepyaCet tovs iaxaTovs ovTas KLvbvvovs, Trj TroAet 8' eK 
r^s r](Tvxia^- aXka vr) Aia TraTnrwa aot «at Trarpwa 8o'£' 73 
j^Trapxet, rj^ alaxpov ((ttlv kv (toI KaTakv(TaL' rf/ irdAet 8' 
vTTfjpiev dv(ovvp.a Kal (f^avka to. t&v iTpoyovcov. aAA' oi^Se [151] 

15 roS^' ourws exef o-ot juey yap i)v KAeTrrr/s 6 7rar//p,^ etirep 
^y 61XOLOS (Toi, Tfi TrdAet 8' fjixS>v ovs irayres to-acny or'EA- 
ATjves ex rwz; }xeyi(TTo>v KLvbvvoiV o-eo-a)o-/xeVot. aAAa yap 74 
ovK to-cos ov8e TroAtrtKws ertot to. Ka^' avTovs Kat ra KaTa 

Tr]V TToKlV TTOkLTeVOVTaL' 7TU>S ydp l(TTLV L(TOV TOVTCtiV p.iv 

20TLvas €K Tov b€(Tp.o>Tr]piov rJKovTas kavTOVs dyvoelv, Tr]v 
ttoXlv b\ V -npoa^TTTiKU t5>v 'EkXr]V(^v rea)s Kai ro Trpco- 
reioi; etxe, vvv kv dbo^i(i TTd^rrj Kal TaiTeLVOTrjTL Kaee(TTdvaL; 

Uokka Toivvv excoi; ert Kat irept TroAAwz; etTretr TTav^TOjxaL' 75 
Kat ydp ov Adycoy ei;8eta jxol 8oKet Ta TTpdy]xaT ^ ov-re^ vvv 

25 ovr' aAAore Tro)7rore (^avAcos exetz;, aAA' orav TrdvT aKOV- 
o-ayres vp.ds to. biovTa, Kal 6]xoyv(ofxov€S (ws opeios kiyeTat 

I ,huu &.] hy «Ve?^ A Solvf^ep S A Vind. i : avyx<^PV<raifif/ 

vulg. 5 titr^ f>aeufiia9 S F corr. : Si^ 'paQvfxiav vulg. ^ « Me" 

ante ,ro'Ae. S Vind. i : post ^6Xu vulg. 9 ^'C'V5..os S A : ^^^K.vpvov 
vulg. lo ep7ciC??codd. II 7r€pup7c{C?JCodd i6 oys O. H. 

Schaefer : &is codd. 5is posfEAArj^es add. vulg. S 7p. : om. b text 
Vind i 11 M Twv 7rpoy6va,v ht^Siv (vel omibso -n^wv) post 

«,.5^.0,. add. vulg. S yp. : om. S Ai i8 Kara t„. 7r^A<v] 

ri «aTa.TV S (.T,,.. in rasura m. anO ^.° .T"'"'"' „,f^ ! 

,rporoVras vulg. 21 •EXXVco" Cobet : ^iAAc;- ZKKnvwv vulg. . 

&A.A.a)j' SA [i5i] [AHMO20ENOT2] KATA <l>IAinnOT A [x 

yevoixfvot, t5>v \viJi.aiv€(T0at Kal btaa-Tpecfxtv Tama ftovXo- 
fxivoyv e£ "ta-ov KaOrjaB* aKpodjxevot, ovk ayvoovvTfs avTovs 
{tcTTe yap evOh? ib6i'T€s aKptjiCis, tCs fj.t(r6ov Aeyei Ka\ [rts virkp 
^^tXiinTov TTo\tT€V€Tat, Kat Tis o)? aXrjd^as vTrep tSjv /3eATt- 
cTTbiv), aAA' iV atTtaa-dixivot tovtovs Kal to Trpayix' els yikoiTa 5 
KCti Kothopiav ejxliakovTes fxribev avTol T(av beovTcav Trot^re. 
76 TavT corrt Takridfj, ixeTci T:dar]s irappricrias, aTrku>s evvoici to. 
/3eArt(Tr' elprnxiva, ov KokaKeia ftkdfirjs Kal aTrarTjs koyos 
IxeaTOS, dpyvptov ro) kiyovTi iroiria-oiv, to. b\ •npdyp.aTa Tris 
TToAea)? Tois e^^OpoZs eyyetptSiv. rj ovv TTavareov tovtojv 10 
Tm> e6u)V, ri ixribev dkkov alTtaTeov tov irdvTa (^avAcos 
exetv Tj vixcts avTovs. 

I Siaarpe^peiv'] Sia<pdelp(iv A F yp. 2 KaQriffOe vulg. : KaOrjffeffOe 

S Vind. I 3 €ii0us] avToiis S ris ante virep add. codd. : om. 

Reiske 7 eo-Tt TaA.7j0^ vulg. : effrlv a\ri9TJ S Vind. i 8 KoXaKeia 

S : KoKaKeias koI vulg. g /jLey post apyvpiov add. vulg. : om. S' 

TToiTiffwi'] oXffwv Cobet : irepnroiiiffwv Herwerden 
In S subscriptum 

KATA *IAinnOT A 
fHl H A A A I I I I XI 

nPOS THN EniSTOAHN THN <I)IAinnOT [152] 

TnO0E2I2. 

'O 4>tA.t7r7ros Trpos tous A.6r]vaiov<; TrcTro/A^cv iTTLCTToXrji', 

KaTr]yopu)V avTwv Kai TroXe/JLOV vpoKiqpvTTUiv avTLKpvs- ovk€T 

ovv 6 prfTiJip TreiOeL tous 'AdrjvaLov; TroXefxeLV {dvdyKrj ydp), 

dXXa Oapa-vveL Trpos tov klvSvvov, iVKadaipeTOV Xeywv tov MaKC- 

5 8ova. 

"Oti fxiv, a> avbpes ^ \di)vaZoi, ^LXtTnros ovk iTTOLriaaTO 
Trjv dpr]vrjv TTpbs vpAs, dAA' dye/3dAeTo tov TToX^p.ov, 
TTaa-LV vp.LV (fyavepov yiyovev iTreibri yap <t>apo-aAiots "AAoy 
irapihoiKe koI tol Trepl 4>a)Ke'as 8ta)K?7(raTo Kat ttjv QpaKrjv 

10 KaTea^Tpexl/aTO Tracrav, alTLas ovk ov(Tas 'nXacrap.evos koX 
TTpocpda-ets abLKOvs i^evpcov tw fxev €py(o TrdXat TroAe/xet 
TTpos Tr]v ttoXlv, T(o 8e X6y(o vvv 6p.oXoyel bta Trjs iTTLcrroXfjs 
rjs eTTep.^ev' otl be XPV I^V"^^ oppoibeZv vp.as T-qv iKeCvov 2 
bvvapi,LV jutjt' ayevvws dvTLTa)(^6i]vaL TTpbs avTov, dXXa Kal 

15 (T(ap.a(TL Kal xp^j^cto-t xat vav(rl Kal ttcktlv ws aTrXGis eliTeZv 

d(P(Lb(as 6pp.r](TaL iTpbs tov TToXefxov, iyu» 'neLpdao]iaL btbd- [153] 
aKiLv. TTpiaTov jjiev yap etKos, w dvbpes ^ AdrjTXiZoL, tovs 
Oeovs pLeyCaTovs vp-Zv VTTapxeLv avpt.iJi.d\ovs Kal ^oy]6ovs, SiV 
fKeZvos TCLS TTtaTds v7T€ptb(ov Kat Toiis opKovs vTTep/ids Ae'- 

20 AuKei' dbUoos Tr]v dprjvr^v eTret^' ots' irpoTepov r]v^r]6rj, 3 
<f)€vaKt^(t)V dei Ttvas Kat fji.fydX' iTTayyeXX6p.€vos evepyeTX]- 
aetv, TavTa -ndvTa bte^eXr]Xv6ev i]br], *cat ytyvwo-KeTat }x\v 

7 avf^a\(TO S A Y : aueffdKAeTo vulg. 19 virepLSuv . . ■ virfp$a.s 

S A : virfpfias . . . virfptSwv vulg. [153] [AHMOSGENOTS] [xi 

VTTo tQv VlepLvOicov Koi BvCavTicov Koi Tcav kKiivois (Tvn- 
fxaxovvTojv ws iiTtdv[X(t Ttpoa-^vi^drjvaL TOVTot^ tov avTov 

4 TpoTtov ovTTep 'OAvy^tois TrpoTfpov, ovK ayvoHTai V vtto 
&€TTakS>v be(nr6^€tv, dAA' ovx rjyela-dat tcov (Tvixixdxo^i^ 
TTpoatpoviJ.€vos, VTTOTTTcveTat 8' VTTo QrjjSataiV NiKotar jxkv 5 
(ppovpa KaT€)(MV, eis 8e ti^v dix(f)tKTvovtav (ta-b(bvK(os, tcls 
be TTpeafietas Tas (k rieXoTTOvvrja-ov iTpo^ avTov dyoiv Kat 
Tr]v iKetV(i>v (Tvp.\xayJ.av TTapatpovpievos' luaTe t&v avTU) 

TTpO TOV (j)t\(i)V OVTOiV TOVS fxkv VVV TTokep.eiv dKaTaWdKTOiS, 

Toiis be p.r\KeTt TTpo6vp.ovs e^vat avvayoyvtaTds, cnTavTas 8' 10 

5 v(f)opdadat Kal btaliefSkrjadat TTpbs avTov. Irt Toivvv (ovbc 
yctp TOVT eoTt p.tKp6v) ot KaTo. Tr}v ^Aaiav aaTpdiTat Kade- 
a-Tu>T€S €vay)(^os fX€V ^4vovs [/u.to-^0(;f)o'pou?] ciaTTqxy^avTes 
eK(6\vaav eKTToXtopKrjOrjvat VleptvOov, vvv be Tijs e\9pas 
avTots eveaT(aarjS Kal tov Ktvbvvov TTkrjaiov ovtos, el \et- 15 

6 po)dr]aeTat Bv^dvTtov, ov fxdvov avTol TTpoOvp.ois avfxiToXe- 
lxi]aovatv, dKkd Kal (BaatXea [Ylepawv] xpi^jxaTa yopr]yetv 
rjixlv TTpoTpexl/ovTat, os ToaovTov jxev KeKTr]Tat ttXovtov oa-ov 
ovb^ 01 AotTTot TTdvTes, T-i]ktKavTr\v 5' e)(et fxofxrjv iTpbs Tas 
evddbe iTpd^ets uxTTe Kal iTpoTepov, rjviKa i\aKebat]xoviots 20 

[154] eTToke}xov]xev , oTTorepots TrpoaOotTo, tovtovs eTToiet KpaTelv 
T&v eTepojv, Kal vvv ]xe0' r]]xS)V yev6]xevos pa8tcos KaTaiToke- 
]xr]aei Tr]V 'PtkiTTTTov bvva]xtv. 

7 ITpos' Toivvv TOVTOts Tr]ktKOVTots ovatv, ovK epS) ]xev &>$ 
ov bict Ti]v elpr]vr]v TTokkd TTpoeikr](pev r]p.wv \o)pia Koi kt- 25 
fxevas Kal TotavO^ eTepa \pr]atp.a TTpbs TT6ke]xov, opio b (os 
oTav fxev vtt evvoias Ta TTpdyp.aTa a-uvexr]Tat Kal TTd^ri 
TavTa av]X(f)ep)] toIs \xeTeyovat tS>v iTokefxo^v, ]xevet Ta 
crvaTadevTa /3e/3ata)S" oTav 8' e^ eTTt/SoDAT/s KOt Trkeove^ias 

13 fxicr6o(p6povs secl. Cobet 17 Tlepcrwi' S : rwv Hfptruy vulg. : 

secl. Dindorf xP^M^to vulg. : xpvfj^o-^^t S F corr. 19 xai/rej] 

crv/j.iTavTfs Cobet f><ifj.riv^ 5vva/j.iv A : fort. poirijv Blass 27 orav 

/ji.fv sqq.] cf. ii 9 cryvexiTaj] avffrfi ii 9 Tracri ravra S et ii 9 : 

TTatrt TaivTa A : TouTa Tracri vulg. 28 rov -KoKtiiov A et ii 9 xi] nPOS THN EniSTOAHN [154] 

aTTaTi] Kal (^lo. KaTexV'^'-' K-o.6o.Ttcp vtto tovtov vvv, fXLKpa 
T!p6(pa(TLS KoX To Tvyov TTTalrrp.a Ta)(4(os avTO. hLicreLcrc 
Ka\ KaT€\v(T(v. Kal TroAAa/ct? evpCcrKio Aoyi^o/xei^os ov 8 
fxovov, 2) avbp€s ^AOrjvaloL, to, (Tvpi.p.a\LKa. rw «iJtAiTrTro) Trpos 
5 viTo\j/Lav iJKOVTa Kal hv(Tp.^viLav, akXa Ka\ tcl ttjs IbCas 
apxTJs ov (Tvvrjpp.oa-p.iva Ka\ws ovb^ olKeLcos ov8' ws oterai 
TLS. o\(os pikv yap fj MaKebovLKi] bvvap.Ls iv p.ev Trpocr- 
6-qKr]S /uepei poirrfv exet tlvo. koL ^^prj^TLV, avTr] be KaO^ avTi]v 
aa6€V7]s io-TL Ka\ Trpbs Tr]kLKovTov oyKOV iTpayfxdT^av (v- 

10 KaTa(f)p6vr]Tos. ^tl 6' avTi]v ovtos toIs 7roAe'juot? Kat rais 9 
aTpaTeCaLS Ka\ Traa-LV ols av tls avTov jxiyav ilvaL vop.La-eL€, 
a-(})aX€p(t)Tepav avTca TTeTToCr^Kev. fxi] yap oUa-6\ S) avbpes 
^AdrjvaloL, rot? avrots xatpety (pCkLTTmv re (cat tovs cipxo- 
ixivovs, aAA' ivvo€la6^ ws 6 p.ev iTTL^VfxeX b6^i]S, ol 8' dcrcfya- 

15 Aetas, Kai avT^ pikv ovk ((ttl Tvxelv TavTr]s dKLvbvvojs, oi 

8' ovbev beovTaL, KaTa\eCTTOVT€S olkol riKva, yovHS, yvvalKas, 

(pdfCpea^aL Ka\ Ka6^ kKaaTrjv rjixipav KLvbvvevcLV VTTcp avTov. 

ojo-re rov? ixev ttoWovs tu>v MaKebdvcov eK tovt(ji)v dv tls 'r -^ 

^ ^ 10 

i8ot ttQs Sta/cetrrat Trpbs Tbv ^CXlttttov tovs be Trept avTov 

20 ovTas iTaCpovs Ka\ tovs T(av ^ivoov rjyep.6vas evp7;o-ere b6^av 
pkv exovTas e7r' dvbpeCq, 7rept8ews 8e jxdXkov tHjv dbd^cnv 
^S)VTas. TOLS fxkv ydp 6 Trpbs tovs TToKepLCovs p.6vov vTrapx^et 
Ktz^Suros, ot 8e tovs K6kaKas Ka\ tovs biajidWovTas avTovs 
p.d\Kov 1] Tas ixdxos bebCaaL' KdKeXvoL jxev p.eTd TrdvTo^v 11 

25 dycoyt^oyrat Trpos tovs dvTLTax6evTas, toXs 8e Kat Toiv iv 
Tols TToXepoLS KaK(av ovk ikdxi-o-Tov p.ipos fxiTecrTLV, kol 
X<^p\s IbCq Tov TpoTTOv Tov Tov ^acTLkicas (j)ol3ela-6aL avp.- 

I fxiKpa] 7] irpdiTfi ii 9 2 t6 rv)^v] /xiKphv ii 9 ovTi SA: 

oTTorTa vulg. et ii 9 Sie(Tei(re koI KariKvcrev S : SitKvcre kcu Sie(rei<re 

A : SUaeiae koI SieKvcre vulg. (avexaiTiaf Kal SieKvae ii 9) 10 «ti 

S' avTTiv sqq.] cf. ii 15 sqq. ovros S A : avrhs Y O : ovros avThs 

vulg. 13 ^iAimr6v Te x«'P«"' A O et ii 15 15 avTcfi'] t^ 

Blass 16 oiiSfv] ov S KaraKeiTTOvTes S Vind. r : KaraAnrovTes 

vulg. 17 virep avTov vulg. : inrep avrwv -S A : secl. Blass 

20 evp^fifferai S 21 aSo^oov] evSo^wv S'- 22 d ante irphs om. 

S F Y» : add. A O 27 (po^e^creai post jSio F Y O [155] [AHMO20ENOT2] [xi 

l3el3r]K€i'. ert Se tC>v ixkv iroWutv iav afxdpTr} tis, Cvf^^^^ 
KaTO. Tr]v d^Lav ctKr](f)ev ol 8' oTav ixdkicTTa KaTopdoicroicn, 
TOTe }xdki(TTa (TKopaKiCovTaL Ka\ TrpoTrrjKaKLCovTai i:apd to 

12 TTpoarJKOv. Kal tovtols ovb^ dv et? ev (fypovwv dTTL(TTr](T€UV' 
ovT(o yap (})l\6tl[xov avTov etvaC (f)acrLV ol (rvvbLaTpL\j/avTes 5 
(ocrre /SovXopievov Ta /caAAtoTa roii^ epycov Trdvd^ avTOV ooKelv 
elvaL fj.d\\ov d^OeaOaL tG>v crTpaTrjyoiv Kal t^v rjyefxovujv 
Tols d^Lov kiraLVOv tl TTpd^a^TLV rj rots oAcos aTrorw^^oCcrt. 

13 TTuis ovv, eLTTep e(TTl TavTO. TOLavTa, 7TL(rTws rjhr) ttoKvv )(j)6- 
vov avT^ TTapajxevova-Lv; otl vvv \j.ev, u) dvbpes ^AdrjvaToL, 10 
To KaTopdovv avTov eTTLCTKOTel TTacrt rots roiovrot?" at ydp 
evTTpa^iaL beLvaX (TvyKpv^^aL Ka\ crva-KLdaaL Tas djxapTLas 
tS)V dv9p(oTTu>v el(TLV' el be tl TTraCceL, t6t aKpL^ois bia- 
Ka\v(f)6ri(reTaL TavTa iTdvTa. avixjiaCveL ydp, &cnTep ev 

14 rots cr(s>jxa(TLV rffxcav' OTav fxev eppixtjxevos ff tls, ovbev eiTaL- 15 
[156] crOdveTaL tG>v KaO^ eKaa-Ta aadpSiV, eTTav 8' dppoiarrfari, 

TrdvTa KLvevraL, Kav prjyixa Kav o-Tpep.pi.a Kav dWo tl t5>v 
v7Tap)(ovT0)v ?] ixT] Te\eo)s vyieLvdv ovrco Ka\ tG>v (3aaL\eL(av 
Ka\ diTacrciv tS>v bvvacrTeLS)v, ecas fxev dv ev tols TroAe/xois 
KaTopddcrLv, d^pavr) Ta KaKa e(TTL rots TroAAor?, eiTdv be tl 20 
7TTaCcroi)crLV, o vvv TTaOelv eLKos eKelvov ixel^ov (f>opTCov ?) 
Kad^ avTov alp^ixevov, yCyveTai (f)avepd Ta bv(T-)(^eprj iTdvra 
rot? aTTacTLV. 

15 Et be TLS vpiQv, S) dvbpes ^AdrjvaloL, tov ^C\lttttov opwv 
evTV)(OvvTa (f)ol3epdv etvaL iroixC^eL Ka\ bvcnTo\eixriTov, croi- 25 
(ppovos jxev dvbpds XprfTaL TTpovoCa.' ixeyd\r] ydp poiTi], /laA- 
\ov be To d\ov r) TV)(r] eo-rt Trpo? aTTavTa rd tCov dvdp(l)TT(x)v 
TTpdyp.aTa' KaTd ttoWovs ixevTOL TpdiTOVs e\oLT dv tls ov)(^ 

I Cl"'''^ S : Cv/^^^ciu cett. 2 ftKrj^pev] eTvxev Cobet ij.d\i(Tra 

SA: ;U€'7iffTa vulg. 5 aiirbi' ante ^tAoVj/xoi' vulg. §§ 13-15 cf. 

ii 20-22 12 Kal <rv(rKia(raL] om. S in ii 20 ras afiapTias ruv 

avdpdTTcov] ra TOiavra oveiSr) A et ii 20 18 vyinvov SFYO: 

vyialvov vulg. 20 «VtiV post toTs iroWols vulg. ti ante 

irraicruxnv om. S : add. vulg. 22 alpSfxtvov S : apdfifvov vulg. 

27 To om. Y O, cf. ii 22 «VtI om. A xi] nP02 THN EniSTOAHN [156] 

rJTTOv Ti]v 7][Ji€T^pav evTvxCav rj ti]v €KiCvov. Trapd re yap 16 
T&v TTpoyovdiv €K TTkeLOVos xpowu T:apu\r}<pap.iv ti]v ivhai- 
jjLOVLav ov tovtov jxovov, akka (TvvtXovTi (PpdcraL TravTo^v 
t5>v kv ^laK^hovia fiaa-LXevcrdvTOiv' KaKelvot ixev ^Adi^vaioL^ 
5 (popovs TjveyKav, r; 6' i]pL€Tepa ttoXis ovbevL ttm to)v aTrdvToov. 

tTL 8e TOCTOVTt^ TtX^LOVS d(f)0plJ.ds aVTOV TTpbs T1]V TOiV deS)v 

€Vvotav €X0]X€v, 00-0) StareXoSjuei' eva-e^€.(rT€pa koI btKatoTepa 
TTpdTTovTcs. Tt TTOT ovv €K€Lvos iv tS> TTpoT€p(o 7roAe'jua) TrAetco 17 
KaTcopdoicrev r]]j.o)v; otl, o) avbpes ^A9r]valot, {TTapprjcrtd- 

10 (ro]iat ydp irpos vixds) 6 [xkv avTos (TTpaTeveTat Kal TaXat- 
•TrcDpet Kal tols Ktvbvvots TTdpecrTLV, ovtc KaLpov iTapLels ovO^ 
U)pav €Tovs TTapaXeLTTOiV ovbefXLav, 7//xeis be {elpricreTat ydp 
TaXrjOri) ovbev TTOtovvTes evOdbe Kadr]]X€da, ]X€K\ovt€s dei 
KoX \l/i](f)L(6]X€V0L Kal TTVv6av6]X€vot KaTa Ti]v dyopdv et rt 

15 Ae'yerat vecaTepov. KatTOL tl yivotT dv vecoTcpov i] MaKebcov [15?] 
dvi]p KaTa(f)povo)v ^Adi]vaio)v /cat toX]x&v iTTt(rToXds tt€jxtt€lv 
TOLavTas otas rjKOVcraTe pLtKpSt TTp^Tepov; Kal t& jxev viTdp- 18 
XovcTL ]xi(rdo(f)6pot aTpaTLcaTat, Kal vr] Aia iTpos tovtols twv 
TTap rjfuv pr]T6po)v TLves, 0% Tas TTap eKeivov bojpeds OLKabe 

20 Xa]xl3dv€tv vo]xi^ovT€S ovk ato-)(yvovTat 4>tAt7r7r(i) ^oivTes, 
ovb^ aladdvovTat TrdvTa Kat Ta Trjs tt6X€0)s Kal ra a(p(av 
avT(av ]XLKpov Xr']pL]xaTos 7T0)Xovvt€S. ?//xets 8' oi^re to)v 
€K€ivov TTpaypidToov ovbev crTacrLd^etv TTapacrK€vdCo]X€v, ovt€ 
^€VOTpo(f)€tv eOeXojxev, ovt€ crTpaT€V€cr6at toX]xo)]X€V. ovkovv 19 

25 eoTt^' ovbev betvdv, et rt TTeTTXeoveKTr^Kev r]]x5)V Kard tov 
TTp6T€pov tt6X€]xov, oXXd ]xdXXov et ]xr]b€V ttolovvt€S 7//xetS' 

&V TTpoa-r]K€t TOVS 7T0X€]X0VVTaS, VO]xi(p]X€V KpaTr](r€LV TOV 

TTdvTa TTpdTTovTos' o. bel Tovs TTXeoveKTrjcretv ]x€XXovTas. 

2 evSaifioviav S A : Tjyefj.oviau vulg. 5 avdpdiroiv post a.TrdvTui' 

add. vulg. : om. S A 6 wapa ante tuv add. A Y ^p. O marg. et ii 22 
9-i4cf. iv23 13 ToATje^ S Vind. i: TaA7j06s vulg. 15-16 cf. iv 10 

19 7jfx7v A : T]fj.Qv S F Y O eKdvov vulg. et vii 17 : eKeivwv S solus 

20 KafjL^dvitv vofxi^ovTes S A : Kafx^dvovTes vulg. et vii 17 al(TX"VovTai 
. . . oi/S' secl. Cobet 21 Ka\ Ta] «aTa S to (T(pS>v^ Tor (pctivas S 
24 aiiTol ante (TTpaTivi(TdaL add. vulg. et viii 21 : om. S A' 24-28 cf. 
ii 23 ad fin. 25 Sftvhv S A B F 7^). : davfjtacrThv vulg., cf. ii 23 [157] [AHMO20ENOT2]nPO2THN Eni2T0AHN[xi 

20 ^ilv, oj avbpes 'AOi^voLOL, XPV Aa/SoVras ivvoiav, KaX 
\oyL(rafx4vovs m ovb^ ((f)' W^iv eort to cfida-KeLV ayeLv eip?]- 
vr}v {ijbt] yap ^Kdvos Kal TrpoyjyopevKC tov TroAe/xoi; Ka\ toIs 
epyots- l^evr\vo\i) pirjbevos p-iv (f)eLbe(r6aL /x?;Te tSiv br]p.o(rL(t)V 
/xTjre 7(5^ ibmv, (XTpaTevea-OaL 8e', dv irov KaLpos fj, TrpoOv- 5 
/xcos diTavTas, XPW^<^'- ^^ (TTpaTr^yoLS dp.dvo(TLV ?/ TTporepov. 

21 /i?/ yotp VTT0\dl3r] 765 V/X<Si', 8t' WV (y4v€T0 TCL TTpdypLttTa 

Xetpo) ra tt/s 7ro'Aea)s, 8ta tovtmv avTa TraKLV dvaXrj- 
\jr€(rdaL Kal yevr]crea-9aL /3eArtco' /XT/6e vop.La-r]T€ pq.$vixovvTOiv 
v]xG)V, wo-Trep TrpoTepov, kTipovs VTrep Tcav vjxcTepoov dyw- 10 
[158] /'tetrr^at TTpoOvjxoiS- dkk^ kvvoila-&' ws ala-xpov (o-tl tovs 
pL€V TTaTipas v]xu)v ttoXKovs ttovovs koI /xeyaAou? KLvbvvovs 

22 vTToa-TfjvaL AaKebaL]xovLOLS TroX.€]xovvTas, -y/^tas 8e /x?/8' -yTrep 
(av eKetwt 8t/catco? KTr]crdpL€VOL TTapiboa-av v]xlv eOekeLV 
eppcojxivcos d]xvvea6aL, dAAa rw /xei» eK Ma/ce8orta? 6p]x(t>- 15 
jxevov ovT(x)S etvaL (j)LXoKLvbvvov cucr^' tijrep roC ]xeL^(i> Trot^crat 
rTJy dpxrjv KaTaTeTpioadaL iTav t6 (TS)p.a tols TToXe]XLOLS 
]xaxd]xevov, ^ A6r]vaL0vs be, ols irdTpLov ea-TL ]xrjbevbs dKoveLv, 
dTTavTcov be KpaTelv ev toIs 7ToXep.OLS, tovtovs 8ia padv]XLav 

rj [xaXaKLav eyKaTakeiiTeLV Td re tG)V TTpoy6voi)v epya Kal Ta 20 
a-vix(j)epovTa Trjs TTaTpCbos. 

23 "Iva be ]xr] ]xaKpoXoyG>, (l)r]]x\ XPW^'- Trapea-Kevda-OaL ]X€V 
TTpbs Tov TToke^xov, TTapaKakelv be tovs "EAAT/vas, //?/ Ao'yot?, 
dAAa rots epyoLS TTpbs ti^v iTap rj]xS)v a-v]X]xaxLav' ws ciTra? 
]xev ea-TL Xoyos /xctratos TTpd^eoov d]xoLpos yev6]xevos, ToaovT(i) 25 
8e fxdkLO-d^ 6 TTapa rj/s r]]xeTepas TTdkeods, ocrcp boKov]xev 
avT^ TTpox^i-pdTaTa xPV^^^i- t^v dkko)v 'Ekkr]vo)V. 

3 irpoT)y6pev<Te S Vind. i 7 vnro\d0rj S A F Y : uiroAa/3oi vulg. 

fK xpTJCToJ;' post 5«' wu add. vulg. et ii 26 : om. S Y 8 oiito codd. : 

auTo. Blass 12 /j.eyd\ovs ante kwSvvovs SA : post kivBvvovs vulg. 

18 aKoveiv S Vind. i : viraKoveiv vulg. 20 iyKaTaKfiireiv S : 

fyKaTa\nre7v cett. 22 Trat/Tos ^/uas post XP^''»' ^<id. vulg. : om. 

S solus irapeffKevdaQai S : TrapaaKevdcraffdaL vulg. 23 i.K\ovs 

post Toi;s add. vulg. : om. S A 24-27 cf. ii 12 24 rcap' 

SAFYO : ^TTfp vulg. 
In S subscriptum 

nP02 THN *IAinnOT EniSTOAHN 
H ra A A A A n I XII 

EniSTOAH [oiAinnoT] 

4>iAi7r7ro9 ''A.Orjvamv Tjj (SovXrj kol r<S Sr/juo) yjoiipiiv. 
'ETretSrj TroAAaKt? ixov irpea-^eis aitocmiXavTo^i, tv e/x/^ieiVco- 
yiev Tol^ opKOts Kal rat? opLokoyMLS, ovhep,(.av eTroteicr^' 
kTHo-Tpocpriv, ^jxi)v beiv TT€p.\l/aL irpbs vp.as viTfp &v aSt- 
5 KetcrdaL vofxi^oi. ju)/ 6avp.acn]Te 8e to ixtjkos tt/s eTrtoroA?/?* 
TToAAwi' yap VTiapyovToiV iyKkr][xdTu>v dvayKoiov ia-TCV VTrep [159] 
aTidvTitiV brjkioaaL Kadapds, 

YlpQTov ixkv yap NtKtou tov KrjpvKOS dpTraa-divTos iK tt/s 2 

X<^po.s TTJs iixrjs, ov)(^ otl toIs irapavop.ova-LV iTTeTLjxria-aTe 

10 Tiiv hLKriv, dXKd tov dhLKOVixevov eXp^aTc b^Ka p.rjvas' hs 

8' €(f)€pG TTap' riix(av iTTLaToXds, dviyvcaT iw. tqv fBriixaTos. 

iireLTa Qaa-mv inrobexoixivcov rds BvCavTLoov TpLripeLS Koi 

tG>V \r]0-TU>V TOVS I30V\0IX€V0VS Ovbkv i(f)pOVTiC€T€, tS>v 

avvdriKoiv bLappribr]v keyovcroiv TToAe/xtovs eTi^at tovs TavTa 
15 TTotowTa?. eTt TOLVVV Trept tovs avTovs xpovovs At07ret^?/s 3 
e/x/3aAa)i' et? Trjv x^/Jaf Kpco/SvAr/y ixev Kal T-qv TtpLO-Taa-LV 
i^rivbpaTrobiaaTO, Triv de Trpoaexv &pdKr]v ii:6pdr]cre, Te'Aos 
8' ets TovT rikOe Trapavoixtas wctt' ^ Aixc^ikoxov VTrep twv 
alxixak(aT(ov ikdovTa TTp€a-(3€VTriv avkkajSojv Kal Tas icrxdTas 
20 dvayKas iiTLdels aTreAvTpcoo-e TakdvTcov ivvia* kol TavTa 
T(S 8r//icj) avvboKovi>T iiToiria-ev. KaiTOL to irapavoixnv ets 4 
KTipVKa Kal TTpiaj3€LS Tols dkkoLS Te TTaa-tv ao-e/3e? eimi 

Epistolam om. S L A 9-10 ovx '6ti . . . rr^v SIkijv Blass secutus 

Weilium : ov to7s irapavoixovffiv fTTfTi/xriaaTf Sti ttJi' SiKriv codd. praeter 
diios qui 3ti Tr/f Siktjv om. 21 ffvvSoKovvTa Cobet : eZ SoKovvra 

codd. [159] [*IAinnOT] [xii 

boKel Kol ixaXiaO' v^lv Meyapecoi^ yovv ^AvOcfxoKptTOv 
aveKovTdiv ds tovt e\ii\vd(v 6 bi]iJ.os uxTTe \xv<TTri(jiiuv fjLev 
elpyov avTOvs, vT^oixvi]}xaTa he. tt/s dSiKias i(TTr]crav avopiavra 

TTpb tS>V TTvKoiv. KaLTOt. TT&S OV bdVOV, €0' ots TTaOovTes 

ovTOJS iixi(n](raT€ tovs hpacravTas, vvv avTovs ^aivecrOai 5 

5 TToiovvTa^i; KaAAta? tolvvv 6 Trap' vixiav a-TpaTr]ybs tcls fxev 
TToAeis TCLs €v tS) UayacTLTr] ko^Atto) KaT0LK0V]xiva<s eXafSev 
aTrdcras, vfxiv ]xev evopKovs, (]xol be (TVfX]xa\Lha^ ovcras, roi/s 
V eis MaKe^oytai; nkiovTas eTTwAet iiavTas TroAe^itou? Kpl- 

[160] v<x>v' Ka\ 8ta Tavd' Vjuets eTr^yyetr' avTov Iv tols \lrr]c})L(T]xaaLV. 10 
UKTT eyoiy aTtopG> tl ttot ea-TaL KaLVOTepov, eav 6]xokoyr]crr]Ti 
]xoL TToXepidv Kal yap ore cf^avepcas hLe(j)€p6]xe6a, \r]crTas 
e£e7re'/x7rere Kat rovs TrAe^orras ws ^juas eTTcoAetre, rots ivav- 
rtots ejBor^delTe, Trjv \(i>pav ]xov KaKws eTTOtetre. 

6 Xcopts TOLVvv ets tovto iTapavo]XLas d^tx^e KOt hvcTjxeveCas 15 
coo-re Kat Trpos Tbv Yleparjv TTpeafBeLS cnTeaTaKKaTe TreCaovTas 
avTbv ejxol TToX.e^xelv b ]xakLaT av rts OavjxdaeLev. TTpb 
]xev yap tov Xa(3elv ambv AtyvTTTOv Ka\ ^olvlkt^v e\}/r](f>L- 
aaade, av eKelvos tl ve^aTepLCv» tTapaKakelv 6//otcos eju,e Kat 

7 rous aAAous "EAAr/ms ciTraz^ras €7r' ovtov vvv 8e ToaovTov 20 
vfXLV TTepUaTL Tov TTpbs i]xe jxCaovs u>aTe TTpbs eKelvov hia- 
keyeaOe iTepX ttjs eTTLfxayJias. KaLTOL Tb TTokaLbv ol TraTepes 
V]xS>v, b>s ey(i> TTVv6dvo]xaL, rots neto-tcrrpartSats eTTeTL]X(av 
b>s eiTayovaL Tbv Vlepar]v eTTt rovs "EAATji^as" vp,ets h cvk 
alayyveade raura TTOtouyres a hieTekelTe tols TvpdvvoLS 25 
eyKaAowres. 

8 'AAAa Trpos rots aAAots Kat ypd^per ev tols \l/r](f)La]xaaLV 
e]xol TTpoaTaTTOVTes Trjprjv Kal Kepao^keTTTi]V eav ©paKrjs 
dp)(eLv, ti>s ovTas ^AOr^vaCovs. eyco he tovtovs ovTe t5>v 
TTepl TTJs eipr]vr]s avv6r]K(av olha ]xeTaa\6vTas vfxiv ovt ev 30 

I 7011«' FYO: olv vulg. 3 tipyov Cobet : (Xfyyfiv codd. 

virS/xvn/jia Reiske 12 '6t' (ou) Rlchards, recte puto 21 Sta- 

\4ye(T0e Dobree : SioKtyeffOat codd. 22 rrjs secl. Cobet iirtfiaxias 
O' : ffv/ii/iaxias al. : eTrtffviLii.iax'tas vulg. xii] EniSTOAH [160] 

rais (TTrikats avay^ypajx^x^vovs ovt ' AOrjvaCovs ovras, aXka 
T^/pTjy \i\v ix€T ifxov a-TpaTevofxevov ecp vfxas, Kcpaolik^TTTrjv 
be Tols Tiap k\xov TTp^a-jitvTals Ihia fxkv tovs opKovs o/xoVat 
TTpo6vp.ovp.iVov, KcokvdevTa 8' VTTO Twv vp.eTepo)V a-TpaTr\ym> 
5 a7ro(f)aLv6vTu>v avTov ^AdrjvaiOiV kyOpov. KatTOL tt&s efrrt 9 
TOVT ta-ov ?/ btKaLov, oTav pikv vpuv avp.(f)4p7], TTokep.Lov elvaL 
<pd(TKeLV avTov ttjs iTokews, oTav 8' e/xe avKocpavTelv jiov- [161] 
kija-df, TToktTrjv aTTobeLKVvaOaL tov ovtov v(f)^ vp.Q)V Ka\ 

'^LTO.kKOV \x\v aTTodaVOVTOS, (S pL€T€b0T€ Tjjs TT0kLT€LaS, evdvS 

10 TT0Lr\aaa6aL iTpos tov aiTOKTeLvavTa (f)LkLav, viTep be Kcpao- 
^k^TTTOv TTokepiov atpeadaL iTpbs r]pi.as; KaX TavTa aa(po)S 
ciboTas OTL t5)V kap.(iav6vT0)V Tas bo)p€as Tas ToiavTas 
ovbels ovT€ t5)V v6p.o)V ovre t5)V \f/ri(f)Lap.aTO)V ovbev (ppov- 
TL^fL tS)V vp.(Tepo)V. ov p.r\v dkk el beZ TTavTa Takka lo 

15 TTapakLTT^VTa avvT6p.o)s etTrety, vp.els e8ore TTokLTeiav Kva- 
y6p(L tQ> Kvirpto) Kal ALOvvaCi^ rw "SiVpaKoaLio Kal Tols 
eKy6vois TOLS €K€lvo)v. iav ovv TTeCarjTe tovs iKJiak6vTas 
eKaTepovs avTS>v aTTobovvaL irdkLV tcls dpxas tols eKTreaovaL, 
Kop.L^ea6e Ka\ irap' tp.ov ti]v @pqKr]v, oar]s Tripr]s Ka\ 

20 KepaofBkeTTTris r]pyov. ct 8e rots fxkv €K€lvo)v KpaTi]aaai 
p.rjb' kyKakelv d^LOVTc p.r]biv, e/xe 8' evo\k€LT€, ttws ov 
StKato)? vp.ds dp.vvoL]xi]v dv; 

rTept \xkv ovv tovto)v TTokka keyeLv e\o)v eTL bUaLa, II 
TTapakLTTeiv TTpoatpovp.aL' KapbLavols 8e' (f)r\pi.L jior\6elv, ye- 

25 yovo)S avTois TTpo Trjs dpr\vr\s avp.p.ax^os, ovk edek6vT0)v 8' 
vp.o)V ekdelv eis KpiaLV, TTokkdKLS /xey e/uot! ber^OevTos, ovk 
oAtya/cts 8' eKeivo)V' coaTe ttws ovk dv e'ir\v iTavTo^v (f)avk6- 
TaTos, et KaTaktTTcbv tovs avixp.d)(^ovs fxdkkov vp.(ov (ppovTi- 
Coip.L t5)V TTdvTa \xot TpdiTOV evo\kovvTO)V rj tSiv /3e/3ata)S 

30 ixoL (f)iko)v de\ ]xev6vTO)v; 

II aipitrBai G. H. Schaefer : alpilrrBai codd. : HpaffQai Dobree, cf. 
xiv 3 20 ^pxov Blass: ^px^v F Y : elx^v vulg. 25 8' om. 

vulg. : add. F Y 28 iyKaTaKinwi/ Cobet 

DEMOSTH., VOL. I. 10 [i6i] [<MAinnOT] [xii 

12 El ToCvvv b(l fxrjbe tovto Trapakimiv, ci9 toctovtov (Krj- 
\v6aT€ Trkeove^Las oWre TrpoTepov \x\v eveKaXdT^ fxoL to. 

[162] ■npoe.Lprip.iva fxovov, tcl 8' VTToyvLoraTa ncTraprj^tcoy (f^acTKOv- 
Tcov beLva TTCTTovOfvaL TTpoaeTa^aTe t(S (TTpaTrjyio bUrjv "nap 
kjxov ka^elv viTep fK€LVUiV, ovs eyo) fxev eTLixojprjcrdixrjv evbe- 5 
((TTepois 1] TTpocrfJKev, (KflvoL 8' eLprqvr]<s ovn-rjs KaTaXaftovTes 
* AX6vvr](Tov ovT€ To y^oipLov ovTe tovs (fypovpovs aTTebiboaav 

13 7Tefx\j/avTos xnrep avTwv i[xov ttoWclkls. vixels 8' &v fxev 
r)bLKr}(rav i[xe YleTTaprfdLOL, tovtojv fxev ovbev eTT€(TKe\l/a(T6€, 
Trfv 8e TLfxoipLav, dKpL(3(J!)s elboTes. koItol Tifv vtj^tov ovt^ 10 
(KeCvovs ov6^ vfxds d(f)eL\6fxriv, dWd tov kr\(TTi]v ^(iXTTpaTov. 

ei fxev ovv avToi (f)aT€ iTapabovvaL 'Eoi)rrTpdT(a, Arjo-ras ofxoko- 
yetre KaTaTTepLTreLV ei 8' dKdvTwv vfxwv eKeXvos CKpdTeL, tC 
beLvov TTeTT6v6aTe kaj3()VT0s efxov Kal tov t6itov tols TTkeov(TLV 

14 da(f)akr] TTap€\ovTos; TOcravTr^v be fxov TTOLOVfxevov TTpdvoLav 15 
Trjs vfxeTepas TrdAecos, Kal 8t8oVros avTrj ti]v vrj(Tov, ol fW]- 
Topes kafx^idveLV fxev ovk etojv, diToka^elv be (Tvveftovkevov, 
OTTcos VTTOjxeivas fxev to TTpoaTaTTdfxevov rrfv dkkoTpiav e^eLV 
ofxokoyio, fxrf Trpoefxevos be t6 yjapiov vttotttos yevo)fxaL roi 
7rA7/^et. yvovs eyo) Tavra TTpovKakovfxrfv KpL^rjvaL iTepl tov- 20 
Tcov TTpbs fffxds, tV eav fxev efxr] yvuxr^r], iTap' efxov bo6f] to 
XO)piov vfxlv, edv 8' vfxeTepa KpL6rj, tot dTiobS) rw brffx(a. 

15 Tavra 8' efxov iTokkdKLs d^LovvTos, vfxeXs fxev ov iTpo^TeiyeTe, 
YleTTaprfdLOL be rqv vijcrov KaTekafSov. Ti ovv exprjv fxe 
TTOLelv; ov biKrfV kajBelv TTapd tS)v v7rep/3e/37;Ko'rcoy tovs 25 
opKovs; ov TLfxoopr](Ta(T6aL tovs ovto)S vTT€pr](f)dvo}s d(T€kyai- 
vovTas; Kal ydp el neTTapr]6iojv ^v f] vtjctos, tl TTpoa-yJKev 

[163] aTratreti' ' A6rjvaiovs ; et 8' vfxeTepa, tt&s ovk eKeivoLS opyi- 
Cea6e KaTakaf3ov<TL Tr]v dkkoTpiav; 

9 fTTfffKf^arrOi codd. nonnulli : (irtffKi\^aff6e vulg. 10 comma 

post Tifxaipiau posuit Weil fiSorer. Kairoi codd. : ftSSrfs '6ti Feli- 

cianus: eySeTf. KatVoi Blass : e^6TofETe. /caiToi coni. Weil 13 fVpa- 

Tii F B Vind. i : KaTeKpaTn vulg. 19 irpoifxivos Cobet : irpoftfj.fvos 

codd. 20 yi/ovi (5') Reiskc 21 rjtJLas Richards : vfjLas codd. 

28 wpyt^fffde Blass xn] EniSTOAH [163] 

Eis TovTO be TTpofiel3riKaix€v eyOpa^ &(tt€ fiovkop.evos 16 
Tois vavcrlv els tov 'KXkricnrovTov Tiapa^aka.v r}vayKa(T6r]v 
avTas 7TapaiTiix\j/at bia Xeppovrjo-ov Tr} aTpaTta, Tav ^ikv 
KXripov\oiv KaTO. t6 YloXvKpdTovs boyixa iTokep.ovvTMV r]plv, 
5 viiGiV 8e TOiavTa \(/r](f)t,^oiJi.€V(ov, tov bi (TTpaTr^yov BvCavTLOvs 
T€ TTapaKa\ovvTos Kal biayy^kXovTos Trpos aiTavTas otl 
TToXeiJLelv avT(o TTpo(rTaTTeT€, av KaLpov k(x(3i]. TOLavTa 8e 
Trdrr^^^cov opLCos Trjs TToAeojs Kal Ta>v Tpni]p(ov Kal Trjs xdpas 
aTTe(Ty6]xr]v, LKavos cov tcl TrAetora kajitlv r] TrdvTa, Kal 8ta- 

10 TcTekeKa TTpoKakov]xevos vfxas els KpCcTLV ekdetv VTrep &v 
atTL(ajxed^ dkki]kovs. KavTOL aKOiTetaOe TTOTepov Kdkktov 17 
l(TTLV oTTkoLS r] koyoLS bLaKpCvecrOaL, Kal iTOTepov avTovs 
elvaL (3pa(ievTas t/ TTeL^raC TLvas kTepovs' Kal koyL^ecrd' ws 
dkoyov iaTLV ^ AOr^vaCovs QaaCovs jxev Kal MapoivCTas dva- 

15 yKaa-ai Trepl ^TpvpLr]s bLaKpLOrjvaL koyoLS, avTovs be iTpos k\x\ 

fxrj bLakvaaa-daL iTepl &v dpi.<f)La(3riTovpiev tov TpOTTOV tovtov, 

dkk(os T€ Kal yLyvdaKOVTas otl VLKr]6evTes jxev ovbev 

diTofiakeLTe, KpaTi]aavT€S be k^^^l/eade tcl vvv v(P^ ijjxlv ovTa. 

YIdvT(i)v b4 ]xoL boKei 7Tapakoy(oTaTov etvaL, bLOTL Tre/x- 18 

20 yj/avTOS eixov TTpea(3€LS aTTO Tijs av]x\xa\Cas Tracrrjs, Xv^ wcri 
]xdpTvpes, Kal (3ovko]xevov TTOLr^aaadat TTpos vpLas biKaCas 
ojxokoyCas VTTep twv 'EAATjywy, ovbe tovs TTepl TOVTOiv koyovs 
ebe^aaOe Trapd twv TTpea^evovTcov, e^bv V]xlv tj to^v KLvbvvcov 
diTakkd^aL tovs bva^^^epes vTTOiTTevovTds tl KaO^ i]p.(ov, ?/ [164] 

25 (pavepQs e^ekey^at /xe (pavkoTarov ovTa tG)V diTdvTdiV. rw 19 
\iev ovv br]]X(o Tama avve(pepe, toIs be keyovaiv ovk ekvaL- 
TekeL. (f)aal ydp ol Tijs irokLTeCas tijs iTap' vjxlv e[xTTeLpot 
Tr]v fxev eiprjvrjv TT6ke]xov avTols elvat, tov be TTokefxov elp^- 
vr]v rj ydp avvay(s)VL^o[xevovs tols aTpaTr]yols rj avKO(})av- 

6 SiayyfWovros Felicianus : SiayyfWdv codd. 7 iro\efif7v 

Felicianus : n6\iv FYO: ■jrd\iv al. 8 rwv n6\e<ov Blass 

14 yiaponviras Blass (cf. Att. Inschr. Meisterhans p. 54 ed. 3) : 
MopoifeiTas codd. 16 aiJ.<pi(T0tirovfiiv F : a.tJL<pi<Tfii}ro\J(n vulg. 

27 ffjLTTfipoi O yp, ; efiwopoi vulg. 

10* [i64] [(MAIimOT] [xii 

roCyras dei tl Ka\xftav€iv irap' avTtav, eri be T<ji>v iToKiT(av 
rois yv(i}ptiJi(x)TaTois Ka\ Tiav i^coOev tois kvho^oTaTois \ol- 
hopovp-ivovi eTTt Tov jii]\xaTos TTepmoi^icTOai "napa tov TTKrjdovs 
bo^av o)? elal brjixoTiKoi. 

20 'PabLov IJL€V ovv ka-Ti p.01 ■navcrai rj/s ft\aa-(pr]\xias avTovs 5 
IxLKpa TTavv TTpo€p.h'(o, Kal TTOLija-aL \iyuv kiTaLVOvs VTTep 
r]p.S>v. aXk' aLn-)(yvoL}xr\v av, ei Tr]V TTpos v\ms evvotav 
TTapa TOVT(i)V (f)aLV0L]xr\v (ji)vov\x€vos, ot TTpos Tols akXoLS els 
TOVTO T6\\xr\s i]Kova-LV u>a-Te Kal Trept ^ A\x<Pl7t6K€U)S iTpos r)\xas 
a\x<\)ia^r\T<iLV kTTLyj^Lpovatv, VTTep rjs t5)v avTL7T0L0vixev(i)V av- 10 

21 rr/s oT/xat ttoXv bLKaL^Tepa XiyeLV avT6s. eirc yap t<ov ($ 
apxrjs KpaTr\a-<xvT(jov yCyveTaL, Trois ov St/catcos r]\xels avTi]V 
exo\xev, ^Ake^dvbpov tov TTpoy6vov TTpcarov KaTaa-)(6vTos tov 
t6ttov, 69ev Kal tG)V aLXIJ-o.k(aT(av Mr\b(t)v aTTapxi]V avbptavTa 

^ Xpva-ovv aveaTr^aev els Aek(f)ovs; ehe tovto)v \xev aix(f)Ln-jii]- 15 

Ti]aeLe tls, d^tot be yCyvecrOaL tG)V vaTepov yevo\xev(i)V KvpL(i)V, 
VTTapxeL ]xoL Kal tovto to bLKaLov eKTTokLopKi]aas yap tovs 
v\xcLS \xev eK(3ak6vTas, vtto AaKebaL^xovCcov be KaroLKLaOevTas, 

22 ekafiov to yo^pLov. KatTOL iTavTes OLKov\xev tcls TT^keLS i] 
T&v 7Tpoy6vcov TTapab6vT0)v i] KaTo. TT^ke^xov KVpLOL KaTaaTav- 20 
Tes. v\xels 8' ovTe ttp&tol ka(36vTes ovre vvv exovres, 

[165] eka)(La-Tov be xpovov ev toIs t6ttols e\x\xeLvavTes, avTLiTOLelade 
Tijs TT6ke(DS, Kal TavTa TriaTLV VTrep ri\xG)v avTol \3el3aLOTaTi]v 
eTTtdevTes' TTokkdKLS yap e\xov ypa(f)OVTOS ev rats e7rt(rroAats 
VTTep avTijs, eyv(i)KaTe bLKaicos exeLV r]\xas, T^Te \xev 7T0Lr]cra- 25 
\xevoL Tr]v eLpi]vr]v exovTos efxov Ti]v mkLV, KaTa a-v\x\xaxCci.v 

23 CTTt rats avTttLS OjuoAoyiat?. KaLTOL ttws av hepa yevoLTo 
l3e(3aL0Tepa TavTr\s KTi]a-LS, Trjs to ixev e^ ^PXV^ xaraAet- 
(f)9eCar]s i]\xlv vtto tu>v 7Tpoy6vo)V, TTakLV be KaTO. TT6ke]xov e]xijs 

I ael Ti AoM/Safeij' Felicianus : aPTiXa/j.^dvfiv (sive -ei) codd. 
2 T&jj/ Palatinus 113 : toIs vulg. 25 e-yj/tcKOTf Felicianus : iyv<ji)K6Tfs 
codd. (paivfcreai post iyvoiK^Tis add. Cobet post ^/uas lacunam 

indicavit Weil, servato iyvoiK^ns 26 koto Index Lambini yp. : 

KOTo codd. xii] EniSTOAH [165] 

yeyerijjuer?/?, TpiTov 8e a-yy^co/aTj^eio-rjs v(/)' vix(dv t&v eWt- 
(Tixevcov a}X(l)i.(T^riTeiv /cat t5>v ovbev Vfuv TTpoa-yiKovTCtiv; 

A fxev ovv ey/caAa), TavT^ etTTiv' ws 8e TTpovTrap^ovTOdv 

Ka\ hia Ti]v kp.i]V (v\al3€iav [xaWov ijbr] rois T7pdy[xacriv 

5 iTnTidejxuxav Kal Kad^ orrov av bvvr^crde KaKOTTOLOvvTOJV v[X(av, 

afxvvovixai pi€Ta tov hiKaiov, Kal [xdpTvpas tovs Oeovs ttoli]- 

(ra[X(voi bLaX.)]\l/o[xaL iTepl tmv Kad' v[xds. 

5 vixuv, d/UMCoGjuai Cobet : umos afjivvovjjLai codd. XIII 
nEPI STNTAHEnS 

TnO0E2I2. 

O Xdyos ovTO<; ovKiri 4>tXt7r7rtKds ia-riv, dX\ aTrXws (rvfxBoV' 
XcvTtKds. cKKXr/o-tav yap dydvTwv twv A6r}vai<jjv Trepl tSjv 
[166] 6e(apLKCiV )(pr)iJidT(i)V, 7rape\6ibv 6 ^■qp.o(j6ivq<; 7r£t'^€t (rwTa^^^Tyvat 
t' auTOLis Kat To dp)(ouov dvaXa/3etv d^tw^a aTpaTivop.ivov% koX 
TtJJv 'EXXt^vwv 7r/30Ktv8vv€t'ovTas, Kat (TvyKpiveL TO. vvv TOtS €7rt 5 
Twv TTpoydvcov, TToXv ijiavXoTepa Kal TaTreLvorepa twv iraXaLwv 

SctKVUS. 

Ilept iJ.€V Tov irapovTos apyvpCov Kal oiv eveKa ttjv cKKXr]- 
aCav TTOLelard^ a> avbpes ^AdrjvaloL, ovbcTepov p,OL hoK^l tojv 
^(aXeTrwr etfat, ovr kiTLTnxridavTa tois vep-ovaL Kal 8t8o{5fri 10 
To. KOLva evboKLpificraL Trapa Tots (3X(XTTTf.(rdaL 8ta tovtcov 
TjyovjxivoL^ Trjv ttoXiv, ovt€ avvenrovTa Kal TTapaLve^ravd^ ojs 
bel XafxlSdveLV, yapL(Ta(T6aL rol^i a-(f)6dp' ev xp^ia tov Xa(3eLv 
ov(rLv ovheTepoL yap irpos to ti] iToXeL avix(f)epov (TKoiTOvvTes 
ovT iTTaLvov(TLV ovTe hv(T\epaLV0V(TL To TTpayp.a, dXX' u)S 15 
2 eKCLTepoL xpficts '^ct' TTepLovcrCa^ eyova-LV. eyM be tovto piev 
ovT av eia-rjyricraLfxip, ovt av dvTeLTtoLp^ w? oii hei Xapi,- 
(idveLV TTapaLvG> p.evTOL crKOTTelv Kal XoyC^e^T^aL Trpos v/xa? 
avTovs OTL rdpyvpLOv fxev ecm Tovd^, VTrep ov fiovXeveade, 
fXLKpov, To 8' edo9 fxeya, o yCyveraL ixeTO. tovtov. el fxev ao 
ovv p.eTa Tov TTpaTTeLV a TTpo(Tr]KeL Kal t6 XajxjSdveLV Kara- 

8 eveKa om. S* 9 iroiero-^e S yp. : iroie7re S et vulg. 12 ws 

Ze7 \aixfia.veiv secl. Cobet 14 irphs secl. Cobet 16 irepwv(rlaf\ 

■KepovcTias S' (corr, ? eadem) : irapovaias Harpocr. s. v. 19 vTtep 
S : irfpl cett. fiov\fvcrf(Tdf S' xiii] nEPI STNTAHEOS [166] 

(rK€vd(r€(rd€, ov fxovov ov /3Aa\//^eTe, dkXa koI Ta fxiyLCTT 
<a(f)€\i](reT€ rrjv ttoXi.v Kal vpias avTovs' et 8e tov fjikv Xajx- 
fSdveiv Kal kopTi] Kal Tracr' dpKecrei. TTp6(pacns, tov 8' a Trpos [167] 
TovTots b€L TTOLfLV /X7]8e Tovs \6yovs dKove.LV kd€\r\(T€T€, opare 
5 jJLrjTTod^ a vvv opO&s rjye^L^rOe TrpaTTCLV, a(f)6bp^ rjixapT7]K4vaL 
vo]XL(Tr]T€. eyo) hi ^r]]XL bcLV {KaC ]xol ]xi] Oopv^i]a-r]T e0' <S 3 
]x4\\co \iyHV, dAA' aKOVcravTcs KpivaTe), ws iTepX tov \aji€LV 
€KK\r](TLav d'neb(tiKap.e.v, ovtoo /cai irepl tov avvTaxOrjvaL Kal 
TTapa(TKeva(Tdi]vaL to, TTpbs tov TT6\e]xov €KK\r](TLav d-TTobovvaL, 

10 Ka\ TTapacrx^elv €Ka(TTov avTov ]xr] ]x6vov TavT dKov€LV Idi- 
\ovTa, dWa Kal TTpaTTiLV l3ov\6fX€vov, Iv, S) avbpes 'Adrj- 
valoL, T(av dyaOSiV Tas eATrtSas bC v]xS>v avT&v exJ/re, Kal 
jxi] Tov beiva ]xr]b€ tov 6etm 7Tvv6dvi]a-6e tl TTpaTT^L. Kal to. 4 
fX€V iTpo(TL6vTa Trj 7ro'Aet TTavTa, Kal a vvv €k Tdv IbCcov 

15 '7Tapava\L(TK€T ets ovbev biov kol 6(t' €k t&v (Tvp.]xdyoiv 
VTTapxeL, \a]xj3dv€LV v]ms ^r\]u \prjvaL to lctov e/caoroy, tovs 
fxev ev r]\LKL(i crTpaTLooTLK^v, tovs 8' vTrep tov KaTd\oyov 

€^€Ta(TTLKOV Tf OTTtOS dv TLS 6vO]xda-aL TOVTO, aTpaT€V€a6aL 8' 

avTovs Ka\ ]xr]b€v\ tovtov TrapayoopeLV, dWd Tr]v bvva]XLV Tijs 5 
20 7ro'Aeajs oiKeCav elvaL, KaT€aK€vaap.€vi]v diTo TOVT(av, &' a/x' 
evTToprJTe Ka\ ra biovTa iTOLfJTe, Ka\ tov aTpaTr^yov r^yela^at 
TavTr]s, tv vfxlv, 2) dvbpes 'A^ifvaloL, ]xi] rotaC^' oXd-TTep vvv\ 
avfx^aLvr]' tovs aTpaTrfyovs KpCveTe, Ka\ iTepUad' vpiLv (k 
tS)v TTpayfxdToov ' 6 belva tov beLVos tov belv' elarfyyeL^ev,^ 
25 aAAo 8' ovbiv. dWd tl v]xlv yivr]TaL; TTpwTov ]x\v ol avp.- 6 
fxa\OL fXT] (^povpals, dWd rw TavTa av]X(f)ep€LV vfxlv KdKeivoLS 
Z)aLV OLKeLOL, eTTeL6' ol aTparrfyoL fxr] ^evovs ex^^'^^^ ''"^^^ 
fxev avp.p.d)(ovs dyojaL «at (f)€po)aL, tovs 8e TroAefttous p.r]b' 

I alterum oi»] ovSev A 7 ij irfpl rov G. H. Schaefer : cia-irfp tov S : 
uxTirep rif vulg. 14 irpocr6vTa S Y yp. 15 irapavaKicTKiTi S 

Vind. I (cf. Prooem. 23. 3) : TrpoaavaXi^TKeTe vulg. 19 /ui/Seri] 

/urjSe;/ S^ 20 Kal ante KaTeffKfvacr/xevriv add. vulg. : om. S A, 

schol. p. 219, 17 21 ante eiTTTop^Te add. lifjiaSyp. : add. S.fxaTFyp. : 
om. S vulg. 22 TotaOra oliitep S A : TavTa iirep vulg, 23 KpiveTe 

S A F Y : KpivriTt vulg. [i68] [AHMOSGENOTSj [xiii 

[168] upGxnv, a<^' S)V at y.\v a»</)eAetai Tovroiv ila\v tSiai, to. b\ 
/jtio-y/ Ka\ TCi lyKkrjixaTa e<// oArji» epxf™' ''''yi' ttoAii', aAAa 
TToAtra? rovs aKoAou^oiSyras (\ovT€i tovs €\6povs, a vvv 

7 rovs (pCKovs, iroioicnv. xcopls be tovtcov TToAAa rwi' T:payp.a- 
TUiV Tr]v vixeTepav TToOd TrapovaCav, Kal avev tov Trpo? rovs' 5 
oLKeiovs Ttokijxovs olKfCa yj)i](rOaL hvvajxiL av]x(\ApiLV, Ka\ 
irpoi raAAa TTpay]xaT avayKaZov k<TTLv. ei ]x\v yap r}(TV)(Cav 
ix^LV vixlv aTTe\pri Ka\ /xr;6ey r&iy 'EkXr]VLKS)V ii^pL^pya^eaOat, 

8 O7r6o?e)(et, aAAosaf^y Ao'yo?' vvvh\Trp(t)TiViLV pkvvix^Xs a^iov- 

re /cat ra hCKaC 6pC(€LV rois aAAot?, r^i; 6e TavT i(f)Op€Vcrov(rav 10 
Kat (pvXd^ov(rav hvva]XLV ovTe KaTea-Kcvaa-d^ ovtc /carao-/cem- 
C^ade, dAA' eTrt ttoAAj/? /xer rjavxCas /cat eprjfxCas VfxG)V 6 
MvTLXr]vaCo)V hijixos /caraAe^Anrat, eirt ttoAA?/? 8' i](TvyJ.as 6 
VohCodv, €\dp6s y o)v rjpLLV, (f)aCri tls av dAAa ixeCCc^ XPV 
voixlC^lv, 0) avhpes 'AdrjvaLOL, rrjy Trpos tcls okLyapxCas VTrip 15 
avTijs Trjs TrpoatpeVecu? ^yOpav, rj Tr]v Trpbs tovs Stj/iov? VTTcp 

9 b)V TTOT av 77. dAA' Iv €K(la^ iTTav^kOco, (f)r]ixL hclv vpuas 
avvTeTa^OaL, /cat ti]v avTi]v tov re XajBeLV kol tov ttol€lv h 
TTpoar]K€L avvTa^LV ^lvaL. hLeke\6r\v 6' vixlv TT€p\ TOVT(t)V 
Kal TTpoTepov, Kal hL€^i]k6ov oos av (TvvTa)(6eCr]Te, ot 0' oTrAt- 20 
rat Kat ot tTTTrets /cat oVot tovto)v e/cro's eaTe, /cat eviTopCa 

10 rts av aTTaaL yevoLTO kolvi]. o h4 p.0L 7rAetVrj/y dOvixCav 

TTapeaxev dTTdvTO)V, ip& TTpbs vixds Ka\ ovk diTOKpv^f/oixaL, otl 

[169] ttoWCjv Ka\ ixeydko)v Ka\ KakQv 6vto)v tovto)V diTdvTo^v, tS)v 

4 (Tv/^/j.dxovs Kol ante (f>i\ovs add. F Y O : om. S A 6 oiVf toi/y 

secl. Cobet Tro\e/xovs WoU : iroKffj.ov codd. ojVeia XP^<''^«' om. 

S' (add. in marg. m. ant.) ffvficpepfi S' 8 TrepieipydCfo-ef coni. 

Blass coll. iv 42 g Snus tx^i secl. Cobet \6yos vulg. : 6 

\oyos S : \6yos ovtos A 10 icpopevffovffav Weil : i<poSfvovffav S' 

(ut videtur) et A corr. m. pr. : tcpfSpevovffav S corr. : f(poSevffovffav Y 
yp. : fiTotrrfvovffav vulg. S yp. : firowrfvffovffav B O 11 Kara- 

ffKfvd^fffOf SAYO: irapaffKfvd^fffdf vulg. 12 iprtfilas vulg. : 

jlpffj.ias Y O F yp. (S ?) 13 yjffvxias secl. Cobet 14 i>v i^fuv 

S vulg. : r)fi.wv S yp. F -yp. 22 koiv^ ytvoiro A 23 irapfffxev 

airavrwv S : airo;'T«j' irapfffxvx^v vulg. : oTrox/Ta)»' secl. Blass 24 tou- 

tuv airdvrcDv] Siv ffVfx^ov\(v(t> SchoT, p. 220, 18 aTrovTwv secl. 

Blass xiii] nEPT STNTASEnS [169] 

fxkv aXXoov ovd€vo9 ovbels iX€ixvi]Tat, Totv bvoXv 8' ojSoXolv 
aTravT€9. KatTot tovs jjikv ovk ^cttl TrAetoyo? 7/ hvolv o^okoXv 
a$Cov9 ilvat, TaKka 8e juera tovtoov Stv el-nov to^v /3acrtA.€coy 
a^L eoTt )(^pr]iiaT(jiv, iroXtv toctovtov^ OTrAtra? €)(^ov(rav Kal 
5 Tpf^pets Kal LTnrovs Kal \priiiaT(j>v ■npoaobov crvvT€TaydaL Kal 
■nap€(TK€va(TdaL. 

Tt ovv Tavra vvv [, ^atrj ri? av,] Aeyoj/ ort (pr^pl beiv 11 
vixas, eTretS?) to ^xkv TrdvTas ixLcrOocf^opelv hvcryjzpaLvovcTi 
TLV€S, To 8e crvvTayOrivaL Kal Trapaa-KevacrOrjvaL Trapa Trdv- 

10 Toov xprja-tpLov etvat 8oKi/xa^erat, ivTevOcv dp^aa-OaL tov 
TTpdyfxaTos, Kal TTpoOeLvaL Trept tovtoov rw /3ovAo/jieV(i) yv(i)- 
fxrjv dTro(j)rivaa-daL. ws ovrcos exef av fxcv v/iets i^w 
TTetcTOrJT^ TovTutv Katpov €Lvat, oTav avT5>v ets xpeCav 
kXdrjTe, €TOLix vTTdp^€L' dv 8' aKatpiav rjyrjcrdixevot TTapibrjTe, 

15 oray 8e'?/ \prjCT6at, tot dvayKacr6r](T€CTQ€ TTapaa-Kivd^ecTQat. 

"Whrj 8e' rts etTrey 5» ay8pes ^A.6r\vaioi ttov \4yoov, ovx 12 
vjx&v Toiv TToWoiv, dXXa Ttiiv bLappr]yvv[X€voi)V et TavTa y€vr]- 
o-eTaL, ' TL 8' vixlv €K Toiv ArnLoo-divovs Xoyoyv dyaQov 
yeyovev; TTap€\6u>v Vfxoiv, oTav avTu» 8o'^j/, ei^e^TrAi/cre tu 

20 cbra koyoH', Kal bLiavpe Ta TTapovTa, Kal tovs TTpoyovovs 
kTTfiv€CT€V, KaL p.€T €0) picT as KoiX (pvo-T^a-as vixds KaTejBri.^ eycb 13 
8' et ixev vixds hvvaLixr]v S)V Kiyoi tl TTelaaL, rr/At/caOr' dv 
otixaL Tr]v ttoKlv iTpd^at dyada ooo-t, et vvv etTrety eTrtxei- 
pr]a-aLixL, ttoWovs dv aTTLa-Trja-aL o)? ixei^ocTLV r/ ^vyarots' ov 

25 ixr]v ovh\ TovTO ixLKpov ct)(/)eAetr ot//at, et Ta ^iXTLorT aKovetv 
vixds (Tvve^L^oi). 8et ycip, 00 dvhpes ^AdrjvaLOL, tov jSovXoixe- 
vov TL TTOLrjcTat Tr]v TToXtv rjixuiv dyadbv tcl cora TTpQrov [170] 

3 &. ante fiera add. vulg. : om. S A O yuero tovtcdv Siu flnov secl. 

Blass S>v om. vulg. ex coni. Wolfii 5 '[irirovs S' {ta supra scr. 

m. ant.) BFYO : 'nrireas vulg. 7 <pairi tis hv post ovv vulg. : 

post vvv S A : secl. Cobet 10 SoKiiJ.d(fTf S A : SoKi/jd(fTai vulg. 

13 vo/ji.'i(TavT(s post fJvat add. vulg. : om. S A' schol. p. 221, 4 
19 ts ante TrapfXBuv add. vulg. : om. S^AF^p. 21 fTrijvfcrev 

S A : f-iraiv((ras vulg. /j.fTfa>pia-as^ eirdpas Blass coll. Liban. iv 292. 

28, Dion. Cass. xlvi p. 298 E, [Dem.] lix 38 23 vvv ehfTv S : 

Xiyftv vvv vulg. [170] [AHMO20ENOT2] [xiii 

vfxQv IdaaaOai' hU(\)6apTai yafj' ovtuj TroAAa kuI \l/evbi} 

14 Kal irdvTa fxdWov ij ra jiikTLcrT aKoveiv eWLaOe. olov 
(oTTws 8e /xr) dopv^-qcreL p.0L p.r\oeLS, TTplv av &TTavT (lttuj) 
dveio^av h]Trov irpdjifv TLves tov oTTLcrOohop.ov. ovkovv ol 
TrapLovTes CLTTavTes tov hrjixov KaTakekvaOaL, tovs v6p.ovs 5 
ovKiT (IvaL, rotavr' eXeyov. KaLTOL, u) dvhpes ^AdrjvaloL, 
(xat rr/co7retr' dv dX.rj6jj kiyo)) ol p.\v Tavra ttolovvt(s d^C 
kiTOLOvv davdTov, d hfjixos 8' ov 8ta rovroji' KoraAverat. 
TTakLV KWTras rt? vcfjeCkeTO' piaa-TLyovv, aTpeftkovv Trarre? ot 
Aeyoyres, tov hfjfxov KaTakvea-daL. eyw oe rt (prjpiL; tov fxev 10 
v(j)aLpovp.evov OavdTov TTOLelv a^ta, oxnTep eKelvoL, tov hrjjxov 

15 0' oii 8ta TOVT(tiv KaTakveadaL. dkka -Trois KaTakvcTaL, ovhels 
keyeL ovhe TrapprjcTLdCeTaL. eyo) 8e (jypdcru)' oTav i/xet?, S 
dvhpes ^AdrfvaloL, (jiavkoos rfyfxivoL, TTokkoX KaX diTopoL koX 
doirkoL KoX davvTaKTOL KaX p.r] ravra ytyywo-KOi^re? ^re, KOt 15 
/jiTyre (TTpaTrjyos ixrjT dkkos jxr^hels &v dv vp.eLS \\/r\(^LcrricrQe 
(PpovTL^rj, Kal TavTa pLrjhels keyeLV kOikrj jxrih' eTTavopdol, 
ixrjh^ OTTCtiS TTavcreTaL TOLavr ovTa TTpdTTr], b vvv det a-vfx- 

16 /Satyet. Kat vri At", S dvhpes 'A^jjmtot, eTepoi ye Ao'yot 
TTapeppvrJKaaL irpds vixds xffevheLS, Kal TTokkd Tr]V TTokLTeiav 20 

[3kdTTT0VT€S, oXoV ' kv TOLS hLKaaTTJpCoLS VIXLV iaTLV 7} a(t)Tr]pCa,' 

Kal ' 8et Tj] '^r](f)(o Tr]v TTokLTeCav vpi.ds (pvkdTTeLV,^ eyo) 5' 

otS' ori TavTa {xev vixiv \Td 8iKao-r7jpta] tS)v irpos dAA?/Aouy 

[171] hLKaC(j)V ecrrt KvpLa, h> he rots OTrAot? Set KpaTeiv tG)V eydpS)v, 

17 Kat 8ta TOVT(i)v iaTlv f] actiTripCa Trjs TTokLTeCas, ov ydp t6 25 
\}r7](f)CaaadaL Tols kv toZs oTTkoLS iTOLiqaeL to VLKav, dAA' ot 

2 <Tvvfidia9e'] eWiaOe S yp. 3 6opv0r](Xft S : 6opvfii)(Tri cett. 

4 S^TToy irpifrjv Tivis S A Harpocr. S. v. diTi<rd6SoiJ.os : rivfs irpifTjv Sr]irov 
vulg. 6 ovKer'] ovk S 9 4p6cov post TrdvTts add. vulg. : 

om. S solus 01 SA: om. vulg. 14 (oj) iroWol Dobree 

16 >p-n<pi(Tr]ffde SAFY: ^r}<piCv<r0f vulg. 17 firavopdol S A : 

erravopdovv vulg. i8 jur/5' '6rT<iis rravcreTai] /xriSfrr<i>s rraiKTere S 

vvv ael S : vvv\ vulg. 19 ye post v^ Aia add. S : om. cett. 

ye post fTepoi add. S vulg. : om. A 21 oTov (3t() Madvig 

23 Tcc SiKa<TTripia post TavTa fiev A : secludenda coni. Weil 24 Kvpia 
Madvig: Koiva codd. 26 rorx eV S A FY : tous iv vulg. ri 

ante i'i«5;' add, S : om. vulg. xiii] nEPI 2TNTAHEi22 [171] 

[XfTa TovTcov KparovvTis Tovs ixdpovs Koi \l/ri(f)L^€(T6aL Kal 
aAA' o TL av (3ov\i](t0€ TioL^iv vjxlv k^ov(TLav Kal abeLav 
TTapa^rKevd^rov^TL' Sei yap kv p.\v rois ottXols (^ojiepovs, iv 
be rots bLKacrrqpCoLi (pLXav6p(o7:ovs elvaL. 
5 Et hi ro) hoKtii iJL€L^ovs rj KaT ip.avTbv Xiy€LV koyovs, 18 
avTo TovT opd&s avT&v ex^'* ''"^^ 7^9 '^Trep Tr}\LKavTy]s 
7ro'Aecos pri6i]a6p.€V0V koyov koX toiovtu)v TTpayp.aT(iiv TiavTos 
kvbs Tov KiyovTos det ixeL^oi (})aLV€(TdaL 8et, Kal r?/? d^tas r?/? 
vp.€Tipas iyyvs ilvaL, jxr} Trjs tov KiyovTOS. otl S' ovbels 
10 T&v v(^' v/jtwi' TL]X(i)p.ivoiV TavTa Ae'yei, ras 7rpo</)d(rety eyo) 
bti^€Lix vp-lv. ol ixev TTpbs dpyaLp€(TLas KaX TavTrjv ti]v t^^lv 19 

TTpO^TLOVTCS bovkoL Trjs CTtI ro) y€LpOTOV€L(TdaL xdpLTOS TT€pLip- 

XovTaL, reAecr^^yat (TTpaTrjybs iKacrTos o-TTOvbd^cov, ovk dvbpos 
ipyov ovbev Trpd^at. et bi tls Kal tolovtos iaTLV olos eyxet- 

15 petv epyo) ro), z^w /xef rjyelTaL Ti]v Trjs iroXecos bo^av d(()Oppi.r]V 
iyu>v Ka\ Tovvop.a, r^s tQv ivavTLa)(rofxiv(i)v iprnxias d-no- 
\av(av, TCLS ikiTLbas vp.lv vttot€lv(x)v, dXko 8' ovb\ iv, k\i]- 
povop.r](T€LV avTos tS)V v]X€Tip(t)V dya65)V, oTrep i(rTLV, dv 8' 
VjtAeij 81' vp.&v avTS)V 'iKa(TTa 7TpdTTr]T€, t6 tcrov tols dAAot? 

20 u>a-TT€p Twv ipycov avTuiv, ovt(o Kal tG)v iK tovt^dv e^etr. ot 20 
8e TToAtreuo^/xei^oi Kat Trept TavT ovTes, to rd (SikTKTTa crKOTreTv 
vp.lv d^pivTes, TTpo(TK€\o)pr]Ka(rL iTpbs tovtovs' Kal TrpoTepov [172] 
jxev Kara (rvp.pLopLas €l(r€(f)ip€T€, vvvl bi TTo\LT€V€cr6€ Kard 
crvjxpopias. pr]TO)p T/ye/xojy Kat arpaTr^ybs vtto TovTdi Kal ol 

25 fior]a6p.€VOL fx€6^ €KaTipo)V TptaK^atOL' ol 8' dAAot iTpocrvevi- 
fxr^ade ol p.€V o)S tovtovs, ol 8' o)s iKeCvovs. Totyapovv vp.lv 

2 fti/ fiovXrjade S : fiov\eff6€ cett. 3 irapaffKevdffovffi S A : 

TrapaffKfvd^oufftv vulg. 6 avrwv exf -^ solus : ex*"' (^X*' ^*) c^t^ 

SokS} vulg. 10 Tavra Wolf : ravras codd. 12 rif S Vind. i : 

rb vulg. 13 TeAeo-^^vai (ex sequiorum usu) codd. : duas olim 

confusas esse lectiones, yiueffdai et atpfdfivai, suspicabatur Cobet 
17 inroreivoLiv^ virorivuiv S: airorivuv A ovStev S: ovSfv cett. 

19 T^ om. S solus 20 auT&ii/ om. FYO tw;/ €k: SAYO : 

Tors vulg. 21 (T/coireri' SA marg. : Xtyeiv vulg. 22-26 Koi 

itp6repov . . . ws eKtivovs^ cf. ii 29 23 ^/i/i/J S et ii 29 : vvv cett. 

24 Tfye/ucl)!'] '^yc/ucii^ fKarfpaiv ii 29 25 rpiaKiffioi om. S A' [178] [AHMO20ENOT21 [xiii 

7T€pU(TTiv (K TovTotv u beiva x^aA/coiJs' kuI 6 delv^ ivOai.\XMV, 
er? ri hvo, vTT€f) Tijv t:6Xiv' ol 8' aAAot ixdpTvpes ttjs tovtmv 
(.vhai.p.ovias KdOrjcrde, Trjs KaO^ rjpiepav pa9vp.Las TToWrjV Kal 
pi^ydkriv vTrdpyovcrav vp.iv evbaip.ovtav tovtois T:poXip.evoi. 

21 KatVoi (rK€\l/a(rde Trws eTrt riiv Ttpoyovojv raiSr' etx^^' ^^ 5 
ydp aAAorptots vp.lv 7rapah€Lyp.a(n )(p7](ra/jteVots, dAA' otKetois 
€^e(T6' d 7Tpo(n]KeL TTpdTTeiv etSeVat. e/ceti;ot (r)ep.i(TT0Kkia 
Tov Trjv (V ^aXapuvi vavp.ay^iav (TTpaTr\yovvTa Ka\ MtArta^iji' 
Tov 7]yovp.wov Mapad(avt Kal ttoAAoi/s aAAou?, ovk l(Ta tois 
vvv (TTpaTr^yoLi dydff elpya(Tp.€vovs, p.d At" ov xaKKovs lo 
XcTTacrav, ctAA' w? ovhev avTQiv KpeirTovs ovTas, ovto^s eri- 

22 p.uiv. Ka\ ydp tol tG>v epyojv ovbevos, o> dvbpes ^Adr^valoi, 
tQ>v tot aTTea-Tepr^aav avTovs, ovb^ (ctt ovhus octtls dv 
etTTot Ti]v ey ^aXapuvL vavixa\iav &€p.LrrTOKk4ovs, dAA' ^Adrj- 
vaioov, ovbe T-)]v [iv] MapadoivL pdxj^v MiArtdSov, dAAd Trjs 15 
7ro'Aea»9. vvv 8e ttoAAoI tovto kiyovcTLV, ws KepKvpav etAe 
Tt/xd^eos Kat Tr]v p.6pav KaTeKOxj/ev 'I^tKpdr?]? /cat ri/y Trept 
Nd^oy vavp-axiav kviKa Xa/Bpias' 80/cetre ydp awrot tQiv 
ipyoov TovTOiv TTapayoipeLV Toyv tl]j.5>v rats v7Tep(3okals als 
bebcoKaT eii avTols kKdcrT(a tovto)v. rds fxey 8^ TroAtriKas 20 
hoopeds ovTU)s €K€LVoi re KaAws Kat vp.€ls ovk opOSiS' rds 8e 
tS)V ^ivoiv TTws; eKelvoL MevcovL rai 4>apo-aAt(i) 8ci;8eKa p.ev 
TdkavT dpyvpiov bdvTt Trpbs tov e^r' 'Htdi-t r^ Trpds 'A/jt<^t- 
TToAet 7T6k€p.ov, hLaKO(TLOLS 8' tTTTreuo-t ireyeVrats t8tots /3o7/- 
di](TavTL, ovK €yjn](f)i(TavTo iTokLTeiav, dAA' drikeLav €bo)Kav 25 

4 ■irpoUfj.evoi SA: irpoiix€voi vulg. §§ 21-24] cf. xxiii 196-201 

5-7] cf. iii 23 8 (TTpaTriyovvTa S A : (TTpoTTjyTjtracTa vulg. (rj/ci^- 

cra^^Ta xxiii 196) 9 eV ante MapaOwvi add. F Y O : om. S A et 

xxiii 196 u oii5' vir(p7]ya.irci}v post 'lcTTacrav add. vulg. et xxiii 196: 

oin. S A' ovTws om. vulg. : add. S A 13 aneaTrja-av aiiToTs 

Cobet 15 fv codd. : om. Cobet, cf. § 21 et xxiii 198 16 01 

ante noWo] add. vulg. : om. SA et xxiii 198 18 vavixaxic^v iviKa 

S A : eVi/co vavixaxi-a-v vulg. et xxiii 198 prope omnes 19 ah S 

et xxiii 198: hs vulg. 20 eir' om. S 21 Scupfoy om. Blass : 

in xxiii 199 om. S post KaXws add. eSiSofrai/ A : add. fvffxov 

vulg. : add. Ka\ \vffiTf\ovvTus avTo7s eStSoffoc xxiii 199 : om. S solus 
24 5iaKoo-(o»y] TptuKocrlois xxiii 199 [173] 
23 xiii] nEPI ^STNTAHEilS [173] 

jxovov. Kal TTpoTepov TOVTOV TlepbLKKq TU) KaTa ti]v tov 24 
^apftapov TiOT iiTLaTpaT€tav fiaa-ikivovTi ^laK^hovias, tovs 
avaxo^povvTas €k nXaTaccav T<av ^ap^apwv airo r?;s iJTTrjs 
hia^diipavTi Kal reAetoy TaTV)(r]p.a T:oii](ravTi rw ^ao- lAet, 
5 ovK e\l/ri(f)L(ravTO TroXLTiiav, aW^ aT^ketav ebcoKav p.6vov, 
ixeyakriv KOt Ttfxtav, otfxai, Kat (T€p.vi]v t-i^v avTwv TraTpth^ 
riyov[Xivot Ka\ Trdo-rj? ix€t(ov^ evipyerrtas. vvv b\ oj avbpes 
^A6r]vatot, (f)66povs avdpdiTovs otKOTpt^oiV olK^Tptjias, Ttfxi^v 
&a-Trep aWov tov tS)V (avicov \a]xj3avovT€s, TTotdade TToXtTas. 

10 TavTa 8' v]XLV 67reA7/Au^e TrpaTTetv, ovx oTt tcls ^wets x^"^' ^5 
povs ia-Te tS>v 7Tpoy6viov, ciAA' oTt rois [xkv e<^' avTols 
TTap€taTr]K€t ]x4ya (fypovelv, v]xS>v 8', oj avbpes ^Adr]vatot, 
TTeptripr]Tat tovto. eVrt 8' ovh^iTOT, ol]xat, bvvaTov ]XLKpa 
Kat (f)avka iTpaTTOVTas ]xiya Kal veavLKOv (f)p6vr]ixa Xa(ielv, 

15 oicnTep ovbk ka]X7Tpa Kal «aAa TTpaTTovTas ]XLKpbv Kal TaiTeLVov 
(f)povetv' OTTof CLTTa yap av Ta7TLTr]bev]xaTa t&v av6p(!}TT0)V 
f], TOLOVTOV avayKr] Ka\ to (f)p6vr]]x ^yjetv. 

^K€\f/aa-6€ 8' a Tts K€(f)dkat av exot [roiv iTpay]xdTO)v] 26 
etTreiy Toiv t ^Keivots TTeiTpaypevoov Ka\ t5)v v]xlv, av dp' 

20 v]X(av avTO)V dAA' eK tovto)v ye bvvr^crde yevicrdaL. TrivT^ [l74] 

]x\v Ka\ T€TTapdK0VT €T1] tG)V ^Yikkr]V(t)V Tfp^aV kK6vT0)V 

eKCLVot, TrAeico 8' 77 ]xvpto. TdkavT et? r7/i' aKpdnoktv dvi']- 

yayov, TTokka 8e Ka\ Kakd Kot TreCfl ^at vav]xaxovvT€s 

eaTr](rav Tp^irata, e(^' ots ert Ka\ vvv rjfx^Xs (f)tkoTt]xov]xeda. 

25 KaiTot vo^xCC^t' avTovs TavTa a-Trja-at, oii^ i^o. 6avixd^o)]xev 

4 a.TvxrifJi.a S^ (rb add. eadem, ut videtur) 12 irapdcrrTtKei] 

■irape(TTr]K( vulg. 13-17] cf. iii 32 §§ 26-31] cf. iii 23-31 

18 Twv irpay/j.dTa>v om. B F Y O 19 post elwuj/ add. 'iv' aKovaavTes 

S A : TTfpl vulg. : om. 'Iv' aKovcravTis Cobet : om. 'Iv Weil 20 aW' 

om. vulg. : add. S solus SvvriffOe S Y corr. : 5vvriaia-6e vulg. 

KpdTTovs post yeveaQai add. S B : ante yevfffdai vulg. : /3eA.Tiouy post 
ytviaBai add. FYO: ante yevtaOai Vind. i: «peiTTous (vel /SeA.- 
Tiour) om. Cobet, cf. iv 7 21 toivvv post nev add. vulg. : om. 

S solus et iii 24 22 fKf7voi post eKSvroov S A F B Y O : ante iKSvroov 
vulg. : om. iii 24 : secl. Blass avriyayov hic et in iii 24 S : avvrf 

yayov hic et in iii 24 vulg. 25 TavTa post avToiis S : post vo/j.i^fTe 

A : post Kahoi vulg. /j.6vov post eavfxd(w/j.€v add. vulg. : om. S [174] [AHMO20ENOT2] fxiii 

Tjixds dfoipovvTis avrd, aA.A' Lva Kal fxtixdjixeda Tas t5>v 

27 avaOevTcov apeTas. eKelvoi, fxev 8t/ raCra* ^/xeis b\ orrrjs 
airavTes opaT ^pr]\xia<i €TC€Lkr]p.ixevoL, o-Ke\//acr^' et Trapa- 
TTXi](Tta. ov TtXeioi p.ev tj x'^'^''^ '^^'' TTevTaKocrta TakavT 
dyjyAcorat juarjjy eis roi/s rwy 'EAAv/z^coy anopovs, k^avqkiovTai 5 
6' oi' r' i8toi ■ndvTi.s oIkol Kal to. kolvo. Trj 7ro'Aei Kal to. 
Trapa tS>v a-vixp.dxu)V, ovs 8' iv roi 7roAe'//(o rrvpLixdxovs 

28 iKTr]adp.€9a, ovtol vvv €V Tf] €ipr]vri aTTokatXaa-tv; dk\a 
vrf Ata TavTa fxovov tot eT\€ (34Xtlov rj vvv, to. 8' a\Aa 
Xei/ooy. TToXXov ye xai 8et, dAA' o rt (SovXerrd^ e^eTdawfxev. 10 
olKoho]xi]fxaTa ]xiv ye Kat koo-jxov Trjs iToXeajs, Upcav Kal 
Xnxivoiv Ka\ Tuiv aKoXovOoiv tovtols, tolovtov Kal to- 
aovTov KaTeXLTTov (KelvoL uxTTe ]xr]bevL tmv eTTLyLyvo]xevoiv 
VTTepjioXr]v XeXeic^daL, TTpoiTvXaLa TavTa, veuxroLKOL, a-Toai, 
TaXXa, ols eKelvoL Koa]xr]aavTes Tr]v ttoXlv ri]xiv TrapehoiKav 15 

29 rds 8' i§tas OLKias tuiv ev bvvdjxeL yevofxevoiv ovTOi fxeTpias 
KOL ro) r?/s TToAtretas wo'/xart dKoAov^ous cocrre Ti]V Qep.L- 
aTOKXeovs Kal Tr]V Ki]xoivos Kal Tr]V ^ ApiaTeibov Ka\ t&v Tore 

, Xa^xTTpGiv oLKiav, et rts dp^ v]x^v oTbev oTToia ttot eaTiv, 
*- ,Q opa Trjs Tov yeiTovos ovbev aefxvoTepav ovaav. vvv b\ cb 20 
dvbpes 'AdrjvatoL, brj]xoaiq. fxev rj ttoXls r]]x5iv rds obovs 
dyaiTd KaTaaKevd^ovaa Ka\ Kpr]vas Ka\ KOVLd]xaTa Ka\ Xi]povs 
(Kat ov rots eLar]yr\aa]xevoLS TavT eiTLTLp.w, ttoXXov ye Kal 
beoi, dAA' vfxlv, et Tavd^ LKava vfxlv avTots vTToXafxj3dveT 
elvai), ibia 8' ot rcoi; kolvS>v eiri ra> yeyevr]p.evoL ol fxev 25 
TuiV br]fxoaioiv olKobop.r]fxdTOiV aefxvoTepas rds t8tas otKtas 
KaTeaKevdKaaLV, ov fxovov TOiv ttoXXQv VTreprfcfiavoiTepas, 

5 vTTfp ante rwv adci. Cobet &\Xwv ante 'EW-nvttiv acid. S : om. 

vulg. oTropous] airoffroKovs Y marg. F yp. Cobet 6 Koi to, 

Koiva om. S A^ 9 ravra /xev Cobet 13 KaTe\nirov S solus 

14 6 Uapefviiiiv ante vfwcroiKoi add. Aristides (Rhet. Gr. ix 363 W), cf. 
xxii 76 16 Tf^Tf post SvvdiJ.ei. add. vulg. : om. S F Y 18 koI 

Mi\TLdSov post 'ApLffTelSov add. vulg. (ex iii 26, xxiii 207) : om. S F B O 
19 i^/ua);/ ante olSev S A : post olSev vulg. et iii 26 25 SiotKtt^ 

post eli/ai add. vulg. : om. S solus xiii] nEPl STNTASEHS [175] 

ot be yrjv (TVVCcovrnxevoL ye(opyovaiv ocrrjv ovb ovap ijXTrta-av 
TTWTTore. TOVToov 8' aiTiov aTTCLVTcov, OTi TOTe ju.ey 6 bTJixos 31 
SecTTroVrjs 171; Kal Kvpcos aiiavTo^v, koX ayaTTrjTov r\v irap 
^Kiivov tS)V aXXcav eKaoTw Kal rt/x?/s Kal apxv^ fcit ayaOov 
5 Tifo? fX€Ta\aiJi,^av€iv, vvv be TOVvavTiov Kvpiot fMev t&v 
ayaOSiV ovTot, Kat bta TOVTOiv airavTa TipaTTtTat, 6 be. brjfxos 
(V virrip^Tov Kal TtpoaOriKrjs ju.epet, Kat v/xets ayaiTad^ av ovTot 
jjieTabtbQat X.aiJ.j3dvovT€S. 

Totyapovv €k TovTOiv TotavTa Ta TrpayixaTa Trjs 770'A.ews 32 

10 iaTtv U)(TT€, et Tts dvayvoir] Ta ■^rjcfitcrfxaO^ Vfx^DV Kat Tas 

Trpa^ets e^e^j^s bteXdot, ov8' av els TTta-T€V(rat tS>v avTdv 

etvat TavTa KdKeiva. olov a irpos tovs KaTapaTovs Meya- 

peas i'^r\(\)iaaa&' dTTOTeixvojxevovs Tifv opydba, e^ieVat, kco- 

XvetV, IX-t] iTTtTp€7T€tV' O. TTpOS ^XftaaioVS, OT i^€TT€aov 

15 evayxos, ^orjOetv, ixr] eTrtrpeVeiv rots acpayevat, tS)V iv 
Yl€\o7Tovvi]a(D Tovs ^ovkofxevovs TTapaKaXiiv. aiTavTa KaXd, 33 
S) dvbpes 'A^rjmtot, TavTa Kai bi^ata Kal Trjs 7ro'Aeco? a^ta* 
Ta €pya 8e TdTTo tovtoov ovbaixov. ovkovv ti]v ixkv diTe- [i?^] 
X^etay 8ta rwi' ^ri(()taixdTO)v €K(f)ep€a6€, tmv 8' epycov ovbevos 

20 Kvptot yiyveade' Ta ixev ydp \j/r}(j)iaixaTa iTpos t6 ttjs tt6X€0)S 
d^io)p.a \l/r}(f)i^€ade, Tr}V bvvafxtv 8' ovk dKoKovBov &v \(/ri- 
(piCead^ ^X^'"^" ^y^ ^^ TTapatveaaiix hv vpiiv (^ai ju,ot ixrfbev 34 
opytaOriTe) kXaTTOv (ppoveiv Ka\ rd vixeTep' avTO)v dyaiTav 
TTpaTTovTas, r/ //ei^co bvvaixtv iTapaaKevd^eadat. et ixlv ovv 

25 'S,t(f)viots r] KvOviots ?/ rto-tv dXXots ToiovTOts ovat avvfibetv 
vixiv, eXaTTOV (ppoveXv avvejiovXevov dv iiTetbi] 8' eVr' 
^A6r]vatot, t6 Tr]v bvvapitv 7TapaaK€vdaaa6at Trapatvo)' aiaxpov 

2-3 cnrduTocv . . . SeirTroTrjs ■^y S : ■KavTWj/ . . . ?iv Sf<Tir6Tr]s vulg. 
§ 31] cf. iii 30-31 6 TrpdTTfrai om. S, sed cf. iii 31 7 &«'] 

& &!/ .S A : &i/ Ti vulg. ovToi S : avrol v'ulg. : v/j.7v ovtoi A 

13 i\pri<pi<T6e A 14-15 & . ■ . fTriTp4iretv om. S^ (add. ant. m.) 

15 T^ ante tvayxos add. vulg. : om. SAO 21 wv'] oh A 

22 nriSkv opyiffdriTf S : /UTjSeh op7i(r0f) cett. S yp. 23 ^ ante 

(AaTTov add. Reiske 27 TTapaffKivdaaaOai S ; irapaaKfvd^eodai 

vulg. [176] [AHMO2;0ENOT2] nEPl ISTNTAHEiZS 'xiii 

yap, S) avbpes 'Adrjvaloi., alaxpbv \ltt(Iv ttjv tov (\>povr\- 

35 juaros Ta^iv, rjv vixiv oi TrpoyovoL TrapehoyKav. itpos 8e 
TOVTOLS Ov8' €(TTLV €(})' VIXLV, Ov8' CLV aTTOcrTiivaL tS)v 'EAAtj- 
vlkGiv ftovkriadv ttoWo. yap vjxlv €K TravTos tov \p6vov 
TiiTTpaKTaL, Ka\ roi/s pkv f})L\ov9 tov9 VTrdpxovTas al(Tyj}ov s 
TTpoiaOaL, Tols S' ovctlv exOpol^i ovk iVL TTL(TT^v(raL Kal p.€yd- 
Aous iaaaL yerecr^ai. oAcos 8' oTrep ol TToKLTtv6p.iVQL ire- 
TT^vdaaL TTpbs vjjLas — ovk €V€crTLV avTOLS, oTav l3ov\a)VTaL, 
TTav(Ta(T6aL — tovto /cat v}uv iT^pLicrTrjKV TT€.TTokLTiva6i yap 
iv rots "EWricTLV. lo 

36 "Eo-rt 8 , u) avbpes A^rjmioi, K€(j)d\aLOV aTTdvT(i)v tG)v 
ilprip.iv(»v' ovbeTTo6^ if/iAas' ot Aeyoyres ovtc TTovrjpovs ovtc 
XprjcTTovs TTOLOva-LV, dAA' v/xeis tovtovs, 6770'rep' av ftov- 
\r\(T6(.' ov yap vfj.^ls S)V ovtol ftov\ovTaL frT0)(d^ecr6€, dAA' 
oSrot &v av vixas (7TLdviJ.eu' omvTaL. vixds ovv virdp^aL 15 

[177] 8et XP^''"'"^ ftov\oix^vovs, Kal 7Tdv6' e^et KaAws' 77 ydp 
ovbels ipel (f)\avpov ovbev, 7) ovbev avT^ tt\€ov iaTat, fxr] 
exovTL Toiis TT^LCToixivovs. 

3 oiiS' «'(TTij'] ovK effTiv A 13 TTotovmv S: noirtcrovffiv cett. 

dirorep' SA: dtroiovs cett. 14 fiovKaiyrat S 15 olfoj/Toi S 

16 /801/A.O/ue'cous] 0ov\evo/J.euous A 17 (pKavpov A : (^oCA.oi' S vulg. 

In S subscriptum 

nEPI STNTAHEnS 

H H H A A A 
a£ (i. e. Btwp9a)Tat) XIV 
nEPI TfiN ^TMMOPmN 

YnO0E2I2. 

^rifi-q<; yevo/jieVTjs tov Ilepcroji/ jiaa-ikia TrapacrKevd^ccrOaL 
CTTpaTeveiv eTTt tovs EAXT^vas, 6 /xev twv AOrjvaiuiv S^/x,os 
KeKivY]Tai KOi (TvyKaXelv iopjxrjTai tov<s "EAAT^vas Kal tov ttoAc/^iov 
eKcfyepeiv ^St/, 6 8e ArjfiocrOevr]'; crvp.(3ov\eveL /xrj Trpoe$avi(rTaa6aL, 
5 ctAA dvajHevctv tov /SacrtXea vewTepicyai. vvv /xev ydp, cfyrjO-Lv, 
ov TreLcrofxev tov<s EAAy/vas crvp.fjia^^^eTv rjpAV, eir dSetas civai 
ooKoCvTas' TOTe 8 avTous o kivSkvos auTos o-fo^Tr/creTai. TrapatveZ 
TOLVvv ricrv)(a^ovTa<i avvTa^aa-OaL koI Trpos Tov TroAe/xov -rrapa- 
(TKevdcracrOaL, koX 8r] Kal Ste^€io"iv ov Tpoirov av crvvTavOeuv. 
lo o^ev Kat TrepL a-vfXfxopLwv 6 Aoyos e7rty/)d<^€Taf crvfxfxopia yap 
irapa Tois Attikois to twv AetTOupyowTcov avvTayfxa. 

01 fikv iTTaivovvT€9, d) avbpes ^AOrjvaMt, tovs Trpoyovovs [178] 
vixav Xoyov eiTreiy fiot boKovai Trpoaipuadai Keyapiafxivov, 
ov pi.i]v avfxcfyepovTd y iKeCvots ovs eyKco/xia^oDcri TTOLelv 

15 Trept yap TTpayjxdrLav ky)(jeipovvTes X4y€LV Stv ovh^ et? d^tcos 
€(f>tKeadat tS> koyi^ hvvatTo, avTol fxkv tov boK^lv bvvaadat 
Xiyetv bo^av ^Kcf^epovTat, r-qv S' kKitvuiV dp€Tr]v iXdTTCjo ttjs 
vTretArj/A/xeVrj? Trapa rots aKovovaiv (fyaiveaOat TTOLovatv. 
eyoj 8' €K€iv(xiv p!kv '^iratvov tov \p6vov rfyovfiat /xeytrrror, 

20 ov TToXkov yeyevy]ix^vov ixei^oi tS>v vtt' kKeivoov TTpayOivToiv 
ovbev€S aAAot TTapabd^aaOat bebvvr]VTat' avTos 8e TTetpdaofxat 2 
tov TpoTTov etTrety ov dv /xot So/cetre jxdXtaTa bvvaadat 
TTapaaKevdaaaOat. Kal yap ovrcos e^^f et /xey ^/xet? 

'^S 67Xf'Po{;i/T6s S, Prooem. vii : firtxetpovvTes vulg. 16 toD 

SoKi7v Svvacrdai Xeyeiv S : SoksTv del. Dind., cf. Prooem. vii : SoKeTv et 
Keyeiv del. Blass, cf. v 22 : rov SoKeTv ed Keyeiv vulg. 21 irapa- 

5«i'|a(r9ai Prooem. vii : 7rapo5e'|a(r0a( codd. : irapevSe^a<Tdai Tournier 
22 Svva(T0ai om. FB O Y : secl. Reiske 

DEMOSTH., VOL. I. H [178] AHMO20ENOTS [xiv 

uTTavTfS ol /xeAAoires Aeyeu' beivol (f)aveLr]ij.€V ovtcs, ovhev 
av TO. vix^Tep' ev 018' ort jSekTcov (TxotTj* ei 8e TrapeXOwv 
ets ooTto-ow 8vi'atro hthd^ai Kal Trelnrai, tCs TraparrKevi] 
Kttt TTOcrr] Kal iroOev TTopLcrOelo-a \pr}(TL}xos ((TTat Trj 7ro'Aet, 
Tras 6 Trapoiiv ^o'/3o9 AcAi^crerat. eyo) 8e ro{5r', av ap' oto'? 5 
r' o), 7Tetpd(roiJi.aL TTOLij^raL, ]XLKpa TTpoeLTTcov vpXv w? e^w 
yv(x)p.r]'S Trept rwi» Trpos roi/ (Sa^TLkea. 

3 'Eyar voixL^oi kolvov €)(6pov aTTavTOiV t^v 'EAA^ycoy eiJ^at 
l3a(TLhea, ov ixr]v 8ta tovto TTapaLvi^raLix av fxovoLS tG>v 
aXXoiv vpXv TTokeixov Trpos avTov apacrOaf ovb\ yap avTovs 10 

[179] Tovs "Ekkrivas 6pS> kolvovs dkkrjkoLS ovTas (fytkovs, dAA' 
(vCovs ixdkkov e/ceti^w 7TL(TTevovTas rj tlctlv avToov. ck br] 
tS)V TotovTOiv voixL^oi a-vix(f)€peLV vixlv Tr]v ixkv dpyr]v tov 
7Tokep.ov Tripetv ottojs "t(rr] Kat btKaia yeyj/(rerat, iTapacrKevd- 

4 feo^^at 8' a TTpo(Tr]Ket TTavTa Kat tovO^ viTOKetaOat. ?)you/iat 15 
ydp, 0) dvbpes 'A^rjyatoi, tovs "Ekkr]vas, et ixev ivapyks [tl] 
yevoLTO Kal cra(j)€S o)? /3ao-tAevs avrots €TTt\etp€L, Kctv crvix- 
ixaxvcrat Kal xdptv ix€ydkr]v eyetv rots Trpo avTwv Kal /xer' 
avTutv €K€tvov di/.vvopi.€VOLS' (l 8' er' dbrjkov tovtov Kadea-Ti]- 
KOTOS TTpoaTTeyOr^aoixeGi' rnxeXs, bibC , co dvbp€S ^A6i]vat0L, 20 

1X1] TOVTOLS }X€T €K€tV0V 7Tok€IX€lV dvayKa(T6S)IX€V, VTT€p S)V 

5 TTpovoovpieda. 6 ix€V yap €TTt(T)(o)V S)V u)pixr]K€V, ei dp' 
ey^etpety eyvcoKe toIs "Ekkr^crt, \pr]p.aTa Swo-et rto-ty avTcav 
Kal (pLkiav TTpoT€V€lTaL, OL 8e Tovs Ibiovs TTokeixovs €7Tav- 
opdiacraL ^ovkoixevot kol tovtov tov vovv €yovT€S ti]v 25 

I ol /xfWovTfs et ovTes om. FBYO habet 01): secl. Reiske 
5 KiKvaeTai S solus : \eKvTat vulg. : \v9ri(T(Tai A 7 rbi' om. 

vulg. : add. S A, cf. Prooem. vii 10 &paa-6at vulg. : aipe7crdat S : 

alpicrdat Aristid. ix 380 W, cf. xii g 13 twv (tovtwv m. ant.) 

TOtOVTUV S' : TOVTQIV TOIOVTUV OVTCOV Vulg. I4 Trjpf7v Vulg. : ^T]Ti7v 

S iffn Kal om. vulg. : add. S F yp. 15 ttj yv<i/xr} post viro- 

Ke7(r9at add. vulg. : om. SA^ 16 ti post ivapyis SA: ante 

fvapyesFBY: del. Cobet 17 /c&v ffv/xfxaxficrai Tournier : Koi 

ffvfjLij.axv<rat S A F B Y O' : /col ffv/iiJLaxy)(retv vulg. 18 ex*'" ^ ■^ • 

f^fiv vulg. 20 TrpoaTrex^TJo-cJ/^fO'] ■KpoviTaxQriffSfJ.iQa Cobet 24 Trpo- 

Tex^e? Cobet irravopduffat S A : tiravopOtiffaffdat vulg. xiv] nEPI Tf2N STxMMOPmN [179] 

KOLvr]v cnrdvTOiV (T(aTi-\piav Trapoyj/ovTat. ets be tijv Tapayi]v 
TavT-qv Kol Tr]v ayvu)fj.o(Tvvt'\v 7rapaiv& /ut) TTpoKaOeTvaL ti]v 
-nokiv r]fx(jiv. ovh^ yap ovb^ dir' i(r?js opo) rois r' dXkoLs 6 
"EA.Ar](n Ka\ vjjuv Trepl twv Trpbs tov ^acriXia ti]v ^ovXi]v 
6 oxxrav, dW' tKeivoiV iikv ttoXKoXs h'h^\e(TdaC p.01 boKel tS>v 
Ibia Tt (rv]j.(f)ep6vTa)V bcoLKovfxivois tG)V dkkodv 'EXki]V(j)v 
diJi.(Xrj(TaL, vpS.v 5' ov8' dStKoujueVots Trapd tu)V dbLKovvT(ov 
KaXov icTTtv XajS^lv TavTi]v ttjv btKrjv, eacrat rii^as avTwv 
VTTo rw (3ap(3dp(3i yev€(T9aL. ore 8' ovto) TavT^ ^X^'' ^'^^' 7 

10 7tt4ov ottojs pirjO^ r/jLtets ev rw iToXeixi^ yevr^aopieO^ ovk X(Tol, 
pLr]T eKeivos, ov rjfxels iTTLJBovXeveLv r]yov]xeda rots 'EAA»]o-t, 
Tr]v Tov (f)LXos avTOLs boKelv etmt ttlcttlv Ar/\//erat. ttws [180] 
ovv TavT eo-rat; dv r) ]x\v bvvafXLS Trjs TToXeois €^r]To.(T[xivri 
Kal TTape(TKeva(Tp.evr] TTacTLV r/ (f^avepd, (f)aLvr]Tai be bLKat 

15 eTTt TavTi] (ppoveLv aLpovfxevr]. tols 8e 6pa(TvvoixevoLS Kal 8 
a(f)6bp' erot/xco!> iroXepeLV KeXevovcTLV eKeXvo Xeyoj, otl ovk 
€(TTLV xaXeTTov ovd^ oTav iSovXeveaOaL berj, bo^av dvbpeias 
Xa/Selv, oijd' oTav KLvbvvds tl<s eyyvs y, beLvbv eliTeTv (f^avrj- 
vaL, dAA' eKelvo kol xaXeiTov Kal iTpoarJKOv, eiTl fxev tmv 

20 KLvbvvojv Tr]v dvbpeCav evbetKvvaOat, ev be t(o avfxjiovXevetv 
(f>povtpt(aTepa tSiv dXXoov elTTelv e\eLV. eyo) 8', o) dvbpes 9 
'A^r/ratot, vo]xlCo} tov p.ev iTdXefxov tov Trpos (BaaLXea x^^^- 
TTov Tf] 7ro'Aet, tov 8' dyoiva tov €k tov iToXefxov pabLOV dv 
avfxfSrjvaL. 8td rt; ort tovs [xev TToXefxovs d-navTas dva- 

25 yKaiois rfyovfxat Tptrfpoov Ka\ xpi]fxdTO)V /cat t6tto)v belaOat, 
TavTa be TrdvT d^6ov(i)Tep eKelvov expvd' r]fxS)v evpiaKO)' 
Tovs 8' dySvas ovbevbs ovtoj t&v dXXo)V bpG) beofxevovs ws 
dvbpG)V dya6G)v, tovtovs 8' iffxlv Ka\ rot? fxe&^ r]p.S)V KLvbv- 

3 alterum ovh' om. vulg. : add. S solus dir' S A B : eV vulg, 

7 ouS' vulg. : ovK S solus lo t^) TroAe/iy . . . tffoi S vulg. : iroKefiif) 

. . . Idcfi A 15 iirl ravTT) ^povftv alpovfjt.evr) F O Vind. i : cppoufTv 

eV} TavTi} T7J irpoaipfffd S A vulg. 20 fvSelKVVffdat S : e-n-tSfiKvvffdat 

cett. 23 fxiSiov div (Tv/xfirjvai Cobet : ffvfx^rivat ^aSiov tiv S : paStov 

hv ffvfxfiavTa cett. 28 avSpoiv ante ayaBoov S : post ayaBwv 

cett. 

11* [i8o] AHMO20ENOTS [xiv 

10 ve'vova'1, 7t\(lovs vTTapxetv vofXL^oi. tov ixev brj iroAe/uoi' 8ta 
ravTa TrapaLvco /x?/8' e^ evos rpoTrov iTpoTipovs av€\4(r6aL, 
€7rt 8e Tov aySiva dp9u)9 (f)ripLL TiapecrKivacrp.ivovi VTrapyjeLV 
)(j)rjvaL, d pikv ovv (Tepos ixev i)v tls Tpoiros bvvap.e(t}9 ^ 
Tovs ftapjBdpovs olov t ^v dpLVva^rOaL, erepos bi tls 17 tov9 5 
"EkXrjvas, dKOToos av t(r(i)S (f)av€pol Trpo? iKflvov kyLyvop.^Gi' 

11 dvTLTaTT6p.€V0L' €7761 8e Trao-jjs €(ttI Trapao-KeDjJ? 6 avTos 
TpoTTos Kal Sei TavT elvaL Ke(f)d\aLa rrys bvvdixcois, tovs 

[181] €xdpov9 dixvva(r$aL bvvacrOaL, rois ouo-t (rvp-ixdxoLS ftoiiOeLV, 

Ta v-ndpyovT dyadd (rca^eLV, tl tovs dixoKoyovixiv(as eydpovs 10 
^yovTi^i eTepovs ^riTovixev; dAAa TTapa^rKeva^rdixeda ixev 
TTpbs avTovs, dp.vvovp.eOa be KdKeXvov, dv riixds dbLKeHv 

12 eiTL^eLpri. Ka\ vvv ixev KokeLTe TTpds vp.ds avTovs tovs "EA- 
Xrivas' dv 8' b. Kekevov(nv ovtol ixri TTOLrJTe, ov)(^ ^Secos 
ivL(t)v vpXv i)(ovT(DV, 77(0? )(P^? TTpo^rboKav TLv' VTTaKoxKTecrOaL; 15 
ort vri At" d/covcroyrat 7rap' rip.(ov w? e7rt/3oi;Aevet /3a(rtAevs 
avrots. avTovs 8' ov TTpoopdv, o) iTpbs tov Alos, ote^rOe 
TOVTo; eyo) piev ydp oTp.aL. dAA' ovttco ixeL^cov e^rO' 6 (f)6^os 
T&v TTpbs vixds Kal TTpbs dAAr/Aous ivLOLS bLa^popwv. ovbev 

13 ovv dAA' ?) pa\l/(obri(rov(TLV ol TTpecr^eL^i iTepLLOVTes. t6t€ 20 
8', dv dp d vvv ol6p.e6^ rnxels iTpdTTriTaL, ovbels briiTOV t&v 
TTavTOiv 'EAA^ycoz' rTjAtKoCroi» ec;/)' avTia (ppovei, octtls 6pS>v 
vpLLV )(l\lovs piev LTTTTeas, o^rAtras 8' ocrous dv iOeXij rts, 
vavs 8e TpLaKocTLas, ov)( rj^eL Kal 8e7;crerat, /xerd tovtojv 
d(r(j)aX4cTTaT dv riyovp.evos croiOrivaL. ovkovv e/c ixev tov 25 
KaXeiv ijbri Tb beicrOaL Kav p.11 tv\tit dcf^aixapTeHv, €k 8e 

3 Se Thv'] Tov S' Flagg 8 ttjj Bwafx.ews secl. Dobree, Blass 

coll. Liban. i 399 10 070601 secl. Blass coll. xviii 302 6/xo- 

Aoyovfifyus scripsi, cf. xx 39 : otxoXoyovfxevovs S Y : &)jio\oyovvTas cett 
II eTepovs S vulg. : &K\ovs A Dionj^s. Hal. Ars Rhet. ix 10 aWh 

S Dionys. Hal. : aW' ov vulg. TrapaaKfvaffuifj.eda S : irapaa-Kfva(6- 

f).eda vulg. : Trapa<TKfvaCo!)/J.e6a Dionys. Hal. 12 avTovs S : tov- 

Tovs vulg. ajj.vvov/j.€da S : afxvv6/j.(da vulg. : a/ivvcifieOa Dionys. 

Hal. 16 rj/xuv A vulg. : v/xu>v S 21 tiv . . . iTpaTTr\Tai del. 

Cobet r//xus S A O : ti/xiis vulg. TtpdTT-nTai S Y O : irpaTTrjTf 

vulg. xiv] nEPI TX2N STMMOPmN [181] 

Tov ix€Ta Tov TTapeo-Kevdcrdat to. vixeTep^ avT(av kiiia-yjdv 
b^ojjiivovs o-(t)^eiy Kal «S eibevai TrdvTas rj^ovTas €(ttiv. 

'Eyo) Toivvv, 0} avbpes ^AOrjvaloi, TavTa T€ Kal irapa- 14 
TrA^cria tovtois XoyiCoixevos Koyov piev oi/8eV k^ovk6p.i-\v 
5 Opaavv ovb' ^yovTa jj.dTaiov iJ.rJKos evpeiv ttjv /xeVrot Trapa- 
(rKevi]v, oTTO)s ois dpt(TTa Kal ra)(toTa yevi](T€Tat, Trdvv TroAAa 
TTpdypiaT ecryov (tkottQv. oXopat bi] betv aKOVcravTas iJ/xa? 
avTr]v, av vpuv dpea^Krj, \lrr](f)iaa(T6at. eVrt Toivvv TrpS>TOv [182] 
ptev Trjs TTapacTKevrjs, cb dvbpes ^Adr^vaHot, Kal p.iyia-Tov, ovtoj 

10 btaK€tadaL ras yv(ap.as vphs ws eKaaTov kKovTa TTpo6vp.(i)s 
o Tt dv ber] TTOLrjo-ovTa. opaTe ydp, oj dvbpes 'Adr^vatoL, 15 
ori, daa pikv TrcoTTo^' aTTavTes ij3ov\r]6r]Te Kal p.eTa raCra 
To TTpdTTCLV avTos (KaoTTOs kavT(o TTpoar]K€LV r]yr\aaTo, ovbkv 
7T(aTTo6^ i^/;ias i^i^pvyev, oca 8' €fiovkr]6r]Te p.ev, \xeTa Tama 

15 8' dTTe^key\raT ds dAAr/Aous ws avTos fxkv eKacrTos ov TTOLrj- 
(T(xiv, Tov be 7Tkr]criov TTpd^ovTa, ovbev ttwtto^' vixXv eyeveTo, 
i\6vT(t)V 8' vpL&v ovT(o Kal TTap(i)^vix]xivu)V, Tovs bLaKoaiovs 16 
Kat \L\iovs dvaTrXrip&a-ai (f)r]ixL xprjvaL Kal TTOtrja-at 8tcr)(i- 
Atou9, o/cra/coo-tous avTols iTpo^rveiixavTas' idv ydp tovt 

20 diTobei^riTe t6 TTkr]6os, r]yovpiaL, t&v iTTtKkr^pcov Kal rwy 
6p(l)av&v Kal t&v KXripov\tK(ii)v Kal t&v kolvo)vlkS)v koX ei 
rts dbvvaTos d(f)aLpedevT(iov, eaecrdaL yJ.\La Kal bLaKdaLa 
Tav6^ Vfxlv (T(i)ixaTa. eK Toivvv tovtcov oTixaL belv iTotrjaat 17 
crvixixopias etKoa-tv, a^criTep vvv etcTtv, e^/iKovTa o-wjuar' exov- 

25 aav eKaaTrjv. tovto)v be t5)v avp.iJiopt&v eKdaTrjv bieXetv 
Kekevo) TievTe ixepr] KaTa b(abeK dvbpas, dvTavaiTXripovvTas 
TTpos Tov evTTop(i)TaTov de\ tovs dTTOpo)TdTovs. /cat Ta ]xev 
adixad^ ovTO) a~vvTeTdy6aL (prnxl belv 8t' 6 8', e'ia-ea-6e, 
fTretSay oAoy tov TpdiTov ttjs crvvTd^eoos dKovai]Te. Tas be 18 

30 Tptripets TT&s; tov diTavT dptdixdv Kekevo) TptaKoaias aTTO- 
bei^avTas, KaTa TTevTeKatbeKavcCtav elKoa-t TTOtrjaat pepr], 

I irape<rKevd(T0ai S A : irapacrKivdcra^rOai vulg. 7 oiojxai S : olixai 

cett. 17 irapw^vfxfjLivcov 'S A. : 7ropo|wo/ueV&i;' vulg. 21 dp<pavwi/ 

S vulg. : opcpaviKoiv A [i82] AHMOSOENOT2 [xiv 

TMV TrpfaTutv kKarov TreWf, Koi Ta>v bcvTepajv (KaTov TreWe, 

[183] Kal tG>v TpLTcov (KaTov TT€v6^ eKaoTw fx4peL otOoWas, eira 

(TvyKXrjpSicrai crv[xixopCa (TaiixaTiov eKaoT?j Tr}V TrevTeKatbeKa- 

vatav, Ty]v 8e (Tvixixopiav €K(X(TT(a rai jxipet o-^wy avTS)V 

19 Tpels a-nobovvai Toiijpas. e-TreiSai' 8e Tav6' ovtcos eyovB' 5 
VTtapyr\, Kekevoi, e7ret8)/ to Tijxriix ecrrt r^? -yoipas k^aKtcr- 
XtA.tcoi' raAayroji', tV i^/.iti' Kat tcl ^prnxaT fi crvvTeTayixeva, 
btekelv TOVTo Kal TTotijfrat Ka6^ e^i]KovTa TaXav6^ (KaTov 
fxipri, elTa Tiivd^ e^riKovTaTaXavTtas ets kK(xo-Triv tcHv fxeydt- 
Xcnv t&v e'tKO(Ti crv 1^1X0 ptoiv kTTtKkripGxTat, ti]V 8e crvixixo- 10 
ptav e/cao-ro) tS>v ixepMV ixiav k^rjKovTaTakavTtav aiTohovvat, 

20 oTTcos, av ixev vpXv kKaTov hir\ Tptr']poiV, ttjv fxkv baTT(xv7]v 
k^i]KOVTa TakavTa a-vvTekfj, Tptr]pap\ot 8' uxrt SwSeKa, av b\ 
btaKO(ri(DV, TptcxKovTa ptkv 17 TcxkavTa t->]v baiTavr^v crvvTe- 
kovvTa, e^ 8e acajxaTa Tpt)]pap)(ovvTa, kav bk TptaKoa-icov, 15 
etKO(rtv ixkv fi TakavTa ti]v bairavr^v btakvovTa, TeTTapa bk 

21 o-wju,ara Tptripap\ovvTa. tov avTov bk TpoTTov koX to. vvv 
6(f)etk6pLev\ S> avbpes 'A^r/yatot, tS)V crKevS)V eTTt Tas rptr/- 
pet? Ttixi]cravTas airavT e/c tov btaypap.ixaTOS velp-at Kekevoi 
ixepri elKOcrtv, eTretra rats /xeyaAats eirtKkripSa-at crvixixopiats 20 
fxepos kv yj)r]a-T(tiV kKdcTTi], ti]V be rrvp.p.opiav kKacrTxiv bta- 
velixat TSiV avTrjs [xepcav kK(xa-T(a to laov, tovs be bcabeKa 
Tovs ev kK(xa-T(o rw ixepet Tavr eicnTpd^avTas tcls Tptripets, 

22 as av eKacTTot kd)(jj)a-t, TTapecTKevacTixevas TTapeyetv. Tr]V 
ixev ba-ndvriv koX to. a-Kdcpr] Kal tovs Tptrjpdpyovs Kcxt ti]v 25 
TSiv aKevSv eta-npa^tv ovtcos av dpta-6^ i]yovixai KcCt TTopt- 
a-6i]vat Kal TTapao-Kevacr6i]vat' 7Tki]po)o-tv b\ ^ Kat a-acf^rjs 

[184] eorai xat pcibia, pi.eTd. TavTa keyo). (prnxl tovs crTpaTr^yovs 
betv btavetp.at tottovs beKa t5>v veoopioiv, crKe^aixevovs ottoos 
ct)s eyyvTaT dkki]ko)V KaTo. TptdKovT ooat vecoaotKot, eTTetbdv 30 
8e TOVTo TTOti]a-o)crt, bvo a-vixp.opias Kcit TptdKOVTa Tpti]pets 

1-2 Sevrepwv . . . rpiTwv eKarhv Tfvre om. S* 9 *'^ e/cacTTTji' S 

vulg. : Ikcio-tj; A, cf. § 21 15 Tpirjpapxovvra (hic et 17) del. Dobree 

21 xp-fi<Troiiv S : xpvcriiiv FA Y O : xpV<rThv vulg. xiv] OEPI TI2N 2TMMOPH2N [184] 

TovToiV €Kd(TTut ■npo(TV€'ijxai tS>v tottcov, ecr' eTrtKAijpcS (rat tols 
(f)v\ds' Tov he Ta^iap^ov cKaaTOV, ov av 7] (f)v\7] tottov 23 
A.axT/> SteXeii' Tpiya koI tcls vavs oiaavToiS, etr iTTiKXrjpwaai 
Tas TpiTTVs, onois av tS>v p.\v oXoiV v^oypioiv ey ^Kda-Tij [xepos 
5 jf Tu>v (f)v\(av, Tov be fxepovs eKacrrou to TpiTov jxipos f] 
TpiTTVs €\y], elbiJTe b\ dv rt beij, TipGiTov jxev ti^v (pvXt^v, 
orrov TeTaKTac, jxeTa TavTa 8e Tr]v TpcTTvv, etra Tpir]pap\oL 
Tives KOi Tpit]p€ts 7rotat[, Kat TpidKOVTa ]xev rj (f^vXi], beKa 
■ 8' r] TpiTTVS kKd^TTT] Tpi7]p€is ex>/]. eav yap Tavd^ ovto)s 

\o ets obov KaTaa-TT], ei rt Kat TrapaXeiiro^xev vvv {TrdvTa yap 
l(TO)s evpelv ov pahiov), avTO to Trpdyjx' kavTca evpi]cr€i, Kal 
fxia (TvvTa^is Ka\ TracToov t5)V veoiv Ka\ ]xepovs ecrTai. 

^Tirep he x,pr][xdTO)v Ka\ Tropov (f>av€pov Tivos ijbr] irapd- 24 
bo^ov fxev o7ba Xoyov ov fxeXXo) Xeyeiv, o]xo)s 8' elpr^creTai' 

15 TTtrrrei/co ydp, edv Tis opd&s (TKOTrf], ]x6vos TaXrjOrj Ka\ to, 
y€vr](r6]xev' elpr]Ko)s (f^avelcrOai. eyw (py]]xi y^pr]vai jxi] XeyeiV 
vvv\ 7rep\ xpr][xdTO)V' etvai yap iTopov, av baj, fxeyav Ka\ 
KaXov Ka\ biKttiov, ov av [xev ijbrj ^rjT&jxev, ovb' els t60' 
virdpyeiv r]yr]a-6]X€6' rjfxiv ovtco ttoXv tov TTopiaai vvv 

20 dTToa-)(j](TOix€V' eav 8' eSfxev, eaTai, rts ovv ead' ovtos 

6 vvv fxev ovK o)V, viTdp^oov 8' ets TOTe; alviyfxaTi yap r q -. 
ofxoLov TOVTO ye. eyo) (f^pdaoo. opaTe ti]v TT^Xiv, S» dvbpes ^c ■ 
'AOr^valoi, TTaaav TavTr]v. ev TavTij \pr]fxaT eveaTiv oXiyov 
beo) TTpos aTrdaas Tas dXXas eliTelv TToXeis. raura 8' ot 

25 K€KTr]fxevoi TOiovTov eyovai vovv o)aT, ei iTdvTes ol XeyovTes 
(poftolev a>s ?/£et ^aaiXevs, ws TTdpeaTtv, cos ovb' ol6v re 
TavT dXXo)s e^eiv, Ka\ jxeTo. tG)V Xey^vTov 'iaoi to iTXrjdos 

2 Ta^iapxov S A : rpiripapxov vulg. post (KacTTov add. KaQ' eKafrrov 

vedpiou 'Iva Sxri (rviJ./xopiai Svo, rpfffpfis TpidKovTa, (pvKTj fxia vulg. : om. 
SA 8-9 Ka\ TpiaKovTa . . . fxV secl. Dobree lo irapaAeiTrofj.fv 

B O : Trape\einoiJ.ev S : TrapeAiTrOyUey vulg. 1 1 "((toos S A : aKpt^ccs 

irus vulg. avrh . . . kavT<f\ fort. avS' kavT(f rh Trpayix Weil 12 Kal 

Tracrciiv . . . fj.epovs secl. Blass 14 Aoyov hv fj.e\\w S vulg. : fi4\K(t)V 

\6yov Y O : \(yu fxeWccv A 16 cpavuffdaL S A : (pavT](Ti(TQai vulg. 

18 iis ante to't« add. S A : om. vulg. 23 tovttjv S : TavTr)v\ vulg. 

25 post ol add. (VTavQo^ vulg. : ivTavOX A : om. S B O [i85] AHMO20ENOT2 [xiv 

TovTOLS XP^J^^^M^f^^oiez;, ov [xovov ovk av (lcreveyKaiev, dW' 

26 ov8' av ho^eiav [ov8' av 6[xokoyr]<TaLev] K^KTrjrrOau et jxh^TOL 
Ta vvv 8ta Tu>v Koyo^v (pojSepa epy(o TrpaTToixev^ alaOoLVTo, 

Ovb^LS OwVcO? rikiOLOS kcTTLV OOTtS OVy^L KCLV 0017] Ka\ TTpOiTOS 

€l(r€veyKaL' tls yap atpT/crerat pi,akXov avros Kal Ta ovt 5 
aTTokoikivai 7/ ixipos rwy dvTcov vTrep avTov Kal tS>v koLTiCiv 
ela-cveyKelv ; xpTj/xara /xey 8?/ <^r;/x' etz^at totc, av ws ak-qdois 
ber), TTpoTepov 8' ou. 810 /xr/8e Cr/rety TrapaLvu)' ocra yap vvv 
TiopLCTaLT av, et TTpoikoLuO^ TTOpiC^LV, TrkeLcov ecrrt ye'Xcos 

27 Tov fXTjbevos. (f^^pe ydp, e/caroa-rr/i' rts (lcrcfiepeLV epel vvv; 10 
ovKovv k^i]KOVTa TakavTa. akka T:iVTr]KocrTr}v rts epet, to 
hLirkovv; ovKovv kKaTov koX eXKOcrL. Kal tl tovt ecrrt Trpos 
Sta/cocrtas Kat )(tA.tas Kapii]kovs, as /SacrtAet ra ■yj)r]p.aT dycLV 
(pa(TLV ovtol; dkkd 65) jSovkecrde boobeKdTr]v 17/xas eicroLaeLV, 
TTevTaKoa-La TdkavTa; dAA' ovt av dvda-)(0Lcr6€ ovt, et 15 

28 Kara^etre, d^ta tov TTok^fxov rd \pi]]xaTa. 8et tolvvv vfxas 
rd /Aey dAAa 7:apacrK€vda-aa-6aL, rd 8€ yj)r]]xaTa vvv fxkv 
kav Tovs K€KTy]pL^vovs exeti' {ovba]xov ydp av iv KakkiovL 
o-(o(oLTO Trj 7ro'Aet), edy 8e tto^' ovros 6 Katpds eA^r/, ro'^' 

[186] kKovTOiJv (lo-(f)ep6vT0)v avTcav kafx^dveLV. TavTa 8e Kat 8urdr' 20 
kcTTLV, 6) dvbp€S 'A6r]valoL, koI Trpdrretr KoAd Kat crvjxcpi- 
povTa Kal /SacrtAet Trept vp.S)V e7rtr?/6et' aTrayyek^rjvaL, Kal 

29 ^o'/3os OVK oAtyos ykvoLT dv eKetro) 8td roi^rojy. ot8e /xe'i^ 
ye 8taK0(rtats TpL7]p€a-LV, u>v kKOTov 7rapeo-)(o'//e^' J7/xets, roi/S 
■npoyovovs avTov yLkias aTTokicravTas vavs, aKOVcr^TaL 8e 25 
TpLaKocrias avTovs vp.as i^w TTap€a-Kevacr]X€Vovs TpLr}p€LS' 
u)crTe fxr] KOjXLbrj, /xjj8' et Trdri» fxaivoLTo, vop.ia-aL fxxbLov tl 
To rqv r]p.eT€pav iTokLV kx^pdv TT0Li]a-aa-6aL. dkXd fxr]V et 

y' eTTt xpr]ixacrLv avrcS pie^y' kTTip\€TaL (Ppovelv, Kal TavTr\v 

I xP^^r/^V^oTiv codd. : xpV<rM-v^ol Dobree 2 5o'|€(a;/ Cobet : 

8€i|oi€i' codd. 01)5' hv 6/j.o\oyrj(Taifv secl. Cobet 4 ouxi «&>' 

(ovxtKav) S solus : oux Ixavbv vulg. : ouk &;/ A : ovx eKwv hv Reiske 
9 (i vulg. : ■^ S : ^ B 22 irepi] 7ra/j' S 24 btaKOffian S et 

schol. p. 232, I : TpiaKoaiais vulg. 26 Tpi^petx om. A : secl. G. H. 

Schaefer 27 /i?j5' «»] fort. ^?j5' &»' «»' xiv] nEPI TX2N 2TMMOPIX2N [186] 

a(rd€V€(rTepav a<popiii]v tt]^ vp.€Tepas evp-qa-^i. 6 \j.iv ye 30 
Xpva-Lov, oos (paa-iv, ayei ttoKv. tovto 8' av hcabia (r^Trjacr 
Kal yap tcls Kp-qvas Kal tol (^yp^aT eTnAeiTreti' TT€(pvK€V, av 
Tts aii' avTtiiv aOpoa iroXka \ap.(iavr]. r^pXv h\ to ttjs 
5 \(t>pas Ti,p.ri\x VTTcipx^ov a(f)opp.r]v [e^a/(t(r)(tAta T<xXavTa] 
aKova^Tai, VTrep r]s ws p.€V tovs eTrtoVras kKuvo^v ajxv- 
vojjieOa, ot MapaO&vi. tS)V 7rpoy6v(ov avTov ixdkLcrT av 
etSeter, ecos 8' av KpaTS>ixiv, ovk eVt 8?/7rou ^prjixaO^ rjixas 
eTTtAetTreti'. 

10 Kat fxr]v ovb^ o Ttves bebiacn, [xi] ^evLKov irokv (tuot?/- 31 
(rr]TaL \pr]\xaT i\oiV, akr]6\s elvaC jxol boKH. eyo) yap 
rjyovjxaL eTrt jxev ALyviTTov Kal 'OpovTav Kai TLvas twv 
akk(ov l3ap(3(xp(x)V irokkovs av idekrj^rai t&v ^Ekki]V(i}v fxt- 
(rdo(f)opeLV irap eKeLVM, ovx lv eKelvos ekr] tlvo. tovto}v, aAA' 

15 iV evTTOpLav TLv' eKaaTos eax/r^ KTr]crd[xevos aTTakkayrj Tr]s 
VTTap)(Ovo-r]s Trevias' eTrt 6e Tr]v 'EAAaSa "EAArjy' ovhiv' 
av ekOelv r]yov]xaL. ttoi yap avTos Tpe\j/eTaL fxeTa raCra; [187] 
els 't^pvyCav ekOoov dovkevaeL; ov yap v-nep dkkov tlvos 32 
eo-rty 6 Trpos tov l3dpj3apov TTokejxos r) iTepl \(i>pas Kal 

20 /3tou Kot edoiv Kal ekevOepCas Kal TTdvTo^v tS^v tolovtojv. 
tCs ovv ovto)s bv(rTvx>]^ ^^'ti.v oaTLS eavTov, yoveas, Td(f)Ovs, 
TTaTpCba elveKa Kepbovs (3pa\eos TTpoecrOaL j3ovki](TeTaL; 
eyo) ]xev ovbev f]yovfxaL. ov fxrfv ovb' eKeCvco (rvp.(f)epei 
^evoLs KpaTTfcrai to)V 'Ekk-qvoiV' ol yap rffxQv KpaTi]- 

25 aavTes eKeCvov ye TraAat KpeCTTOvs VTTdpyovaLV (3ovkeTai 

2 iroKv add. S : om. cett. 3 (iriAeiirftv S A O : iiri\nre7i' vulg. 

4 Ka\ ante iroWa, add. S vulg. : om. A, cf. xxi 131 t5 ttjs . . . 
d«oy(T6Tai] TT]!' xcopai' inrdpxeiv [inrdpXfii' Harpocr. Phot. ) a.<popfj.^v 
aKotxTfTai Dobree 5 f^aKt(TxiK'a. TdAavTa secl. G. H. Schaefer 
6 aij.vv6ij.e9a Cobet : a/j.vvovjj.eda codd. 7 4v ante Mapaduvt add. 

5 vulg. : om. A Y yp. Koi 'S.aXajxivt post Mapadwvt add. S F yp. : 
om. vulg. 12 iw\ /j.fv Atyv-iTTov^ iir' AXyvirTov /xfv Flagg 16 Sk 
tV] tV S' Flagg 17 i\ef7v S vulg. : idfXetv FY 23 ou 
SA: Ka\ vulg. 24 ^evots A, cf. schol. p. 232, 23 Sta twv ^evuv : 
^evovs S vulg. 'EKArivwv O : 'EWriviKwv S vulg. KpaTTiffavTes] 
KparriaovTes A corr. rec, Dobree 25 virdpxov<rtv SA: «(Vi 
vulg. [i87] AHMOS0ENOTS [xiv 

8' (Kelvos ovK aveXcbv ^jLtas eir' ctAAots €tmt, aWa ixakKTTa 
fxkv TrdvTaiV, el 8e jxr], twv y' VTiap^ovTdiV hovXoiv kavT^ vvv 
dpy^etv. 

33 Et Toivvv rts oterai Qrfjiaiovs ecrecrdaL jxtT €K€lvov, ea-TL 
[xkv x^^f^os 77/305 i;/jias 6 Trept tovtu>v Ao'yos' 8ia yap to 5 
fXLaelv avTovs ovb^ dv dXrjOes ovbev ribecos dyaOov Trepl avTdv 
dKovcratTe' ov \xi]v dXkd hel tovs Trepl Trpayp.dTMV jxeydK(av 
a-KOTTovvTas p.r]heva crvp.(f)epovTa Xoyt(Tp.ov TtapaktTrelv htd 
ixr]hep.iav Trpoipacrtv. eyco Toivvv oTp.at to(tovt dTte\etv 
©ril3aiovs tov /xer' eKeivov ttot dv ekdetv eirl tovs "Ek- 10 

34 krjvas, 6}(rTe TTokkStv av \pr]p.dT(jiV, el e\otev hovvat, TipiacrOaL 
yevecrdat Ttv avTots Katpov ht ov Tas -npoTepas dvakvcrovTat 
TTpos Tovs "Ekki]vas d]xapTias. et 5' dpa TTavTaTTacri rts 
ovro)? oterat (f)va-et hvaTvxets &r]ftaiovs elvat, eKelvo ye 
briiTovOev aTTavTes eTria-TacrOe, ort &rij3aioL)V TdKeivov (f)po- 15 
vovvTcav, dvdyKTj tovs tovto)v e\9povs Ta tS)V 'EAA^/fcoy 

r-jgg-] (t^povelv. 

-c 'Hyou/xat Toivvv eyo) TavTr]v Tr]V Ta^tv tov htKaiov Kat 
tovs ixeT avTrjs ovTas KpeiTTovs tS)V TrpohoTwv Kal tov 
(iapfidpov eaeaOat Trpds diTavTa. o)crT ovTe (})0l3etadai ^)///t 20 
belv TTepa tov ixeTpiov, ovd^ VTToyOrivat iTpoTepovs eK(j)epetv 
Tov TTokep.ov. Ka\ ixi]v ovhe tS>v dkkoiv ovbev' dv et/coVojs 
36 ^Ekkr]vo)v (poliiiOevTa tov TTokefxov tovtov 6pS>. rts ydp ovk 
olbev avT&v ort, re'cos ixev Kotvov eyOpov eKetvov VTretkr^^oTes 
b)ixov6ovv dkkrikois, irokk&v dyadS)v ^iaav Kvptot, eTTeth-i] he 25 
<j)ikov avTov vopiia-avTes avTo^ts VTTdp\etv TtepX tS)V Trpds 
eavTovs btr]vex6r]crav btacf^opcov, dcr^ av ovhe KaTap^aptevos evpe 
Tts avToXs, T0(ravTa TTeirovOacrt KaKd; et^' dv r) rvyrii Kal 

2 iJL-f}, tZv 76 A : ix-{\ ye, rOiv S vulg. 6 ov^\v om. vulg. : add. 

S A ou5' post T]Ziws add. codd. : del. Dobree tv ante ayadhv 

add. vulg. : om. S A tj post ayadbv add. vulg. : om. S A 

12 avaXixrovTai S vulg. : SiaKixrovTai. S yp. Y F 20 airavTa 

G. H. Schaefer, cf. xxxvi 50 : airavTas codd. 24 Te&is S A' B 

corr. , Suidas : '4ws vulg. 27 bia<p6p(DV Vind. 4 Vat.'': Sia<popuv S 

vulg. &j/ ouSe] oii5' hv Tournier xiv] nEPI Ti2N ISTMMOPmN [188] 

t6 hatjxoviov (piKov fxev aXva-LTeXrj, (Tvix(f)4povTa 8' k^Opov 
eju,0art{et, tovtov Ty/xeis (pojScaixeOa; jurjSa/xws* aXXa ixrjb^ 
abiKwpLcv, avTutv rjix&v eiV€Ka Kal r^s tS>v aWcav ^E,W7]vcov 
Tapa)(i]s Kal aTna-Tias' eTret et y' ojxodvixabbv ^v ix€Ta TrdvToov yj 
5 eTTi^eV^at ixovio, ovb^ abiKelv rjixas eKelvov ahiKrjiC av eOrjKa. 
eTTeihi] 8e tovt ovx ot/TO)? exet, 0vAdrreo-^at 0rj/;it helv /u.?) 
TTp6(pamv h(^ixev ^acnXet tov tol hiKat VTcep tQv aXXcov 
'EXXi]Vcov ^r]T€iv' r](TV\Cav ixev yap eyovTUiV viicov vttotttos 
av etrj tolovtov tl TTpaTToov, -noXeixov he TTOLr^crajxevcov iTpo- 

10 Tepoiv eLKOTois av hoKOLT] hLCL Tr]v TTpbs vixas eyOpav tols 
dXXoLS (fyLXos elvaL (SovXecrdaL. fxr] ovv e^eXey^r]6^ ws KaKu^s 38 
e^et Ta 'EXXrjVLKd, (rvyKaXovvTes ot ov iTeLO-ovTaL, Kal TToXe- 
IxovvTes OT ov hvv^crea-Oe' dXX^ ^X^^' rjcrv\Lav OappovvTes 
KOL TTapacTKeva^opLevoL, Kal (SovXecrd^ diTayyeXXecrOai p.ev Trept [189] 

15 vilG>v TTpos (SacTLXea, ft?/ jua At" o)S dTTopovcrLV r) (f)OJ3ovvTaL 
7/ dopvf3ovvTaL TTdvTes [ol "EXXrjves Kal ^ AOrjvaloL], ttoXXov 
ye Kal hel' dXX^ otl, el ixev //.f/ rots "EXXrjaLV ofiotcos alcrypov 39 
riv To xfrevhecrdaL koX eiTLopKelv uxriTep eKeivci KaXov, iTdXaL 
av e7r' avTov vixels eTTopeve(rde, vvv he tovto ixev ovk dv 

20 TTOL-qcraLTe vpiG>v eveK avTwv, evyea^Oe be TTacrL toZs deols 
Tr]v avTr]v XafSelv iTapdvoLav eKelvov rfvnep Trore tovs iTpoyo- 
vovs avTov. KOLL TavT av eTTLrj crKOiTeXv avTS), ovk oAtycopw? 
vixds (iovXevofxevovs evpr]creL. e/c ixev ye tG)v TTpos tovs eavTov 4° 
TTpoyovovs TToXefxoiV crrjvoLhe Tr]v ttoXlv evhaLp.ova kcll ixeydXr]v 

25 yeyevr^pLevrjV, e/c be Trjs rjcrv^Las rjs rjye TTore, ovbep.Lds r&jy 

EX\r]VLbu)V TToXeoiv too-ovtov octov vvv vTTepaLpovaav. Kal 

lir]v KoX Tovs "EXXr]vas dpa heo[xevovs rJTOL tlvos eKOva-Cov 7] 

aKovaLov bLaXXaKTov, tovtov 8' avTov av olhe (pavevT avToXs, 

2 (po^dixfQa S A F Y O : (poPovfieOa vulg. 5 oj' post dSiKeTj/ add. 

FBYO: om. SA aStK€7v TjfiaT tKilvov secl. Blass iKuvov 

aSiKr]/).' h.v (dr]Ka S F B Y O : eBriKa tKuvov vulg. t2 ireiffovTai 

S F' Vind. i (cf. schol.) : TreiVeTe vulg. 16 ol "ZWvves Kal 

'AOrivaToi secl. Weil 01 ante 'A6rjva7oi. add. vulg. : om. SAYO 

25 ^j S : "^jv vulg. rroTi S F : rrph tovtwv vulg. : irpb tov Y O 

Syp. [iSg] AIIMO20ENOTSnEPI TflNSTMMOPmN [xiv 

(i TTokfjxov KLVOLT]. a)(TTe Koi yv()>piixa Kai iriaT avT(a Tutv 
aTiayyeXkovTOiV aKovetv ((TTai. 
41 "Iva b\ S) avbpes ^AOrjvaloL, fxi] p.aKpa kiav keycov €VO)(k(a, to. 
K€(pdkai SiV (rviJi[3ovkevoL) (^ipaaa^ diieLp.L. TTapa(rKevd(((T6aL 
jxiv TTpbs Tovs VTrdp^ovTas lx.6povs Kekevoi, dp.vv€o-daL 6e Kal 5 
fia(TLkia KCiL irdvTas, av dbLKelv eTrtxetpoifn, TavTT) ttj avTrj 
bvvdp.(L (pripil b€LV, dpx^LV 8e pLrjbevbs p.i^T€ koyov p.r]T epyov 
dbLKOv, Ta 8' epy' r]p.^v ottco? a^ta rwy TTpoyovutv t(TTaL 

(TKOTTeXv, 1X1] TOVS €TtI TOV jil]p.aT0S koyOVS. KCLV TavTa 

TTOLrJT^, Kal vpuv avToXs Kal tols TavavTLa TreLdovrrL (rvjxcfie- 10 
povTa Trpd^ere* ov ydp opyL^lcrd' avTols vcrT^pov, vvv 
dfxapTovTes. 

I To. ante rwv add. A Y : om. S vulg. 2 ayye?0^6vT(i)v A 

3 \iau ante \iywv S : post Xeyuv cett. 6 avTTJ om. vulg. : add. 

S solus 7 fiijSevhs . . . aSLKov^ fort. ij.T)Sevhs aSiKov fii)Ti \6yov 

/ut)t' fpyov Weil 9 (rKoire^v S A : crKOTr(t>fj.ev vulg. 1 1 opyteTffde 

S A : opyiaOriffeade vulg. 
In S subscriptum 

nEPI THN STMMOPinN 

H H H ra A A A 

A (i. e. StwpdwTai) XV 
THEP THS POAinN EAET0EPIAS [190] 

TnO0E212. 

Tov a-vfXfxaxiKov KXrjOivra 7rdAe/xov rjpavTO Trpos AOrjvaLovi 
Xioi Kttt PdStoi Ktti Bu^avTtoi, TTporepov /i,ev atTwv vTrrjKooi 
yeyovdre?, rdre 8' dXAT/Aots crvjx/Aa^tav 7r€7roir]fji€voi Kara twv 
^AdrjvaiOiV. yetVoves 8' ovTes ot PdStot t^ K.apia Trpos rov 
5 TavVijs vTrap)(ov Mavo-wAov otKettos ^X^"' e^dKODV. 6 8e kct 
oAiyov TTto-Terd/Aevos t^Tr' atiTtuv iTri^ovXrfv KaTa tov ^rjfj.ov 
o~vv€(TTrj(7aTO, Kol Tr]v SrjfjiOKpaTiav twv PoStwv ct^eAdyaevos 
oAtyots Tots SwaTWTepots ttjv TrdAtv KaTeSovAwo^e. crvfJL/SovXevei 
TOLwv 6 ArjfjLoa-Oivr]^ fxrf Trepiopav TavTa, dAAa f3or]$eLV tw 
lo ^rjfxoi Twv 'PoStwv, (rvfjL(f)ep€LV Aeywv TOts A$r]vaL0L<; to Sr]fX0Kpa- 
T€Lcr$aL Tas TrdAets. et 8' r]hLKr]Ka(TLV r]fia<;, (firfaiv, PdStot, dAAa 
TrpeVov eo"Ttv ^/xtv Kat o-v'vr;^€S to Kat tovs AuTn^o-avras Tt twv 
'EAAt/vojv eAeu^epovv Kat fxrf fxvr}(TLKaKeLv afxaprrdvovcrLV ets t^^v 
TrdAtv. 

15 Olfxai belv, w avhpe^ 'AOr^valoL, Trepl TrjXLKOvrcov fSov- 
kevofxivovs btbovaL TrapprjcrLav kKaaTi^ tG>v (rvix^ovXevovToiv. 
eyo) 8' ovSeTTWTTO^' rfyr^crdixriv xctAeTTOi' to 8t8a^at Ta ji^XTtcrO^ 
vjuas (ws yap eiireii^ clttX&s, aTravTis vTiapyiLV iyvooKOTes [iQl] 
fxoi boKelTe), aXXa to Treio-at TipaTTeLv TavTa' iTreibav 

20 ydp Ti 8o'^7/ Kat \l/ri(f)Lcr$i], tot Xctov tov itpayOifvai 
d7re'xei ocrovTrep irplv bo^at. ^cttl fxkv ovv tv &v eyoj 2 
vofXLCoi ■yapiv v/xds rots ^eots 6(j)€LXetv, t6 tovs 8td r^i; 
avroiii' vjBptv vfxlv TroXeixTfcravTas ov TrdXat vvv iv vixiv 

6 irio-TeuJ/tej/os] irtKTBfls FB (pro Trio-TeueeJs) §§ 1-2 = Prooeni. 

xxvii 17 rh om. vulg. : add. S A 18 virdpxeiv ante e^i/cc/cjTes 

S et Prooem. : post iyvcoK^Tes vulg. 20 t($t€ J'o'oi' S et Prooem. « 

TocrovTov vulg. S yp. : T^re too^oOtov A 21 ev S vulg. : om. 

Prooem. : e| A [igi] AHMO2i:0ENOY2 [x V ixovoLs T?}s" avTU)V (TWTripLa^i ex^'^ '''^'^ eA7rt8as\ a^iov 8' 

2I " Ji(rd7Jvat tS» TtapovTi Kaipai* (rvp.jBija-cTaL yap vpHv, kav h XPV 

A i> ftov\ev(r)](TO^ vTTip avTov, Tas Trapa tG>v hta^aWovTOiv Tr}v 

ttoXlv T]p.(av (3\a(r(()ripi.La'i ^pyio pL€Ta b6^r]s KaXfjs aTToKxKra- 

3 (rOaL. ] T]TL(X(ravT0 p.\v yap ///xas €TTL(iov\eveLV avTols Xtot /cat 5 
Bv^avTLOL Kal 'Po8iot, Kat 8ta TavTa (rvve(rTr](rav e^' ?7;jia? 
Tov T^XevTalov tovtovl 'nokep.ov (f)avr](T€TaL 5' 6 fxkv TrpvTa- 
vev(ra<i raSra xat Tretcras MavtrcoAo?, ^tAos etmt (f)d(rK(DV 
'PoStcoi', rj/f ekevOepLav avTdv d(f)i]py]iJ.evos, ol 8' diroheL^avTes 
eavTovs (rvpipidxovs Xtot Kal Bv^ayrtot rot? dTvyi'i]xaaLV av- 10 

4 Twi' 01) jBelioriOi^KOTes, v)u.ets 8', ovs e(f)oj3ovvTo, p.6voL t5)v 
TrdvTcov TTJs (T(x)Tr]pLas avTols aLTLOL. eK he tov TavO' v(j)^ 
aTTavTdiV 6(j)0T]vaL 7T0Lrj(reT€ tovs ttoAAoi»? ev aTrdo-aLs rat? 
TToAeort TOVTO TTOLeHa-Oat (tv\i^oXov ttjs avT&v (rcDTr^pCas, eav 
v]uv S)(n (^tAof ov pLelCov ovhev hv vpuv yevoLT dyaOov, 7/15 
Trapa TTdvToiv eKOVTCDV dvviroTTTOv rvxe^LV evvoias. 

5 ©au/jta^oj 8' ort tovs avTovs opS) VTTep piev PuyvTrrmv 
TdvavTLa TTpoTTeLV jia(TL\eL ti]V ttoKlv TTeiOovTas, vTTep he tov 
'PoStojy hr]]j.ov (^ojiov]xevovs tov dvhpa tovtov. KatTOL tovs 
piev "E\\r]vas ovTas aiTavTes La-a(rL, tovs 8' ev tt) dpxfj tt) 20 

l ^Kelvov ]xep.epL(rp.evovs. o7p.aL 8' vpi.S)V p.vr]p.ovevei.v eviovs, 
OTL rjVLK e^ovkevecrO^ vTrep tS)v ^acrLkLKm', TTapekOcav TTpiaTos 
eyo) 7Tapr}ve(ra, o1p.aL he kol p.6vos i} hevTepos elTTelv, otl ]xol 
a-OLXJipovelv av hoKeue, el ttjv 7Tp6(f)aa-LV Tijs TrapacrKevijs /x?/ 
Ti]V TTpos eKelvov exOpOiV iTOLol^rOe, dkkd TTapacrKevd^oLo-Oe 25 
p.ev TTpbs Tovs VTTdpxovTas exOpovs, dp.vvoLa-Oe he KdKelvov, 
edv vp.ds dhLKelv eiTLxeLpf]. Kal ovk eyoo p.ev eXiTov TavTa, vjxlv 
8' ovK ehdKovv opOQs keyeLv, dkkd Kal vpuv ijpeaKe TavTa. 

7 aKoAou^o? TOLVVV 6 vvv kdyos ecrTL p.0L ro) T^Te pr]OevTL. 

3 inrep vulg. : Trep) SA 10 otux^M'"''''"'] a.Tvxri(ra(Tiv AF 

19 aiiThi' ante dvSpa add. vulg. : om. S solus 22 uirep S A : irfpl 

vulg. 23 6701 post TTpuTos S B O : ante ■KpuTos vulg. koI ante 

n6vos add. vulg. : om. S 24 So/ce?Te S O : SoKo^Tf vulg. 

25 Troio7<T9e vulg. : TroiflffOe S A 26 d^vvonr^e vulg. : a.fi.vff(Tdf S 

27 flirov ante TavTa S : post toCt« vulg. 0" xv] nEPI TH2 POAmN EAET0EPIA2 [192] 

eyci) yap, ei /3a(riAevs Trap' avTov ovra /xe (rviJ.[3ovXov Troioiro, 
ravr' ay airoi 'napawio-anx direp vpuv, vTrep juey rcSi' avrov 
7roAe/u.ety, eay rts emyriairat rStv 'KWrjVMV, (Hv 8e p.-\]o'kv 
avTU) TipocrriKU, tovtoov jJir^b' avTtTTOLeXaOaL ti^v apyjfV. et /u.ei' 8 
5 ovv 6X(tis kyvdiKaT , w avhpes 'A^j;ratot, oo-toi' ai^ /Sao-tAevs 
iyKpaTijs y4vr]TaL (f)6(X(ras ?/ T:apaKpovcrap.€v6s TLvas t&v kv 
Tals 7ro'Aeo"i, TTapayoipiiv, ov KakSis iyv(OKaT€, (us eyo) KpCvoo' 
el 8' vTrep rwj' 8tKata)y /cat TroAe/xeti', ay roi;rou 8e'j/, /cat 
7rao-)(eti' ortoCi' oteo-^e \prjvaL, irpGiTov ^xkv vpXv rJTTov Sej/o^et 
10 TovToov, oo-o) av juiaAAoy eyi^coKo^res r/re raiSra, eTret^' a 

7TpO(rriK€L (f)p0V€LV b6^(TC. 

"Otl 8' ovSet' KaLvbv ovt eyo) Ae^yco yw KeAeT^coy *Po8t'ov? 9 
eAeu^epoiSi', ov^' vpiels, av ireLadiJTe p.0L, TTOLrjcreTe, t&v yeyevri- 
fj.ev(ov vp.as tl Kal (rvvevr]vo-)(6T(i}V vTTOiJ.vrja(o. vpLUS e^e- 

15 TT€pi.\}faT€ TLpi60€6v TTOT, S) oivbpes ^AOrjvaloL, fio-l]6ri(TOVT 
^ApLofSapCdvi], TTpo(rypd\l/avT€S rw y\fr]^LO-p.aTL ' ju?/ Avorra 
ras o-TToySas Tas Trpos tov jSa^rLXea.^ iboiv 8' eKeti^o? tov 
piev 'ApLo/Bap^dvrjv (pavepQs dcfieaT&Ta /3ao-tAe'co9, ^dpiov 8e [193] 
(f)povpovpi€vr]V VTTo KvTTpodip.Lbos, ov KaT€crTr](r€ TLypdvrjs 

20 o /3aa-tAe'ci)S VTTap\os, tS> piev aTTeyvci) /u?/ l3orj6€LV, ti]v 8e 
TTpoo-Ka^eCdjJievos Kal fior]6r](Tas r]k€v6ip())(rv Kat /^e'xpt ti]s 10 
Tr]]xepov 57/xe'pas oir ykyovev 7ro'Ae/xos 8ta raC^' V)ua'. oi yap 
6]xoL(i)S oiibels virep re tov TrAeoi^eKretf 7roAe/x?/o-etei' ay Kat 
rwy eavrou, aAA' TVTrep /jtey oiv eAarroCyrat p.e'xpt tov 8waro{) 

25 TTciz^re? TToAe/xouo-ti^, V7rep 8e roi3 7rAeoi'eKreti' ov)(^ ovto)s, dAA' 
((pUvTaL fxiv, kdv tls ea, kdv 8e ko)\v6&(tlv, ovbev r]bLKi]KivaL 
Tovs kvavTL0)6ivTas avTols riyovvTai.. 

"Otl 8' ov8' av kvavTL0)6r]vaL ]xol hoKeX r?/ 7rpci^ei ravTi] 11 
z^vy ^ApTcixLcTLa TTJs 7ro'Aeco9 ovo-T/s e7rt rwy TTpay]xdTO)V, p.LKp' 

2 Toi/r' Baiter : toCt' cocld, 6 i^ S A : Koi vulg. 8 76 

post virfp add. vulg. : om. S solus 9 otiow S A : driovv Uv vulg, 

10 Uv ante ixaWov S A F Y O : post fi.a.\\ov vulg. 17 rJ»;/ ante j3a- 

(nA.€a om. vulg. : add. S A, cf. xiv 2 20 ^u); om. A 21 Porjdriffas 
S A Y : iro^e/j.^cras vulg. 24 Sv eAoTTOuj^TO»] St» &c i\aTTa>VTai 

Stobaeus Flor. liv 33 [193] AHMOS0ENOTS [xv 

aKov(TavT€9 (TKOTTeiTi €iT opOw^i Xoyi^o\xai TavT 6tre y.r\. 
eyo) voiii^ix), TTpaTTOvTos p.\v ev AiyvTTTio Trdvd' ws wppiriK€ 
/SamAeco?, (T(\)6hp hv 'Apre/itcriay TTCipaOrjvai Tr€piTTOLTJ(rai 
'Pobov avTQ), ov TTJ l3a(rL\€(i>s €vvoia, dWa tS> l3ov\€(r6aL 
TT\.r\(yiov avTrj^ bLaTpil3ovTos €K€ivov jxeydkrjv €V€py€(TLav 5 
KaTadicrdaL Trpo? avTov, lv* ws ot/cetorar' avTijv d77o8e'x^rai' 

12 TTpdTT0VT09 8' («)? k€y€TaL, Ka\ bLl]p,apT1]K6T0S OtS €TT€)(€ipr)(T€V, 

r]y€L(T6aL Tr]V vr](TOv TavTr]v, oiT€p €(ttlv, dWo fxkv ovb€V 
hv etyat /3ao-tA.et XPW^I^W ^^ ^4^ TrapovTL, rT/s 8' avr^s 

dpxrj^ €TTLT€L)(J.(T]ia TTpbs TO jlttjS' ortOUl' 7TapaKLV€Xv. U>(TT€ fJLOL lO 

SoKet /xaAAoi' av vjuas exetr jiat) (^avepGiS avTrjs ivbovcrrjs, ?/ 
[194] 'Keti^oi' Aa^ety ^ovk€(T6aL. ot/jiat /xey 022; oii8e ftor]6r](r€LV 

13 avr?/y, ay 8' apa rotTO ttoi^, (^avkoiS koll KaKois. eTret Kat 
ftacTLkia ye, o rt /xey TTOLr]cr€L ]ia At" ovk 01» et7rot/x' eycoy 
0)? oiSa, ort ]X€VTOL (TVjX(f)€p€L Trj TT6k€L bijkov rjbrj y€V€(TdaL 15 
7t6t€p' dvTLTTOLi]a-€TaL r^? 7ro'Aecos rj/s 'Pootcoi' ?/ ov, tovt 
hv l(T)(vpLcraLpir]v' ov ydp vTT€p 'Pobicov f3ovk€VT€ov, OTav 
dvTL7T0Lr]TaL, ]x6vov, dAA' viTep r]]xSiv avTutv Kal T(av TTavTOJV 
'Ekki^voov. 

14 Ov ]X1]V ovb^ dv €L bC aVTWV €X)(0V Tr]V TTokLV 01 VVV OVT€S 20 

€V avTrj 'Po'8toi, TTapfiV€(T dv v]xlv tovtovs €k€cr6aL, ovb' et 
TTavd' v7TLa")(yovvd^ v^xiv 7T0Lr](T€LV. opQ ydp avTovs to /xey 
■jTp&Tov, 0770)9 KaraAwcDCTt Tov brj]xov, iTpoakaftovTas TLvds 

t5>V TTOkLTCdV, €TT€Lbl] b€ TOVT €TTpa^aV, TTdkLV €Kf3ak6vTaS 
TOVTOVS' TOVS OVV ]Xl]b€T€pOLS TTLCTT(aS K€Xpr]pi.€VOVS Ovb^ dv 25 

15 v^xlv /3e/3atov? i]yov]xaL y€V€cr6aL (TV]X]xdxovs. Ka\ TavT 
ovb€TT(j)TiOT ^Xttov dv, et T(o 'Pobioov 8?//x<j) ]x6vov r]yov]xr]V 
crv]X(\>€p€LV' ovT€ ydp TTpo^€V(a t5)V dvbpSiV ovt Ibiq ^€V0S 
avTdv ovbeis kcrri ]xol. ov ]xr]v ovb^ et Tavr d//^o'rep' r]v, 

2 ois S A B Y O : tfer' vulg. 7 ofs] ol ?> g Uv om. vulg. : 

add. S A Y 14 Trore post fx.ev add. vulg. : om. S A 16 avTt- 

iroieiTai Blass coll. schol. 17 '6Ta.v S : h.v vulg. 18 rcij' ante 

iravTwv S : post irdvTwv cett. 27 ovScirdTroTe S A ; ovSfiroTe vulg. 

28 7rpo|eva) S A F Y : npS^fvos vulg. xv] nEPI THS POAIIZN EyVETOEPlAIS [194] 

et fxi] (TviJ.(p€p€LV vfj.LV rjyovjxriv, elTiov av, cTret 'PoStots ye, et 
otoV re ToCr' etTrety rai crvvayopevovTL r?) frcorijpta avTu>v, 
avyx^aLpoj Tti)v yeyeyrjju.eVcoz;. roC KoixLaaadaL yap to, vjxeTep 
vpuv (pdovifcravTes ti]v kavTcav kkevOepLav aTToXo^X^KacrL, Kal 
5 Ttapov avTOLS "EAAryo-t Kat jBekTLoaLV avTcav [v[uv] ef to-ov 
crvfiixayuv, ^ap^apoLS Kal bovkoLS, ovs ets ra? dK/307To'A.ets 
TTapelvTaL, bovksvovcrLV. okCyov 8e 6e'a) kiy^LV, kav avTols 16 
i5/i,et? e^eA^o-Tjre jSorjOijcraL, o)? Kat o-weyrjz^oxe raCr' avTols' [195] 
eS /y.ey yap TrpaTTovTes ovk ot8' et Tior' ay eS cPpovrjcraL 

10 rjdekrjcrav, ovTes 'Po'8tot, epyw 8e TTeLpadh>T€s Kal bLbaxOevTes 
OTL TTokko)V KaK(av 7] cLvoL aLTM Tols TTokkols yLyV€TaL, Ta)(^ 
av, et TV)^oL€v, (TOicfypovecrTepoL iTpbs tov koLirov tov y^povov 
yevoLVTo. tovto 8' ov ]XLKpav uxpikeLav aiiTols rjyovfxaL. 
(pr]]/! bi] \prjvaL TTeLpacrdaL (T(a^€LV tovs avbpas Kal /x?/ 

15 pLvrjcTLKaKelv, iv6vfxov]i€Vovs otl iTokka koX v/xets vtto to^v 
e-TTLj3ovkev(TavTMV i^r]iT(XTr](T6e, c5y oiiSei^os ai^rot 8owat StKrji; 
bUaLOV av elvaL (f)r]craLT€. 

'Opare 8e KaKeti'', co avbpes ^AOrjvaloL, otl TTokkovs vfxels 17 
TToke]xovs TTeTToke[xr]KaT€ Kal iTpbs br]]xoKpaTLas Kal TTpos 

20 6Atyap)(ia?. Kat tovto fxev to-re Kat avToi' akk viTep Stv 
TTpbs kKaTepovs icrd^ v]xlv 6 TTokefxos, tovt^ to-cos vfx&v ovbtLS 
koyi^eTaL. VTT€p tlv(ov ovv i(TTLv; TTpbs pikv Tovs br]]xovs r] 
Trept T&v IbLOdv kyKkr]]xaT(av, ov bvvr]6ivT(»v br]p.o(TLa. bLakv- 
cracrdaL ravTa, 17 Trept yrjs ]xipovs r) op(x>v r] (f)LkovLKLas r/ Trjs 

25 r]y€]xovLas' TTpbs 8e tcls 6kLyapyJ.as VTTep /xey tovtoi)V ovbevos, 
VTTep bk Trjs TToAtreias Kat r^s ikevdepCas' coo-r' eycoy ovk 18 
av OKvrfcraLfx etTrety fxakkov r^yeicrdaL a-vfx(f)ip(LV br]]X0KpaT0V- 

2 avTSiv post awrripia. codd. : ante (XvvayopivovTi. Tournier 5 ii/xlv 
post ouraij' S A : ante avTuv vulg. : secl. Tournier 7 Se om. S 

9 ei iroT &i/ S A Y : elf ttot' vulg. : &i/ elf ttot' Herwerden 12 rhv 

S A F' : Th vulg. 13 /j.iKpav w(p(\eiav avTo7s S A : fiiKphv 

avTo7s oii(pi\rj/jLa vulg. 17 SiKaiov S vulg. : Si/caio: Vind. i 

solus 19 iro\ffjLovs ante iTe-iro\e/j.7}KaTe S solus : post TreTroAe- 

M^fare vulg. 24 (pi\oviKias Blass : <j)tA.oj'€i/cias S A : (pi\oTtfj.ias 

vulg. 

DEMOSTH., VOL. I. 12 [195] AHMOISeENOTS [xv 

fxivovs T0V9 "EkXrjvas B.7TavTas TToXefxeiv vyXv i] okiyapyov- 
ix^vovs ^tAous ctyai. Trpos ixcv yap ikevOepovs ovTas ov 
XaAeTTWs av clprivriv vixas iroiriaaaOai vopiCCoi), 6tt6t€ jiovkri- 
BiirjTf., TTpos 8' oKiyapxovixivovs ovbe rfiv (f)i.\Cav aa(f)a\rj 
voiiC(oi' ov yap ecr^' ottcos 6\CyoL ttoWoIs Kal Cv'^^^'''^^ 5 
apx€LV Tols ixeT iariyopCas Cw flPVH-^^o'-^ evvoL yivoivT av. 
L*9"J ©aufxd^o) V et firj8eis viiCiV iiyiiTai XCu>v 6XLyapyoviiiv(ov 
KOL MiirtAr/yatojr, Kat vvvX 'Pootcui' «at iTavTojv avOpdiiTojv 
6XCyov bio) kiy^LV ets TavTriv ti^v bovXeCav viTayop.ivo)v, 
(TvyKLvbvveveLV tl rriv TTap" thjllv iroXLTeCav, /xjj8e KoyC^^TaL lo 
tovB' otl ovk ^otlv ottcos, et 8t' oAiyap)(tas aTTavTa (rvcrrTj- 
crerat, tov TTap vpuv biipiov edo-ovaLV. icracrt yap ovbivas 
aWovs 7T<x\lv ets ek^vOepCav {av) to, TrpayixaT e^dyovTas' 
66€V bri KaKov avTols av tl yeviadaL Trpo^rboKwcrL, tovt^ 

20 dreAeii' iBovXricrovTaL. tovs ju.ei' ovv dXXovs tovs dbLKOVVTds 15 
rtyaj avT(ov tG)V KaKQis tt(.ttov66to)v €)(6povs riytlrr^aL \pry 
Tovs 8e Tas TToXLTeCas KaTaXvovTas Kal /xe^to-rdrras ets 6Xl- 
yapxCav kolvovs ix^P^^^ iTapaLVOi voixCC^iv aTTdvTO)v to)V 

21 iXevdepCas iTTL6vpi.ovvTO)V. €7T€LTa Kal bCKaLov, o) dvbpes 
^A6rivaloL, briixoKpaTovixevovs avTovs TOLavTa (f)povovvTas 20 
(f)aLV€(T6aL TTept tQv aTvxpvvTo^v biiixo)V, oldiTep av tovs 
dXXovs d^L(ocraLT€ (fipovelv iTCpl vix&v, et 7Tod\ /mt/ yevoLTo, 
tolovto tl (Tvix^aCri. Kal yap et 6tKatd rts (f)ri(r€L 'PoStous 
TTeiTov6evaL, ovk e7rin/8eto? 6 KaLpbs €(piia-6rivaL' 8et ydp tovs 
evTvxovvTas Trept T(av dTVxovvTO)v dei (f)aCve(r6aL rd /3e'A- 25 
Tia-Ta ^ovXevopiivovs, eTretS^irep dbriXov t6 ixiXXov aTraa-Lv 

dv6p(j)1T0LS. 

4 Tovs post Se add. vulg. : om. S A 5 TroWoi^'] ro7s noWols 

G. H. Schaefer 13 hv addidi (vel, si mavis, post oi/Sevas) 

e^dyovTas S : e^ayaySvras A : eira^dvTas Y : h.v eTravd^ovTas vulg. : 
eiTavd^ovTas Bekker 14 tovt' SA: tovtovs vu\g. 15 &\\ovs 

Tovs vulg. : dWovs S : &k\ws Blass 16 xpV om. S' 21 &j/ 

om. vulg. : add. S A 22 a^iwcraiTe] a^iwa-eTe codd. 23 toiovto 

del. Dobree, cf. Prooem. xxii 2 23-24 ei . . ■ ovk eViTTJSeios S vulg. : 

ou5' el . . . eiTiTTjSetos A 23 (pijaei. S : (priaeie O : tiv <pT}(Teie vulg. 

26 fiov\evof).evovs S vulg. : fiov\ofj.evovs A Y corr., cf. § 22 xv] nEPI TH2 POAIXIN EAET0EPIA:£ [196] 

'Akovco 8' eyo) TroAAa/cts ivravOl Trap' v\xiv tiv&v XeyovTCdv 22 
0)9, 6t T^TVx^jjcrev 6 bfj^os 7;ju&)y, o-vve(3ovk-q6rj(rdv tlv€S avTov 
(TU)6i]vai' Siv eyo) fxovoov 'Apyetcoi' ey ro) TrapovTt ixvrjcrdrj- 
a-ojxai ^payy tl. ov yap av Vfxas ^ovkoL\xr]v, ho^av €\ovTas 
5 Tov (TcaCeLV Tovs CLTVXOVVTas aet, x^ipoi;? 'Apyeicov €V TavTrj [197] 
ttJ TTpd^eL cjyavijvaL, 0% ywpav ojxopov tjj AaKebaLjxovmv 
olKOVVTes, 6pS>vTes e/ceiyou? yijs Kal 6aXdTTr\s dpypvTas, ovk 
dTT(aKvr\(Tav 01/8' i(f)o(3T]6ri(Tav ewotKw? vixlv ^xovTes (f^avrivaL, 
dXXa Kal 7rpe'(r/3ets ikdovTas eK AaKe^at/ioi^o?, ws (pacTLV, 

10 e^atTTjcrorTcis Ttras Twy (f)vydb(x)V tuiv vfxeTepojv €\j/r](j)LaavT0, 
eav jxri 7rp6 //Atou 8wtos aTraAAciTTcoyTat, TroAe/xtous Kptvctv. 
(Tt ovk aicrxpdv, Si dvbpes 'A^rjyatot, et t6 ixkv 'Apyetcov 23 
7:Xt]6os ovk €(f)o(3r]6y] Tr]v AaK€baLixovLO)v dpyr\v kv €K€lvols 
Tots Katpols ov6e Tr]v p^aixrjv, v/xets 6' cJ^i^Tes 'A^rjratot /3czp- 

15 fSapov dv6pot)7rov, Kal TavTa yvvatKa, (f^oj^^^^recrde; Kal ixr]V ol 
ixkv €yot€V dv etTrety OTt 'nokkdKLs iJTTrjvTaL [vtto] AaKebaL- 
IxovLOdv, vpiels 6e z^ez^tKJ/KaTe /xey irokkdKts jSacTLkea, iJTTi^crde 
6' ovb' aTTa^ ovt€ Toiv bovko)V tS)v jiacTLkeo^s ovt avTov 
\€LVov' et ycip Tt ttov K€KpdTr]K€ Trjs TTokeoos fSacTLkevs, rj 

20 TOi»s 7Tovr]poTdTovs t5)V 'F,kkr]VO)V Kal TTpoboTas avT&v XPV' 
fxaaL iretcras ri ovbaixSts aAAcos K€KpdTr]K€V. Kal ovbe tovt 24 
avTO) a-vv€vrivox€V, aAA' a/x' €Vpr]CT€T avTov Tr]V Te TToktv 
bia AaK€batixovLO)V dcTdevrj TTOtr^cTavTa KOt irept ttjs avTOv 
/SacrtAetas Kti^^vrewayTa 7rp6s Kkeapyov Kal Kvpov. ovt 

25 ovv €K (pavepov KeKpaTrjKev ovt e7rt/3oi;Ae{5crat crvv€vr]VO\€V 
avTu». 6p5) 6' vixS)V kvLOVs ^LkLTnrov ixkv <u? dp ovbevos 
d^Lov TTokkdKLs 6kLyo)povvTas, ^acTLkea 6' <w? lcTyypov €)(6pov 
ols av TTpo€kr]TaL ^o^ovp.€VOVS. et 8e tov ixkv d)S (f)avkov 

2 d Srjiios S A: 71 ir6\i^ vulg. (rwe0ov\-fi6r](Tdv Dobree : (rvve0ov- 

\(vdriadv S vulg. avrhv S A : auTr;^' vulg. 5 aTvxovvras S A : 

o.TvxV(TavTas \rulg. 7 Spxo^^Tas S vulg. : KpaTovvTas A 11 Svvtos 
S : Svvovtos vulg. Kpiviiv Cobet 16 uTrb secl. Benseler 

18 ovTi Tuv vulg. et Bekk. Anecd. : uirb twv S : oiiO' uTrb tcSi' A Y 
post SouAtci/ add. toiv A Y : toO S vulg. ovr S vulg. et Bekk. 

Anecd. : 0^0' utt' A Y 22 dAA.' S^a A Y : dAAd fj.riv S vulg. 

12* [igS] AIIMOrSOENOTS [xv 

[198] ovK aiJiVVOvfxeOa, tQ) 8' ws (fyoftcpQ) TrdvO^ W7rei^o/xcy, jrpos 
Tivas, S) avbpes ^AOrjvatoL, TiapaTa^o^ieOa; 

25 Eicri 8c Tives, S» avbpes 'A^jji^atot, •nap' vplv beivoTaToi 
Ta biKaia Xeyciv virep tmv a\X.o)V irpos vjms, ols irapaive- 
(raiix av (yoiiye too-ovtov jjlovov, VTrep vixoiv irpos tovs akXovs 5 
Ci^Tflv TCL hiKaia XiyeLV, IV avTol tcl Trpoa-qKOVTa irpaiTOL 
(\)aivm'TaL iroLovvTes' oj? eor' aTOTtov TiepX twv olko.lo)V v/xa? 
hLhdaKeLV avTov ov bCKaLa iroLovvTa' ov ydp (o-tl bUaLov 
ovTa T!oXLTr]v Tovs Kad^ vp.5iv Xoyovs, dkka ixi] tovs vrrep 

26 vpiQv €(TKe(f)9aL. (p^pe yap Ttpos 6eQ>v rrKOTtclTe, tl 87/7707' 'iv 10 
Bv^avTLio ovbeLS ia-6^ 6 bibd^o^v iKeCvovs /x?) KaTakaixftdveLV 
X.a\Krib6va, rj /3ao-tA.ecos ix€V krrTLV, eCyeTe 8' avTriv vixels, 
eKeCvoLS 8' ovbaixodev Trpoa-riKev' ixribe ^rikvixftpCav, tt6\lv 
vix€T€pav TTOTe (Tvp.ixayov ova-av, ws avTovs a-vvTeXri ttol€lv 
Kal BvCavTCoyv 6pC(eLV Tr]V tovtohv \o)pav Trapd tovs opKovs 15 
Kai TCLs (Tvv6r]Kas, ev aXs avTovoixovs Tas ir^XeLS eTvaL 

27 yeypaiTTaL: ovbe MavaoiXov (m'Ta, ovbe TeXevT-qaavTos 
CKeCvov Ti]v 'ApTeixLaCav ovbeCs ea-d' 6 bLbd^ojv ixr] KaTa- 
Xaix^dveLV Koiy Kat 'Po'8oi' KaX dXXas eTepas TidXeLs EAA77- 
vCbas, S>v (BacTLXevs 6 \eCvo)v beaTTOTris ev rats crvv^i^KaLS 20 
aTTeaTr] rots "E\A?jo-t, »cat 7rept &v ttoXXovs KLvbvvovs Kal 
KaXoiis dycavas ol KaT eKeCvovs tovs xp6vovs 'F,Xkr]ves 
eiTOLr^aavTo. el 8' dpa Kal XeyeL tls dix(f)OTepoLS avTols, 

28 ctAA' ot ye TTeLa6]xevoL tovtols, o)s eoLKev, ovk elcrCv. eyo) 
be bC^aLov ixev elvaL yo/xt^co Ka^dyeLV tov 'PoStcoy brjixov ov 25 
ixi]v dXXd Kal el jut) bCKaiov r]V, oTav els a ttolovo-lv ovtol 

[199] l3Xe\j/o), 7Tpoai]KeLV oi/xat TrapaLveLV KaTdyeiv. 8ta tC; otl 
7TdvT0)V ixev, 0) dvbpes 'A6rivaloL, Ta Stxata 7rot€ti' o)pixr]K6TO)V, 

3 8e SAFY: Stj O marg. 11 5i5a|a!i/ SA: ZiSdffKwp vulg. 

13 ■Kpo(Tr\Kiv S : TTpoarjKd cett. 15 Bv^avriwv Dobree : BvCdvriov 

AF'B Y: BvCavriovs S 16 ras woKeis om. vulg. : add. SA 

17 Moi5(ra)\ot' ^tiJj/Ta S A : MavadKov ^wvtos vu\g. 19 &\\as^ iroWas 

Richards kripas ante ttSKhs S A : post ttoKus vulg. : secl. Cobet 

21 KLvSvvovs secl. Cobet 23 afj.(poT€pois avTo7s secl. Weil 

37 napaiVilv S A : irapatvf^rai vulg. xv] nEPI THS P0AIi2N EAET0EPIAS [199] 

alcrxpov fjixas [xovovs /x?/ ''OiXuv, aTravTuiv 8e tS>v aXXoiv 
oTvoiS abiKeiv bvvi](rovTaL ■napaa-K^va^ojiivoiV p.6vovs r]}xas to. 
hUaia TTpoTeiveadai, ixrjhevbs avTLkapi./3avofxevovs, ov biKaio- 
avvrjv dAA' avavhpiav riyovfxaf opu) yap airavTas irpos tijv 
5 Trapov(rav hvvap.LV Tbiv hLKaioiv a^Lovp.4vovs. Kal iTapdh€Lyp.a 29 
\^y€LV e\o} TOVTov TTacTLv vp.LV yvoipLp.ov. eLCTL avvdiJKaL 
rois "EXkrja-L [Strrat] irpos ^aaLkia, as eTTOU/o-a^' rj 7ro'Ai? r) 
r)p.€T€pa, as aiTavTa iyKO)p.Ld^ovaL, Kal p,€Ta Tavd^ vaTcpov 
AaK€haLp.6vL0L Tavras Stv hi] KaTrjyopovaL' Kav TavTaLs ov)(l 

10 TavTO. hLKaC dp.(f)OT^paLS oopLaTaL, twv \x\v yap IhLuiv hLKaioiv 
Tcav kv TOLS TTokLTeCaLS OL v6poL KOLvi]v Ti]V p.eTova-Lav ihoaav 
Kal tarjv Kal toIs dadeviaLV Kal tols la-)(ypols' rwy h 
'Ekkr]VLK(av StKatwy ol KpaTovvTCS opiaToX Tois rJTToaL 
yiyvovTaL. 

15 'ETreiS?; tolvvv vp.lv eyycojceVai to. hUaLa [Troteii'] VTTdp\€L, 30 
oTToys KOL TTpd^aL TavT^ e<^' vjxlv (.aTaL 8et aKOTT^lv. taTL 8e 
TavT, iav VTTok7](l)drJT€ kolvol TTpoaTdTaL Tf]s TTdvTOiV eAef- 
OepCas (IvaL. et/coVco? 8e' fxoL 8oKet xakeircaTaTOV vpuv elvaL 
TTpd^aL Ta h^ovTa, rot? p.\v yap dkkoLS cLTTaatv dvdpcaTTOLS 

20 et? dyoiv iaTLV 6 irpbs tovs TTpohi]kovs ixdpovs, oiv dv KpaTi]- 
aoiaLV, ovhev €p.TToho)V avToTs KvpioLS t&v dyaOStv ^lvaL' 
vp,lv h\ 0) avhp^s ^Adr]vaL0L, hvo, ovt6s Gf 6 koX tols dkkoLS 31 
Kat TTp6a€a6^ ^Tepos tovtov Trporepos koX p.€i(oiV' 8et ydp 
vp.ds jiovk€Vo\xivovs KpaTrjaaL t5)v TdvavTia Trj TroAet Trap' 

25 vp.lv 7TpdTT€LV TTpor}pr]p4vo)V. oTav ovv p.r]hev f] hLa tovtovs [200] 
a/coi^tret T(av he6vT0)v yeviaOaL, TTokkwv hLap.apTdv€LV vpds 
eiKo'rcos avix(3aiv€L. tov \xivTOL irokkovs dheoos TavTrjv Ti]v 32 
ra^ti' alpdaOaL Trjs iTokLT^ias, Xaois p.€v al Trapd toov fxtadoho- 

5 Kal ante ruy add. vulg. : om. S' A 6 rovrov post ex'" ^ A : 

ante \4yeiv vulg. 7 Sirral post "EWnfft S F B Y : post fia<nKia 

A : ante ro7s vulg. : secl. Blass 10 afxiportpais S A : a/xrporfpots 

F YO : afKporfpais vulg. 15 irotflv S A : secl. Wolf : Kal Troti7v 

vulg. 16 (ffrai vulg. : ((rrt S solus 23 Trpifffffd' S A F Y : 

■jTpofffd' al. 26 otKovtrfl Blass (cf. Meisterhans Att. Inschr. p. 147) : 

aKovrirl S : ctKovtrl vulg. 28 fjtiffQohorovvrwv S A : /jtiffdoBoruv 

vulg. [2oo] AHMO20. nEPI TII2: POA. EAET0EPIA2 [xv 

TovvTcov avT0V9 (t)0eAeiat ixaXi(TT airiat, ov fxyv aXXa koI 
vixas av rt? exot St/catcos alTLaa-Oau ^XPV^ y^P' ^ ^ySpcy 
^AOi^valoL, Ti]V avTi]v ^xeLV bLavoLav vjxa^i irepl TrfS kv ttJ 
TToXLT€La Td^€(t)9 ijvTTep TTepl Trjs (V rat? orparetats exfre. 
rts oiii' ecrrti' avTrj; v/xets tov Atrrovra Tr]v vtto tov (TTpa- 5 
Tr]yov TOL^LV TaxO€i(Tav, aTLfxov oU(t6€ irpo(rr]K^LV CLvai Kal 

33 iJLi]bev6s tS>v KOLvGiv \xeTiyeLv. XP^l^ tolvvv Kal tov^ Tr]V 
vTTo tS)v TTpoy6v(ov T(x^LV €v T^] TToXLTeLLi TTapab(bop.€vr]v 
AtTToVra? Kttt TToXLTevoixivovs oAtyap)(t/<(Ss cltljxovs tov crvp.- 
(BovXeveLV vpXv avTols TTOLeXcrOaL' vvv 8e rwy fxkv (Tvp.]xa)(Oiv 10 
Tovs Tov avTov lydpov koX (J^lXov KpLvelv OIXCOpiOKOTaS V0]Xl((T 
€VVOVa-T(XTOVS, Tciv 8e TToXLTeVOfXiViCV OVS X(TT€ (Ta(f)0)S TOVS 

Trjs TToXeoos ix^P^^^ ijprjixivovs, tovtovs TrtorordroDS ^yeto-^e. 

34 'AAAa yap ov)( o rt rts KaTr]yopi](r€L tovto)v 77 rots dAAoty 
vpXv iTTLTTXi]^€L ^'^^^'^ov evpelv, dAA' d(^' 6ttol(i)v X6yo)v 7) 15 
TTpd^eoos TToias €iTavop6(a(r€TaL tls a vvv ovk 6p6o)s ex^'» 
TOVT i.pyov evpeXv. tcrcos ixev ovv ovbe tov irapovTos KaLpov 
TTcpl 7TdvT0)V XiyeLV dAA' kav a TTporipi](r6e bvvr]6rJT iiTLKV- 
pa^raL (TV]X(f)€pov(n] tlvl TTpd^eL, Kal rdAA' av Xcrcos KaG* kv 

35 det (BeXTLOv (Txoir]. eyo) pikv ovv oXjxaL beiv vpJds dvTLXaix- 20 
[201] (3dv€(TdaL To)v TTpayixdTO)v tovtcov ippo)iX€VO)S, Kal TTpaTTeLV 

d^La TTJs TrdAeoj?, ivdvpLovixivovs otl xaiper aKovovres, oTav 
TLS iiTaLvr] tovs Tipoyovovs vp-cov Kal rd TTeiTpaypiev^ iKeivoLS 
8te£t7/ Kal TCL Tp^-naLa Xeyr\. vop-i^eTe Toivvv Tavr^ dva6elvaL 
Tovs 7Tpoy6vovs vp.S)V ovx 'iva 6avixd^i]T avTa 6eo)povvTes, 25 
dAA' tVa Kat pLp.i](r6e rd? to)v dva6evT0)V dpe^ds. 

5 \nr6vra Dindorf : \fnr6vra S : Xfiwopra vulg. 7 XP^" Weil : 

fXPV" Cobet : XP^ codd. g \nr6vTas vulg. : Xefrrouras (sine 

accentu) S : \f'nrovras FA 11 Kpivuv Blass sec. Aristid. i 662, 

829 : vfuv codd. : vfxiv vofitfTv Cobet, coll. Xen. Anab. ii 5, 39, &c. 
vofxiCfTi codd. : vo/j.i(eiv Voemel 16 irpa|€ws ante troias S : post 

TToias cett. 18 SvvrieriTf S: 5vvT}(Tdf vulg. 20 del SAY 

corr. : hv vulg. ffxoin vulg. : fx"' S solus 25 fji.6vov post 

OfwpovvTfs add. vulg. S' marg. : om. S solus et xiii 26 
In S subscriptum 

TnEP TH2 POAinN EAET0EPIA2 

HHHAAAAnil 

Ao) (i. e. Siupdurai) XVI 
TnEP MErAAOnOAITnN 

YnO0E2I2. 

"Ore AaKcSai/xovioi viKij^cVres vtto ®rjj3aL0iv iv Acvkt/doi? t^s 
BottoTtas €1? KLvSvvov /Ji^yav KaTia-T-qcrav, dTroirTavTwv 'ApKaSwv 
Kal irpocr6efj.iv(DV Tots 0>//?aiots, AdrjvaLOL crvfJLp.a)(OL AaKcSat- 
fxovLOL<i y€Vo//,€vot 8t€0-wo-av atiTOvs" vaTepov 8e AaKc8ai/>tovtot 
5 Twv Ktv8vvoJV tt7raAAay€VT€S Kat 7r/DOtovT€S TraXtv €ts Swa|u,tv CTTt 
MeyaXr^v TrdAtv t^s 'ApKa8tas rjp^^ovTO, Kal tous A0r}vaLOv<; 
TrapeKaXovv Sta 7rp€o-/3ctas Kotvtovctv aiTOts Tov ttoXc/xov. TreTrop.- 
^ao"t 8c Kat ot McyaXoTroXiTat ■n-pia^eL'; AOrjval^e TrapaKaXovvTe'» 
VTrkp cavTwv. 6 Totvvv ArjixoarOevr]^ crvfxf^ovXeveL jxrf irepLopav 
lo dvatp€^€to-av McydXv/v TrdXtv /u,7/8 cts io"_;^uv TrpocX^dvTa? AaKc8at- 
/iovtoDS, a~ufx(fiipcLV Xcywv Tots AOrjvaLOLS t6 />it/ ^oyScpav ctvat 
r^v AaKcSat/AOva. 

^AfxcfiOTepoC fxoL boKova-LV CLfj.apr6.v€LV, S az^Spes 'A^tj- [202] 
i^atot, Kat ol Tois 'Ap/ccxfrt Kat 01 rots AaKeSat/jtoytot? avvei- 

15 pTfKOTiS' ojo-TTfp yap d^' €KaT€po)v rJKOVTes, ov)(^ vfx&v ovres 
[TroXtrat], Trpos ov? afxcfiOTepot Trpea-ISevova-L, KaTrjyopova-L Kal 
bLa(3dXkova-Lv dXXv/Xoi;?. '^fv be tovto fxkv twv d(^ty/xeVcoy 
(pyov, To 6e kolv&s inrep tlov TrpayfiaTOiv KiyeLv koI to. 
(3e\TLaO^ vTTip vfxGiV o-kott^lv avev (fiLXovLKLas tu)V ivOdbe 

20 a-vfxj3ov\eveLV d^LovvTOiV., vvv 5' ^yoiye, ei tl^s avT&v d0e'Xot 2 
To ytyvdia-Kea-OaL koX to tt/ (fiOivrf Kiy^LV 'Attlklcttl, ttoWovs 
av otfxaL Tovs fx^v 'ApKaSas, rovs 8e AaKOJi^ay avT&v etrat 
vofxCa-aL. eyo) 8' opw fxkv ws \ak€T:bv ra ^ikrLara \4yeLV 

10 di/oipeecro-a;/ Wolf : aipeduffav codd. §§ 1-3 = Prooem. viii 

16 iroA.?TO( om. Prooem. viii : secl. Cobet Trpea-^fvovffi S (cf. viii 

37) : vpio-fitvovTai cett. et Prooem. 21 'Attikio-ti Cobet cum 

Prooem. : 'ArTtKus codd. 23 o/jfti codd. : oTSa Cobet cum 
Prooem. [202] AHMOS0ENOT2 [xvi 

((TTr (Tvve^i]TTaTfi[jievct)v yaj) vjxm', kuI tmv fxev ravTt, tiov 
be TavTl j3ovXo[xev(x>v, av tcl \xeTa^v Ti9 eyy^(.ipfj Aeyeti' ku^' 
Vfieis 1X1] TT€pL]x(vr]T€ ]xa6elv, \apieiTaL ]xkv ovheTepois, hta- 

3 ^€J3\r]<TeTat 8f TTpos a]x(poTepovs' ov ]xr]v aAA' aLpr](ro]xaL 
jxakXov avTos, av apa tovto Tradoy, boKelv (f)Xvapelv, ?/ Trap' 5 
h /SeArtora vo]ii((o t?] TToXet, TTpoiaOaL tl(t\v v]jms i^aiTaTij- 
(Tat. Ta p.€V ovv aAA' vcrTepov, av vjxlv j3ovXo]iivots ^, 
Ae^o)' aiTo be tS)V o]xoXoyovp.iv(i)V v0' aiTdvTdiv ap^o^xat, h 
KpaTKTTa vo]xi^(a btbdcTKeLV. 

4 OvKovv ovb^ av ets avTeiTrot ws ov (rvjx(f)ip€t tt] TToAei 10 
[203] Kal AaKebatjxoviovs kcrdeveis etvat Kal &r]l3aiovs TovTov(ri. 

ecrri Toivvv ev Ttvt TotovTCj) KatpQ> to. TTpay^xaTa vvv, et rt 
8et rot? elprjjxivots ttoXXcikls Trap v]xtv Xoyots T€Kp.i']pa(T6aL, 
u)(TTe Qi]j3aiovs ]x€v 'Op)(^o]x€vov Kal QecnTtdv Kat nAaratwi' 
otKt(T6et(TG)V acr^evets yevi(r6at, AaKebaL]xoviovs b\ et Trot- 15 
7](TovTaL Ti]V ^ApKabiav vcp^ eavTols Kal MeydXr^v ttoXlv 

5 avatpr]crovcrt, iiaXLV l(Txypovs yevr](Te(T6aL. ■ a-KeiTTeov Toivvv 
p.1] TTpoTepov Tovabe yevea-dat (f)oj3epovs Kal ]xey(xXovs edcra)- 
(xev T] \eLVoi, [xtKpol yeyevr^crovTaL, Ka\ X(x6a)cnv rj]xas irXeiovL 
[xeiCovs ol AaKebat]x6vLot yevoptevot i] o(r(i> tovs &r]l3aiovs 20 
eX<xTTOvs crv]x(f)epet yevea-6aL. ov yap CKelvo y h.v eoTOL^xev, 
(j)9 avTaXXd^acr6at l3ovXoi]xe6^ (av) dvTLTrdXovs AaKebat- 
]xoviovs dvTL &i]j3ai(DV, ovbe tovt ecrd^ b aiTovbd^o^xev, dAA' 
0770)? pLrjbeTepoL bvvi](T0VTat pii]bev i^pt.ds dbtKetv ovto) ydp 
dv rjp.els /xerd TrXeicrTi^s dbeias elr]p.ev. 25 

I (Tvve^rjTraTriiJLevuv S vulg. et Prooem. : f^T^ir^xrrj/xevciov A, Aristid. 
Rh. Gr. ix 379 W 2 kSto Bekker in Prooem. (ibi Kara S^ : Kad' 

A^ : Kada Aristid. 1. c. : Ka\ vulg. 3 TrepipLfvriTf S A : TrepifjLftvriTf 

vulg. 5 fj Trap' S Y : ijrrep vulg. 8 \e^w vulg. et Prooem. : 

6ei|a) S oTrb 8e tuv codd. : arrh rwv 6e Flagg : e/c 5e tuv Cobet 

cum Prooem. 14 @e(ririuv Ka\ U\aTaiaiv S sine accentu) A Y : 

06(r7rie'a);' /ca! nAaTaie'a)j' vulg. 15 (&r) -yere^o-Oai Blass : ^ece^erflai del. 

Madvig 17 avatprjcrovcTi S A : aipr](Tovfft vulg. yevr}(r f(r6at del. 

Dobree 19 yeyevricrovTai Weil : Te yevricrovTat S : yevrjffovTat 

vulg. 22 fiov\o'i/).ed' {ttv) scripsi : Pov\o'tfxeda codd. : Pov\6/xeda 

Madvig xvi] rnEP MErAAOnOATTON [203] 

'AAAa 2'7/ Ata Tavra fxev ovtoj^ helv exetz' (f)ri(TO}j.ev, 6 
betvbv 8' ei, irpos ovs TTapcTaTToixed' kv MavTLveCq, tovtovs 
avp.ixa^ov<i alpi-i(r6\x(da, eira ^or\6i](Top.(.v Tovrois kvavrC 
€KeCvoLs jxed^ &v roV iKivbvveuo[X€v. Ka[xoL TavTa 80/cer, 
5 TipocrheLcrOaL 8' ert tov ' tcl bUaLa Trotety iOekovTcov t5)V eTc- 
pojy.' et pi€v TOLVVV k6€kr}(T0V(TLV €ipi]vrjv airavTes ayeLV, ov 7 
(3or]di](roixev rot? MeyaAoTToAtraty ovbev yap her^creL' cucrr' 
ov8' ortow vTTevavTLOv i]\xlv e(TTaL Trpbs tovs (rvixjrapaTa^a- 
fxevovs, (rvix]xayoL 8' r^pXv ol jxev VTtapyovcnv, (2s ^acTLV, ol 

10 8e TTpocryevrjcTOVTaL vvvL kcu tL av akko ^ovkoLjxeOa; eav 8 
6' d8tKwo-t Kat TTokejxelv omvTaL belv, el fxev VTTep tovtov 
jxovov jSovkevTeov, et XPV Meydkr]v iTokLV ?//^ias' TrpoecrOaL 
AaKebaLjxovLOLS 7) fxr], hUaLov ]xev ov, crvyyjMpGi 8' ey(jiy [204] 
eao-at *cat ]xr\hev evavTLU)6r\vaL rot? ye tS)V avTwv [xeTacrxovcn 

15 KLvbvvoov et 8' OLTTavTes eiTLcrTacrd^ otl, TavTi]v av ekcocTLV, 
lao-' eTTt Me(Tcn]vi\v, (f)pacr(XT(i> tls ejxol t&v vvv \akeTT5)V 
TOLS MeyakoTTokLTaLS, tl t66^ r]]uv crv\xjiovkev(TeL TTOLelv. 
dAA' oi^Sety epet. /cat ixi]V Trdi^res eTTLCTTacr^^ ws, Kai irapaL- 9 

VOVVTdiV TOVTCOV Kal fXT], ^Or]6r]TeOV, KOL hLCl TOVS opKOVS ovs 

20 6]X(D]x6Ka]xev Me(TCTi]VL0LS, Ka\ hLO, Tb av\x(f)epov elvaL KaTOL- 
Kelcr^aL TavTi]v ti\v TT^kLV. crKOTTelcr^e hi\ iTpbs v\xas avTovs 
TTOTepav Ti\v apxi\v KakkCova Kal (pLkav6p(t)TT0Tepav ttolt]- 
cre(r6e tov ]xi\ ^LTpeiTeLV ahLKeHv AaKehaL\xovLOLS, ti\v viTep 
Meyaki]s TroAeco? ?} r?/y VTTep Mefro-T/i'?/?. vvv ]xev ye ^oi]6e1v 10 

25 8o'^er' 'ApKao-t, Kat ti]v elpi\vi\v aTTOvha^eLV elvaL jie^aiav, 
vTTep r\s eKLvhvvevcraTe kol TTapeTa^acr^e' TOTe 8' ei;8?jAoi 
-TTao-ti' e(recr6e ov tov hLKaCov [xakkov etveKa Mecrai\vr\v elvaL 
^ovk6\xevoL i\ Tov TTpbs AaKehaL\xovLovs (f)6l3ov. 8et 8e 

I ouTcos S et schol. : ovtw vulg. SfTu om. schol. p. 248, 

15 : secl. Blass 4 tKeiVojs] tKeivuv A 8 (tu/x- 

TTaparai_afi.4vovs A F^ Y O : avTnrapara^afievovs S : avrira^afj.evovs al. 
9 7]fuv om. tres codd. ^cf. Aristid.) : secl. Dobree 12 fiSvov] 

fxovou A 14 7« S : r6rf cett. 23 post iinrpeizeiv add. 

vfxas S F : T]fxus vulg. : om. A Y O 26 iKivSvviV(Tare secl. 

Dobree [204] AHMO20ENOT2 [xvi 

(TKOTrelv jxev Koi Trpdrrety aet tci hiKaia, (rvii-napaTr^puv 6' 
OTru)^ a/xa KaX (TVjj.(l)ipovT kcrTai Tama. 

II "EoTt ToCvvv TOLOVTOi Tis Aoyo? TTttpa T<av d.vTikey6vT(av, 
0)? K0\ii(ra(T6ai tov 'Q.poi7r6v rjfxas kyx^^Lpiiv Sei, ei 8e roi)? 
(3oyi6i](ravTas av rjpXv vvv iir' avTov ^xPpovs KTr]rr6p.e6a, ov\ 5 
i^op.€V (TV[xp.d\ovs. eyo) he t6 [j.kv Kop.i(Ta(T6ai. 'ilpojTT^v 
TTeLpa(T6aL belv (f)rip.L Kal avTOS' ro 0' ix^dpovs fjiXLV Aa/ce- 
baLjJLOviovs €(r€(TdaL vvv, iav TTOtw/jie^a (rvpi.fxaxovs 'ApKdboov 
T0V9 jSovXofxivovs riixlv etmt (f)i\ovs, jxovols ov6' etTrety e^et- 
vaL vopii^oi rots Treicra^TLV vixas, ot' (KLvhvvevov AaKe6aLfx6vL0L, 10 

li l^o^fl^elv. ov yap Tavra k4yovT€s eireLO-av v/xas, TrdvToiv 
YlekoTTOvvri^riutv 1\66vtow ws {'/na? Kat /ue^' vy.5iv a^LovvTOiV 
eTTt rous AaKebaLixoviovs UvaL, tovs ixkv ixr] Trpo(r6i^a(T6aL 
(xat 8ta Tov6\ o-rrep rjv VTrqkoLTrov avTols, eTTt 0?j/3atous 
^7X^02^), i^TTep 8e r7/s yVaKeSat/xoytcoy (Tomipias koll \prip.aT 15 
€l(T(f)ipcLv Kal TOLS (TcapLacTL KLv6vvev€LV' ov6' civ v/^et? 7/^eA?/- 
(raT€ 6iiTrov cria^cLV avTovs, et tovto irpovkeyov vixlv, otl 
(T0)6evTes, iav ixr] TroLelv 6 tl {SovkovTaL TrdkLV avTovs iaT€ 

13 Kat dStKeti', ov6€ixiav viuv x.dpLV ^^ovctl tijs croiTripias. kcll 
ixr]v et (T(f)66p' evavriov eo-rt rot? AaKe6aLiiovio)V kTrL\eLpr]- 20 
lxa(TLV To Tovs 'ApKd6as rnxds (TvpLixd)(ovs TroLr]a-aa6aL, Trpo(r- 
r]K€L 6r]Trov irkeio) ydpLV avTOvs €\eLV (av €a-(a6y]a-av v(f)' 
r]ix(i)v et? Tovs ((r^dTovs ik66vT€S klv6vvovs t] <av d6LK€LV 
KOikvovTaL vvv 6pyi^€(r6aL. locrTC Trws ov ^or]6r](rov(TLV rnxlv 
kir' 'XlpcoTToV, 7/ KdKLCTTOL irdvTOJV dv6p(a7ro)V bo^ovcTLv etmt; 25 
jxa Tovs 6€ovs eycoy' ovx opG). 

14 Qavp.dCo) Toivvv koll t5)v AeyoVrcoy tovtov tov koyov, ws 

5 vvv eV aiiTovs ix^povs S : exOpous eir' ahrhv vvv vulg. : fV avrhv 
ixOpovs A : vvv del. Voemel 6 rhv ante 'Cpttnrov add. Benseler 

8 TtoLwixiQa S A : TrotrjcrwixeOa vulg. : fort. irpo(Tci/j.f6a Blass, coll. schol. 
p. 249, 27 II avTo7s post ^or)de7v add. vulg. : oin. S' solus ov 

S (cf. schol. p. 249, 28) : o( cett. 16 ovB' S, yp. Y, schol. p. 250, 

4 : /caiTot OLiS' vulg. 18 ^SoyAo^^rai] ^ovAuvTat S B' : &c fiovKccvTai 

Cobet, sed cf viii 52, H 16 19 u^?;/ ante x''f"*' ^ A : post x*P"' 

vulg. : secl. Blass xvi] rnEP MErAAOnOAITi2N [205] 

d (rvfJLfxaxov^ rrotricroixeO^ 'Ap/caSas koI ravTa Trpd^ofxev, 
joiera/3aAAe(r^ai 8o^et Kal ovbev ^X^'^ TncTTov r; TroAts. e/uot 
fikv yap boKel TovvavTiov, ut avbpes ^Adrjvaloi. bia tl; otl 
T&v TidvToiv ovbiv' hv dvTdTTeiv otojxai ws ov Kal AaKebat- 
5 fxovLov9 KOL TTpoT^pov &r]l3aLOV9 Kttt To TeXevTaMv F,vl3oias 
€(T(jO(T€V rj TToAt?, Kat [xeTa TavTa (rvjxixdxovs eTTOtTjo-aro, ^v 
TL KOL TavT det ^ovXop-ivri TrpdTTeLV. ecrrt 8e tovto tl; 15 
Tovs dbLKOVfxivovs (Tco^eLV. ei tolvvv TavO^ ovtoos exft, ovk€t 
av 7)[xeLS eXrip.€V ot ixeTa^aKXojxevoL, dW^ ol ixr] ^diXovTes 

10 rot? btKaCoLS ep.p.eveLV, Kal ^az^r/o-erat to. irpdyixaT del 6ta [206] 
Tovs TikeoveKTeLV l^ovkoixevovs p.eTa^aXK6ixeva, ov\ t] TTokLs 
rjixoiv. 

AoKOWt be ixoL AaKebaLfxovLOL [xdka betv&v epyov dv6p(a- 16 
TTcov TTOLeLV. vvv ydp (pacTLV eKeLVOL beXv 'HAetoi;? juey Tijs 

15 TpL(f)vkLas TLvd KoixLcracrOaL, 4>Aetao"tous be t6 TptKdpavov, 
aAAow? 8e' rtz^as tS)v ^ApKaboiv Tifv avTwv, KaX tov 'XlpwTroi' 
TfiULS, ov\ 'w eKdcTTOvs r]ixG)V Xb^aaLV e\ovTas Ta avT(av, ovb^ 
okCyov bel' 6\lre yap dv (f)Lkdvdp(i)TTOL yeyovoTes eTev dAA' 17 
tVa 7:d(TL boK(a(TL (TVjXTrpdTTeLv 6tto)S eKacTTOL KopiLcrcovTai ravd^ 

20 a (pacTLV avT(av etmt, iTreLbdv 8' icoo-' eTrt Mecr(Trivr]v avToi, 
avcTT paTev(i)VTaL TidvTes avTols ovtol Kal ^or]6G)crL TrpoOvixo^s, 
7] SoKwo"' dStKety, Trept wv ecf)acTav eKacTTOL o-^wr avTwv 
eXvaL (Tvix\j/ri(f)ovs ka(36vTes eKeivovs, pt.i] tiiv opLOLav avTols 
\)(dpLv\ diTobLbdvTes. eyo) be voixi^o) Trjv T:6kLV, Trp&Tov fxev 18 

25 KaX yo)p\s Tov Ka6v(f)eLvaL AaKebaLjxovio ts TLvas 'ApKdbo)v, 
'XlpcoTToi' av Koixi(raa-6aL, Kal /xer' eKeivo)V, dv rd 8t/cata 
TTOtety e6eko)(TL, Kal jaerd r&v dk\o)v tS)V ovk oloixevo)v belv 

7 ael aifte ^ovXonivi) vulg. : post ^ov\o^i4vi) S 10 deJ ante 5ii 

S A : post Tovs vulg. 13 ipyov ante avQpwiruiv vulg., Hermog. 

(Rh. Gr. iii 333 W), Aristid. (Rh. Gr. ix 367 W), cf. xviii 269, xxiii 
123 : post avQpdiirwv S solus 18 yiyovoTes elfv vulg. S yp. : 

yevoivTO S sokis 19 KoniovvTat Tournier 20 i-jretSav 8' A, 

Blass : 'Iv' iirftSav vulg. avTol S A : Ka\ avTol vulg. 24 x'»P"' 

sec). Cobet 25 ttvas post AaK(Satfj.ov'tots vulg. : ante AaKeSat- 

fioviois S A 27 ^oi)dovvTuv ante Koi add. vulg. : om. S solus [2o6] AHMO20ENOTN: [xvi 

0r//3atoiis iav exeiv rakKoTpLa. el 6' 6.pa tovt* (vhrjKov 
r]pXv yivotTo, otl ixt] AaK(baLp.ovLovs ewire? tiiv YleKoTTOv- 
vr](rov KaTaa-Tpe^acrOaL ovx^ oXoi t etro/jie^' 'HpcoTTor Xajielv, 
alpeTU)T€pov, et oio'!' r' eiTreiy, i]yovp.aL tov 'OpojTroy kav t] 
AaKebaLpiovLOLi M€(r(n]vy]V TTpoerrOuL Kal Vle\oT:6vvr,(rov. ov 5 
yap av iiyovp.aL irepl tovtov puvov i]pLV elvaL tov X(')yov Trpos 
iK€Lvovi, dAA'^ — -edo-co t6 y eTteKQov eiTreu' \xol' Trept TroAAcii' 
V av o2pi,aL KLvhvvov r]p.LV yeve^rOaL. 
^ J 'AAAa ]jLi]v a yk (\)a(TLv 'neiipay^aL OLa Qr]^aLovi toX^ 

MeyaAoTToAtrats virevavTLa Trpos r]p.a<i, aToirov vvv [p.ev] iv 10 
KaTr]yopLas [xepeL Troteio-^at, l3ovXop.ev(ov 8e yevecrOaL (f)LKcov 
avTuiv, Lva TovvavTLOv ev TTOLSxrLv r]p.as, (iaaKaLveLV Ka\ 
(TKOTTelv e^ oTov TpoTTOv [xi] yevr](TOVTaL, koX p.r] yLyv(i)(TKeLV 
OTL, 6(Tio hv aiTovhaLOTepovs tovtovs irepX &i](3aL0vs yeyevr]- 
p.evovs aTTobeL^CLXTL, T0(T0VT(a TTKeCovos 6pyi]S avTol oLKaMS 15 
av Tvy\avoLev, el tolovtcov (Tvp.p.d)(0)V Tr]v ttoKlv, ot^ e(f)' 

20 vp.as TTpoTepovs r]Kdov ?/ &i]liaLovs, dTTecTTepri^rav. dAA', 
oTp.aL, TavTa p.ev eort bevTepov dvdp(aTT(t)V ^ovkop.ev(DV ere'- 
po)V TTOLi](TaL TOVTOvs (rvp.pid')(^ovs. eyo) b olba, 6a av e/c 
Aoyto-/>ioi} (TKOTT&v TLs et/cd(rat, koI tovs ttoAAov? ot/iat vp.(i)v 20 
ep.ol TavTa (f)ri(reLV, otl el Xr^^j/ovTaL MeydA?/y 7ro'Ati' Aaxe- 
baLp.6vL0L, KLvbvveva-eL Me(r(ri]vr]' el be Kal ravTrjV \i]\f/orTaL, 

21 <^J//ji.' r]p.ds e(Te(r6aL (TV]xixd\ovs &i]l3aL(ov. ttoAv 8?/ KdAAtoi' 
Kat d]xeLVov ti]V p.ev 0?//3ata)y (rvp]xayj.av avTovs iTapaXa- 
l3eLV, Trj be AaKebaL]xovL(j)v TrAeoj-efta ]xi] '7TLTpe\f/aL, ?/ vvv 25 
oKvovvTas p.1] Tovs 0J//3atcoi' a(oa(t)]xev (TV[X]xd\ovs , tovtovs 
p.ev TTpoe(T6aL, TrdAty 8e o-w^eti; avTovs tovs &r]l3aL0vs, kul 

22 TTpoa-eT ev (f)6j3(o Ka6e(TTdvaL TTepl T]p.5)V avTcov. ov ydp 

6 hv fjyov/jLai et /j.6uov . . . iKfivovs om. Hermog. 10 fikv secl. 

Weil 12 avTwv del. Cobet 15 dTroSe/laxrtj e7rj5ei|&)(ri A 

17 ^ (di)fiaiovs secl. Blass, coll. schol. p. 251, 23 19 oTha S A Y : 

om. vulg. 20 /cal . . . <pT)(T(iv S A O Y corr. : Ka\ . . . (prjo-ai vulg. : 

kUv . . . (pfiffai Blass olfj.ai vfxoiiv f/xol ravTa (TauTO A) S : vfj.iJov oXofxai 

ravTa vulg. 22 KLvZvvtvcrfi MetrcTTJcT;] /ciVSucos Mecrcr^cjj A^ 

25 iiriTpfypai S A : (KiTpfiTfiv vulg. xvi] rnEP MErAAOnOAITflN [207] 

kycay' oSees tov&' VTroXaixftavoi Tr\ TroAet, to Xajitlv Mcya- 
X)]v TToXiv AaKebai.[jioviovs Kal -naXiv ywea-Oai /xeyaAous. 
6/)<3 yap avTovs koI vvv ovx vTrep tov ixr] iTaOeiv tl KaKov 
'noXep.ilv alpovp.ivovi, dAA.' v-nep tov KO}xio-a<Tdai ti]v Trpo- 
5 Tepov ovcrav avTols bvvap.LV' (Lv b , ot ^Keivqv e^xov, wpe- 
yovTO, Tavd^ vpL€ts pJaWov tcroos ei8oVes 7; 'yco (f)ofiola-d^ av 
etKoVcos. 

'H8e'a)? 8' av 7rv6oip.r]V tS)V XeyovTiov Kal tovs ©ij/Saioi;? 23 
pii,(r(LV (fiaa-KOVToiV Kal tovs AaK(baLp.ovLOVS, TTOTep^ eKaTepoL [208] 

10 pLLfrovcTLV, ovs bi] p.LcrovcrLV, virep V]xS}v Kal tov (rvix^pepovTos 
vp.LV, 7) VTrep AaKebaL]xovLu>v pikv ©r/^atous, VTrep 8e ®r]j3aLu>v 
AaK(baLpLOVLOvs kKOLTepoL. et p.f.v yap v-nep eK(Lvcov, ovbeTe- 
poLS (os p.aLVop.ivoLS TTeLOea-OaL TTporrrJKeL' et 8' viTep vp.u)V 
(f)i]a-ova-L, TL TTepa tov KaLpov tovs eTepovs eTTaLpovcTLv ; eaTL 24 

15 yo.p, eaTL &y](3aLovs Ta-netvovs TTOLelv avev tov Aa/ce8at- 
povLovs layypovs KadLa-TavaL, Kal ttoXv ye paov ws 8', eyo) 
■neLpaao]xaL TTpos vpas elTTelv. lcr]xev aiTavTes tov&' otl tcl 
p.ev bUaLa iTavTes, eav koX ]xr] (SovXoiiVTaL, ]xe\pL tov y 
oXayyvovTaL p.r] TTpaTTeLV, tols 8' d8tKots evavTLOvvTaL (j)ave- 

20 pois, aXXoos re kclv TLves jiXaTTTOiVTaL' koX tovto \v]xaLv6- 
]xevov TTCLvO^ evpr]a-0]xev, Kal TavTr]v apxw ovcrav TTavToyv 
Tcav KaKa>v, to p.r] 'OeXeLV tcl Sixata TTpaTTeLV clttX&s. tva 25 
TOLVvv ]xr] TOVT e]xTTobu>v yevr]TaL tS> ©rj/Saious yeveaQoL 
]XLKpovs, Tas ]xev &ecnTLas Kal tov ^Opxop-evov Kal ras 

25 riAaratds KaTOLKL^eaOaL (f)wp.ev belv kuI a-v]XTTpaTTO)]xev 
avTOLS Kal Tovs aXXovs a^LwpLev (TavTa yap Kal KaXa Kal 
8tKaia, p.1] TTepLopav TToXeLS apyaLas e^avearcacras), Tr]v 8e 
MeydA?;^ Tro^Aty Kat Tr]v Mea-crr]vr]v /u.?/ TTpou>p.e6a tols d8t- 
KovarL, /ixrj8' eTTt rrj TTpo^ftdaeL Trj TlXaTaL&v Kal &eaTTL(DV tcls 

4 iroKififiv atpovfifvovs S A : ir6\efxov apafj.ivovs vulg. irp^Tipov 

vulg. : Trporepav S : irpoTepov Trore A g post ir^Tepa add. S^ vulg. : 

om. S A 16 KaOiaTavai S A F : KaBio^Tavai vulg. iroXv S A : 

■n-tti/i» vulg. 18 Tou Feliciana : tou S : tovtou vulg. 19 aSiKois 

S A : aSiKovciv vulg. 20 rh post touto add. vulg, : om. S O 

23 T^j S : T<f) Tovs Y : rh tovs vulg. 26 ahTo7s] aiirol Feliciana [2o8] AHMO:£0ENOT:i: [xvi 

ovaa^ Koi KaToiKov\iiva^ TToAeis avaipeOeLaa^ ■n^piihonxiv. 

26 Kav ^ Tavra TrpobrjXa, ovbels ootls ov /3oi;A^(r6Tat TtavrrarrdaL 
&rjl3aiovs €\0VTas tijv akkoTpLav' €t b\ }j.rf, -npQiTov pkv 
fvaVTLOvs e^opL(v Tipos eKelva tovtovs (Ikotcos, oTav rfy&vTaL 

[209] Ti]v iKfLVcov KaTOLKLCTLV avTOLS ok^dpov (fy^peLV, etr' avrjvvTa 5 
TrpdyixaO' e^o/xei; avToC- tl yap o)s d\r]6Qs e(TTaL rrepas, 
oTav aet Tas ixev ovaas 7ro'Aets eai/xey dvaLpelv, Tcts 8' 
dvr\pr)\xivas d^tco/xei' oIkl^^lv; 

27 Ae'you(n tolvvv ol p.d\L(rTa boKovvTcs bUaLa \4yeLV ws 
bel TCLS (rrriKas KaO^keLV avTOvs tcls Trpbs Qr^ftaiovs, etiTep 10 
rHX^TepoL /3e/3aia)s kcrovTaL (Tvpp.ayoL. ot 8e' ^acrt p.\v avTols 
ov{k etyat] o-T^Aa?, dAAa ro avfX(f)€pov eiyai t6 ttolovv ri]v 
^LXiav, Tovs 8e ^orjOovvTas kavroLS, tovtovs ro/xt^etv eti/at 
(rvixixd\ovs. iyoi b\ et to, ]xdkLaT etcri tolovtol, wbi ttcos 
exo). (fyrijxl bcLV dfxa tovtovs d^Lovv KadaLpelv Tas o-TTJAas 15 
Kat Aa/ceSat/^oi^toy? dyety €lpr]VJ]v, iav 8e ixr] '^e'Acoa-t TTOielv 
oTTOTepoL ravTa, tot j/St/ pieTa to)v idekovTOiV r]ixds yiyvecrdaL. 

28 etre ydp dprivris yLyvoixivris avTols ol MeyaAoTroAirat r?^s 
&riliaioiv (Tvixixayjias k^ovTai, (f)av€pol iTdcrLV kcrovTaL Tr]v 
TTkeove^iav Tr]v &7]l3aio)V, ov to biKaLov aLpovixevoL' etre 20 
a-vixixdxovs riixds dbokois tG)V MeyaAoTroAtrwi' ttolovix4vo)v /x?/ 
'^eA?/crou(ny dyety (lpr]vr]v ol AaKebaLjxovLOL, bijkoL bi]TTOv 
TTa^TLV (crovTaL, ovx tva 0eo-7rtat KaTOLKLcrdCicrL TTOLOvixevoL Tr]V 
cnTovbr]v, dAA' ti^a tov TTok4p.ov iTepLea-TriKOTOs 0?j/3atots 7r]v 

29 neAo7ro'i^i'?7o-oi' v(f)' avTOLS 7TOLr](ro)VTaL. Oavixd^o) 8' evicov, 25 
et rd ixev Qi]jiaio)V crvixixdxovs eXvaL tovs AaKebaLixovio)v 
ex^pows (f)ol3ovvTaL, el be KaTacrTpe\f/ovTaL AaKebaLixovLOL 
TovTovs, fxribev rjyovvTaL (f^ofSepov, Kal TavT^ ^py^ TTelpav 
rjixXv bebo^KOTOs tov xpovov otl Qr^fSaloi [xev tovtols crvp.- 

5 KaroiKKTiv Wolf : KaToiK-r\(nv S A* al. : KaroiKiuv A corr, 12 oii 

Dobree : ovk flvai codci. 15 re post rovrovs add. vulg. : om. S 

18 fTt ante rrjs add. S vulg. : om. B, Benseler 23 fj.6vov ante 

KaToiKiffduai add. S A : om. vulg. 24 <S)i]fiaiovs Cobet, nescio an 

recte xvi] rnEP MErAAOnOAIT12N [209] 

fjta)(ots cTTt AaKebaL[xovLovs det yjiSiVTaL, Aaii€baLiJ.6vL0L 0' ot 
etxoy avTovs, e0' rjjJLas expwi^ro. [210] 

Ot/^iat TOLVVV €yu)y€ Ka.KfA.v ivdvixelcrOaL belv, otl iJ.-ij 30 
TTpo(rb€^afX€V(i)V fxkv vfxGiv tovs MeyaAoTToAtras, eav jxev 
5 avaLpeOSxTL Kal bLOLKLcrdcaa-LV, la")(yp0LS AaKcbaLfxovLOLS ^o-tlv 
€vdvs etmi, eav 8e a-uidwa-LV apa, ws 1/817 rt /cat Trap' iX.iTLbas 
e^e'/377, ^efSaLOL avfxpLaxoL &rjl3aLU>v SiKatcos iaovTaL' av 8e 
irpoabi^riade, tovtols fxev VTTap^eL ijbi] au)dr]vaL 8t' vfxas, to 
8e av[xj3i]a-6ix€vov, tov tov KLvbvvov XoyLo-fxov fxereveyK^VTes, 

10 (TKOTrw/xey em QrfjiaLMV Ka\ AaK^baLfxovLOiiv. av [xkv tolvvv 31 
KaTaTrokefxr\QG)(TLV ol QrfjBaloL, waiTep avTovs 8et, ov/c eo-oi'- 
rat fxel^ovs tov biovTos ol AaK€baLfx6vL0L, tovtovs exovT€S 
avTLTTa\ovs Tovs 'ApKabas eyyvs olKovvTas' av 8' aveviyKco- 
aLV ap' ol 0J7/3atot Kal crcoOcaa-Lv, dAA' ovv aaOeviaTepOL y 

15 eaovTaL, TjfXLV avfXfxa\o)V yeyevr^fxivuiv Twvbe Kal 8t' rjixas 
aeacofxivoov. &aT€ TTavTaxfl avpL(f)ipeL fxrfTe TTpoiadaL tovs 
^ApKabas fxrfTe 8t' avTovs, av apa aooOSiaL, iTcpLyeyovivaL 
boKelv, fxrfbe 8t' dAAoi»? TLvds, dAAd 8t Vfxas. 

'Eyo) p-ev ovv, 00 avbpes 'A^rjmtot, fxa tovs deovs ovTe 32 

20 (f)L\(av ovbeTipovs oijTe fLLaG)v Lbiq elprfKa, dAA' d vofxi^o) 
avpL(f)epeLV vfxlv kcxl trapaLvS) p.i] TTpoiaOaL MeyaAoTroAtra?, 
jU7j8' dAAoy airXois fxrjbiva tS)V ekaTT6vo)V rw fxeiCovL. 

5 lcrxvpo7s AaK€Sai/j.oviois'\ la^xvpovs AaK(Saifji.oviovs Blass sec. Aristid. 
i 630 Dind. 8 tovtois] tovtovs Tournier, Blass g Ka\ ante 

Ti)»/ add. S vulg. : om. Vind. 6, Dobree 12 tovtovs S vulg. : 

TovaSe Y O 14 Ka\ fir] ireVajcii' post crwQlaa^iv add. vulg. : om. SA 

16 af(T(t>fj.evaiv S : crfffoia/xevoiiv vulg. 18 yu.T)5e vulg. : fjirjTe S Y O 

20 aXA' & vofii(<i> S vulg. : & vofii(a) A, Blass deleto commate post 
tXp7)Ka : oAAa vofxi^u) Dobree 22 fiA\o»' S F Y O : &\\oiv vulg. 

In S subscriptum 

nEPi MErAAonoAixnN 

HHraAAAAIIIH / immo HHBAAAAnill' Sauppe) XVII 

[211] nEPI THN nPOX AAEHANAPON STN0HKnN 

rno0E2i2. 

'AXc^avSpov Tov MaKcSdi/os KaTayayovTOS ets M.€(Ta-qvr}v tovs 
$iXia8oi> Toi) Tupai^vov TraiSas, aiTiaTat Trapa Tas o-LT^r^Kas ctvat 
TOVTO TttS Trpos A^i^mtous Kal "EA.Xr^vas yevo/y-cVas' irapa- 
f3€(3r]K€vaL Se Kai iv aWots TroXXots tcis crvvO^^Ka^; <f>r](Tl tous 
MaKeSoVas, Kal fxrj mpiopav TavTa rrapaivil. o Se Xdyos 5 
ij/cvSeTriypa(fiO'i ttvat SoKCt* ov yap eotKC KaTo. Tr]v iSeav Tots 
aXXots Tots ToG Arjixoa-Oevovs, dXXa toI *Y7r€/5€tSoii •xapaKTrjpi 
fiaXKov Trpoc^wpei, Tct t aXXa Kat Xe^-cts Tivas e^(.i KaT iKeivov 
fxaWov €tpr;/jt€vas r] tov Arjixoadivrjv, otov veoTrXoiTOt Kat 
/SScXvpevcrcTat. 10 

"A^toi^ anohiyj^crOai, d) avhpes ^AOrjvaloi, (rcfyobpa twv 
TOLS OpKOLS Ka\ TOLS (TVv6r]KaLS bLaKeXevojJL^vcov €ixix4v€lv, 
€i7rep avro TT€TT€L(rixivoL ttolovo-lv' oXixaL yap ovh\v ovtco 
Tot? hr\ixoKpaTOV]xivoLS TrpeTrety cos Trept ro lo-oi^ Kat to 
hUaLov (TTTOvhdCeLV. 8et tolvvv tovs XCav evr' auTa irapaKa- 15 
[212] XoCyTas /x?; to) /xcy Xoyo) KaTaxpcofXivovs ivox^f^v, TrdvTa 

h\ \xdkk0V TTpdTT^LV, aXX' VTTOjXiLVaVTaS VVvl TOV k^(Ta(TfXCV 

1] Kal To X.0L7T0V TT€L6o]xivovs v/xas exety irept avTwv, 7/ iTapa- 
•yoiipi](TavTas kdv avix[iov\(veLV tovs dX.r\6i(TTtpa Trepl tG^v 
2 hLKaLdyv dTTO(()aLVO]xivovs, tV ?) eKoWe? dhLKOvfxevoL dviyr\(T6i. 20 
Kai avTo TOUTO ■)(apL^r\(T6e to) aStKowrt, 7/ TTpoek6p.€VOL Trept 
TrXetoTou Trotr/o-acr^at ro hUaLov dvcyKkr^TOis iTpos aTTavTas 
Xpijcrde t5) (Tvp.(p€povTL \xr\K€.TL \xe\\ovT€S. e^ avT&v he t5)V 

3 rrphs 'A6r)vaiovs Kol "EA.XTji^as Wolf: trap' 'ABrivalois Kal "EA.\ij(rt 
codd. : 'ABrjvaiots Kal"E\\Ti(ri Sauppe 14 ws wepl vulg. : &(7irfp 

S F' 15 aiPTO S : avrh vulg. : ToDTa A 22 aTrovTos vulg. : 

owavTO S, cf. xiv 35 xvii] nEPI Ti2N nPOS AAESANAPON 2TN0HKi2N [212] 

(rVvOrjKoiv Kal T&V opKCOV <TKi\\fail€VOVS T(j)V TTepl Trjs K01V1]S 

€Lpi]vi]s €^€(TTLV Ibdv 7/8rj, Ttvcs dcrlv ol Ttapa^^^l^KOT^S^ &)S 
8e Trept /ueyaAcoi^ (rvvTofxcas 8t8a^a). 

Ei bri Tts €poi)Tri(T€tev, w avbpes 'A^rjratot, eirl tlvl av 3 
5 /u.dAt(rr' dyai^aKTT/crafr' et rts dfayKa^ot, oi/jtai dy, et y(ro.v 
KaTO. Tov vvvl \p6vov ot rieto-to-rpartSat Kat rts e^td^ero 
KaTay^iv avTov^i bevpt, apTtda^avTas av vp.as to. oTrXa irdtvTa 
Kivhvvov VTTop.eivat avTL Tov TTapahi^acrOat, ?/ TretcrO^VTO.^ 
ye 8oi'A.evety dz^rt t&v apyvp(avr]T oiv, Kat to(tovt(o fxaWov, 

10 o0"(i) Tov jjikv oiKeTrjv ovbels av kKouv dTroKretVete, tovs be 
Tvpavvov\xivovs aKpiTovs ea-Ttv opav aTTo\Xvix4vovs 'a]xa Ka\ 
v(3pt(oij.h'ovs ets TratSas Kat yvvalKas. irapa tovs opKovs 4 
Toivvv Kal rds avv6r)Kas rds kv r^ KOtvfi dpr]vi] yeypap.iJ.4vas 
WXe^avbpos ets Meo-o-7/z^r/i; KOTayayojv tovs ^tXtdbov Tratbas, 

15 ovTas Tvpdvvovs, ap' €(f)p6vTtrre tov biKaiov, dXK^ ovk exp?/- 
a-aTo tQ> avTov yjOet tu» TvpavvtK(a, (ipa^ (f^povTicras vjx&v 
Kal Trjs Kotvrjs opoXoyias; ov 8?/ 8et, et ]j.4v rts vjuds tovto. l"3J 
f3td(oLTO, /udAio-r' dyavaKTTJcrat, et 8' erepco^t ttou yeyove 
TTapa Tovs TTpbs vp.ds opKovs, p.r] (f^vkd^aa^Oat, Kal rjfXLV ]xkv 

20 8taKeAeveo-^ai rtyas erraD^t k\x]xiveLV Tols opKOts, rots 8' 
avrovs ovTO) 7Te/3t/3oj/rcos drr/pr/KoVt KaTakeiTretv TavTrjv ti]v 
i^ov(Tiav. dAA' ov^ otdy re raC^' ovrcos e^etv, iav fiovkqcrde 6 
rw btKaiio \prjcr6at' Kal yap ert TrpocryiypaTTTai ev rats 
(Tur^r/Kats TTokep.tov elvat tov eKelv aiTep ^Ake^avbpos 

25 TTOtowra aTTacrt rots r?/s etpi/yj/s Kotroji/oijo-t, Kat rr/i' ^oipav 
avTov, Ka\ (TTpaTevecrOaL eit^ avTov aiTavTas. ovkovv iav 
iTOLQ>]xev To. crvyKeip.eva, 7ToX.ep.i(o x^pr^a-d^xeOa rco KaTaya- 
yovTt. dAAd ydp etTTOtey av ol Tvpavvi^ovTCS ovtol, otl 7 

T <TKe\l/afj.fuovs S A : (TKoirovfx4vois vulg. 5 ilizoiT tiv olfjiai ncivTis 

post ayavaKTf)(raiTe adcl. vulg. : om. S A' oliJ.ai &v A : olyuat S : om. 
vulg. II a/cpiTous S A Y : aKpiVois vulg. 16 ^0ei vulg. : 

€6«« S ig toCto Trpoojy u/uas fX*'" '^"^ tipKOus aiUe /xt; (pvKa^affdai 

add. vulg. : om. SAF 21 KaTaKiUiiv A: «oroAtirer»/ S vulg. 

27 KoTo^ay^^j/Tj vulg. : KUToiyoVTi S A' 

DEMOSTH., VOL. I, 13 [213] [AHMOSOENOTS] [xvii 

■nplv ras <TVv6i]Kas yevenOai hvpavvovv MearrjjyiW ot 'J>i- 
Kiahov TratSes" hib Ka\ KaTayayelv tov 'AXe^avbpov avrovs. 
aXXa Ko.Tayi\a(TTos 6 Xoyo^i, tovs fxkv €K Ae(rl3ov Tvpdvvovs, 
oXov (i 'AyriVo-?]? Kat 'EpeVou, eK/3aXety w? doLKi]jj.o.TO'i 
ovTOS Tov T:o\iTevp.aTos, tovs Trpb tmv bjxoKoyim' TVpav- 5 
vrjo-avTas, (v be Mecro-?/!'?/ p.i-ib\v oieo-dai. bLa(f)ip(tv, Tijs avTi]s 

8 bv(T)((p€ias VT:apyov(Tr\s. eVetra Kat eTTLTdTTd 7) (tvv6i]ki] 
€vdvs iv dp\fj eXivdepovs etmt Kal avTovofxovs tovs ' F,\- 
Xijvas. bLO Kal tto)? ov)( inrepdTOTTov, rjyelrr^aL [ikv rwr 
(tvv6i]kQ)V to avTov6]iovs etrat Kat e\evdipovs, tov 8' ets 10 
^otjAetai' dyayovTa p.!] oUrrdaL TdvavTta rats KOLvals 6]xo- 
Aoytats 8ta7re7rpa)(^at; ovkovv dvayKoiov ecrTLV ijjxlv, w 

[214] dvbpes 'AdrjvaloL, d-nep rais crvvd-qKaLS Kal Tols opKOLS 
€]xpevov[X€v Kal Ta bUaLa 7:oli](tojx(v, i(f)' a T;/u,as TrapaKO.- 
\ovaL, Kadditep dpTL eliTov, \al3ov(rL Ta OTrAa (TTpaT(v€(T6aL 15 

9 e77t Tovs TTapajSelSr^KOTas jxeTa tG>v l3ov\ofX€vcov. i] vo)XL(eT€ 
Tov p.€V KaLpov TTOT l(TyyeLV Kal dvev tov bLKaiov to (TVfx(pepov 
TTpd.TTeLV vvvl 8', OT (Is TavTov To biKaiov afxa Kai 6 KaLpos 
Kal To rrvfx(f)€pov o-vvbebpdfxrfKev, dWov dpa TLvd \p6vov 
dvafxevelTe Tifs Ibias e\ev6epias dfxa Kal Tijs t5)V dWcov 20 
'E\\i]V(i)v dvTL\a^e(T6aL; 

10 'E77' aAAo be biKaLov epyofiaL twv KaTa Tas rrvvdrjKas. 
ea^TL ydp yeypafxfxevov, edv TLves Tas 7To\LTeias Tas TTap 
eKd(TTOLS ov(Tas, oTe tovs opKOVs tovs TTepl Trjs eLpr]Vi]s 
b)fxvvo-o.v, KaTa\v(i>(TL, vo\efxiovs elvat TTaa-L toXs ti]S elpyvr^s 25 
fxeTeyova-LV. rrKe\l/aa-6e b\ £» dvbpes 'A^ifvaloL, otl 'Axatot 
fxev oi ev Yle^oTTOVVifrr^i) ebrjfxoKpaTovvTo, TovTdiV b ev rTeA- 
A7/2'_?/ vvv KaTa\e\vKe tov bi]p.ov 6 ^laKeboiV ^KJiaXoiV t&v 
tto\ltG)V tovs 7T\eicrTovs, Ta 8' eKeivcov rots oLKeTOLs bebo)Ke, 

11 \aipu)va be tov TTaXaLCTTifV Tvpavvov eyKaTea-Tr^crev. rffxels 3° 

I Meererrjrieo»' vulg. et Anecd. Bekk. p. 174 : M((r(rrivnv S solus 
2 KarayayeTy Cohet : KaTayftu codd. 11 07070^x08: avayayoiTa 

A: &youTa vu\g. 17 ttot'] Tore S 23 post ytypafj./j.fyoi' 

desinit cod. S 25 KaTa\vw(n A : KaTaKiKraxri vulg. xviil HEPI THN nP02 AAEHANAPON 2TN0HKi2N [214] 

6e Ttjs tlpi']Vi)^ ]XiT€xoixiV Tijs TTpoa-TaTTova-rjs TToXep.Covs 
rjyelaOaL tovs TavTa TrpaTTovTas. (k 87/ tovtcov TroVepa 
TT(L66p.e6a tols kolvoXs Trpoa-Tdyp.aa-L -noX^p.LOLS avTOLS XP^' 
fxevoL, 1] /SSeAvpewerat rts ov (pdaKMV, tovtmv twv jXLa^oclio- 
5 povvTiov Ttapa tov MaKeSoro?, rcoi; Kad' vp.Q)V TrmkovTt]- 
KOTiov; ov yap 8r/ AeA?;^e' y' avToiis ovbev tovtmv dAA' eU 12 
Tov6' vj3pe(x>s iJKOva-Lv u)aT€ hopv^opovp.€VOL ToXs tov TVpdvvov 
a-TpaTOTii.hoLS iv fxev rois TTapajSelBaa-p.evoLS opKOLS ip.p.ev€LV 
vp.LV bLaKekevovTaL, ws Kal Trjs iiTLopKLas avTOKpaTopos ovtos [215] 

10 kK€LVov, Tovs 8' IhLovs v\J.as vopLOvs dvayKd^ovaL Xvtiv, tovs 
p.ev K€KpLix€Vovs iv ToXs biKaa-TTqpLOLS d(}iL€VT(S, eTcpa be 
TTap.TTkr]6rj TOtavra (3La(6pLevoL TTapavop.eXv. etKoVco?- rots 13 
yap 7T€TTpaK6aLv kavTovs eis TavavTLa rot? tT] TTaTpihL avpLcfie- 
pova-LV ovK evL jxiXeLV v^fxojv ovh^ opKoov TOLS h ovopLaa-L 

15 pLovov avT(iov dTToxp(i)p.(voL TTapaKpovovTaL Tovs TTapepyuts 
ivTav6l dAA' ovk e^eracrrtKcos eKKAr^frtd^oi^ras, Kat vo\xL^ovTas 
Tr]v TTapavTL\ i]av\Lav ovk eaea6aL ttot alTLav Tapaxf]S 
dTdiTOv [jueydArjs]. KeXevco S' iycoye, Ka^diTep iv dpxfj 14 
TTpoeLTTOV, TTei^ea^aL TOVTOLS ToXs (f)aaKOvaL heliv iv rats 

20 KOLvals opLokoyLais ip.p.iv€LV, et p.i\ iKelvo vop.L(ovaLV, oTav 
\xkv kiyoiaLv ws i\x\xevtTiov rots dpKOLS, ov kiyuv av- 
Tovs t6 \xr\hev dhLK^La-daL, ovheva h' olovTaL ala6r]aea6aL, 
Tvpavvihoiv dvTl hr^poKpaTLon' Ka6LaTa]xiviov Kal t(ov ttoAi- 
retwi' KaTakvo]X€V(ov. 

25 To 8' ert KaTayekaaT^Tepov eaTL yap iv rats avv6i]KaLS 15 
iTTLpLekeLa6aL Tovs avvehpevovTas Kal tovs iiTL tT] kolvT] 
(jivkaKr] TeTay]xivovs ottcos iv rats KOLVoivovaaLS iT^keaL ti]S 
elpi]vr]s p.1] yLyvuiVTaL ddvaTOL kol (})vyal Trapa tovs KeL\xevovs 

3 irfidofjieea A Y O : irfidiiiifBa vulg. 8 eV /j.€v tois codd. : TOis 

ixtv Herwerden, cf. § 14 14 /xfKfiv vulg. : /xeT€xe'»' A 15 fj.Suov 

alirCou A : avTSiv fj.6vois vulg. 18 /xfyd\rjs vulg. : Kal fifydKris A : 

del. Bekker 19 tV secl. Herwerden, cf. § 12 25 rb 5' tri 

A : TOvTO 5' icTrl vulg. KaTayeXaarroTepov Reiske : KarayfKaaro- 

rarov codd. 

13* [215] [AHMOSGENOTSj [xvii 

rats TroAerrt vofMov^, ixi^be \f>i)\j.aT(iiV brjixevcreLs, jxrjbk yj/* 
avabaaixoi, jXTjbe XP^^^ airoKOTraL, ixrjbe bovkajv amKfv- 
depuxreLs €ttl ve(i)TepL(Tixu>. oi 8e toctovtov b4ov(TL tovto)v 
TL K(tiKveLV COOTC Kttt a-vyKaTa(rK(V(iCov(TLV' OVS 77(5? ov 
7Tpoa-i]KeL d7roAct»A.eVai; o1 Tr]kLKavTas (rvjx^popas TTapa(rK€vd- 5 
[216] ^ov(rLv iv rat? 7ro'Aefrty, as 6ta to fxeyfdos avTols ToaovTOL^ 
ov(rL ixr] TT€pLopav iiTeTa^av. 

16 "Ert 8' €T(pov beC^oo t6 AeAu/co9 ras (Tvv6r]Kas. €(ttl yap 
yeypafxp.tvov, (k tG>v 7t6\€(x)v twv KOLV(ovov(T(av Ttjs eipifvrjs 
fxr) i^iLvaL (j^vydbas opixi](ravTas o7rA' eTTt^epetz' eTrt iTokipn^ 10 
eTTt ]xr]bepi.[av ttoKlv Toiv /xerexovfrwy ttjs (lpi']vr]s' (l be fxr], 

€K(T7T0vb0V (IvaL T1]V TToKlV i^ r]S aV 6p]Xr](T(i)(TLV. OVrCt» TOLVVV 

pabLO)s i7n]V(yK( tol ottA' 6 MaKeScoi' o)(tt ovb\ KaTeOeTo 
TTooTTOTe, dAA' ert Kat vvv (^(jov TT(pLip\(TaL Ka6' oaov bvvaTaL, 
Kal ToaovT(a vvv ]xak\ov i] TTpoTfpov, 6a(p ex TTpo(TTdy]xo.T0s 15 
aAAous ^' iT(p(ti(T€ Kal tov iTaLboTpLjir]v eis ^LKvC^va KaTi']- 

17 yayiv. ovkovv et bd TT(L6((T6aL tols KOLvals ojxokoyLaLS, 
Ka^diTep ovToC (fyacTLV, eKCTTtovboL r]]XLV eicTLV avTaL al 7roAeis 
at TavTa bLaTT(TTpayp.(vaL. et p.ev ovv bd iTTLKpviTTea-dat 
Td\r]6ij, ovbev 8et KiyeLV otl €L(tlv al MaKebovLKaC' et 8' ovk 20 
dvLOLcrLV OL Kad^ v]xwv tSi MoKeSoVt VTTi]piTaL TTpo^rrdTTOvTes 
TTpaTTCLV TCL iv Tttls KOLvals opLokoyCaLS, TTeLa6ti)]xev avTols, 
iTTetbi] Ta bLKaLa kiyovcTL, KaC, KaddiTep KekeveL 6 opKos, iK- 
(TTTOvbovs avToiis TT0Li']aavTes l3ovk€va-(apL€6a ttws bei xpr]a6aL 
Tols b€cnroTLK(as Kal dcreAyws StaKet/xeVotj /cat 8ia Tekovs to. 25 
p.€v iTTLjSovkevova-L, tcl 8' iiTLTdTTovcTL, Kal KaTayekGxTL tijs 

18 KOLi'i]S €ipi]vr]s. bLCL tC yhp ov (f)r]a-ovaLV ovtol beLV Tav6^ 
ovT(i)s exeti^; 1] 6]xokoyCav ti]v ]X€v KaTo. ti]s 7ro'Aeajs ov<rai' 
(Be^aCav d^Lova-LV elvat, ti]v 8e cT^a^ovaav ov ovyxoip-qcrovaLV ; 

2 i\evdepci(Tets A' 3 toctovtov viilg. : toctovto A Y O i i eVJ 

/j.rjSt/j.iai' TroKiv AY yp., schol. p. 258, 4: fxriSffi.ia iroAei villg. 
12 bpnTiaw(Tiv vulg. : 6pfj.i)dS)(nv AY-yp. 16 eTfpaxre Cobet : 

fTfpwdi codd. KaTrjyayev vulg. : KaTrjyev A 26 5' eiriTaTTovcri 

A O : 6e irpaTTOvffi villg. 28 b/j.o\oyiav rriv /j.ev A : ttjv /xev 

o/uLoXoyiav ti/v \u!g. xvii] nEPT TilN nP02 AAEHANAPON 2TN0HKX2N [ai6] 

apa biKatov Tavra yiyvea-dai; Kciv fx^v rt ?) Trpo? T<av 
i^dpGiV KaTO. Ti]s TToAecos kv rot? opKOis, TovTO p.h' l(r)(y- [217] 
pbv dei TroLri(rov(rtv' iav 8e ri i]ixiT€pov fi Kar eKetvcov ajxa 
biKatov Kal o-vpi(f)€pov, Trpos tovto 8e p.ayop.ivovs ovbiiroTS 
5 TTav(racr6at ohjcrovTai belv kavTOVs; 

"\va 8' ethriT ert (ra(\)i(TTepov ort ovSets v/xty eyKaXet 19 
TTore t5)V 'EAAr/ycoi^ ws apa irape(3r]T^ rt rwi' Koti'?) oixoXoyi]- 
devTm', dAAa Kat \aptv e^ovatv ort ]x6vot k^i]Xiy^aTe tov^ 
TavTa TTOtovvTas, ]xtKpa kTTthpap.ovp.at Trept avTcHv ttoWQv 

10 ovTcov. eVrt ydp 8?/7roi; ey rats crvvdi]Kats ti]v OakaTTav 
TrAeiy rovs jxeTexovTa^ ttjs etp?/^!]?, /cat jxrjb^va Kcakvetv avTovs 
ixr]b€ KaT(xy€tv TrXotcrv ixr]b€v6s tovt(x)V' kav bi rts Trapd TavTa j 

TTOifj, TToXip.tov etrat Trdcrt rot? r^j uprivi]S p.eTi\ov(Ttv, ov- 20 
Kow, o) avbpes ^Adr^valot, ivapyiaTaTa kopctKaTe Tovd^ vtto 

15 Toiv MaKfbovctiv yeyfvr^fxevov etj tovto yap v7repo\l/tas i]Xdov 
u)crTi et? Tivibov aTravTa rd eK rov rToVrov TrAota Kar?/yayoj^, 
Kai crKevcopovfxevot Trept awd ov TrpoTfpov avel^rav, Trplv VfXHS 
(\l/r](f)t(rao-d€ rpt?/pets kKaTov irXi^povv Kal KadeXKeiv evOvs 
t6t€, Kal (TTpaTr\yov eTr' avTats iTa^aTe Mevecrdea. Trwj ovv 21 

20 ovK droTroj' roo-awra jxei' elvat Kat Ti]XtKavTa to, rnxapTi^p.iv' 
erepots, tovs S' ei^raC^a (ptXovs avTwv ]xi] iKetvovs aTrorpeVety 
T0V9 TTapaj3atvovTas, dAA' v/u.tv a-vp^fSovXevetv e/x/xeVety rots 
ovrco? b)Xtya)pi]p.ivots; (jocnTep Kat tovtov TTpocryeypaixfxivov, 
rots /xey e^etrat 7rA?//x/xeAeti', rot? 8e /jt?/8' api.vve(r0at. ttws 22 

25 8' ov)( d/ia re TTapev6]xovv kKetvot Kal avata-dijTOt r](Tav, o'i 
ye r?/AtKo{?roi' TTap€l3r](rav tS)v opKcov, o Trap' eAd^to-ro2' 
(TToirjcrfv avTovs acf^atpedrjvat btKaicos ti]v KaTo. OdXaTTav 
rjyefxoviav; Kal vvv ^tl TTapabebdKaat tovto t6 btKatov 
av€yKXi]T(t)s ii]xtv, oTav l3ovXr]6(apt€v npaTTetv ov yap ort [218] 

I SiKaiov ravra A' : ye So/ce? SlKaiov ravTa S : ye 5oKf7 SiKaia vulg. 
4 Sf /naxo/J.tpovs A : Siafj.axofJ.fvovs viilg.; S( Stafj.axofJ.evovsY 12 /j.r]- 

Sfvhs G. H. Schaefer : firiSeva codd. 15 u7r«poi|/ias A : Trapavofj.'ias 

viilg. 17 avu(Tav Weil, coU. § 17 : a(pu(Tav codd. 18 /col 

KaOfAKttv om. A^ 24 toTs 5e] rovs 5« A 26 tuv SpKoiv secl. 

Blass t, irap'] Sirep ovk A [2i8] [AHM()iX-)E.\OT2;] [ XVII k-navcTavT (^aixapTavovTes, iJttov tl bi^TTov TTapafteftiiKaai. 

23 Tci^i Koivai ojuoAoytas". dAA' tvTV)(^ov(nv, vTt evairo^^fmvTai, 
Trj VfJieTipa paOvixia tj] ovbe tQv biKaLcav aTToXaveiv TTfjoatpov- 
lJ.evri. o Kai vjSpLcrTiK^aTaTov (TVft.liijiy]Kev, el 01 fuv akKoi. 
"'EiX.Xrjves Koi fidpliapoL aTravTa tijv Trpos vpbds e)(6pav 5 
(j)ol3ovi'TaL, ovTOL 8' ol veoTtXovTOL fxovoL KaTa(f)pov€LV vpids 
vfiSiv avTwv dvayKd^ov<TL, ra p.\v TreLOovTei, ra be fSLa(6p.(voL, 
uxnrep iv 'A/387yptTats ?/ Mapcoretrats, dA\' ovk iv ^AOrf- 

24 vaCoL^ TrokLTevdpievoL. Kal dfna p.LKf)d pikv Ta vfieTepa TTOLOvcn, 
Ttt be tCov iy6pS>v Lo-yypd, dp.a be kavOdvavcTLV kavTOvs 10 
dvvTcoa-TaTov ti]v TTokLV 6p.okoyovvTes elvaL, bLaKekev6p.€V0L 
To bLKttLov ov bLKaiojs biaipvkaTTeLv, ws" roi (rvp.(l)ipovTL ye 
TTpoekop.ivrjV ^pifcrdaL KpaTelv dv tojv TTokep.io^v fmbia)^ bvvrj- 

25 OeLcrav. elK^TiDS 8' avTo iTeTT^vOacTLV eoos ydp dv e^ tG)V 
Kard ddkaTTav Kal fj.6voLS dvapLcf)Lcr(3riTi]Ta)S elvaL KVpioLi, 15 
rots ye KaTa yifv iTpbs Trj vTTapyovcrr] bvvdp.eL ecTTL 7Tpo(3okds 
erepaj lcryypoTepas evpicrOaL, dkkias re Kat TTeTTavp.ivoi)v vtto 
Trjs TV)(ris tS)v bopvcf)opovp.ivoi)v vtto tS)v rvpavvLKSv cTTpaTo- 
TTeboi)V, Kal Tcav p.ev icf)dapp.ivo)v, tS)v 8e i^ekrjkeyp.ivo)V 
ovbevds d^io)v dvTO)V. 20 

26 T6 p,iv ovv 7T€pl Ta TrAoia TTpds rots aAAots rot? irpoeLpr]- 

p.ivOLS 6 M.aK€bo)V Tl]kLK0VT0V TTapijir]' TO 8e VJipLCTTLKCaTaTOV 

Kal VTTepoTTTLKioTaTOv tSv MaKe5o'j'toy To TTp(i)t]v yey€Vi]p.ivov 
icTTi, To Tokp.i]a-aL elcnTkevcTaL etj tov rietpatd Trapa rds 
[219] KOLvds ifpXv TTpds avTovs ofLokoyias. Kal tovt\ o) dvbpes 25 

^Adl^ValoL, O^X ^'^' F'" TpLl]pi]S ifV, p.LKpOV V7T0kr]TTTi0V, dAA' 

ort aTToVetpa iyiveTO, et TTepL0\f/6p.e6a, 'iva /xerd TrAetoVcoi' 
awrots' iyyivr]TaL tovto TTpaTTeLv, Kal otl ovk e(f)p6vTL(rav t&v 

27 K0LvS)V boyp.dTO)v, Kaddirep ovbe tS)v 'TTpoeLpi]p.ivo)v. eTret ort 
ye TOVTO TTapdbvcns i]v Kard p.LKpov kcll edLCTp.ds tov dvi\ea-6aL 30 

2 (vaiToxp^tivTai] fort. «5 awoxpcivTat G. H. Schaefer 9 fxiKpa 

ante /i€i' A : post ij.fv vulg. vfjifTfpa A : T]/j.fTfpa. irpayfxaTa vulg. 

15 /x6vois A : fxuvwv vulg. 16 irpofioXas Harpocrat., Phot., Suid. : 

TrpocT0o\as vulg. 25 ofioXoyias A : (TvvdriKai vulg. 29 twv] 

fort. fVl Tuiv Blass xvii] nEPI TI2N nP02 AAEHANAPON 2TN0HKX2N [219] 

rifj.as Tovs T010VT0V9 €i(nTXov9, KaKeWfv bfjXov tS> yap tov 
TOTe eTTt TT/s recbs il(nrXivaavTa, ov e8et (.vOvs fJiCTa TrJ9 
Tpiripovs v(f)' vp.S)V aTToXoiXevai, alTeXrrOai vavTTr^yyjfracrdai 
fiLKpa TrKoia ev tois 7/j(xere'pots Xi[xe(Ti ttws' ov KaTacpaves otc 

5 ai'Tl Tov €i(nrXeiV to €v6v9 evhov elvai eix^]yavSn'To; Kal et 
AeTrra TrXoia viTOfxevov\xev , oXiyov vcrTepov Kal rpt?;pets" koI 
et t6 TTpcoTov oXiyas, fXiKpQ) vcrTepov iToXXas. ov yap hi] eo-rt 28 
y' eiTTety ws 'A^Tyi^rjrrt fxev a(f}66von' ovtmv tS)V vavTTriyrfcrifxcov 
^vXcov, tQ)V fxoyis Kal TToppct^^ev ei(rKOfLi^ofxevo)V, iv be t^ 

10 MaKebovM kTTiXeXoiTTOTOiv, Trj Kal rots aXXois rot? /3ovAo- 
fxevois evTeXe(TTaTa Ka6i(TTapevrf, aAA' wov6^ ^fxa re vavjrrf- 
y)f(Tea-6ai ivTav6a Kal TTXi]p())rrerr6ai iv rw Xifxevi [r(S 
Trpoetpjj/xeVfa)], ev rats KOivals ofxoXoyiaiS bieiprffxevov fxrfbev 
TOiovTov eia-be)(^e(r6ai, Kal tovt^ e^eVeo^^at eTTt TrAeot» ael 

15 TTOielv. ovTO) 7TavTa\66ev KaTaiTe^PpovrfKOTcos eKeivoiTrj TToXei 29 
\pu)VTat bia tovs evTev6ev bibacrKa.Xovs tovs viTayopevovTas 
avTOis a bei TTOielv ovto) be Kareyv^aKaa-i fxeTa tovto)V 
abiifyrfT6v Tiva Trjs iToXeocis eKXvcnv Kal fxaXaKiav, Kal ovTe [220] 
TTpovoiav TTepl tS)V fxeXX6vT0)v elvai, ovTe Xoyio-fxov ovbeva 

20 iTapayiyvea-6ai Tiva Tp^irov \pifTai 6 Tvpavvos rat? Kotvals 
ofxoXoyiats. ais eyo) btaKeXevofxat, o) avbpes A6rjvaiot, 30 
TTei6ecr6ai, Ka6(X7Tep ebiba^a, Kal bia[3el3aicoaaifxrfv av, ws 
Tov6^ rfXiKias e\o)V, cifxa Kal tS> biKatca iffxas aveyKXifTtos Kat 
rot? KaipOis aa-^aXea-TaTa \prfaecr6ai ToiS eTTt to avfxcf^epov 

25 KaTeTTeiyovatv. Ka\ yap ert iTpocryeypaTTTai {ev) rats crvv6if- 
Kats, ' eav jiovX(!)p.e6a Trjs KOtvrjs elpifvrfs fxeTeyetv''' to h 
' eav l3ovX(afxe6a^ eaTiv afxa Kal TovvavTiov, et apa Trore 6et 

T rw Aldina Voemelii : rb codd. 4 Karacpavh And^ Spengel : 

Kara<pavh Jrote? A B Y : Kararpaves ^v villg. : Kara(pavfs ^v irofe? F 
8 «(Treir] an excidit aliquid ante iliruv {e.g. irp6(pa(riv)1 12 rc^ 

irpoeip7]/xivcp secl. Reiske : tuetur Weil, commate post Kifxfvi posito, et 
deleto Stfiprifxevov 13 Sinpr^ixivov Baiter, Cobet : Sieip-nfiivov codd. 

14 ^f(Te(Teai Wolf: f^f(rrai codd. 15 tj) Tro'\6i A Y corr. O : om. 

vulg. 22 Sta0e^aia}(TaiiJ.rjv Wolf : Sie^ffiaia)(T(iixTjv codd. 24 XPT)- 

fff(r0at G. H. Schaefer : xP^^Ta^rOai A : xpVTOai vulg. 25 ev add. 

Her^verden, cf. § 6 27 el apa •"•oTf codd. : 7) 6.p' ovTrore Weil [2ao] [AllMOIi;©.] nEPI TiL\ nPOS AAEH. STNGHK. [xvii 

■jrava-ao-dai. ato-x^pws krqyois aKoXovOovvTas, i] /x?;d' ava\J.vr]- 
rrdijvai, /xrj8e/xtas (/)iA.ort/;xtas to)V k^ aj}\aioTaTov Ka\ TrAetVrwy 
Kat fxaKia-Ta ■navTitiV avdpwTTOiV i]\xiv virapxovn-wv. iav ovv 
Ke\fW]T\ Si avhpfs 'A6r]valoi, ypdxj/uj, KaddiTfp ai (Tvvdi]Kai. 
Kekevova-i, TroAe/jiety rots 7rapa/3e/37//coVty. 5 

I fi Wolf ; aA.Ao codd. 2 -irKfltTTuiv A Y : wXdrrrou vulg. XVIII 
TnEP KTHSl<l>nNTOS nEPI TOT STEO^ANOT MBANIOT YnO0E2I5. 

TeiT^os fxlv o f)7]T0)p VTrep ^ AOqvaiwv TrpovfSdXiTO tmv <TVvy^O(j)V 
TOVTwv Kal ^eipoTroLijTwv appay€<TTep6v re Kal (ieXTiov, ttjv t 
els rr/v ttoXu' ervoiav Kal TrepX A.oyous SctvoTTjra, ws avros ei.prjKev 
' ov XiOoLS Kal ttXlvOols ras ^AO^vas io)(yp(j)(ra, dAA.a /xcyJAats 
5 hvvdfxecrL kol TroXXfj rtvi (tvixijmxui, ttJ /xev eK y^s, t^ 8' eK 
6aXaTTr/s '• ou /A-^r dXXo. Kai cts tov x.^ipoTroL7]TOV irepL^oXov ov 
lUKpa Tfi TToXeL <Tvve/3dXeT0. TrcTrovr/KoVos yap KaTo. TroXXa [22l] 
pepy] Tot' Tct^ovs Tots ' A0r]vaLOL<;, €7ret8r; eSo^ev dvopOovv o.vto, 
■^peOrjcrav eTrl to epyov dvBpe^ SeVa, (f>vXrj's eKd(TTr]<; ets, oiis eSet 

lo T^v eTnp.eXeiav Trape)(e(TOaL ij/lXi^v to yap dvdAw/xa othioctlov, 
ets Totviiv TovTojv Kat 6 p-qTwp yevo/xevos oii;;^ 6/xoiws Tots aAAots 2 
TT/v e-miieXeui.v ixovrjv elcT7]veyKe Trj XP^^^h '^^^c- '''o )"'^'' epyov 
d/Ae'/x,7rTcos d7reTe'Aeo-c, Ta 8e ;)(pr//xaT' eSojKCV oiKoOev Trj TrdAet. 
cTTT/veo^ev auTow t:^v ewotav TauTr/v 17 fSovXrj, Kat tt/v 7rpoOvp.Lav 

15 ^//,cti//-aTO (TTe(f>dv(o ;^pw(j)' eT0Lp.0L ydp A^r/vaiot vrpos Tas 
xdpLTa<s Twv ev TrotoiWojv. K.Tr](TL(f)Cjv h r]v o Tr]v yvwp.r]V 3 
ciTTwv ws 8ct aTe(fiavw<Tai tov Ar^iio^rOevrjv, ev /tev Katpw Tots 
Atovuo"t'ots, ev 8e Toiriji tQj tov ^iovvcTov ^caTpw, ev oe PcaTats 7rao"t 
Tots 'EAXr/o"tv, ovs 17 iravriyvpL'; crvvriyaye- Kat toutojv evavTLov 

20 dvctTTCtv tov K-qpvKa, oVt cTTe^ftavol Ar]ixoaOevr]v Arjiio(TOevov<; 
Ilatavtca 17 TrdXts dpeTrj<; (TviJiirdcrr]<; evcKa Kat cuvotas t^s Trpos 
a^Tr/v. ^v ovv 7ravTa;;(d^ev 17 Tt//,^ Oavix.acTTr]' 8td Kat (fiOovo^ 4 
arT^S rj\f/aTO, Kal tov il/r](f>icT iJ.aT0<; d.TrrjvexOr] 7rapavop.wv ypacfir). 
Ai(TX^vr]<; ydp exOpo<; wv tov i^r]p.ocTOevov<; dywva irapavop.ojv 

-h eTTT/yyctXc }^Tr)cTi(f>wvTL, Aeyo)v dpxovTa yeyovoTO. tov ^r]iiocrOevr]v 
Kat /Ar/ SdvTa Adyov •u^rcv^uvov eivat, vopuov 8c KcXevetv tovs 
v'7rcD^wous lt.r] (TTe(f>avovv, Kat TrdAtv v6p.ov ■jrapexop.evo^; rov 
KeXevovTa, edv /acv Ttv 6 8r//x,os 6 'A^r/vatwv (TTe(f>avo2, cv ttJ 
eKKXr](Ti<i Tov (TTe(f)avov dvayopevecrOai, edv 8 ^7 /SouAr/, ev tw [222J 

30 (3ovXevTr]piw, dXXaxoOi 8c /x^ c^ctvat. <^r/o-t ^c Kai tovs eirai- 5 

23 aiiT^i/ Blass : auTTjf codd. 23 «aTo antc Toiy add. Wolf 

DEMOSTH., VOL I. 14 [222] AIlMO:i:0E\()T^ [xvm 

ruvi cTmi Tous ctti tw Xrjfxon-Oivci yp€vhu%' /Jir} yap TmroXiTivo-da.i 
KaAws Tov prjTopa, dXXa Kal So)/3o8oKoi' ctmt kul TroXXwv KaKwv 
a.LTLOv Trj TToXet. kol Ttt^fi ye T<n'nj Trj'; KUTr]yopia<; Aio-;^tVr;s 
Ke^rjTaL, irpwTov ctTrwv TTcpt tou twv v7rev^i'voji/ vo/xov Kat ocvTt- 
pov Trept ToC TMV Kr]pvypaT(jiv kol TpLTov Trcpt t^s TroXtTcias' 5 
rj^Loicrc 8e Kat toj/ ^qixoo-Oevrjv tt/v avTr)v TaEiv iroL-jqaacrdaL. 
6 6 8e prjTwp Kal aTro Trys TroXtTetas tt^i' dp)(rjv iiroLr)(TaTO kui 
TraXiv ets TavTr^v tov Xoyov KUTe<TTpnj/e, T€;)(vtKa)S ttoiwv dei 
yap ap-^ia-Oa!. t ('nro tmv la-)(\'poT€po)V ko.l Xrjyeiv ets TavTo.' 
/JLeara Se TeOeLKe tu, Trept twv v6p.wv, kul tw p.ev rrepL twv vfrevOv- lo 
vwv dvTLTLOr](TL 8tavotas, Tw Se Trept twv KrjpvyfxuTwv vofxov 
eTepov rjTOL vofxov fiepo<;, ws cf)r]a-LV avTos, cv u) a^vyKe^^wpr^Tox 
Kat ev Tw Oe<xTpui Kr]pvTTeLV, eav 6 Brjfxo<; rf rj f3ov\r) tovto 
^r^c^iarfTUL. 

ETEPA rnO0E2I2. 15 

'A^»;vatot Kat &r]f3a2oL TroXe/xoCvTes Trpos ^tXtTTTTOv ev Xatpo)- 
lewi, TToXet Tr]<; BotojTtas, rfTTrfOrfcrav. eViKpaTr/o-as ot'v 6 MaKeSwv 
(^povpuv fiev ets Tas ®-q/3u^ ive/3a\e, Kal eL^ev vtto X^^P^ ''"^*' 
TToXtv 8oi'Xei'oDO-av. cXTrio^avTes ovv to avTo TraOelv AOrfvaloL 

Kttt OO^OV OuScTTO) KuO' ttVTWV ^^CtV TrpO^T^OKUiVTe^ TOV TVpUWOV, 20 

[223] icTKeij/avTO to. TreTrovr/KOTa //.e'pr^ tw XP'^'''J' ''"''^ Tct^ovs iiravopO<ji- 
aacrOaL, kul 8r/ d<^' eKacTTrjs (fivX^s Tet;^07rotot irpoefiXrfOrfLTuv. 
TOLovhe K(XL rf IlavStovis e^ eavT^S ctXcTO Trpos Trfv )(f)eLav tov 
pifTopa. Trf<; tolvvv cpyao^tas ev ;^cpo-iv ovcrrf^, 7rpoo-8cr/^ets cti 
)(prffX(XT(jDV peTu tu 8e8ofxeva vtto Tr}s 7roXco)S, 6 pyfTuip ck twv 25 
tSt'o)V iSuTTUvrfcre, Kat ovk iXoylcraTO avTa Trj TrdXct, aXXa 

2 KaTe)(apLcraTO, TUVTrfv d(fiopfxrfv 6 K.Tr]crL(fiCiv, cts twv 7roXi- 
Tevofievuiv, Seidp.evo'; elcrrfveyKe yvoifxrfv iv Trj ^ovXrj Trcpt av-ToG 
TotaiVrji', ' e7ret8r/ StaTcXct i\rffxocrOa'r)<; 6 \qp.o(rOevov<; irup oXov 
Tov /Stov crvotav cts Tr/v 7rdXtv €7rt8etKvi'/i,cvos, Kat vvv oe 3° 
TeL)(OTroLo<; wv kuI TrpoaSerfOel'; )(prfp.uToiv OLKoOev Trapecr)(€ Kat 
i)(upi(raTo, Slo. tovto SeS6)(0aL Trj fSovXfj kul tw Siffiu) (TTe^fiavov- 
(rOuL avTov )(pv'cre<i) o-Te<^dvo), cv tw OedTpw, TpaywStwv dyofxevoiv 
KULVoiV ' [to"a)S OTC TrXifOr] (rvvTpe)(eL iTTLOvfLOvvTa KULva SpufxuTU 

3 /SXcTTCtvj. (Lcrayofxevov tolvvv kuI cts tov Srffnov tov Trpo^ovXev 35 

II Siavotaj] Sjai^otov Scrimgeri schedae 19 rrjv Tri^Aif ante 

SouAcuouo-oj/ om. vulg. : add. Vind. 7 : ' Aut ^ovXevoixras reponendum ' 
Blass 20 avTwv Voemel : avruv codd. 27 KoTexttP'"''»''"'' 

G. H. Schaefer: «ol cxop'"'»'^'' vulg. 32 5«8o'x6ot Wolf: Se5(^x^" 

codd. 33 TpaY6D5(aJi'l fort. Tpay(fSwv Dindorf 34-35 ^'^'^^ 

. , . /SAcTPetv secl. Wunderlich xviii] riEPI TOT ^TEa^ANOT [223] 

/LtaT05, i(fiL(TTaTai tov Krr/crt^aivTos KaT7;yopos AtVp^ivy/?, ek tt}? 
TToAtTcias vTTdp-xyn' l^6f>6<i, Trapdrofjiov eivat <fida-Kwv Trpos Tpcts 
vofJLov^ To \l/rj<fiLcr p.a, ha p.lv tov KeXivovTa tov luTreiJ^uvov /xr) 
<TT€cf>avovo-Oai, irplv av 8(o Tas eL»^was* outtoj Se TavTas, (f)r]crLV, 
5 6 Ar)ijiO(rOivr]<; iSeSwKeL /cai Ta OewpiKo. Slolkmv Kai Tef^oTroLixiv, 
Kal eSet dm/jteivat Kat tTrto-^etv to yepas, eojs av 6(f>6fj KaOapb^ 
€^eTao"^€is. SevTepov 8' draytvtocTKei vo/xov tov KeXevovTa iv 4 
IIvKvt (XT€(f>avovcr6aL, iv Trj eKKXrjCTLLi, BLafSdXXwv tovs TroAtTas [224] 
Tows Seta/xevovs ev Tw ^ectTpw di'ayopei.'Pi}vat toi) ArjfxocrOevov; 

10 Tov (TTi(fiavov. 6 8k TpLTO<; vd/i-os ets T^v oAr/v opa toC (Slov Kal 
t^s TToAtTetas i^eTacriv KeXevet ydp /xr/SeVoTe if/evSrj ypdfxfxaTa 
ets To M>/Tpwov eladyetv, tvda etrTtv oAa Ta SrjixocTLa ypdfXfxaTa. 
iif/evaaTo 8e, (ftrfaiv, evvoiav Kal crTrovSrjv fxapTvprjaa<; Tt3 Arjpo- 
cr6evef KaKovovi ydp /xdAAov Kat TroAe/xtos evpicrKeTat Trj TraTptbt. 

15 TOVTOH Toi» vd/i.ou )(prjcrtfjiov Tvy)(dvovTOS, tov TptTov, dvTtXafio- 5 
/xevos wcTTrep Ttvos dyKiipas 6 prfToip KaTeTrdXatcre tov dvTtoiKov, 
fxe668u) 8etvoTdrrf Kot crocfnoTdTy Trj irept tov KaTT/ydpou ■^prfcrd- 
fxevo<i' iKeWev ydp ea)(e Xa/3r]v eAetv Kat KaTayu)VL(Ta(r6aL tov 
TToXefxiov. Tov<s fxev ydp dXXovs 8vo vofxovs, t6v tc Ttuv virevOv- 

20 vojv Kat Tov Tov KrfpvyfiaTos, ets t6 fLecrov tov Xoyov aTrepptxf/e, 
(TTpaTrfytKws ' KaKov<; 8' ets fxecrcrov iXdcrcras, tw S La)(i.'poTdTio 
ets Toi ttKpa TrpoaKexprfTai, t6 aa6p6v twv dAAwv e^ eKaTepov 
po)Vi'v<s. eoLKe 8e kol 8totKwv Trpos to avfX(f)epov t6v Xoyov, Kat 6 
o^ a(f)68pa dvatSws t^v Te'^v>/v i7rt8etKvvfxevo<;. 6okwv yup e'v 

25 TrpojTots vTrepjSaivetv t6 v6fitfxov, eTepw Tpoirw tw vofxifcw irpoaKe- 
\pqTaf Kcil ydp vd/xov dve^yvto Aio-;)^tv7/s Tov Trept tojv ypa<f>6vTwv 
\fjevhrf, Trpos ov o pr/Tojp dTroKptvd/xevos evpe Katpov eis fxeaov 
dyayetv To, eauToi) 7roAtTei'/xaTa, Jjs vofxifxw pa)(6fxevos. Kat 7/ 
//.ev StotKr/o"ts ToC Adyou TotavTrf, Ke</)dAatov o la)(vp6v toj /xev 

30 Aia)(ivrf t6 v6fxifxov, tw 8e prfTopt t6 StKatov, Kotv6v 8 d7r6 toij 
to-ou t6 avfx(fiepov, ovk e)(ov (fiavepdv Trjv i^eTaatv. rf aTaats 
eyypac^os 7rpayp.aTtKr'f irepl pyfTOv ydp to \f/rf(f)ta fxa. [^"^SJ 

T^S Se ypa(f>rf<; eVt ^tAtTTTroi^ ^ojvtos diroTeOeiarf^;, eV AAe- 7 
$dv8pov 8ta8e$afxevov tt/v dp;(T/v 6 Adyos eo-Tt Kat 17 Kpiat<;. o)S 

35 yap aTTeOave <J>tAt7r7ros Kat tt/v (f>povpdv ot ®rf/3aloL TeOapaifKOTes 
i$e^aXov, 6 fxev AXe$av8po<; ojs KaTa(f)povrfOe\<; Tas ©>//?as KaTe- 

17 7re/>!] TTopo Weil 21 ^icrffov ixdcrffas Voemel (cf. II. A 299^ : 

fxiaov fXdffas codd. 23 SioiKcijr Blass : SioiKeTv codd. 26 -ypa- 

(puvTCDV Blass : elffipfpovTCDV Weil : ffreipdvwv codd. 32 Trepl . . . 

\f/r)<ptffixa] Trepl pr]Tov yap rov ^r]<pifffxaTos Weil \\ir](piffiJLa codd. : 

frjrrjiUa Fox 

14* [225] AHMO20ENOT2 [xviii 

aKaif/ev, etra fJieTayvov<; ctti Tui TrcTrpay/jteVw t^e^^ojpv/o-c t^s 
'EAAuSos aio-^i'vo/x€vos Kal Karu. rwv /Sufjfidfjwv iaTijdrevaev, 
ol 8' 'AOrjvaloL Kaipov ex^"' ivofXiaav KpLcreL 7rapa8ovvaL tous 
7r/jo8oTas Tovs T^i' 'EAAa8a dStKi/craj^Tas, Kai oi^toj crvveKpoTrjdr] 

TO SLKaCTTrjpLOV. 5 

ripcSroi' fAeV, 2) avbpa \\0r]vaLOi, tol9 Oiols evyoixai 
naai Ka\ Tracrats, orrjjy evvoiav ^yutv eyoi StareAo) r?/ re TroAet 
I 226J Kttt Tracrii' vjxlv, Toa-avTrjv v-nap^aL jxol irap^ vjxQ>v ei? roDroi^i 
Tov aySiva, eTrei^' oTrep eo-rt ixdkKrO^ vjrep vjxujv Kal tt/s vfxeT^- 
pas ewe/3etas re Kat bo^rjs, tovto TTapacrTrja-aL tovs deovs 10 
T^/xir, 1X7] Tov avTLbcKov crvjxjiovXov TTOLrja-acrdai Trept tov iTOis 

2 a/covetr v/xas e/xoi) 8et (o-j^eVAioy yap ay etr/ roCiro' ye), dAAa 
rou? vojxov^ Kal tov opKov, iv o) Trpos a-naaL rois aAAots 
OLKaLOLS Kal TOVTO yeypaiTTaL, to 6/xotcos d/x^oti' aKpod- 
cracrdaL. tovto 8' ecrrtr ou [xovov t6 jxi} TTpoKaTeyvcoKivaL 15 
jxr]hiv, ovb€ To Tr]v evvoLav L(n]v aTTobovvaL, dAAd ro koi ri/ 
rd^et Kat r?) diTokoyLa, b)s ^e^ovkrjTai Ka\ irpo-ppriTaL tG)V 
dyuiVL^op.ivu>v eKaaTOS, ovTcas edo-at \pr](Taa-Oai, 

3 rToAAd }xkv ovv ^ycoy' ikaTTOVjxaL KaTa tovtovl tov dy&v 
Ala^LVOv, bvo 8', oj dvbpes ^A6r]vaXoL, Ka\ fxeydka, (v fxh' 20 
ort ov Trept Toiv taiav dyo^viCojxaL' ov ydp iaTLV taov vvv 
€fxo\ Trjs Trap' vp.Q)V evvoias bLap-apTelv Ka\ TovT(a /x?/ eAeti' 
rrj2' ypacf)r]V, dAA' iixo\ p.^v — ov ^ovkofxaL hvayjep\s elTTiiv 
ovhh' dp\6]xevos tov koyov, ovtos 8' eK TTepiovaias fxov 
KaT-i]yopeL. eTepov h\ o (pvaeL TrdaLV dvOpdiTTOLS VT[dp)(€L, 25 
rw2' }xh' koLhopLoov Ka\ tS)v KaTr\yopLG)V dKOveLV rjheoos, rois 

4 eTratj^oCo-t 8' avTovs dydeaOaL' tovto)v tolvvv o ]x4v eo-rt 
Trpos rfhovriv, tovtc^ behoTai, b 8e TTaaiv ws eTros etTreu' 
ez^ox^Aet, koifTov e/xot. kclv jmv evkaj3ov]xevos tovto /x?/ 

12 tr^as (/xov secl. Rosenberg 14 aKpodffaffdai S : a.Kpoa(T6at 

cett. : aKpodffi(T6ai Spengel, cf. xxiv 151 16 a,u<poTepots post J'(r7)j' 

add. vulg. S 7p. : om. S L' rh Ka\ S L : Kal rb vulg. 23 ffxo\ 

S L vulg. : (yw B 7p. Y ^p. 5e post fiov\ofj.ai add. L vulg. : om. 

S' F yp. B •yp. flTTf^f uvSfv S : ouSt;' eiTre?»' L A : eiVeic aL xvm] nEPI TOT 2TE4>ANOT [226] 

Aeyco ra TreTrpay/jieV (fxavTdd, ovk ex^'^ aTTokva-aaOai to. 
KaTi]yopi]iJ.4va 5o'fco, ovb^ e^' ots aftw Ti[xaa-daL heiKvvvai' 
iav 8' e<^' a Kal 7r67rotrj/ca Kat TreTToAtreu/xat /3a8tC<^, ttoA- 
AaKiy Aeyety avayKaa-Oi^a-ojxai. Tr^pl ip.avTov. Tmpaaop.ai [227] 
5 juez/ oSv fa)? \xeTpi(i)TaTa tovto TToielv' 6 ri 8' ay ro 'npayp.a 
avT avayKa^i], tovtov ti]v alTLav ovto^ eo-rt StKatoy exetj; 
6 rotovroi; ayG)V evaTr]aap.e.vos. 

Olp.ai 8' •ii/u.as, 2» avbpes ^Adrjvaloi, TrdvTas av opLoXo- 5 
yrjaat, kolvov eTvat tovtovl tov uyaiy' e/xot Kat KTTjaLcpoivTL 

10 Kat ov8ey eAdrroros a^Lov aTTovbrjs ep.0L' TrdvTMV p.ev yap 
diToa-TepeladaL \vTTi]p6v iaTL Kal ^aXiTTOV, d\\u)s re Kav 
VTT kyOpov TU) TovTo avfxftaivi], p.dkLaTa 8e rT/s Trap vp.S>v 
(vvoLas Kal (pLXavdpomLa^i, oaitnrep Kal t6 Tv^elv tovtwv 
p.iyLaT6v iaTLV. TTepl tovtohv 8' ovtos tovtovl tov dy&vos 6 

15 d^tw Kttt hiop.aL TTdvTOJV 6p.0L0is vp.SiV aKovaaL p.ov Trepl t&v 
KaTi]yopr]p.€Vojv dTTo\oyov]x(vov hLKaiois, ooaTrep ol v6p,oi. 
K€\evovaLV, ovs 6 rt^ets e^ dpxrjs SoAcoi', evvovs (ov vpLLV 
Kal bi]pt.0TLK6s, ov p.6vov rw ypdy\faL Kvpiovs (o€to belv etrat, 
dAAd Kat rw tovs bLKd^ovTas dp.oip.oKivaL, ovk aTTLaTutv vp.lv, 

20 (2? y' ipuol (f)aLV€TaL, dAA' 6p(av otl rd? alTLas Kal rd? 8ta- 7 
[■io\ds, ats eK tov Trpdrepos \iyeLV 6 bL(i>KO)v layyeL, ovk evL 
rw (f)evyovTL TTape^delv, et p.i] tQv bLKa(6vT0}v eKaaTos vp.(>)v 
Tijv TTpos Tovs 6eovs (vailieLav (f)v\dTTo)v kuI Ta tov Ae'- 
yovTOS vaTepov biKaLa evvoLKMS iTpoabi^eTaL, Kal TTapaay^ojv 

25 avTov Laov Kal kolvov d]x(f)OT€f)OLS dKpoaTi]V ovto) tijv 8td- 
yvooaLV iTOLifaeTaL irepl diTdvTO)v. 

M4\\o)v 8e Tov T Ibiov I3lov iTavTds, o)S eoLKe, \6yov 8 
8t8o'i/at TifpLepov Kal tS)v KOLvf] TTe7To\LTevp.evo)v, ^ov\op.aL 
7Td\Lv Tovs Oeovs iTapaKa\iaaL, kol ivavTiov vp.o)v ev\op.aL 

6 ovTOS secl. Rosenberg 8 rrdvras^ post v/j.us S L soli 9 re 

post ffjLol add. vulg. : om. S' solus 11 airoiTTfpeTffGo.t^ a.irop(7a0at S 

17 TiBels] 0e\s Dobree 23 (puKdTTwv S L' : SiapvAaTTwv vulg. 

24 vcTTepov S^L^A: vffTf pou L' vulg. 29 KaQdirip «V df>xf) post 

Tra^ii/ add. vule. : om. S L' A [227] A H M O V R \ ( ) T V [x VIII 

TTfmToV jjiei', oa-rjv cvvoiap i.\(tiv eyw StareAoi ti\ tc TroAet 
[228] Kal TTacnv vjjuv, TOCTavTi]v v-nap^ai ixol ■nafj' vjxmv ets' tov- 
Tovl Tov ay5>va, eTret^' o rt ixeWft (TvvoCareLV Kal TTpoi 
cvbo^iav KOLvr^ /cat Trpos evo-efSeiav e/cao-ro), tovto irapa- 
(TTfja-aL TTarnv vpXv iTepl TavTrjrrl r?/? ypacfiTJs yvwvat. 5 

9 Rt ju.ei' oSi' Trept wv cStcoKe ix('n'0v KaTrjyoprjaev Ala-)(^ivr]s, 
Kayoj 7T€pl avTov tov TTpojiovkevfxaTO^i (v6vs av aTTeKoyovfiriv' 

eTT€Lbll 8' OVK €X.(iTT(jii koyOV Takka bl(^LU)V aV1]k(tiK€ Kal 

Ta TTkela-Ta KaTfxf/evrraTO fxov, avayKalov elvaL vop.i^(a /cat 
bLKaLov ap,a /Spax^e", oj avbpes 'AOrjvatoL, 7re/)t tovtoov elTre^LV 10 
TTpG>TOV, Lva /xrjSets vp.6iv rotj e^ioOev Ao'yots riyjxevos akko- 
TpL(OT€pov tG)V VTT€p r^s ypafpijs bLKaiojv aKovrf fxov. 

10 riept fxev hi] Twv Ibicov oaa koLbopovpi.evos (3ej3kaa-(pi']pL-)]Kev 
TTepl ep-ov, deAaaa-d^ ws ctTrAa «at bi^aLa keya). el p-ev 
la-Te ixe tolovtov olov ovtos j/rtaro [ov yap akkodi ttov 15 
jSejSiojK 1] TTap' vpXv), p,r]be (fyonniv avaa-yji^a-de, p.r]b' el 
TTavTa TCL KOLva vnepev 7T€7TokiTevp.aL, aAA' avaa-T(xvT€S 
KaTa^r]^i(Taa-d' ijbi]' el be iTokku) jiekTioi tovtov kol €k 
jSekTLovujv, Kal piribevb^i tS>v ix€Tpiu)V, tva ixi]bev eTra^^es 
keyoi), ^(eipova Kal epie Kal roi/s eixovi viTeLkii(f)aTe Kal 20 
yLyv())a-KeT€, tovt^o p.ev p.r]b' virep tu>v akko>v Trto-revere 
{brjkov yap cos d]xoio>i aTTavr eTrActrrero), ep.OL b\ r]V TTapa 
TTavTa Tov xpovov evvoLav evbebeLxO' €ttI TTokkQv ay(avoi>v 

11 r&)2' TTfioTepov, Kal vvvl TTapdcr^^ecrde. KaKOi]di]^ 8' o>v, 
Aia-x^ivi], TovTo Trai^reAws evi]$ei (liydiii, tovs Trepl twv 25 
TTeiTpayp.evojv Kal TT€TTokLT€vp.€Vo>v koyovi a(f)ei'Ta p.e Trpos 
TCLi koLbopia<i Ta^ TTapa aov Tpe^j/ea-daL. ov bi) iroLiia-o) 

[229] TovTO' ovx ovTO) TeTV(f>o>p.aL' txAA' virep p.€V tS)V TreiTokL- 
T€vixevo>v a KaT€\ff€vbov kol 8te'/iaAAes e^eraaco, Tijs be 

I re om. S' L 2 irap' vfxuiv om. S' L' 4 irapaarridai. S L', 

cf. schol. p. 266, 22 : irapaffTTJffat tovs deovs vulg. : irapaffTrjj/ai Bekker 
10 fiiT(7v antc TTpwTov S' L : post ■KpuTov vulg. 18 tovtov secl. 

Rosenberg, cf. § 197 24 yiyfviT/j.ivcuv post ■n-porepov add. vulg. : 

om. S L^ A 29 avriKa ante i^fraffu \ulg. ; post f|eTdo-a) al. : om. 

S L F Q Y xviii] nEPI TOr STEOANOT [229] 

7ro/ji7r6ia? ravrrjs Trjs av^brjv y€y(.vr]ixivi]'S, vaTepov, av 
^ovXoiiivoi.s 17 TOVTOicri, [xvri(T6r\<TQ\xai. 

Ta fxkv ovv KaTi]yopy]iJ.^va TToXXa, Kal Trepl &v (Vlo^v 12 
fxcydXas Kal ras ea^aTas ol vojxol bcboaai TLjxoopLas, tov 8e 
5 TTapovTos dywvos rj TrpoaCpf.ais avTr]' (x6pov ixev kTi-qpeiav 
e\€i Kal v/Bpiv Kal koihopiav Kal 'iTpoT:r]XaKi.a\j.ov opLov Kal 
irdvTa Ta roiaura, t^v ix^vtol KaTr^yopiciv Kal t&v alTi&v 
Tcov ^lpr\p.iv(x>v, etTrep r]aav dkrjdets, ovk evi r?j 7ro'Ae6 hUr]v 
d^iav XajS^lv, ovb^ kyyvs. ov ydp a^atpeicr^at 8et to 13 

10 Trpoa€\6eXv rw bi']ix(o Kal koyov Tv^^jdv, ovb' kv eTrr/petas 
rci^et Kat (f)66vov tovto Troutv ovre ixd tovs 6€ovs opd&s 
e^^oi' ovt( TToKiTiKov ovTi. biKaLov eaTiv, cb dvbpes ^A6r]vatoL' 
aAA' e(^' ots aStKouyra /x' eojpa Tr]V tt6\lv, ovaC ye TrjkL- 
KOVTOLS r]kLKO. vvv €Tpay(j^biL Kol bLe^fieL, Tals e/c t&v vofxcov 

15 TL]X(jipLaLS TTap' avTa TdbLKr]]xaTa -)(prja6aL, et jxev (laayyekias 
d^La 7TpdTT0v6' kcopa, elaayyikkovTa Kal tovtov tov TpdiTov 
ds KpiaLV Ka^LaTavTa Trap' vjxlv, et 8e ypd(})ovTa TTapdvo]xa, 
TTapavofxcov ypa(f)6]xevov' ov ydp bi]TTov KTrjaLff^SivTa ]X€V bv- 
vaTaL bLU)K(LV 8t' e/ixe', e/xe b\ etTrep (^ekiy^eLV iv6]xL^€v, avTov 

30 ovK dv €ypd\j/aT0. Kal ]xi]v et rt tS>v dkkoov Stv vvvl bii- 14 
liakke Kal 8te^?7et ?) Kal aAA' ortow dbLKovvTa fx vjxds 
€(apa, (lat vdfxoL TTcpl iTdvTOJV Kal rt/xcoptat, Kat dyojves Kal 
KpiaeLs TTLKpd Kal fxeydk' eyovaaL TaTTLTLfXLa, Ka\ tovtols 
(^rjv aTTaaL \pT]a6aL, Ka\ oTrr^VLK ((fyaCveTo TavTa TreTrotjy/cdlj? 

25 Kat TovTov Tov TpdiTov Ke\pr]]X€vos Tols TTpos €]x4, a)//oAoyetr' [230] 
dv 7] KaTr^yopia toIs epyoLs avTov. vvv 8' eKcrras rj/s 6pdi]s 15 
Kai bLKaias obov Kal (f^vyoov tovs TTap avTa Ta Trpciyjuar' 

I avfSriv S corr. L' O corr. : avalSriv S' A F' vulg. ouToxrl post 

aveSrjv (vel avaiSriv) adc3, F viilg. : om. S L' A 2 aKovnv post 

^ovXofxfvois SLA; ante fivricrdTifrofjLat vulg. : om. F Q Y, cf. schol. 
p. 268, 28, xxiii 18 3 Ka\ Sdva post troWa add. F vulg. : om. 

S L' A 5 aiirv S ? : ahr^ vulg. 8 ^vi A^ F S yp. : ^x^i S L' : 

((TTi A corr. : inl al. 9 Serom. S' 19 f^f\(y^(iv A : f^e- 

\fyXftv S' L F vulg. aiirhv secl. Gebauer, cf. schol. p. 270, 7 

23 iriKpa . . . TaTTiriixia om. S' 24 Kar ifxov post xp^"'^'»' 'icid. 

A : om. S L' F 25 6>e] /ue S solus [23o] AJIMO^SOEXOT:^ [xviii 

eAeyxot»?, TnaovTOL^ vcTTepov \f>6vois alTtas Kal aKbifxjxaTa 
Kai Xoihopias (rviJL(f)opi](Tas viTOKpiveTaL' etra KaTrjyopd ixev 

(fXOV, KpLVd, 8e TOVTOVl, KOA, TOV jxkv ayWVOS OXOV TljV TTpOS 

€fx ^yOpav TrpoioraTai, ovbaixov 8' iirl TavTrjv cmrjVTriKois 

16 ejnot Ti]v kTipov C^]tmv (iriTiixLav acpeXecrdaL (f)aLV€Tai. koXtol 5 
Tipos airacrLV, w avhpes 'A^Tjmiot, rots akkois ols av (iTrelv 
Tis VTT€p KTr]cri(P(avTos fX^t, Kat tovt^ e/xotye SoKei Kal y.ah' 
etKoVcos av Kiyav, otl tijs i]pL€T€pas ^xdpas ijixas k(f rjpMv 
avTiav hiKaiov t/v tov €^€Ta(rix6v 7roteto-^at, ov t6 ixkv Ttp6s 
akkriXovs ayojViCerrOai 7ra/jaAet7retv, (Tep(^ 0' otco KaKov rt 10 
bcoo-oix€v (^/retv VTrep/SoAr/ yap abiKias tovto ye. 

17 YldvTa ix€V TOLVVV to. KaTr]yopi]p.iv^ o/xotcos eK rovrcoy av 
Tis 'ihoL, ovTi. bLKaicos ovT^ kiT akrjdiias ovbeixias dpiiixeva' 
/Sovkoixai b€ Kal KaO^ fv eKa(TTov avTcov c^cTacrai, kcli 
IxdkicrO' oV v7T€p Tijs €lpi]Vi]s Kal Tys TTp€crl3€ias KaT€\l/€V- 15 
craTO p.ov, Tci 7re7rpay/^eV kavTS) ix€Ta (i^ikoKpciTovs arart^ets 
e/xot. ecrrt 8' avayKalov, cb avbpes 'AOrjvaloi, Kal TTpocrrJKOv 
io-ft)9, b)s Kar €K€ivovs Tovs xpovovs €t\€ To. TTpdyixaT 
avaixvrjcrai, tva TTpos t6v vTTapyovTa Kaip6v €KacrTa decopiJTe. 

18 Tov yap 4>coKtKou o"i;(rrcii'ro? TTok^ixov, ov bi' e//,e' (ov yap 20 

Cytay' €TT0kLT€v6lXl]V TT(0 t6t€), TTpSiTOV pikv VIX^Xs OVTOi bi€- 

k€L(t6€ uxTTe <t>coKe'as /xer l3ovk€cr9ai criodi^ivaL, KatVep ov 
[231] biKaia TTOiovvTas 6pSiVT€S, 0rj/3atots b' otiovv av kcjirjcrdijvai 
TTadovaiv, ovK dAo'ycos ovb' dbiKajs avTols c)pyt^o'//.erof ots 
ydp i]VTV\r]K€crav €V AevKTpois ov /^erptco? €K€y^pi]VTo' €TT€i6' 25 
7] YlekoTT^vvi^cTos aTTacra bi€LcrTi]K€i, Kal ovd^ ol ixicrovvT€S 
AaK€baipLoviovs ovtojs Xa-)(yov ojo-t dz'eAeti' avTovs, ov0' ol 
TTp6T€pov bi' €K€iVO)V dpxovT€S Kvpioi TO)V TT6k€0iv riaav, 
dkkd Tis i]v aKpLTos Kal iTapd tovtols ko.I Trapd rois aAAots 

19 aTTacnv epts Kat Tapaxi]. TavTa 8' opwv 6 4>tAt7r7ros (ov 30 

6 To7s &\\ois . . . ex<" S L^ : to?s aWois . . . ex"' SiKaiois A : rois 
dWois SiKaiois . . . ex<" F 14 e»/ «KaaTov vulg. : iKaaTov A : eV 

(Ka^TT S : iKaffT Blass 19 vtxas post avaixvriaai add. \ulg. : om. 

SL' xviii] nEPI TOT 2TE4>ANOT [331] 

yap rjv a(f)avrf) rois Trap' kKacrTOis TtpoboTais yjpr}p.aT ava- 
Xi(TK(ov TravTas crvviKpove koI TTpos avTovs eTapaTTev cTr' 
€V oXs rjixdpTavov aAAot Kal KaKws i(j)p6vovv, avTos Trapc- 
aK^vdC^TO Kal /cara TrdvToov ((f)V(TO. «s 8e TakanKnpov- 
5 pi^voi. T(o ixi]KeL Tov Tiokip.ov 01 TOTe \x\v j3apeXs, vvv 6' 
aTvx^^s ©rj/Saioi (pavepol Trdmv ricrav dvayKa(T6rj(T6p.evoi 
KaTa(f)€vyeLV icf)' viJ.ds, 6 <t>L\L'm:os, 'iva p.i] tovto yivoLTo 
fXJjSf (rvveX.6oL€V al tt6\€ls, vp.lv p.\v elprivr^v, eKeivoLS be 
(3oi]6eLav eirriyyeLXaTO. tL ovv (TVvrjycovLO-aT avT(a Trpos 20 
10 t6 kajBelv okiyov belv VjJids eK^vTas k^aTraT(i)\xivovs ; t) to)v 
akXcov 'Ekkr]V(ji)v, etre xpr] Ka^iav eir' ayz^otar etre Kat d]x- 
(f)6T€pa TavT eliTelv, 0% i:6ke]iov crvvexv '^^tt jxaKpbv Troke- 

[lOVVTOdV Vp.(s)V, KoX TOVTOV VTTep tS)V TrdcTL (rVIX(P€p6vT(t)V, 

b)s epy(^ (f)av€p6v yiyovev, ovre \pr]\xa(rLV oi/re (r(o]xa(rLV 

15 oi/r' dkk(a ovbevl rwy aTrdvTov avvekd^xjSavov v^xlv ols Ka\ 
bLKaioos Kal 7rpocrr]K6vTO)S opyLCdfxevoL erot/utcos viTrjKOVcraTe 
T(o ^JtAtTTTrw. 7/ ]xkv ovv t6t€ crvy\(i)pr]6eLcr' elpTi]Vi] bid 
TavT, ov 8t' ipL€, <as oilros bLelSakkev, eTTpdx6r]' Ta 8e [232] 
TovTcov dbLKr]]xaTa kcu bo)poboKi]]xaT iv avTrj tS)V vvvl 

20 TTap6vT0)v TTpay]xdTO)v, dv tls i^eTaQi] bLKaioos, alTi evpr^crec. 
Kat raurt iray^' VTrep rTjs dArj^etas dKpLJiokoyov]xaL Kal 8t- 21 
e^epxop-aL. et ydp etvai tl boKoir] Ta jxdkL(rT ev tovtols 
dbiKr]]xa, ovbiv ecrTL bi]TTov Trpos i]xe' dAA' 6 pikv TrpwTOs 
eiiTODV Kal ]xvr\cr6eLS vTTep Trjs eipr]vr]s 'ApLcrTobr^piOS 17 v 6 

25 vTTOKpLTiqs, 6 5' kKbe^d\xevos Kttt ypd\f/as Kal kavT^v \xeTd 
TovTov y.Lcr6(s)cras eTrt Tavra ^LkoKpdTrjs 6 'Ayrowtos, 6 
o-o's, AlcTxivr], K0LV0)v6s, ovx 6 i]x6s, ovb^ dv crv bLappayfjs 
\f/evb6]X€Vos, OL be avveLTTovTes otov br]7To6' etveKa (eo) ydp 
tovt6 y ev r(S TTap6vTL) Ev/3oi;Aos Kat Kr\(f)Lcrocf)(av' eyo) 

30 b ovbev ovbajxov. dAA' 6]xo)s, tovto)v tolovto)V ovtoov Kat 22 

2 avTovs S L' : eavTovs vulg. : aWrjKovs A L corr. 3 liWoi 

S^ L : 01 &\\oi vulg. : a\hoi Blass 7 6 om. S* 13 Koivp ante 

TTu<Ti add. vulg. : om. S L' 22-23 tj . . . aSiKrtfia S L* : Tiva . . . 

a.SiK7iinaTa vulg. 27 owx o S L : ou/c cett. 

DEMOSTH , VOL. I. 16 [232] AHMO20ENOTS [xviii 

ctt' avTTJs Trjs aX.ri6(Cas ovtu) beLKWixevoiV, els tovO^ ^k€V 
avaLheias wor' iTokfxa Xiy^LV w? ap eyoj Trpos ro) r?/y 
tlprivr\s aLTLos yeyevrja-OaL kol KeKujkvKoos dr]v T-qv ttoXlv 
fx^Ta KOLVov a-vvebpLOV t5)V *EAA7/yooi' TavTr)v TTOLi](Taa-daL. 
etr' S) — •ri av uirdiv (ve tls opOiDS TrpocretTrot; ea-TLV ottov 5 
cri; TiapMV Tr\kLKavTrjv Ttpa^LV koX o-vixixa^Cav, rjXLKrjv vvvl 
8ic^?]€t9, 6pu>v a<paLpovpL€v6v jue ttjs 7To'Aecos, rjyavaKTr^a-as, 
7] TTapeXOojv TavO^ a vvv KaTrjyopcLS eotSa^as Kat bLe^fjkdes; 

23 Kat jxijv et To KOjXvaaL ti]v tS>v 'EAAr/t^coy KOLvoivCav eTre- 
TTpcLKeLV eycb 4>tAt7r7r<o, o-ot t6 fxr] a-LyrjaaL Kolttov i]V, akXa 10 
(3oav Kal bLafxapTvpeaOaL Kal brjXovv rovTOLaC. ov toCvvv 

[233] eTTOtTjfras ovbafxov tovto, ov8' iJKOVae aov TavTr]v Tr]v (f)0}vr]V 
ovbeCs' ovT€ yap rjv iTpeajSeCa TTp6s ovbiv^ aiTeaTaXixevr] 
TOTe TMV 'EX.X')]VO)V, dAAa TrdAat Trdz^res i]aav e^eArjAe- 

24 yixivoL, OV0' ovTos vyLks Trept TovTOiV eCprjKev ovbiv. xoypls 15 
8e TovTOiv KoX bLajiaXk^L ti]v iTokLV TCL jxiyLaT iv ols "^ev- 
btTaL' et ydp vfxeis ajxa tovs fxkv "Ekkr]vas et? iToke^xov 
7Tap€KakeXT€, avTol be irpos 'PCkLiTTTov TT€pl €lpi]vr]s 7rpe'cr/3eis 
€7T€]XTT€T€, Evpv[3aT0v 7Tpay]xa, ov 7ro'Aecos cpyov ovb€ Xfl' 
aToiv av6p(a7TO)V bL€TTpaTT€a6€. akk' ovk €aTL ravTa, ovk iaTL' 20 
ri ydp Kat ^ovk6]X€voL /iere7re'ju.7reo-^' av avTovs €V rovro) rw 
KaLpCo; €ttI Tr]V elprjvr^v; dAA' VTTfjpx^v aiTaaLV. dAA' e7rt rdy 
TT^k^fxov; dAA' avroi 7rept €lpr]vrjs €ftovk€V€a6€. ovkovv ovt€ 
Trjs e£ dp)(7/s €Lpi]vr]s f]y€]X(x>v ovb^ atrio? oiv eyo) (paCvofxaL, ovt€ 
T&v akko)v o)V KaT€\l/€vaaT6 ]xov ovb€v akijdls 6v b€LKVVTaL. 25 

25 'ETretS?/ ToCvvv €TT0Li]aaT0 ti]v €lpr]vr]v r/ ^rdAts, €VTav6a 

TTO.kLV aK€\paad€ tC fj]X(j)V €KaT€pOS iTpOeCk^TO 7Tp6.TT€LV' KCIL 

yap €K TOVT0)V €'Ca€a6€ tCs i]v 6 <|JtAt7r7r<i) 7rdyra avvayoovL- 

2 (ToK/xa A : (ToXjxa S' (e linea deletum) : roX/ia F vulg. 7 ante 
8te|7/e(s add. eTpaycfiSfLS Kal vulg. : StfTpaycfSets Ka\ B Y : om. S L 
8 KaTTjyopiTs codd. : KaTrjySpas G. H. Schaeier Ka\ 5(€|rjA0«s del. 

Dobree : ^ 5(e|7)A0es F 13 eiK^Tus post ouSfis add. A : om. 

S L^ F, cf. § 47 ovSeva S L vulg., cf. i 19, xix 50 : ovSevas O, Cobet 

18 TTjs ante elprivrjs add. S solus 28 eJ^trto-ee] oypeade A 7ra;/To 

vulg. S yp., schol. p. 274, 15 : T£ TTjv dp-i]V)]v S L' xviii] DEPl TOT 2TEc^AN0T [233] 

^ofJLevos, Kal tls 6 irpdTTODV VTrep vjxStv koI to ttj iToXa 
(TVfj.(f)4pov ^r/ro)!'. eyo) juei' Toivvv eypaxj/a ISovkevoov 0,170- 
TrAety ti]v Taxta-Triv tovs 7rpeV/3etj iirl tovs tottovs ev ols 
av ovra ^iXLTTiTov TTVvddvcovTai, Kal tovs opKOVs dTTo\a[x- 
5 lidvetv ovTOi 8' ovbe ypd^lravTos Ijxov ravTa iroLelv rjOeXi]- 
crav. Ti 8e tovt' khvvaTO, cb avbpes ^Adrjvaloi; iyco bibd^o). 26 
^iKiTTTTco [xkv rjv (TV[X(f)epov ws TTXeLCTTov Tov jxeTa^v xpovov 
yevecrOaL tSjv opKoov, vjxlv 6' w? eAa^toroy. 8ta ri; ort [234] 
v]X€LS fxev ovK a0' r\s cafxoa-ad^ 57/xe'pa? jxovov, dAA' d<^' rjs 

10 i]X.TTi(TaTe ti]v elpyvr^v eaccrOaL, Trdcras (^ekv(TaTe Tas iTapa- 
(TKevds Tas Tov TTokefxov, 6 be tovt^ e/c TTavTos tov \p6vov 
fxdkLCTT eTTpayixaT€V€TO, vofxi^cav, oiTep 171; dkr^des, ocra Trjs 
TTokeoiS TTpokdjioL TTpo Tov Tovs opKovs aTTohovvaL, TTdvTa 
TavTa /3e/3ata)s e^eti'' ovhiva yap ttjv €lpi]vr]v kvcrcLV tov- 

15 rcoy etVeKa. dyco TTpoopcajxevos, dvhpcs ^AOr^valoL, kol Aoyt- 27 
^ofxevos t6 \l/r](f)L(rixa tovto ypdcfico, TrAeti' eTTt tovs tottovs 
ev ols dv fj (PikiTTTros Kal tovs dpKovs ti]v Ta\iaTr]v aTto- 
kajxjidveLV, 'iv e\6vT0}v tSjv @pqK(av, tG>v VjxeTepoyv crv\x- 
]xdyo)v, TavTa tcl x^^P'" ^ ^^^ ovtos hiecrvpe, t6 ^eppiov 

20 Kat t6 MvpTr]v6v Kal ti^v 'EpytVKTjz', ovrco yiyvoivO^ ol opKOi, 
Kal fxr) TTpokalScbv eKelvos tovs eTTiKaipovs tS)v t6itooV Kvptos 
Trjs &p(iKr]s KaTacTTair], jxr^he TTokkcov fxev \pr]]xdT(iiV TTokkiav 
be (TTpaTiwTiov ev7Topr](ras e/c tovtmv pqhiois rots AotTrois 
eiTLy^eLpoir] TTpdyfxa^nv. etra tovto ]xev ov)(l keyei t6 xf/r]- 28 

25 (f)L(T}x' ovh^ dvayLyv(oa-KeL' ei he jSovkevoiv eyo) TTpo^rdyeLV 
Tovs 7rpeV/3ets ^fxr^v helv, tovt6 ]xov hiajSdkkei. dkkd ri 
e\pr]V fxe TTOielv; [xr] TTporrdyeiV ypd\ffai tovs eirt tov6 
i]KovTas, Iv vfxlv hiakexdSxTiv; 7) 6eav fxj] KaTavelfxaL 
Tov dp)(^LTe KTov^ avTols Kekeva-aL; dAA' ev tolv hvolv 

30 ojiokolv ede(apovv dv, el fxr] tovt^ eypd^f)!], Ta fxiKpa 

2 anoirKuv^ 7rA.€7r Cobet, cf. § 27 5 ovSe] 011 S^ 9 fiovov post 

Vfxfpas S LA: ante f)/j.ipas F B vulg. 10 e|eA.y(raTe S LA: i^fAixraaOe 

F B 16-17 i"A€ii' . . . aTroXa/j.&dveLv secl. Dobree 30 ^ ante ra 

/xiKph add. Dindorf /j.iKpa vulg. : om. S' : fffiiKpa S corr. ant. L^ 

16* [234] AHMO20ENOT2 [xviii 

(Tvix(f)ipovTa r?;s TroAeco? eSct [xe (f)v\aTT€LV, to. V oKa, a»mT€p 
ovTOL, TreiTpaKivat; ov oi^ttov. Aeye toCvvv fxoL t6 \j/ri(pL(TiJ.a 
TovTL Aa/SciJi', o (Ta(/)(Ss oSros eloojs Tiapijir]. 

'- f!^ M^H-tlSMA AHMO20ENOT2. 

[*E7rt ap)(OVTO<; Mur]crL(f>L\ov, CKaTO/x/Jaiwvos eVr; Kat vca, «^vX^s 5 
TT/jura^^cvouo-r/s IlavStovtSos, ^■qp.o(T6ivq<i ^■q/j.ocrOevov^ Ilatavtcus 
ctTTCv cTTCtS^ $tA.t7r7ros aTroo-TCiAas TrpcV/Jcts Trcpt t^s ilp-qvr]^ 
6yu,oAoyot;/x,eVas 7rc7rotr/Tat o-uv^T/Kas, 8c8o;(^at t^ ^ovXfj Kai tw 
hrjfjnf Tw A9r]vaLu>v, ottojs av i^ eiprjvr) cTrtTcAco-^T/ 17 cTrt^ctpoTovy;- 
Oel^ra iv Tjj TrpuiTr) iKKXrfcrUi., 7rpco"/8cts cAcV^at ck TrdvTMV 10 
A6r]vaL(j)v r]8r] TrivTi., tous 8e ^ctpoTovT/^cvTas d7ro87//i.ctv p.r]^ifj.iav 
VTr€pf3o\r]v iroLovp.ivov';, oirov av ovra 7rvv6dvwvTaL tov 4>tAi7r- 
TTOV, /cat Tors opKovi AaySctv tc Trap a?rrov /cat oovvat tt/v 
Ta)(L(TTr]v C7rt Tats u)/xoXoyr]fj.€vaL<; a-vv6r]KaL? avTw 7rpos tov 
AOrjvaLwv 8rj]j.ov, (rv]i7repLXafj(SdvovTa<; kol toi»s c/caTcpwv o-v//,- 15 
fj.dxov<;. 7rp€o-/3ets ype6r]crav Ev/?otiAos 'Ava<^Ai;o-Ttos, Alcr)(Lvr]<; 
l^o6u)Ki8r]<;, K.r]cf)Lcrocf}<j)v Pa/i,vouo"tos, ArjfxoKpdTr]<; 4>Avcvs, KAcwv 

Ko^tOKtST/S.] 

30 Taura ypdxf/avTos kfxov totc Kal t6 Trj TroAet (rvix(f)(pov 
ov t6 (I'tAt7nr({) ^rjTovvTOS, /3pa)(u (f)povTL(ravT(s ol ^^prjcrTOL 20 
TTp€crj3€Ls ovTOL KadijvT iv MaKebovM rpets oAovs fj.rjva9, 
ecos i^A^e <J>tAt7r77os e/c 0paK>7? Trcifra KaTa^TTpexf/dfxevos, 
ei6v r]iJ.€pa)V beKa, To/xotco? • 8e TpLcav r) T€TT(ipoi)v, ets roy 
'EAAT/o-TToyroy a^lydaL Kal to. \(j)pLa crioa-aL, XafiovTas roi)s 
opKovs TTplv kK€LVov i^^Xelv avT(X' ov yap av rj-^aT avT(av 25 
TTapovTctiv i]fx5)V, rj ovk av ^pKL^ofx^v avTov, uxTTe Trjs 

[236] ^lpifvrfs av hLi]p.apTr]K€L kcll ovk av aix(f)6T€p' etx^e, /cat r^y 
eiprfvrfv Kal tcl yojpLa. 

31 To /;tez' Toivvv kv Trj 7rpeo-^ei(j TTp&rov KX€fxp.a fX€V <t>i- 

I (rvfjL<p4povTa secl. Blass (rviJLcpipovTa ttjs -noXews secl. A. Schaefer 
12 virep^o\7)v S'L^F: avaPo\r]v A vulg. 17 KTj(^i(ro(^£ij«'] 

KTr]tn(piii>v al. 22 ra eK(7 (sive TdKei) a(icJ. ante KaTatTTpfi^a^ivos 

S corr. L A : post KaTa(TTpiy\ia.fxivos F : om. S' 23 oyuoiojs S L' A : 

f{ra>s Blass, nescio an recte, coll. schol. ad § 17 tcrws] d/ioiws : iJ.a\Kov 
F vulg. xviii] nEPI TOT 2TEcI>AN0T [236] 

ktTnTOV, boipoboKrjfjia Se rwr abUuiV tovtcov avOpcj^TTcov 
ToiovTov iy4v€T0' vTTkp ov Kul t6t€ Kul vvv Kal det ojuoAoyw 
Ka\ TToXciJ.elv Kal bLa(f)4p€(r6aL tovtols. eTfpov 8' €v6vs 
€(f)e^TJs Irt TovTov p.elCoi' KaKovpyr]p.a d^dcracr^e. eTreiS)/ 32 
5 yap o>pLO(r€ Tr]V elprivrjv 6 4>tAt777ros TTpoXafioov ti]v 0paKi]v 
dLO, TOVTOVi ov)(l TT€L(r6evTas rw e/i<S \//-r]^t(T/xart, ttcxXlv 
wretrat TTap' avTwv ottcos pLi] aTTLiiev e/c MaKeSoi^ta?, ecos to. 
TTJs (TTpaTeCa^ ttjs iirl tovs ^coKeas evTpeiTi] TTOLr](raLTO, Xva 
p.i'], bevp' aTTayyeLkavTo^v i]p.G)V otl ]xiKKeL Kal iTapaaKevd- 

10 ^erat TTopeve(r6aL, e^e'A^ot^' i^/jtets Kal TTepLTTkevcravTes rats 
TpL-qpecrLv ets XlvXas uxnTep TTpoTcpov KkeCa-aLTe tov tottov, 
dAA.' a/x' aKovoLTc TavT aTTayyeXXovTcov TjiJi&v KaK^lvos 
ivTos etrj YIvX&v Kal fxr^bev eyoLd' v]iiLS iTOLrjcraL. ovtco 33 
8' ^v 6 <t>LkLTTTT0s kv (f)6[3(o Kal TToWf] ayoovLO., jxr] Kal TavTa 

15 TTp0€Lkr](p6T0S avTOv, et TTpb Tov Tovs 4>WKe'as aTToXea-daL 
\}/i](l)L(raL<T6€ Qor]6€LV, iK(f)vyoL tcl TTpdyp.aT avT6v, &(TTe 

fXL(rdoVTaL TOV KaT(XTTTV(rT0V TOVTOVL, 0VK€TL KOLVJj ]X€Ta TWV 

dkk(DV TTpia-^€(j)V dkk' IbM Ka6' avT6v, TOLavTa iTpbs vixds 
etTreiy Kal diTayyelkaL bi &v aTTavT dfTcakeTO. d^L^ b\ o) 34 
20 dvbpes 'A6r]vaL0L, Kal beojxaL tovto ixep.vrjcr6aL TTap okov 

Tov dy5)va, otl fxr] KaTr]yopr](TavTos \l(T)(Jivov jxi^bev e^oo tijs [237] 
ypa(f)rjs ov8' dv iyo) kdyov ovbev' eTTOLovixr]v eTcpov TTda-aLS 
8' OLTLaLS Ka\ l3ka(r(f>r]]xtaLS dixa tovtov Kexprijxevov dvdyKi] 
KdpLo\ TTpbs eKacrTa tG)V KaTriyoprnxivoov p.LKp' d7TOKpLvaa-6aL. 

I post apdpdirooi' add. koI dfoTs 4xSpS>v F vulg. : om. S L' A 
2 6fj.o\oyiti Kol Tro\ffj.e7v S L^ : 6fj.o\oyii> no^efxuu vulg. Anecd. Bekker 
p. 132 : ■Ko\eiJ.f7v 6/j.o\oya> Weil 5 Hfiocre A L marg. F yp. : wfjio- 

\6yr)<Te SLF vulg., cf. xix 122, xli 15, xlviii 11, 12 post 4>iAnr7ros 
add. e^dv F vulg. 6 post tovtovs add. tovs A 7 &-Kifj.ev 

Anecd. Bekker p. 129, Cobet : diriwfiev SLAF\ schol. p. 277, 13: 
airiojffiv F corr. kv post eois add. vulg. : om. S L 9 r]fxwv 

S L A F yp. : avTwv F vulg. 1 1 Toirov S L A : ■n-opOfj.hv F 

vulg. 12 rifj.i!!V S L A : vfxiv tovtoov F 14 /cal iroWfj aywvla 

om. A F B Y : add. S L vulg. 15 et ante irph om. vulg. : add. S 

16 Por]6f7v FQY: TOiS ^wKevffi ^or\de7v SL: fior]Qf7v avrols vulg. 
Koi ante iK(pvyoi add. vulg. : om. S 19 vfxas post 5e add. A : post 

/jiefj.vrjadai vulg. : om. S L 24 KaTr]yopr)fj.evu<v vulg. : KUTr^yopov 

fj.4v(tiv S corr. U- : elpr]fj.ev<uv S yp. [237] AHMO20ENOT2 [xviii 

35 riVes ovv rjcrav ot Trapa tovtov Koyoi t6t€ prjOivTes, Koi hC 
ots aiiavT airdiXiTo; ojs' ov 8et dopv^^ifrOaL rai TrapeATjAu- 
divai <i>[\LTnTOV etcra) YlvXcav tcrTaL yap aTTav0* oaa fBov- 
Aecr^' vixe^LS, av ex^^' ^(^v\Lav, kol aKOva-ecrOe bvolv ri TpLUiv 
ijixepoiv, ols fxev i-)(^9pbs r]K€L, (f)[kov avTov y€y€vi]pJvov, ols 5 
be </>iAos', TovvavTLOv €)(0p6v. ov yap tu. p7//xara Tas 
olKeL6Ti]Tas e(^?/ jiejiaLovv, paka o-e/xi-wy 6vojxa^u>v, aAAa 
To TavTO. (rviJ.<f)€peLV' o-vp.(f)€p€LV 8e 4>tAi7r7:(j) Kai <t>ojK€V(TL 
Kal v-fiiv 6/xotcos ctTrao-t r^? avaXyrj^rLas Kal r^s l3apvTr]TOS 

36 aTTaAAayT/mt r?/s rojy &r]j3a[(t)V. TavTa 8' acrixevcos rtres 10 
ijKOvov avTov 8ta rl/y ro'^' inrov^rav aTrex^d^Lav Trpbs tovs 
Qrij3a[ovs. tC ovv (rvvefSr] ixeTO. TavT^ evOvs, ovk et? ixaKpdv; 
Tovs ixev 4^a)Ke'a? aTToXerrOaL Kal KaTacrKa(f)TJvaL ras 7ro'Aeis 
avToiv, vixas 8' i](TV\[av ayay6vTas kol tovt(^ TreLo-QevTas 
IXLKpbv vcTTepov (TK€vay(x)y€LV eK rwy aypQv, tovtov 8e yj)V(T[ov 15 
Ka^elv, Ka\ ^tl Trpbs tovtols t-i]v /xef aTreydeLav ti]v Trpbs 
Qr][3a[ovs Kal QeTTakovs r?) 7ro'Act yeverrdaL, ti]v 8e XapLV 

37 r?/y ?;7rep rwi^ TTeTTpayp.4vo)v 4>tAt777r(i). ort 8' oi/ra) ra{ir' 
e^et, Ae'ye ixol t6 re roiS KaAAtcr^e^rous \f/i](f)Lcrixa Kal Ti]v 
eTTLcrToXrjv Tr]v tov ^JtAt^r^roD, e^ S)V aix(f)OTepoi)v Tavd^ uTTavO^ 20 
v/xty eo-rat (pavepa. Xeye. 

[238] ^'H-J-ISMA. 

[Evrt M^vrjcrL(f>[\ov ap^ovTOS, (TvyK\r]T0S iKKXr]cr[a vtto arpaTT/- 
ywv Kat 7rpvT(iveu)v, [Kal] ^ovXrjs yvwfxrj, [xai[xaKTr]pLO)Vo<; htKa.Tr] 
dTTKJVTOS, KaAAtcr^ev7/s 'ETeovtKov <J>aA7//3ers eiTre fxrjSiva 'A$rj- 25 
vaiiov /xrjSiixLo. Trapeupeo-et iv Tjj X^^P? /coiratov yiyi'ecr^ai, dAA 
cv acTTeL Kal netpatei, ocrot /ix:^ ev rots <f)povp[oL% eicriv dTroTC- 
Tay/xcvof toitojv S' cKdcrrots •>/v 7rape'Aa/Sov rd^iv SLaTTjpelv fxrjTe. 

38 d<f>rjp.€pevovTa^ I^W^ diroKOLTOvvTas. os S' av dir€L6r](Tri TcJiSc t<3 

I Kol secl. Lipsius 4 ex'?^'] ^^Tjre A 8 alterum avfi<pepeiv 

S : crv/j.(p4pei L vulg. 13 raAanrcipovs ante ^w/ceas adcJ. L vulg. : 

om. S, cf. § 42 14 aya-yoVras S L : oyoyras cett. 20 t^v 

ante toC om. S L : add. A F vulg. 23 ai'iyK\riTos 4KK\7)<ria 

Spengel coll. § 73 : (TvyK\rjTov 4KK\T)(r'ias codd. 24 Koi secl. 

Dissen yvtifxr] Taylor. cf. inscrr. : yvwfiLr) codd. xviii] nEPI TOT 2TE*AN0T [238] 

^r](fiLcrfji.aTi, €vo;(0? co-tcj tol<; t^? 7rpoSocrta<; tTrtTi/xtbt?, eav fxrj Ti 
d8t;vaT0v iTriSeLKVV]] irepl lavTov Trepl 8e tov dSvvaTov eTriKptvcTO) 
6 eTTt Twv ottXwv (rTpaTr]y6<; Kal 6 CTrt Trjs 8totK7jo-€tos koI 6 ypap.' 
fJLaT€v<; Trj^ ftovXrj<;. KaTaKOftL^eLV oe Kat to, e/< twv aypdv TravTa 
5 T^v Ta-^L(jTr]v, Ta fjukv evTos o-Ta8t'a)v CKaTov ukoctl ets ao-Ti; Kat 
nei/3ata, Ta 8e Ikto'; (TTaSiwv e/caTov clkoo-l ets EAeuo-tva Kat 
^vA-^v Kat "Ac^tSvav Kat 'Pa/[;tvo{ivTa Kat ^ovvtov. eTTre KaAAio-^e'- 
vi^s $aXr;pcvs.] 

'Ap' eTTt Tavrat? Tat? kXTiCcri ti]v dpi]Vi]V iTtoulcrOe, i] raur' 
10 iTTr]yy€kke6^ vfxXv ovtos 6 jJLLa-OoiTos ; 

Aeye br] Tr]v e7rto-roA?)i' fjv e7re/x\//^e 4>iAt777ro9 /xera TavTa. 39 

EniSTOAH. 

[Bao-tAevs MaKeSovwv $t'At7r7ros 'A9r]vaL(j)v ttJ jSovXrj Kal t<S 
8-qfJLij) )(^aLp€LV. tWe T^/Aas TrapeAT^Av^OTas cto"(o IIuAojv Kai Ta 

15 KaTtt T^^v^ojKtSa v(f> €avTov<; 7r€TroLr]fji.evov^, Kal ocra /acv eKOUO"t'a)S 

TT/DOO-CTt^eTO Twv TToXLcr fxaTiav , </)povpas cto^ayTjoxoTas, ra 8c /a^ [239] 
iiTTaKouovTa KaTo, KpctTOS AaySovres Kat l^avSpairoSLcrdfLCvoL Karc- 
o^Kai/^a/Aev. aKovojv Se Kat v/Aas 7rapacrKevd^€(r6aL (Sorj^clv aiuTots 
yeypacfia vfuv, tva /a^ TrActov evop^A^o^^c Trcpt tootwv rots /acv 

20 yap oAots ovSev fniTpLov p-OL Sokut€ Trotetv, t^v (.lpr]vr]v (rvv6efXiVoi 
Kat 6fJL0iu}<; dvTtTrapc^ayovTes, Kat Ta{}Ta oti8e o"ii/A7reptetAr//x/xe'va)V 
Ttiiv <E>o)Kca)v cv rats Kotvats i^/jtwv o-vv^r/Kats. wo-tc eav fJLr] ifjifie- 
vrjfre Tois ijjfioXoyr]fx4voL<;, ov8kv TrpoTeprjcreTe c^o) tou c^^aKcvat 

dSlKOUVTCS.] 

25 'AKOi/e^' w? (ra(j)(ai br]XoL Kal btopC^^TaL iv Ty Trpo? 40 
v/xas e^rto-roAf; 7rpo? tovs avrov (rviJ.iJ.dxovs, otl ' eyo) raSra 
ireTroCrjK aKovTiijv ^ Adrjvaioov koI XvTTOVfJL^voiv, &crT etiTep eS 
(PpovelT, w ©Tj^atot Kat QcTTaXoL, tovtovs /xei^ ixdpovs 
v7:oXi]\lr€cr6€, e/xot 8e 7rto-revo-ere,' ov rovrots rots pi]fxa(rLv 

30 yp(x\f/as, TavTa 8e (BovXofxevos beLKVvvat. rotyapovv ck 
tovtoov wx^'^' f'^ft^'0'^s XajBojv et? ro /;trj8' ortow irpoopav 
tG)V fxeTa Tavra fxrjb^ al(r6dv€cr6at, dXX' idcrat irdvTa to, 

6 6(5 om. S L FQ Y 9 i-noie1(Tde S L' F : (iroi^(ro.a9e A 20 ou- 
Se»' A vulg. : oi)Se S L F [239] AHM02G)EN0TS [xviii 

iTpdyixaT kKuvov v(f)* kavr^ TroLi^a-an-dai.' e^ &v rats -napov- 

41 frais (Tvpicf^opaTs ol raKaiTidipoi Ki\pr\vTai.. 6 8e TavTri<i 
Tijs TTL(TT€a>s avTU) (Tvv€py6s Kttl (Tvvaya)VL(TTr]9 Kal 6 bevp 
aTrayyeCKas to. xjfevbrj Kal cf^evaKLcras vp.as, ovtos i(r6 6 to, 
&r]l3aL(ov 6bvp6p.evos vvv TrdOrj Kal bLe^Liov <u? OLKTpd, Kal 5 
TOVTOJV Kal tS)V €v ^(UKevcTL KaKm> KCLL 6(T dXKa TTeiT^vdaaLv 
OL "EWr]V€S cnrdvTcov avTos cov atrtos. byjkov ydp otl ctv p.€V 
dX.yels €771 ToXs crvp.[3€(3riK6crLV, Atcr^t'i'7j, Kal tovs &i](3aL0vs 
eAeet?, KTrip.aT eyoiv ev Trj Botcorta Kal yecopycav Ta iKeCviov, 

[240] eyo) 6e x.atpco, os evdvs €^ijTovp.riv vtto tov TavTa TTpd^avTos. 10 

42 'AAA.a ydp ep.TTiiTTOiK ets Ao'yovs, ovs avTLKa p.dKXov to-co? 

app.6cr€L Key€LV. €TTdv€Lp.L bl] TTdKLV €TtI TaS dTT0b€L^€LS, OJS 

Ta TovTiov dbLKi]p,aTa tG>v vvvX TTapdvTOiV TTpayp.dTojv yeyov 
aLTLa. 

'ETretS?/ ydp e^riTTdTrjcrOc p.€V vp.€LS vtto tov ^lKlttttov 8ta 15 
TOVToov Tcav €V Tals 7rpeo-/3etats pLL^TOuxrdvTOiv kavTovs Kal 
ovbev dKr]6€S vp.lv aTTayyeLKdvToov, €^rjTTdTr]vTo 8' ot raAat- 

43 TToopoL ^ooKels Kttt dvf]pr]v&' al tt6K€ls avTcav, tl kyiveTo; o[ 
pikv KaTdTTTVcTTOL ©erraAot Kat dvaCcrdr^TOL Qr^fialoL cfiLKov, 
€V€py€Tr]v, crooTfjpa tov ^lKlttttov ijyovvTO' irdvT iKelvos T/y 20 
atirots" ovb€ (f)a>vi]V iJkovov et rts aAAo rt ftovKoLTo Aeyett'. 
vp.€ls 6' v(f)op(op.€VOL Ta TT€TTpayp.€va Kal bvayjEpaivovTes ijyeTe 
Ti]V €lpr]vr]v 6]xo)S' ov ydp i]V 6 tl dv €ttol€LT€. KaX ol dKKoL 

8' "EAATjyes, 6p.0L0)s vp.lv 7T€(f)€vaKLcrp.€V0L Kal 8t>]/xaprT]Kore? 
wz' ijKTTLcrav, r]yov tj]v €lpi]Vi]v dcT]X€VOL, Kal avTol TpdiTov 25 

44 rty' €K TToKKov ttoK€]xov]X€Vol. 6t€ ydp TT€pLLo)v ^lKlitttos 

2 6r)0a7oi ante Kexpr)vTai add. L vulg. ; post Kfxp^vrai A : post 
KfXPVrat 01 TaKaiiTwpoL Oxyrh. papyrus : om. S solus 9 KT^hixaT 

vulg. : KTr\fji S solus II XcTdis ante ap/xocrei Xeyeiv add. S L FO : 

post apixoa-ei Xi-yeiv vulg : om. Vind. i Oxyrh. pap. 12 eVi] e/y 

Vind. I 13 aSiKTifxaTa S L' Oxyrh. pap. : adiKTi/xaTa koi ScDpoSoKrj- 

/xaTa A Syp. : S<iopoSoKr]fj.aTa Ka\ aSiKr}ixaTa F vulg. 16 post eavTovs 

add. Tw *i\'nnrci> S L vulg. : [e/cefjvo) Oxyrh. pap. : om. A 23 post 

e'7roie?Te add, ij.6voi L F vulg. : om. S A Oxyrh. pap. 25 affixevoi 

Kol om. S Oxyrh. pap. 26 u ante ^iKnrrros add. L F vulg. : om. 

S A Oxyrh. pap. xvm] nEPI TOT STE^ANOT [240] 

'lAA.uptou? Kal TptfSaXXovs, tlvcls 8e koi r&ii' 'EWijvcav 
KaT€(TTpi(f)€TO, Kttt 8vi'ajuets TToXXas Kal /xeydAas eirotet^' v0' 
eauro), Kat rtyes rwy e/< rwi/ TTo'Ae(oz; eTrt r?/ ttjs dp-qvrj^ 
i^ovcriq ^ahi(pvT€i iKeXcre bi,€(f)d€LpovTO, oiv ets ovtos 'qv, 
5 t6t€ TrdvTes e0' ovs raOra TrapecrKeiid^er' eKeti^os eTToAe- 
jjLOVVTO. et 8e /x.?/ f\crdavovTO, eTepos Ao'yo? oSros, ov 7rp6? 
e/ue. eyo) p.ez' ydp Trpovkeyov Kal hi€p.apTvp6p.riv Ka\ Trap' 45 
lip.ti' det Kat oTTot TTep.<p6eLr]V' al be 7ro'Aets h'6crovv, tS>v 
fjLev kv ro) TToAtreweo-^at Kat TrpdiTTeLV hoipohoKovvT(x)v Ka\ 

10 bLa(f)6€Lpoixiv(tiV eTrt \pi]p.a(TL, tQv 8' IbLcoTQv Kat 7TokkS>v [241] 
rd p,ey ov itpoop())p.iv())v, tol 8e rrj Ka0' r}}xepav pciaT^avri Ka\ 
cxoX.fj beXea^ofxiv^ov, Ka\ tolovtovl tl tt(x6os TreTTov66T(i)v 
aTT<xvT(i)v, TtXriv ovk e0' eavTovs kK(X(rT())v oloixevoov to beLvbv 
rj^cLV Ka\ bLCL tS)V kTepo)v KLvbvvoov tcl kavT&v a^rcj^akMS 

15 (Txrj^TeLV oTav (Bov\o)VTat. etr', oTpLaL, crv}x(ie^r]K€ tols ptev 46 
TrA^^eo-ty di^rt Trjs TToWrjs Ka\ aKaipov pq6vixLas ti]v eAev- 
^epiav aTToXo)keKivaL, tols 8e TTpoe(rTi]K6(rL Ka\ rdAAa TTkrjv 
eavTOvs olojxevoLS TTookelv TTpcoTovs kavTovs TTeTTpaK^crtv al- 
(rde(rdaL' avT\ yap (f)Lko)v kcll ^evo)v a t6t wvofxa^ovTO 

20 rjVLK ibo)pob6KOvv, vvv K^kaKes Ka\ deols e)(^dpo\ Ka\ rdAA' d 
7rpoat]KeL iTavT aKovovcTLV. ovbe\s yap, avbpes ^A6r]vaL0L, 47 
rd Tov TTpobLb6vTos a-vix(f)epov C^Itwv \pi]p.aT avakicTKet, ov8' 
eiTetbav S)V av TTpirjTat Kvptos yevr]TaL rw iTpob^Trj crv]xl3ovk(it 
TTep^ tS)v koLTToiv eTL xpr]Tat' ovbev yap av rjv evbat]xove(TTepov 

25 Trpob^Tov. dAA' ovk eaTL TavTa' TT66ev; iTokkov ye Kai 
6et. dAA' eTTeLbav tG)v TTpay]X(XTo)v eyKpaT-i]s Qr]TO)V ap)(^eLV 
KaTacTTfj, Ka\ tS)V TavT aTTobo[xevo)v becnr^Tr^s e^ni, rr/r be 
TTOvr^piav elbo)s T^Te brj, T^Te Ka\ fXLa-el Ka\ aiTLa-TeL Ka\ 

3 Tuv ^k] om. Twv Oxyrh. pap. 6 6 ante Xoyos add. S' solus 

lo iirl xPVI^o-fTi del. Cobet 14 koI SL'AY: aWa F vulg. 

15 vTToKaix^avovTwv post ffXTJceif add. vulg. : om. S L^ soli j8 al- 

ffOfffOai S' L^ : riaQriffdai vulg. Oxyrh. pap. 21 post aKovovffiv add. 

(Ik6tws A vulg. : om. S L' F O S> ante &v^p(s om. SL soli 

24 Uv ante ^y add. L F vulg. : post ^j/ al. : om. S 25 ovk tffTiv 

post ravTa add. vulg. : om. S L* [241] AHMOS0ENOT2 [xviii 

48 TTp07n]X.aKL^€i. o-KOTreire Se koI yap ci 7Tape\y]\v6^ 6 Tdv 
TipayjxaTixiv Kaipos, 6 tov y dhkvai to. TOiavTa KaLpbs ad 
Trdpea-TL rots eS (ppovov(rL. /^e'xpt tovtov AarrOevrii (|)iAos 

ci)V0pi,d^€T0, e'(x)? TTpOvbodKeV^OXvvOoV P-^XpL TOVTOV TL\J.6ka0'i, 

ecos dTrwAecre 0?//^a?* /xe'xpt rovrov Ei;8t/cos Kat Si/jto? 6 5 
Aaptfratos, eco? &€TTa\Lav vno <l'tAt7r7ra) iTroLi](Tav. etr' 
[242] kkavvofxivoiv Kal vlipL(op.evoL)V kol tl kukov ov)(l TiacryovTiJdv 
TTiia 1] olKovp.ivr] pLecTTij ykyovev. t'l 8' ^ XpLCTTpaTo^ iv 
"^lkvmvl, Kal TL HkpLWoi iv MeydpoLs; ovk dT:eppLp.jxkvoL; 

49 ^f ^^ '^'^' crac^icTTaT av tls tboL otl 6 p.d\L(TTa (f^vkaTTcov 10 
Ti]V avTov TTaTpiha k(xl TrAetcrr' dvTLkeyoiv tovtol^, ovtos vpuv, 
AL(r)(^Lvr] , rot? TTpoStSouo-t Kat p.L(Tdapvov(TLV t6 e)(ety e(/)' ot(o 

bOi)poboK1](r€T€ 7T€pLTT0L€L, Kal 8ta TOVS TToXkoVi TOVT0)vl Kal 

Tovi dv6L(TTap.evov'i toIs vpL€T€poLS l3ovki]p.a(TLV Vjuet? ((tt^ 
o-(3ot Kat €p.p.L(T6oL, eTTet 8td y vp.ds avTOvs TrdAat dv aTTco- 15 
AtoAetre. 

50 Kat Trept piev tS)V t6t€ TTpa-)(6€VT0)v €yo)v €tl TTokka kiyeLV, 
KoX Tavd^ i]yovp.aL TrAeto) tS)V LKav5)v elprj^r^aL. atrio? 8' 
oilros, uxTTTep €0)koKpao-Lav TLvd jxov Tijs TTOvi^pias rrjs kavTOv 
Kal T&v dbLKi]p.dTO)V KaracrKeSdcras, ^y dvayKalov rjv TTpbs 20 
roi;? V€0)T€povs t5)V TT€TTpayp.€vo)v aTTokva-aa-daL. TTaprjvoj- 
Xkrj^rde 8' X(ro)s ol Kal jTplv ep! eljTelv otlovv et8o'res r7/y 

51 TOVTOv t6t€ p.L(T6apvLav. KaLTOL (f)LkLav ye Kat ^eviav avT^v 
6vop.d^€L, Ka\ vvv etTre' ttov k€yo)v ' 6 ti]V ^Ake^dvbpov ^eviav 
6v€Lbi^o)v epLoi.^ €y(i) aoL ^eviav ^Ake^dvbpov; tt66€v ka^6vTL 25 
7/ tt5)s d^L0)6€VTL; ovT€ ^LkiiTTTOV ^€vov ovT^ ^Ake^dvbpov 
(f)ikov eliTOLp,^ dv €y<a cre, ov)( ovto) [xaivop.aL, ei jut^ Kat Toiis 

4 post wi/ofx.d^fTO adcJ. 4>t\'nnrov L vulg. : 4>iA.i7r7ra) S yp. '• om. S Y 
Ti/j.6\aos codd., cf. § 295 : Tifx6\as edd. plerique 5 toutou] tow 

S', unde /uexp' tov . . ; Markland, hic et supra bis 7 KaKhv codd, : 

KaKU)V Blass coll. xix 201, xxv 50 8 Trpo5oTa>v post yeyovev om. 

S solus 9 neptWos Harpocrat., Phot. , Suid. : Tl(pi\aos codd. : 

U(pi\as Lipsius 13 tovtwvI Kal S L : tovtwv A Y vulg. : toutous 

Ka\ al. 20 Ka\ tuv aSiK-iifidTODV om. Hermog., Harpocrat., Suid. : 

secl. Usener 22 flTre7v ante ^tioO»' S L A : post otioi!;' F vulg. 

27 (plxov secl. Dissen xviii] nEPI TOT 2TEa>AN0T [242] 

OepKTTa^ Kol Tovs aK\o tl ixktOov TTpaTTOVTas (pi\ovs /cat 
^ivovs hi.1 Ka\elv TSiV ixLa-Ocoaapiivojv. [dAA' ovk ^ctti Tama' 52 
TTodev; TToWov ye Kal bd.] dAAa //tcr^coroi' eyw (re 4>iAt7T7rou 
TTpoTepov Kal vvv 'A\€^dvbpov Ka\&, Kal ovtoi Trdyres. et 8' 
5 aTTto-rets, ep(oTi](rov avTovs, p&Wov 8' eyo) tovQ' vTTep (tov 
TTOii](r(t}. TTOTepov vp.lv, S) avbpes 'Adrivalot, boK(l p.KrOojTos 
Ato-)(tz'rj? ?/ ^eVos etmt 'AAe^di^Spou; d/covets a \iyov(nv. [243] 

Bov\op.ai Toivvv ijbrj Kal Trept Trjs ypacf^TJs avrijs aTroAoy?/- 53 
craaOat Kal Stc^cA^ety Tct ■ne.TTpayp.iv ip.avTS), Iva KatTrep 
10 etScos Ato"Xiyrjs o/xo)? aKOVcr-)] bt a (prjpit Kal tovto^v tS)V 
TTpof3€(3ov\€vp.€Vo}v Kal TroAAo) p.€t(6vo)v ^tl tovto^v bo^pet&v 
btKaios elvat Tvy\(xvetv. Kai p.ot Ae'ye ti]v ypa())i]v avTi]V 
\a^(av. 

rPA*H. 

15 ['ETTt XatpcivSou a.p)(0VT0'i, i\a(j)rj/3o\L(x)vo? ^'^'HJ L(TTap.ivov, 54 
Ato^ivr/9 ATpop.rjTOV K.oOwKLOr]<; aTr-qveyKe Trpos rov up^ovra 
Trapav6p.o)v /cara Kr?/o-t</)tijvros tov A€0)crOivov<: ' Ava(f)\vaTLov, 
OTi iypaif/e Trapavop.ov \l/y(f}Lcrp.a, <I)S apa Sci (rT€(f)avwaaL A?//xo- 
(rOivrjv Ar]p.ocrOivov<; TlaLavtia ^vaw crTe(f)(iv(t), kuI dvayopev(TaL 

20 ev rw OeaTpii) AL0vvcrL0L<; rots /x,eydAois, rpaywSots Katvots, ort 
aT€(f)avoL 6 8?//Aos Ar]p.ocrOivr]v Ar]p.ocrOivov<; ITatavtea )(pva-w 
aT€(f)av(a dp€Trj<; eve/ca Kat evvotas ^s e;^wv StareAet ets re rovs 
"EAA?/vas uTravras «at rov 8rjp.ov rov 'AOr]vaL(j)v Kal dvSpaya^tas, 
/cat Stort StareAet Trpdrrtov /<at \iyo)v rd /3i\TLaTa rw Sypo) /cat 

25 7rp60vp.6<; iaTL iroLeLV 6 tl av BvvrjTat dya06v, Trdvra raGra ipevSrj 55 
ypdi/fas Kat Trapdvopa, rwv vo/awv ov/c cwvtojv irpcoTov p.iv i/^evSets 
ypa(f)d<; ets rd Sr]p.6aLa ypdp.p.aTa KaTafidWeaOaL, etra rov 
{"Trcv^uvov aT€(f)avovv {iaTL 8e Ar]p.oaOivr]<; rei^^OTrotos /cat cTrt 
ro) OewpLKW Terayp,evos), ert 8e /a^ dvayopeiJetv rov crre^avov ev 

30 TOJ OedTpLa AL0VvaL0L<; rpaywSwv r?/ Katvf], dW' edv /tev 17 ^ov\r] [244J 
aT€(f)avol, cv rw j3ov\€VTr]pi(x) dvetTretv, edi' Se 17 TrcjAts, ev TruKvt 
r?/ €KK\r]aL(x. TL/Jir]p.a rdAavra 7revr?/K0VTa. K\r]Top€<; K.rj(f)L- 
ao(f><j)v K.r](f)Lao(f)wvTo<; 'Vap.vovaLO<;, KAecov KAewvos Ko^wKt- 
S?/s.] 

2 oAA.* ou/c . . . Se? secl. Schenkel coll. § 47 6 ixlcrOairos codci. 

plerique 23 post S^/uo;/ add. rb»' Y : twj/SLAF 32 /<A^Topes] 

K\riTrjpes A [244] AHMO20ENOT2 [xvm 

56 'A jxev SiwKet rov \\fi](l}L(T\xaTo<i, u> avbpes ^AOrjvaloi, Tavr 
kaTiv. iyoi) 8' aTr' ovtGiv tovtcov irpwTov oljxai bfjXov vpuv 
TTOLria-eLV otl TiavTa bLKaCu»^ a'nokoyr}(Top.aL' Tr]v yap avTi]v 
TovTio 7rot?7a-a//eros T(av yeypaixiJ.ev(ov Ta^Lv Trept TravTOJV ipC} 

57 KaO^ ^Ka(TTov e^e^T/? Kat ovbev iKojv TTapaXeLxj/o), tov jx\v 5 
ouv ypa\\raL TrpaTTovTa Kal keyovTa to. [3ekTLcrT(x p.e t(o b-i'iix(o 
StareAeu' Kat Trpodvpov elvaL Trotety o rt av bwMjxaL ayaOov, 
Ka\ iTTaLveiv errl tovtols, h> rots TreTToAtreu/jiei^ots tt]v KpL(TLV 
elvaL vo]xi^(ii' airo yap tovtojv i^eTa^opevoJv tvpe6r](TeTaL 
€LT akr]6r] Trepl e/xou yeypa(f)e Krrjo-t^joii' TavTa Kal TTfJO^rr]- 10 

58 KOVTa eLT€ Kttt \lf€vbr]' To be ]xr] Ttpo(rypa\\ravTa ' kireLbav 
ras ev^was 8w ' (TTe^pavovv, kol aveLTreLV iv rw 6edTp(o tov 
(TTe(f)avov KeAeucrat, KOLVU)veiv ]xev r]yov[xaL Kal tovto rots 
TTe7TokLTevp.evoL9, etr' a^to's elpL tov aTe(f)(xvov Kal r?/? 
avappr](reo)s Tys ev tovtol'} etre Kal ]xr]' eTL ]xevTOL koI 15 
Tovs vopovs beLKTeov elvai ]xol boKel^, Ka6^ ovs TavTa yp(X(f)eLV 
e^rjv T0VT(a. ovto)(t\ ]xev, o) avbpes 'A^r/z^atot, 8tKatcos Kat 
aTTkS)^ Tr]v CLTTokoyiav eyvo)Ka TTOLelcrdaL, IBabLOvpaL 8' e7r' 

59 av6^ a TTeiTpaKTai ]xol. Kai pe p.r]be\s aTtapTav VTTokdfir] 
Tov koyov Trj^i ypa(f)rj9, iav els 'Ekkr]VLKas iTpd^eLS Ka\ 20 

[245] Aoyou? e]XTTe(TO)' 6 yap bL(3)K0)v tov \f/r](f)i(TpaTos t6 keyeLV 
Ka\ TTpaTTeLV to. dpLCTTd ]xe kol yeypapp.evos Tav6^ ws ovk 
dkr]6rj, ovTOS icrTLV 6 tovs Trept aTTdvTo)V tSiv ipo\ TTe-nokLTev- 
]xevo)V koyovs olKeiovs Ka\ dvayKaiovs r?/ ypa(f)f] TTeTTOLrjK^as. 
etra Kat iTokkutv 7TpoaLpecreo)v ovaG)V Trjs TroAtreta? Tr]v TTep\ 25 
TCLS 'Ekkr]VLKds TTpd^eLS e\k6]xr]v iyca, o)crTe kckl Tas aTTobei^eLS 
eK TovTO)v biKaios elpL TTOLelcr^aL. 

60 '^A pev ovv TTpo Tov 7TokLTevecr6aL Ka\ br^^xr^yopelv i]xe 
TTpovkajSe Ka\ Karecrx.^ ^ikLTTiTos, idcro)' ovbev yap r)yovpaL 
TovTcov eXvaL Trpos e/xe* h 8' d</)' rjs r]pepas eTrt TavT iTTe(m]v 3° 

7 8 Ti 5waiJ.ai S L^ soli 19 airaprav inro\d$T] Weil : inroXdfiri 

airapTav codd. : aTTapra.v vofj.l(rT) Blass cum Alexand. de fig. viii 
434 W 23 Ka\ ireirpay/j.evwv post TrtTroA.iTeu/teVwv add. A F vulg. : 

om. S U 01 xviii] nEPI TOT STE^ANOT [245] 

eyo) hi€K(oXvdri, ravT avaiJ.in]aoi Kal tovtoov v(j)(^oi Xoyov, 
ToaovTov vTTeLTTMV. TT\eoveKTr][x' , avbpes ^AOrivalot, \i.iy 
VTTy]p^e «JJtAtTTTrco. Trapa yap toIs ''EAAijcriy, 01» tl(tlv, aAA' 61 
aTTaa-LV op.oCoiS, (popav TTpoboTutv Kal b^apoboKOiv Kal deols 
5 ix^pa>v av6p(i)TT0iV a-vvi^r) yevia-OaL Toa-avT-qv 6a-r]V ovbets 
TTO) TTpoTepov ixi]xvr]TaL yeyovvlav ov? a-vvayoiVLaTas kol 
avvepyovs ka(3o)V Kal TTpoTepov KaKws rovs "EAArjms exovras 
irpbs kavTovs Kal aTaaLaa-TLKws eTL yelpov bLi6r]K€, tovs fxev 
e^aTTaTwv, Tols be bLbovs, tovs be iTavTa rpoTTov bLa(f)6eLpoiv, 

10 Kal bLiaTrjaev ds ]xipr] iToXXa, kvos tov avfXcpipovTos aTTaaLV 
ovTos, KO)X.v€LV (Kelvov [xiyav ytyvea-daL. iv TOiavTt] be 62 
KaTaaT(xa€L Kal er' ayvoLa tov avvLaTa]xivov Kal (jivoixivov 
KaKOV tG)V aTTaVTCov 'E\kr]VO)V ovto)v, bet aKOTTdv v]xas, 
avbpes ^AdrjvaLOL, tl iTpoarJKOv rjv eXiadaL iTpaTTeLV Kal TTOielv 

15 Tr\v TToXiv, Kal tovto)V koyov Trap e]xov kajielv 6 yap evTav6^ 
eavTov Ta^as r?/s TToAtretas ei/x' eyw. iTOTepov avTi]v expv^', 5, 
Alaxivi], To (pp6vr]]x' a.(f)elaav Kal Tr]V a^iav Tr]v avTr]s ev Tf] 
&eTTa\S)V Kal AoX6tto)V ra^et avyKaTaKTaaOaL <t>tAt7r7rw Tr]v 
t5)V 'EAA?/z^(Joy apxr]V Ka\ tcl t5>v TTpoy6vo)v KaXa kol bUaL 

20 avaipelv; 17 tovto ]xev fxr] iTOLelv, beLvov yap d)S aXr]dS)S, a 
8' edopa av\x^r]a6]xeva, el ]xr]be\s KO)KvaeL, Ka\ TTpor]a6ave6 , 
ft)S eoLKev, (K TToWov, TavTa Trepnbelv yiyv6]xeva; akXa vvv 64 
eyo)ye tov [xakiaT eTTtrt/xwyra rot? iTeiTpay^xivois fjbio)s av 
epoi]xr]v, Tr]s iTOias ]xeptbos yevia6aL Tr]V mkiv e^ovkeT 

25 av, TT^Tepov Trjs avvaiTtas tS)V cry/x^e/Sr/KoVtoj; rots ' EAA?/frt 
KaK5)V Ka\ alaxpS)V, rjs av QeTTakovs Ka\ tovs \xeTa tovto)V 
etTToi rts, 7] Trjs TTepteopaKvias raura yLyv6]xeva em Trj Trjs 
Ibias TTkeoveiias ekTTibt, rjs av 'ApKabas Ka\ Meaar]viovs Ka\ 
^Apyeiovs 6eir]jxev. akka Ka\ tovto)V TTokkoi, fxakkov be 65 

30 irdvTes, x^^P*^^ r]]xS>v aTrr^kkaxaatv. Ka\ yap ei \xev <as 

I Si€Ka>Au0ij A F vulg. : koX Sififu\v0ri S L^ : /cal Si€Kw\vou L corr. : 
Si(Kw\vov \afie7v Dionys. Hal. (Dem. c. 14) 2 S> ante &vBp(s om. 

S solus 7 6 *iAnnros post \a^(i)v add. A F B Q 1 1 Se] fort. 

Sij Dobree 12 (pvoixtvov^ <pvpo/j.ivov S' (?) [246] AHMO20ENOT2 [xviii 

fKpcLTrin-e ^tAtTrTros wx^'"' «v^ecos aTiLuiV koI ixcTa ravT^ riyev 
r](Tv\(.av, fj.riT€ rwy avTOv (Tv\xixa)(U)V ixrJTc t&v aWoiv 'EA- 
\r]VU)V [xriheva ixrjbkv AuTTJ/cra?, i]V av Tis Kara Toiv ivavTLU)- 
OevTOiv ols €TTpaTT€v iKclvos ixeixxj/Ls Kal KaTiiyopCa- et 8' 
6ixoL(os aTTavTcav t6 a^ico/xa, ti]v iiyeixoviav, ti]v kkevOepCav 5 
TT€pL€L\€TO, /xaAAoy be Kal tcls irokLTeLas, ocrctiv khvvaTo, 
TTws ovx aTTavTOiv Ivho^oTaO^ vixus € j3ovk€V(ra(Td^ iixol 

7T€LCrdeVT€S; 

66 'AAA' fKetrr' kTTavip^pixaL. tl ti]v iTokLV, Ala-\Lvri, TTporr- 
rJKe TTOLelv ap-)(i]v Kal TvpavvLha tS)v 'EAA^/yoji' opcacrav 10 
eavT^ KaTacTKeva^pixevov ^CkLTTTTOv; ?) rt tov crvixftovkov 

[247] eheL keyeLV r] ypdcpeLV tov ^AdrjvrjcrLV {kol yap tovto iTkela-TOv 
hLac^epeC), os a-vvrjheLv ixev e/c ttovtos tov \p6vov lxe\pL r^s 
7]ixepas a(f)^ r^s avTos im t6 ftrnx aveftrjv, ael TTepl TTpcaTeCcav 
Kal TLixrjs Kal ho^ris aycovL^oixevrjv ti]v iTaTpiha, koll TrAetoj Ka\ 15 
^pilixaTa Kal o^&j/ixar' avr]ku)Kvlav v-nep cf)LkoTLixLas Kal t(ov 
Tracrt avixcpepovToiV r/ tu)V akkoiv 'EAAr/yoji' viTep avTwv 

67 avrjk^aKacTLV eKaaTOL, e(op(ov 8' avTov Tov ^LkLTTTTOv, TTpos ov 
riv iiixlv 6 ay(av, vTTep apxrjs Kal hvvacTTeLas tov 6(p9akix6v 
eKKeKop.p.evov, Tr]V Kkelv Kareay^Ta, ti]v xelpa, t6 aKekos 20 
TTeiTripcoixevov, ttclv 6 tl ftovkrideir] ixepos i] Tv\r\ tov a(aixaTos 
TTapekea^daL, tovto TTpoCeixevov, wcrre tS> koLTTU) ixeTO, TLixrjs 

68 Kal h6^r]s Cv^! '^'^' H-V^ ov8e tovt6 y ovheLS av eliTelv 
TokixricraL, w? rcS ixev ev Ylekkj] Tpa^evTL, X^P% ^^^^^ '"0''"f 

y ovTL Kal ixLKpS), TocravTriv ixeyako-^vxio-v TTpoa-rJKev eyyeve- 25 
o^^at coo-re rr/s tmv 'Ekki]V(x)V cipxfjs eTTLdvp.i]a-aL kol tovt^ els 
t6v vovv eixftakeaOaL, vp.LV 8' oSo-ty 'A^j/mtots Kat KaTo. ti]v 
rjjxepav eKaaTriv kv ttclctl Kal k6yoLs Kal ^ecop^/xao-t Trjs tS)v 

3 Hjiws ante ?iv add. vulg. ; om. S L^ ovk ante ivavri<i>6ivTwv 

add. Y marg. O marg. 12 fyue post 'Mi)V7)aiv add. vulg. : om. 

S L' soli 13 TTJs ■fi/j.fpas S L' : rrjaSe rrjs vfjLepas A : rrjs rjfxfpas 

fKfivrjs F vulg. 22 TTpoitfxivov S L' : eroiiJ.ii)s TrpoieiJ.evov S yp. A : 

paSiws Kal kroifjws rrpoUixivov F vulg. 24 ro\nrtcrai S L' : roAfiif 

(Tiiiv cett. 24-25 x'^p'^V ■ • • /J-^xpv del. Hervverden 27 rbv 

ante vovv om. F vulg. : add. S L A xviii] nEPI TOT STEct)ANOT [247] 

Trpoyovcov aperT/s v'noixvr}}xa&' opSxri. Toa-avTrjv KaKtav v-nap^ai, 
(oo-re rT/s ^XevOepias avTe-nayyeXTovs iO^XovTas TTapaxd^prjo-^i 
(i>iAt 71770). ov8' av et? TavTa (pi^iretiv. Xoi-nov tolvvv ^v 69 
Kttt avayKalov ajxa Tiaa-iv ols €K€lvos iirpaTT abLK(ov vp.as 
5 ivavTLOva-dat StKatoj?. tovt e-TTOteire p.ev v/xeis e^ CLpxv^ 
etKoVo)? Kat TrporrriKOVTcos, €ypa(f)ov 8e /cat (rvvelSovkevov KaL 
eyo) Ka^' o^Os iTTokLTevoixrjv xpovovs. ojxokoyw. aWa tl [248] 
(XPV^ P-^ TTOteiy; j/8rj yap (t' epoird) iravTa raAA a(f)eLS, 
^AiJ.(f)LTTokLV, Ylvbvav, YloTeCbaLav, ^AXovvrj^rov ovbevos tov- 
10 rwy ixip.v)]p.aL' ^ippLov 8e /cal AopCaKOV Kal T-qv YleTrapridov 70 
TTopOrjcnv Kol oV aAA' ^ Tro^Ats 7/8tKetro, ov8' et yeyovev olba. 
KttLTOL rrv y e(\)r](rQa /xe TavTa keyovT ets kx^po-v e///3aAeti' 

T0VT0V(TL, FiVJSovkoV Kal ^ ApLCTTO^iaVTOS Ka\ AtOTTeLOoVS 

T(av TTepl TOVTcov \l/ri(f)L(rix(XT(tiV 6vto)V, ovk iixatv, d) Aeycoi' 
15 evxepu>s o TL av j3ovXr]9f]s. ovhe vvv Trept tovtcdv epS). aAA' 71 
6 Ti]V EvjioLav CKelvos (r0erept(o/>ieyos Kat KaTa(rKev(iC(^v 
e7rtreixio-/ji' eTrt r7/y 'ArrtKTjy, Kat Meyapots e7TLxei.pm>, 
Kal KaTaka]x^av())V ^Hpeov, Kal KaTacrKdTTTiav Tiopdpiov, Kal 
KadLaTas ev fxev 'Hpew <I>iAto-rt8T/i' Tvpavvov, ev 8' ^EpeTpLO. 
20 KAetrapxoy, Kat tov 'EkkrjcnTovTov v(f)' avTQt TTOLOvjxevos, Kal 
Bv^civTLov TTokLopKMV, Kal TToAets 'Ekkr^vibas ras jxev avaLp&v, 
ets ras 8e rovs (f)vy<xbas KaTay(»v, TTOTepov raiSra TTotwi' 
i]hLKeL KoX ■napemTovheL koX ekve Trjv eLpr]vr\v ?/ ov; Kal 
TTOTepov (f)avr]vaL TLva t5)V ^Ekkr]VO)v tov TavTa KutkvaovTa 
25 [TToiety avTov] exprjv, r) //?/; et fxev yap /xt/ exPV^> akka ti]v 72 
Mva-wv keiav Kakov]xevr]v T7]v 'EAAaS' ovaav 6(f)67]vai ((avToov 
Kal 6vT(t)v ^AOrjvaicov, TTepLeipyaa-^xaL ]xev eycb Trept tovto^v 
eiiTcov, TTepLeipyacTTaL 8' ^7 TroAts 17 Trcto-^leto-' e/xot, eo-ro) 8 

I vir6/xvriiJ.a Bewpov^ri S^ L 2 eBfXoura^ S : fdeXovras LA, cf. 

§ 99: secl. Hirschig 11 rjSiKuro S L F' Q : t)5i«77to vulg. 

13 'Api(TTo<pwvTos L vulg. S niarg. m. ant. : Kttjck^cDctos S' (punctis 
notatum) 17 Kal Me^apots iirLXi'pwv om. Hermog. HI 159, 160, 

al. : secl. Usener 21 tAs AY vulg. : &x SLF: Ticas al. 

22 Tij O' : &s S L A F : rivas al., cf. xli 11 25 iroiuv avrhv secl. 

Cobet [248] AHMO20ENOT2 [xvin 

abiKi]ixaTa TrdvO^ a ir^TTpaKTai Kal aixapTrnxaT ijxd. ci 8' eSet 
Tiva TovTojv Ka)XvTi]v (f)avTjvai, tw dXXov 7; tov ^Adrjvaioiv 
[249] bi]p.ov TTpoa-rJK^ yev^aOai; TavTa towvv eTroAireuo/jirjy eyw, 
Kttt opGiV KaTahovkovjxwov irdvTa^ dvOpojiTovs (Kelvov r\vav- 
Tiovixrjv, Kal TTpoKiycav Kal bibdaKMv fxi] TTpoieaOai bieTeXovv. 5 
Kal ]xi]v Ti]v (iprjvrjv y (Kelvo^ eAvo-e Ta TrAota ka^b>v, ov\ 
■>] TToKis, Aia-^ivrj. 
7S ^Pepe 8' avTO, to. \l/r](pia-]xaTa Kal ti]v iTTia-Toki]v Tr]v tov 
^PiXiiTiTov, Kal Aey' i(f)e^fjs' dirb ydp TOVTOiV tLs tCvos atrtos 
eoTt yerj/o-erat (f)avep6v. 10 

yH*l2MA. 

['ETTt ap)(ovTO? Neo/cAcous, (Jir]v6<» (3or)8pop.Lwvo?, eKKXrjCTLa 
(rvyKXr]To<i vtto (TTpaTrjyCyv, Yivj3ov\o<; M.vr](n0€ov Kott/iios etTrcv 
«TreiSr/ ■n-po^nqyyf.ikav ol aTpaTrjyol iv rrj f.KKX.r](TL(i. ws apa AewSa- 
jU-avra ror vavap)(ov Kal ra /xer tturoi} (XTroo-raAeVra aKd<f)r] 15 
eiKoo-i CTrt r^v rou o-trou TrapaTrop.7rr]v eis 'EAAr;o-7rovTOV o Trapa 
^'tAtTrTrou (TTpaTr]yb<; 'AfxvvTa<; KaTayrjo^^ev eis MaKeSovtav /<at cf 
(fivXaKrj e';j^ct, iTrifxiXrjOrjvaL Tot'S Trpuravets K'ai rovs o"rparr;yovs 
OTrcos 17 ftovXr] (rvvaxOrj Kal alpiOwa-i Tr/DcVySets Trpos $tAt7r7rov, 

74 0*1 7rapaycvd/i.cvot StaAe^ovrat Trpos arrov Trept tov d(^e^^vat rov 20 
vavap)(ov kul to. TrAota Kai rous o-rpartcijras, «at ct /xcv 81 ayvotav 
Taura TmroirjKiv 6 Ap.vvTa<;, ort oi) ixep.\pLp.0Lpil 6 Srjp.o<; ovOev 

el oc TL TT\r]]xix(.XovvTa 7rapa ra ima-TaXfxeva AaySwv, ort eTrio^Kci/^a- 
/xevot AOrjvaloL iirLTLp.r](T0V(n Kara r^v r^s oAtywptas d^tav et Se 
p.r]oiTepov tovtwv i(TTLV, dAA' iSta dyva)p,ovovo"tv 17 6 d^roo^rct Aas 25 
[250] ^ 6 d7reorraA/xe'ros, Kat roSro Ae'yetv, iva ato-^avd/jtevos 6 Brjp.os 
j3ovXev(Tr]TaL rt 8et Trotctv.j 

75 ToSro pikv tolvvv to ^r](f>ia-p.'' EvjBovXos ^ypa\f/€V, ovk 
eyo), t6 8' i(f)e^rjs 'Apto-ro^wi', ei^' 'Hy?/o-t7r7ros, etr' 'Apt- 

2 Tifa rovToiv {tovtov ? S^) KCDXvrrjv S corr. L : tovtwv tivo. kui\vtt]v 
O : TouTcoj' KocKvrrjv vulg. : tij/o S yp. A text. : riva Dobree (j)av7Jvai 

om. S yp. A text. : secl. Dobree tiV'] toCtoj' S yp. Dobree 

3 yevfcrdai secl. Herwerden 5 ToCTa <J>iA.iir7ry post Trpoifffdai 

(TrpoeVeoi A O) add. vulg. : om. S L^ SttrfKovv om. F B Y O 

9 (^(Ta^o/j.evci>v post TouTojf add. vulg. : om. S^ L' 12 ckkA.tjo-io 

(Tv-yKATjTos S L P : fKKXriaias <TvyK\r\rov vulg., cf. § 37 14 AccoSct- 

fjLavra S L vulg. : Aao/xeSovra A, cf. § 77 19 (Tvvax^V A : (TwaxSwfc 

S L vulg. 25 dAA' «5/if] oAA' iStot 5i' S L : fort. dcAAjj 5' Blass xvm] nEPI TOT STE^ANOT [250] 

(TTO(f)oi)V TTakiv, €tra ^iXoKpdTrjs, etra Kri(f)icro(f)U)V, eira 
TTai^res' iyu) 8' ovbkv Trepi tovtojv. Ae'ye. 

^H*I2MATA. 

['Etti Nco/cXeov5 apxovTOS, fioTjSpofjiiwvo'; 'ivr) Koi ve(i, /?oiiA^s 
5 yvtjjfxr], TrpvTavct? kul (rrpaTrjyoL i)(prjp.aTL(rav to. e/c riys iKK\r](TLa^ 
aveveyKovTe^, otl eSo^e tQ St^/x-o) irpiajBeL^ kXi^rdaL Trpos 4>iAt7r7rov 
7r£/3i ri;? rwv 7rA.oiojv dvaK0fJii8rj<; Kal evroXas Souvat Kara to. ck 
T^s iKKXr](rLa<; {j/r)<f}L(rp.aTa. Kut ciAovro Toi'cr8e, K.r]<f)i(T0(j)U)VTa 
KAeojvos 'Ava^A.vo-Ttov, ^r}p.0KpLT0v ^r]po<f)wvTO? Avayvpdcriov, 
10 IIoXvKptTOv 'ATrrjp.(ivTov Ko^wKiSr/v. TrpvTaveia (f)v\'^<i 'Itttto- 
^oJVTiSo?, ' ApL(rT0(f)(j)V KoAAvrei'? 7rpoe8pos et7rev.] 

"Q.crmp ToCvvv eyo) raSra SetKrvco ra ■v//^Tj<^tV/xara, ovrcn) 76 

Kat ot) bet^ov, A.lcr\ivr], ottoXov eyo) ypd\f/a9 \fn](l)i(Tp.a alTios 

' et/xi ro{! 7roAe'/xou. aAA' oiik ai^ iXOL^i' et yap etxe?, oiiSei' 

15 ay aiiroi; TrpoTepov vvvl TrapiCT^ov. Ka\ ]xi]v ovV 6 (pCXtTTTTOi 

ovbev atrtarat eju' viTep tov ttoX^plov, kTipois lyKa\G)V, Ae'ye 

8' avTr}v rrjy kTTicTToki^v Trjv tov 4>tAt777rou. 

EniSTOAH. 

[Bao-tAevs MaKeSovojv $iAt7r7ros A6r]vaL0)v Trj ^ovXfj Kal to> yy 
20 St^/xo) ;(atp€iv. irapay€v6p.evoL 7rp6<s ifxk ot Trap' vp,oJv Trpea/SevTai, [251] 
K.r)(f)Lcro(f)u}V kol ^rjfxoKpLTOs Kat IIoAvKptTOS, SieAeyovTO Trept r^s 
Twv 7rAoto)v d</)e(reojs ojv evavap^et Aeo)8ap.as. Ka^' oAov /xev 
ow cp.otye (f^aLvecrOe iv fxeydkr] evrjdeM eVeo-^ai, et o'Ua6' e/xc 
Aav^avetv ori e^aTreo^TaAi/ ravra ra TrAota Trp6(f>a(TLv /acv ws tov 
25 o-trov 7rapaTrip.\j/ovTa ck tov EAATyo^TrovTOv cts ArffLvov, f3or]6i]- 
(TOVTa 8c %r]XvfjL^pLavo2s rots vtt c/aoC /xev 7roXLopKovfji.ivoL<;, ov 
(TVfjL7r€pLeLXr]ft.fJL€V0L<; 8e ev rais ttJs </)tAt'as Kotv^ Ket/x.c'vats i7p.tv 
o-uv^T^Kttts. Kctt ravra cn)V€Td)(6r] ro) vavdp)(0) dvev fxkv tou 78 

5 yviifir] Taylor : yvdixr} codd., cf. § 37 7 Kora G. H. 

Schaefer : Kal codd. 10 irpvraviia A corr. B corr. : ■Kpvravia 

S A' F : irpuTayeia L vulg. 'iTrTroOcoj/riSos Dindorf: 'l7riTo9o<«)i/Ti5os 

codd., cf. § 105 13 oTToiov S L : iro?oj' vulg, 16 e^ue S L : 

ixe vulg. 17 tV ante roy om. L vulg. : add. SAFY 22 Aeoi- 

5a/nos codd. pauci, cf. § 73 : AaofxiSicv cett. 23 fcreffdai codd. : 

fXecOai Weil 

DEMOSTH., VOL. I. 16 [251] AHMO20ENOT2 [xviii 

Brjfiov Tov ' A0f)vaitjjv, vtto 8c rivoiv ap)(6vT<DV Kal cTepwv iStwTu»»' 
fikv vvv ovTwv, CK iravTos 8c TpoTrov jiovXofxivoiv tov S^/xoi/ avTi 
Trj<i vvv VTTapypva-q'; 7rpo<; t/xe <^tXias tov Tr6Xf.fiov avaXafSelv, 

TToAAw fXaXXov (^lXoTLfKOVfLivMV TOVTO (TVVTeTiXiCrdaL •>) TOtS 

^rfXvfx/Spiavols (io-qOTfcrai. koI VTroXafxfiavovcnv avTOts t6 5 

TOtOVTO TT^OO-oSoV (.(T€(T6aC OV fJL€VTOL fJLOL SoKCt TOUTO )(prj(rLfLOV 

v7r(xp)^iLV ovO vfXLV ovT ifxoL. SLOirep to. t£ vvv KaTa-)(6ivTa 
TrXola TTpos rffxa<; u({iLr]fXL vfxlv, Kal tov Xolttov, iav [iovXrfcrdi 
fxrj iirLTpiTrtLV Tots irpotcTTrfK^aLV vfjuov KaKo-qO(x)<; iroXLTt.vcdOai, 
aXX iTTLTLfxaTe, ireLpadOfxai Kayo) 8ta</>uAaTT€tv tt/v (Xprfvqv. 10 
€VTv;(etTe.] 

79 'EyTau^' ovhafxov ArjiJ.O(Tdivr}i> yeypa^fxv, ovb^ alTiav 
ovbejxLav KaT efxov. tC ttot ovv to^ls clXXols eyKaXtov T(ov 
e/xot TT€7rpayixev(ov ov-)(l jxiiJLvriTai; otl tu>v ahLKrjp.aT(x>v av 

[252] iixeixvrjTo tmv avTov[, et Ti Trepl e/xou yeypacfxv]' tovtoov 15 
yap elypixriv eyo) Ka\ tovtols rivavTLOvixriv. Kal TrpwTov 
fxev TTiv ets YleXoTrovvri^Tov Trpecr/BiLav eypay^a, 6t€ iTpCjTov 
€K€iVos ei? YieXoTTOVvricrov TTapebvero, etTa tiiv et? Eil/Sotar, 

^rtK tiVpOiaS IfTtTeTO, €LTa Tl^V €TT ilpeOV e^OOOV, OVK€TL 

TTpecrlieLav, Ka\ Tifv eh ^EpeTpLav, eTTeibr] Tvpavvovs eKeZvos 20 

80 ev TavTaL^i Tois TToXecTiv KaTecTTricTev. fxeTa ravra be tovs 
aiTOCTToXovs CLTTavTas aTTecTTeLXa, KaO^ ov? Xeppovricros ecrcaOri 
Kal BvCo-VTLOV Kal TTcivTes ol (Tvp.ixa\oL. e^ &v vfxlv ixev 
TCL KctAAtoTa, eTTaivoL, bo^ai, TLfxaL, aTecfjavoi, \dpiTes TTapa 
rStv ev TreirovOoTOdv VTTrjpxov tQ>v 6' abLKovixevcav toIs {xev 25 
Vjjuv TOTe TTeio-OeXcnv rf crojTtipia Trepieyevero, Tots 8' oAtyco- 
prfCTacTi To TToXXcLKis S)V vixels TTpoeiTTaTe p.epLvrjcr6ai, Kal 
voixiC^iv vixas ixri p.6vov evvovi eavTols, dXXa Kal (f)poviixov9 
dv6p(a7Tovs KOi ixdvTeis eTvai' TtdvTa ydp eK/3e'/37Jx' ^ irpoei- 

81 Trare. Kat ixriv ort "TToAAa fxev av \pr]ixaT ebcoKe ^lXl- 30 
cTTibris (oo-T e\eiv ^Hpeov, TToXXd be KAeirapxos c3o-r' exeiv 

I Tov S L : Tuv vulg. 15 fi Ti . . . yfypa<pfv secl. Badham 

yeypatpe^v) codd. : y' fypa(p€vDroysen: iyfypa,(pei Devarius 21 Tavra 
aiite 5e vulg. : post 5e S' (cum signis transponendi) 25 virrjpxov 

S L' A : iylyvovTO vulg. xviii] nEPI TOT 2TE4)ANOT [252] 

'Eperpiai', iTokka 8' avTos o t|>tAt:T7ros coore ravO^ virdpxav 
€(f)^ v\j.as avTco, Kal irept Tcav dWcav [xrjbev i^e\^y\(cr6aL 
/;i7]8' a TTOtS)V 7)8tKet ixrjhiv e^era^ety T:avTa\ov, ovbels 
dyvoeX, nal TrdvToov ■qKia-Ta av' ol yap Trapd tov K\eiTdp\ov 82 
5 Kal Tov ^PikiaTihov TOTe TrpeV/Sets 8ei!p' dcfiLKVovixevoL irapd 
(TOi KaTiXvov, Alcryjivri, Kal (tv Trpov^iveLi avT&v ovs r/ 
fxev ttoXls ois ex^P^^^ '^'^' ^^''^ 8tKai' ovtc crvix(l)ipovTa 
\eyovTas dirriXacTe, o-ot 8' i](Tav (pCXoL. ov tolvvv iirpdxdi] 
TOVTCDV ovhiv, d) (iXacr(f)riixu>v irepl efxov kol \eyo)v ws (rtcoTTcii 

10 fxh' \aj3(av, /3o(S 8' dvaXcoaas. dAA' ov av, dWa /3oas [253] 
[xev e\(ov, TTavcreL 8' ovbeTTOT^ edv fxr) o-' oiJrot Travcrcocnv 
dTLix(acravT€S Ti]ix€pov. (TTe^avooo-dvTCDV tolvvv V]xG>v e]x 83 
eTTt TOVTOLS TOTe, Ka\ ypdxj/avTos ^ kpLcrTOVLKov Ttts avTas 
(rvX\a(3ds drnrep ovtoctI KTr]crL(f)u>v vvv yeypa(pe, Kal dvap- 

15 prjOevTos ev rw ^edrpo) tov crTe(f)dvov, Kal bevTepov Krjpv- 
yfxaTos 7/877 juot tovtov yLyvofxevov, ovt dvTelTrev AL(TyJ.vr]S 
TTapoiv ovTe tov elTTovT eypd\f/aTo. Kat juot Ae'ye Kat tovto 
To \f/i](f)La-ixa XafSoov. 

20 ['Etti XaipwvSou 'KyQfxovos ap^ovros, ya/ATjXiwvos cktt; 84 
dTTiovTO?, (f>vX-^<; TrpvTavevov(rr]? AcovTtSos, Apio-Tovt/cos ^pedp- 
pios etTTCV eTTCiS^ ^r]p.ocr6evr]<; \r]jxocr6ivovs Ilatavtei^s TToAXds 
Kat p.eydAas )(peLa<; irapicr^^rfTaL t<S SrjfjLw tQ 'A6r]vaL0)v, Kal 
TToAAots twv (rvfxfxd)((x)v Kttt irpoTcpov Kal iv t(o Trapovrt KaLpto 

25 f3€/3oy]6r]Ke 6td rwv ij/r}(f>L(rfxaT(i)v, Kat rtms twv ev Trj ^vj3oL(x 

TrdAewv i^Aeu^epwKe, Kat SiaTeAei ewovs t)v rw Srjfxo) rw 'A6r]vaL0)v, 

Kal Aeyct Kat TrpdrTet d rt av SvvTyrat dya^ov {iTrep re a^rcov 

A6r]vaL0)V Kat twv dAAwv EAAt/vwv, SeSd^^^at T'^ fSovXfj Kai 

T(3 8rjfio) TO) A6r]vaL0)v irraLvicraL Ar]fxoa6ivr]V ArjfX0(r6€V0vs 

30 Iltttaviea Kai (rTe<f>avo)(raL )(pvcr(o crreejidvw, Kat dvayopetcrai 

2 elfXe^xe'''^'»» SL vulg. : i\(yxe(r6ai AY Bekk, AneccJ. p. 147 
9 Ko! xiywv del. Cobet, cf. xix § 119 10 ye post (Tu acid. vulg. : 

oin. S solus 12 artfidcravTfs O, cf. xix 262 15-16 «-a! 

SevTf pou . . . ytyvofifvov secl. Lipsius 17 etVJj^r'] aj/TfiTr^^j/To S L 

20 Xaipwi/SoK del. Dobree 23 et 26 t&j 'Adrivaiwv S : toji' 

'AeTjj/aioij/ vulg. 

16* [253] AHMO20ENOT2 [xviii 

Toj' CTTc^avov iv Tw Oedrpu), Aiovvo^tots, TpaywSois Kaivors, 
T^ Bk dvayopcuo-foj? toC' crT€(fidi'ov €Tnfx.e\r]6rjvaL rrjv Trpv- 
Tuvevovaav (fivXrjv Kal Toi' dyiovoOiTtjv. etTrev 'ApicrT6viK0<s 
[254] ^peapptos.] 

85 *'EcrTty ovv ocTTts vp.5)V oTbi tlv al(T^vv))V Trj TroXft 5 
avixj3a(Tav 8ta tovto t6 \}/-^(f)Lcrixa ?/ x\eva(rij.6v rj yikijiTa, 

a vvv ovTOS €(Pr] (yv}xlir]CTecTdai, av iycii (rT€(f)avS>fj.ai,; /cai 
[xr]V OTav 7] vea /cal yvcapLjxa TracrL tol TTpayjxaTa, idv T€ 
Kakcas €XV' X^P'-'''^^ TvyxdveL, (dv d^ ojs eTepcos, TLixojpLas. 
(f)aLVO]xaL TOLVvv eyo) x^P'^*'^ TeTux^KO)? ToVe, /cai ov 10 
IX€ix\f/€a)S ovbe TLp.(DpLas. 

86 OvKovv /xexpt jLtei' Toir XP^^^^ €K(lv(i)v, ev ot? TauT' 
iTTpdxdr], TrdvT dv()iixoX6yr\]iaL to. dpLCTTa TrpdTTCLV Trj 
TToKeL, tQ) vlkclv, ot k^ovXevecrde, XeyoiV kcll ypd(poiv, toJ 
KaTaTTpaxdyjvaL tci ypa(f)€VTa, Kal crTe(f)dvov9 e^ avTciv ttj 15 
TToket Kal e/xoi xai Trao-ty yevecrOai, T<a OvcrCas rots ^eots 
Kai TTpocrohovs o)? dyadcav TovTOiv ovTOiv vfxds TTeTTOLija-OaL. 

87 'ETTetS?) TOLVVV eK TTJs EvjSoCaS 6 ^tAtTTTTO? VCfi^ VfxSiV 

k^rjXddrj Tols [/^«'j ottAois, ttj 8e TToKLTeLci kol rot? yf/i](fiL- 
(TfxacTL, KOLV hLappayoia-L TLves TovTOiv, vtt efxov, eTepov KaTo. 20 
Trjs TToAecos eiTLTeLxi-o^lJ-^v e^?/Tet. opwy 8' oti o-tTO) 7Tdi>T0iv 
av9p(aTT0iv TrAetVTO) )(pco/>te^' eTretcrciKTo), (3ov\6p.evos ttjs 
a-LTOTTOjXTTLas KvpLos yevecrOaL, TrapeXOoiV eiri &pqKris BvCdv- 
TLovs avfxixdxovs ovras avT(a t6 fxev irpoiTov rf^iov avfx- 
TTokefxelv Tov 7Tp6s v/ias TTdXefxov, ois 8' ovk rfOeXov ovb' 25 
CTri TovTOLS e(fiacrav ti]v avfXfxaxLav TTeTTOLTfcrOaL, XeyovTes 
dXrfdi], xopctKtt l3aX6fxevos 7Tp6s tj] TT6XeL Kal fxrfxaviffxar 

I Awvvalois om. S L F B : add. vulg. 13 tra.vT av<i}p.o\6yri^ai 

Westermann : TravTas avoip.o\6y7)nai S solus : ■nd.vTas av<tiixoK6yr)ixai 
Tovs xpovovs L vulg. : iravTdis avcoino\6yr]fj.ai Dobree 16 vfxTv 

post iraa^iv add. vulg. : om. S L' 18 v<l>' (o(p' L) v/xaiv f^ri?^ddT] 

To7s /j.ev '6n\ois S' L : fifv secl. Weil : vcft' vfxSiv fuv i^ri\d6r) to7s '6n\oi 
Y : f^7]\ddr] to7s fjikv '6i(\ois v((>' vfiSiv A F B vulg. ; fort. v<p' vfiw 
f^7)\ddt] secluso To7s fxkv tJTrAojs 27 x^P^''"' S L' Harpocr. 

XapdKoofia S yp. A : ^''■paKoiifiaTa L- F s 

VfJLOOV xviii] nEPI TOT ^TE^tANOT [254] 

€Tn<rTi](Tas eTroAio/aKet. tovto)V be yLyvoiJ.€V(i)V b tl \x€V 88 
TTpoarJKe TToielv v^a^i, ovk e7repcor?/o-w bi]kov yap kaTLV 
a-naa-LV. oXka tls rjv 6 fioi]6ij(Tas rots BuCayriots «at [255] 
acixras avTovs; rts 6 Kookvaas rov 'EAATjo-iroyrot' akko- 
5 TpLoiOrjvaL KaT kKeivovs tovs xpovovs; v[X€ls, avbpes ""AdrjvaLOL. 
To 6' vpieLS OTav keyco, Trjv irokLV Aeyco. rts 6' 6 Trj TroAet 
Ae'ya)y Kal yp(X(f)u>v Kal irpdTTcov Kal aiTkws kaVTOv ets Ta 
TrpaypiaT a0et§<3s hovs; eyco. dAAa ]xr]V rjkLKa TavT 89 
(l)(P€kr](rev airavTas, ovk4t eK tov koyov 8et jua^etr, dAA 

10 epyci) TTeTT(Lpacrde' 6 yap tot^ ivaTas TTokefxos av€V tov 
Kakr]v ho^av iveyK^LV iv Trdcrt rots Kard tov jSlov a^pOovco- 
T^poLs Kal evoivoT^poLS hLrjyev vfxas rrjs vvv €lpr]Vi]s, r)V 
ovTOL KaTCL Trjs iraTpLhos Ti]pov(TLV ol \pr](TTOL, eTTt rat? /xeA- 
Aowats eknicnv, Stv bLafxdproLev, Kal p.eTaa-)(OLev SiV vfxels 

15 ot rd jiikTLaTa 0ovk6p.evoL tovs 6eovs atretre, fxr] p.eTahoLev 
vpXv S)V aiiTol TTpor\pr]VTaL. Ae'ye 8' avrots Kat roi^s T(av 
BvCavTioiv aT€(f)dvovs Kal tovs t&v HepLvdiaiV, ols ecrre- 

(j^dvoVV eK TOVTCtiV Tr]V TTokLV. 

^H^ISMA BTZANTinN. 

20 ['Etti t€pofxvdfxovo<; BoaTropi^^o) AafxdyrjTos iv ra dAia cAc^cv, 90 
CK ras /3(0 Aas ka/3<j)v prfTpav CTretST) 6 8afios 6 A9avai<DV tv 
T€ Tois Trpoyeva/xcvots Katpots etivocojv StarcAet Bu^avrtots Kai 
TOts avfXfxdxoLS Kal crvyycvccrt Ileptv^tots Kat TroAAas Kat /AcyaAas 
^ctas 7rap€a)(r]Tai, cv re rw TrapeaTaKOTL KatpQ $tAt7r7r(o tco 

25 MaKc8()vos CTrto-rparcucravTos cVt rav )(wpav Kat rav TroAiv C7r 
dvaaTdaeL Bu^avrtcov Kat Ilcptv^tcov Kat rdv •)(d)pav Satovros Kat 
hivhpOKOTriovTOS, /SoaO^aa^ wkoiois cKardv Kat ctKoo-t Kat aiTw [256] 

2 ovK fTrepwT^a-d} S L : ookct' epwT-fi(T(a A F vulg., cf. § 104 6 AeV« 

SL: cfTro) vulg. 7 ottAcos del. Rosenberg ut illatum ex § 179 

8 a.<peiSa>s del. Dobree 5oos S L vulg. : SiSovs A 9 ovKer' 

S L A : ovK F vulg. 12 St^^ei/ S L : Siriyayev cett. 14 ^^ 

ante /xfTdffxotev add. vulg. : om. S L soli 15 /ir; S : /utjSc cett. 

20 eV ra oAia Taylor : iuTfoAia S vulg. 21 'AOavaiwp Dindorf (et 

infra) : 'AOrivaiccv codd. 22 ■jrpoyeva/j.evois S F^ Y O corr. : Trpo- 

yevofievois L vulg. : irpoyeyevaixevois G. H. Schaefer 27 ^oaQr,(Tas 

IBlass : ^ortdrj^rai S L F : Porid^cras vulg. [256] AI1MO20ENOT2 [xviii 

Kut /JeAcct Kai OTrXtVais e^ciAcTO d/xk ck toii/ ixeydXwv kivSvvow 
Kat dTTOKaTeaTacre tuv TraTptoi' TroXtTetav Kat tws vo/x(j)s Kat tws 

91 Tu<^0JS, SeSo^^^^at Tw ^dfjni) tw Bu^uvTtwi' kui ne/^jtj/^tioi/ 'A0u»'atots 
8d/x.ei' eTTiya/xtav, TroXtTeiai', cyKTacrtv yas Kut otKidv, 7rpoeSf)tav 
iv Tots dytoo-t, 7rd^o8ov ttoti tuv /?wXav Kut tov Sa/xov Tr/jaTois 5 
TreSa toi tepa, Kat Tots KaTotKetv i6eXovat Tciv TrdXtv dXetTOfpyr;- 
Tots 7/yu.ev 7rao"uv tuv XetToupytdv (TTacrai oe Kai ctKdvas Tpeis 
cKKaiScKaTrd^ets cv t(3 Boo-Tropetto, (TTe<f)avovfjtivov tov Sdfxov rov 

Pi.6avaiiiiV vtto tw 8dfx<t) tw Bu^avTtojv Kat ITeptv^toJV dTroo-TetXat 
Sc Kai ^eaptas cs tus cv Ta 'EXXdSt 7ravayi'ptas, \<jdfj.ta Kat 10 
Ne/ica Kttt 'OX^j/ATTta Kat ni;^ta, Kut dvaKapv^at tws crT€(fidvw<i 
ots i(TT€(f>dv(jiTat 6 Sa/xos 6 A^avattov v</)' dfhioyv, oTrtus eTrto-TccjvTat 
ot EXXavcs Tav tc A^avatwv dpcTuv Kut Tav Bt^^avTtwv Kut 
Ilcptv^twv cu;^apto-Ttav.] 

92 Aeye Kai roif? Trapa rwy ei^ Xeppoyjjo-o) (rre<^ayot;s. 15 

yH*I2MA XEPPONHSITnN. 

[Xeppovr/o"tTaJv ot KarotKoiJvTcs %y](TT6v, 'EXatoGvTa, MdSuTov, 
AXco7rcKdvv7/o"ov, (TTe(jiavov(Ttv A6rfvai<x)V rr/v fSovXrfv Kut tov 
SrjfJiov )(pv(Tw (TT€(fidv(o dTTO TaXdvTojv c^T/Kovra, Kut Xdptros 
(3o)fJtov iSpvovTat Kal A-qfjtov 'A6r]vaio)v, oVt Trdvrojv (tojv) /Acyto-Tojv 20 
dya^ojv TrapatVtos yeyove ILeppovrfcrtTafi, i^cXofjnvo'; iK t^s 
^tXtTTTTOU Kut dTToSovs Tois TTaTptSas, Totis vd/xovs, T^v iX(.v6epiav, 
[257] '''^ tcpd. Kui cv TOJ /x,eTd TaSra uttovt Travrt ovik eXXeti/^et ci^apt- 
o-TOJV Kut TTottov o Tt ctv SwT/Tat dyu^dv. TuuTa iil/r](f)i(TavTO iv roj 

KOtVOJ ySovXcDTT/pttp. ] 25 

3 SeSox^ai L corr. al. : Se5o'x0w S L* vulg., cf. § 29, 84 4 tyKTacnv 

Valesius : iKTacriv codd. 5 TroQo^ov Valesius : -koQoXov vel iroQ' 

'6\ov codd. TTpaTois Valesius : Trapa to7s codd. 6 TreSa Bekker : 

irapa codd. 8 eKKaiSe/caTraxf 's Dindorf : eKKaiSeKaTrrtx^^^ codd. 

Bo(riropeicjj Dindorf : Boairopeixv S : Boo-Tropix^ vulg. 10 Oeapias 

Cobet : decopias Valckenaer : Swpias S L^ vulg. ra Valckenaer : ry 

Aug. 4 : re S L vulg. Travayvpias Dindorf : iravqyvpias codd. 

11 T(kis (TTecpdvcos Reiske : tco (rrecpcivooi S : tcS (rrecpdvcv L' vulg. 

12 ofy e(rTe(pdvci)Tai Valckenaer : dcrota^TecpavcvTai S : oVoi arecpd- 
vci)Tai L^ F : cj) crvcrTecpdvcoTai vulg. a/j.eci)v Blass : rnxwv vulg. : 
vfnwv S L F 13 rdv re Porson : Trdvre S solus : irdvres vulg. 
17 'EAaioDvTa Felicianus, Harpocr. : 'EAeovvTO codd. 20 rwv 
add. Weil 21 irapaiTios Reiske : TrpaTTeu' S L F : irpdrreiv airios 
a\. 24 e'v T(f Koivcp codd. duo, Dobrec : iv Kotvcj) F O : koivc^ S L 
vulg. xviii] nEPI TOT 2TE<I)AN0T [257] 

OvKOVV ov fxovov t6 'KeppovrjcTov Kal Bv^avrtov cr&a-at, 93 
ovbk t6 K(t)kv(Tai, t6v *EAA?/(r7roz;roy v-no 4>tAt7r7r(i) yeveaOaL 
t6t€, ovbe t6 TijJLao-daL tijv ttoXlv e/c tovtu)V r/ TipoaiptcrLi 
7) e/x7/ KOL 7] TTokLTeCa bteTTpd^aTO, d\ka Kal Trda-LV ^b^L^ev 
5 dvOpcoTTOLS TTiv Tf T7/S TTo^Aeo)? KaXoKayadiav Kal tijv ^l- 
kLTnrov KaKiav. 6 p.\v ydp crvixixayos cov toI^ Bv^avTLOLS 

7To\LOpKC0V aVTOVS kojpdO^ VTTO TTdvT(i)V, OV TL yi.VOLT dv 

aL(T\LOV 1) jXLapcaTepov; v/xeis 8', ol Kal \xep.-^dix€voL iToXXd 94 
Kal bLKat av iKeivoLS etKoVcos iTepl &v riyvco[xovr]Kea-av eis 

10 vixds ev Tot? ep.TTpoaOev \p6voLS, ov fx6vov ov ixvrjcriKa- 
KovvTes ovbe rrpoUixevoL tovs dbLKovjxivovs dWd Kal o-w- 
^ovTes ecjiaivecrOe, e^ S>v bd^av, evvoLav iTapd TTavTcov 
eKTacrOe. Ka\ [xi]v otl jxev ttoWovs eaTecf^avcoKaT ijbi] Tcav 
7iO\LTevo\xev(y)V aTravTes Lcraa^L' bC ovTiva b' dWov f] ttoKls 

iB, ea-Te(j)dv(aTaL, av]xftovkov Ae'yoo Ka\ pr]Topa, ttXi]v bC e]xe, 
ovb^ dv els elTTelv exoL. 

"Iva Toivvv Ka\ Tas j3Xaa-c()r]pLias as KaTOt t&v F.v^oe())V 95 
Kat To)v BvCavTi(ji)v eTTOLija-aTo, et Tt bvaxepes avTols eiTe- 
TTpaKTo 7Tp6s vixds VTTOixLixvr\aK(>)v, avK0(f)avTLas ova-as eiTL- 

20 bei^o) ixr] ix6vov tw ■^evbels etvaL (tovto ixev ydp viTdp\eLV 
vims elbdTas riyovixat), dXXd Ka\ tw, et Ta {xaXLcrT i]a-av 
dXr]6els, ovto)s o)S eyo) Kexpr)ixaL Tols TTpdyixacrL av]xcf)epeLV 
Xpr]aaa-6ai, ev 1] bvo jiovXo^xaL tGiv Kad^ vixds 7Te7Tpay]xevo)v [258] 
KaXwv Trj TTdXeL bLe^eXdeXv, Ka\ TavT ev ^payecrL' Ka\ ydp 

25 dvbp^ Ibia. KOL tt6Xlv Kotvrj Trpds Ta KaXXLCTTa tcov viTap- 
y6vT0)v de\ 8et Tretpao-^at Td XoLiTa TTpaTTeLV. v]xeLS Toivvv, 96 
dvbpes ^Adr^vawL, AaKebatixovio)v yrjs Ka\ daXdrTr^s dp\6v- 
T(ov Ka\ Ta kvkX(o tt/s ^ATTLKrjs KaTey6vT0)v dp]xoa-Tals Ka\ 
(f^povpals, EvjSotav, Tdvaypav, Tr]v BotcoTtay diTaaav, Me- 

30 yapa, Alytvav, Ke'co, Tas dXXas vr]aovs, ov vavs, ov Teiyj] 

6 yap S L' F marg. : 75 S yp. vulg., cf. § 189 (pi\os koI ante 

ffvfifxaxos add. vulg. : om. S L' 12 Ttfxijv post evvoiav add. A: om. 

S L vulg. 30 Keai {K(aiv Blass) ras Dobree : Kkeoovas S : KKewvas 

Tas cett. ov . . . ov vulg. : ov . . . ovre S L : ovre . . . ovre Dindorf [258] AIIMO:l0ENOT2; [xvm 

r^s TroAecos Tore KeKTrjfjL^vris, ef?;A.0«r' €is 'AXCaprov koI 
Tiakiv ov TToAAais i^jx^pais v(TT€pov eis Koptvdov, rwr tot 
^A6r]vaioiV 7ro'AA' av kyovToiv \xvi](riKaKrj(Tai Kal KoptvOLOLS 
Kal &ii(iaLOLS TSiV Trepl tov AeKek^LKov ■nokip.ov TTpaxO^VTUiV 

97 aAA' ovK k-noiovv tovto, oW kyyvs. KaLTOL t6t(. Tavr ap.- 5 
(fyoTep', Al(T)(j.vr], ov&' VTTcp evepyeTwv cttolovv ovt aKLvhvv 
ecopcov. aAA' ov 8ta TavTa TrpouvTO roi/s KaTa(f)€vyovTas 
e0' eavTovs, aAA' virep e-i/So^tas Kal rt/x?/s ijd^kov rois 
8etyots avTOvs bibovaL, opdm Kal KaAws jiovk€v6p.tvoL. 
TT^pas IMV yap aTracnv avdpdiTTOLS eo-rt tov ^lov davaTos, 10 
Kav kv 0LKL(TK(f TLS ovTov KadcLp^as Tiipfj- 8a 8e Toiis aya- 
60VS avhpas iyx^Lp^lv fJLkv aTracrLV aet rois Kakols, ti^v 
ayadi]V T!po^akkop.ivovs eA-TTtSa, (fiipuv 8' av 6 debs hihia 

oS yeri^atcos. TavT eiTOLOVv ol vp.iTepoi TTp6yovoL, ravd^ v/iets 
ot TTpe(Tl3vTepoL, ot AaKeSat/xoytous ov ^tAous ovTas ovh 15 
evepyeVas, dAAa TTokka Tr]v TT^ktv ijpioiv 7)8tK7]Ko'ras Kat 
ixeyaka, eireLhi] ©^j/Saiot KpaTrjcravTes ev AevKTpoLS avekelv 
eiTexeLpovv, hLeKOikxxraTe, ov (})oj3i]6evTes Tr]V T^re &i][3aL0LS 
[259] p(lip.riv Kol h6^av vTTdpxovaav, ovh^ virep ola 77e7rot7]Ko'rcov 

99 av6p(0TT0iV KLvhvvev(reTe hLakoyL(Tap.evoL. Kal yap tol TTaaL 20 
rots "Ekki](rLV eSet^ar' eK TovTOiV otl, kclv otlovv tls ets 
vp.as e^ap.apTr\, TovToiv ti]v 6pyi]V ets raAA' e^ere, eay 8' 
vTrep (TOiTi]pLas i) ekev6epLas Kivhvv6s rts at^rovs KaTakap.- 
jiavi], ovre p.vr](rLKaKi]creT 0116^ VTTokoyLel(r6e. Kal ovk eiTl 
TOVTOiv p.6vov ovTOis e(rxi]KaTe, akka iTakLV cr^eTepL^o\xevoiv 25 
&r]f3aL0iv Ti]V Ev/3otay ov 7reptet8ere, ovh^ wv vtto Qe]xL- 
(Toivos Kttt ©eoScopou 7rept 'ilpoiTrov r]hLKr]cr6'' avefxvricrdi]Te, 
dAA' ePor\6r](TaTe koX tovtols, tG)V e6ekovTSiV T^Te TpLrjpapx^^v 

100 TTpStTov yevop.evoiv r?/ 7ro'Aet, oiV ets i)v eyw. dAA oi^ttco 

I KiKrr]ij.4vrii vulg. : KT7;cro/teV»js S' L 7 irpolevro S L' : ■Kpoi^vro 

A F O : Trpoeij/To vulg. 13 &v Dindorf : aj/ *o S : & &!/ Stobaeus : 

o Ti &«' L vulg. 14 vjxi7s S solus : yyuojj' S 7p. LF: i;yu?j' A 

22 TUVTOIV S : TOVTCp cctt. 25 /l({wj'] /UoVoJJ' L F' A 28 fdeXoVTWV 

B : f 06A.di/Tcoj' .S L vulg., cf. § 68 TdiTe ante Tpnnpipxav S L : post 

rpirip(i.px(^v vulg. xviii] nEIM TOT 2TE(IjANOT [259] 

TT^pl TOVTCOV. KOi Ka\6v llkv iTTOtTl](TaT€ Kal TO aSxTai TTjV 

vrja-ov, TToWSt 8' ert tovtov kclXXlov to KaTaaTavTd Kvpioi 
KoX T&v (T(a\xaT(av Kal tS)V tt6\€(ov a-nohovvai. raOra hiKam^ 
avTols Tols e^riiJLapTrjKocnv eis vixas, fxrihev b>v rjhUri^rde iv 

5 oh iTTL(TT(v9r]T€ VTToXoyLCrAjXeVOL. jJLVpLa TOLVVV ^Tep* (Itt^lv 

'4yoiv TTapaKeLTToy, vavixa^ias, i^ohovs [Tre^d?, crrparetas] Kal 
TrdKat yeyovvtas Kal vvv icf)^ rijx5>v amSiV, as aTTdicras rj ttoXls 
rijs T&v d\X.(ov 'FiWi]V(x)V iXevOepCas Kal (T(t)Tr]ptas TTeTToCr]- 
rat. eir' eyo) re^eojprj/ccos' iv toctovtols Ka\ tolovtols t]]v ioi 

10 ttoXlv vTTep tS)V tols dkXoLS crv]i(f)€p6vT0dv iOikovcrav dyojVL- 
{ecr^at, viTep avTr]s TpdiTov tlvcl r^s l3ovXr]s ova-r]s tl e]xeXXov 
KeXevatLV 7] TL crv]jil3ovXev(r€LV avTrj ttolhv; ]xvr](TLKaKeiv 
vr] Aia irpbs tovs iSovXojxivovs crut^ecrOaL, Kal TTpo(j)dcr€LS 
CrjTelv ht as diTavTa TTpoii^TOfxeOa. Kal tls ovk dv aTre'- [260] 

15 KT^Lviv jue hLKciiois, et rt tS)v VTTapy6vT0)v tt] TroAet KaXwv 
Aoyo) \x6vov KaTata-)(vv€tv e7rexfip'?o"a; eTret t6 y epyov 
ovK av eTTotr/cra^' v]xeLS, aKpL^ws ot8' eyco* et yap ij3ovXea-d€, 
Ti ■^v i]XTToh(av; ovk i^v; ovx VTTrjpxov ol TavT ipovvTCS 
ovtol; 

20 BovXoixaL Toivvv iiTaveXdelv e^' d tovto)v k^i]s iiToXt- 102 
Tev6ixr]v' Kol a-KOTTiXT iv TOVTOLS TTdXLV av, Ti TO Trj 7To'Aet 
jiiXTtaTOv r]v. 6p5)v ydp, £» dvhpes ^Adr]vatot, t6 vavTtK^v 
v]x6)V KaTaXv6]X€vov /cat Toiis ixkv TTXovaiovs dreAet? dTro 
lxtKpo)v dvaXo)ixdTO)V yLyvoixivovs, tovs 8e ju.e'rpt' ?) ]xtKpd 

25 K€KTr]]X€Vovs TO)V TToXtT(t)V Ta ovT dTToXXvovTas, ert 5' va-T€- 
piCovaav iK tovtcov Tr]v rrdXtv to)v KatpGiv, '46riKa v6ixov 
Kad ov Tovs ixev rd htKaLa rrotetv rivdyKaa-a, tovs ttXov- 
criovs, Tovs h\ irivr^Tas iiTavcr^ dhtKov]xivovs, ti] 770'Aet 8' 

I /cal S Q : KaiTOL L vulg. 4 eV ols eVta-TeiJflTjTe] om. S text. L^, 

cf. Aesch. Ctes. § 85 6 ire(ds, (rTpareias secl. Usener 8 &\\wv 

om. A 'E\\T]vwv S U : 'E\\{)vwv eVe/c' A : eVex' 'EA.A.iji/co;' U F 

vulg. 12 ixvricnKaKilv LAF yp- : fjLvr]aiKaK-fi(Teiv S vulg. 

16 alffxvvitv A eTrexfpTJc' &«' S L F' Q 25 twv Tro\tTU)V 

om. A To oVto om. S^ 27 tovs -K^ovaious secl. Herwerden, 

Cobet 28 TreVrjTas secl. Cobet [26o] AHMO20ENOTS [xviii 

OTTcp TjV \pi]criiJL(aTaTov, kv KaipQt yCyveo-dat Tas TTaparrK^vas 

103 eTTOijjcra. Kal ypacfxls tov ayS>va tovtov ets vp.as elarrikOov 
Kal aTiicpvyov, koI to p-ipos tS>v \f/ri(f)(i)v 6 hibOKcov ovk 
ekajSev. KaiToi Trocra \pii'ip.aTa tovs r^yefxovas Toiv frvp.- 
ixopiwv 1] Toiis bcvTepovs Kal TpiTovs oteaOi p.01 bibovai, 5 
wore pdXicrTa p-kv /x?; Odvat tov vopLov tovtov, ei 8e /x^, 
KaTajiakkovT iav iv v-n(iip.ocri(i.; TocravT , a» avbpes 'A^tj- 

104 valot, ocr' oKvqcratfx av Trpbs vpias eiTrety. Kal TavT (Ikotcos 
iirpaTTov €K€lvot, -qv yap cevTols e/c piev tSv TipoTipoiV 
v6p.(ov (TvveKKatbeKa kijTovpyeiv, avTols p.\v p.tKpa Kat 10 

[261] ovbev avakicTKOvcn, tovs 8' a-nopovs tS)v iToktTMv eirtTpi- 
(iovcTtv, e/c 8e tov e/xoO v6p.ov to ytyv6p.€vov KaTo. ti]v 
ovcriav eKacTTov TtOevat, Kal bvotv icf)avri Tptripapyos 6 Trjs 
ixtas eKTOs Kal 8e'/caro? TrpoVepov (rvvTekrjS' ovbe yap Tptrj- 
p(xp)(^ovs eV (ji)v6ixa(ov kavTovs, akka a-vvTekeis. axTTe br) 15 
Tavra kvOijvat Kal p.i] to. btKata Trotety avayKaaOrjvat, ovk 

105 etr^' o Tt ovK ebibocrav. Kai /xot Ae'ye 7TpS>Tov pikv to xf/i']- 
(f)ta-pLa Kad^ 6 ela-rjkOov ti]v ypacpi']v, etra tovs KaTak6yovs, 
Tov T eK Tov TTpoTepov v6p.ov Ka\ Tov KaTa Tov e/xoV. Ae'ye. 

^H*I2MA. 20 

['Etti ap)(ovTos HokvKkiovs, /J.r)vb<; (3oq?)pofJ.iC)vos ^ktt] «Trt SeKa, 
(f)vkrjs rrpvTavevovcrrjs 'Itttto^ojvtiSos, Ar^fxocrOevqs i^rjpo^rOevovs 
Ilatavtevs eiarjveyKe i'up.ov [ets toj Tpir]pap)(LKov dvrt roi; Trporepov, 
KaO" ov at o-ui^rtAetat rjaav tu)v TpLr]pdp)((DV Kat lir€-)(eipoTovr]aev 
rj ^ovkr] Kal 6 Srjpos' Kat aTrrjveyKe vapav6p(j)v ^r^jxoaOivei 25 
IlarpoKA^S 4>A.i;€i'S, Kai to fxepos roiv vf/rfcfiwv ov kafSwv aTrereto^e 
ras TrevraKoatas 8pa^/xds.] 

106 <I>e/)e 6t/ Kat tov Kakbv KaTakoyov. 

2 TrapavSfiaiv post rovrov add. vulg. : om. S L F rovrov fls v/j.as 

secl. Blass sec. schol. 3 ■Kffj.TrTov ante /xepos add. A vulg. : om. 

S L^ F, cf. §§ 222, 250, 266 7 Kara^aWovTa S L' F^ Y Q : Kara- 

jiaKovra A vulg. lo (TvviKKaihiKa S L vulg. : avv iKKaiSeKa O : 

(Tvv 6| Kal SeKa Christ 14 Siv post StKaros add. L vulg. : om. 

Si A F B Q Y 15 «Tt uvS/xaCov S L A : 4Truv6/xaCov vulg., cf. § 88 

22 'iTnrodwvTiSos Dindorf : 'linrodoci>vTiSos codd., cf. § 75 23 eis 

rh secL Boeckh -wpoTfpov S L' F : TrpoTspov vulg. 26 aTTfreiffe 

Blass : anrirriffe S L Q : oTreVjo-f vulg. xviii] nEPI TOT 2;TE(I>AN0T [261] 

KATAAOrOS. 

[Tot's Tpir}pdp)(OV<s KaXeia-OaL €7rt Tr]v Tpirjpri (TVV€KKai8eKa €k 
Twv iv TOLS Xo;^ots crvvTeXeLU)V, a.Tro iLKOfTL KaL TrevTe ctwv €is 
TeTTapoLKovTa, cTTi to^ov Trj )(opr]yLa. ^co/xeVovs.l 

5 ^epe br] irapa tovtov tov eK tov iixov vojxov KaTakoyov. 

KATAAOrOS. [262] 

[Tous TpLr]pdp)(ov<; aipeLcOaL irrl Tr]v Tpi-qprj aTro Trjs ouo-tas 
KaTot TL/xr]a-LV, aTro TaXdvTfov beVa* eav 8k TrXetdvwv r] ovaia 
dTroT€TLfjir]]jLevr] r] ^rj/xdTOiv, KaTo. tov dvaXoyiafJiov cws TpLwv 
10 TrXotwv Kat vTrr]p€TLKov r] XeiTovpyLa cVtw. KaTa t^v avTr]v 8e 
dvaXoytav €0"tw Kat ots eXciTTOJV ovcta co"Tt tojv ScKa TaAavTCDV, 
cis crt)VTcA.eiav cruvayo/xeVots ets Ta ScVa TaXavTa.] 

'Apa ixiKpa l3or]6rj(rat toIs TT^vrjcnv vixSiv boKw, 7) jut/cp' 107 
avaXwaai, av tov fxr] tcl hiKaia TTOLeiv 01 TrXovn-toi; ov 

15 Toivvv fxovov T<S ]xr] Ka6vcj)(lvai TavTa (refxvvvo[xai, ovSe tw 
ypacpels aTTocfivyeXv, aXXa Kal tw avixcfiepovTa deivat tov 
vofxov Kal t(o Tteipav epy(o 6e8a)/<e'mt. TrdvTa yap tov 
TToXefxov Tb)V aTTOcTToXojv yiyvojxivow KaTo. tov vojxov tov 
efxov, ov\ lK€Tr]piav €6rjK€ Tpirjpapxos ovbeh ttcotto^' w? 

20 ahiKOVfxevos irap' vfuv, ovk kv MoDz^txtas iKade^eTO, ov-)( 
VTTO TSiV aTTOCTToXicov khidrf, ov Tpirfprf^ ovt e£co KaTa- 
Aet00et(r' aTrcoAeTo Trf iToXa, ovt avTov aTTeXei(f)drf ov 
bvvafxevrf avdyea6ai. KatVot KaTa tovs Trporepous vofxovs 108 
aTrayra TavT eytyveTo. to 8' atrioi', iv toIs Trivrfcriv rjv 

25 t6 XrjTovpyelv TToXXa brf TabvvaTa crvvelBaivev. eyo) 8' ex 
tcov aTTopoiv et9 tovs evTTopovs fxeTrfveyKa tcls Tpirfpapyjias' 
TiavT ovv Tu biovT eyCyveTo. Kal fxrfv Kal KaT^ avTO tovt 

4 xP<^l^^vous L marg. : xP'^/^^'""' S L vulg. 13 ye post Spa adcJ. 

L vulg. : om. S'Q 14 avaXSKrai. hv cccld. : hv avaXSxrai Hertz., 

recte, puto ideAelv post ■trotflv add. S L vulg. : om. A 20 Mou- 

vixias Kirchhoff (cf. inscrr.) : Movwxio. codd. 21 KaTa\ei(p0e?aa 

S L vulg. : KaTa\T](pOii(Ta Vind. i al. 22 airf\ri(p6rt S' 25 ^u); 

Swaadai ante Aetroupyert' add. A : post \eiTovpyeiv vulg. S yp, : om. 
SLQ [262] AHMO^GENOTi: [xviii 

a^tos elfx i-naivov Tvyelv, otl TiavTa ra ToiavTa Trpoi^povixi^v 

TroXLT(V[xaTa, acf)^ S>v a/xa ho^ai Kal TijxaX Ka\ bvvdfxm 

[263] (Tvv^jiaivov Tjj TTokii' fidcTKavov 8e Kal TtiKpov Koi KaKorjd^s 

ovhiv ^(TTL TToAtreu/x' ijxov, ovbe Tanuvov, ovh\ ttjs TToAecos 

109 dvd^LOV. TOVTO TOLVVV i]doS €yO}V €V T€ 701? KaTCL T1]V 5 
Tt6\lV TT0kLT€.V]Xa(TL Kttl kv Tols 'EAAT/ytKOlS (f)aVI](rO]XaL' OVT( 

yap ev rf/ TroAei Tas Trapa tS>v TrAoucricoy ydpLTas ]xdXkov 
•q TCL T(av 7roX.kS>v bUaL elko^x-qv, ovt iv Tols ^EkkrjvcKOLS 
Ta (i^LkLTnTov hoipa Kal Tr]V ^cvCav r^ydTrr^cra dvTl T(av KOLvr} 
7ra(n rois "EAA?jo-t (rvpicfiepovToiv. lo 

lio Hyov]xaL tolvvv koLiTov eXvai ]xol irepl tov Kr]pvy]xaTos 

etTTety Kat t(ov evOvvcov' to yap ws TapLaTd r' eirpaTTOv 
Kal hLo. TtavTos evvovs et/xt Kat irpodvpLOS ev Trotety vpi.ds, 
LKavSis eK TMV clpr]pi,€V(x)V h€hi]k(a(rdai poL vo]xi^(a. KaiTOL 
Ta ]X€yL(rTd ye Toiv TT€TTokLT€V]ievoov Kal 7T€TTpay]X€V(tiV ipi,avTS> 15 
TTapakeiiToo, vTTokapLJBdvdiV iTpSiTov ]xkv i(f)€^rjs tovs Trept 
avrou Tov irapavo^xov koyovs diTohovvai p.€ belv, eiTa, kolv 
[xrjbev etTTO) Trept tS)V koLTTOiv TTokLT€vp.dT(t)v, 6]xoi(L)S irap^ v]x5iv 

kKa(TT(0 t6 (TVV€Lh6s VTTdp)(€LV p.0L. 

111 TG)v ]X€V ovv koyoov, ovs ovtos ayco Kat Kcirco bLaKVK&v 20 
eAeye Trept tS>v TTapay€ypa]x]X€voiv v6]xo)v, ovt€ ]xa. tovs 6€ovs 
v/Ltas ol^xaL ]xav6dv€LV ovt avTos ibvvdpr^v (TVvewaL tovs 
irokkovs' aTTkws be Tr]v 6p6r]v TT€pl tS)V hiKaioiV biaki- 
^0]xaL. ToaovTov yap 8e'co kiy^LV o)? ovk et/x' v'it€v6vvos, 

vvv ovTos hL€Jiakk€ Ka\ hLcopi(€TO, cocr^' diTavTa rov (iiov 25 

V7T€V6VV0S €LVaL OpokoyO) S)V 1] hLaK€\€ipLK 1] TT€7T0kiT€V]XaL 

112 Trap' vpLLv. o)v ]X€Vtol y €k ti]s Ihias ovarias eTrayyetAcx- 
]X€Vos bihooKa rco Srj/xco, ovb€p.iav i]]X€pav vtt€v6vvos elvai 

[264] ^?;/xt (aKoi^ets Alcryjivr];) ov8' dkkov ovhiva, ovS' dv tSv 

€VV€^ dp\6vTU)v TLS ttiv TV)(i]. rt? ycxp ecrrt v6]xos ToaavTr]s 30 

21 Trapayeypaixfxevdii' S yp. : imrpayiJ.efaii' S L ; yeypa/j.i.i(vu'u A O L 
marg. 22 vfj.as olfjLai A : vij.as oto/j.ai L : o?/iaj vfj.as S F Q O 

23 dShv post opdijv acid. vulg. : post SiKaicov Y L marg. 24 to(tovtov 
vulg. : TO(TovT(j> S L' F' Q, cf. ix 17, xix 48 xviii] nEPI TOT 2TE<I>AN0Y [264] 

abiKCas Kal jJitcravOpcoTTias /ueoTos uxttc tov bovTa Tt tS>v 
IbCcov Kal Ttof^a-avTa Trpayixa (fnXavOpcaTTOV Kal (f^iXobiopov 
Trj9 x^pi-^^os iJ.ev aTtocTTepelv, et? tovs avKocfidvTas 6' ayetr, 
Kal TovTovs em Tas evOvvas m> ^hooKev i(f)icrTdvaL; ovbe eis. 
5 ei 8e cf)7]a-LV ovtos, 8et^drco, Kayco aTcp^co Kal crLoci7n]a-op.aL. 
dA\' ovK ea-TLV, dvbpes 'A^r/ratot, dAA' ovtos a-VKOcfyavTcav, 113 
ori eirt tQ> OecapLKU) tot u)V e7re'8coKa tcl \pi]pi.aTa, ' €TTr\- 
vecrev avTov ' cf^rjo-Cv ' VTrevdvvov ovTa.^ ov irepl tovtcov 
y ovbevos &v VTrevdvvos ^v, dXk' icpi' ols e7re'8(WKa, S» rrvKO- 

10 cf)avTa. ' dXXd Kal t^lxottolos r]a6a.' Ka\ 8td ye tovto 
6p6G)S kTTr\vov\xr\v, otl Tdvr]X())p.iv eba)Ka Kal ovk kkoyL^6p.r]v. 
d ixev ydp Aoytcr/xo? iv6vvS)V kcu t&v e^eTaaovTd^v TTpocr- 
6etrat, 77 8e 8a)peta xdpiros Kat kiTaCvov hLKaCa kcrTl Tvy- 
xdveLV hLOTTep Tavr eypa-^ev dh\ iTep^ ijxov. ori 8' ovtoi) 114 

15 TavT ov p.6vov €V Tols v6jxoLS, okkd KOL kv TOLS v\xeTepois 
i]9ecriv &pLaTaL, eyco pqhCo)s TTokkayo^ev heC^o). TTpcaTOV 
\xev ydp NavcrLKkrjs crTpaTriywv e0' ots dTTO twv lhCo)v 
TTpoeLTO TTokkaKLs ea-T€(f)dvo)TaL v(f)' v\xC)V' et^' oTe Tas 
dcrTrChas Al6tl\xos e8coKe Kat TrdAii' X.apChr]ixos, eo^re^a- 

20 vovvTO' eW ovToa-\ NeoTTT^kejxos TTokk&v epycov kiTLCTTd- 
Tr\s m>, kcf) ols e7J"e'8coKe TeTC\xi]TaL. o-)(erAtoi; ydp dv 
etr] tovt6 ye, el tco tlv dpyr]v dpyovTL i] hLh6vaL r^ iT6keL 
Ta kavTov hid Tr]v dp)(i]v [xi] e^ecrTaL, rj tS)V ho6evT0)v dvT\ [265] 
roiS K0\xCaaa6aL \dpLV ev6vvas vcf)e^eL. "Otl toCvvv TavT 115 

25 dki]6fj keyo), keye rd \f/r\cf)Ccr\xaTd \xol Ta tovtols yeyevr]\xev 
avTd ka^cav. keye. 

3 Tovs ffVKo4>dvTas Se A Y : Se tovs ffvKo<pd.vTas L F vulg. : St tovs 
(TvKo(pdvTas 5' S 4 S-fiTov post fls add. L vulg. : om. S A 8 ^ 

^ovxi] ante vinvdvvov add. L vulg. : om. S' lo tpriffl post iiffQa 

add. L vulg. : om. SQ Sict ye S L FQ : 5i' avT6 ye A vulg. 

1 1 fSwKa S L A Q : iireSaiKa vulg. 13 Tvyx".^^^" f"'''"^ ■^ ^ 

16 tjOfffiv codd. : eOeffiv Sopater, Rh. Gr. iv 513, 729, &c., cf. § 275, 
xvii 4 20 ouToo-} S corr. L A : ovtos S* F vulg. 22 t^ t»;''] 

T^ Cobet [265] AHMO20ENOT2 [xviii 

NfH^ISMA. 

["A/a^^wv Ar;/AoviKOS $Xu€vs, ^or]Sf30iJ.Lu)VO<; «ktt; /xct' ti/caSo, 
yv(jifir] f3ov\rj'i Koi SrjiJiov, KaXAta? ^pedppLO'; ciTrei', oti SoKcr 
Trj jSovXrj Kal t<3 oi^yxo) a-T€(f)av(JjcraL Navo^iKAca tov ctti Toii/ 
ottAojv, oTi AOrjvaLOiv oTrAiTwv Sio^^^iAtwv ovtwv ev I/JifSpo) Kal 5 
/3or]9ovvTU)V Tois KaTotKovo-tv 'AOrjvaLUiv Trjv vrja-ov, ov Svvafxdvov 
^iAtovos Tou cTTt ttJs SiotKT^o-cojs Ke^^eLpoTovrj/xivov 8ta tovs 
^£i/Awvas TrAcCo-at Kat /jiLcrOo^oTrja-aL tous OTrAtVas, €k t^s iStas 
oiVtas i8u)K€ Kai OVK €L(reTrpa$€ tov S^/aov, Kat dvayopevo^ai tov 
crT€0ai'ov Aiovvcrtots TpaywSots Katvois.] 10 

ETEPON NI^H^ISMA. 

116 [EiTrc KaAAtas ^pedppLO';, 7rpvTdv€(DV AcydvTwv, /JovAr/s yv(j)fj.r)' 
e7r€i8^ XaptSr^/i-os o ctti twv OTrAtTwv, ciTroo-TaActs €ts 2aAa/i,tva, 
Kat AtoTt/tos o €7rt twv tTTTrewv, €v T^ cTrt To{) iroTafLOv p.d-)(rj twv 
OTTpaTiajTwv Ttvwv v7ro tojv 7roAc/Atojv crKvAev^cVTojv, ck toiv t8t'ojv 15 

I dvaAco/tctTOJv KaO(i)TrXL(Tav tous veavtcrKovs dcr^rtcrtv oKTaKocTLaLS, 

8e8d;^^ai ti/ fSovXrj Kal t(o 8r//A0) crT€(fiav(ji)(TaL ^apL^rffnov koI 
ALOTLfjLov )(pv(tQ aT€(jidv(i), Kal dvayopeScrat Ilava^T/vatots Tots 
/xeydAots ev tw yvfivLK^ dywvt Kat Atovvcrtots TpayoiSots Katvots* 
T17S 8c dvayopeucrcws lirLfjL^XrfOrfvaL OecrfxoOcTas, ^rprTavcts, 20 
[266] dywvo^eVas.] 

117 TovTcoi' iKaa-Tos, PdcryJ.vr], rrjs fiikv ap\r]S ^? rfpyjev vtt^v- 
Ovvos 7/y, ec^' ols 8' (o-TecpavovTO ovy vTrevdvvos. ovkovv 
ovb^ eyu)' TavTO, yap 8iKat' ecrTt /xot Trept Toii' avToiv toIs 
aAAot? 6r;7rou. eTreScoKa* e-Trati^oC/Aat 8ia ravTa, ovk wy wi' 25 
eScox' VTTevOvvos. -qpyov kcu bibotiKa y ^vOvvas kK^ivoiv, 
ovy Siv iiTebcoKa. vrj At", dAA' abiKcos rjpict. ctra Trapcav, 
oT€ fC elcrrjyov ol XoyicrTai, ov Karr^yopeLs; 

118 'Iva Toivvv 'ibr]$^ otl avTos ovtos fxoL jxapTvpH e^' ot? 
ovy VTTivOvvos rjv ecrrec/^aywcr^at, Aa/3a)i' drciyi^co^t to xj/rjcpLa-fi' 30 
oAoy to ypacpev fxoi. ols yap ovk kypay\raTo tov TTpo^ov- 
K^vfxaTOS, TOVTois a StcoKet a-vKocfiavTcav cfiavr]a-€Tai. Ae'yf. 

3 yvwixT) Blass : yvwfiri codd., cf. §§ 37, 75 12 yvw^ir) S : yvcofiri 

vulg. 26 fSwKa S'Q : fTTfSuKa L vulg. 29 ifSrjre S' : ««S^re 

L vulg. xviii] nEPI TOT 2TEcI>AN0T [266] 

['Etti apxovTO? Fiv$vkX€ov<;, Trvavei/^twvos evarr; aTriovTO?, 
<livXrj<; TrpvTavevovcrrjs Olvy8o<;, K.Tr)(TL<f)(i)V Aewcrdevovi AvacjiXv- 
o-Ttos tiTrev iTr€i8r] ^rjixocr6ivrj<; Ar]p.0(r6€V0v<; Ilatavievs yevo- 
5 fxevos iTTifJieXrjTr]^ ttjs twv Ttt^^cjv e7rto-/c€v?}s Kat Trpoo-avaAoJo-as 
ets To. epya aTro T17S tStas ovaia^s rpia rdXavTa eTreSwKC TavTa tw 
8r]iJ.(x), Kal eTTt toC ^ewptKoO KaTaCTTa^ets eTreScoKe TOts €K TtacTwv 
Twv <f)vXwv ^ewpots cKaTov yuvas ets ^uo-tas, oeoo^pat ttJ povXy 
Kttt Tw 87;/Aa) tw 'A6r]vaL<x)v cTratveVat Ar]fio(r6€vr]v ^r]fxoa6ivov^ 
10 ITaiavtea dpeT^JJs €V€Ka Kat KaXoKaya^tas 17S ei^cov otaTeXet ev 
TravTt Katpw ets tov Brjfjiov tov A6r]vaLU)v, Kat o-Te^avcoo"at '^(pvaw 
CTTecjnivu), Kal dvayopeCcrat tov aTi(f)avov iv tC) 6eaTp(i) Atovvcrtots [267] 
TpaywSots Katvots" Tiys 8e dvayopetJcrecJS i7rLfieXr]6rjvai. rov dycovo- 
^cVt/v.] 

15 O^i/coiJi' a /xez^ eTTeScoKa, ravr' ecTTty cSz' ovSei' orv yeypa\//-at' 119 
a 8e' (f)r](nv 7] fBovXrj b^lv avTl tovtu>v y^via-Oai fxoi, TavT 
eo-^' a StcdKet?. to Xa^clv ovv to, bihoixev' 6]xoXoy(av ivvo- 
jjLov ilvai, To \apLV TovToov airobovvai TrapavoiJLOiv ypd^pei. 
6 be TraiJiTTOvrjpos avdpojTros Kal ^eots ix^^pbs Kal (BdaKavos 

20 OVTCOi TTO^LOS TiS CLV eir] TrpOS OeQv; 0V-)(^ 6 TOiOVTOS; 

Kal fjirjv Trept roi; y' ev tQ> deaTpco Ki]pVTTea9ai, to ix\v 120 
fxvpKXKis ixvpCovs K^KTjpvyOai TTapaXeiTTOi Kal t6 iroXXdKis 
avTos [ecrTe^aywo-^at] TrpoTepov. dXXa iTpbs Oe&v ovTOi 
CTKaibs ei Kat dvaiadrjTos, Ala^ivr], oiaT ov bvvaaai Xoyiaa- 

25 o-^at ort Tw ixkv aT€cf)avovix€V(D Tbv avTbv exet Cv^ov 6 aT^- 
(\>avos, OTTOV av dvapprjOrj, tov 8e t&v aT^cf^avovvTiov etVeKa 
avii(f>epovTos ev tw dedrp^s} yCyv^Tai Tb Kr]pvyp.a; ol yap 
dKovaavT€s aTravTes ets Tb Troteiy ev Tr]V TToXiv TTpoTpiiTovTai, 
Ka\ Tovs dTTobibovTas tiiv \dpLV ixdXXov iiTaLvovai tov aTe(f)a- 

30 vovixivov bioirep Tbv v6p.ov tovtov rj TToXiS yiypa(p€V. Aeye 
8' avTov fxoi Tbv voixov XajSdov. 

8 OeaipoTs Scritnger, cf. Vit. Dec. Or. p. 846 A : GecapiKols codd. 
9 tQ) 'AQ7)vaiu>v S L F Q : twv 'Adt^vaioov vulg. 1 1 rhv ante 

'Adijvaiaiv S : ruv cett. 23 e(rre(]>avuadai secl. Kirchhoff 24 Bv- 

va(Tai SLAY: 6wacr0ai F' vulg. 26 elveKa SLF: 'ivtKa 

vulg. [267] AHMO20ENOT2 [xviii 

N0M02. 

["OcroDS (TTecfyavovaL rtvcs twv SrjfKuv, Tas dvayopevcrfis Twv 
CTTt^avwv TTOLiiadaL €v avTois €/<cicrTOus TOis totois 8?^/xots, eav /xt; 
Tti'as 6 817/xos 6 Twv 'A^T/vatojv 7/ 17 fiovXy} cTTecfiavoL' tovtovs 8' 
c^ttvat £V Tw OeaTpu} Atovvcrtois ■ • •] 5 

121 'AKovets, AicTxirTj, tou i'6[xov KiyovTos a-a^Sfs, ' TrKrjv 
[268] edv TLva^ 6 87///OS rj 27 /3ouAy/ \l/r](f)Lcn]TaL' tovtovs 8' dm- 

■yopeveTO).^ tl ovv, tb Ta\aLTTa>pe, (rvKO(f)avTels; tC koyovs 
'nKaTTiLs; tl aavTov ovk eAAe/3opt^et? eTrt tovtols; dAA.' 
ovS' atcrx^wet (f)66vov bLKrjv elcrayuiv, ovk ddLKi]fj.aTOS ovbe- 10 
v6s, Kttt v6[ji.ovs jjLeTaTTOLcav, tS>v 8' d(f>aLpo)v p-epi], oCi? oAods 
bUaLOv ■^v dvayLyv(ti(rK€(r6aL toIs y ojxooixoK^cnv Kard tovs 

122 v6[xovs xf/r^^fyLelcrdaL; €TT€LTa TOLavra tiolS>v Aeyet? Tr^cra 8et 
TTpo^reXvaL tw 8?//xoTtKaj, coo-n^ dvhpidvT,^ iKb€b<jOKa>s. KazcL 
(Tvyypa(pr]v, etT' ovk eyovB' a 7rpo(rrJKev eK t^s crvyypacf)i]s 15 
KO]XL^6jxevos, 7/ Acjyo) Tovs br][xoTLKOiJS, dAA' o{i Tots TTpdyixacTL 
Kal Tot? TToXLTevfxacrLV yLyva)crKO\xevovs. kclI /3oas /jt/to Kat 
dppr]T^ 6vo)xdC<ov, axnrep e^ a]xd^r]s, d crol Kal tS> ctQ> yeveL 
TtpdcrecrTLV, ovk ejxoC. KaLTOL Kal tovt, o) dvbpes 'A^T/vatof 

123 eyo) XoLbopCav KarrjyopCas towto) bLacf>epeLV rjyovixai, tCo Tr]v 20 
/;iei' KaTriyopCav dbLKi^ixaT eyeLV, &v iv Tots v6]xols eLcrlv oX 
TL]xo)pCaL, Tr]v 8e KoLbopCav /3Aacr07//x,tas, as KOTa t?/!^ avT<Sy 
(f)V(nv TOis ex^pois Trept dAA?/Acof (TV]x^aLveL Ae'yetr. oiko- 
bo]xr](TaL 8e tovs Trpoycjyous TavTt Ta bLKa(TTi]pL vTTeCkrj^f^a, 
ov\ iva (Tvkke^avTes iv/xas eis TauTa dTTo twi' tSicoi' KaKws 25 
rdTrdpprjTa keyoj]xev dkkr]kovs, dAA' tV k^ekeyxo)\xev kdv tls 

124 r]bLKriK(i)s TL Tvyydvi] ti]v Tidkiv. Tama toCvvv et8a)S Atcr)(i- 
r?/s o?;8ez' ?^TToy e/xoi) TrojxiTeveLV dvTi tov KaTr^yopelv etAeTo. 
ov [xriv 0118' evTavd' ekaTTov eyo)v bCKa^ds kcTTLV dTrekdelv. 

5 post Aiovvcrlois ac3d. e|€(vai eo-Sai S Y : (rr^pavovcrOai. L : avayopev- 
fcrOai vulg. 7 \\/r)(pi(r-nTai S L A F Q O : (rT((pavdi(r7)rai S marg. F 

marg. vulg. 9 ■jr\aTTei Cobet 10 elady^vv vulg. : eiVa-yeiv 

S L F' Q ovSfvis] ovSfvhs Aa/3e?»/ riix(apiav A O, illatum ex § 280 

II rohs fifv post vStxovs add. L vulg. : om. S' 13 TroVa Blass : 

Ttphs & S L corr. FB : & vulg. 25 /caKaJy secl. Westermann xviii] nEPT TOT 2TE(|>ANOT [268] 

7/877 8' em TavTa TTopeva-onaL, toctovtov avTov epioTrjaas. 
TTOTepov ai tl9, Ala)(^LVr], tt/s TToAeco? ^xOpov ij epov etrai 
^T/; (p.6v bij\ov OTL. eW^ ov fjLev yv TTOp^ ejjLOV hLKr\v KaTci [269] 

TOVS VOp.OVS VTT€p TOVTOOV XajSelv, (tTTfp rjbLKOVV, e^ikeLTT(S, (V 

5 Tals €v6vvaLs, iv rat? ypacpals, kv tols aXkaLS KpCcrea-LV' ov 125 
8' iyco fjL€V ad(ao9 aTraaL, rois vofjLOLS, rw ^^povca, tt] Trpode- 
a-pLLa, rw KeKpiaOaL TTepX TTdvTOiv ttoXXcikls TTpoTepov, rai 
pjSeTTcoTror' i^eXeyxdrjvaL ixr]hev viJ.as dhLKcov, r»/ iToXeL 8' 7/ 
TrXeov 7/ (XaTTOv dvdyKrj Toiv ye hrifxoaLCi TTeTTpayixevciiV 

10 ixeTelvaL rijs 8o'^7/9, evTavO^ dTn]VT-)]Kas; opa jxi] tovtcov jxev 
ix^pos 17?, efxol 8e TTpoaTTOLf]. 

'ETretS?/ TOLVVV rj jxev evael3'i]s Kal hLKaia ylrrjC^os aTTaaL 126 
8e86tKrat, 8et 8e' ix\ w? eoLKe, KatTrep ov cf)LXoXoLbopov ovra, 
8ta Tas VTTo TovTov j3Xaacf)-)]pLLas eLpi]p.evas arri TToXXSiv /cat 

15 "^evhdv avTCL TdvayKaLOTaT eliTelv iTepl avTov, /cat 8et^at rt? 
a>v KOK TLVitiv pqbLoos ovTcas dpxeL tov KaKm XeyeLV, Koi 
Xoyovi TLvas bLaavpeL, avTos elpi^Kcos a tls ovk dv ciiKvr^aev 
TU)V fxeTpLOJV dv6pcoTT0JV cf)6ey^aa6aL; — et ydp AlaKos 7/ 127 
'Pa8a/xaz'^i»? 7/ Mlvoos r]V 6 KaTi]yopG)V, dXXd fxr] aiTepfxoXo- 

20 yos, TTepLTpL]X]x dyopds, oXedpos ypa]XjxaTevs, ovk dv avTov 
o7.]xaL raSr' etTretz^ oi!i8' dv ovtoos eTTax^els Xoyovs 7TOpLaaa6ai, 
ooaiTep ev TpayoohLO. (BocavTa ' oj yyj Kal ijXLe Kal dpeTi] ' /cat 
rd TOLavTa, Kal iTdXLV ' aijveaLV Kal TtaLheCav ' eiTLKaXov- 
fxevov, ' fj Ta KaXd Kal Ta alaxpd hLayLyvciaKeTaL'^ TavTa 

25 ydp hr]TT0v6ev i]KoveT avTov XeyovTos, aol 8' dpeTrjs, w I28 
Kadap]xa, 7/ rots o-ot? rts" ixeTovaCa; 7/ KaXS)V 7/ ]xi] tolov- 
Toov tCs hLayvcoaLs; TT66ev 7/ iTcas d^LoodevTL; ttov 8e 7rat8etaj 
o"ot 6e]XLs jxvi^adijvaL; rjs tcov piev o)S dXr]6cas TeTVxr^KOTojv 

3 'Pv] ^V A 4 f^fAeiirfs S : i^4\nres cett. 7 irp^rfpov 

om. A' ' Ti fjuol S F* B Q : ifxhs L A O 13 (pvcni post 6vtu 

adcl. S coiT. L A: om. S' F Q Y 16 Koi ^k Markland : koI codd., 

cf. xix 280 17 Tivas L F viilg. : Tivas S : Tivas A 21 Tavr' 

S L F B Q : toioOt' A 27 ir^Biv'] irSO^v \a^6vTi S corr. L F yp. 

Qyp-, cf. § 51 

DEMOSTH., VOL I. 17 [270J AHMOSGENOTS [xviii 

[270] ovb' av ets etTTot TTepl avTov tolovtop ovbei', a\\.a kolv kTepov 
Aeyoj^ros ipvOpiacr^u, rot? 0' a-aoKii^Oda-i fxiv, ojcnrep (tv, 
TTpocTTioiovjxivoi^ 8' vii avai.(r6r](TLas t6 tovs aKOvovTas dAyeti' 
Troteiy oTav XeycDcrLV, ov t6 boKetv tolovtols etmi TT€pU(rTLV. 

129 OvK aTTop&v 5' o rt xpj] irepl (tov Kal t&v (t5)V etTrety, 5 
aTTop(a Tov TTp(OTOv p.vrj(T6w' TTOTep^ fa)s 6 TTaTi]p aov Tp6ixr]s 
eSovAeue Trap' 'EATrta rw tt/ios roi &i](TeL(^ hLhaaKovTL ypdix- 
jjLaTa, -xoLVLKas TTa\(Las €x.^v Kal ^v\ov; i] w? 7] iJ-7]Ti]p rots 
lx€dr]p.ipLVoZ<i ydpoLS (v rw KAeto-tw roi Trpos roi KaXapLLTrj 
ijpci) \p(oixivr] t6v Ka\6v dvhpLavTa koX TpLTay(X>VL(TTr]v aKpov 10 
e^e'^pe\//-e' cre; dAAa Trdj^re? lcracrL ravTa, Kav eyo) fxr] Ae'yw. 
dAA' 0)? 6 TpLr]pav\r]s ^op]XLO)v, 6 Atcoi^o? roS ^peappCov 
hovXos, dvicTTr](r€V avTr]v dTro TavTi]s Tijs KaXrjs kpyaaMs; 
akkd vr] t6v Ata Kat 6eovs OKvSt /xr/ Trept (tov Ta iTpo^T-q- 
KOVTa Xiyoov avTos ov iTpoarjKovTas e]xavTS> ho^o) iTporjpijcT^aL 15 

130 Adyov?. TavTa }x\v ovv idcTOi, dir avTMV 8' ojv avThs 
/3e/3ta)/cei' dp^ojxaL' ovhe ydp S>v eTV\ev i)v, dAA' oXs 6 hrj]xos 
KaTapaTaL. oxjre ydp iTOTe — d\//^e Ae'yco; x^^^ M^^ '^^^ '^**' 
Trpwjjy d]x' 'Adrjvalos kol pr^TOjp yeyovfv, Kai hvo (TvkKa^ds 
7Tpo(Tdels t6v fxev 7rare'p' dvTl Tpd/xr/ros' €TTOLr\cfev ^ATp6]xr]T0v, 20 
Trjv 8e ]xr]T€pa (TepvMS iTdvv YXavKodiav, rjv "K^xTTOv^rav 
cLTTavTes taacTL KaXovjxivr^v, e/c tov TTUvTa Trotety Kai Trdcrxety 
hr^XovoTL TavTr]s Trjs €TTO)vv]XLas TV)(ov(Tav' tt66€v ydp dA- 

131 kodev; dAA' dpiois ovto)s dxdpLCTTos ei Kat TT0vr]p6s (f)VCTeL 
[271] wcrr' ikev^epos e/c 8odAoD /c«t irAowtos eK TrrcoxoS 6td tov- 25 

royo-t yeyorcb? ovx ottcos X^P"' o-^^OL^i ^X^'^» «''^'^^ pncT^cocTas 
(ravTov KaTa tovtwvI TroAtredet. Kat Trept <5z' juief ecrrt rts 
djx(f)L(Tl3-qTr](rLS, ms dp" viTep Trjs TrdAecos etpi^Kev, ed(raj' d 

7 'EATTia A F vulg. : eXiriSot S^ : e\TriSa L' O' 9 Ka\a^'n]} 

Blass 10 ^pooi codci. : oin. Blass cum A fort. recte : "Wpi^ G. H. 

Schaefer, cf. xix 249, Phot. s. v. "Hpcos 11 dAAo TravTfs . . . \fyu> 

A O : om. S L' F B Q Y 14 toi;s ante Oeovs add. vulg. : om. S L soli 

17-18 ovSe yap . . . /foTopaToi] post \6yovs ponit S yp. 19 yfyovfV 

om. A 21 wvdf^aa-ev post r\avKo6fav add. \ulg. : om. S L' soli 

22 Kal yiyvfijdai post Trdffxftv add. S L' soli xviiil nEPI TOT STEcIjANOT [271] 

0' vTTep Ttiiv ix^p&v (f)av€pQs aTrthdxdt] TrpuTTm', tuvt 
avaixvri<Toi. 

Tis yap vjxSiV ovk olbev tov aTTo\j/i](f)i(r6afT 'Ayrt0(3;'ra, 132 
6? e7rayyeiAa/xez'os tJ>tAt7r7r(j) Tct i^ewpt' k}xTTpi](r€w eis ti]v 
5 ttoKlv r]kdev; bv kal36vTOs kp.ov K€Kpvp.p.€vov iv TlcLpaid 
Kal KaTa(TTr](TavTos ds ti]v iKKXi]a-iav (Booiv 6 j3d(rKavos 
ovTos Kal K€Kpay(tiS, ms iv hi]]xoKpaTLq b^Lva ttolS) tovs rjTVxi]- 
KOTas tG)V ttoXlt&v vjipL(o)v Kal e7r' ot/ctas fiahiCo)V av(v 
fr](pCa-]xaTOS, CKpeOijvaL €TT0Lr](r€v. Kal d jxi] rj /3odA^ ^ f^ 133 
10 'Apetou Trdyov t6 Trpay^x aladoix^vr) Kal ti]v v]x€T€pav dyvoLav 
iv ov hiovTL (Tvixjie^r^Kvlav lhov(ra e7re^^'rrjo-e t6v dvdpooTTOv 
Kal avkka/Sova-'' iiravr^yayev m Vfxds, i^ijpiTaaT dv 6 tolov- 
tos Kal t6 hLKr]v hovvaL hLahvs iieiriTTe^xTTT dv vtto tov 
ae]xvo\6yov tovtovl- vvv 8' vfxds aTpejik(aaavT€S avT6v 
15 dTT€KTdvaTe, w? e8et ye Kal tovtov. TOLyapovv dhvla Tav6' 134 
V /3oi;A?/ 57 e^ 'Apetou Trdyou t6t€ tovtco Tre^rpayjueVa, x^tpo- 
Tovr]advTO)v avTdv v]xo)v avvhLKov v-nep tov Upov tov iv Ar/Aco 
aTTo Trjs avTijs dyvoias ijaTTep TroAAa TTpoUade tG)v KOLvm', 
w? TTpoaeLkeade KdKeLVi]v Kal tov TTpdy]xaTos KvpCav eTToi^- 
20 aaT€, TovTov ]xev €v6vs dTTi]Xaaev m TTpoh^Tqv, 'T^repetS?/ 
he Xeyeiv iTpoaeTa^e- Kal TavT d-rTo tov ^o)]xov (f)epovaa ti]v 
\{fij(t)ov eirpa^e, Kal ovhe]XLa xl/ij^f^os i]vex6i] rw ]XLapS> tovt(o. [272] 
Kat OTL TavT dXi]6y] Xeyoj, KaXeL tovto)v tovs fxdpTvpas. 135 

MAPTTPE2. 

25 [MapTvpovaL Arj/xo^rOevu VTrep aTrdvrwi/ oiSe, KaAAtas ^owicvs, 

Zjvwv ^Xvevs, KAcwv ^aXrjpevs, Ar]]x6vLKo% MapaOwvios, ori tov 

8-^fxov TTore xetporovT/o-avros AtVxtVT/v avvSiKov VTrep tov Upov 

Tov iv Ar/Aw ets rovs 'A/A<^iKruoi'as avveSpevaavTes rj/xei^ iKpLvajx^v 

I (pavfpus] KaQapws Blass cum Aug. 2 O coll. xix 263, xxxii 21 al. 
4 To vfifTepa post e/LLirpriffeii' add. vulg. : om. .S L F^ B^ Q' 13 ^ff- 

irfVf/iTTT' Cobet : f^fTTffj.veT' codd. 16 to ante TdTf add. L vulg. : 

om. S 18 fia-TTfp S L F Q : iia-irfp (ytKa A, cf. § 100 : a^p' ?i<nrfp vulg. 

TrpoiWee L \ulg. : wpoKTTf Si F' Q: irpofTffdf A L yp. 19 Trpo<jfiKf<yd( 

Wolf : TpoflXfffef codd. 

17* [272] AHMO20ENOT2 [xvm 

'YirepeiS-qv u^iov cimt fJiuWov VTrep t^? ttoAcoj? Xiyeiv, kui U7re- 
(TTa.kyj 'YTrepeiSr]';.] 

136 OvKOVV uT€ TQVTOV Tov \iy€LV OLTiTqkacrev 1] (SovXi] Kal 
7rpo<reVa^' €T(pu), tot^ Ka\ TrpoboTrjv elvai Kal KaKovovv vfxiv 

aTT€(f)riV€V. 5 

^Ey ix€V TOLVVV TOVTo TOiovTo TToKiTevp.a TOV veavLov TOV- 
Tov, op.oi6v ye, ov yap; 01? ep.ov KaTrjyopei' (Tepov 8' 
avaixip.vf\(TK€(T6e. ot€ yap TlvOcova ^tAiTTTro? €-nep.\\fe tov 
^v^avTiov Ka\ napa tQv avTov a-vjj.jxayoiv iTdvTOJV a-vv€TT€fx\}/€ 
iTpe(Tf3€i'i, cds €v aicryyvrj TTOLrfcrcov ti]v tt6\lv koll beL^cov 10 
abiKOva-av, ror' eyw pt-ev tco YIv6o)vl 6paavvojxev(o Kal TroAAw 
peovTL Ka6^ vfxoov ov^ viT€X(j)pr](ra, dAA' avaa-Tas avT^LTTOv Ka\ 
TCL TJ]9 -TTo^Aea)? hCKaC ovy\ TTpovb(OKa, dAA' abLKOVVTa ^LkiTTTTOv 
e£?jAey^a (f)av€p(as ovtoos u>a-T€ tovs iKeCvov (rv]xixd\ovs av- 
Tovs dvLa-Taix4vovs opLoXoyelv ovro? 8e (Tvvr]yo)VL^€To Ka\ 15 
TavavrC ijxapTvpeL Trj iTaTpLbL, Ka\ TavTa \j/€vbrj. 

137 Ka\ ovK djTexpv ravTa, dkXd TTakLV jxeTa Tav6^ va-Tepov 
'Am^iVw tQ> KaTaa-KdTTco avvLO)V ei? Ti]v Qpdao^vos oIkmv 

ekr](f)dr]. KaLTOL OCTTL^ rw VTTO t5)V TT0k€]XL0)V TT€]X(f)deVTL 

[273] p-dvoi ]x6v<o a-vi>^€L Ka\ €KOLVokoy€lTO, ovTos avTos vTTrjpx€ 20 

rfj (f>V(T€L KaTdcTKOTTO^ Ka\ 7T0k€]XL0S Trj TTaTpibL. Kat 074 

TavT dkrjdrj keyo), KaAet ]xol tovto)V tovs ]xdpTvpas. 

MAPTTPE2. 

[TcAcSr/ytAos KAecDvos, 'YTreptlSr]? K.akkuL(T)(pov, NiKOyLta;^o? 
A.io(f)avTov p.upTvpov(TL ^r]fxo(T9iv€i KoX ifTixjfxoaavTO €7rt tC)V 25 
aTpuTrjytov ciSeVat Atcr^tVv/v ^ ATpofxrjrov K.o6o)Ki8r]v crvvepxdfxevov 
VVKTOS cis Ttjv ®pd(TQ)vo^ oIkluv Kui KOivokoyovfX€i'ov Ava^iVoj, 
os eKpLOrf civat Karao-KOTros TTupa. ^tAtTTTTOv. avrat d7rc8tJ^>^o-av 
ai fiapTvpiui C7ri NiKtov, eKaTOyu.^ataJvos Tpirrf [(TTUfievov.] 

3 TovToi' ToD Keyeiv Paiily : tovtov \eyovTos S* (ut videtiir) F B Q : 
TovTOv fj.eWovro^ \fyeiv S corr. LA vulg. ouTb»' post a.irr)\a(Tev 

add. vulg. : om. S L 12 oi>x (oi"^ S) vTrexdpV^o- S L B Q : ovk el^a 

ov5' virexdpvcf^ vulg. xviiil nEPI TOT :i;TE*ANOT [273] 

Mvpia Toivvv ixep' «iTreti^ e')(coi' iTepl avrov TrapaK^i-no), 138 
Koi yap ovToi ttcos exei. ttoAA' av iyu) eri tovtow '^yoipi 
bel^ai, S>v ovto^ KaT iKeivovs tovs xpoVowb^ rots- iJ.ev ex^pots 
VTTi]p€T(av, ip.ol 8' iTn]p€d(oiv evp^Oi], oAA' ov TideTai TavTa 
6 irap' vpXv ets aKpLjiri p.vr\\xi]V ovb' rjv TTpoa-iJKev 6pyi]V, dWa 
bibwKaT' e^et rtrt (})avk(o 7roAA7/y i^ovcriav r<S liov\op.iv(^ 

TOV kiyOVTd TL T&V Vp.lv (TVp.(l)(p6vT0)V VT!0(TKiXi^(.lV Kal (TV- 

KO(f)avTiLV, Trjs eTTt rats XoLbopiais 7]bovi]S Kal \dpLTos to 
Ti]s Ti6kio)s (rvpL(f)ipov dvTakKaTT6\xtvoL' bL^irep pa6v iaTL Kai 

10 d(T(paki(TT€pov du rots iyOpols v7n]peTovvTa iJ.La-dapv(.lv ?/ 
TtjV vnep vpi&v kk6p.ivov Td^Lv TtokLTiv^adaL. 

Kat To pikv br] Trpb tov 77oAe/!/eti' ^av^pws (TVvayo^VL^ccrOaL 139 
<t>tAt7r7r(i) beLvbv ]xiv, o) yrj Kal Ocoi, ttws ydp ov; KaTa Trjs 
TTaTpibos' hdT^ b\ et jSovkecrOe, b6T avT^ tovto. ctAA' e7ret87; [274] 

15 (pavepcas ijbi] Ta 7rAot' eo-e(r7;A?jro, \(pp6vi](T0S (TiopdeLTO, 
€TTL Ti]V Wttlki]V (TTopeveO' dvdpo)7TOS, ovKir kv dp.(f)L(r l3r]Tr] - 
o-tjuo) Ta TTpdy]xaT i]V, dAA' eyeto-rTJ/cet 7ro'Aeju,os, o ri p.kv 

7T(a7T0T €TTpag VTTep Vp.O)V 6 jSd^TKaVOS OVTOS laiJ.l3(LO(f)ayos, 

ovK dv exot Set^cit, ovb' €(ttlv ovt^ /xet^oy ovt' ikaTTov 
20 \f/i](f)i(Tix' ovb^v klcry^Lvy] iTepl t&v avpi(f)ep6vTojv rr/ 7ro'Aet. 
et 8e' (f)r](rL, vvv beL^dTO) iv ra> e/jia) i;'5ort. dAA ovk ^(ttlv 
ovbiv. KairoL bvolv avTov dvdyKi] 6dT(pov, j/ ixrjbev toIs 
TTpaTTopiivoLS vtt' ip.ov t6t e\ovT iyKakdv /x?/ ypdcpeLV 
TTapd Tavd' €T€pa, r) t6 tS)v i\6pG)V (rvfxcfiipov (r]TovvTa p.i] 
-5 (f)ip^LV et? picrov Ta tovto)v dp.€ivo), 

'Ap' ovv ovb' eAeyei^, (ocnTep ovb' iypa^ev, r]VLK ipyd- 140 
(Taadai tl bioL KaKdv; ov p.€V ovv rjv etTretz^ kTtpd^. koX rd 
p.€V dkka Kal (f)€p(.LV ibvva6\ ws €Olk€V, r) 7ro'Ats /cat ttolSiv 
ovTos kavddveLV kv 8' iTT(^€Lpyda-aT, dvbpes 'Adr]valoL, 

I erepa . . . avrov om. Q' 2 vvv post fytii add. vulg. : om. S L 

12 (pavfpus del. Dobree 16 avdpajiros FQ : o avos L : 6.v0pa)Tros S 

vulg. i8 laiJi.fifio(pdyos S 7p. L text. F marg.. Hermog. : lafi&o<payos 

Etym. M. : laix^noypacpos S vulg. : lan0oypd<pos A 21 eV A : i-ri S L 

29 Xavddviiv S' ; eAoi^^oi/ec cett. d) ante dti/Spes add. vulg. : om. 

SLAF |274l AnM02(=)EN0T:i: [xviii 

TotovTov TiacTL Tois TTpoTepOLi iiTeOijKi reAos' Trepl ov tovs 
TToWovs avr\Koim koyovs, tci t^v Wp.(j)L(r(T€OJV [Totv AoKpiav] 
hLc^LMV hoypaTa, w? hLafrTp^xj/ojv Takrjd^s. to 6' ov tolov- 
Tov errri* TT(')d€v; ovOiTioT eKVL\f/€L aii raKet TieTTpaypiva 
(TavT^' ov\ ovTO) TToAA' epets. 5 

141 KaA(3 8' kvavTLOv vpG>v, avhpes ^AOrjvaloL, tovs dcovs 
■navTas Kal 7T(X(Tas octol T-qv \(i)pav e\ov(TL ttjv 'Arrt/ojy, /cai 

TOV 'A77o'AAcO TOV YIvOlOV, OS TTaTpi^OS i(TTL TT] 7l6k€L, Kal 

eTrevxo/Aat ttcl^tl tovtols, et p.(V aXr^Oyj TTpos vp.as ('lttolp.l 
[275] Kai eiTToy Kat t6t evOvs iv rw hi]pu), 6t€ TTp&Tov (tbov 10 
TovTovl Tov pLLapov TovTov Tov TTpaypaTos a7TT6p.€vov {eyvojv 
ydp, €v6io}s eyvojv), ^VTvyJiav poi hovvaL Kal aoiTrjpiav, et 8e 
TTpos 'i\6pav ?/ (f)L\ovLKLas lh[as eveK ahCav eTrciyw tovtid 
\j/€vh7], TTavTOiv TO)v ayadwv av6v>]T6v pe TTOtT/rrat. 

142 Tt ovv TavT €TTTi]papaL Ka\ hLiTiLvapi]v ovTO)(TL (T(f)oop(as; 15 
ort Kat ypa]ipaT^ €.\o)V kv roi hrjpoatc^ K€L)X€va, e£ o)V TavT 
iiTLheL^o) cTa(f)^s, Kal vp.as etOobs to. TmTpaypiva pi.vr]p.ovev- 
ovTas, iKelvo (l)oftovp.aL, ]xr] to)V dpyarrp.ivoiV avTu) KaKOiv 
ovTos ik(XTTo)v vTToKr](})6fi' oTrep TTp^Tepov a^vefir], oTe tovs 
TaXaLTT(>)povs 'i^ojKias iiTOLrja aTToXicr6aL to, \}/€vhrj hfvp^ 20 

143 a7Tayy€L\as. tov yap kv \\p.(l)Lcra-r] tt6\€]xov, hC ov ets 
'EAaretay ?/A^e 4>tAt7r7ro? Kat hC ov rjpi^y] tojv ^Ap<pLKTv6- 
vcov i]y€p(ov, os cnravT aviTpe^e to, tQ)v 'YjkXi]Vow, ovt6s 
€(TTLV 6 CTvyKaTaa-KevdcTas Kal TrdvTOiV ets dvi]p jxeyia-Tojv 
aiTLOs KaKO)v. Kal t6t (v6vs ip.ov hLapapTvpopevov Kal 25 
jSoQvTos iv r?7 €KKkr](TLa ' tt6\€p.ov els Tr]v ^Attlki]v etcr- 
ciyet?, Alcr-^LVi], iT^Kepov ^ Ajxcj^lktvovlk^v,^ ol ]xev eK iTapa- 
K\r]a-€0)s crvyKa6r]p€V0L ovk eto)V jue XeyeLV, ol 8' i6avpa^ov 
Kal K€vr]v alTLav 8ta ti]v ihCav '4)(6pav iiTayeLV ]x vTTeKdp.- 

2 Tuiv AoKpwv om. Y : secl. Wunclerlich : tuv ante AoKpwv secl. 
Wolf 6 S> ante dvSpis add. L vulg. : om. S 10 km. ante 

tot' om. vulg. : add. S L F' Q 16 kuI om. S L' 17 /j.vr]/j.o- 

vevaovTas S Q 19 vno\r]<p6]i oiiTos 4\a.TToov S L soli 24 twv 

ante /j.eyL(TTODV add. vulg. : om. S L F B O 26 iiffdyns'] &yns 

FQO xvm] riEPl TOT STE^ANOT [275] 

fiavov avT^. r/Vts 8' r] (})vcns, avbpes ^AOrjvaloL, yiyovcv tov- 144 
Toov T&v TTpay^aToov, Kal tLvos elVeKa raCra fruyerrKevacr^»; 
Ka\ TtS)S kiipayOii, vvv aKoxxraTe, kimhi] tot eKco\v6i]Te' Kal 
yap ev ■npayp.a crvvTeOev oxj/ea-Oe, Kal [j.eydX' ox/jeAr/crerr^e 
5 -npos laTopiav r<Sy kolvS>v, koX oai] beivoT-qs i]v €V roi 
<t>tAi7T7r(ri Oedcrea-de. 

OvK ^v Tov irpos v]J.ds TToXifxov 7re'pas ovb aTrakXayi] 145 
<t>iAt7r7rw, et ju?; Qrj^aiovs koI QtTTakovs kyOpovs 7rot7/crete [276] 
Tri TToAet' aAAa Kaiirep ddXioos Kal KaK&s tG>v crTpaT^yGiV 

10 t5)V VfX€T€pCOV TTO\ep.OVVTU)V aVTU), O/XCOS VTT aVTOV TOV 

TToAe^/xou Kat tS)V Xr-jaTcav ]xvpC eVacrx^e Ka^d. ovt€ ydp 
i^rjyeTo t&v e/< Trjs x^apas yiyvop.^v<j)v ovbev ovt^ eiV?/ye^ 
b)V e8etr' avT^' rjv 8' ovr' iv r?/ OaXdTTij t6t€ KpeiTTo^v 146 
vp.(av ovT ets Tr]v 'ArrtKj^y iXOelv bvvaTos /x?/Te ©erraAcor 

15 dKokov6ovvTO)v p.r]T€ &r]j3aio)V buivTO)V' a-vvi^aLve 8' avT<h 
rw -noXipLio KpaTovvTi tovs 67rotouo-8?/7ro^' ti/jiets- e^e^re'//- 
Trere crTpaTrjyovs (e(3 yap roCro' ye) avr?/ r?/ cpvaei tov 
TOTTov Kal tG)v VTTap\6vT0)V €KaTepoLs KaKOTTadeLV. et ]ikv 147 
oSi' Trjs Ibias eveK ex.^pas ?/ tovs ©erraAov? ?/ rovs 

20 0j//3atovs avp.TTeidoL [Babi^eLV icj)' vixds, ovbev^ ^yetro 
7rpocre'£ety avrw roi; yoCy eav 8e ras (Keivoiv KOLvds TTpo- 
cf)da€LS XajSoov rjyepLutv alpe^fj, paov rjXTTL^e Ta p.h> TTapa- 
Kpovcrea-6aL, Ta 8e TreicreLV. Ti ovv; eTTixeLpei, 6eaaaa6 
o)S ev, TToXeixov iroLrjaaL toIs ^AfxcpLKTVoaL Kal 7rept r?/y 

25 rivAatai' Tapaxr]v' eis ydp TavT^ evdvs avTovs vTTeXdjxliavev 
avTOv ber]crea6aL. et fxev Toivvv tovt ?/ twv rrap eavTOv 148 
TTefXTTOixevoov l€poixvr]ix6vo)v ?/ twv eKeivov avp.]xa\o)V eiai]- 
yoLTd TLS, VTT6\j/ecr6aL t6 TTpdyjx' ev6}XL(e kol tovs @r](iaiovs 
Kal Tovs &eTTakovs Kal TTdvTas cj)vkd^ea-6aL, dv 8 Adr]vaL0s 

2 (IveKa S F : 'fueKfv A : eveKa L 3 aKoiKTaTe A vulg. : viraKov- 

aaTe S L F B Q : iiraKovcraTe Rauchenstein 6 dedaeffde L O : 

Bedffaade S A vulg. 20 rjyeTTo Trpoffe^eiv L : irpocrexetv A : hv 

rjyelro Trpocre^eiv S Aug. 2 F B, cf. xx 35 : h.v riyelTo Trpoaexeiv Aug. 4 
27 6I(T7J7o7to AYF corr. : el<njye7T0 SL vulg. 29 pv\d^e(rdai 

S L F O : (pvXd^aadai A Y [276] z^^llM():£0KN()T:i: (xviii » f /- t) Kat Tiap vfX(j)P TOiV v7revai>TLa>v o tovto tiomv, (viropoos 
\/](T€LV' oTTip (Tvvefti]. 77(1)? ovv TUVT^ ki:oLr\(Tiv; fxiadovTaL 

149 TovTovL. ovbevoi oe TrpoetOoVoj, olixaL, to TTpayfx ovbk 
[277] f/)i'Aarro^'ros, wcnrep etco^e Ta TOLavTa ■nap' v[j.lv yiyverrdaL, 

TrpoftKyjdeh TrnAayopos ovtos Kal TpLtav rj T(TT(Xp(i>v X^^P"" 6 
Tovr](TavT(av avTov aveppijdr]. ws be t6 tj/s TToKfcos a^L(x)]ia 
Xafioiv afpiKiT ets rovs ^ A}X(pLKTvovas, iravTa Takk^ a(p€Ls 
Kal TTapLboDV eiTepaLvev e(/)' ots (fXLcrOdOi], Kal koyovs iimpocr- 
caTTovi Kal fxvOovs, odev ?/ Ktppata X(i>pa Ka6L(p(adrj, crvv- 
6eU Ka\ bL€^€k$OL)V avdpcaTTOVS aTT€Lpovs k6yo)v Kal t6 jxekkov lo 

150 ov TTpoopo)\xi.vovs, Tovs Lepofxv/]]xovas, TTei6(.L \l/r](f)L(Ta(r6aL 
TTepLek^elv Tr]V ^capav, rjv ol fxev \\fX(f)Lcr(T€LS crcf^wv avTwv 
oucrav yeo^pydv €(f)aa-av, ovtos 8e ttjs Upas xcapas ?/rtar' 
etfat, ovbefXLav bLKr]v t&v AoKpu>v (TTayovTo^v rjfXLV, ovb^ a 
vvv TTpo(f)a(TL(€TaL Aeycoy ovk akr]6rj. yv(acr€(r6€ b' eKeWev. 15 
ovK ivijv avev tov TTpo(TKakicra(T6aL br]TT0v rots AoKpoIs 
bLKr]v KaTa Trjs TTokecos T(ki(Tacr6aL. tls ovv €Kkr]T€vaev 
iffxas; kirl TToias apyj]s; etTre roi^ et^oVa, bel^ov. akk' ovk 

aV (^OLS, akka K€vfj TTpO(pdcr€L TaVTlJ KaT€\pS) Kal \}/€vb€L, 

151 it€pll6vto)v tolvvv Ti]v yjapav tmv ' AfX(f)LKTv6vo)v KaTo, tt]V 20 

V(f)/]yi](rLV TljV TOVTOV, TTpO(nT€Cr6vT€S OL AoKpoX fXLKpOV KaTTf- 

KOVTLcrav aiTavTas, tlvols b€ kol CTvvr]p~a(rav twv Upo^xv)]- 
fx6vo}v. (t)S 8' aTTa^ €k tovto)v €yKki']p.aTa Kal 7ro'Aeju,o? 

TTpOS TOVS \\p.(f)L(ra€Xs €Tapax6l], t6 fxkv ITpG^TOV 6 K6TTV(f)0S 

ovrwr tS)V Wpi.(f)LKTv6vo)V i]yay€ o-TpaTL(xv, o)s 8' ot fX€V ovk 25 
ifkdov, ol 8' eA^oVres ovbev Ittolovv, ets TTfv kiTLovcrav tTvkaiav 
€tt\ tov ^ikLTTTTOv €v6vs r]y€fx6v i]yov o\ KaT€crK€vaa-fX€VOL 
Ka\ TraAat TTOvrfpo\ rwr ©erraAwr KaL tG)V €V tols akkais 

5 irv\dyopos S' A corr., Harpocr. : Trv^ayopas S corr. L vulg. koI 
secl. Cobet 11 toi/s l e po fxvri ij.ov as sec\. Cobet 15 Trpopaffi^frai 

\eyaiv Y : ovtos irpocp. Ktywv S L : iTpo(p. ovtos Keyuiv A Vind. i : ovros 
\fywv Trpo(p. F B vulg. 18 eVl A O marg. : ottJ» S L vulg. 

19 Kivfi^ /caifj? S A, ct". § 239 21 anavTas post KarrjK^VTiaav S corr. 

pr. L A : ante Karr]K6vTicrav F vulg. : om. S' 22 ruv Upofj.v7jn6vaiv 

secl. Herwerden 26 01 S' fXduvTts om. S' L text. xviiil nEPl TOT :£TE*ANOT [277] 

i:6X€(n. Koi 7:po(pd(Tets evkoyovs ilki](\)(.(rav' i/ yap avrovs 152 
et(r<^epetf Kal ^€i'ovs rpe'</)etr e^acrai; 8eti' Kat ^rjijLLOVv tovs [278] 
fiT] ravra TroiovvTas, »/ \elvov atpeto-^at. rt 8et to. TTokka 
Aeyety; fip^dri yap (k tovtoov yjycfx^av. Kal neTo. ravT^ 
5 evdiojs hvvafXLV (Tvkki^as Ka\ TrapekOdjv ws eTrt ti]v Ktp- 
paiav, kppGxrdaL (fypdcras Ttokka KLppaioLs Kal AoKpols, ti]v 
EA.aretai' KaTakaixjidveL. et p\v ovv }xi] ]xeTeyvojao.v evOews, 153 
coy TovT elhov, OL Qy]l3aL0L Kal fxed' i]jx(s>v eyevovTo, ojaTrep 
\eLixappovs av aTrav tovto to Trpdy]x eis ti]v iTokLv etfreVecre* 

10 vvv 8e t6 y' €^aL(f)Vi]s eireayov fKelvoL, ]xdkL(TTa fxev, oi 
avhpes AOrjvaloL, deojv tlvos evvoLCi Trpos t^juay, etra ]xevTOL 
Kol oaov Kad^ eV dvhpa, Kal 8t' ejuie'. bos he ]xol Ta h6- 
y/jtara TavTa Kal tovs \p6vovs ev ols eKacTTa ireTipaKTaL, 'Iv 
elhrjd^ 7]kLKa TTpdyixad' 7/ jutapa Ke(f)aki] Tapd^acr' avTi] hCKT]v 

15 ovK ehojKe. keye ]xol to. h6yp.aTa. 154 

AOFMA AM*IKTTONnN. 

[ Etti lepcujs KAeii'ay()pov, eapivT/s TrvAatas. f.&o^€ Tois TrvAayo- 
pots Kat Tots crtTcSpots rcuv AfXfjnKTvovojv /cat tw kolvCj tcov 
A/x(f>LKTVovojv, €7rct8^ AfXcjjKTmls e7ri/3ati'ovcrti' ctti Trfv lepav 
20 \(i)pav Kol (nr€LpovaL Kai (SoaKrjfxacrL Ko.TavifxovcTLV, iTrekOilv 
Tovs 7ri)Aayc)pous Kat tovs (TVveSpov; Kal crTrfkats SLakajSelv 
Tovs opovs, KaL aTreiTretv Tots AfxcfjLcrcTfvcTL tov koLTTOv fxrf 
iTriftaiv€Lv.\ 

ETEPON AOrMA. 

25 j E7rt tepe'a)S KAeimycjpot', iapLvrjs Trvkaias, ^So$€ rots 7ri'Aayo'- 155 
pots Kat Tots crweSpots twv 'AfxcfiLKTVovojv Kal rw koivoj twv [279] 
AfxcfjLKTVovojv, €7r€tSr/ ot €^ ' AfxcfjLCTarf^ Trfv lepav )(Ojpav Karavcip-a- 
fxevoL yeojpyovcTL Kat /SocTKyffxaTa vifxovcn, koX KOjkvofXiVOL tovto 
7roictv cv Tots 07rAots TrapayevofxevoL t6 kolvov tojv EAAt/vcov 

30 cTvve8piov KiKojkvKacTL fX€Ta /Sias, Ttvas 8e Kal TeTpavfxaTLKacTi, 
[Kai\ Tov CTTpaTrfyov rov yfprjpiivov twv 'AfX(f>iKTv6vo)v KoTTVcfjov 

10 tJ 7' S L F' O : tovto 7' A : to't€ B Y : to't€ y' vulg. avToi^ 

post (TTfa-xoi' add. S L vulg. : om. A F B O 18 «a! t^ . . . 

' hjjL^piKTvovtiiv om. SL al. 22 Spous SLFO: opKovs \'ulg. 

31 Kot ante t^j' secl. G. H. Schaefer [279] AIIMOSOENOTS [xviii 

Tov ApKu^a TTpicrfSivrrai Trpos 't>iAt7r7roi' Toi' MaKtSoi/a, kuI 
d^Lovu 'iva ftoyjOyjcrr] rui tc 'ATroAAwi^t kuI toIs A.ji<f>iKTvo(Tiv, 
OTTws fxr] Trepu^y vtto twv dcre/Bwv 'AfX(f)Lcr(T€0)v tov Oeov TrXrjfx/jie- 
Xov/xevov KaL olotl avTov crTpaTrjyov avTOKpiWopa alpovvTaL ot 
EAAT^res oi fJL€Ti)(^ovT€<; tov crvve^pLov tmv Aix<j>lktv6vo)V. 1 5 

Aeye hrj koL tovs xP^^^'^^ ^^ ^'* ravT^ iytyvcro' eto-i 
yap Ka6^ ovs iTTvXayoprjcrcv ovtos. Ae'ye. 

XPONOI. 
[Apxo^v Mv7yo-t^et8i/s, iJ.r]vbs dvOecrTr]pLo)vos eKTrj «Vt Sc/ca.] 

156 AoS br] T7JV (TTLCTToXr^V i]V, 0)S Ol»X VTTJJKOVOV ol &l]j3aL0L, 10 

ni\XTT€i TTpbs Tovs (V YleXoTTOVv/jo-i^ rrviJ.iJ.a\ovs 6 ^lXlttttos, 
IV dbr]T€ Kal €K ravTrjs rra(f)0)S otl Trjv jjikv aXrjdrj TTpo- 
(^aaLV T&v TTpayfxaTOJV, rb TaOr' iiTl tijv 'EAAaoa Kal tovs 
©rj/Saiot)? Kal vfxas TTpaTTeiv, aiT^KpvTTTeTo, kolvo, 8e Kal 
TOLS \\iJ.(piKTvoa-LV ho^avTa ttolo.v TTpocreiTOLelTO' 6 8e tcls i; 
a(f)Opixas TavTas Kal Tcts iTpocfidrreis avTco TTapaa-y^ojv ovtos 
j)v. Ae'ye. 

[280] EniSTOAH. 

157 [Btto-iAcLS MaKc8oi'wv 4>iAt7r7ros ncAo7ron/J/o"iaji' twv iv Trj 
(rvfiifxa)(^L(x. TOLS SrffXLOvpyoLS Kat rots o-vvc8pois Kat Tots aAAots 20 
(rvfifid)(OL<; 7rao"i ^atpetv. iireLor] AoKpol ot KaAoiJ/ACVot O^oAai, 
KaTOtKouvTes cv Afi(f)Lcrcrr], TrXrffjifxeXovcriv cts to tcpov toC 

A7roAAo)i'os Tov iv AcA</)uts Kat ttjv tepav \o)pav ip)(0fi.€V0L fLiO 
ottAcov XerfXaTovcrL, /SovXofxaL tuI ^cw fxeO vfxo)v ^orjOelv Kal 
dfxvvacrOaL tov<; Trapa/SaLvovTas tl twv ev dvOpo)7roLS evcre^ojv 25 
(ocTTe crvvavTaTe fieTo. twv ottAwv eis ttjv ^o)Ki6a, e)(ovTe<; 
eTTLCTLTLcrfJLOv r]fiepo)v TCTTapaKovTa, toi; cveo"Tojros fxrfvos Xo)ov, 
ws rffiels ayofiev, ws 8c AOrfvaloi, (3or]8pofi.ioi)vos , ws 8e Koptv^ioi, 
TTavrffi.ov. Tols oe fir] crvvavTycracrL Tr(iv8r]fiel )(pr]cr6ft.eOa trots 
8e crvfx/SovXoL^i' rffxlv KeLfxevobS iTTL^rffxLois. ciTu^^crTC. ] 30 

9 SeKa Taylor: SeKarr) codd., cf. xix 57 16 avT^ irapatTxaiv 

ovTos ■^c L: avT^ Trapaax^" ^' («i^id. ovtos ^v avTaj S corr.) : irapaSovs 
ovTOs Tjv avT<f! A : iTapaSohs avTa> ovtos ■^u vulg. avTcji sccl. Lipsius 

29 To7s Sc avij.$ov\ois] to7s ev to7s (TVfx^6\ois Westermann : ro7s deruyu- 
p6\ois Weil To7s Se . . . Keiixevois secl. G. H. Schaefer 30 ^^ 

ante Kei/xevois vulg. xviii] nEPI TOT 2TE*AN0T . [280] 

'OpaO^ OTi 0evyet ^ikv tcls iStas TTpo^cio-ets, ets 8e tcis 158 
^AiJ.(f)LKTVovtKas KaTa(f)evy€i. rts ovv 6 TavTa crvyiTtapa- 
(TKevafras avT^; rts 6 ras TTpo(f)(x(TeLs TavTas (v^ovs; tls 
6 Twv KaK(dV t5>v yiyivr\p.ivo)v \xaki(TT atTios; ovx ovtos; 
5 1X1] Toivvv X^yeT^ 5» avbpes ^Adrjvaioi, TrepuovTcs b>s v(f)' 
kvos Totavra TreTTovOev rj 'EAA.as avdp^aiTov. ov\ vcf)' kvos, 
aAA' VTTO TTo\k(av Kal TTOvrjpS^v tmv iTap eKcicrrotS', w yr) 
Ka\ 6€0L' S)V ets ovToai, ov, et p.r]h\v ev\al3i]6evTa Takr]6ks 159 
etTTetv 8e'ot, ovk av 6Kvr](Tai\x eycoye kolvov akeLTi]ptov tQ)V 

10 ix^Ta TavT aTTokodkoTCtiV aTTavTb)v eiTreti', avdpojTTiov, t6tto)V, 
TT6keo)V' 6 yap to (nT€p\xa ■napa^ryjiav , ovtos tS)V (f)vvTO)V 
atTtos. ov 0770)? TTOr' ovK evdvs ih6vT€s aTrecrTpd(pr]Te dav- [281] 
\xd^o). 7rkr\v iTokv tl o-k6tos, wj eotKer, eo-rti' Trap' v^xlv 
TTpb Tijs dkr\6€Las. 

15 Sv/x/3e737yKe TOLVVv \xol t(ov KaTCL Tr\s TrarptSos tovto) 160 
7Ti.TTpay\xevo)V a\(/a\xh>(o ets a rot;rots €vavTLOv\xevos avTos 
7Te7TokLTev\xaL d(f)Lx6aL' d TTokkfDV \xev etveK dv etKoVcos 
dKovcraiTe \xov, \xdkLaTa 8' ort alcrxpdv ea-TLV, o) avbpes 
\\6r\vaL0L, el eyo) \xev Ta epya tG)V viTep v]xS)V 7t6vo)v vTre'- 

20 ]xeLva, v\xeLS be \xr\be tovs k6yovs avT^v dve^ea-6e, opStv 161 
ydp eyo) &r\l3aL0vs, a-)(^eb6v be Kal vjiAas vtto t5)v Ta ^LkiTT- 
TTOV (f)povovvTo)V KUL bL€(f)6ap]xevo)v irap' eKaTepoLS, o \xev 
^v d\x(poTepoLs (polSepbv Kal (()vkaK7]s iTokkijs be6]xevov, Tb 
rbv <i>LkLTT7Tov edv av^dvea6at, TrapopCovTas Kal ovbe Ka6 

25 ev (f)vkaTTo\x€Vovs, els €\6pav be kol to iTpocrKpoveLV dkkr\- 
koLs eTOL\xo)s expvTas, otto)s tovto \xi\ yevoLTO TTapaTr]po)V 
bteTekovv, ovk diTO Trjs €]xavTov yv(a\xr\s \x6vov TavTa (tv]x- 
(f)epetv VTToka]x(Bdvo)v, dAA' eiboDS ' AptaTO(f)(iovTa koI TTdkiv 162 
KvlBovkov TidvTa Tbv xpoyoi^ jSovko^xevovs Trpd^at TavTi]V 

I fj.fu om. S L' 2 wapa(rKeva.(Tas A 9 a\(trripwv Blass : 

a\riT-f)piov S' (?) O : aXiTripiov vulg. 11 KaKwv post (pvvrwv add. S 

vulg. : punctis supra positis L F : om. B Y O 17 eVe«' &»' S L : 

iViKa cett. 18 aKovaaiTi Y Q corr. : aKovcrire S L soli : aKovcraTi 

A : aKoviTf O 22 (ppovovvTuv S L' A corr. : TrparTSvTwv vulg. 

26 yivoiTo S L' : yivfjcrfTai A vulg. : yevri(rr]Tai L corr. [28i| AIIM()i:0RNM)Ti: [xv III ri/2/ (f)i\Lai', Kol 7re/)l twv uWojv TToAAaKts avTi\(.yovTa<s 
kavTols Tovd^ 6fj.oyvo)ixovovvTas aei. ovs (tv C^^VTas fj.iv, 
O) KLvabm, KoXaK(vu)V TraprjKoXovdets, TiOveonojv b ovk 
aiadava KaTi]yopo)V a yap Trepl &rjftaio)V f.TriTLp.as (p.0L, 
(Keu'U)V TToAv p-aWov 7/ efxov KaTi^yopels, tG>v -npQTepov r\ 5 

163 eyoj TavTi]v tijv (Tvp.p.ay^Lo.v hoKLpacrdwTMV. oAA cKelcr 

(.TrdveLjXL, OTL TOV (V \\pL(PL<Ta-)] TTokep.OV TOVTOV ixkv 77017/- 

(TavTos, o-vp.7Tepava[jLevoov 8e Toiv aWojv twv (Tvvepywv avTio 
[282] T)]v Tipos &i]j3aLovs eydpav, rrvvefti] tov 'i^LkLinrov ekOelv 

e0' i]]j.as, ovirep etveKa ros Tro^Aet? ovrot (rvveKpovov, Kal et lo 
fXT] Trpo€^avecrTy]]jLev ]iLKp6v, ovh^ avakaftelv av r]bvvi]dj]]X€v 
ovTU) fxe\pL iroppo) irpoijyayov ovtol, kv oXs 8' i]T ijbr] tol 
TTpbs akk/]kovs, TovToovl tS)V \l/r](f)L(r]xa.TO)V aKoxxravTes KCt 
tG)V aTroKpL(reo)v ('[(reade. Kat ]xol Ae'ye raOra kajSdv. 

164 yH^ISMA. 15 
[ Ett ap^^orros HpoTTvdov, py]vos €Aa0v//3oAia>vos iKTyj (f>ui- 

vovros, <f)vkrj^ TrpvTav€vov(rr]<; Ept^OfjSos, /JovAiys Kai aTpaTijywv 
yv(i)fir]- iTreiSrj 4>tAi7r7ros as /xev KaTeikq(f)e TroActs rwv do-Ta-yetro- 
v<x)v, Ttvas 8e TTOpOel, «et^aAatw 8 e7rt Trjv Attlktiv 7rapa(TK€V(i- 
^crat TrapayiyvecrOai, irap ovSkv r)yovp.€VO<; ras rjn^Tepa^ (TVvOrjKas. 20 
Kat Tovs opKOVS Areti' eTriySaAAeTai K'at Tr]v €lpy'jri]v, TrapafSaLVwv 
ras Kotms ^rtVrets, 8e8d;^^ai Trj (^ovkfj Kal tw S^fxo) TrefjLTreiv rrpos 
avTov 7rpeV/3ets, otrtves avTw StaAetovTat Kat 7rapa>caAeVouo"tv 
aurov [xakLCTTa yutev tt/v Trpos 17^,05 bfiovoiav biaTrjpelv Kat ras 
(TvvOijKas, et 8e /xt;, 7rp6s ro /3ovk€V(Tacr0aL bovvai )^p6vov Trj 25 
TToAei Kttt TttS dvo;^as TroLyfcracTOai f).€\pL tov Oapyrjkiwvos fxyfvos. 
rjpiOy^crav €K (iovkrfs %lfxos ' AvayvpdcrLOS, EvOvSrifxos ^vkd^TLOS, 
Bovkayopas AkcDrr^KriOev. '< 

165 ETEPON ^H4>I2MA. 

1 E^r ap)(OVTOs HpOTTvOov, firjvbs p,ovvt';^twvos evj/ Kat vea, 3° 
TTokefjidp^^ov yvwfxyf cTretS^ 4>tAt7r7ros eis dAAorptdrT/ra ©r//8atoi's 

2 eavTols om. S solus 4 otVOaz/ti S : alcrOcivr) L : atVxwj; 
vulg. 1 1 a.ua\aP(7v &»/ S L^ A : &j; afaXa^tTv F : &!/ om. Vind. i 
post avaAa^flu add. avrovs vel ayrous vulg. 12 ovtoi A S -yp. : 
ovroL Tr)v ix^pc-*' S al. : ovtoi rh irpay/Ji.a L* vulg. : toj' 4>iAi7r7ror Srj (\ 
supr. 5?;) L' 18 et 31 yvuifxi) Blass : •yvwixri codd., cf. § 37 &c. 
27 <i>i/A.a(nos Boehnecke : *A6id(Tios S' ; *\ioo-»os vulg. xviii^ nEPl TOT STEOjANOT [282] 

Trpos r}/J-a<; eTTi/SaAAfTat KaTacrT^crai, Trap€(rK€va(TTat 8k Kat TravTt 
TW <TT paT€V/xaTt TTpos Tov^ iyytUTa TTj^i A.TTtKrj<i Trapaytyvtadat 
TOTTOv;, TTapa^atvoA' Tas Trpos 17/xus vTrap)(^ovaas aiiTw (TV}'6y]Ka<;, [283] 
ScSo^^ai Trj ^ovXfj Kal t<3 817/^0) irijxxj/at Trpos avTov KxjpvKa Kal 
5 7rpe'o-^ets, otVives d^LuxTovcrt Kat TrapaKaXeaovcTLv avTov TrotrjcTacrOat 
Tas dvo^as, OTrws evSe^o/xeVws 6 8rjp.os /3ovXcvcTrjTaf Kot yap vvv 
ov Ke/cpiKe PorjBeiv iv ovSevt tC)v p.eTptojv. rjpiOrjCTav eK /JouAiys 
Neap^^os 2wcrtv6p.ov, IIoADKpaTi/s ETTte^povos, Kat Krjpv^ Evvop.os 
'Avac^AvcTTtos ck toC 877/x.ou.J 

10 Aeye 8?? Kat tos aTTOKpicrea. 166 

AnOKPI2I2 A0HNAIOI2. 

[BacriAers MaKcScjvojv «J^tAtTTTros A^T/vatwv tt} ^ovXfj Kat tw 
B-^fX(o )(atp€tv. r/v /xev aTr' dp^Tjs etX^^^ Trpos i^/Aas aipecrtv, ovk 
dyvou), Kat Ttva airov^rjv eirota.a6e TrpocTKaXecTacr6at /^ovXo/jtfvot 

15 0eTTaAov's Kat 0r;y8atovs, eTt Se Kat Boiwtovs* ^eXTtov 8' avTm' 
(fipovovvT(jjv Kat fx.r] /3ovXofX€V0)V i(f> vplv TrotrjcratT^at Trjv iavTO)V 
atpecriv, dAAa KaTo. to (TVfX(f>€pov tcTTa/xeVcov, vSv i^ vTroarTpo(f)rj<; 
dTTocTTetAavTes v/xets Trpos //.e 7rpe'cry8ets Kai KTfpvKa crvv6r]KCov 
fivr]fxov€V€Te Kal Tas dvoxas atTeto-^e, kot' ovSev v^ rffxwv 

20 TreTrXrjfifxeXrjfxivoi. iyo) fxivTot aKOvo-as twv irpecT^evTMV 
CTvyKaTaTt6€fiat TOts irapaKaXovfxivots Kat iTotfxo^ elfxt Trotetcr^at 
Tas dvoxds, dv Trep tovs ouk 6p6w<; crvfx^ovXevovTa? vpuv irupa- 
Tr€fnf/avT€<; tt/s TrpocrrfKOvcrr]^ dTtfxta<; d^twcrrjTe. eppcucr^e. j 

AnOKPI2I2 0HBAIOI5. 167 

25 [BacrtAevs MaKe86vwv ^tAtTTTros 0r//3at'cov t^ ^ovX-q Kat tw 
S7//xa) )(aip€tv. iKOfXKrdfirfv Tr]v Tvap Vfxwv iTrt(rroXr]V, St i^s /^ot 
T^v ofxovotav KdX TT/v €ipr]vr]v dvaveoDcr^e. Trvv6dvofxat fxivToi [284] 
StoTt Tracrav vfuv A6r]vatot TrpocrcfiipovTat (f>iXoTLfxiav j3ovX6fX€vot 
vfxds CTvyKaTatvov<; y€V€cr6aL tchs vtt avTwv TrapaKaXovfievot^. 

30 TrpoTepov /Aev ovv vfxwv KaT€yiyvwcTKov CTri tw /x.e'AAetv Tret^ecr^at 
Tats iKetvwv cATrtcrt Kat €7raKoXov6€2v avTwv Tfj 7rpoaipe'crei. vCv 
S €7riyvovs v/jtas Ta 7rpos 17/Aas i^r^TrjKOTa^; €)(€tv etprjvr^v fidXXov 

7 eir' oySei/! Dobree r8 K-fipvKa Reiske : KTjpvKas codd. 27 koI 

t);»' elp-fivriu ayaveovrrde vulg. L corr. F corr. : avaveovcrQe Koi rr]v flp^vr]v 
ciim sequente lacuna Q : Ka\ rijv (ipy\vr\v cum sequente lacuna L' : koJ 
Tr]v flpr\vr)VTW(r€fxoi (Xre S', ante tcos add. ov m. rec. : Ka\ Tr)v flpr)vr]v 
ovTdis iTToiure Voemel : avaviovcrOf Ka\ ri)v tlpr)vr]v tivrvi tjuoj iroiflrf 
Dindorf [284] AHMO20ENOT2: xviii 

•^ Tais irepoiV iiraKoXovOtlv yvw/xats, rjaOqv Kai fjLuWov Vfxa<; 
liraivui KaTu. iroWd, jxdXKTTa S fTrt toj ISov\tv(Tacr8ai Trepi TOVTijiV 
u(T(f)u\ia-Tepov kui tu Trpo^ rjp.u<; ex*"' *'*' ^^'voia' oTrep ov p.LKpuv 
v/xiv otcreLV iXTTL^u) po7n/v, cav Trtp ctti TaiTT^s fXivrjTt Trj<; Trpo- 
6e(Ti<ji<;. cppwa^e.J 5 

168 OuVo) 8ta^els' 6 <l>tAt7r7roi' tos 7ro'Aeis Trpos aK\r]X.as hia 
TOVTCtiv Kal TovTOLs €7Tap6(li Tois \j/i](fii(riJ.a(rLv Kal Tats 
aTTOKpL(r€(Tiv, i]Kev €\(i)V ri]v bvvap.LV Kal ti]v 'EAaTeiay 
KaTeka/^ev, wj ov8' av et Tt yivoiT (tl (TvpiiTvevcrdvTCiiv av 
i]p.5iv Ka\ T(av &r](3aL(iiv. dAAa p.i]v tov totc (Tvp.fidvT lo 
iv T?] TToAei dopv^ov L(rT€ pev aTravTes' p.LKpa 8' aKoixrad^ 
o/xo)? avTa TdvayKaiOTaTa. 

169 'Ecr7re'pa /u,er yap rjv, T/xe 0' dyyeAAoji^ Tt? ws tov? Trpu- 
Tayets 0)? 'EAaTeta KaT€L\r]TTTaL. Kal iJ.eTa Tavd^ ol pL€V 
cvdvs i^ava(TTdvT€S jxeTa^v beLTTVOvvres tovs t €k Tdv 15 
(TKr]V(av tS)V KaTo. ti]v dyopav e^elpyov Kal to, y^pp ive- 
'7TL]j.7Tpa(Tav, ol 8e tovs (TTpaTriyovs pLeTeiTeixTTOVTO Kal tov 

(TaX.TTiKTl]V iKdkovV Kal dopVj3oV TT\/]pr]S '^V f] TTokiS. T7J 

8' iKTTepaiq, ap.a TJj y]p.€pq, ol p.(v TTpvTaveis T-t]v ftovXrjv 
eKdXovv et? to j3ovXevTr]piov, vixels 8' et? Ty]v iKKXr](Tiav 20 
[285] (TTopevfcrOf, Kal iTplv eK€ivr]v xp-i]]xaTi(TaL Kal ~pofiovXevcraL 
17.0 Trd? 6 hi]]xos avco KaOrJTO. Kal fXfTa TavTa ws r]Xd(V r] 
jSovXi] KOi aTTr^yyeiXav ol iTpVTaveLS to. TTpo^rr^yyeXjXiv' eav- 
TOis Kal Tov r]K0VTa 7Tapi]yayov KaKdvos et7rer, r]p(i>Ta ]x\v 
6 Krjpv^ ' Tis dyopeveiv /Soi^AeTat;' iTaprjcL 8' ov8ets. 7roA- 25 
XdKLS 8e Tov Ki]pvKos kpoiTGiVTos ovh\v p.dXXov dvL^TTaT 
ovbeis, aTTdvToiV p\v t&v (TTpaTr\yGiV iTapovTdiv, dTTavTuiV 
8e TGiv pr^Topoiv, KaXov(rr]s 8e [t^s Koivrjs] Trjs iraTpibos 

9 crvjxTrvivcravToov h.v Elmsley (cf. Hesych. irv/j.irvfvrT(ivT<>iv' 6/j.o- 
vorjcrdvTocv I : (Tv^Tzvivaovrwv &«/ S L A : avfxirvev<TOVT(iiv F \ulg. 11 ec 

om. A 12 ouTo To om. S' L' 16 iveirifj.Trpaaav codd. : 

avfTreToivvvaav Girard coll. schol. ad Arlstoph. Ac/i. 22. recte, ut 
opinor 22 ^Kdev -S L A O : elaTJKdev vulg. 28 rrjs Kotvrjs TTjy 

iroTpiSos (pcovrjs L vulg. : rrjs Koivrjs et (pwvrjs secl. Lipsius : ttjs KOivrjs 
iraTpiSos (pccvy S : tt) KOivfi Trjs rrarpiSos (pwvrj A : rrjs irarpiSos ttj koiv^ 
(puvf} S yp. Q yp. : rfj Kotvfi (piavf secl. Weil xviiil nEPI TOT 2TEa>ANOT [285] 

[(fiuivr]^] Tov epovvd' virep (TMTrjpia^i' rjv yap 6 Ktjpv^ Kara 
T0V9 v6p.ovs cf)0)Vi]V a(f)ti](n, TavTi]v koivi]v Trji TrarptSos 
biKaLOV r}y€i(rdaL. KaiTOL et p-iv tovs a-(X)6i]vai ti]v irokLV 171 
(3ovkoiJ.^vovi TTapekdeiv e8ei, TrdvTes av vfj.els Kal ol aAAot 

5 'A^^jz^atot dva(TT(xvT€S (ttI t6 ^tjjx k^ahiC^T^' TrdvTes ydp 
018' ori (Tcodijvai avTr]V il3ovk€cr6e' ct 8e tovs TrXovcnai- 
rdTovs, ol TpLaKocTLOL' ei be tovs dp.(p6T€pa TavTa, Kal 
(iivovs TTJ 7ro'Aet Kat 7rAovcrtoi;s, ot juera TavTa Tas p.eyd\as 
eTTtSoVet? eTTtSoVres" jcat ydp evvotci koX TtkovTia tovt 

10 €7roLr](rav. dkk', ws eoLKev, iKelvos 6 KaLpbs Kal rj rjfxepa 172 
'KCLvr] ov fxovov evvovv Kal TikoxKTLOv dvbp' exaAet, dAAa Kot 
Tiapr^Kokov^r^K^Ta tols Trpdyixacnv e^ dp-)(i]s, Kal (rvkkekoyL- 
apLevov 6p6S)S tlvos elveKa TavT eirpaTTev 6 ^tAtTTTro? Kat 
rt l3ovk6p.€VOS' ydp ju?) TavT (ibajs iJ.r]b' e^r/raKcos 7ro'p- 

15 poidev, ovT et evvovs rjv ovt et TrAowtos, ovbev ixdkkov 
ep.ekk' 6 TL \pr] iroLelv eXcre^rdaL ovb' vpuv e^eiv (rvpj^ov- 
kerjeLv. e(f)dvr]v tolvvv ovtos ev eKeivrj Trj rjp.ep([. eyco Kat 173 
TTapek6o)V eTirov eis vpd.s, d p.ov bvolv eXveK aKOvaaTe [286] 
TTpo(T(r\6vTes Tov vovv, evbs ]xev, 'iv eibrjd' ort ]x6vos Tiov 

20 AeyoVrcoi^ Kat TroAtreuojueVcoy eyco Tr]v Tijs evvoias Td^Lv 
ev Tols beLvols ovk ekLTTOv, dkkd KaX keyo)v Kal ypd(f)0)v 
€^r]Ta^6pLr]v Ta beovO' vTTep vfxiov iv avToXs rois (poj^epo^LS, 
eTepov be, otl pLKpbv dvak(f)(ravTes xpdvov ttoAAw Trpo? Ta 
koLTTa Tr]s TTd(Trjs TTokLTeias ecrecTd' ep.TTeLp6TepOL. eliTov 174 

25 Toivvv OTL ' Tovs ]xev o)s VTTapx6vT0)V &ri(3aio)v ^tAtTTTra) 
Atai» dopvj^ovjxevovs dyvoelv Ta irapdvTa TTpdyp.a6' r]yov]xaL' 
ev ydp olb' otl, ei Tovd' ovto)S eTvyxo-vev e^ov, ovk av 
avTov r']KOVop.ev ev 'EAareta ovTa, dkk' eTTt rot? rjpeTepois 
dpioLS. oTL pevTOL Lv' eTOLjxa 7T0Lr](Tr]TaL Tdv 07//3ats r/Ket, 

4 Kal ol &\\ot 'A6r]va7oL secl. Benseler 14 fVi^eAai? post 

ir6ppoo6ft' add. vulg. : om. S solus 19 Tpocra-xovTes Q : -KpocrxofTes 

S L : TTpoiTfxovris vulg. 25 &nfiaiwv ^iAiinrcf) S (confirm. Tiberius 

Rh. Gr. viii 570) : add. <piKwv cett. \el ante Qn^aiwv vel post (dn^aiwv 
vel post <i>i\iir7r6D 28 vvv ante livTa add. A Vind. i uvt' fv 

'EAoTfio Weil [286] AHMO20ENOT2 [xviii 

cra(|)(3s eTrC(TTaiJ.ai. w? 8' txft ' i(pi]i> ' Tavra, aKOxxraT^ 

175 \iov. (KeHvoi oaovi v/ •nelcTai xp/jiJLaa-tv Qy]j3amv */ e^a- 
■naTfj(rat (vrjv aiTavTa^ t^vTpircKTTai' tovs 6' ciTr' o.p\ris 
avdeaTiiKOTai avTca Kal vvv (vavTLOvfxevovs ovbajxuts TTeL^raL 
bvvaTUL. TL ovv ftovKiTat, Ka\ tlvos (LV€Ka Ti]v 'EAaretai' 5 
KaTeL\y](f)ev; ■nXrjcriov dvvap.Lv 8et^as Kat TT(Xpa(TTi](Ta<i tcl 
oTrAa Tov^i p.€v kavTov (f)L\ovs eTrapat xat $pa(T(Li TT0Lr](Tai, 
Tovs 8' €vavTLOvp.ivovi KaTaTTki]^aL, tV ?/ (ruyxwpj/o^wo-i 

176 (^io^i^divTCi a vvv ovK (0(\ov(tlv, ?*/ ^LacTOGiCTLV. et p(v 
TOLVVv TTpoaLprjcTop.eO* i^peTs ' e</)?/y ' ei' r(S iTapovTL, et rt 10 
8v(rKoAoi' TT(TTpaKTaL QrilSaCoLS Trpos rjixas, tovtov p.ep.vrj(TdaL 
KttL aTTL(TT€LV avTOLi (t)S ei' Trj tS)V kyOpSiv oiktlv pepCbi, 
TTpiaTov p.\v av (v^aLTO (PlXlttttos TTOLy](Top.€V, etra (f)oj3ovpat 
pi] rrpocThe^afxivoiv T(ov vvv av9((rTi]K6T(ov avTio Kal pLO, 

[287] yV(t>pr] TTCLVTOOV (^LkLTTTTL(TaVT())V, etS T1]V ^AtTLK1]V (K6(i)(TLV I5 

ap(f)6T€poL. av p.ivT0L TT€L(rdi]T e/jtot KOi. 7rpo9 r(3 (TKOTreir, 
(xAAa p.1] (fiLkovLKelv iTipl &v av Ae'ya) yivi](Td€, olp.aL Kal 
Ta beovTa XiycLv b6^€LV Kal tov €(f)€(TTi]K6Ta KLvbvvov ri] 

177 7ro'Aet bLakv(T€LV. tC OVV (f>l]p.L b€LV; TTpQ>TOV p.€V TOV 

TTap6vT €TTav€lvaL (f)6l3ov, etra pieTaOiadaL kol (f)of3€l(r6aL 20 
TTavTas vTT€p ®)]l3aC(t)V' ttoXv yap T(ov b€LV(av ^Ictlv rjpuiv 
iyyvTepd), Kal iTpoTipoL^i avrot? e^rrti' 6 KCvbvvos' €7T€lt 
€^€kd6vTai 'FiKevrTLvdbe tovs iv r]XLKLCL kol Tov^i LTnria^ 
b€L^aL TTCKTLV vpdi avTovi €V Toli ottXols ovTai, tva Tots 
€V &i]j3aLi (f)poiovaL ra vpiT€pa e^ Xctov y€Vi]TaL ro Trap- 25 
pi]crLd^€cr6aL Trept tS)v bLKaCoov, Ibovcrtv otl, uiCTTrep roty 
TTcoAoScrt <I>tAtTr7r({) Trjv iraTpCba TTdp€cr0* ij l3or]6i](TOV(ra 
bvvapL<i €V ^EkaTeCq, ovtoo rois vTrep ttjs eAeu^epta? dyo)- 
j'tXeo-^ai l3ovXopivoLs VTrcipXe^' vp€Li €TOLpoL kol l3oi]6i']- 

i f(priv ante Tavra S : post ravra cett. 5 ('IvtKa S L F : evfKa 

vulg. 6 'lya ante itAtjo-iov ad(i. S L' Q 7 eirapai Ka\ dpacr(7i 

TToiT/crai S L A : dpaarfts TToirfaai Ka\ fvapai F vulg. : f-Kupai Cobet 
17 </)tAoi'i(<'fr>' O: (pi\ovfiKf?i' cett. 24 Ka\ ante avrovs ad(i. 

Cobet 28 fV 'EAoTfio suspectat Weil xviii] nEPI TOT :STE*ANOT [287J 

<T€T€, kav Tis k'n avTovs hj. jjiiTa TavTa yjeipOTovvjaai 178 
KeAeww 8e/ca 7rpe'o-/3ets, Ka\ Trotr/rrat tovtovs KVpiovs pLera 
TU)V aTpajriySiv Kal tov TroVe 8et iSabi^eiv eKetcre Kal Tijs 
e^obov.l eTT€t.bav 8' 'iXBodcnv 01 7rpe'cr/3ets ets @r]ftas, ttcos" 
5 Xpy\(^0L(T6aL rw Trpayp.aTL TtapaLVw; TovT(a iTavv p.0L tt pocy- 
e'x€re tov vovv. p.ri bda-OaL QrjfiaCo^v prjbev (otfrxpos 
yap 6 KaLpos), dAA' (TrayyekXicrdaL fior\6ri(7(.LV, av KeAet/aj- 
fTii', ws kKeivoiv ovTOJV ev toIs ecr)(arots, 7jp.S>v 8' ap.€LVov 
i] ^KelvoL 7rpoopo)p.€vo)V' tV iav p.\v hi^o^vTaL TavTa Kal 

10 TTeLa-duxTLV rip.LV, Kal a j3ovX6p.ed^ o)p.ev hnoKrjp.ivoL Ka\ p.eTa 

TTpoa)(j]p.aTos a^Lov ttjs TToXews TavTa 7Tpd^o)p.€v, av 8' apa [288] 
pir] (Tvp.^?] KaTaTvyjdv, eKelvoL p.ev avTols kyKaXoicnv av tl \ 
vvv k^a]xapTdvu)(TLV , i]]xiv 8e ]xr]h\v aL(T\pbv /xrj^e TaTTtLVov 
f] 7T€7Tpayp.evov.^ TaCra Kat 'jrapa7rA?/(rta rowotj elrTOiV 179 

15 KaT€(3i]v. (TvveTTaLV€(TdvTo)v 8e TTavTOiv Kal ovhevos eliTovTos 
evavTiov ovhev, ovk eliTov ]xev ravTa, ovk eypa^j/a he, ovh^ 
eypa\j/a p.ev, ovk eTTpecrlBevcra he, ovh^ eTTpeaf3evaa pev, ovk 
eireLCTa 8e Qrjfiaiovs, dAA' dTro Trjs dpxv^ "XP' '''V^ TeXevTtjs 
hLe^rjkdov, Kal eho)K ejxavTov vpuv aTTkS>s els tovs Trepte- 

20 aTr^KOTas Trj TToXei KLvhvvovs. 1 Kai p.0L 4>^pe t6 \j/r](f)Lo-p.a 
To TOTe yevop.evov. 

Katrot rtVa [SovXeL cre, ALa-^ivr], Kal Tiv ejxavTov eKeivr]v iSo 
Tr]v rjp.epav eTvai 65); jiovXeL ep.avTov ]xev, ov dv av Aot- 
hopovpevos Kal hLaavpcov KaXeaaLS, BdrraAoy, ae he p.r]h 

25 rjpo) Tov TvxpvTa, dAAd tovtoov tlvo. t5)V diTo ti]s aKi]vfjs, 
Kpea({)6vTr]v ?; KpeovTa 7/ bv ev KoAAvrw Tror' Olvdpaov 

3 eKe7(Te secl. Blass : ante Se? ponit O : post 5e? vulg. : post ^abiCnv 
S L A 5 xP'h<fc-<^^o-i- S L A : xp^'^^'''^'" ^ ^) : xPVf/^c^^ vulg. 

irapa.ivw secl. Herwerden Trpo<rf(rxfTe S' ralterum o- puncto 

notatum) : irp6cr<Txfr( Blass 6 Sf7adaL S L F Q O : 5t7ade vulg. 

7 firayyeWeadai S L F Q : iirayyfWfade A : fTrayyeiKaade vulg. 

8 KivSvvois post eVxaTois add. vulg. : om. S L F g Ke7voi S L' Q : 
iKf7vot A B corr. : Ketvuiv L corr. : eKiivwv F B' to fj.€A\ov ante 
TTpoopw/j.ivwv add. vulg. : post Trpoopocjj.evcov S yp. : om. S solus 
II irpoffxri/J-i^Tos] ffxv/^^^ros A, Dionysius Art. Rhet. i8 Sia Trdvrwv 
post apxv^ add. L vulg. : om. S^ solus 

DEMOSTH., VOL. 1. 18 [288] AHMOSGENOTIS [xviii 

KttKws (TT^TpLyj/as; t6t€ Toivvv KaT €K€ivov Tov Kaipov 6 
riatavuvs eyw BarraAos" OiVo/xdou tov KoOcoKibov (tov 
TrAetoros a^ios wv i<pdvr]v ttj iTaTpihi. rrv ixiv y' ovhiv 
ovha\xov \pi](rt,[j.os rfcrda' iyoi 8e TrdvO' oaa TrpofrrjKf tov 
dyadov 7Tokm]V iTrpaTTov. Aeyf to \//y/0tcr/jid /xoi. 5 

yH<i>I2MA AHMO50ENOT5. 

iSl 'Etti ap)(OVTOS Narcrt/cAcous, 4>vXrj? 7rpvTavevova'r]^ AlavTLSos, 

aKipo<jiopiwro<; eKTy] eTrt SeVa, \rip.Q(T6ivr]% ^r]jxo(T6ivov% Ilatavtevs 

I 28gJ etTrcv eTreiSr] «l^tAtTTTros 6 MaKeSwv eV re tw irapeXr^Xv^oTi ^^dvw 

TrapafSaLvtxiv (f>aiV€TaL ras yeyci/r//xci/as avrw a-vv6r]Ka<; tt/jos toi^ 10 
A6r]vaL(DV Srjjxov Trept Tjys ilp^vrj?, v7repL8o>v tovs opKovs Kal 
To. Trapa TTa.cn Tots EAAT/o-t vofXL^o/xeva etvat StVata, «at TrdActs 
TrapaipetTat oiSev avToi TrpocrrjKoxxra';, Ttvas 8c Kat A6rjvaL(i>v 
ovcras SopLaXwTovs TreTrotrjKiv ov8ev 7TpoaSLKr)6eL<; vtto tov hrjfxov 
Tov 'A6r]vaL(i}V, ev Te tw irapovTL ctti ttoAv' Trpodyet TrJ tc /3ta Kal 15 

1S2 TJ7 u}p.6Tr]TL- Kal yap 'EAAr/vt8as TrdAcis as fxev ip.(f)povpov<; Trotet 
Kat Tas TToAtretas KaTaAi'ct, Tti'as 8e Kal e^avSpaTroOL^Ofxevo^ 
KaTacrKdTTTCt, cts cvtds 8e Kat di'Tt EAAt^i/cov /3ap/3dpovs KaTotKi^ct 
CTTi rd tcpd Kat tovs Td(f>ov<; errdywv, ovoev dAAoTptov TrotoJv ovTe 
Trj<; eavTov TraTpLOo? ovTe tov Tpoirov, kox Trj vvv auTa) Trapovcrr] 20 
Ti;;^r/ KaTaKopws )(pwf).evo<;, cVtAcAT/cr/LXcVos eavTOv otl eK fXLKpov 

183 Kat TOi; Tu;^oi'Tos yeyovei' dveA7rto"Tws //.eyas" Kat cws fxev TrdActs 
eojpa TTapaipovp.evov avTov /3ap/3dpov<; Kai tSias, V7reXdfx/3avev 
eXaTTOV etvat 6 B^fxo^ o A^y/vatojv rd cis avTov 7TXrjfxp.eXe'i(jr6ai' 
vvv 8c opojv EAAi^vtSas vrdActs rds fxev v/3pi^ofxeva<;, Tas Sc 25 
dvao-TaTODS yiyvo/Acvas, Sctvdv r;yctTat cTvat Kat dvd^tov T^s ToJv 
Trpoydvojv oo^r/s to Trcptopdv tovs EAAr/vas KaTa8ovAoD/u,evous* 

184 8td ScSdx^at T7/ /3ovXfj Kal rw Sry/xaj tw 'A^r/vatwv, ev^afxevov; 
KoX 6v(TavTa'; toI<; ^eots Kat rfpwcTL Tois KaT€^ov(TL Trjv ttoXlv Kat 
T(/v )(d)pav Tr]v A6r]vaLwv, Kal €v6vfxr]6evTa<; Trj<; twv Trpoydvojv 3° 
dpcT^S, Stdrt TTcpt TrActovos CTrotouvTO Tr/v twv 'EAAr/vojv eXev6epLav 

[290] ^LaTrjpeLV rj Trjv i8tav TraTpi^a, 8taK00-tas vaiis Ka6eXKeiv cts Tr/v 
^dAaTTav Kat tov vavap)(ov dvaTrActv evTos IluAojv, Kal rdv 

I vTTOKpivofievos ante i7rtrpi\f/as add. L \'ulg. : oin. S' solus 4 o<ra] 
£1 A 5 fvpaTTov om. Y 9 MaKeSwv B Q : MaKeSo^/o»/ S L : 

MaKeSoVcor |8oo-t\€us vulg. 22 /xtyas om. codd. modo non omnes : 

add. L marg. O 23 »8tas iure suspectum : ovk ISias Scrimger 

28 SfboxOai Taylor : SeSoKTai codd. 30 ivdv/jLrjdfVTas L yp. 

Lambinus : ey6v/xr]6e7(Ti codd. plerique xviii] DEPI TOT :£TE4>ANOT [290] 

(TTpaTrjyov Kal tov iTnrap^ov Tas Tre^as Kal ras iTTTrtKas Sfva/Atis 
EAevo-tmSc i^dynv, 7re/x.i/'at Sk koI TrpeV^tts Trpos tovs aAXous 
"EAAr/vas, TrpwTOV 8e irdvTwv tt/jos ®r]f3aLovs Sto, to eyyfTaTco 
cti/at Toi/ <t>tAt7r7rov t^s cKetVtoi' )(d)pas, TrapaKaX^lv 8e a^Toi^s I85 
5 fxrjSkv KaTaTrAaycvTas tov ^^tAtTTTrov dvTc;(co"^at ttJs eauTwv Kat 
T^s Twv aAAtJV 'EAAi;vwv eAev^cptas, Kal oVt 6 AOrjvatwv 877/i.os, 
ou8cv fxvrja-iKaKwv et Tt TrpoTcpov yeyovev dAAoTptov Tats ttoAcci 
TTpos dAAT/Aas, (iorjOrjo^u koI 8vvd//,eo"t Kat )(pr]fxa(TL Kai /3eAeo"t 
Kat oVAots, ctSws oTt avTots ficv Trpos dAAiyAovs S^a fjL<fiLal3r]T€LV 

10 7rcpi T^s i^ycyutovtas ovo-tv 'EAAr/o"t KaAov, vtto Sc dAAo</)i;Aou 
avdpwTTov dp)(eaOaL Kal tt}s i^ye/xovtas dTroaTepeiadaL dvd$L0V 
ctvat Kat Tijs Twv EAAt^vwv Sd^r/s Kat t^s twv Trpoydvwv dpcT^s. 
CTt 8e ouSc dAAdTptov i^yctTat etvat 6 AOrfvaLwv SrjfjLO<i tov 186 
®>//Satwv SrjfjLov ovTe Trj arvyyeveui ovTe tw ofLo<f>vXw. dvafiLfivrj- 

15 o-KCTai 8e Kat Tas toiv Trpoydvwv twv eavTov ets tovs ®r]/3aLwv 
Trpoyovovs evepyeaLas' kol ydp tovs HpaKAcofS TratSas dTroo^Te- 
povfievovi VTTO UeXoTTOvvrfcrLwv tt/s 7raTpcp'as dpxrjs KaTT/yayov, 
Tots OTrAots KpaTrfaavTes Toi.'S dvTt/SatVctv TTeLpwfxevovs Tois 
HpaKAcovs eyyovois, Kat tov OtotTTOuv Kat tous /act eKctvoi» 

20 cKTTca-dvTas virehe^dfieOa, koX eTepa iroXXd rfplv VTrdp^et cfiLXdv- [201] 
Opwrra Kal evSo^a Trpds ®r]j3aLOv<i' StoTrep ov8e vvv diroaTrjcreTaL jg^ 
o 'A^T/vaiwv 8rjfjL0<; twv 07//3atots Te Kal Tots dAAots "EAAr/o-t 
(TVfii<j>ep6vTwv. (TvvdeadaL 8c Trpds avTois Katl (TVfLfiia\Lav kcll 
eTTLyafjLLav 7roLr](racrdai koI opKov<; Soiivat Kat Aa/8etv. Trpe(r(3eLS 

^5 ^r]fjLO(rOevr]<; Ar]fxocrOevov<; natavtciis, 'Y7repct8r/s KAcdvSpou 
2<^r/TTtos, Mvr/o-t^ct'8r/s AvTtc^dvovs «l^pcdpptos, Ar]fxoKpdTr]<; 
2aj<^t'Aou 4>Au€us, KdAAato-;(pos Alotlpov Ko^(uKt'8r/s.] 

AvTT/ Tcii' Trept 07//3as eyiyt-cTO TTpayixdTo^^v apx^ '^^^ I^S 
KaTcio-Taa-ts TrpwTr/, Ta Trpd TOVTwy €ty 'iyOpav Ka\ //to-os 
30 Kat aTTirrTiav tu)V TioX^oiv vTTifypL^vcov vtto tovtcov. tovto 
To \l/i](pLcrpLa tov t6t€ Trj 7ro'Aet iTeptcrTdvTa Kivbvvov TrapeA- 
^eii' eTTOiricrev cocnTep ye'0oj. //y /xei' tolvvv tov bLKaCov 
ttoXltov t6t€ 8et^at Trao-tz^, et Tt tovtcov flx^^ afxeLVOv, /xr/ 
vvv kTTiTLfxav. 6 yap crv\x^ovXos Ka\ 6 crvKocf^aVTrji, oiiSe 189 

9 KoL ante avTo7s add. S L vulg. : om. O^ 12 eivai del. Dobree : 

((TTii> Scrimger 'EAA.rji^aJv codd. pauci : Trpoyovwu S L vulg. 

23 Tots cod. uiius : om. cett. 23 koI secl. G. H. Schaefer cum Aug. 4 
28 iyiyueTO Q Y : iyiveTO S L A : tyfvtTO vulg. 34 oii5e S L yp. 

soli : ovSevl S -yp. A : eV ouSerl L F vulg. 

18* [291] AHMOSeENOTS [xviii 

TU)V aWayv ovbev (Olk6t€9, kv roi/ro) TrAetrrroy aWiqXiav 
hiat^ipovrnv o /xeV ye npo twv Trpay/jtarcoy yvcoixrjv a-no- 
(f>atV€Tat, Kal bib(X)(TLV kavTov vTrevOvvov toTs Trctc^etai, rrj 
Tvxjlf Tca KaipS), ru) liov\op.iv(u- 6 8e rny-qaas {jvik eSet 

190 Keyetv, av tl bv(TKo\ov (TviJ.fifi, tovto ftacTKolv^L. i]V fxkv 5 
ovv, oTrep ^Ittov, (Ke^ivos 6 Kaipos tov ye (fypovTL^ovTO^ av- 
bpos TTJi 7ro'Aea)s Kal T(av bLKaioyv \6y(ov' eyoj oe TocravTrjv 
V7r€pl3o\i]v TT0L0V]xaL aj(rre, av vvv ex^/ rts Sei^at rt jBcXtlov, 

7] okoos et rt aA.A' kvi]V 7T\.r]V S)V eyu) 7:po(L\6ixr]v, abLKdv 
6//.oAoyco. et yap eo-^' rt rts vvv k6paK(v, o (Tvv^veyK^v 10 
av t6t€ TtpayOiv, tovt eyca (})1]ixl belv e/xe ]xi] Aa^eu*. et 
be ]xi]T eVrt //7/r' ?/i' /xT/r' ay etTreii' exot /xr/8ets ]xi]b(TT(o 
[292] Kat Tr]]xepov, TL Tov (Tv^xjiovXov k\priv ttoluv; ov tQv (j)at- 

191 vo]xiv(ov Ka\ (v6vT0iv tcl Kpa.TL(y6^ kXi^rOaL; tovto tolvvv 
eTTOLrjaa, tov Ki^pvKo^i ipojToivTos, Ai(T\Lvrj, ' tls ayopeV€LV 15 
/3oyAerat,' ov ' ris alTtarrOat Trept t&v iTapeXrjXvO^Toov,^ ovbk 

' rts eyymo-^at ra fxiXXovT^ ccrecrOaL^ ; aov 8' a^pcovov KaT 
(Keivovs Tovs \p6vovs ey rats eKKXrjcriaLS Ka6r]]xivov, eyw 
TTapLojv eXeyov. eTretSr/ 8' ov t6t€, aXXa vvv bet^ov. etTre 
rts 7/ Ao'yos, ovTtv kxpijv eviTopelv, i) Katpos crvpL(j)epo)V vtt 20 
k]xov 7TapeXei(f)6i] rf) TToAet; rts bk crv]x]xaxia, rts TTpa^ts, 
e^' r]v ]xaXXov e8et fx' ayayelv TovTovai; 

192 'AAAa ixr]V to jxev iTapeXrfXv6os ael TTapa ttcktlv a^etrat, 
Kat ovbels TTepl tovtov TTpoTi6r](rtv ovbafxov ftovXrjv to be 
]xeXXov r] t6 iTapov Tr]v tov (tv]x^ovXov Ta^tv aTratret. T^Te 25 
Toivvv To. ]xev efxeXXev, o)s e8o'Ket, t(ov beLV(ov, tcl 8' r)bi] 
TTapijv, ev ols ti]v TTpoaipecriv fxov o-Ko'7ret Trjs TToXtTeias, 
fxrj TCL o-vfxlBdvTa crvKocpdvTeL, t6 jxev yap iTepas ws av 

6 baifxo)v l3ovXr]6rj ttAvtojv yiyveTaL' 7/ 8e TTpoaipeaLS avrrf 

2 yueV 76 S : /xfv yap L v'ulg. , cf. § 93 4 "r^ Katpcf S L : to7s 

Kaipo7s cett. 16 alTiucrdai S L A : alTidaacrOai F vulg. 19 irap- 

iwv A : TTfpitoiv L : Trepiwv S' {Trepuocv corr. ead. : Trape\0cov F vulg. 
20 fvirope7v S solus : fvptTv cett. 23 a.<pUTai Dobree 28 (ruyu- 

j8ai/Ta S L A : (TvfxfiaivovTa vulg. xviii] nEPI TOT 2TEcI)ANOT [292] 

Trjv Tov avjxlSovkov btdvoLav 8?jAot. fxr] bi] tovO^ &)$• abiKr^jx' 193 
ijxov 6rjs, et KpaTrjo-at (rvvi^r] ^iKiTTTK^ t?] jJ.dxir ^^ 7^9 
rw ^ew To TovTov Tikos ?V, ovk e^oi. dAA' ws ov\ a.Travd' 
o(r ivrjv KaT dvdpMTnvov koyicr]xov (.\k6p.r]v, koX biKaCcos 
5 TavTa Kal eTrt/xeAws ^irpa^a Kal 0tAo7roVcos virip bvvap.LV, 
rf fa)s ov Kaka Kal Trjs TTo^Aeco? a^ta Ttpdy]xaT iv(aTr](rdp.rjV 
Kal dvayKala, TavTd p.01 b^l^ov, Kal tot ijbrj KaTr^yop^L 
p.ov. ei 8' 6 o-t>/x/3a9 (rKr^TTTOS [r] \eLpiwv] ]xr] p.6vov t]]xG>v 194 
dAAa Kat TrdvTo^v tG^v dkkcov 'Ekkrpcov /xet^ajy yeyovc, tl 

10 xpV TTOtelv; cofTTrep dv et tls vavKkrjpov irdvT €ttI aiOTrjpiq [293] 
irpd^avTa koI KaTa(rKevd(yavTa to irkolov d0' &v VTrekdp.- 
(3av( a-io6rj(re(rdaL, etra -yjeL]xS>VL \pr](Td]xevov koX 7rovr](rdvT(x>v 
avT^ tG>v a-Kevcov r] Kal avvTpLJievToov okcos, Trjs vavayCai 
atriwro. dAA' oilr' eKvjSepvoov Tr]v vavv, (f)r]aeLev dv {oja- 

15 Trep 0^8' eaTpaTr]yovv eyco), ovt€ Trjs Tvxr]s KvpLos r]V, dAA' 
eKeivr] tcov irdvToov. dAA' eKelvo koyi^ov Kal opa' el ]xeTd 195 
Qr]l3aio}v r]]XLV dyo}VL^op.evoLS ovtoos etjxapTo Trpd^aL, Ti XPW 
TtpoaboKav ei p.r]be tovtovs eaxo]xev avpi,]xdxovs dkkd ^l- 
AtTTTro) 7Tpoae6evTo, virep ov tot^ eKelvos TTaaas d(j)r]Ke 

20 (f)ojvds; Kal ei vvv TpLcov r]]xepS)v diTd Trjs 'ArrtK7/s obbv 
Trjs lxdxr]S yevo]xevr]s ToaovTos Kivbvvos kol (fydfSos iTepLeaTr) 
Tr]v TT^ktv, Ti dv, et ttov Trjs x^P'^^ TavTo tovto ird^os 
avve^i], TTpoaboKijaaL XPV^> ^P' otcr^' ort vvv p.ev aTrjvaL, 
avvekdelv, dvaiTvevaaL, iTokkd ]xC r]]xepa Ka\ bvo Kal rpet? 

25 eboaav tu>v eis aoiTr]piav r?/ 7ro'Aet, T^Te 8' — ovk d^Lov 
eiiTelv, d ye ]xi]be TTelpav ebooKe 6eb)v tlvos evvoicL Ka\ roi 
TTpofiakea6aL Tr]v iT^ktv TavTr]v Tr]v avp.]xaxio.v, r]S av 
KaTr^yopels. 

2 Tp fjid.xv S L A F : ryjv fjia.xvf vulg. 3 iv ante ifiol add. 

vulg. : om. S L 8 i) x«'/"<"'' secl. Reiske ii irairt post koI 

add. vulg. : om. S L^ soli 17 xP^" Markland cum cod. uno : xph 

S L vulg. 20 oTTt) Trjs 'ArrtKris ante «55^^ S : post uShv vulg. 

22 TTov irXriaiov A 23 oIctB' L : olaBa A : otead' S F Q O : o7o-06 Y 

26 euvoia AFQ: evvoia SF vulg. tdD SAF vulg. : rb L 

27 irpofitt\e(rdai vulg. : itpo^i\Kf(rdai S L Q O [293 1 AHMO20EXOT2 [xviii 

196 "EfTTt 06 ravrl Travra /xot, tu TroAAd, Trpo? vixai, avope^i 
hiKacTTai, /cat tov^s TrepucTTi^KOTas e^o)6€v Kal aKpoooixevovs, 
€7761 TTpos ye TOVTOv Tov KaTaTTTV(TTOv (3pa\v9 Kal (ra</)rjs 
i^pKd X.6yos. (l ixev yap tjv (toI TrpobrjXa tcl pLeWovT, 
Alcry^iv)], ij.6p<j) Tm< akkm', 6t kjiovXiVdO^ i) 7ro'Ais Trept 5 
TovTm>, TOT eSet Trpokeyeiv' 6t 6e p.-!] irpofiOeis, Tijs avTiji 

[294] ayvoias vtt€v6vvos et rot? dAAots, uxrTe Ti ixakXov e/aoS av 

197 TavTa KaTrjyopels r] kyoi crov; toctovtov yap apL€Lvu)v eyoj 
(Tov TToAtr?;? ykyov etj aiird Tav&^ a KiyiD (/cat ovttoj Trept 
TQiV akXcav 8taAeyo/xat), ocrov eycb /xer eScoK' kiiavTov ets 10 
rd 7rd(rt SoKowra (rviJLCpepetv, ovheva Kivhvvov oKvricras Xhiov 
ovb^ v7To\oyi(T<xpL€vo9, a-v 6' ow^' €T€p^ 617765 ^eArtco TOVTojv {pv 
yap av tovtols e\pS)VTo), ovt ets raura \pr]crLp.ov ovhev cravTov 
TTapi(Tyes, oTrep 8' dz' d (pavX^TaTOi kol hvaixevi(TTaTos 
av6p(t)TTos Tj] 77o'A6t, TovTo 77e770t7]Ka)? e77t rots avix^a(Tiv 15 
k^r]Taa-aL, Ka\ ap' WpiaTpaTos kv Nd^o) Kat 'Apto-ro^Aeo)? 
kv ©do-o), ot KadaTTa^ ex^pot r?/!? 77o'A6a)9, rovs ^A6r]vai(x)V 
Kpivovat (f)iKovs Kal Wdi]vi]atv Aia)(^ivr]s Ai]ixoa-6evovs 

198 Karr^yopel. KaiTOL oti^ to. t5)v 'EAATjrcoy aTV\r]p.aT fvev- 
hoKLixea' aTTeKetTo, aTTo\(i)kevat /xdAAov ovtos ecrrt hiKatos 20 
7/ KaT-qyopelv eTepov Ka\ 6t(o avvevr]v6x^o.atv ol avToi Katpol 
Kttt rots r^s 77o'Aeco? eydpols, ovk evt tovtov evvovv eXvat 
Trj TTaTpiht. 87/Aot? he Kal e^ &v ^t/s Kat 770t6t9 Kat 77oAt- 
Tevet Koi TTaXtv ov TToXtTevet. TrpaTTeTai tl twv vpuv 
hoKOVVTcov avix(f)epetv' a(f)0i)vos Ala)(^ivr]S . avTeKpovae rt 25 
Kat yeyov oXov ovk ehet' TTapeaTtv Ato-xtvJjs. coaiTep rd 
pr]ypaTa Ka\ to. cnraajxaTa, 6to.v rt KaKOV t6 crwjxa Ad/S?/, 
t6t€ KtvelTat. 

199 'E77ei8r/ he ttoXvs rot? crvix(3e(3riK6atv eyKetrat, ^ovXopai 

Tt Kcu TTapaho^ov 6177612'. Kat jxov TTpos Aio? Kot 6eCi)V 30 
ixi]he\s Ti]v VTTep^okijv 6avix(ia"ij, dAAd /jter' evvoias o Ae'yaj 

q raCe' &"| TaGTO S^ 12 toutcdv secl. Rosenberg 15 a^dpojiros] 

ac3d. iroirjCTfif F vulg. 16 'Apio-ToA«&)S L A : 'Apio-Tt^Aeos S : 

'ApitTToAoos vulg. xviii] nEPI TOT ETEa>ANOT [294] 

OecoprjcraTU). et yap rjv airacn TTpobt^Xa ra /xeAAorra yevrj- 
(rea-Oat Kal Trpoi^becrav irdvTes Kal av TrpovXeyes, Aia-xivrj, 
Kal bL€pLapTvpov fioSiV Kol KCKpaycjs, os ovb' €(p9ey^(o, ovb^ [295] 
o{!ra)9 aTroa-raTiov rfj ttoXcl rovroiv rjV, etTrep 7] bo^rjs r/ 
5 TTpoyovMV r) rov p.eXXovro^s alSiVos (Xyje koyov. vvv p.i.v 200 
y aiTorv^elv boKel rOiV TTpayp.driov, o Trarrt kolvov ecrrLV 
dvOpcoTTOLs orav rai 6e(^ ravra boKrj' rore 8' d^iowa rrpoe- 
crrdvaL rdv dkkcDV, eir' aTrocrao-a rovrov 4>tAt7r7rcp, iTpo- 
beboiKevaL iTdvras av ecr)(ev alrCav. ei ydp ravra rrpoeXr 

10 aKOVLreL, irepl cLv ovbeva KLvbvvov ovtlv^ ovx vTTep.eLvav ol 
TTpoyovoL, ris ov)(\ KareiTrvcrev av a-ov; /i?/ ydp rijs TToXecos 
ye, [i.r\V ep.ov. riaL 8' ocjjdaXpiols Trpos Atos eu>p(^p.ev dv 201 
roi/? cts Tr\v ttoKlv dvOpooTTovs d^LKVovp.evovs, ei rd p.ev 
7Tpdyp.aT eis oiTep vvvl TTepLeari], i]yep.d>v be xai KvpLos 

15 fipedi] ^tAtTTTTOs aTTdvroov, rov 8' viTep rov pi] yevea-daL 
ravT^ dy&va erepOL \(opLS i]p.G)v i]aav TTeTTOLi^p.evoL, Ka\ ravra 
]j.r]beTT(i)TTore rrjs TToXecos ev tols ejJLTTpoadev \p6voLS dacpd- 
XeLav dbo^ov p.dXXov i] rbv virep r(av Kakdv Kivbvvov 
7]pi]pi.evi]i. ris ydp ovk olbev 'EAA?/rcois rts be l3ap(3dp(ov, 202 

20 oTL Kal TTapd &ri(3ai(t)V Kal TTapd rm' erL tovt(ov TTporepov 
ia^yyp&v yevopi.ev(av AaKebaL]xovio)v Ka\ Trapd rov YXepac^v 
/3a<TtAe'co? ]xerd TToXXrjs xdpLTOs tovt dv do-jueVwy eboOr] rfj 
TToXeL, 6 TL fiovkeraL kafSovai] Kat rd eavrijs eyoTjai] rd 
KekevopLevov iTOLelv Ka\ edv erepov rS>v 'EW7]vojv TTpoe- 

25 crrdvaL; dAA' ovk r]v Tavd\ w? eoLKe, rots 'A^?/mtot9 203 
TTarpLa ovb^ dveKrd ovb^ epi.cl)VTa, ovb^ ebvv7]d7] TTWTTore rr/i' 
ttoXlv ovbe\s e/c TTavrbs rov xpovov irelcraL rots iaxvovcrL 
IJ.ev, /1X7/ biKaLa be TTpdrrovaL TTpocr9ep.evriv da-cjyaXios bov- 
\eveLV, dAA' dyo)VL^op.ei'7] TtepX TTpo)Teio)v Ka\ rt/x?/? Kat bo^rjs 

2 AtVxiVr? om. vulg. : add. S L Q 6 7' S L' A : yap vulg., cf. §§ 93, 
189 8 HWoDv] "E.\\ijvo)v S 7f>. O marg. O Dionys. Hal. Dem, 

31 interpunxit Blass post 4>iA(7riry, coll. Aristid. i 292 10 aicovtrei 

Blass : aKoveiTi S : aKovtrl vulg., cf. xv 31, xix 77 ii ykp S/j A 

19 ppiMfJ^^y] a.paij.evr)s vel alpafj.evT}9 ? S' 25 to7s vulg. : ToTy r^re 

A S corr. L corr. : r^Te to7s L' [295] AIIMO20ENOT2: [ XVIII 204 Kwdvveijovn-a TiavTa tov aliava SiarereAeKe. Kal Tavd^ 
ovTOi (T(\xva Ka\ iTpocnjKOVTa roi? vfx^Ttpot^ ijOemv vfxiZ^i 

[296] VTToXafx(3dv€T (Tvai cufrre Kal t5>v Ttpoyovoiv tovs Tavra 
TTpd^avTas p.aki(TT eTrati^etre. et/coVcos* rt? ydp ovk av 
ayarratro tCjv dvhpGiV CKeLVwv Trjs aper^9, ot Kal tijv yoipav 5 
Kat Ti]v Trokiv iKknrelv virijx^wav els Ta9 Tpiijpeii epiftdvTes 
VTTep Tov /XTJ ro Kckevdixevov TTOLTJaai, tov [xkv TavTa crvp.- 
fiovkevrravTa &e\xiaT0Kkea (TTpaTi]yov ekdp.evoi, tov 0' 
VTTaKovetv d7TO(pr]vdixevov rois eTTLTaTTo\xevoi^ Kvp^rikov 
KaTakLd(a(TavTes, ov fxdvov avTov, dkka Kal al yvvciLKei at 10 

205 vjxeTepaL ti]v yvvalK avTov. ov ydp eCi]Tovv ol tot 'Adrj- 
2'atot oiiTe pi^Top" ovTe crTpaTriyov 8t' otov hovkev(rov(rLV 
evTV\5)s, dkk^ ovhe ^V^ r]^LOVV, el ju?) jxeT ekevdepCas e^ecrTaL 
TovTO TTOLelv. ijye^LTo ydp avTMV eKa(TTos ov)(l rw Trarpt 
Kal Trj [xrjTpL jxdvov yeyevr](TdaL, dkkd Kal Trj TTaTpChL. 8ta- 15 
(^epeL he tl; otl 6 p.ev rot? yovev(rL [xdvov yeyevrjcrOaL 
vop.LCoiV Tov Trjs e'L}xapp.evr]s kcu tov avTdp.aTOV ddvaTOV 
TTepLp.eveL, 6 he kol Trj TTaTpChL, VTrep tov //?/ TavTi]v eTTLhelv 
hovkevovcTav dTTodvi^cTKeLV edeki]CT€L, Kal (f)0l3epioTepas r]yr]- 
creTaL Tas vlSpeLs Kal Tas dTLp.Ca^, as ev hovkevov(ri] ri/ 20 
-7To'Aet (f)epeLV dvdyKi], tov OavdTov. 

206 Et ixev ToCvvv TovT eiTex^Cpovv keycLV, ws eyoi iTpoi]- 
yayov vp.ds a^ta T(av iTpoydvojv (frpoveXv, ovk ead^ ocTTLi 
ovK dv et/coVojs eTTLTLp.i](TeLe fxoL. vvv h' eyo) fxev vp.eTepa^i 
Ta^ TOLavTas TTpoaLpeaeLS dTTO(f)aCvo}, Kal heCKiwfx' otl Kal 25 
TTpd efxov tovt' el\ev to (f)f)di'i]]x' ?'/ 7ro'Ats, r?/? fxevTot hia- 
KovCas Tifs e(f>' eKd(rT0LS T(av TTeiTpayfxevo^v Kal efxavTiD 
fxeTelvaC (f)i]fi.L' ovtos he t&v dko)v KaTrfyopoiv Kal Kekevo)V 
vfxds epLOL TTLKpb)S e^^jeiv w? ^djio)v Ka\ KLvhvvoov ahCu) Trj 

2 e0f(riv O, cf. § 114 5 ayaadfiT] Cobet 9 to?s firiTaTTo- 

ixfvois post aiTO(p7)vaixevov add. S L A Dionys. : ante airo(pr)vdfj.(vov 
vLilg. : om. Harpocr. s. v. KvpcriKov 10 KaTaAfveravTes Cobet 

13 evTvx^s om. S L' 21 tov davdrov post avdyKr) add. S L A F 

vulg. ; post 7)yri(T€Tai Dion}'.s. : om. O 24 iirfTifiricTe A Y Dionj-s. [397] 
207 xviii] OEPI TOT 2TE*AN0T [297] 

TToAei, Trji fjikv ei? t6 nrapov tlixtjs Iju.' aTroo-TepT/rrat yAi- 
X^Tai, Ta 8' ei? aTravTa tov konrov \p6vov eyKco/ut' •^//oiy 
a(j)atpeLTaL. ei yap <«? ov tcl ^cXtlctt iixov TTokLTeva-a- 
[xivov Tovbl KaTa\\/ri<pLeL(Tde, rjixapT-qKevaL b6^(T€, ov rf] ttjs 
5 Tvx,V^ ayvu)p,o(Tvvii tcl (Tvp.[3avTa TtaOeLV. dA.A' ovk (cttlv, 208 
ovK ecTTLV 0770)9 i]p.apTeT , avhpes 'AOrjvaloL, t6v vrrep ttjs 
a-navTm' eXevOepLas Kal aooTiipLas KLvhvvov apap.evoL, //a 
Tovs Mapad&VL TrpoKLvhvveixravTas t(ov T[poy6v(iiv, kcCl tovs 
iv rTAaratar? TTapaTa^ap.ivovs, Kal tovs ev '2.aKap.lvL vav- 

10 juax^/o-ayra? Kat tovs e7r' 'Apre/xto-tw, Kal ttoXKovs eTepovs 
Tovs ev Tols hr]p.o(TLOLS p.vr]p.aaLV Ket/xeVovs ayadovs avhpas, 
ovs aiTavTas 6/jiotcos r] tt6\ls Tr]s avTrjs a^LisXTacra rt/x?/s 
e9a\pev, AlcrxLvr], ovxl tovs KaTopO^acravTas avTcav ovbe 
Tovs KpaTr](TavTas [x6vovs. StKatcos* o jxkv yap r]v avhpatv 

15 ayad&v epyov aTracTL TTeirpaKTaL' Trj tvxv h\ rjv 6 haifxdiv 
eveLpev eKcio-rot?, TavTr] Ke'xp7/z;rai. eVetr', u) KaTapaTe 209 
Kat ypapLpLaTOKV(f)(DV, (tv ]x\v r?/s Trapa rourcoi't rt/x7/s KOt 
(fjLkavdpcoTTLas ijx aTTocrTepr]craL j3ov\6p.evos Tp^iTaLa Kal 
/Mcixa? Kat TraAat" epy^ eAeye?, mv tlvos TTpocreheW^ 6 Trapcoy 

20 aycbv ovto(tl; e/xe 8', S TpLTayoiVLcrTa, t6v irept tC)v Trpco- 
TeicDV (Tvp.j3ovXov rj/ Tro^Aet iTapL^vTa t6 tlvos (f)p6vr]pia 
XajiovT ava^aLveLV e^rri t6 (iijp.^ eSet; t6 tov tovtcov ava^C 
ipovvTOs; hLKaLO)s \xivTav aiTeOavov. eTret ovh^ vpias, 1;,^ 
avhpes ^A6r]vaXoL, 0.1^6 Trjs avTrjs hLavoias 6et tcjls t Ihias 

25 8tKas Kat TCLS hr]p.O(Tias Kpiveiv, dAAa Tci p.ev tov KaO^ 
r]p.epav fiiov (Tv\xj36kaLa eirt tG>v ihicav v6p.u)V Kal (pyojv ' 
cTKOTTovvTas, TCLS he KOLvas TrpoaipeVets ets to. Toiv TTpoy6v(i)V 
o.^L(3)]xaT a7Toj3\eTTovTas. Kal TTapaKa]xj3a.veLV y ap.a Tfj ^a- 
KTr]pici Kal T(o a-vjxl36K(o t6 cf)p6vripa t6 Trjs 7ro'AeciJs vo]XL^eLV 

I y(yevi)fjLei'ci) post Tr6\fi add. F vulg. : om. SL'A vulg. 7 ov 

ante /xa add. L vulg., Dionys., rhetores : om. S 8 tu ante 

Ma,padwvt add. L vulg., Dionys., rhetores : om. S 13 avrwv'] 

avToiis S L' 16 iviijxev S L A : airevfifj.fv vulg. 23 (nel 

S L : eirfira cett. 24 &vSp(s 'A6i^va7oi S L vulg. : S> HvSpfs O : & ~' 

'A0r]va7oi A [298] AHMO20ENOT2 [xviii 

i.KacrTov viJ.5)V bei, orav ra hr^iioaC ficrirjrc Kpivovvm, «iTrcp 
ci^i' eKeCvojv TrpdTTetv oUa-Oc \pi]vaL, 

211 'AAAa yap (p.TT€(r(j)v et? to. Trei:payp.eva rot? TTpoyovoL^ 
vp.G)V ecTTLV a rdii' \}/ri(pL(Tp.dTO}v TTapej3y]v Kal Tdv Tipa- 
X^diVTOiv. eTTaveXOdv ovv oiToOev ivTavd^ €^el3i]V ^ovko\xaL. 5 

'Xlj yap d(/)tKo'//e^' ets ras 07//3a9, KaT€kajx[idvo\xev 4>t- 
kLTTTTOv Ka\ &eTTakS>v Kal Ta)V akkoyv avp.p.dy^o}v TrapovTa^i 
7rpe(r/3et9, Kat tov^s p.€v rjpeTepov^ (pikovi ev (f>6i3(a, tov9 
8' iKiLVOv ^/jafrets. ort 8' ov vvv TavTa keyo) tov (rvfx- 
(pepovTos eLV€K e/jtaurcS, Ae'ye p.0L ti]v e7TLa-Toki]v rjv tot^ 10 

2X2 iTri ]x\\fap.€v evOvs ol TTpicrfieL^i. KaLTOL TO(ravTi] y VTTep- 
jBokf] (TVKO(f)avTLai ovtos Ki\pr]TaL ojo-re, et p.iv tl to)v 
beovToov eTTpdyOr], tov KaLpov, ovk ijxi (prjcrLV aLTLOv ye- 
yevrjcrOaL, to)V 8' cbs ere^po)? crv]xj3dvT0)V aTTdvTO)v e]xk Ka\ 
Ti]v ip.i]v Tvxr]v aLTLav elvaL' Kai, &>? eoLKev, 6 (rv]xj3ovkos 15 
Kai pi]To)p eyo) tS)V [xev eK koyov Ka\ tov ^ovkeva-acrOaL 
TTpayOevTo^v ovhev avTui crvvaLTLOs eTvaL 8okco, tSv 8' ev 
rots oTrAots Kat KaTO. Tr]v aTpaTi^yiav dTV)(i]6evT0)v ]x6vos 
atrtos eti^at. tt&s av ci)/xo'repos crvKOcpdvTr]^ yevoLT ?/ KaT- 
apaT^Tepos; keye ti]v eTTLo-Tokr^v, 20 

[299] EniSTOAH. 

213 'EiretS?/ TOLVvv eTT0Li](ravT0 ti]v eKKkr^crCav, TTpocrrjyov 
eKeCvovs TTpoTepovi hLo. to ti]v to)V crvix]xd\o)v Td^LV eKeivovs 
exeti». Kot iTapek66i'Tes ehr]]xi]y6povv TTokka jxev 4>tAt7r7roi' 
eyKco/xtci^brres, TroAAa 8' v]xu>v KaTi]yopovvTe9, TTdvd^ o(ra 25 
TrcoTTor' evavTC eiTpd^aTe Qi^^olols dva]XL]xvf\crKOVTe<i. tu 
8' ovv Ke(f)dkaLov, i]^Lovv o)V jxev ev ^TTeiTdvOe^rav vtto <t»i- 
AtTrTrov \dpLV avTovi diTohovvaL, S)V 8' v^^ v]xG)V i]hLKr]VTo 

I 8«? om. F O 5 6ir6eev S L : UBev cett. ^vTaZff S L : ds 

TavTo, cett. 6 KaT(\aiJ.^a.vofi.ev S L A : KaTa\afj.0civo/u.fv vulg. 

17 oiiSev S : oiiSevhs cett. 23 tu>v secl. Cobet eKeivovs secl. 

Lipsius 28 oiVyiis S L : avTu7s A F vulg. tjSikt^vto S' ? L : 

yjSiKrjVTai vuig. xvin] nEPI TOT STEOjANOT [299] 

biKTjv ka^elv, oTTOTepci)^ /^ovXovTai,, ?/ SieVras avTovs i(f)^ 
v/xay 7/ (Tvveii^aXovTas eis ti]V 'Arn/cTji'* koX ibeiKvva-av, 
b)S wovTo, e/c ju,ey wv avTol (rvv€J3ovX.(vov tclk ttjs 'ArrtKT/y 
^o(TKi]jxaTa Ka\ avhpa-noha koX Tak)C aya&' ets T7]v Boioj- 
5 rtay ij^ovTa, e/c 8' (av rjixas epelv e(f)a(rav Tav Tjj Botcorta 
bLapTTa(r6r](r6iJL€v' vtto tov Txokip.ov. Kal akka TTokka Trpo? 
ro?;rot?, ets TavTO, 8e Traz^ra crvvT^ivovT ikeyov. a 6' ////et? 214 
TTpos TavTa, To, IJ.(V KaO' €Ka(TT eyo) fxkv civtI TravTos av 
TLiJ,ri(raLiJ.riv etTrety tov ^lov, v\xas 8e hihoLKa, fji] irapeA?/- 
10 kvOoTo^v tS)v KaLpoiv, uxnrep av et Kat KaTaKkv(rp.ov y^y^- 
vr](rdaL tQv TrpayixaTitiv 7]yov[xevoL, ]xdTaLov 6\kov tovs Trepl 
TovT(t)V koyovs vo]XLcrr]T€.' o tl 8' ovv €iT€La-a]X€v 7//jiers Kat 
rj]xXv cnr^KpLvavTO, aKovcraTe. Ae'ye rovrt kal3(av. 

AnOKPI2I2 enBAinN. 

15 Mera TavTa tolvvv iKdkovv i;/xas Kat jxeTeTriixTTOVTO. 215 
e^^re, ijior^OelTc, tva tclv fxeaio TTapakeLTTa), oi/ro)? otKeto)? 
v]xas ebe\ovTO c5o"r' e^o) t&v OTTkLToiv Kal t5)v LTTTTio^v 
ovTociv et? TCLS OLKLas Kal To a(rTv 8e'xeo-^at r?/z' crTpaTLav [300] 
e77t TratSa? Kat yvvalKas Kal tcl TL]XLb)TaTa. KaiTOL TpC iv 

20 iKeivt] Trj r]]xipa TTacTLV dvdpcaTTOLS ebeL^av iyK(a]XLa &r][3aloL 
KaO' v]xS)v To. KdkkLCTTa, €V ]x\v dvbpeias, (Tepov 8e 8tKato- 
(Tvvy]S, TpLTOV 8e a(ji)(ppocrvvr]s. «al ydp tov dywva /xe0' 
vixiav fxdkkov ?/ TTpbs vixds kk6]X€V0L TTOLr^cracrOaL koX dixeC- 
vovs etmt Kat 8tKato'rep' a^toCi; vpi.ds eKpLvav <t>LkLiTTT0V' 

25 Kat TCL TTap* avTOLS KOL TTapd 7Td(TL 8' iv TrAeto-r?/ (f)vkaKfj, 
■nalbas Kal yvvalKas, e(^' viuv TTOLrjcTavTes o-o)(f)po(Tvvr]s 

I Stfvras S L F O Y : Siievras A vulg. 2 (rvvefi^dWovras F' 

Dionysii cod. Ambr. 3 dis] ws 7' Cobet 6 uttJ» toG To\fixov 

om. Minucianus Rh. Gr. ix 613 7 raiiTa A2 Vind. i : TauTa S : 

ravra L A F v^ulg. 8 iTphs ravra S' solus : avrfiirofxev irphs ravra 

L : ToCTa avreiirofx.fv vulg. 10 /coJ post tl add. S : om. cett. 

12 '6 rt S L yp. : & cett. & post (ca} add. L vulg. : om. S 

16 TtapaKfiiru S vulg. : -itapaKi-KO) L F O Y 24 ^iXiirirov S L A F B : 
^ ^iXiirvov vulg. [300] AHMOS0E\OT2 [xviii 

216 t:l(ttu> TT€fH vjxGiv i^yovTis ibei^av. iv 019 Tracnv, avhpe^ 
^ A.Qrjvaloi, KaTU y v^m^i upOois e(j)dvr](Tav iyvuiKOTCS. ovt€ 
yap eis ti^v irokiv eia-e^dovTos tov aTpaTo-nihov ovhiL^ 
ovhev ovh^ ahUoys vpiXv eveKdXfcrev ovtco a(ii(^pova<i irapi- 
(y\€0' v}xas avTovs' 8t? re (rv[j.7TapaTa^dp.a'ot raj Tr/xora? 5 
pLaxo.i, Ti]V T €ttI tov TTOTajxov Kal Tijv \eL\x(pivr]V, ovk 
d^xeixTTTovi pLovov v]xds avTovi dkkd Kal dav]xa(rTovi iheC- 
^aT€ rw Koaixu), rat? iTapa^rKevaLi, ttj TTpodvfXLCi. €(/>' ot? 
Trapa p-ev twv dkkojv vp-lv kyiyvovT eiraLVOL, TTapd 0' v]xoiV 

217 OvaiaL Kal iTop.TTal rots ^eot?. Kat eycay^ ^8e'a)s av ipoL]xi]v 10 
AL(r\Lvr]v, OTe TavT^ kiTpdTTeTO koll ^tjXou Kat \apds Kat 
eTTaivcav rj ttoKls i]V ]X€(tti], iTOTepov (rvveOve Kal (Tvvev- 
(ppaiveTO rots ttoXKols, i] \vTTov]xevos Kal (TTevoiV koI hvcr- 
]xevaiv(i)V rots Kotyots dyaOols olkol KadijTO. et ]X€V ydp 
TTapijv Kal /jiera tQv dXXoiV e^i^Td^ero, ttws ov heLvd Trotet, 15 
]xdX.kov h^ ovh^ d(ria, et a)V w? dpi(rTiov avTos tovs Oeovs 
eTTOLi](TaTo [xdpTvpas, TavO^ w? ovk dpL(TTa vvv v]xds d^Lol 

[301] \//7](^tfrao-^at Toiis ojLt(JOju.oKo'ras rovs' deovs; et 8e ]xr] Traprjv, 
Trws ovK dTToXdiXevaL TToAAaKt? eo-rt hiKaLos, et e0' ots 
eyaLpov ol dXXoL, TavT eXvTTeW^ dpS>v; Aeye hi] Kal TavTa 20 
Ta ■\ln](f)i(Tpi.aTd ]xol. 

NKH*I2MATA 0T2inN. 

218 OvKOvv ijpLels ]xev ev dv(riaLS i]]xev TOTe, &r][3aXoc 8' ev 
tS> hC ijpds (Te(TG)crdaL vop.i(eLv, Kal TTepLeL(TTi]KeL rots [ioi]- 
deias hei]CTe(TOaL hoKova-LV d(f)^ S)V eirpaTTOv ovtol, uvtovs 25 
lioi^Oelv eTepoLs e^ S>v e7reto-0?jr' e]xoi. (lAAa ixi]v oXas tot 
d(f)ieL (/)(xi2'as' d ^^tAtTTTros Kat ev otaLS i]v Tapa^als em 
tovtols, eK T(j)V eTTiaToXcav tG)V eKeivov ]xa9i](Tea6e S)V els 
YleXoTTOvvr^aov eire^xTTev. Kcii ]xol Xeye TavTas Aa/3(«)2', u'' 

3 Tov om. S 4 irapfcrxfre S L A : iropeVx^c^f f" vulg. 

6 (Uaxos om. S solus 12 fTroiVairl ■n-aidviiiv Cobet, cf. xix 

86 25 SoKovffty] voixi^ovcrtv S L' avrovs S L A : outois 
vulg- xviii] nEPI TOT STEfl^ANOT [301] 

elbijre, r] e]u,r/ (rvv^^^eia koI Trkavoi Kal TaXaLnodpCai Kal ra 
TToWa \l/ri(f)i(Tij.aTa, a vvv ovtos bt^avpe, tC aTTeipydcraTo. 

KaiTOL TTokXol TTop' vixiv, avbp€S ^A6y]valoL, yeyovarn 219 
prjTop^s evbo^oi Kal fxeydkoi iTpb kp.ov, Kakki(TTpaT0S €K€tvos, 
5 'Aptcrro(/)(Sr', Ki(f)akos, &pa(rvl3ovkos, (Tepoi p.vpioi' aAA' 
6ix(os ovbets TrajTTore roj;rcoy bta iravTos ^buiKev kavTov ets 
ovbiv TTj TToka, dAA' o ixev ypd^fidjv ovk av e7Tpeo-/3euo'ez', 
6 8e TTp€(T(i€V(jiv ovK av eypaxf/ev. vTTeketTTe yap avTav 
CKaaTos kavTM dp.a pikv p(iaT(avi]v, dp.a 8' el rt yivotT 
10 dva(f)opdv. Ti ovv; etTTOt rts dv, av ToaovO^ viTepiipas 220 
pdp.!] Kal Tokixj] a>aTe TrdvTa TTOteiv avTos; ov TavTa Ae'yco, 
aAA' ovT(os eTT€TTeiaixriv jxeyav elvat tov KaTetkrj^poTa kiv- 
bvvov Trjv TToktv waT ovk eboKet fxoi ^(apav ovbe Trpovotav 
ovbe]Xiav Tijs tbtas da(f>akeias btbovai, aAA' dyaTTrjTov etmt, [302] 
221 15 et pi->]bev TTapakiTT(t>v Tts a 8et TTpd^etev. e7re7retV//i/z; 5' 
VTTep ifxavTov, tvxov \xkv dvataBr^Tm', dp.(i)s 8' eTTeTTetajxi^v^ 
IxrjTe ypd(f>ovT^ dv ep.ov ypdxffat [/3e'Artoi'l fxrjbeva IxrjTe 
TTpdTTovTa TTpd^at lx/]Te TTpeajSevovTa TTpeajievaat iTpoOv- 
IxoTepov fxribe btKatoTepov. btd TavT kv Trao-ty kixavTov 

io eTttTTov. Ae'ye ras eirto^roAa? Tas tov ^tktinTov. 

EniSTOAAI. 

Ets raiSra KaTeaTrjae i>iki7TTT0v 7/ e/x?j TToAtreta, Ato-^^tz^rj* 222 

TaVTr]v Ti]v (f)OL>vi]V eKetvos d(f)i]Ke, iTokkovs /cat Opaaets To. 

TTpo TovTojv Trj TToket koyovs eiratpoixevos. dv6 &v btKatoos 

25 eaTe(f)avovixriv vtto rovrcort, Kat av 7Tapd)v ovk dvTekeyes, 

6 be ypa\(/dp.evos Atoovbas to ixepos toov \f/r](f)oov ovk ekafiev. 

I 6tS^T€ S* L A : 6t57jT6 oTi vulg. : 6iS^T6 Ti Cobet deleto ri ante 
aTrftpydcraTo 6 TrwTroTe ante tovtwv S L A : post tovtoov vulg. 

8 inreKetiTf S L' : inre\e'nreTO vulg, ii rovs aWovs ante f)<ifj.ri add. 

A : post T6\ij.ri F vulg. : om. S L* soli toCto ante A^^a) S L : post 

Xe^-yoi cett. 13 x'^P<'"'] i^tpaf A : 6pa.v S yp. : &pav Schaefer 

15 ■trapaKLTToiv A Y : TrapaKeiirwv S L vulg. 16 avaiffOriTciv codd. 

nonnulli : avaicrOrjTwv L' : avaiaBriTov S A vulg. : avaicrdTiTws Cobet 
17 Pe\Tiov secl. Madvig ig /x-qSe S L : firjrf vulg. 24 Ao'701/s 

ante iTratp6/j.evos A : post eTraip6fj.evos S L vulg. 36 ireixTTTov ante 

/uepos add. vulg. : om. S L, cf. § 103 [302] AHMO20ENOT:l [xviii 

Kat ^ot Atyc Tavra tci v//>/(^(,'a-//ara Ta aTTOTrecpevyoTa, vtto 
TovTov b' ovb( ypa<ph'Ta. 

M^H+ISMATA. 
233 Tai^rt Ta \j/ri(f)ia[xaT\ avbpa WOrjvaloi,, tcls avTas (rv\- 
\ai3as Kal TavTo. pijfxaT e)(et aTrep irpoTepov fxkv 'Apicrro'- 5 
VLKOS, vvv be Krrj(rt(/)&)y yeypa(f)ev ovTorTi, Kal TavT^ 
Ala-)(^ivy]s ovt' eStco^ey avTos oiiTe tm ypo.\\fap.ivi^ o^vyKaTi]- 
yoprjrrev, KaiToi TOTe tov l^r\\xo}xi.ki] tov TavTa ypatpovTa 
Kal Tov 'T7rcpet8»/r, etirep a\i]6i] fxov vvv KaTrjyopel, fxaWov 

224 av (Ikotoos i/ Tovb' ibiciiKev. bta tl; otl Tiobe fxkv eVr' 10 
az'ereyKety eTr' eKeivovs Kal Tas T(av biKarrTrjpiojv yrcorrets 

[303] Kat t6 tovtov avTov (.KeivoiV p.i] KaTrjyopi]KevaL TavTO. ypa- 
^ciVTiov ttTrep ovtos vvv, Kal t6 tovs vofxovs ]xr]KiT iav 
Trept TOiv ovTd) TTpa\6ivTu>v KaTr]yopelv, Kal ttoAA' eTepo/ 
TOTe 8' avTo t6 7rpay/x' av eKpiveT e^' avTov, Trpiv tl tov- 15 

225 Tojv iTpo\al3eLV. aAA' ovk i]v, oTjxaL, Tod' b vvvl Trotelv, 
eK TTa\aL(DV XP^^^^ '^^'' '^i](pi-(J'IJ-o.TOi)v ttoWwv eK\e^avTa, 
a ixi]Te TTporibeL ]xi]bels fxi]T av u)i]6i] Ti]]xepov pr]6fjvai, 8ta- 
ftdWeLV, Kal fxeTeveyKovTa tovs xP^^^^^ '^^'- T>po(f)dcreLS 
civtI tG)v d\r]6G)V ^evbels ]xeTa6evTa toIs TTe7Tpay[xevoLS 20 

226 boKetv TL \eyeLV. ovk i]v ToTe TavTa, dW' eiTl Tijs d\i]- 
Oeias, eyyvs Ttav epyo)v, ert ]xe]xvi]\xevo)v vp.(av Kal fxovov 
ovK ev Tals x^P'^'-^ eKacrr exdvTO)v, iTdvTes eyiyvovT dv 
ol \6yoL. bLOTTep tovs Trap' avTci to. TTpdyp.aT e\eyxovs 
(f}vyu)V vvv iJKet, pi]T6po)v dywva vofxi^o)V, u)S y efxol boKel, 25 
Kat ovxL tS)v TTeTTo\LTevp.evo)v e^eTacxLv 7T0Lr]creLV vfxds, Kal 
\6yov KpicTLV, ovxj. tov rf/ 7ro'Aei crvfxcpepovTos ecrea-6aL. 

I Ta a.TT0iTi<pivy6Ta Sauppe : dTroTre^^euyoTo S' : ra t6t( fikv airoirt- 
(pfvyoTa cett. 4 d> ante &p$pfs add. vulg. : om. S L 12 Tavra 

S L B corr. : TavTa vulg. 15 &;/ fKpivero S L Vind. i : aviKplvfTo 

A vulg. 16 irpo\a$e7v vulg. : irpoaXa$e7v S' L' A irotuv S : 

77016? cett. 21 iirl ttjj SA: fw' avTrjs vel iir' avTrjs t^j cett. 

22 ova-ris post eyyvs add. L F vulg. : om. S A 25 iiffTtpov post 

vvv add. vulg. : om. S L' A 26 viroKaix^avinv post vixus add. 

vulg. : om. S L' A xviiij nEPI TOT ^TEf^ANOT [303] 

Eira (TO(f)i^eTai Koi 0>;(rt TrpocrriKeLV rjs /xei' oUodfv r]K€T* 5527 

€\0VTes b6^-)]s Tifpl r]p.5iv a]xe\fj(rai, axnrep b\ orav oto/xefot 

TT€pL€ivat \pi]]xaTa tw Xoyi^i](T6€, av Kadapal oj^nv al \l/r](^0L 

Kal fxi]b€V TTcpLfj, crvy\(i)pelTe, ovt(d Kal vvv toIs €k tov 

5 Ao'you (f)aLV0]X€V0is TTpo^rOecrdaL. 6€(i(ra(rd€ tolvvv &js (ra- 

dpOV, W? ^OLK€V, eaTL (j)V(T€L TTaV 6 TL aV ]JL1] bLKaL(tiS 1] 

TT€TTpay]jL€Vov, CK yoLp avTov Tov (TO(f)ov TovTov TTapabei- 228 
yfxaTos o)]j.oX6yi]K€ vvv y r]]xas VTrap^^jeLV iyvojcrfxivovs e/>ie 
pikv \€y€LV VTT€p Tijs TTaTpCbos, avTov 8' VTT^kp '^lXlttttov 

10 ov yap av ]X€TaTT€Ld€LV vjxas €(i]T€l jxi] TOLavTi]s ovcn]s rijs [304] 
v7Tap\ova-i]s vtto\i]\j/€0)s Trept €KaT€pov. Kal ]xi]v otl y ov 229 
bUaLa \€y€L jX€Tad€cr6aL TavTrjv ti]v b6^av a^L&v, iyoo 
Stda^o) pqbtoos, ov rt^ets ^j/ij^povs {ov yap €(rTLV 6 tS)V iTpa- 
y]xaTo)v ovTos XoyLafxos), dAA' ava]XL]xvr\(TKO)v €Ka(rT iv 

15 jipayJa-L, KoyLCTTois ap.a Kal ]xapTvaL tols aKovovcnv V]xlv 
yj)(i)]X€Vos. 7] yap €]xi] 7ToXLT€La, r]s ovtos KaTi]yop€l, clvtI 
]X€V Tov @r]l3aL0vs ]X€Ta ^lXlttttov avv€]xl3aX€LV ets ti]v 
yjLopav, o TTavT€s o)ovto, ]X€6^ i]]xo)v 7TapaTa^a]X€Vovs kK^lvov 

K0)XV€LV €TT0Lr]a€V CLVTL b€ TOV €V T1] 'ArrtKT/ TOV 7t6X€]X0V 23O 

20 €lvaL, €TTTaK6aLa aTabC aTTo ttjs tt6X€0)s €7tI tols Botcorwi^ 
opioLS y€V€a6ai' avTL 8e tov tovs XijaTas r]]xas (f)€p€LV Kal 
ay€Lv €K Trjs Ev/jotaj, €V €Lpi]vi] ti]v ^Attlki]V €k 6aXaTTi]s 
€LvaL iravTa tov ttoX^^xov avTL 8e tov tov '^FiXXi]aTTOVTov 
€)(€LV ^iXLTTTTov Xaj36vTa Bu^ai^rtoi^, av]L'noX€]X€LV tovs Bd- 

25 ^a;'riovs /xe^' rjjxwv TTpos €K€lvov. apa aoL \frr](f)OLS 6]xoLos 23 1 
o tS)v €pyo)v XoyLafxos (paiv€TaL; ?; 8etr drraz-eAeti^ TavTa, 
dAA' ov\ 6tto)s tov aTTavTa \p6vov }xvi]]xov€v6i]a€TaL aK€- 
\}/aadaL; Kal ovk€tl TTpoaTL6i]]XL otl ttjs pL€V ci/xoVj/ros, 771» 

3 &j/ S A : /c&i/ L vulg. : hv Blass (sequente Kadaipaxriv) KaGapal 

Siaiv L vulg. : Kadaipuxriv S' solus : avTavaipedaxriv Herwerden 
4 prius Kal codd. : Ki.v Blass 8 ^^Sy S L Oxyrh. pap. : vfj.as 

A F vulg., Cobet fyvuafjLfvovs codd. : eyvw^Koras Ka\ ■n-fTrfi^a/j.evovs 

Cobet 10 ov(rijs ttjs om. Oxyrh. pap. 15 to7s aKovovaiv 

om. A 18 i(Tf(T0ai post (fovro add. \ulg. : om. S L' A (tv/u,- 

■^aparai^aixivovs A [304l AHMO^ieENOTS [xviii 

(V ols KaOdira^ twmv KaT^aTi) Kvpios <t>tAt7r7ros ((ttw loelv, 
Irepot? TTetpaOijvai o-vv^jiri, Trjs 8e (f)t\avdpo)iTLas, rjv Ta 
AotTra T(av TTpayp.dTiov cKetros ■n^pifiaWop.^vos ^TrkaTTiTo, 
vp.fls KaAois TTOtowres tovs KapTToiis k€k6[xlo-9€, aAA' ew 
TavTa, 5 

232 Kat p.r]v ovbe tovt^ elireLV OKvr^o-o), otl 6 tov pr]Topa 
ftov\6p.evos hLKams (^(Td^eLv Kal /X7/ (TVK0(f)avT€LV ovk av 

[305] ota av vvv eAeyes, TotavTa KaTi]y6p(L, TrapabeLyixaTa TrActr- 
T(i}V Kal pi]p.aTa Kal «■)(?//xara p.Lp.ovp.evos {Trdvv yap iraph 
TovTo, ov)( opfis; yiyoviv tcl t&v 'F,AXti]V(ov, et tovtl to 10 
pi]]J.a, dWa /x?/ roDrt bLe\€)(^dr]v eyco, i] b^vpl t7]V Xilpa, 

233 aAAa /x?/ ^eupt irapr^veyKa), aAA' e?:' avTG)v twv epyojv av 
€(tk6t7€l TLvas ftx^i' d(pop[xas fj ttoXls Kal TLvas bvvdp.(Ls, 6t 
€LS To, TTpdyfxaT €L(ry]€LV, Kal TLvas crvvqyayov avTrj ]X€Ta 
TavT €TTL(TTas eyco, Kat ttws etxe to, twv kvavTtoiV. etr' 15 
et ]j.\v kXdTTOvs iTroLi]a-a ras bvvdixeLs, Trap' e/xot ra8tK)//x,' 
av ib€LKVV€V ov, et be 7roAA(S pLeCCovs, ovk av i(TVKO(f)dvTeL. 
eTTet^j/ 8e crv tovto Tricpevyas, eyco 7roLr'](ro)' Kal (TKOTretr' ei 
bLKaCois xpi](T0]xaL rw Ao'y(o. 

234 Avvapt.Lv ]x\v TOLVVV etx^^ V T^dkLS Toiis vr](TL(aTas, ovx •2° 
ciTrayras', dAAa tovs daOevea-TaTovs' ovTe yap Xtos ovt€ 
'Po'8os ovT€ KepKvpa /xe^' 7//xa)i' ^v \pr]p.dTOiv b\ (rvvTa^LV 
ets TTcvTe Kal reTTapdKovTa ToKavTa, koX ravT ■^v irpoe^et- 
\ey]X€va' 6iTkLTr]V 8' f/ LTnrea TTkr]V tmv oIk€lo)v ovbeva. b 

8e 7TdvT0)v KOL ((iolBepcoTaTov Kal ]xdkL(r6^ vTTep tS)V kxOpSiV, 25 
oSrot Trapeo-KeuaKeo-a^' tovs Trepiyjiopovs TrdvTas ^xdpas ?/ 

235 (/)tAta? iyyvTepo), Meyapias, QrifiaLOVs, KvlBoeas. tcl ]xkv 
Trjs 7ro'Aecos ourcos vTTrjpx^v exovTa, kcCl ovSets av exot TTapa 
TavT etTTety aAA' ovbev to. be tov <f>tAt777rou, irpos ov r]V 

3 Tpos uixas ante i-i?\d.TT(To add. vulg. : om. S L' 10 npdy/Jara 

post 'EXK-nvwp add. vulg. : om. S L' A 17 eSuKvvef S L vulg. : 

iSeiKvves Y O' F corr. iavKOipdvTti S L vulg. : f(rvKO<pdvTfis A' ? 

Y O O F corr. 19 Si/faiojs codd., cf. xxiii 24 : SiKai^i Dobree 

04 7) om. SLFQO: add. A vulg. 27 Me^apeas Dindorf: 

MijapiTs codd. xviii] nEPI TOT 2TE*AN0T [305] 

■tjiMV 6 aycav, (rKixj/acrde ttoos. TipwTov jxev ^ipx^ Tm> aKoKov- 
BovvTutv avTos avTOKpaTcop, o t&v ets tov TT6\ep.ov ixiyia-Tov 
iaTLV aTTavTMV' et^' oiiTOt Ta ottA' (Ixov kv Tals x^pf '^ ttet' 
iireiTa )(p?7//.arooi' r]VTT6pet Kal eirpaTTev a b6^eL€V avTU), ov [306J 
5 TTpoXeycov kv toIs -^i^ffyLa-iJLaa-LV, ovS' iv tCo (pavepio fBov- 
kevopievos, ovh' vtto twv a-VKO(f)avTovvTU)V KpLv6p.€.vos, ovbe 
ypa(pas (pevycov 7Tapav6p.(ov, ovb' VTTevOvvos (ov ovbevL, dAA' 
ctTrAws avTos SecrTroV?;?, j/ye/xcoi', KvpLOS TTavTOiV. eyco 8' 6 236 
irpos TOVTov avTLT€TayiJievos (Kal yap tovt i^eT(xa-aL bLKULOv) 

10 TLVos KvpLos rjv ; ovbev6s' avTo yap t6 bruxrjyopelv TTpwTov, 
ov ix6vov jxeTelxov eyco, e^ taov TTpovTLded' vfxeLS toIs iTap' 
eKeLvov fXLadapvovaL Kal ejxoL, Kal ocr' ovtol TTepLyevoLVT 
ejxov (TToAAa 8' eyCyveTO ravTa, 8t' fjv eKaaTov tvxol TTp6- 
(f)aa-Lv), Tavd^ VTrep tG)V eyOpGtv dTrfjre (Be^ovXevixevoL. dAA' 237 

15 opLcos eK TOLOVTdiV ekaTT(i)\xaT(jdV eyo) (Tvixjxdxovs ixev vixlv 
eiTOLriaa Fivl3oeas, ^AxaLovs, KopLvdCovs, 0??/3atovs, Meya- 
peas, AevKabCovs, KepKVpaCovs, a^f)' u)V ixvpLOL p.ev Kal iTevTa- 
KLaxtkioL ^evoL, StcrxtAtoi 8' tTTTret? avev tS)V TToktTLKwv 
bvvdjxeoov avvrixOriaav' xpriixaT(ov 6' oVcoy ebvv/iOiiv eyoj 

20 TrkeLaTOJV avvTekeLav eiroLriaa. el be Ae'yets ?/ to. Trpbs 238 
Qrif3aLovs StKat', Ala^Lvri, r) tcl iTpos Bv^avTLOvs ?) tcl iTpbs 
EvlSoeas, ri irepl tS)V Xaoov vvvX hLakeyeL, TTpooTov ixev dyvoels 
OTL Kal TTpdTepov TU)V VTTep TOiV 'Ekkrivoov eKeCvoov dyoovLaa- 
ixevoiv TpLripoov, TpLaKoaCoov ovaS)V tS)V TTaaS)v, Tas btaKo- 

25 rrtas ?/ iTC^At? irapeaxeTo, Kal ovk ekaTTovaOaL voixC^ovaa 
ovbe KpCvovaa tovs TavTa avpLJSovkevaavTas ovb^ dyavaKTov(T^ 
eTTL TOVTOLS eoopaTo {alaxpbv ydp), dkkd rots ^eots e^ovaa 
\dpLV, et KOLVov KLvbvvov rots "EAA?/o-i Treptcrrcii^ros avTri 
bLTTkdaLa toov dkkojv eis r?/!» dirdvToov aooTrjpCav TTapea\eTO. 

2 &v post avTOKpa.Tcop add. A O : om. S L F Q Y 6 ovS' virh 

. . . Kpiu6fifvo? om. S^ solus : secl. Dobree ii fx6vov SLA 

F B : ij.6vov vulg. irpovTideffO' S Q 13 TavTo. S Q : TotavTa 

L vulg. ^v] yivTiv' Dobree 19-20 Jftrcoc . . . ivKiiffToiv Wester- 

mann : 'iay]v . . . TrAeiffTT/i/ Dobree : Scruiv . . . irAda^Triv codd. 

DEMOSTH., VOL. I. 19 [306] AHMO20ENOT2 [xviii 

239 eira Kei^a^ xapi^et yjapLTas tovtoktX (TVKO(pavTCiv e)ue. 
[307] TL yap vvv Aeyets oV ixPV^ '^po.TTeiv, uAA' ov tot lov (v ttJ 

TToAet KoX TTapojv raCr' eypacfxs, etTrep eyede^eTO Trapa roi/j 
TtapovTas Kaipovs, iv ois ov;( ocr' kfiovKofxeOa, dAA' ocra 8oi7j 
ra TTpdyiJ.aT e6et hiyja-Oai' 6 yap dvTojvoviKvo^ Koi Tayv 5 
rov? Trap' i^/ixwr diieKavvop.i.vovi Trpocrht^op.evos koI \fyqp.aTa 

TtpO(Tdr](TU>V VTTVjpyeV eT0Lp.0S. 

240 'AAA' et vvv eTrt rots" TTe'npayp.ivoL<s KaTr^yopLas exw, ri 
ai' otenr^e, et tot e/xou Trept T0VT(av aKpL^oXoyovixevov, 
aTTrjkdov al 7ro'Aets /cat Trpo^ridevTo 4>tAt7r7T(j), /cat a/i' Ev- 10 
fSoCas Kal &r]^u>v kol Bu^ayrtou KvpLO? KaTecrTr], tl Troteiy 

241 av ?/ rt KiyeLv tovs d^re/Sels dvdpoiTTovs tovtovctl; ovy ws 
e^eboOrj^rav; ov\ o)? d-nriXdOrjcrav [iov\6[xevoL /xe^' v/iaji' 
etmt; etra ' roC /xey 'EAA?jfr7rwrou 8ta Bv^avTLoov eyKpa- 
Trjs Ka6e(TTi]Ke, Kal Trjs (TLTOTrop.-nLas ti]? tGjv 'EAA^/ycoi; 15 
KvpLos, TioXejxos 8' ofxopos Kal jBapvs ets Tr]v ^Attlk-^v 8ia 
&r]i3aL(tiV KeKOfXLCTTaL, oTrAoDs 8' ^ ^dAaT-ra v7ro rwy eK r7/s 
Ei/3otas 6pixoL>piev(ov kr^crTMV yeyovev ' ovk az; raCr' ekeyov 

242 Kat 7roAAd ye 7rpos rovrots eTepa; -novr^pov, dvbpes ^Adr]- 
vaXoL, TT0vr]pbv 6 (rvKoc})dvTris det Kat TravTayodev ^dcTKavov 20 
Kat (f)tXaLTL0V' TovTo be Kal cfivcret Ktvabos TdvdpdiTTLOV kcTTLV, 
ovbev e^ dpyj]s vytks TTeiTotr^Kos ovb^ kkevdepov, avroTpaytKos 
7Tt6r]Kos, dpovpalos Olvoixaos, TTapdcriip.os prjrcop. tl yap rf 

243 cri] beLVOTris els 6vi]CTtv i]KeL rf/ TtaTpibL; vvv ripiiv Xeyets 
Trept TOiv 7Tape\i]\v66T(i)v ; w^Tirep dv et rts tarpos dcr6evov(Tt 25 
fxev rots KaixvovcrLv elcTLoov /x?/ Ae'yot ptr^be betKVVOt bt o)V 

[308] diTocpev^ovTat ti]v vocrov, eiTetbi] be TeKevTrjcrete ris avT&v 

I Kfvas S L XTjlg. : Kevds ye A : Kaivas Q, cf. § 150 4 8<ra ie 

$ov\d!>fj.€da L vulg. 9 tJt' S A : ttSt L^ : ttot' vulg. tovtuiv'] 

TOVTOv S L F^ 12 oUaOf post Ae^ei;' add. A : ante Ktydv 

al. : om. S L F Q O oux "iis ante 4^eS6dTi<Tav om. S solus 

15 i>i\L-7nros post Ka6f(TTr]Ke add. L S corr. F ^p. : om. S' (in fine 
lineaej vulg. 19 5 ante i^Spes add. vulg. : om. S L' 22 (\ev- 

Beptov Halm 23-24 ti ^af? . . . ^/cei] tIvo ^ap . . . uvr)(Tiv tjveyKt 

Cobet xviii] nEPI TOT STEcIjANOT [308] 

Koi TO. z'Ojiit^o'/utei'' avTio (f)epoiTo, aKoKov65>v kin to ixvijixa 
fiie^ioi * et To Kal to eTTOtrjcrey avOpooTTO^ ovToaL, ovk av 
aTTeOavev.^ ^lx^povTriTe, elTa vvv Ae'yet?; 

Ov TOLVVV ovhe TTjv rJTTav, et TavTj} yavpias ec^' f/ (tt€V€lv 244 
5 (T, 0} KaTapaTe, Trpoa-fJKev, €V ovbevl tS)v nap e/xot yeyovvlav 
€vpi](r€T€ rf/ 770'Aet. owcoo-t 8e KoyL^€(T6€. ovhap.ov ttcotto^', 
oTTot 7rpeo-/3evr?;s €iT€pL(f)6i]V XKp^ vyiwv €y(o, riTTrj^eU aT:rjX6ov 
TO)V irapa 4>tXt7r7roti ■npicr^^oiV, ovk €k &€TTaXLas 01/8' e^ 
'ApLjSpaKLa^, ovK e^ 'lAAuptwi' ovbe irapa twv &pci.KU)V ^acTL- 

10 k€<x)V, OVK €K Bv^aVTLOV, OVK a\Xod€V Ovhap.66€V, OV TCL 

reXevrat' e/c &ril3(ov, dAA' iv ots KpaTri6€L€V ol 7rpe'o-^ets 
avTov rai Aoyw, raiSra rot? o7rA.ot9 eTrtcoi' KaT€(TTp€(f)€T0. 
TavT ovv d^ratrety irap' e/xou, Kat ovk alcryiyvci. tov avTOV eis 245 
re \xaXaKLav (TK(i)TtTO)v Ka\ r?js ^tAtTrTTOU Svrdjitea)? a^iuiv eV 

15 wra Kp€LTTo) y€V€(TdaL; Kal TavTa rot? Ao'yots; rtJ^o? ydp 
dAAou KvpLos rjv eyw; ov ydp Trjs y €K<x(rTOV ^lrvxrjs, ovb€ 
Trjs TVXV^ '''^^ TTapaTa^aiX€VO)v, oiibc Trjs (TTpaTrjyLas, rjs e/x' 
d^ratrets €vdvvas' ovto) o-/catd? et. dAAd ixi]v wv y av 6 246 
priTO)p VTT€v6vvos €Lr], Tracrav €^€TacrLV Kaix^av€T€' ov Trapat- 

20 TovpLaL. Tw ovv €crTL TavTa; t8eti' rd TrpayixaT ap)(6ix€va 
Ka\ TTpoaLcrOea-daL Kal TrpoetTrety rots dAAots. TavTa Tri- 
TTpaKTaC jxoL. Kal €tl rd? €KacrTaxov jBpabvTrJTas, okvovs, 
ayvoCas, (f)LkovLKLas, a TroAtrtxd rats 7rdAeo-ty TTpoa-^^TTLV [309] 
d7rdfl"ais Kat avayKaV ap.apTr]]xaTa, Tavd^ ws ets €Xa\L(TTa 

25 o-Do-retAat, /cat TovvavTLOV €ls opovoLav koll (f)L\Lav Kal ti]v 
Tov TCL biovTa TTOL€lv 6p]xr]v TTpoTpexfraL. Kal TavTa [xol 
TTavTa TT€TTOLr]TaL, Kcu ovb^Xs ]xr]TTo6^ €vpr] KaT e/x' ovb€V 

I (pfpoiTo] (paipoiTO S Q, cf. xxi 85 2 avdpuiros Bekker : }i.vdp<Diros 
codd. 4 avT7)v post ^tto^ add. A : oin. S L vulg. Oxyr. pap. 

5 iixo\ S L vulg. Oxyr. pap. : ^ixov A 7 Httoi S L A : Htrov vulg. 

Anecd. Bekk. p. 147 8 ovh' S L vulg. : ovk A 9 ovhl S L : 

ov cett. II post T€A.6UTora add. irp^jTji/ vulg. L corr. B corr. : vvv 

A : om. S L^ 19 \afj.fidveTf SL: \dixfiave cett. 24 e«'y om. L 

^AoxiCTo S L : ^Aox^CToi' vulg. 27 dvQpwitwv post fjiT)vore add. 

vulg. : om. S L' A t6 ante /caT' e^e add. vulg. : om. S L' 

19* [309] AHMOSGEXOTS: [xviii 

247 i\\€t(})d€i'. el roCvvv Tfi (poid' ovtlvovv ti(tiv to. TrAetcrra 
4>iAt7r770s b)v KaT€TTpa^€ Stoj/cj/o-aro, Trdvres av (iTTotfv roi 
(TTpaTOTTibio Kal tS) bthovat Kal btacfiOeipetv tovs (ttI to)V 
TTpayixaTOiv. ovkovv tS)v fxev bvvdp.eu)v ovtc Kvpt09 ov0' 
i]yep.o)v i]v iyo), ojtt ovb' 6 X6yo9 tS>v KaTO. TavTa Trpa^Qiv- 5 
rcoi' Trpo? e/xe. xat //7/1' r<S bia^pOaprjvat \pr]p.a(Ttv 7/ /x^ 
K€KpdTr]Ka ^tKtTTTTOv uxTTTfp yap 6 o)vovpL€vos vevtKrjKe TOV 
XajBovTa, eav Trptrjrat, oi/rcos 6 p.i] XajBwv [«at 8ta^^apets] 
V€VtKr]K€ Tov d)Vovixevov. o)(TT dr]TTr]Tos r] TToXts t6 kot ep.e. 

248 *A iiev Toivvv eyo) TTape^ryojxrjv eis to btKato)^ TotavTa 10 
ypd(j)etv TovTov TTepl e/xou, Trpos TToAAot? erepot? Tavra Ka\ 
TTapaiTkqcrta TOVTots e(rTtv' a 8' ot Traz^res vpLels, TavT ijbr] 
Xe^o). ixeTCt yap Tr]v \xd\r]v evOvs o brjfxos, eibo)9 Kat eopaKcby 
TTdvd^ oa eiTpaTTov eya>, ev avTots toIs Setyot? Kat (})o(3epots 
e//,/3e/37/Ka)S, ijvtK ow dyviofxovrjaai rt 6avp.a(rTov r)v tov^ 15 
TToAAovs TTpos e]xe, TTpo)Tov fxev irepl ao)Tr]pias Tijs TTokeoos 
ras eixas yv(aixas e^eLpOTovet, Ka\ irdvB' ocra Tr]S (pvXaKrjs 
etveK eiTpdTTeTo, 7/ 8tdra^t? Tcav (f)vXdKO)v, a't Td(f)pot, to. 

[310] ets Tct Tei\r\ ^^^prjfxara, bta tG)V e]xo)v i//'?/^t<r/jidra)j^ eyiyveTO' 

eTTeiO' atpovfxevos (rtT^avrjv e/c Trd^^rcoz-' ep' e\etpoT6vr](Tev 6 20 

249 br]p.os. Ka\ ]xeTa ravra (TV(rTdvTo)v oXs y]V eTrt/xeAes KaK(as 
€]xe TTOtelv, KOii ypacpds, evOvvas, elaayyeXias, irdvTa TavT 
eTTay6vT0)v ]xot, ov 8t' eawrcoi' t6 ye irp^Tov, dXXa bt S)V 
ixd\ta$' vTTe\d}x(iavov dyvor](re(r6aL {i^rre yap br]7Tov Koi 
jxe]xvr]cr6' ort roi;? TTp(l)Tovs \p6vovs Kard Trjv r]pLepav e/cd- 25 
CTTrjv eKptv6p.i]v ey(i>, Ka\ ovt diT^vota 2coo-tKAe'oi»s ovre 
(TVKO^avTia <t>tAoKpdrous ovTe ^tdvbov kcu MeAdyrou [xavia 
ovT dAA' ovbev diTeipaTov r]V tovto ts Kar eixov), ev Toivvv 

6 T^J S L* soli : t^ ye vulg. : t6 y( Dobree Bia(pdaprjvai xpvi^o^ctv 

^ ixi) S L^ A Y : fM^ Sia(p6ap7Jvai XP^^^M""'' L corr. F O' : StacpOaprjvat XP^' 
/xaffi Q 7 4>iA.i7r7roi' S Aug. 4 : <J>iAi7r7rov L vulg, 8 Koi Sta(pdapeU 

S' U : firjSe Stacpdapfls cett. : secl. Herwerden 12 01 om. A B' 

ilffre post vfjteTs add. vulg. : oni. S L' soli 16 fiov\ev6fj.(vos post 

■n6\f(i>s add. L^ S corr. 24 d^j/orjireo-eai S L' : ayvor)&-i\ffeffQat cett. 

25 ffxe^^v ante /caTo add. A «aTa t7)v rjfxepav S A, cf. § 68 : /coto 

fjfxepav L : Ka0' rjfxepav vulg. 27 MeXdvrov S L' A : Me\dvov vulg. xviii] nEPl TOT STE^ANOT [310] 

TOVTOLS TTa(Ti \j.a\i(TTa fj.€V bia tovs dcovs, bevTfpov 6e 81' 
Vfxas Kal Tovs aXkovs ^ AOrjvaCovs eo-w^o/xjjy. StKatcos' tovto 
yap Kal aXrjOis ecrTL Kal VTrep tQv 6ijl(x)Ij.ok6to}v Kal yvovTojv 
TO. evopKa biKa(TTwv. ovkovv iv fxev ols elariyyeW^ixriv, 6t 250 
5 aTTcyf/rjcfji^e^TOi p.ov koI to fxepos tS)V \f/i](f)ctiv tols btdKovaiv 
ov iJ.eT€bLboT€, TOT iyffrjcfyL^eaOe TapL(TTa. jue Trparretf kv ols 
b\ Tas ypa(f)as a7r4(f)(vyov, '(vvofxa Kal yp(i(f)€LV Kal \4yeLV 
aTTebeLKVVfxriv' iv ols b€ tcls evdvvas imcrrifxaLve^rd^, bLKaioiS 
Ka\ ab(i)poboKriTO)s irdvTa TT^TTpaxdaC fxoL Ttpo(TO)fxokoya,T€. 

tO TOVTCOV OVV OVT(t)S kx6vT0)V, TL TTpOCTlJKeV 7/ TL bLKaLOV rjv TOLS 

vii €fxov TT€iTpayfX€VOLS din-QaL tov KTricrL(f>(avT ovofxa; ovy^ 
o Tov brjfxov k(s)pa TLdefxevov, ovx o tovs 6fxo)fxoK6Tas StKacrras, 
oii)( o TrfV akrfOeLav iTapa TTacrL fiefiaLOixrav ; 

NaC, (f)i]crLV, a\ka t6 tov Ke^aAov KaXov, to fxrjbefXLav 251 

15 ypa(f)iiv (f>vyeLV. Kal vrj At" evbaLfx6v ye. dAAa rt p.aXXov 

6 TToK.XaKLS fxev (f)vy(ov, fxrfbeTTcoiTOTe 8' e^eAeyx^ets abLKciv [311] 
€V kyKXrffxaTL yiyvoLT av bLO. tovto StKatcos; /catrot irpos ye 
TOVTOV, avbpes 'A^r/fatot, Kat to tov Ke(f>(xXov KaXov etTreti^ 
eVrt ixoL. ovbefiLav yap ttcottot iyp(x\l/aT6 fx ov8' eStco^e 

20 ypa(f)ijv, o)(T&' VTTo crov y (sjfxoXoyrffxaL fxr]b\v etrai rov 
K€(f>dXov yeLpo)v ttoXltt^s. 

HavTax^dev fxev tolvvv av tls tboL Tjfv ayvojfxocrvvriv 252 
avTov Kal Tifv (3a(rKavtav, ovx iJKL(rTa 8' d0' (Lv iTepl Tijs 
Tv-)(ris bLeXixdrj. iyo) 8' oAojs fxev, octtls dvOpojiTOs ojv 

25 dvdp(07T(o TV)(riv TTpO(f)€p(L, dv^rfTov rjyovfxaL' rjv ydp 6 /3e'A- 
TiaTa TTpaTTe.LV vofXL^o)v Ka\ dpLcrTr)v ^x^lv oldfxevos ovk olbev 
et fxevel TOLavTrf fxeyjpL ttjs icnTipas, ttws xPV '^^P'- TavTris 
XiyeLV rf tto)s oveLbiCeLV kTepca; e7rei8^ 8' ovtos Trpoj ttoAAoi? 

5 ■Kifj.-KTou ante ^iipos adci. vulg. : om. S L' soli 7 aTrecpevyov 

S L A F* : a.iri<p\ryov vulg. 10 wpoafiKeu A : TrpoffrJKov S L vulg. 

15 (pvyeTv L vulg. : (pevyiii/ SAQ 16 (pvywu SL vulg. : 

(pfvywu Pi. 18 KaAoj' secl. Herwerden 22 irauTaxoQiu SL: 

iroWax^diu cett. 25 iravTiXuis ante av6r)Tov add. vulg. : om. 

SLFB' Ttt post 6 add. L vulg. : om. S' F'Q 27 fj.iui1 

codd. : 5to^«Vfi Stobaeus : Sio^ece? Rosenberg [311] AHMOSGENOTS [xviii 

aAAots Koi TTipl TovTiov VTTeprj^pavMS \priTai. Toi Aoyo), (TKe- 
xj/aa-O , u> avbp(^' AdrjvaioL, Kal deojpy^rraTC orroi Kal a\r)- 
diaTcpov Kal avdpcofnvMTfpov (yoj TTfpl tt/s rv)(jjs tovtov 

253 hLake)(^di](Toixai. eycb ti]V tijs 7ro'Aeajs tv\i]v aya9r]v i]yovp.ai, 
KaX TavO^ opw Kal tov Aia tov Aoihoivaiov v]mv ]xavT(v6]X(vov, 5 

T1]V ]J,eVTOL tS)V TTaVTOiV avOpOiTTOJV, rj VVV €TTi)(^€L, )(^aKeTTr]V 

Kal beLVTjv TLs yap 'EkXijvoov Y] rts l^apjidpo)v ov iToWcav 

254 KaKcav (V rw TTapovTL TTeiTeLpaTaL; t6 pi(v tolvvv TTpoekirrdaL 
To. /caAAifrra Kal to Tutv olr]devTOiV 'EAA^/vwr, et iTpoolvd^ 
fjjxas, iv ivhaL\xovLa bLd^eLv avT(av a]xeLvov TTpaTTeLV, tt]S 10 
dya6i]i TV)(r]s Trjs 7ro'Aeojs cimt TL6r]]xL' to be TTpocTKpovcraL 

[312] Kal ]xi] TTavd^ 0)9 efiovKopied' ypuv (TV]xl3rjvaL, Trjs to>v dkkoDV 
dvdpcoTTCov TV)(^i]9 t6 eTTLJidkkov e0' r]]xds ]xepos ]X(TeLkr](f)evaL 

255 vo]xl(o) ti]v TTokLV. Ti]v 8' t8tai; TV)(r]v Tr]v ijxijv Kal ti]v 
kvos rj]xS>v eKda-Tov ev toIs IbCoLS e^eTd(eLV bUaLov elvaL 15 
vo]xlC(^. eyo) ]xev ovto)(tl TTepl Trjs TV)(r]s d^Lw, 6p6o)S Kal 
bLKaLO)s, ws e]xavTS> boKw, vojxl^o) be Kal vpLLV 6 be tijv 
IbLav TV)(i]V Ti]v e]xi]v Tijs K0Lvi]s Trjs TToAecos KvpLojTepav 
eTvaC ^rjo-t, Ti]v ]XLKpav Kal (f)avkr]v rijs dya6i]s Kal jxeydkrjs. 
Kal TTOos evL TOVTO yeverr^aL; 20 

256 Kal jxi]v et ye Ti]v ep/y tv)(i]v 7TdvT0)s e^eTd^eLV, AL(r)(Lvr], 
TTpoaLpeX, TTp6s Ti]v aeavTov o-KoiTeL, Kav evpijs Ti]v e]xi]v 
(3ekTL0) Ti]s aijs, TravaaL koLbopov]xevos avTi]. aK^ireL tolvvv 
ev6vs e^ dp)(i]s. Kai ]xov TTpos Al6s ]xr]bep.Lav \l/v)(p6Ti]Ta 
Karayvio ]xrjbeLS. eyo) ydp ovt et rts irevLav TrpoTrqkaKLCd-, 25 
vovv e)(eLV i]yov]xaL, ovt' ei rts ev d(p66voLS r/aa^ets eTTi tovt(o 
aep.vvveTaL' dkk' vtto ttjs tovtovl rov )(akeTTovi fikaa(^ri]XLas 

I viTfprjcpdvus S L A : inrfp7i<pa.vqi F vulg. xP^roi S L : /cexpTjToi 

vulg. 2 Kal a.\r]d€<TTepov^ SLKaiorepov A 3 tovtov secl. Rosen- 

berg 4 5ioAe|ojUot Y F corr. B corr. Q yp. fxtv post t^v add. 

vulg. : om. SLFA 7iyov/j.ai om. Q 5 koI Thv 'AiroWw 

(AvoWuv i. e. 'AiroWwva A) Thv Xlvdiov post v/iiv add. S marg. L corr. 
A marg. B yp. (omisso koI) 9 Trpoo7vO'] irpoelvTo O 10 tovtoov 

ante avrcvv add. A: iKeivwv post avTwv add. L vulg. : om. S F' Q 
13 /xfpos om. A 16 i^fTaCfiv ante a|iw add. L vulg, ; om. S A 

17 (TwSoKf7v post {>fx7v add. vulg. : om. S LA xvm] DEPI TOT 2TE*AN0T [312] 

Kol (TVKOcpavTCas eis tolovtovs X.6yovs ifj.irmTiiv avayKa^oiiai, 
oXs eK TSiv ivovToiv ws av hvvoifxaL ixiTpicaTaTa \pri(Top.ai. 

'E/xot ju.ey toCvvv VTrijp^cv, Ala\Cvr], 7rat8t pkv ovtl (poL- 257 
Tav els TCL TTpoaijKOVTa bLbao-KaXeXa, Kal e'xfi2^ 6(ra xpi] tov 
5 iMr^bkv al(Ty^pov TTOLijcrovTa bC ^vbiLav, k^^KOovTL 8' eK TraCboiv 
aKokovOa TovTOLS TrpdTTCLV, \opriyelv, TpLr]pap\elv, €i(T(f)ip€LV, 
pLrjbeiJLLas cpLkoTLjxCas jx-qT ibCas p.r\Te brjixocrCas aTTokeiTreadaL, 
ak\a Koi Trj TToAet Kat rot? (pCkoLS xprf^rLpiOV etrat, eTretS?; 
h\ irpos To. KOLva TTpoa-ekdcLV eSo^e' piOL, TOLavTa 7TokLTevp.a6^ 

10 eAe'o-^at u>a-T€ Kal vtto Ttjs TTaTpCbos Kal vii akkcov 'EAA7)- [313] 
rcoy TToAAwi' iroAAaKts eaTecpavcoaOaL, Kal [xribe tovs ex^povs 
vixas, 0)? ov Kakd y r\v a TTpoeLkojxriv, kiTL^eLpeLV kiynv. 
eyo) ixkv br] TOLavTri avixfie^CoiKa Tv\rj, Kat TTokk^ av eyutv 258 
'irep' etTTetv Trept avTrjs TTapakeCTTO), (pvkaTTopievos to kviTrj- 

15 o"at rtf' iv ols aeixvvvoixai. av 8' 6 aeixvbs avr]p Kal 
bLa-!TTV(ii)v Tovs akkovs o-KoVet TTpbs TavTrjv TToCa tlvI Ke\pr]- 
aaL Tvxj], bC rjv ttols ixkv cov ixeTa TTokkijs r?/s ei^Setas 
iTpd(f)ris, dixa Tut iraTpl TTpbs rw 8t8ao-KaAetw iTpoacbpevoov, 
Tb ixikav TpC^o)v kcll tcl (3d0pa a7ToyyC(o)v Kal to Traibayo)- 

20 yetoy KopS)V, oiK^Tov Td^LV, ovk ikevOepov TratSos e\o)v, dvi]p 259 
8e yev6p.evos Ti] iirjTpl Tekovai] tcis jSClSkovs dveyCyvo)aKes 
Kal Takka avveaKevoopov, ti]V ixkv vvKTa V€J3pC(o)v Kal KpaTT]- 
pC^oov Kal KadaCpoov Toiis Tekovp.evovs Kal dTToixdTTO)v rw 
TTrjkSt Kal TOLS TTLTvpoLs, Kttl dvLaTCLS diTb Tov Kadapixov 

25 KeAevcoi; keycLV ' e(f)vyov KaKdv, evpov dixeLVov, eiTL ro) 
ixr]beva TTWTTore rrjAtKour' oAoAv^at aeixvvv6ixevos (Kat eycoye 
voixC(o)' iXT] yap oXead' avTov (pdeyyeaOaL [xev ovto) ixeya, 260 
oAoAi^^ety 8' ovx vTTepkap.TTpov), ev be rats i]ixepaLS tovs 
Kakovs dLdaovs dyo)v bLa tG)V 6b5)V, tovs eaTe(f)avo)ixevovs 

3 /jifv ovTi (ponav fls om. S^ L : add. vulg. S marg. L yp. 9 Trpoff- 
f\6i7v S L' A : wpoa-TJ\6ov F Q O 10 &A\(av "E.K\i)vwv iroWwv 

S L : rwv 6.K\wv 'EWrivwv cett. : fort. &\\oiiv ■noWwv Dobree 12 ov 

Ka\d. y iiv &] ovKaWayijvai S 15 a-f/j.vhs vulg., rhetores : a-fixvvvo- 

^jLivos S Lsoli 17 post 7roA.A7Js add. ttjs L : tt/i/ (punctis notat.) S : 

om, vulg, 24 a.vi<rTh.s S L A F B : a.vaaTa.s al. [313] AHMO20EXOT2 [xviii 

T(a fxapdOu) kol ti) XevKrj, tovs o(/>ets tovs Trapiias dkiftoiv 
KoX virep Tjjs Kec^aAj/s aiojpMv, /cat ftoQv ' evol (raftoi,^ Ka\ 
iTTop\ovp.€vos ' vrjs aTTTjs aTTTjs VTJs,' e^apxos i^o.i- TTpor^yffxoiJv 

Kal KLTTO(f)6p09 Kal \LKV0(j)6p0S Kttl TOLavd^ VTTO T&V ypClhloiV 

[314] 7rpo(Tayop€v6iJ.(vos, piaObv kap.jiavo}v tovtojv evdpvTTTa /cat 5 
(TTpeiTTovs Ka\ V€7]\aTa, e(^' ots tls ovk av o)s aA.r]do}S avTov 

261 €vbaLfxovLa-€L€ Kal Ti]v avTov Tvx^fv; eiretS?; 5' ets tovs Orfp.6- 
Tas €V€yp(x(f)ris oTTo^crhrprTOT^, (ew yap tovto,) €iT€ihr] y 
€V€ypa(f)r}s, ivOiojs to KakkLo-Tov e^eAe^co tQv (pyojv, ypap.- 
lxaT€V€LV Kal inTr}p€T€LV rots ap\LbL0LS. («)S 8' a7Tr]kkayr]s 10 
TTore Kat tovtov, TTavd^ a tS>v akko)v KaTrfyopcls avTos iTOL-q- 

262 cray, ov KaTf\(T)(yvas fxa At' ovh€V t&v TTpovTTr^pyfxivojv tw 
juera raCra /3t(i), dAAa fXLcrO^aa-as (ravTov rots jiapva-T^voLS 
€TTLKakovp.€VOLS [eKetVots] VTTOKpLTals '^Lp.vKCL KOLL ScoKpciret, 
€TpLTayo)VLa-T€Ls, avKa Kal ft^Tpvs Kal ikaas avkk€yo)V ioa7T€p 15 
dTTO)p(ovrjS €K tG)v akkoTpLO)v x.o)pLO)v, TrAetco kap.jiavo)v aiTo 
T0VT0)V 1] tG)V ay(avo)v, ovs vpL€LS TT€pl Tijs ^V)(rjs riyoovL- 
^€a6€' r]v yap aaTTOvhos Kal aKr\pvKTOs v]xlv TTpos tovs d^aTas 
TT6k€p.os, v(f)^ &v TTokka Tpavp.aT €lkr](f)d)S etKoVcos TOVS 

263 aTretpous tS)V tolovto)v KLvhvvo)V o)S SetAovs crKCdTrrets. dAAa 20 
yap TTapels &v Tr]v TT€VLav alTLaaaLT av tls, Trpbs avTo, to. 
Tov Tp^TTov aov fiahLovjxaL KaTrfyopr^jxaTa. T0LavTr]V yap 

eiAoU TTOkLT^LaV, €7T€Lhr] TTOT^ Kal TOVt' €TTr]k6€ aOL TTOLrjaaL, 

8t' rjv €VTV)(Ovar]s ]X€V Trjs TTaTpChos kayo) (iiov €^r]s 8e8tct)S 
Kat Tp€ixo)v Kal det TrArjyj/crecr^at TTpoahoK^v ec^' ots aavT(^ 25 

4 KtTT0<p6p05 co(Jd. : Ki(rTo<p6pos Rubenius, v. 1. ap. Harpocr. s. v. 
KiTTo(p6pos 6-7 ourbi' . . . avTov Bekker : avThy . . . avTov vulg. 

8 tovt6 ye A «ireiSi^ y S L^ vulg. : eVeiST? S' O : firfiSr) S' o5i/ Aug. 

2, cf. Aristid. ii 316 : firetS^ . . . (veypdcpris om. A g ypafj.fiaTiveiv 

SL^AQ: viroypaiuLfxaTtveiv yu]g. 13 aavThv^l avThv S F^ : eavTuv 

Harpocr. s. v. ^ifxvKos 14 eKeivots post fTriKa\oviJ.(vots S L vulg. : 

ante eirtKaAovfievots A : om. cod. unus : seclusi 2i/xwa F (Voemcl 

coll. Athen. viii. p. 348 A^ : ^tfivKKat S Q : ^i/ii.vKKa L : ^tij.v\t{> S 7^. 
A vulg. Harpocr. 17 TpavfxaTa post tovtwv add. L \'ulg. : om. 

S' solus 18 6 ante irphs add. AF vulg. : om. SL 20 Kivbvvuv 

om. A 21 ^l ante wv add. vulg. : om. S L A F Q O' xviii] nEPI TOr 2TE*AN0T [314] 

(rvv^b€i.s ahtKovvTL, iv ots 8' riTvx>T^(^^ ol akXot, 6paa-vs cov 
v(f)^ airavTcav S)\j/ai. KaiToi 6<ttls xlXlcov tto\ltu)V airo- 264 
OavovTCsiV eddpprja-e, tl ovtos TradcLV vtto tS>v ((avTuiv bUaLOS 

kcTTLVy TToXka TOLVVV 'iTip' €177611' €\(y)V TTCpL aVTOV TTapa- 

5 \€L\lfco' ov yap 6(t av h(.L^aLfxi ttpo(t6vt alcrxpa T0VT<a Kal [315] 
oveLbrj, TTdvT oTfxaL bclv evxepws X^yetv, aAA' ocra {xrjbev 
alcry^pov €(rTLV eiTrety kjxoL. 

'E^€Ta(rov tolvvv iTap' dXXrjKa to. (to\ KaixoX /3e^i(0|u.ei'a, 265 

TTpddiS, jU,?) TTLKpQtS, Pd(T^LVr\' eLT ip^tiTrjCTOV TOVTOVCrl Tr]V 

10 TTOTepov TvxTjv CLV eAot^' €Ka(rTos avTwv. ibihaaKes ypdp.- 
jjiaTa, eyo) 8' €(f)0LTU)v. ere'Aeis, eycb 8' kT€Xovfxr]v. eypap.- 
juareues, eyw 8' ifKKXrjcrLaCov. iTpLTaycovLCTTeLs, eyo) 8' 
e^ewpow. e^eVtTrrej, eyo) 8' kavpLTTOv. VTTep tG)V ex6pG>v 
TreTToAtreuorat TTdvTa, eyo) 8' vtt\p ttjs TTaTpCbos. eoi raAAa, 266 

15 aAAa vvvl Trjixepov eyo) fxev virep tov aTe(f)av())dfjvaL boKLixd- 
^o/xat, t6 8e ixrjb^ otlovv dbLKelv dv(x)[xok6yriixaL, crol 8e ctvko- 
(f)dvTri jxkv etyat ^oxety VTTdp^^jeL, KLvbvveveLS 8' etre 8et o"' 
Irt roSro Troteti', etr' ?/8tj TreTrauo-^at fxr] fX€TaXaj36vTa t6 
7T€fXTTT0V fxepos t5)v \f/y](f)0)v. dya6r\ y, ovx opas; tv^Q] 

20 o-i;jLt/3e/3tcoKcbs' Trjs ifxfjs KaTrjyopels. 

^e'pe 87) Kal Tas tS)v XrjTovpyLwv fxapTvpCas S)V XekijTovp- 267 
yr]Ka vfxlv dvayvu). iTap' as TTapavdyvo)6L kcll ctv fxoL Tas 
prfcreLs as ekvfxaCvov, 

i]K(o veKp&v K€v6fxG)va kcu (tk^tov iTvkas 
25 Kat 

KaKayyeAety fxev X(t6l fxi] dekovTa fxe, 

Kal ' KaKov KaKcios cre ' fxdkLcrTa jacy ot ^eot, eTret^ ovrot 

11 post ir(\ovfji.r)v add. «xi^peues, iyi} S' fxopvyo"" vulg. : om. 
S L^ rhetores 20 ws (pav\r)s post i/j.ris add. vulg. : oin. S L^ 

soli 22 nap' &s SL^Q: Traffas vulg. post ■jrapavdyueuBt 

add. S^AOB: 5' r]/x7i/ vulg. : om. SLFQ 24 viKpwv S' : 

\nrwv L vulg. : \onrhv Vind. i 26 KaKayy€\i7v B Y : KaK 

ayye\e7v vulg. : /ca/c' ayyeWfiv S A corr. : KaKayyfWav L A Q, 
cf- § 323, xix 59) 209 [315] AHMOS0ENOT2 [xviii 

TTciVTcs a-noKinr^MV, TTOvrjpbv ovra Ka\ TrokiTr\v koX TptTayoi- 

VL(TTr\V. 

Aeye rots fiapTvpias. 

MAPTTPIAI. 

268 'Ey fXeV TOLVVV Tols TTpOS Tr]V TToKtV TOLOVTOS' €V 6e TOLS 5 
IhLOLS (l fxri TTavTes 1<T^' OTL KOLVOS Kal (pLkdvdpCtiTTOS Kal tols 

[316] 5eoju.e'yots eiTapKoiv, (tlcottoj /cat ovbev h.v €lttolijll ovbc irapa- 
(j-yoLpiifv TTepl TovTdiv ovbepLLav ixapTvpCav, ovt et TLvas (k 
T(av 7To\€ij.L(av ekva-dixriv, ovt et rto-ty dvyaTtpas (Tvvi^iboiKa, 

269 ovT^ T(av TOLovToov ovbiv. Kal yap ovtco tto)? VTT^Lkrj^^a. lo 
eyo) vojjLL^ou tov fxkv eu TTaOovTa btiv p.€pvTJcrdaL TTavTa tov 
\p6vov, Tov 8e TTOLr]aavT evOvs eiTLkekrjrrOaL, et 8et tov jxev 
XprjCTTOV, Tov 8e /ix?) p.LKpo\\rv\ov TTOLelv f.pyov dvOpcaiTOV. t6 
8e Tas ibCas evepyecrias VTTop.Lp.vr}(TKeLV kol ktyeLV y.LKpov 
beXv op.oL6v k(TTL r<j) oveLbi^eLV. ov bi] TTOtT/o-co rotoiJroy 15 
ovbiv, ovbe TTpoa^OricTop.aL, aAA.' ottcos tto^' v-!Teikri\x\j.aL ■nepl 
TOVToyv, dpKei \xol. 

270 BovAo/jtat 8e tQ)V IbLOiV aTraAAayets ert \xLKpd Trpos v\jJds 
dTT(LV Trept Ta>v kolvuiv. et \xev ydp e\€LS, AtVxtVr/, T(av 

VTTO TOVTOV TOV -^kLOV etTTeti' dvOp^aTTOJV OCTTLS dd(p0S TTJS 20 

^JtAtTTTroi) TTpdTepov Kal vvv Trjs Wke^dvbpov bvvacrTeCas 
yiyovev, ?) tG)v 'EAA7/rcoy i\ tG)V jBap^dpoiV, ecrrco, (rvyyjMpS) 
Ti]v e\xr\v etre tv)q]v etre bvcTTv\Lav 6vo\xd(eLV /3ovAet rrdv- 

271 rcoy OLTLav yeyevrjcrdaL. et 8e /<at rwz^ ^xrjbeTTcaTTOT ibdvTOiV 
e//e /ji?j8e (f)0}vr]v dKr]Ko6TO)v efxov iroAAot TToAAa /cat Seti^a 25 
TTeTT^vOaa-L, ]xi] \x6vov KaT dvbpa, dkkd Kal 7ro'Aets oAat Kal 
eOvr], 7T6cr<a 8t/<atc)repoy Kat dki]dia-Tepov Trjv aTTdvToov, o)? 
coLKev, dvdp(j)TTo)v Tvyr]v K0Lvr]v Kal (fiopdv TLva TTpay]xdTO)v 

272 xaAeTT^i' /cat ov\ olav ebeL tovto)V aiTLav TjyelcTdaL. av 

I Koi ante ttoA.ittjj' om. A vulg. : add. S' L F' Q koI irpoSoTvv 

post iro\irT\v add. vulg. : om. S L A Q 11 Thv post irdvTa S L A 

F B Q : ante TravTa vulg. 12 rbc 5' €u Trodijffoz^Ta A 20 tovtov 

S L : TovTovl cett. 24 aiVio»' om. S' solus, cf. xix 178, xxv 57 xviii] nEPI TOT STE^ANOT [316] 

Toivvv tovt' acfxls e/xe tov Trapa TovToial tt€t:oX.lt€v^4vov 
alTia, Kal TavT' etScb? ort, KOt el /xTy t6 okov, /u,epos y' eTrt- 
/3aXAet rTj? iSkao-cpri^Las aTracrt, «at \xaXL(TTa (toL ei /xey [SI?] 
yap eyo) Kar' k^iavTov avTOKpaTcop Trepl rwy Trpayjuarcoi' 
5 €^ovX.(v6fxriv, ^v av rois aAAots p-qTopaLV Vfuv eju' alTLaaOaL' 
ct 8e TrapiJTe ix€V kv Tals eKKA7]o-tats aTrao-atj, det 8' ei; 273 
Koti^fa) ro (TV\x(l)ipov 7] ttoKls -npovTLdf.L (TKOTTeLV, TTOKrL 8e raur 
eSoKet roV apLcrT elvaL, Kal p.akL(TTa (tol {pv yap cttI evvoCq 
y ejuot TTape\(op(Ls ikiTLboiv Kal ^r]kov kol tlix&v, ol iTavTa 

10 TTpo(Trjv rot? t6t€ TrpaTToix^voLS vtt' kp.ov, akka Trjs aki]deLas 
rjTT^ofxevos brjkov^TL Kal rw ixrfbev ^X^'^ eiTreiy fiikTLov), ttws 
ovK dStKets Kat Setz^a Troteis tovtols vvv iyKak&v &v t6t 
ovK etxes keyeLV jSekTLco; Trapa fxev tolvvv rots aAAots eycoy 274 
op<3 7rao"ii' 6,v6p(aTTOLS bLcopL^Tfxeva Kal TeTayfxiva ttcos tcl 

15 TOLavTa. abLK€L tls kK(av' opyijv Kal TLixcopCav KaTa tovtov. 
e^rnxapTe tls aKcav avyyvcajxrjv avrl T7]s TLjxcopLas tovtco, 
ovT abLK&v TLs ovT k^ajxapTavoiV ets to, Trdo-t boKovvTa 
a-vp.(f)ipeLV eavTov bovs ov KaT(t)pd(oaev fxeO^ aTTavTOiV' ovk 
oveLbi^eLV ovbe koLbopelaOaL rw tolovt(^ biKaLov, akka avva- 

20 yOeadaL. (jiavrjaeTaL TavTa iTavd^ ovTois ov p.6vov ev rots 275 
v6p.0LS, akka Kal rj (f)vaLS avTrj tols aypd(f)OLs vojxi\xoLs Kal 
TOLS dvOpoiTrivoLS rjOeaLV bLcopLKev. Ala)(^ivr]s tolvvv Toaov- 
Tov v7Tepl3e(3kr]Kev aiTavTas dv6p(OTTovs (oixoTr^TL Kal avKO- 
(f)avTiq, ooaTe Kal S>v avTos ws dTV)(r]ixdTO)V eixeixvr]TO, Kal 

25 TavT eixov KaTr^yopel. 

Kat Trpos rots dAAot?, coaTrep avTos cnTkas Kal jxeT evvoias 276 
•Trdyras etprjKo)? tovs kdyovs, (pvkaTTeLv efxe Kal Tr^pelv eKe- 

4 iiv post avTOKpaTwp add. L marg. vulg. : om. S L* A 6 ael 

8' fu Koivcf S L : dei iv Koivif Se cett. 15 opyijv Kol riixwpiav 

SLA: opyri koI Tifiaipia vulg. 16 ffvyyviifirjv SA: ffvy- 

yvw/j.r) L vulg. 17 f^afiapTwv A 20 Toivvv post 

(pavriffeTat add. vulg. : om. S L TrdvTa om. O' : ante ToCra 

ponit Vind. i : KaTaffTavd' Weil eV add. L vulg. : om. S A 

21 voij.iij.ois S A vulg. : vofiois LO corr. 22 fjdeffi om. S solus: 

«0e(7» Reiske [3i8] AHMOV0RNOT2 [xviii 

[318] \evev, oTTcos fxrj irapaKpov(To\xaL ixr]b' k^aTraT-qrrai, hetvov Kal 
yoi-jTa Kal o-o^torr/y Kal to. TOLavT ovoixd^cov, ws iav irpoTepos 
rts etTT?/ Ta iTpoa6v&' kavTia Ttepl akXov, Kal brj ravO' ovrcos 
iypvTa, Ka\ ovKcri tovs aKOVovTas (rKixj/ojxivovs tis ttot avTos 
kaTiv 6 TavTa Xiycav. iyu) 8' ot8' ori ytyv(i>(TK€T€ tovtov 5 
aTravT€s, Kal iroKv rovro) iJ.ak\ov rj (fxol vopLt^eTe TavTa 

277 ■npo(T{tvat. KO.K^tv' eS ot8' ort ti]V ifxijv betvoTrjTa — lo-roj 
ydp. KatTOL iyioy' opca ttjs Toiv keyovToov Surdjuccos tovs 
aKovovTas to TrAetcrroi' Kvpiovs' cos yap av v/xets aTrohe^iTo-di 
Kal Ttpbs kKa(TT0v ex'?^' ^vvotas, bvrcos o Aeycoy eSo^e (^pov^lv. 10 
et 8 ovi; ecrrt Ka\ Trap' e/iot rts e/jt7retpta rotaT/rij, TavTrfv 
jxcv evp-q(reTe tt(ivt€s (V Tots Kotvots k^€Ta^op.ivr\v vTrep vp.Siv 
aet Kat ovbapLov Kad' vp.5)V ovb' IbCq, Tr]v 8e tovtov TovvavTtov 
ov p.6vov t5) Xiy^tv VTrep t5>v k)(6pG>v, akka /cat et rt? iKvTn](ri 

Tt TovTov ■)] TTpoa-iKpovcre ttov, KaTa tovt(i)v. ov yap avTfj 15 

278 8tKat'co?, ovb' ec^' a o-i>//(^e'pet Trj iro'Aet, yjpr]Tat. ovt€ yap 
Tr]v opyrjv ovt^ ti]v t\6pav ovt aAK' ovbev t5)V TotovTojv tov 
KaXov KayaObv TTo\tTi]v 8et tovs vtt^p tmv KOtvSiV €i(T€\r]\v- 
O^ras btKa(TTas d^tovv avTG) /3e/3ato{!y, ovb' VTTep tovt(X)V ets 
iijuas etcrtivat, dWct ixaktcrTa ]x\v ixr] e)(etz' raCr' iv Trj (f)vaei, 20 
et b ap dvdyKY], Trpacos Kat /uerptcos btaKei]xev eyetv. iv 
Ti(Ttv ovv (T(pobp6v (TvaL tov TToktTev6]xevov Ka\ tov pi]Topa 
bei; iv dts tG)V oAcoy rt Kti^Sui^everat r?/ 7ro'Aet, Kat ei^ ot? 
Trpos Tovs ivavTiovs eo-rt rw bi][xut, iv tovtols' TavTa yap 

279 yevvaiov Ka\ dyaOov TToX.iTov. fxrjbevbs 8' d8tK7//xaroj TrciTrore 25 
[319] b)]]xoaiov, TTpoa-di](To) 8e fxrjb' tbiov, biKi]v d^tcixravTa \aj3etv 

Trap' ifxov fxi]d' virep r^s 7ro'Aecos fxi]6' viTep avTov, (TTe(f)dvov 
Ka\ iiTaivov KaTr^yopiav iJKetv avve(TKeva(Tfxivov Ka\ Toaov- 
Tova\ kdyovs dvrjkcoKivat Ibias e^dpas Ka\ cfiddvov Ka\ fxtKpo- 

I irapaKpovcrofjLat S : ■Kapaicpovcrw/xai L vulg. 9 fxfpos post 

TrAertrToi' add. vulg. : om. S L' ovTas post Kvpiovs add. vulg. : orn. 

S L 13 ovS' secl. Blass coll. Ep. ii 9 14 t^ Aey*"' sccl. 

Weil 21 StoKeiVe"' S L A F' : Sio/cei/teyo»/ vulg. 24 ri post 

eVTi add. vulg. : om. S L A xviiil nEPI TOT STE^ANOT [319] 

\j/v\Las ecrrt crj/juetoi^, ovbevos Xpi](rTov. to 8e bi) Koi tovs 
Trpo? ejui' avTov aySiva<i idaavTa iwv em Tovbi' iJKea', Kal 
iraa-av exet KaKiav. Kai ixol SoKets €k TovTcav, Ai<Txun], 280 
A.oycoi' eTTibet^Lv TLva Kal (pMvaaKLas jBovXoiJLevos TTOLi](raadaL 
5 TovTov TrpoeAeV^at tov dyStva, ovk dbLKi]iJ.aTos ovbevbs Aa/3ety 

TL]X(i)pLaV. (.(TTL 8' OVX O Ao'yOS TOV prJTOpOS, Kl(T\LVri, TLfXLOV, 

ovb' 6 Tovos TTJs (})(jovfjs, dXXa to TavTCi TTpoaLpeladat rots 
-jToAAots *cai To Tovs avTovs ixLcreTv Kal c^tAetv ovaTrep dv rj 
TTaTpLS. 6 ydp ovT(os €\(j)V Ti]v \j/vxi]v, ovTOS eTr' evvoicL 281 

10 Traj^r' epet* 6 8' d0' S>v ?; ttoXls TTpoopaTai TLva Kivbvvov 
lauTTj, ro?;roi;? depaTrevoiV ovk eTrt Tfjs avTijs oppLeL rois 
TroAAots, oijKOVv ovbe tt]S da^aXeias ti]v avTi]v e^et TTpoa- 
boKiav. dXX\ opas; kyo>' TavTa yap avp.(f)€pov6' elXoixr^v 
TOVTOtai, KoX ovb\v i^aipeTov ovb' tbtov TTeTToirjpaL. dp' ovv 282 

15 ovbe av; Kal tt&s; os eiifJe'cos ixeTa ti]v p.dx)]v 7rpeo"/3eur?)s 
kiTopevov TTpbs ^iXLTTTTov, os rjv tG>v kv kK^ivoLS TOLS xporot? 
avix(f)opS>v atrto? Trj TTaTpibt, Kal TavT dpvovfxevos TTavTa 
Tov epiTTpoade \p6vov TavTrjv ti]V \peiav, w? Trcirre? to^ao-ty. 
KaiTOL rt? 6 Tr]v ttoXlv (^airaToov; ovx b ]xi] Xiyo^v d (f)pov€L; 

20 rco 8' 6 Krjpv^ KaTapaTai bLKai(t)s; ov rw tolovtco; Ti be 
fxelCov exot rt? dv dTTCtv dbiKi]ixa Kar dvbpbs pi]Topos 1] d 
1X1] TavTa (f^povel kol Ae'yet; av Toivvv ovtos evpi6r]s. etro ^o^ ^ 
av (f>64yy€L Kal j3XeTT€LV et? Ta tovtoov TTp6au)7Ta roA/xa?; 
TT^Tep ovx vyd yLyv(oaK€LV avTovs oaTLS et; ?/ ToaovTov 

25 vTTVOV Kal X-q6i]V diTavTas exeiz^ coaT ov ix€ixvr]a6aL tovs 
Xoyovs oijs €br]]xr\y6p€Ls €v tS> 7roAe')u,a), KaTapdp-evos Kal 
bio]xvvixevos ]xr]bev etvaL aol Kal ctJtAtTrirco Trpdyfxa, dAA' e/xe 
Ti]v ahiav aot TavTrjv eiTayeLV rjy? t8ta? eveK ex^pas, ovk 
ovaav dXr]6rj. ws 8' diTrjyyeXdr] Tdxi-O'^^ f] fxdxv» ovbev 284 

2 Ka\ ante iraffav om. L vulg. : add. A 2-3 koI . . . KaKiav oin. S 
4 Twv ante \6ywv add. A vulg. : om. SLFQ koI om. A vulg. 

6 Ti/xiov SL : ti/jLWS vulg. 16 ev om. SO 22 Taura] ToOe' 

& L : Tavra & A outos] toioCtos V'ulg. 23 Toiruv S Y : Toi»Ta>»'J 

L A vulg. 26 iro\e/j.(f> S' L* A ; 5^^ '^'"'&- [32o] AHMO20ENOT2 [xviii 

TovToiV (PpovTLrra^ (vdeois cL/xoAoyfi^ Koi TTpofreiTOiov (fnXiav 
Kal ^evCav (Tvai croi TTpos avTuv, Tfi ixt(rdapvia TavTa ixfTaTiOe- 
ixevo^ Ta ovopiaTa' (k TTOta^i yap t(Ti]s 7; biKaias 77po0a(T6ajs 
Ata-^u'?} Tw TkavKodeos tt/s TvixTravi.(TTpCas ^evos t] (f)iKos rj 
yv(ji>pip.os i]V *i>ikn:T:os; eyw p-\v ov\ opd, dAA' €fxi.(Td(iidr]s 5 
tTTt tQ> to. TovTcovl (TvpL(f)epovTa bia^pddpeLV. dAA' o/ia)?, 
ovTU) (pav€pu>s avTos €l\rj[x[x4vos TrpoboTrjs Kal KaTO. (ravTov 
IxrjwTrjs (TTi Tots (rvfx(3acrLV yeyovds, e/xot Aot8opet Kal 
6v€t.bi(eLS TavTa, S>v TravTas ixakkov airiovs evprjcrets. 

285 rioAAd KOL KaXa Kal ixeydX' fj TTokts, Ato-)(ti>rj, Kat 10 
TTpoeikeTo Kal KaT(op6o)(rev 81' eixov, wv ovk riixvriix6vr\(Tev. 
(rqixetov be' )(jetpoTovG>v yap 6 brjixos tov epovvT eiTt Tots 
TeTekevrriKOcrtv Trap' avTO. tcl (rvixjidvTa, ov (re e\etpoT6vri(Te 
irpo^XriOevTa, KaiiTep ev(pu>vov ovTa, ovbe ArjpLabriv, dpTt 
TTeTTOtriKOTa TJjy elpTiivr]v, ov8' 'Hyrip.ova, ovb^ dkXov vixQv 15 
ovbeva, dAA' e/xe. Kal TTapekQovTos crov kcCl YlvdoKkeovs 

[321] u)ixQ>s Kai dvatbois, o) Zev Koi deoi, koI KarqyopovvTo^v e/xou 
TavO' a Kal crv vvvi, Kal kotbopovfxevo)V, eT dp.eLVOv exetpo- 

286 Tovri^rev epA. to 8' ahtov ovk dyvoets p.ev, 6p.(DS be (Ppd(To) 
(TOL Kdyd). dp.^piOTep' fjbecrav avToi, T-qv t ep.i]v evvotav Koi ao 
•npoOvixiav p.e6' ^s rd TTpdyyxiT eTTparrov, Kal Tr]v vp.eTepav 
dbLKiav a ydp ev6evovvTO)V t&v TTpayixdTO)v iipvelcrde btop.vv- 
ixevot, TavT' ev ols eTTTat(rev 7) TTokts o)p.okoyr]fraTe. tovs 
ovv 6771 Toty Kotyot? drvxni^o-ci.v 5>v e(pp6vovv ka^6vTas 
dbetav e\6povs p.ev TToXat, (pavepovs be t66' Tiyqcravd^ avTots 25 

287 yeyevr](T6at' etTa koX irpocrriKeLV [vTTokaixlSdvovTes] tov epovvr 
eiTl Tols TeTekevrqKdcrt Kal rqv eKeivcov dpeTr]V K0(rixr](T0VTa 
IxiiO" 6ixo)p6(pLov ixi]6' 6ix6(rTTOvbov yeyevrjixevov elvaL Tots 
TTpos eKeivovs TTapaTa^aixevoLs, p.r]b^ eKel piev Ko^ixd^ftv KOt 
TTaLo^viC^tv em Tals to)v 'Ekkrjviov (rvp.^popals ixeTa Toiv 30 

9 t) ifif post eiip-fiireis add. vulg. : om. S L' 13 o-e vulg. : <r' S 

18 TauTo B^ : TttDTa S L vulg. 19 e/xe vulg. : fif S L 20 aiirol 

S L vulg. : ovToi A 26 viroAanfidi^oyTfs S L F Q : secl. Blass : 

vTTf ^a^ov Y : v-KtKafx^avov vulg. 30 TTai<evi^tiv S L A F Y : iratavi- 

^(E»>/ vulg., cf. xix 128 xvm] nEPI TOT 2TE(|>AN0T [321] 

avToyjeip(jC)V tov (f)6vov, bevpo 8' kXdovra TL\xa(Tdai, fxrjhe Trj 
(poivr] haKpveiv vTTOKptvofxevov ti]v (KeLV<i)v Tvyjiv, aXXa 
Tr} "^x^ crvvaXyeHv. tovto 8' kcopcav Trap' kavTols Kal Trap' 
ijxoL, TTapa 8' vjxlv ov. 8ta TavT eju' ix^LpoTOvrja-av Kal ovx 288 

5 VpMi, Kal OVX O P-iV bfjp.OS o{/Va>9, ol 8e T&V T€TiX(VTy]K0T(OV 

TTaT€p€9 Kal abe\(f}ol ol vtto tov brjfxov toB' alpedevTes €ttl 
TCLS Ta(pas akXios ttoos, aXka beov TTOLe^LV avTovs t6 Trepi- 
beLTTVOv w? Trap' oiKeiorara) roiv rereAeiirvjKoVcoi', waTTep raAA. 
cico^e yLyv€(r6aL, tovt fTTOLr](rav irap' kp.0L. eixoVcos* yeVet 

10 ixiv yap €Ka(rTO? eKcicrrw p.aAAoy oiKeio? -qv ifxov, kolvt] 
be TTa^TLv ovbeU eyyvTepo)' w yap eKeiVoDS aojOrjvaL Kal 
KaTopdSxraL p.d\LaTa bLe(f)epev, ovtos Kal TraOovTOiv a ixi]itot [322] 
b)(f)ekov Trjs VTTep aTrdvTo^v Avtttjs TrAeto-rov /xeretx^ey. 

Ae'ye 6' avTU) tovtI to eTTLypaixfxa, o br]p.o(rL<^ TTpoeikeO^ rj 289 

15 TToAts avTols eTTLypd-^aL, tV elbj]S, Pd(TX<-vr\, Ka\ ev avrla 
TovTO) a-avTov dyvdjxova kol (rvK0(f)dvTr]v ovTa koX ixLapov. 
Aeye. 

EnirPAMMA. 

Ot8e TTdTpas eveKa (r(f)eTepas eis bfjpLV edevTo 
20 oTrAa, Kat dvTLiTdkov v(3pLv direcTKebacrav' 

f fxapvdixevoL 8' dpeTrjs Kal 8et/iaro? fovK e(rdo)(rav 

•v/avxos'» dAA' 'At^Tji; kolvov eOevTO (Spafifj, 
ovveKev 'Kkki]VO)v, ws /xt) (vyov av^eVt devres 

bovkoavvris (rTvyepdv d]X(f)LS exco(7ti' vfSpLV. 
25 yata 8e Trarpt? exet ko^Attois rwf TrAeto-ra Kaix6vT0)v 

o-w/jiar', eTret Ovtito^ls eK Alos r/8e Kpia-LS' 
fxribev d/iapretv ecrt Oeoiv Kal TrdvTa KaTopdovv 

ev ^LOTr]- ixolpav 8' ov tl (^vyelv eiiopev. 
Ppafiyji' codd. [322] AHMO20EXOT2 [xviix 

290 WKoveis, Al(T\ivr], [koX kv avrSt tovtu> ' iirjbiv a//apreu' 
eoTi de&v Kal 7Tdi>Ta KaTopOovv' ; ov tu> (rvixjiovXi^ tijv tov 
KaTopOovv Tovs dy(X)VLCofxh'ov^ uvidi]K€V dvvaij.u', dAAa 7-01? 
^eotf. TL ovv, oj KaTapaT, iixol Trept tovtojv Xoibopel, Kal 
Aeyets a (rol Kal tols o-ots ot ^eot Tp(\f/eiav ei9 Kecf^akrjv; 5 

291 rioAAa Toivvv, S) dvhpes 'AdrjvaloL, Kal dWa KaTTjyopr]- 
KOTOS avTov KaX KaTe\j/€Vcrii4vov, \xd\L(TT idavixacra TrdvToov 
oTe TUiV (Tvix^ejirjKOTCtiv TOTe Trj 7ro'Aet ixvr](rdels oix ^? av 

[323] evvovs KOL bLKaLos TToXLTrjs ea-)(^e Tr]v yvdiixrjv ovh' ehdKpfvaev, 

ovh' eiradev tolovtov ovhev Trj '^vxfj, dAA' eTrdpas ti]v (f)Oi}vr]v 10 
KOt yeyy]6u>s Kal kapvyyi^oiv u)€to ixev eixov KaTrjyopelv 
hrjXovoTL, helyixa 8' e^e(pepev Kad' eavTov otl rots yeyevrj- 

292 ixevoL^ dvLapols ovhev oixolojs ^a-yje Tols dWoL^. KaLTOL tov 
tG)V voixoiv Kal Trjs TToXLTeLas (^dcTKovTa (ppovTL^^LV, &(nrep 
ovTOS vvvL, Kal el ixrjhev dAAo, tovto y e-^^eLV hel, TavTa 15 
AuTretcr^at «at TavTa yaipeLV rots TroAAot?, Ka\ ixr] r?) Trpo- 
aLpecreL tS>v kolvwv ev rw t&v evavTLOiv ixepeL TeTdyOaL' o arv 
vvvX TreTTotTjKCriS et (f)avep6s, e/ize TtdvTOiv alTLOv koX hC eix et? 
TTpdyixaTa (f)da-KO)V eixireaeXv ti]v ttoXlv, ovk diio rT/s e/x?/s 
TioXLTeias ovhe Trpoatpeo-ew? dp^aixevoiv vixwv toIs "EAATjcrt 20 

293 jBorideu', eirel e/xoty' et tovto hoOeii] -nap' vp.S)V, hC epC vixds 
i)vavTL0)a-9aL Tfj Kard Toiv 'l£iKh.r]VO)v dpxf] irpaTToixevi], ixeiCo)V 
dv hoOeir] hoipeLa avpiTTaa-(av &v roty dAAoty 8e8(o/care. dAA' 
ovt' dv eyo) ravTa (prja-aLixL {dhLKoii]v ydp av v[xdi), ovt' av 
vixel^i ev ot8' ort o-uy)(a)p7/o-atre* ovtos t et hiKaC eiToieL, 25 
ovK dv etveKa tijs TTpos e/x' eyfipas rd ixeyL^rra t5>v vixeTepoiv 
KaX6)v e/3Aa7rre Kat Ste/SaAAey. 

294 'AAAd rt TavT eTrtrtpto), TroAAoi o-xerAiwrep' dAAa KaTi]- 

I Kai iv axnlf rovrij! secl. Reiske ut illatiim e § 289 ws rb ante 

fxriBfv add. L vulg. : om. S A 2 0€oi) A Y 2-3 ov tw . . . Karopdovv 
om. S* 7 %v ante ixaKiffra add. L vulg. : om. S A 8 Sre S A : 

'6ri L^ (corr. ead.) vulg. fxv7]ff6e\s S L A F B : avaiJ.v7}ffOeh vulg. 

10 roiovrov ante ovZev S L A : post ovVev F vulg. 15 rh ante 

ravra add. L vulg. : om. S A 21 roffavra ante 5i' 4ix( add. vulg.: 

om. S L» A Y 25 Tu Siicaia A xviiij nEPl TOT ^^TEOjANOY [323] 

yop^lKOTos avTov Kal KaT€\^iva\j.ivov; os yap k\xov <f)t\nT- 
TTLO^y.ov, cb yrj Kal d(oi, KaTrjyopel, tL ovtos ovk av etTTOt; 
KatTOL VI] Tov 'HpaKXea Kal TrdvTas Oeovs, et y kir' dXrj6^(.as 
hioL aKOTTela-Oai, t6 KaTa^l/evOeadai Kal bt ^\6pav tl Xiyecv 
5 dveXovTas ex p.i(rov, TLves ojs dkrjd&s (tcrlv ols dv (Ikotojs 
Kal bLKaCcos Ti-jv tS>v y€yevi]iJ.(Vcov atrtW eTrt ti]v KecpaXijv 
dva^elev diTavTes, tovs 6//otoi;s TovT(a Trap" kKaa-Ti] tmv [324] 
iToXecov evpoLT dv, ov tovs kp.0L' o'l, ot i]v dadevi] to. 295 
'PlXlttttov TTpdyp.aTa Kal Kop.Lhff \j.LKpd, TtokkdKLS TTpoXeyovTCtiV 

10 r]pi6iv Kal TTapaKaXovvTcov Kal hLhaaKovToiv to. ^ekTLo-Ta, rrjs 
IbLas eveK aLaxpoKephCas Ta kolvi] a-vjx^pepovTa TTpotevTO, 
Tovs VTTdpyovTas eKaaTOL TTokLTas e^aTTaTcavTes Kal hLa(\>6eL- 
povTes, ecDS hovkovs eTTOLrjaav, ©erraAovs Ado^os, KLveas, 
&paavhaos' 'ApKabas KepKLbds, 'lepwvvpLos, F,VKaiJ.7TLbas' 

15 ApyeLovs MvpTLs, Tekebafxos, Mvaaeas' 'HAetous Ei^^t^eo?, 
Kke6TLp.os, 'ApLO-TaLXP-os' Meaa-rjVLOVs ol ^pLkLdhov tov 6eols 
eydpov TTalhes Ne'coi' Kat &pa(rvkox^os' ^lkvmvlovs 'Apt- 
(TTpaTos, 'ETTL^dprjs' KopLvdiovs AeLvapyos, ArjixdpeTos' 
Meyapeas YlTOLohcopos, "EkL^os, YlepLkkos' &i]l3aLovs Tt]u.o- 

20 Aaos, ©eoyetrcoi', 'Ayejuotras* EvjSoeas "iTnrapxos, KAet- 
Tapxps, ^coa-LO-TpaTos. eTTLkeLxj/eL jue keyov6' r] i]]xepa to. tu>v 296 
TTpoboT&v dv6]xaTa. ovtol TrdvTes elaiv, dvbpes 'A6r]vaL0L, tQv 
avT&v iSovkevjJidTcov ev rats avrwv TTaTpicrLV wviTep ovtol TTap 
vp.LV, dv6p(oTT0L ]XLapo\ KaX KdkaKes Kal dkdcTTopes, i]Kp(jt)Tr]pLa- 

25 afxevoL Tas avT(av eKaaTOL TraTpibas, ti]v ekevdepiav TrpoiTe- 
TTOOKOTes TTpdTepov jxev <t>tAt7r7ra), vvv 8' ^Ake^dvhpio, Tij yaaTpl 
fxerpovvTes Kal rots at(r)(t<Trot? tt]v evbaL]xoviav, ti]v 8' eAev^e- 
piav KoX To fxrjbev^ ^X^'^ 8eo-7ro'rTjy avrwv, a tols TrpoTepoLs 
'Ekkrja-LV dpoL T&v dya6(av rjaav Kal Kavdves, dvaTeTpocpoTes. 

3 Tovs post TravTas add. vulg. : om. S L A Y 8 evpoiT SAY : 

tvpoi TLs L vulg. 19 UipiWos Y F yp. Phot. : TlepiWos Harpocr,, 

cf. § 48 : ntpiaKos S L : lUpiWaos A : VlfpiKaos vulg. TifiSKaos 

vulg. : TifxoKas S L Polyb., cf. § 48 29 avaTeTpo^poTfs vulg. : 

waTfTpa^poTfs S : utrumque L 

DEMOSTH., VOL. I. 20 [324] AHMO20ENOT2 [xviii 

297 Tavrrji toCvvv Trj^ ovtojs al(T)(^pa9 Kal TrepcftorjTov crva-Ta.- 
[325] creo)? Kal KttKias, {mXXov b\ 2) avhpes 'Adrjvaloi, icpo- 

borriai, ei 8et fxr] krjpetv, r?}? tmv 'EAA7;rojy (\evdepias 
1) re TToAt? Trapa Trarn.v av6p(i>-nois avaiTLos yiyov ck tS)v 
(p.QiV TToAtreii/xarcoy Kat eya> ■nap vjuv. etra /x' kptaTas avTL 5 
TToias apiTfji d^tw rt/xao-^at; eyco Se' crot Aeyco, ort Toiv 
7ro\LT€vopiev(av Trapa rots "EAA7j(rt hLa^6apivT(j)v airdvTdiv, 
ap^apiivcov cltto croS, [TrpoVepoi' /jtev vtto 4>tAt777rou, vvv 8' vtt' 

298 'AAe£df8pou,] e/x' oiJre KaLpos ovt€ (f)L\av6p(i)7rLa \6yo)v ovt 
iirayyeXL&v pieyedos ovt eAms ovTe 0o'/3os ovr' dAA' ovhkv 10 
iTtrjpev ovbe Trpor^ydyeTO (av eKpLva bLKaioiV K.a\ (rvfj.(f)ep6vT0}v 
Trj TTaTpibL ovbev TtpobovvaL, ovb\ orra a^vp.jiejiovKevKa TTooTTOTe 

TOVTOLCTL, 6p.oio)S Vp.LV 6ja-TT€p OLV TpVTaVr} ptTTOiV 6771 TO X.i]pp.a 

(rvp.jiel3ov\€VKa, akX.^ a-JT^ dpdf]s Kal bLKaias Kal abLa(f)66pov 
Tj]s \l/v)(f]s' Kal ixeyiaTOiv bi] TTpayp.(XTO}v tG>v KaT ep.avTov 15 

av6p(jO-ITCOV TTpOCTTaS TT(XV6' VytWS Kttt 8tKata)S TT€TT0XiT€V]XaL. 

299 6td TavT a^LU) TL]xaa-6aL. tov Oe TfLXLo-jxbv tovtov, ov (tv 
]xov 8te'(rypes, Kat Tr]v Ta(ppeiav a^ca ]xkv ^(^dpLTOS Kal eiraivov 
Kpivo), 77 (Ss ydp oij; 770'ppco ]xivTOL ttov TOiv ep.avT(^ iTeiTokL- 
Tevp,€vo)v Ti6ep.aL. ov Xi6oLS eret)(tcra ti]v 7t6\lv ovbk 20 
7T\iv6oLS eyo), ov8' e77t tovtols p.eyL(TTov toov ip.avTov (f)povQ)' 
dAA' edi' tov i]xbv TeL\La-p.ov jiov\r] bLKaioos crKOTTelv, evpr]creLS 
o77Aa Kat 77o'Aets Kat ro'770vs Kat \Lp.ivas Ka\ yaCs Kat [t^oAAov?] 

300 t77770i;S Kttt TOVS VTT€p TOVTOiV ap.vvop.€vovs' TavTa TTpovfta- 
\6]xi]v iyoo TTpb Trjs ^Attlkijs, ocrov rjv av^pooTTivu) KoyLap.^ 25 
bvvaT^v, Kal TovTOLs iT€i\Laa ti]v yji^pav, ovyX tov kvk\ov 

[326] Tov rietpatws ovbe tov dfrreo)?. ovbe y r]TTr]6r]v iyoo rots 
\oyL(Tp.OLS <^tAt'77770i;, TToWov ye Kat 8et, oii8e rats irapa- 

6 Se S L : 5/; vulg. 8-9 Trporepov . . . 'AKf^avSpov secl. Dobree 

10 ovre xt^piJ post <p60os adci. L vulg. : om. S' 13 wairep h.v 

rpvTdvr] Index Feliciani : wcnrfp hv rpvTavrji S' F' Y : wffirep iv rpvTavp 
A: wffTTfp h.v el ev rpvravri S corr. L vulg. : wffirepavtl rpvTavT) Dindorf: 
secl. Dobree coll. v 12 16 avBpwTrwv secl. Blass 23 noKkovs 

secL Reiske 24 a.fj.vvo^.Uvovs SLA vulg. : afxvvovfjLivous FB: 

a.ywvi^oixivovs O 26 fj,6vov post kvkKov add. vulg. : om. S L' A xviii] nEPI TOT 2TE*AN0T [326] 

cTKeuaty, dAA' ol rSiv (TvyiixayoiiV (TTparriyol koI at Swafxet? Tr\ 
Tvxi]' Tives al TovT(ov aTTobei^ei^; ivapyels Kal (f^avepai. 
o-KOTreire 8e. 

Ti XPV^ "^^^ evvovv TroXiTrjv Troteiv, tl tov p.eTa Trd^rrjs 301 
5 TTpovoCas Kal TTpo6vp.ias Kal btKaLOcrvvr]s virep Trjs TraTpibos 
TToXiTevopi.evov; ovk ck piev 6a\aTTi]s ti]v Ei;/3otaz/ Trpojia- 
\ea6at TTpo Trfs 'Attlkijs, (k 8e ti]s p.e(ToyeLas ti]v BoLooTLav, 
€K 8e Twv TTpbs YI€\ott6vvi](tov tottcov tovs 6p.6povs TavTi]; 
ov Tr]v aLTOTTop.TTLav, 6tt(x)S TTapa TTa(rav (^ikCav dxpt tov 

10 rTetpaia)? Kop.L(Tdi](reTaL, TTpdibicr^aL; kou, Ta pikv (rSxraL tQv 302 
VTTapx6vT(ov eKTTep.TTovTa l3or]6eias Kal keyovTa Kal ypd(f)0VTa 
TOLavTa, Trjv YlpOKOVvr^aov, Tr]v ^epp6vr](rov, Tr]v Tevebov, 
To. 8' oTTco? OLKela Kal a-vp.p.ax viTdp^eL TTpd^at, to Bv- 
CdvTLOv, Ti]v"Aj3vbov, ti]v EvjBoLav; Kal t&v p.ev tols exdpoTs 

15 VTTapxovaSiV bvvdjxeoov tcls p.eyiaTas d(f)ekeLV, &v 8' eveXetTTe 
Tjj TTokeL, TavTa iTpoadelvaL; Tavra tolvvv aTravTa TTeiTpaKTat 
Tots epto^LS \j/r](f)iap.aaL kol toIs e//ots TTokLTevfxaaLV, a Kal 303 
l3e^ovkevp,ev\ 2» dvbpes 'Adi]vaLOL, edv dvev (j)66vov tls 
l3ovkr]TaL aKOTTetv, dpdCos evpi]aet Kal TTeTTpayp.eva TTdaij 

20 biKaLoavvi], Kal tov eKdarov Katpov ov irapedevT^ ov8' 
ayvorjUevT ovoe TTpoeUevU vtt ep.ov, /cat ocr eis ei^os avbpos 
bvvap.i.v Kttt koytajxov r]Kev, ovbev ekket(f)6ev. et 8' 7) "Sai- 
p.ov6s Ttvos rj rv)(T]? laxvs i] aTpaTrjyoov (f)avk6Ti]s ij tG)V 
TTpobtb6vTcov Tas TT^kets vpG)V KaKia i] irdvTa TavT ekvp.aiveTo [327] 

25 rots okoLS, ecfjs dveTpe\f/ev, Ti Ai]p.oadevr]s dbtKel; et 8' otos 304 
eyo) irap' vplv KaTa tijv epavTov Td^tv, els ev eKdaTij tQv 
'Kkki]vib(i)v TTdkectiv dvi]p eyeveTo, pidkkov 8' et eV avbpa 
jxdvov QeTTakia Ka\ ev dvbp" ^ApKabia TavTa (ppovovvT eax^v 

4 XP^"! Xph A, cf. § 306 13 vTrdp^fi S L AQ : vTrdp^ri F vulg. 

14 TTjp Ev$oiau secl. Reiske : tV '2.r\Kvfj.$piav coni. Weil 15 tVe- 

Aeiire SLAY: eveAiire F vulg. 21 irfOiQfVTa SAY : irpohoQivTa 

vulg. : TrapfQiVTa F : irpaOiVTa Dobree ivhs ante avSphs 

S L Y : post avSphs vulg. 24 a/xa post TavTa add. vulg. : 

om. S L Bekk. Anecd, p. 154 iKvfiaivfTO S L Y Bekk. Anecd. : 

iXvfJii^vaTO vulg. 

20* [327] AHMO20ENOTS ' [xviii 

6/jiot, ovbev€S ovTG tQv e^co Ylv^&v 'EAA?/i;wy ovt€ T(av ftcra) 

305 Toti ■napovai kukoU kKe\pirjVT av, aWa TrdvTei av ovTCi 
iXevdepoL Kal avTovoixoi fxeTO. Trafr?;? dbeias dcrcf^aXC}^ iv 
evbaiixovia Tas kavTwv <x)Kovv TrarptOa?, t&v to(tovto)v Kal 
TOLovTcov dyaOwv vpxv Kal Tot9 aAAoty ^ AOrjvaCoLS ex^^^^^ 5 
yjxpLV hC kfxL tva 8' elbrjO' otl ttoAAw rois Ao'yots eAarToo-i 
XpGijxaL Twv epycov, (vKajBovixevos tov (f)66vov, Ae'ye /xoi 
raDTt K-at arayj^co^t kaj3(i)v tov dpLd[xuv tS)v (3o7]6€LCiv /cara 
TCL efxa \}/i](pL(rfxaTa. 

API0MO2 BOHQEinN. 10 

306 Tavra Kat TOLavTa TrpaTTeLV, Al^r-^^^Lvrj, tov KaKov KdyaOov 
TtoXLTTjV 'ih€L, S)V KaTop6ovfX€V(})v fxev fxeyifTTOLS dvafx(})L(rj3ri- 
rr/rco? VTiifpyev (IvaL Kal t6 StKatcos" Trpocrrfv, w? eTepcos 
he (rvfx(3(xvT(i)V to yovv evhoKLfxelv Treptefrrt /cat to fxrfheva 
fxefx(f)€(r6aL Tifv ttoXlv fxifhe Tifv iTpoaLpecTLV avTrjs, dWa Trfv 15 

307 TV)(ifv KaKL^eLV Trfv ovTO) Tci TipdyfxaTa KpLvacrav ov fxa Ai' 
ovK dTTO(TTdvTa t5)V (TVfL(pep6vT(x)V TTj 7ro'Aei, fxi(r6(a(ravTa 8' 

aVTOV Tols €Vai'TL0L9, TOVi VTTep tG)V €\6pS)V KaLpovs dvTl tG)V 
TlfS TTaTpihoS 6€pa7T€V€lV, Ovh€ TOV fX€V ■TTpdyfXaT d^La TTJS 
TT6k€(OS VTTOCTTdvTa k€y€LV KCU ypdcpeLV Kal fX€V€LV €7tI T0VT0)V 20 

l3a(TKaLV€LV, av he rts t6ta rt kvTnfcrr], tovto fx€fxvrf(T6aL kol 
Trfpetv, ovhi y r]crv\Lav dy€LV dhLKOV kol vttovKov, 6 crv 
^- J Troieis iroAActKt?. ecrrt ydp, €(rTLV r]crv\La hLKaCa /cat crvfxcpe- 
povcra Tif 770'Aet, rjv ol ttoXKoI tQ)v ttoXltG^v vfxeXs aTrAois' 
dy€T€. dAA' ov TavTrfv ovtos ayet Trfv rfavy^iav, ttoXXov ye 25 
/cat 6et, dAA' dTToo-rd? orai' avTU) hd^r] r?/y TroAtretaj (77oAAd/cis 

T ovSeves Cobet : ov5(\s codd. 2 fKexPV'''' S L : eKfXPV'' cett. 

4 Twv vulg. : TovTCDv S L' soli : tovtoov tuv AristicJes ii p. 516 
8-9 Thv apidiuhv . . . >\iricpi(T^aTa om. S L' lo API0MO2 BOHOEIflN 

KATA TA EMA M^H^ISMATA S 12 «Set L Spengel : Se? codd., 

cf. § 301 5 7^ Ka\ Bfol post fx\v add. A vulg. : om. SL*Y eV 

ante fxiylffTois add. vulg. : om. S L A F 19 irpdy/xaTa secl. Weil 

21 irpofKofxevov ante ^affKalvfiv add. L A : om. S vulg. 22 & S L A : 
ai$ vulg. 23 Tis ante i^trvxio- add. Dobree xviii] nEPI TOT 2TE<IjANOT [328] 

6e 8oKet), (f)vXdTT(L tti-ivlk ^crea-de /u.eoTot tov (rvvex^'^ ^^- 
yovT09 1] ■napa tTjs rvxpi^ t'' (Tvixji€^riK(.v ivavTiooixa tj aWo 
TL bv(rKo\ov yiyovev {jioXka hk Ta.vdp(aT:Lva)' eir' eTrt tovtco 
Tw KaipS» priT(i>p €^aL(f)i'ris ck ttjs r](TvyJ.as uxnt^p TTVCvp.^ 
5 i(f)(ivr], kol Tre^pMvaa-KriKOJS Kal a~vv€L\oxojs pr}jxaTa kcll koyovi 
(rvv€Lp(L TOVTovs (ra(f)(as Kal dTTvev(rT€L, ovrja-LV fxev ovbejXLav 
(f)€povTa9 ovb^ dyaOov KTrjaLv ovbevo^, av{X(f)opav 8e rw 
m^oVrt Tutv tto\lt(dv Kal kolvjjv ala-^^vvrjv. KaLTOL TavTrjs 309 
Tijs ixekeTris Kal Trjs e7rt/xeA.eta9, Atcr)(tz^rj, etTrep e/c \f/v)(f]s 

10 bLKaCas eyCyveTO kcll tcl tijs TTaTpibos crvix^epovTa Trpoiipri- 
fxevris, Tovs KapiTovs eSet yevvaCovs Kal Kakoiis Kal TTacrLV 
o)(f)e\Lixovs elvaL, (TVfxixay^Cas TToXeo^v, iTopovs XprnxaTo^v, e/x- 
TTopCov KaTaa-Kevrjv, v6pL0)V crvpL(f)ep6vT0)v OeaeLS, rot? diTo- 
teLydelaLV eydpots evavTL(i)ixaTa. tovto)V ydp aTTavTOJV rjv 310 

15 ev Tols dvo) y^pdvoLS e^eVofrt?, Kal ebooKev 6 TTape\do)v xp6vos 
TToXkds diTobeC^eLS dvbpl Kak& re KdyaOQi, ev ols ovbaixov 
a-v (f)av)]a-eL yeyovcos, ov TTpotTOs, ov bevTepos, ov TpCTOs, ov 
TerapTOs, ov iTeixiTTOs, ov\ e/cros, ovy^ oTToa-Toaovv, ovkovv eirC 
y ot? r] TTaTpls rjv^dveTo. tls ydp a-vixixayj.a crov iTpd^avTos 311 

20 yeyovev Trj iTokeL; tCs 8e ^o-qOeLa r] KTrja-LS evvoCas rj bo^rjs; 

tCs be TTpecrfieCa, tCs bLaKovCa bC fjv 7/ 7ro'Ats evTLfioTepa; tC [329] 
tQv olKeCcov 7] tS>v 'EAArji^tKwz' Kal ^evLKcav, ols eTrea-Trjs, eir- 
riv(ap6o)TaL; TTolaLTpLypeLs; TTola ^ekri; TToloLve^aa-oLKOL; tCs 
eTTto-Kev?/ retxwi'; Trotoi' tTTTrt/coV; TCT(av aTTavTojv a^j xpi]aLixos 

25 [et]; rts rj rots evirdpoLS ?/ rots dirdpoLS TToAtrt/c^ /cat KOLvr] 
l3orjdeLa-ypr]ixdTO)v; ovbeixCa. dkX.\ o) Tav, el ixr^bev tovto)v, 312 
evvoLa ye Ka\ TTpoQvixCa' ttov; iT^Te; oo-tls, o) TTdvTO)v dbLK(o- 
TaTe, ovo 00 aiTavTes, oo-ol tto)7tot e(paey^avT eirt tov 

I tttjj/ik' S L : oTrTjj/iKfa^i A F vulg. (ffecrQe S corr. : fcreffBai S' : 

eare L vulg. 5 a.ve(pa.vr] A Vind. i 6 a.Trvfvffrel S : anvfvffTi 

vulg. 9 AiVxiVtj post ixf\fTf]s A 18 firl 7' ofs S L A : firf\ 

oh Y F yp. : fwfl 7e Kal vulg. 22 oh firfffTTjs om. F 5ia 

a4 post fTn)vwpQoiTai add. vulg. : om, S L' 25 tf om. Alexander : 

secl. Weil : 7€7o>/as A 26 xpv/xdTuv secl. Blass ovdf/uLia S A': 

irapo o^oi; ; ovSffiia L vulg. : ovSffxia irapa, ffov A raarg. [329] AIIMOS0ENOT2: [xviii 

^ilixaro^i, eis' (TojTiipMV eTTfbCdoaav, Kal tu reAcuratoy 'Apt- 
aToviKos Tu (Tvviikey\xivov els ti]v kTH.Ti\xtav, ovhi tot ovtc 
TTaprjKOcs oi/r' iTT^booKas ovbiv, ovk cnropSiV, ttws yo.p; os y 

€K(Kkr]pOVOp.-qK€LS P-eV TU>V <i>LkodVOS TOV KrjCXO-TOV \pr]p.a.TOiiV 

irkelv 1] TreVre TakdvTojv, hLTakavTov 5' etxfs epavov [bujpeav] 5 
irapa tS>v r]y€p.uvojv T(t>v (TV]X]xopLG>v e^' ols ikv]xr]VO) tov 

313 TpLr]papyj.Kov vujxov. ctAA' Lva ]xr] koyov eK koyov keyojv tov 
irapovTos €]xavTov kKKpovcro}, Trapakei^f/u) Tavra. akk otl y 
uv)(l ht evheLav ovk eTrehojKas, (k Tovroiv hrjkov, akka(f)vkaTTojv 
Tu [xy]hev evavTiov yevecrdai Trapa (tov TovTOis ols aTravTa 10 
7roAtre?;et. ev tlctlv ovv (tv veavias kcCl TrrjViKa kap.Trp6s; 
r]ViK av KaTCL tovto>v tl herf, ev TOVTOis kafxirpocpojvoTaTos, 

]XV1]]X0VLK(l)TaT0S, VirOKpLT1]S dpL(TTOS, TpayLKOS QeOKpLVr]S. 

314 Etra TO)v irpoTepov yeyevi]]xevo)v dyad(av dvhpdv ]xe]xvi](raL. 
Kal Kakuts TroLeLS. ov ]xevT0L hiKaLov ecrTLV, dvhpes\\OqvaLUL, 15 
Tr]V irpbs tovs rereAevrTjKoras evvoLav virdpyov(Tav irpoka- 

[330] jBovTa irap v]xG)V irpos eKeivovs e^eTa^eLV Kal Trapajidkkeiv 

315 e]xe Tov vvv ^S)VTa ]xe&' v]xS)V. Tis ydp ovk olhe twv 7rdvT0)v, 
oTi TOLS ]xev ^SxTi Trd(TLV virea-Ti tls t] Trkeio)V ?; ekaTTO)V 
(p96vos, Tovs Te6veo)Tas 8' ovhe tS)v e\6poi)V ovhels ert ju.to-et; 20 
ovTo)S ovv ey6vT0)V tovtoov r?) (pvaei, Trpbs tovs Trpo e]xavTov 
vvv eyo) Kpivo)]xai Ka\ 6eo)pG)]xaL; ]xr]hafx5)S' ovTe ydp hi^aLov 
ovT^ larov, Ai(T)(^ivi], dkkd -pos CTe Kal dkkov et rtz-a /SovAet 

316 TO)v TavTd (TOi 7rpoi]pi]pi.evo)v /cat ^dvTojv. KdKelvo aKoirei. 
ir^Tepov Kdkkiov Kal d]xeiVOv t?] irokei hid ras r&ii' 25 

2 apyvpwv add. post 4iriTifj.iav A : ante eis vulg. : om. S L' 

4 iK(K\ripovoiJ.TiKfts A Schaefer : K€K\ripov6/j.TiKas codd. 5 ir\e7v 
scripsi : ir\fi6v(ov codd. irevTe Ta\dvTCiiv L vulg. : iT(VTfTa\avTiav 

5 : TTevTiTa^avTiDv Reiske Aut quod scripsi legendum esse arbitror, 
aut ir\ii6voiv {ovTttiv) ^ ir(VTiTa\avTu>v, quod coni. Weil Saipeav 
om. A' : secl. Lipsius 11 veavtKhs Cobet \a/xirp6s secl. Cobet 
12 KaTo. TovTuiv Ti S' solus : iiTrilv KaTa tovtuv ti F : /fttTo TovTwv tiveiv 
Ti S corr. L A : (liTe^v ti KaTo. tovtwv vulg. 15 i> ante tvZpis 
add. vulg. : om. S L B O i5 Trpo\afi6vTa S O : irpocrXo/StffTa L 
vulg. 18 vvv (wvTa S L O Y : cTv(wvTa \iilg., schol. p. 322. 20 : 
ffvv^wvTa Priscian. xviii 285 22 Kpivw/xai Ka) Ofupaifjat S F B : 
Kpivouai Ka\ Oewpovfjai LA vulg. xviii] nEPI TOT 2TE(I>ANOT [330] 

TTpoTepov ev€py€(rias, ovaas VTTepfx^yideis, ov ixev ovv etTTOt 
Tis av yfkiKas, tcls €7rl tov TrapovTa (iiov yiyvop.ivas eis 
axaptaTiav Kal TTpoTti-iXaKiaixbv ayi.iv, ?/ Trafrii', ocroi tl fxer 
€VV0Las TTpaTTOva-L, TTJs TTapa TovT(i)V TLp.i}s Kal (f)LX.av6pa)TTLas 
5 p.CTeTvaL; /cat ju,?/^ ei /cat tovt apa 6et ju.' etTretz^, r] pikv 317 
e/x?/ TToXLTeia Kal TTpoaipea-Ls, av tls o-KOTTrj, Tals tS>v tot' 
€TTaLVOvp.iv(av avhpwv 6p.oia Kal TavTO. jiovXop.ivri (^avi]- 
(T€TaL, 7/ 8e crr/ rats t&v tovs tolovtovs t6t€ (rvKO(f)av- 
TovvTO)v bi]\ov yap otl Kal KaT €K€ivovs ')]a-(:iv tlv€s, o\ 

10 bLa(rvpovT€s tovs ovTas t6t€ tovs [8e] iTp6T€pov y€y€vr]p.€Vovs 
€TTfivovv, jiaaKavov Trpayixa Kal TavTo ttolovvt€S ctol. etra 318 
Aeyets ws ovbkv 6\j.ol6s et/x' €K€ivoLS eyw; (tv 8' ofxoios, 
Ala-)(^ivri; 6 8' aSeA^os 6 a-6s; aXXos 8e' rts twv vvv 
prjT^pctiv; iyo) iX€V yap ovbiva (f>r][xi. aXXa Trpos tovs 

15 ^GtVTas, o) y^pr]a-T€, Xva ]xr]h€V aAA' etTTco, tov C^vt e^eTaC^ 

Kal Tovs Kad^ avT6v, coo-Trep raAAa Trai^ra, tovs TrotJjras, [331] 
Tovs yppovs, Tovs ayo)VL(TTas. 6 (pLXdfXfxo^v ov\ otl YXavKov 319 
Tov KapvaTiov Kai tlvo)v €T€po)V iTp6T€pov y€y€vr]]X€Vo)v 
a6Xr]T0)v aad€V€aT€pos r]v, aaT€(l)avo)Tos e/c Tr]s ^OXvfxiTias 

20 aiT^€L, dAA' ort tS)V €la-€X66vTO)V iTpos avTov apLcrT €]xa\€To, 
€a-T€(f)avovTo KO.L vlkG)V avr]yop€V€TO, Kal av TTpos tovs 
vvv opa ]X€ pr]Topas, iTpbs cravT^v, TTpos ovTLVa iSovX^i twv 
aTTavTcov oi/8eV €^i(TTa]xaL. S)V, 6t€ fxkv rr/ 7ro'Aet to. 320 
ft€XTLa6^ kXia^aL iTaprjv, €(j)a]xiXXov Trjs ets tijv TraTpih^ 

25 €VVoiaS €V KOLVi^ TTaCTL K€LfX€Vr]S, kyo) KpaTLCTTa X€yO)V €(f)aL- 

v6ixr]v, Kal rots ijxols /cat \j/r](f)ia-fxacrL /cat v6]xols Kal Trpe- 

I nporepov S L A O : Trporepoiv vulg., schol., Aristid., cf. xx 1x3, 114 
2 iir\ S L vulg. : rrepl F solus, fort. recte 4 ■irapa. add. L A vulg. 

S yp. Aristid. : om. S Y 6 hpQSis ante ffKoirri add. vulg. : om. S L' 

soli 9 rovs xpf^^ous add. post nvis L corr. vulg. : ante ijcrav Q A 

marg. : om. S L' A Y di Siaffvpovres L : 01 Siaa-vpovres S vulg. : oi 

SUavpov fxfv A 10 Se secl. Weil 16 KaraffavrhvA 23 oiiSfva 

S L^ (supra scripto Stvl ab ead. manu) Y Bekk. Anecd. p. 138 : oiiSfvl 
vulg. S yp. L corr. pr. m., schol. p. 332, 30 25 KpdrKrra SL 

vulg. : To ^fKriara A 26 kuI ante il/rj^pia-fiaa-i add. S L Q O : om. 

A vulg. [331] AIlMO^iOKNOTi; [xviii 

(T/3eiais a-navTa otojKeiTo, v\x^v ^' ovhfXs rjv ovhajiov, ttAtjv 
€1 TOVTOLs k-nr\piaaai tl 6e'ot' eTretOT; o' a /xTjTror' ^(fxKev 
crvvijir], Ka\ ovKfTt rrv^ijiovKoiV aKKa tu>v toIs ki:LTaTTo\xivois 
V7rripeTovvTU)V Kal t^v KaTo. tj/s iraTpibos p.i,<T6apv€lv kToijjMV 
Kal Twv KoKaKfvetv iTepov liovKoixivcov e^eVacris 171;, ttjvl- 5 
KavTa (Tv Kal TovTOiV e/cacrTos ey Tafet Kai fj.tyas Ka\ Aa/jiTrpos 
linTOTpocfios, iyo) 8' aa-devjjs, ojxoKoyiD, dAA' evvovs \xaKKov 

321 vyuQiV TOVTOLO-L bvo 8', avbpes ^ Adrjva^toi., tov (pvaa fx^TpLov 
TToKLTrjV ex^'^ ^^' (oi/tco yap jxol Trepl (ixavTov KeyovTL 
av€TrL(f)dov(oTaTov etTreti'), ey //.ey Tais efoucrtats TT/r toO 10 
yevvaLov Kal tov TTpioTCLov Trj TTo'Aet TTpoaLp((TLV bLa(f>vK(iTT€LV, 
iV TtavTl 8e KaLpio Kal Trpcifet TT/f evfotay tovtoii yap fj 
(f^va^LS KvpLa, Tov bvvarrdaL 8e Kat lcryyiLV ^Tepa. Tavrrjv 

322 TOLVVV TTap^ ijxoL ix€ix€vy)KVLav €vpr\(y€6^ airKQ)S. 6paT€ 8e'. 
ovK €^aLTOv\x€vos, ovK et? ^ A\x(f)LKTVovas bLKas kirayovTOiV, ovk 15 

[332] aTretAowTcoy, ovk €TTayy€Kko\x€Vo}V, ovxi tovs KaTap<xTovs 
TovTovs io(nT€p 6i]pia \xol TTpocrfiaKKovTojv, ovba^xds eyo) 
TTpobeboyKa Tr}V ets v/xas €vvoLav. t6 yap e^ o.p\r\s €v6vs 
6p6r\v Ka\ bLKaiav Tr\v obov ttjs TToKLTeias €LK6\xr\v, tcls TL\xds, 
Tas bvva(rT€ias, tcls €vbo^ias Tas Trjs iTaTpibos 6€paiT€V€LV, 20 

323 TavTas av^€LV, \x€Ta tovto)v eXvaL, ovk €it\ \x€V tols eTepcov 
€VTV)(r\\xacrL c^atSpos eyco /cat yeyTj^cos KaTO. Tr\v a.yopav 
TTepLipyo^iaL, Ti\v be^Lav TrpoTetVcoy Kat evayyeAt^o^/zeyos tov- 
Tois ovs av €K€L(r' a.TTayy€K€LV 0L0)\xaL, tCov 8e rrjs iroAecos 
aya65)v vrec^ptKcb? aKovo) kcll aT€VO)v kcll kvttto)v ets Tr\v yrjv, 25 
&aiT€p OL bvaa€\3€ls ovtol, ol ti\v \x€v ttoKlv bLaavpovaLV, 
coaiTep oux avTovs bLaavpovT€S, oTav tovto TTOLwaLv, e^co be 
fBKiTTOvat, Ka\ iv ols dTvxr\a(ivTO)v tS)V 'EAATjycoy r\vTvxr]a^ 

5 (Tepov S L Y : erfpovs vulg. ^v post f^fTaats om. S L : add. cett. 

8 Si ante &vSpfs add. vulg. : om. S L F 13 eTtpa S L vulg. : iTepa 

A Y schol. p. 338, 8 (Tfpa] Tj Tvxv 15 els 'AfKpiKTvovas S, cf. lix 

98; 'A/xcpiKTvoviKas L vulg. /xoi post eTrayovTwv add. LF: om. 

SA oiiK a-mi\ovvT(i3v om. S' solus 24 airayyfXuv Mark- 

land : a-rayyiWfiv S L vulg. : airayyiKuv O, cf. § 267, .xix 59, 152, 
209, 324 xviii] nEPI TOT STEt^ANOr [332] 

eVepos, TavT^ €TTai.vov(TL Kal ottcos tov a-navTa yj^ovov /u,ei'et 
(^acri hiiv Trjpelv. 

Mt) 87/r', S) 7rdvT€s Oeoi, fxrjbels TavO^ vjxStv kTnvivaetev, 324 
aXKa iidkiCTTa yikv Ka\ tovtois ^eArio) Tivd vovv Kat (f)p^vas 
5 ivOeirjTe, ei 8' dp' 'ixpvcriv dvidTm, tovtovs ixev avTovs KaO^ 
kavTovs e^coAet? Kat TrpocoAets iv yf; Kat OaXdTTr] TTOLjjiraTe, 
Tjpuv 8e rots AotTrots Tr]v Ta)(Ji(TTr]v a7raAAay?/y t&v i.'nr]pTr\- 
fx€vu>v (f)6l3(i>v boTe Kal (voiiTrjpLav aa-(^aAr/. 

I /iievil S L' : fievei A : Siafxevu L corr. vulg. 5 ovtws ante 

di/mTCDs add. F vulg. : om. S L A O Y 6 kuI npouKfis om. A 

iroi-ficraTe S F' : Troc^croiTe L : TroiriaaiTe vulg. 
In S subscriptum 

AHMO20ENOT2 YnEP KTH2I*nNT02 HEPI TOY 2TE*AN0T 
XXlHlHHlAlAnill DEMOSTH., VOL. I. 21 [333] XIX 

nEPI THS nAPAnPESBEIAS AIBANIOT TnO0E2I2. 

Ai(rxLvr}<; r/v avrjp A6rjvaLo<;, vios ATpofxrjTov Kai. TXavKoBia^, 
dfxcfiOT€pu}v aSo^wv, <!)<; (fir]o-L ^rjixoa-Otvr)^- tov fikv yap ypd/xfiaTa 
8i8acr/<oi/Ta, t^i' 8e KaOaLpovcrav Kat TcXeTas Tim? ov o-7roi'8aias 
TeXouo-av <l>rfa-L 8ia^^v. 7rapa8e8oTat 8e KaX avTos 6 Ato-^tV?;? 
TpaywStwv 0" viroKpLTrf: yevo/u.cvo9 Kat ypa/x/xaTevs t^s TroAeois, $ 

2 i^Tts ^v evTeX^s VTrrjpiCLa. vaTcpov fievTOL Tutv prjTOfXDV ets 
cyeVeTO, Kat Trept tt/s ci/dt/vt/s Trpos <i>tXt7r7rov e^rpeVySevo-c. ttoXc- 
//.ovvTcs yap A^T/vaioi «J^tAtTTTra) 7rcpt A/j,<^t7roA.ews, Kat 7roAAa 
/i,€V auTOt ^eiva Trao-i^ovTes, 8pwvTcs 8 ot'8cv a^tov Xoyov, CTTCt- 
crOrfaav vrrep f.lprfvr]<; Trpea-fSevcraa-OaL 7rp6s ^tXt^rTrov. 7rc//.7roi'o-t lo 
8t; 7rpeV/8cts 8eKa tov apLOp.ov, iv ots AtV;(tvr;s tc Kal Arjfxocrdevrj^; 
rjcrav. 8c^a/>tcvot' 8c «l^tAtTr^rov Tas 8taAvo"eis, TraAtv ot avTot 
Trpecr/^evovcn SevTepov, oVws ot 7rept t^s etp7/vr/s opKot yeVoiVTO. 

3 Trcpt 8r/ TttVTa Ta Trpdyfj.aTa KaTrjyopex 6 i\r]fxoa6evrj<; AtV^^tVov 
Tpta- OTt ^tAoKpaTOvs alcr)(pav Kat dcrvp.<i>opov elprjvrjv ypat^ovTos 15 
<n;vet7rev avTW' OTt tovs ;^dvovs KaTavT/Acoo-e, 7rap b crvvifirf tol 

cv ®pdKr] hLa<f>6aprfvaL' otl i/^ev^r/ Trpos A^r/vatovs dTTTTyyetAc, 
Trap' o avve/3rf 4>wKeas d^roAco-^af ct7rc yap, cfirfcrLV, otl 4>a)Kcas 
ovK dvaipr/o^et 4>tAt7r7ros, Kat v/xets tovtw Trto^Tcvo^avTcs ovk 
[334] eftorjOifcraTe TOts dv8pdo-t. ^r/at Sc TavTa irdvT CTrt fXicrOta Kal 20 

4 8t6pots Tov Alcr)(Lvr)v KeKaKovpyrjKevaL. rf CTao^ts Trept ovo"tas 
Kat o-To;(ao-TtKr/. 17 8e KLvr]crL<; t^s e^6pa^ AcycTat 8ta Ttp.ap;(ov 
Tov cfiiXov A.r]fxocr6evov<;, ov rfTLp.<j}(Tev ALcr\Lvr]<; KaTr/yopr/o-as «S 
KaKov yStov, 8tdTt Trpos IliTTdAaKov tov dpvi^tav, <f>r]aLV, elcrrfeL 
€Vfiop<f>os wv, €7rt Tw OedcT^aL Tas /x.d;^as Toiv dpvt^ojv, 6La<f>6eLpo- 25 
/Acvov Kal 8La<f)6eLpovTa. 

ETEPA TnO0E2I2. 

ITdAe/jios o-vveiOT^Ket 4>iAt7r7rt{) Kat 'A^r/vatots /laKpos, c^^ owcp 
7rapa/3ds Tcis Trpos avTovs crvv^r/Kas cAa/3c 7rap' OAvv^^tcov 

4. 5iaC>)i' vulg. : f^v F xix] nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [334] 

AfJ.cfiLTroXii', ovcrav KTrjfia Trj<; TroAews" »^(11 r]V vtt OXvv6ioi<i Ka$ 
bv Kaipov avreaTrjcrav Kal ol (TVjjifxa^^oi, (Tvveio-TyKet Se Kal 
€Te/309 4>wK€vcri TTpos ©CTTaAoi'? Ktti Qrj^aiovs, tovto fikv Trepl 

TOV UpOV TOV JlvOoL TTpOS ©CTTaAovS, ToStO 8 VTTC/O Op^OfXiVOV 

5 Kai Kopoji/eias Trpos toi's ©rffSaLov;- cv8r]Xov yap c/c ttjs tcrTopias 
OTi Twv /AEV TTapeiXovTO Tas 8i;o TroAeis yeiTViajo-as avTors, 
0€TTaAoi's 8e irapwcrdfjLivoL Trjv Afji(f>iKTvoviav, (xt ev fxearf 
^cDKiiSt Twv €V AcAc^ois lepciJi' L8pvfj.evo)v. cTrctSr; Se ttoAvi/ 2 
^ovov iTToXefirfcrav Trpos eaiJT0t's AOrjvatoL Ka\ $tAi7r7ros, tw 

lo XP'^''*^ ''"^/'' ^^^PWTjv eKaTepoL Troietv if3ovXovTO, aXX oTTOTcpos 

TavTa TrpofSdXXoLTO, atcr)(yvr)v e^^eiv ivofJL^ov. ' ApLCTToSr] p.o<s 8e L335J 
Kai NcoTTToAc/xos VTTOKptTat Tpaya)8tas cTv-y^^avov orTOt 8ta t^v 
otKctav Te)(vr)v dbetav eixov (XTrtemt oTTOt av jSovXwvTaL, dAAa S^ 
Kat Trpos TToAe^tous. dTrcA^ovTcs ovv ovTot cis t^v MaKcSovtav 

15 eTTcSet^aiTO ttjv OLKeiav Ti)(i'r]v, Kal ovtoj (^tAoe^pdvcus avTOvs 
idi^aTO «J^tAtTTTros, wcttc Trpos TOts dAAots \pr]fiacrL Kal dAAa 
CK Ttiiv OLKeiujv TTapeti^cv auTots. at(r^dp,evos 8e p,cAAdvTtov 
7rp€cr/3evea-6at Trpos avTov <J>(o/cecuv Kat OcTTaAwv Kai @r)j3ai(jjv, 
i/SovXrjOr] tovs A6r]vaiov<; i^aTraTrjcraL. Kal TavTr]<; tiJs Trpo^d- 

20 crccos Spafdp,cvos ^tAtTTTros, dTroAtJcov 'AptcrToSrffiov Kat Ncottto- 
Xefxov eXeyev avTots oVt <f)iXo<; ctp,t 'A^r;vatots. crvvefSr} Sc TrdAtv 3 
Ti rotoCTOv yevecT^at. ^pvvtav Tts 'A^r/vatos dTTtojv '0Av/t7rtacriv 
dyojj'icrdyLtcvos >/ ^eacrd/Acvos, iKpaTrjOr] viro Ttvcov crTpaTtcoTwv tov 
^tAtVTTOv ev lepofxrfvia Kat dcf>r]pe6r] irdvTa to. avTOv. Kot iXOiov 

25 cts 'A^^vas irapeKdXet tovs 'A^v/vatous, tva ^ctpoTOvr/crcocriv avTov 
TTpecrjBevTr]V, OTrcos dTreA^wv Trpds 4>iAt7r7rov XdfSr] direp dcf>r)peOrf 
KoX 7reLcrOevTe<; 'A^T/vatot i^eLpoTovr^crav avTov Kat KT7/cri(^tuvTa. 
Kai cA^dvTcov aiiTwv ets MaKcSovtav, <^tAo<^pdvcos auTovs eSe^aTO 
o $tAt7r7ros, o)crTe Kal to. dcfiaLpeOevTa vtto twv crTpaTtajToiv TrdvTa 

30 d^roSovvat avTw Kat €k tcov OLKeiwv dXXa cTrtSoOvat, Kat d^roAo- 
yctcr^at oTt lyyvdovv 01 cTTpaTiaiTat oTt tepofxrjvia icTTi. KaX 
TOfTois TraAiv o/Aotcos cAcyev ws <f>iXo<; et/Ai 'AOrjvaioL^. Kal 
iX06vTe<; €i's t^v 'ATTtKr/v Ta aOTo. Tots dAAots d^rr/yyciAav. 
Tairra aKowavTcs AOrjvatot if3ovXovTo fxaOetv et fxeT dXr]Oeia<i 4 

35 ctpr/vr/v ayciv fSovXeTat ^iAtTTTros. Kat 81^ ^^etpoTovovcTL SeKa 

TTpccr/Jcts. ctcrt 8 oi'Tot KTr/crt^wv, 'AptcrTd8r//tos, 'laTpoKAr/s, [SS^J 
Ki/u.(«)v, NavcriKA^s, AcpKvAos, 4>pvvwv, <J>tAoKpdTr/s, AlcT\ivr]%, 
Ar]fxoa-Oevr]<;. Trep.TrovcTt he tovtovs ets MaKcSovtav, iva fxdOwcTLV 

8 lSpvfj.iy<jjv Vind. i : (Spu/ueVrjv vulg. 37 AcpKuAos Voemel : 

AepKvWos codd. 

21* [336] AHMOS0EXOTS [x IX d\y)9i<; iaTLV, iveyKaL Trafj' avTov Trpco-^tt? Tov? Xqipofj.ivov; tov? 

5 opKovs. dTreXuovToiv ovv tmv SeKa TTfjar/Seojv, ujv 7ji> kol Av^yuo- 
crdevrj^, Tfyayov diro tov ^iXLinrov t/jcis Trpcfr/Jcts, 'AvTtVaTpov, 
ITa/D/>i€i'toji'a Kat EupwXoi^oi', o</)€iAoi'Tas Xaftelv Tous o/jkovs- 5 
crvvayofLivoJV 8e toiv (TVfXfxd^^ojv tCjv AOqvaLOJV CTrt T(Ij Trapafj^^cti' 
Tovs opKov; )(p6vo<; Traprfp)(f.TO. /cai yLVojarKojv Tifv <f>v(riv ToO 
4>iAi7r7r6v 6 ^r]fL0(r6evrf<;, ws dct KaTaa-Tp€<f)OfX€Vov Kal iirrffjed- 
^ovTos, Aeyet Tots ' A6r}i'aioi<; Ta^^cojs Sovrai tovs opKov<;, kol fxrf 
7rapoi'Tos K.€p(ro(3Xi7rTOV cAeye yap ort ets t^v Q[ja.K-qv dTTCp^oyuie'- lo 

6 vojv yffxujv Trape^et tovs op/cous 6 Kepo-o^Xc^rTT^s. lcTTiov 8e ort 
Ar]fxocr6ivrf^ ('nrrjX^ev iv Trj SevTefjct 7rpe(r/3€ia Sta TOLavrqv Trpo- 
tf)a(rLV d7reX6(ijv yap cts tt/i' TrfjojTqv Trpe(r(3eLav, evpev iv Ma»c€- 
oovia Tivas Twv A6r]vaL0Jv aL)(jxaXo')Tov?, Kal v^rcfr^eTo (fjepeiv e/c 
Twv tStojv )(pr]fxdTOJV /cat pv(ra(r6ai avTov<i, ovk ihvvaTO Se tovto 15 

7 7rof^fra(, et p,ry ei' Trpo(r)(rffLaTL TrpecrfSevTov. eXeye oe tt/v Trpe- 
(r/3etav dTrcA^cti' TrAui 8ta to auTous Ta^^cojs dTreX^^ctv Kat 07rou 
av ovTa 7n;^ojvTat ^tAt^r^rov, Sciv auTous d^rcA^etv Kat CKetfrc Toi'S 
opKous Aa/?€tv. ot Se yu.-^ 7retfr^e'vT€s Tre^^ d^rvjA^ov, Kat cts 

[337] MaKcSovtav fl^rcA^fJVTCs CK<i^tfrav fjAoi'S Tpets /x^vas, ccos ov 20 
7roAAa Twv A6r]vaLojv )(ojpLa KfxTacrTpci/^as VTrecTTpecfje <I'tAt7r7ros, 
€V ots Kttt KcpfTo/JAeTTTrjs. Kat cA^cijv otiK ev^vs irapecr^ev avTots 
Toi'S bpKov<;, dXX eiAKUfrcv avTot^s, eojs r]VTpeTTL(Te tjjv €7rt «J^cjKeas 
(TTpaTeiav, KaLTOL Trpe(r(3ev(rafxevojv 7rp("Js avTov (^ojKeoJV 'Trepl 
StaAvfreojs Toi) iroXefxov. kcll i^eX66vTo<; avTov iirl tov<; 4>ojK€'as, 25 
dvTt ToD 7rapacri^ctv cv tcp<3 tovs opKovs, cv 7ravSo;(€t(z) 7rapecr)(e 
Ae^yojv ovTOJ, ^ cnrevSofjLaL ' A6r]vaL0L<; kox tois A6qvaLojv crvp.fxd)(OL<;, 
^ojpts AAeoJV Kat OojKeojv. eXeye ydp 6tl ol 'AAets i)(6pol Tycrav 
twv (fjiXwv fxov, Twv ^apcraXioJV <PojKevcTt Sc ou (nrevSofxaL, 

8 C7ret87^7rep r](re(ir](Tav ets to tep()v. iX6ovcrr]<; ovv ti}s SevTcpas 30 
Trpecr^etas cts Tr/v 'ATTtK^v 6 ^rjfxoa6evr]^ icrTacriat,e, Ac'y(jDV oTt 
oi'K dpecTKeL fxoi Ta {'7ro «I^tAtTr^rov SeSoy/xcva. (j Se Alcr)(Lvi]^ 
lAeycv oTt TavTa ct7rc <J>t'At7r7ros ev tw (^avep(3* cp,ot Se ctTrev ets 
To ous, oTt ' ^rA^^v 'AAc^ojv Kat ^ojkc^ojv cT^roi', iva p.7/ fi.a66vTe<; 
©T/^atot TrapacfjvXd^covTaL' avTOv<; ydp cifrep^^opcvos d^roAccroj, 35 

9 TOiVous Se frojcroj.' ot Se 'A^T^vatot Trenr^evTe'; Alcr)(ivrf i)(eLpoT6- 
vrjcrav TptVvyv Trpea(Seiav, (3ovX6fLei'OL fia6elv et (ftvXdTTeL <J>iAt7r7ros 
Ta t'7r' Al(T)(ivov Xe)(6evTa. Kal i$o)fx6(TaTO \i]fxocT6evr]<; fxifTe 

12 ovK ante d7r^A0€»' adci. codd. : om. Bekker 18 Se?»' Lessin- 

gianus : Se? vulg. 28 'Wewv . . . 'A\us codd. xix] nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [337] 

TrpecrjSevcrai /at/T€ /cotvcoj/etr, ciTC KaXws eiVe /caAcojs Trpd^u rj 
Trpeo-ySeta. Kat TOTe (fio/3r]0el<? o AtVxtV?;?, fJL-qiron. (xivwv 6 Arjfxo- 
adevr]^ Tre^/xi/^at TretVct tov hrjfxov Tots ^w/ceiio^t fSoT^Oeiav, Trpocre- 
TTOti^caTO, d)S Aeyet A7]p.o(rOivr]s, dppwaTelv. Kal ToVe 6 dSeAe^o? 
5 avToC Ewo)U,os ^A^ev e';(wv laTpov Kat opivvuiv otl dppw(TT€i 
Al(r)^Lvr]<;. Kal avTov tov Ewo/xov dvTt tovtoij e^j^eipoTovy/o-ev [338] 
6 hrjfjio? Trpecr^evTrjv. kol direXOovTwv tovtwv twv Trpe^rfSewv, w? 
KaTeXal3ov^v/3oLav,T]KOvcrav oVt ^w/ceas KaTeo-Tpe'i//aTO 6 <J>t'Ai7r7ro?, 
Kat yLt€T' ato-;(i'vT;s viri(TTpe\pav. iXOovcrr]<; 8e tt/s TpLTr]<; 7j-pecr/3eLa<; 

10 ets T^v ATTtKT^v, Alcr)^Lvr]<; avTO)(eLpoT6vr]To<; TrpecrfievTr]^ diTr^XOe 
TT/Dos ^tAtTTTTOv, ws Aeyet Ar]fJiO(rOevr]^. 

IcTTeov 8e OTL fxeTa Tr]v 7rpe(T(3eLav eKao-TOS twv irpeajSewv 10 
cu^vvas eStSoi». Kai r] fxev irpwTr] 7rpe(r(3eLa Trapea^ev evOvva^ 
oirru) KaAws wcTTe tov Ar]fiocrOevr]v ypdij/aL KaAe'o-ai avTovs ctt' 

15 dpL(TTOv eOo<; yap ^v tovs KaAws rrpecT^evcrafxevovs cts BrffiocTiov 
dpiCTTOV KaXelcrOaL. diropovcTL Be Ttves oti, et r^iriuTaTO Arffio- 
crOevr]<; otl TrpoSoTat ^o^av, 8ta tl eiToir^cTev avT0v<; KXr]OrjvaL ets 
Sr]fx6crLov dpLcrTov ; kol Xeyofxev, otl /xcto, to dpLCTTOV cyvo) tov 
(TKoirov avTwv. twv 8e t^s ScuTcpas Trpecrf3eLa<; fx6vo^ 6 Arjfxo- 

20 crOevr]<; 8e8wKev evOvva<;. /xeAAovTos Se toi) Aio-^t'vou Trape)(eLV, 
eirecTTrf Tt/xap^^os Kat /^r]fxoaOevr]s KaTr]yopr']crovTes tovtov. Kat 
r]Tr](Tev Ato-^tvr;s dvdKpL(TLV yeveaOaL, kol yevofxevr]s dvaKpLaew<; 
eSct^c Tifxap^ov r^Taipr^KOTa, kox e^e(3aXov avTov vo/xos yap ^v 
Tov rfTatpr^KOTa fxrf iroXLTeveaOaL. eWa eTzeaTrf KaTr^yoprjawv II 

25 6 Ar]fxoaOevr]^. Kal Xeyovai Ttvc?, ■jrws cVTar^a fxefxvrfTaL t^s 
TpLTr]^ 7rpco-/8cias ; Xeyofxev 8 OTt /xcTa Tpta CTr/ T'^? ypa<^7}? - 
cto-^A^ev c;)(«jv Tr]v KaTr]yopLav. yevofxevr]^ yap ttjs bevTepa^ 
7rpea(3eLa<;, fxa06vTe^ 01 ^AOrjvaloL tt/v twv «^wKCtDV dTrwAciav, 
eo-Kcraywyofv Ik twv dypwv Kat ev ttoAAw 0opv(3w rjaav kul 

30 fxeTo. Tpia err] elarjXOev 6 ArffxoaOevrf; KaTrfyoprjawv Alaxivov. [339] 
Kat Kpivet avTov Slol 8vo lyKXrffxaTa, 8ia Trjv drrwXeLav twv 
4>ajKc'(ov Kat 8ttt 8wpo8oKiav. lareov Se OTt Trporfyovfxev6v eaTLV 
eyKXrffxa, otl «^cokcis d7roA(ijAao-iv. Trpos avaTaatv tovtov 8ev- 
Tcpov dveKVil/e t,r]Tr]fxa, otl eVt ^(prjfLaaLv Ala)(ivr] tovto TeToXfxrjraL, 

35 ti)S o-vo-Tao-tv yiveaOaL tov Trporepov eyKXr]fxaT0<; tov KaTo. 4>wKeas. 
TCKfxrjpLd eaTL tov 7rdAai Tavra eaKevwprjaOaL k(ll KaTeaKevdaOai, 1 2 
8t' wv dfxa KOL Trpoavaipct to ^(pCjfxa Aia)(ivov, KaTa</)ci'yovTO? 
CTTt dyvotav Kai avyyvwfxrjv Kal tovtwv to. fxev eK toJv rrapeLfxevwv 
eiXr](f)e, tu 8e ck tcuv TreTTpayfxevwv. avveLTre ydp 4>tAoKpdTct 

34 avfKvype Wolf. : eVe'KUi|/€ codd. [339] AHMOSOENOT^ [xix 

avev <twKeoJi' ypdcfiOVTi ttjv elpijvrjv. ovk tAa/?ev opKov<; Trapa 
©fTraAojv crvfj.ixa)(ovvT(j)V 'i>iXnnro), o\ ovk av crvvicrTpdTtvcrav 

CTTt <I>0JK€a9, tlTTCp Sc^WKOTCS ^o^av TOVS opKOV^. €Vc8o)/C€ 4>tAt7r7ra> 

;^ovov Trapa(TKivd(Ta(r6ai ttjv cTrt <i>ojK€as (TTpaTeiav SuTpnf/f yap 
CKcivo? Toi'S ^dvovs £^£7rtTr;8€9 dvuAio-KtjiJV, tva /i.>) TrcptTrAcvo-as 5 
6 877/xos kAciotj Tas Ili^Aas. i$r]7rdTr](r€ rrjv TrdAtv eTrav^A^^ojv 
€7rtTv^8£S StTTais iXTTLdL, jXLa. fxiv OTt &r)(^aloL uTroAovvTat, £T€pa 
8e oTt ^JwKcts (ToiOrjcrovTaL, wo^tc /x^ iyyevecrOaL /BovXevcra^rBaL 
Tt Sc^tov vTTcp ^ojK€'o)v ctTTC yap 8ctv ^tAtV^ro) 7rto-T€t'€tv crwcreLv 

13 yup auTovs T17 7rdAct cTrr^yyctAaTO. /cat Toi) /x€v TrpoTepov Tavra 10 

TCKp,7^pta. TOW 8c BevTipov TOV 7r€pt TtUV 8tt)pO)V, €V O) 8ciKVVTat 

oTt ^prjfxaTa €tAij<^cv A.L(T)(ivr]<;, raCTa rc/cyar/pta* oiv 6p.0L(t)^ to, 

/Ltcv CK Twv 7rapctp,cV(ov co-Tt, TOL 8€ CK Twv 7rc7rpayyu.€Vojv. ou 

[340] fJ.Lcr€L ^LXLTTTrov, KatVcp i^aTvaTrfBc\<; vtt ovtov, ws (ftrfaL. orvvctTre 

<I>tAt7r7ro) yevecrOai 'AfMcjiiKTVova, tt pecr (3 eva a ftiviDV Tre pl avTOV twv 15 

AfJL(f>LKTVOV(i)V. (rvV€(TTLV ClCt <J>tAoKpotT€t )(prffiaTa (lXr](ft0Tl. 

KaXovfJL€vo<; iirl fxapwpLav, rfVLKa 'Y^rcpctSr/s ctcTT/yyctAc ^tAoKpa- 
TTyv, 7rapwv ouk i(f)Oey^aTo. X€tpoTOvr]0€L<; Trpeaf^evTrj'; irrt Tifv 
4>a)Ki8a Trpos $tAt7r7rov cTrt Tais VTrocr)(icr€(TLV dppiDcrTeiv Trpocr- 
(TroLi]craTO, dAdvTtov ^o)Ke'wv p.cTd t^v c^ojyuoctav d^ctpoTovyyros 20 
TTOpeveTai, otc Kat (f>vXd^a(rOaL avTov i)(prjv. TavTa Ta TCKfxrfpia 
Tou Scirre'pov Adyov, co-rt 8c tovtojv to to";(vpdTaTOV, Kat ou 
fxdXicTTa dvTc';(CTai, i^ c7rayycAt'a Kat 17 {•7rdo-;(€0-is Ato-p^tvov 17 Trcpt 
(s)r]/3aiwv KOL $o>Kc'o)v. 

14 H /Acv v7rd^co-ts Tou Adyof o^To^^ao-TtKyy* ov ydp (TvvTpe)(€L 25 
TOts €yKaAoup,ci'ots Aio-^^tvj/s, dAA' dpvctTat ^ravTa^rao-t. to Sc 
cTSos ot /-tcv ttTrAovv vevofXiKacriv, vAt/s xoAA^s <1)S ev dXrfOeM 
crvv8pa/jtovo-7;s, ot 8e o-vyKaTao-Kcva^d/ACVOv, 8t'o Aa/SdvTCS iyKXrj- 
fxaTa, To KaTo. ^wKcas Kat ®paKr]v. MevavSpos Se ifXTriiTTOvTd 
<f>r](Tiv. eiXr^TTTai Sk iK 8ta/?oAi}s to TrpooifiLOV 81 wv ydp avrov 30 
ocStdra 7rotet Kat Seofxei^ov, Std tovt(j)V SctKvvo^tv ov 7rdvv Tots 
StKatots TeOapprfKOTa. Kal dfxa crvyKpovcTTiKov dv ctv/ to vorffxa 

iK 8ta/3oA^s Tov T€ dvTtStKOv Kat Toiv OT>V7/ydp(i)v avTOv, otov tov 
Ev/3ovAov Kat Ttov 7rcpi avrov dei ydp 6 Ev^ovAos c7roAc/i,€t tw 
^r]fio(TO€V€i diro Trj<; atVtas t^s Kard 'Api(TTapxov, «I)S eyvwfxev iv 35 
To) Kard MctSiov. 

[341] "Oo-rj fxiv, Si avhpes ^Adr^vaioi, (nrovbr] Trepi tovtovI tov 
ayiava Kal TrapayyeXia yeyove, (T)(^eb6v olfxai TTavrai vfxai 

17 'TirfplSrii cocld. xix] nEPI TH2 nAPAnPE2BElA2 [341] 

i](r67](Tdai, kopaKoras apTt tovs ot kKki^povaO'' h'o\kovvTas 
Ka\ -npoa-iovTas vfxlv. beycrofxai 8e TrdvTwv vix&v, a Ka\ toIs 
\X7) berjOeiat hiKaLov kaTiv v-napxeiv, ixrjhi\x'iav {xi]Te x^-P'-^ 
Ix^T dvhpa TToie^ia-dai Trcpt TiKdovos ?/ to hUaLov Ka\ tov 

5 OpKOV OV d<Te\l]\v6€V VfxGiV €Kaa-T0S 6]X(a]X0K(i>S, kv6v]xov- 

fxivovs OTL TavTa fxiv ecr^' virlp v}xG>v Ka\ o\r]s ttjs TroAecos, 
al he T(av iTapaKkijToiV avrat hcqcreLs Ka\ (nTOvha\ tG>v IhioiV 
TrAeore^iwf (LV^Ka yCyvovTaL, as tva KOikv7]6^ ol vojxol (tvvi]- 
yayov vfxds, ov\ tva KVpias toIs dhLKOvaL TroLtJTe. tovs fxkv 2 

10 ovv dkkovs, dcroL Trpds Ta KOLvd hLKaiu)S TTpoa€p\ovTaL, Kav 
hehooKOTes uxtlv €v6vvas, t7]v deLkoyiav 6p(a TrpoT^LVofxivovs, 
T0VT0v\ 8' k.la\ivr]v Tiokv TdvavTia tovtov TTp\v ydp eiaek^elv 
ets vixds Ka\ koyov hovvaL to>v TTcnpayfxevoiV tov fxkv dvijprjKe 
TOiv eTTt Tas €v6vvas €k66vTcov, Tols 8' dTretAet iTepLLOiv, heLVo- 

15 TttTov TTavTOJV e6os ets t7]V TTokLTeiav eladyoiv Ka\ d(TV]X(\)opb}- 
TaTov vpXv et ydp 6 iTpd^as tl tG)V kolvGv Ka\ hLOLKrjcras rw 
Ka^' kavTov (f)6l3(^ Ka\ fxr] tio hLKaico KaTaaKevdareL ]X7]hev 
elvaL KaTr]yopov avTOV, -navTdTTaaLV aKvpoL TTavTwv vjxels [342] 
yev7]aeade. 

20 To jxev ovv e^ekey^eLV iTokkd Ka\ heLvd TreTTOtr/KoVa tovtov\ 3 
Ka\ T7]s eaxdT7]s ovTa TLfxoopias d^Lov 6appG) Ka\ iTavv iTLaTeTjo)' 
o he KaiiTep vTTeLkri(f)0)s TavTa ^ofiovfxaL, (f)pdao) TTpds Vfxds 
Ka\ ovK diTOKpv^l/ofxaL, otl fxoL hoKovaLv diTavTes ol TTap Vfxlv 
dyG>ves ov\ tJttov, co dvhpes 'A^r^valoL, tG)V KaLpG)V i] t&v 

25 TTpayfxdTO)v eXvaL, Ka\ to xpovov yeyevfja^aL fxeTa T7]v irpe- 
a^eiav iTokvv hehoLKa, fxrf TLva k7]67]v 7] avvrf6eLav tG)V 
dhLKr]fxdTO)v vfxlv efXTTe7T0L7]Kr]. o)S h7] fxoL hoKelr dv dfxoos 4 
€K TovToov Ka\ yvG)vaL Ta hi^aLa koX hLKaaaL vvvi, tov6 vfxlv 
ke^o)' ei aKe\lraLa6e TTap' vfxlv aiiTols, o) dvhpes hLKaaTai, 

5 ifjLwv ante eKa^rros S L Y : post e/coo-Tos vulg. 7 ISioov om. 

S Y 8 (Tvvrjyou S' 20 e^eKfy^fiv S L' Q : i^e\eyx(iv vulg. 

25 fyyevrj(r6ai. Cobet 27 e^nrfrroirjK]) A B : TreiroiriKr] S' (add. ffi 

ant. m.) : ifjLimroir)Kii L vulg. : i/xrrerroiTiKfv Markland SoKfTr' S L 

A F : Soko7t' vulg. , cf. xv 2, xxiii 23 29 et crK(^ai<rQf S corr, vulg., 
cf. xxi igg, xxiii 11, 23, xlv 48, 86 : el <rKf\liacr6f S'LA : <rK(\pa(T6e 
Hermog. Rh. Gr. iii 99 [342] AHMO:i:0ENOT:i; [xix 

Kol Xoyi(Tai(rd(. tlvcov iTpnn-qKeL koyov Trapa TTpeaftevrov 
Kajiuv. ■np5>Tov jxkv toCvvv wv am/yye tAe, 0(VT(pov o (av 
iiTitae, TpLTov 8' wy Trpocrera^ar' avT(o, ixfra Tavra t5>v 
\p6v(iiv, i(\> aira^rL 8e tovtol^, et ahoipohoKriTois r) fxr] TiavTa 

5 ravTa TreTrpaKrat. rt O7;7rore tovtoov; otl €k y.\v tQjv 5 
aTrayyeAtaiy to ftovkev^racrOaL Trept rwy "npayixaToyv vfxlv 
iaTLV av pLev ovv oxjlv aXrjOels, to, biovr lyraire, av 6e f^j) 
Totai;rat, TavavTLa. tcls 8e (TvixftovkLas 7TL(TTOTepas vtto- 
\aix(3(xveT etmt tcls tS>v Trpeo-fieoov' W9 yap etSoVcor Trept wy 
€TrefX(f)6ri(rav aKoveTV ovbev ovv i^e\ey)(^ea-6aL OLKaLOS eoTLV 10 
6 TTpe(rjievT7]s (f)avKov ovb' aa-viJ.(j)opov vpXv (Tvp.(iefiov\evK(as. 

6 Kat \xr\v Tiepl o)V ye Trpo^reTd^aT etTrety ?) TTpa^aL Kal bLapprjbrjv 
e\l/rj(f)L(ra(r6e Trot^crat, TTpo(yr)KeL bLcoKrjKevaL. elev Toiv be br} 

[343] Xp6vo)v bLOL tl; otl iToWaKLs, S) avbpes 'A0?jmtot, (rvp.^aLveL 

TToXXS^v 7Tpayix6.TO)v Kal [xeyaXoov Katpov ev ftpayel XP^Vw 15 
yCyveadaL, ov av tls eKO)V Ka6v(f)rj toIs evavTtoLS Ka\ rrpoow, 

7 ovb^ av OTLOvv TTOLf] TTaXLv ol6s T ecTTaL aoxraL. dXka fxi]v 
VTTep ye tov TrpolK 7/ /xtj, to jxev eK tovto)v kaixjidveLV, e^ 
S>v r] 7ro'Ats ^AciTrrerat, Trayres ot8' ort 07/o-atr' dv elvaL 
heLVOv Kat TTokkfjs opyrjs d^Lov 6 fxevTOL tov v6p.ov TLdels ov 20 
hL(apLcrev tovto, dAA' aTrAw? eiTre /xTjSajuws hoipa kafxftdveLV, 
r]yov\xevos, o>s ejxol hoKel, tov d-na^ kaftdvTa kol hia^pdapevd^ 
VTTO \pi]]xdTO)v ovhe KpLTi]v eTL tS>v avfx(f)ep6vT0)v d(T(f>aki] 

8 fxeveLV t?] 7ro'Aet. dv ]xev tolvvv e^ekey^o) Ka\ bei^o) cra(^S>s 
AL(Ty^LVi]v TovTovL Kttt [xr]hev dkr]6es diTr^yyekKdTa Kal k^ko)- 25 
AuKo'r' ejLtou tov brj]j.ov aKovfrat Tdkr]6i], Kal TTdvTa TdvavTLa 
tG>v (TV[X(f)ep6vT0)V (rvfxjiejiovkevK^Ta, koll fxrjbev S>v TTpocr- 

I \oyi<rai(rdf vulg. : \oyl(Ta(r6e L : \oyi(rcKr6ai S : Koyi(re(Tde A 
2 Toivvv om. L^ Hermog. Rh. Gr. iii 211 : secl. Blass 5 post 

rovTccv add. iKaa-rov A : tKa^rrov L : om. S' vulg. 6 opBais ante 

i/ijuv add. L vulg. : om. S 12 iTfix(p6i)(rav post Siv add. S marg. 

ant. m. ^sumptum ex § 5) yt'] 7' ^ S solus post yt add. iirefx<pdr\ 
^ (punctis notata) L 13 irotrjcrat secl. Weidner 21 etTreJ 

avelirev L Y O S yp. 24 fxevtlv Dindorf «A«7|a> B Q 27 post 

(TVfjKpepovTwv add. rfi TroAtt S corr. : tj) tto L' : v/j.7v vulg. : om. S' A xix] nEPI TH2 nAPAnPE2:BElA2 [343j 

era^ar' iv Trj Trpcfr/Seia TreTrotr/KoVa, Koi avrjkuiKOTa tovs 
Xpovovs €V ols TToXkQv Kal ixeydkojv TrpayixaTujv Katpol 
Trpoe^LVTaL Trj iroAei, Kal TrdvTcov tovtojv bu>pa Kal fiKTdovs 
€lkri(f)6Ta p,€Ta 'PtkoKpdTOvs, KaTa\j/r](f)t(raa-d^ avTov Kat htKrjv 
5 d^tav TO)V dbtKripdTOiV Aa/3ere* av 8e p.i] 8et^co TavTa, ?/ pi] 
■ndvTa, eju,e p.€v (pavkov j/yeicr^e tovtov 8' d(peTe. 

rioAAa 8e Kal betva KaTrjyopeXv i)(o)V ert Trpos tovtois 9 
erep , co avopes Aor]vatot, e^ wy ovk ecrt^ o(rrt? ai^ ov/c 
et/coVcos /u.to-7/o-etey avTov, jBovkoixat Tipo 7rdvTu>v Siv /uie'AAa) 

lo keyetv p.vrjpLOV€vovTas vptSiV ot8' ort roi/s TroAAoi)? vT70]xvi](rat, 
Ttva Td^tv kavTov (Ta^ev Al(rx^tvr]s iv Trj ■rroAtreta to TtpStTOv, 
Kal Ttvas koyovs KaTo. tov ^tk'fm:ov hr]pr\yopetv u)€to betv, [344] 
tf' eibijB' OTt Tols v(j)' kavTov TTeirpayixevots Kat hehrnxriyopr]- 
ixevots iv dpxj] ixdktaT e^eAeyx^^o-erat 8(Sp' e)(0)v. ecrrt lo 

15 Toivvv ovTos 6 Tr/awroy 'Adr]vato)v at(rd6p.€V0S 'PtktTnrov, 
0)5 t6t€ br]ixriyop(ov e(f)i], eTTtjSovkevovTa rots "EAArjo-t Kat 
bta(f)d€tpovTd Ttvas tS>v iv 'ApKabia 7rpoeo-r?]KoVcoy, Kot ^x^ov 
"l^r^avbpov tov ISieoiTTokepLov bevTepayodvta-Trjv, TrpoartoDV fxkv 
Trj l3ovkfi, TTpoa-to)V 8e rw 8r//ia) Tiept rovrcoi^, /cat TretVas 

20 vixds TTavTaxol TrpeV/Sets 7T€p.yffat tovs a-vvd^ovTas bevpo 
Tovs jSovkeva-oixevovs iTepl tov iTpbs ^iktiTTTOv iTokeixov, Kal 11 
dTTayyekko)V peTct TavO' i]ko)v i^ 'ApKabias tovs Kakovs 
iKeivovs Kal piaKpovs kdyovs, ovs iv toIs p-vpiots iv MeyaAr/ 
770'Aei TTpos 'lepoivvixov Tov VTT€p ^tkiiTTTOv kiyovTa VTTep 

25 vii(i>v €(f)i] bebrip.riyopr]Kivat, Kal bte^to)v r]kiKa T-qv 'EAAciSa 
TTCKTav, ov)(l Tas tbias dbtKova-t ixovov iTaTpibas o't bo)pobo- 
KovvTes Kal xpriixaTa kapi^dvovTes TTapct 't^ikiiTTTOv. iiTetbr] 12 
Toivvv TavTa TToktTevop.evov tovtov T^Te kcu tovto t6 belyix" 
i^evrjvoxoTos TTept avTov, Tovs Trept Trjs etpr/yr/? irpe'o-/3ets 

30 TTepTTetv b)S 'tfiktTTTTOv iiTeia-6r]Te vtt' 'Apto-ro8?//xoi> KOt 

I 7r€TOf7}«(JTo L marg. xtilg. : iroi-fjaavTa S L Y 6 a(pt(Tf Cobet 

II eh ante Tiva add. L vulg. : om. S 20 wavTaxot S L soli : 

TravTaxov FQY Frag. Grafianum (Brit. Mus. Add. MS. 34473): iro;" 
Tox^ A O TTf^i^oi S L A O Fr. Graf. : irffMireiv F Q Y 

DEMOSTH., VOL. I. 22 [344) A11MO20ENOTS [xrx 

Neo77ToA.€)uoi' «al KrjjrrK/jwiToy kuI Tuiv uWojv rm' (KdOev 
uTrayyfkKovTOJV oiio' vtlovv vyUs, yiyveTat Tdv Trpeafteojv 
TovTojv ils KuX ovTos, ov)( o)? tSjv aTTOOojn-ojxivojv TO. vfxeTepa, 

0V8' 0)S TOJV TTCTTtCTTeVKOTOJV TW f]H\L7TTru>, aAA.' 0)9 T<OV (\)vXa- 

^ovTojv Tov'! akkovs' hLO. yap tovs TTpoetprjpevovs koyovs kuI 5 

TljV TTpbs TOV *l>LknTTTOV aTTe)(deLaV TaVTrjV tLKOTOJS TT€pl UVTOV 

13 TTavTes etx€T€ ti]v ho^av. TTpoaekOojv tolvvv kjxoX p.eTa 
[345] raCra avveTuTTeTo kolvt] TTpeo-jSeveLV, kol ottojs tov p.Lapbv 

Kal avatbi] (\>vkd^op.€V ap.(jj6T(pOL, tov '\>LkoKpuTriv, iTokka 
TTapeKekevcraTo. kuX i-t.ixP'- ''"o^ Seup' (TTavekOelv a~o Tys 10 
TTpo)Ti]S 7rpefr/3etas e/xe yovv, o) uvhpes 'Adr^valoL, 6te- 
(})dapp€Vos Kul 7T€TTpaK0)s kavTov ekavOave. \o)p\s yap t5)V 
akkojv o)V, oTTep eliTov, €lpi]K€L TTpoTepov, dvaa-Tas Trj TTporepa 
t5)V lKKki](TLO)v ev cu,s TTepl Tijs elpip^^qs ejiovkevecrOe, yp^ar 
dpyj]v, ijv eycb Kat rots' pijpacrLV oXp.aL tols uvtoIs olavep 15 

14 ovTos eliTev ev vplv dTTopLVi^povevaetv. ' et ttuvv TTokvv ' 
e'0?j ' xpovov eo-KOTTeL <t>LkoKpdTi]s, 0) dvbpes ^Adrjva^LOL, Trais 
dv dpLaT^ evavTLOjQeii] tT] elprjvr], ovk dv avTov dp.eLvov 
evpelv olfxat i] TOtavTU ypd(f)oi>Ta. eyo) be TavTi]v p.ev Ti]v 
elpi]Vi]v, eco? dv ets ^AOrjvamv keLTTrjTai, ovbeTTOT dv (TV]xjiov- 20 
kevcratpt TTOti](ra(Tdat r?) 7ro'Aet, elpi]vi]v p-evTOt (})r]pLt belv 
TTOLelcrOaL.' kuI tolovtovs tlvus eiTre jBpaxels kul /xerptovs 

15 Ao'yoiij. 6 be tuvt^ eliTODV Trj TTpoTepata ttuvtojv dK0v6vT0)v 
vp.Qv, els T7]v va-Tepaiav, ev fj ti]v elpi]vi]v ebet KvpovaOat, 
eixov tG> tG)V av}xpd)(0)V avvi]yopovvTos h6yp.aTL kuI tijv 25 
elpi]Vi]v diTOJS tai] kuI btKuia yevi^aeTat TTpdTTOvros, kuI 
vjxSjv jSovkopLevoov TavTU kul ovbe (})0)vi]V eOekdvTov dKOveLV 
Tov KaTaiTTvaTov ^tkoKpdTOvs, dvaaTas ebi]pi]y6pet kuI avvr]- 

16 yopet \eiv(o iTokkujv d^iovs, 00 Zev kul TTavTes Oeoi, davdTO)v 
kdyovs, ws oilre Tcav iTpoyovojv i^/jias p.epvriaduL beoL ovTe 3° 

3 rovTuv fh Kal om. Vind. i schol. p. 348, 21 &!/ ante to add. 

Richards 9 (pvAd^oixev SFQFr. Graf. : (pvXd^w/xei/ Lvulg. 13 irpo- 

Tfpa L A Fr. Graf. : irpoTepalq. S Y O Q 17 ttws S L Q : liirus vulg. 

18 &r om. S' 22 /3/)oxe's fJirei' Fr. Graf. 23 TrpoTfpaia A vulg. : 

TTpoTfpa S L soli 26 yevricreTai vulg. : •yfVr/Tox S L A O, cf. ix 75 xix] nEPI TH2: nAPAnPE2BEIA2 [345] 

T<i>v Tu TpoTTata Kal Tcis vavixayjia^ k^yovTMV avexe(r6ai, 
voixov re 6i](T€lv Kal ypd\lfitv p.i]b€vl tu)V 'E\ki']V(ii)v vp.a^ 
l3ori6uv, 0? av ixr] TrpoVepo? /3e/3o7j^)//ca)9 vfuv f/. Kat Tav6' [346] 
6 (TxeVAto? Kttt ayatS^)? ovros hokp-a Xiyuv €(f)€(TTrjK6T(tiv 
5 Toii/ TTpe(rl3€0)V Kal aKovovTOiV, ot)? aTro twj^ 'EAA^/yoji; 
/jiere7re'/>t\/Aarr^e t^tto toi^tod Treto-^erre?, oV ovTTd) TreTrpaKojs 
avTov ?]r. 

^Oy ju.er oSy TpoTTOV, oi avbpes 'A^i/mtot, •)(^eLpoTovr](rdv- 17 
T(oy v/xwy eTTt roifs opKOVs avTov TidXtv tov^ re xpovovi 

10 KaT€TpLy}f€ KOL TCL TTpdyfxaTa TidvT lXv]xr]vaT0 tcl t^s TToAecos, 
Kai ocrat Trept rovrcoz' k]xo\ Trpo? rouroi' aTrex^eLaL crvvi- 
j37](Tav j3ovXo]xev(^ KOjXveLV, avTLK dKovcre(T6e. dAA' e7rei87/ 
TidXLV i]KO]xev eK tt/s 7r/3eo-/3etas TavTi]9 t?/s eTrt roi;? opKovi, 
rj^nrep ela-lv al vvv evdvvaL, oijTe fXLKpbv oijTe ]xey ovh^ 

15 orioCy evpr]]xevoL tG>v OTe Ti]v elpi^vrjv eTroteto-^e Xex6evTU)V 
Kal T:poa-hoKr]6evT(i)V, dXXa irdvT e^^/Trarr/jLteVot, Kat TovTot)v 
eTep' av6is av TTeiTpayoToov Ka\ irap' avTo to -^y^^pL^rixa 7re- 
TTpea^evKOTOiv, TTpocrrj^xev rf/ l3ovXfj, Kal TavTL ttoXXol 
avvLcracrLV a ]xeXXoi XeyeLV to yap ^ovXevT-qpLov ]xecrTov 

20 ?]v lbLO)TO)v. 7TapeX6d)v 8' eyo) irdvTa TdXi]di] TTpbs Ti]v 18 
l3ovX-i]V dTTi]yyeLXa, Kal KaTr]y6pr]aa tovto)v, Kal dvt]pL6]xi]- 
crd]xr]v diTO t5>v 7Tp(oT0)V eA^rtScoy eKetvo^v S)V 6 Krr/o-tt^wr 
Kat 6 'Apto-To'877H;tos d^ri/yyetAai' 7rpos v]xds, Kal jxeTa TavTa, 
oTe Ti]V eLpi]Vi]V eTT0Lela6e, a ovtos ehr]]xr]y6pr]a-e Kal els a 

25 7Tpoi]xaat Tr]v tt6Xlv, Kal iTepl twv vttoXoltto)v {ravTa 8' r]V 
4>a)Kets Kat IlvAat) ]xi] TTpoea6aL avve^ovXevov, ]xr]be TavTa 
•iTadetv, /xr/8' dvapTO)]xevovs eXTriatv e^ eXTTtbo)V Kat vtto- 
a)(eaeatv ets Tova\aTov eX6etv rd TTpdy]xaT edaat. KaL 
eiTeLaa TavTa Ti]v l3ovXi]v. eiTeLbi] 8' rJKev 17 eKKXr^aia Ka\ [347] 
19 I A€7({i'Tcoi' KoX Tas vavfiaxias A O 5 eri ante rwv irpeV/Seaij' add. A 
6 post Toiyrou add. tJt? Lvulg. : om. S' A Y Fr. Graf. 10 alterum 

To om. S Y Tct TTJi Tr6\f(tjs secl. Weil 16 e^T}iraTrifj.(vot] efa- 

iraTTi)OevT<t>v S L' 17 ireTrpax^Tuv S L vulg. : ireirpaKdToiv A avTb 

post irapa {■"'ap') om. F vulg. : add. S L A O 24 kuI ante «is & om. 

S L* 27 Kol viro(Txe(Te(nv secl. Blass 

22* [347] AHMO20EXOT2: [xix 

TTpbs viJMS (bet keyeiv, ■napi.KOow Ala-^ivrj^ ovroo-l T:pC>To<i 
7]p.Civ aiTavToov (Kal irpbi Alus Kal dem' TreipSo-^e crvvbLa- 
ixvriixovevetv hv aKridfi Aeyoj* to. yap TrdvTa tcl Trpay/Ltara 
X.vp.yivdixev' v}X(ov Kai 6La(f)d€Lpav6^ oKojs TavT iaTLV t/o?;) 
tov fxev aTTayy^kKeLv tl tG}v TTeiTpen-ftevix^vojv ri TTepl tojv 5 
cv rf/ I3ov\t] pr]6evT0JV, ei dp' fiix^(.(TJii'iTiL ixr] dkridrj keyeLV 
fixi, pLvri(r6fivaL Trdp.TTXrides a7reV)(ez', eiTre Oe tolovtovs 
koyovs Kal TriXLKavTa Kal TO(ravT^ (\ovTas dya6d, co(r^' 

20 cLTTavTas vp.ds Xa^wv u>x^to. e(f)ri ydp i]K€LV TreTreiKws 'Pl- 
Klttttov diTavd' o(Ta cri;/x^e'pet Tfj TroAei, Kal TTcpl tQ>v iv 10 
^ Aix(f)LKrvo(TL Kal Trept Toiv dkXojv aTTavTojv, Kal 8te^?;A^e 
Ao'yoi' ixaKpov vixXv, bv KaTa @r]j3aL0)v (LTTelv TTpbs ^lXlttttov 
e07j, xat Ta /ce^aAat' d7r?/yyeAAe Trpos vixds, Kal dTTekoyi^eT 

€K tG)v avTio TTeiTpecrpevp.evMV bvoXv r/ Tptoov f]piepo)V vpMs, 
IxevovTas oXkol Kal ov (TTpaTevoixevovs ovb^ evo\\ovpLevovs, 15 
0?j/3a? ixev TToXLOpKOvp.evas avTas Ka6' avTas x^^P'^ '''V^ 

21 dXXris Botcortas aKovcrecr^aL, QecnTLas be Kal IlAaratas 
olKL(opi.evas, rw 6eS) be Ta \pr]ixaT elcnTpaTTop.ev' ov iTapd 
^u)Keo)v, dXXd TTapd @r]{3aL0)V T(av jBovXevcrdvToov Trp' 
KaTdXr]\\rLV tov lepov' bLbd(rKeLv ydp avTbs e(f)ri tov 4>tAt7r- 20 
7T0V OTL ovbev f]TT0v f]cr e ^f] KacT Lv ol /3e/3ovAeuKo're? tC)v rats 
Xepcrl TTpa^dvTojv, xat 8ta tovto \pf]pLad^ eavTut tovs 07/ - 

22 (3aLovs eTTLKeKripvxevaL. dKOvetv be Kal tG)V YiV^oeo)v evmv- 
ecf>ri TTecf)OJ3r]ixevo)v Kal TeTapayixevo)v T-qv iTpbs Triv ttoXlv 
otKeto'r?;ra 4>tAt7r7r(p yeyevrip.evi]v, otl ' ov keXf]6a6' i]pxLS, 25 

[348] 0) dvbpes TTpecrfieLS, ecf>' ols 7TeTT0Lrj(T6e TrjV elpfivriv TTpbs 
^lXlttttov, ovb' dyvoovpLev otl vpLels fxev ^ Ap.cf>LTToXLV bebo)- 
KOT e/ceti^a), 4>tAt7r7ro? 8' vp.lv Ei!/3otai' o)p.oX6yi]Kev iTapa- 
bcacreLV.' eXvaL ixevTOL tl Ka\ dXXo bL(^Kr]p.evov avTia, ov 

3 aK-i)drf] raKridri Fr. Graf. 6 a\r]6rj S L Y O Fr. Graf. : raKrjBrj 

vulg. 8 TocravTa vulg. : Toiavra SL A Y Fr. Graf., cf. § 24 12 wphs 

4>i\i7r7roi/] inrfp ^aiKiwv Fr. Graf. 13 arrriyyeWf S Y: arrrfyydXi vulg. 

20 5iSa|a( Fr. Graf. 22 tovto Fr.Graf. : TauTa cett.,cf. §35 25 3t(J 
Ka\ \ey6vTwv ori A 26 f(p' oh om. S' 29 ti om. S L Y O : add. 

vu)g. oyT^J Taylor : avrif) S : out^ vulg., similiter 1. 2 infra xix] nEPI THS nAPAnPESBElAIi; [348] 

fxrjv 770) TOVTO ^ovX^a-Oai kiy^iv' koX yap vvv (f)9ov€iv Tivas 
avTM T(ov avixTTpio-^eoDV. vTrijviTTeTo 8' ovt(d Kal Trape- 

h]\0V TOV 'X2/3C0770V. €vb0KtlXU)V 8' €774 TOVTOLS eiKOrCO?, 23 

Kal boKMV Kal pi]Tcop apiaTos eXvai Ka\ avr\p davpiacrTo^i, 
5 KaT€^ri ]xdXa rre/xy«s. dvaa-Tas 8' eyo) TavTa t ovk ((prjv 
eibevat Kal afx eTreipw/x?]!' rt Aeyety tovtmv (av els ti]v 
l3ov\i]v dTTi]yy€t\a. Kal TTapa^rTas 6 fxev €v6ev, 6 8' evOev, 
ovToal Koi ^tKoKpdTr]s, k^6(jiv, i^eKpovov fxe, reAeDrwyres 
exAeva^oz^. v/iets 8' eyeAare, Kal oi^r' d*coveiy i}^e'Aer' owre 
lo TTto-revety kiiovktcrd^ aXka TTkifv a ovtos d7rrjyye'AKet. Kat 24 
i'!/ rovs Oeovs eiKo'? rt TraOeiv ejuotye SoKetre* rts ya/) dy 
7)ye'(rxero, TrjkcKavTa Kal T0(ravT^ ia-ecrdai, irpocrboKwv dyadd, 
■q Tavd^ ws ovK eo-rat keyovTos Ttvos, i] KaTr\yopovvTos tS)V 
TTeTTpayjji^voiv TOVTOts; Trdvra yap rdAA', ot/xat, t6t€ bevTip 

15 1]V TU>V VTT0K(llxeV(OV TTpOaboKtSiV Kat TWV ikTTtbcav, ol 8 

dvTtkiyovTes o)(Aos dkkojs Kal [SaaKavta Kare^at^ero, raCra 
8e 6av]xdaC rjktKa Kal av]X(pipovT iboKet TT€TTpd\6at Trj 
77o'Aet. 

Tov x^P''^ ^V Tav6^ vTT^fxvqaa TTpSiTa vvv vixds Kal 8te^- 25 

20 r]k6ov TovTovs Tovs koyovs; kvos fxiv, w dvbpes ' A^r^valot, 
[xdktaTa Kal iTpooTov, Xva ]xr]be\s v]xS)v, eTretbdv rt keyovTos 
dKovT] ]xov tS)V TT€7Tpay]x4vo)v, Kat boKrj betvov avTSt Ka\ [349] 
VTTep^dkXov elvat, ' etra t6t ovk eAeyes TTapa)(pr]]xa raiSr' 
ow8' ibibaaKes ?///,ds;' davfxd^r], dkkd ix€]xvr]]xevot rds vtto- 26 

25 cr)(ecrets rds tovto)v, as e0' kKdaTojv irotov^xevot tS)V KaipS>v 
€^€Kketov koyov Tvy\dvetv tovs dkXovs, Ka\ ti]v i-nay- 
yekiav ti]v tovtov TavTrjv ti]v Kakr]v, elbij^' drt 77pos aiTaai 
Tots dkkots KOt TOVT rjbiKriad' vtt' avTov, ort Tdkr]6i] Trapa- 
XPV\J-o- Ka\ rjvLK e8et iTvv6dv€a6at bt€K0)kv6r]T ekiTiat Ka\ 

6 oyua om. S' vulg. : adcJ. L S corr. 7 irapaarTayd' Cobet 

10 a.irr,yyfKKe SQ ll i/noiye SoKUTf SLA : kfioiy' (hoKeln FQYO 

Fr. Graf. 12 Toiavra Fr. Graf., cf. § 19 17 /fol codd. Fr. Graf. : 

secl. Cobet 22 koI KaTriyopovuTos post aKovri fxov add, vulg. : om. 

S L', cf. § 24 25 eKa.(TT(jj A 26 «|eKA€iOv] i^eKpovov S 7p. L -yp. 

pr. m. Fyp.: i^f^aKKof cod. unus toD ante \6yov add. Cobet [3491 AIIMO:£0E\OT:i: [xix 

27 (PevaKL(Tp.ots Kal vT:o(T\i(T(.mv k^anaTdijxwoi. -njmTov ^ikv 
TovTov Kal ix(xKi(T0\ orrep elirov, etveKa ravTa bL(^ij\dov, 
hiVTipov 8e TLVos Kal ovokv iKtxTTovos ?/ tovtov; tva ti]v 
oT^ abojpohoKi^TOi v-ni]p)(€ TrpoaCpe^Tcv avTov Tijs TroAireias 
avap.vr](rd^VT(s', ws 7rpo/3e/3A?//xeV7; Kal aincrTos i]V TTpos tov 5 
<t>iAt7r7roi', Ti]V )xeTa TavT^ i^aufyvr]^ ycyovvlav ttC(ttlv Kal 

28 (pLJ\.Cav (TKi\j/->](Tde, etr' ei p.€v iK(3^j3rjK(v o(t avTT/yyetAe 
npos v]xas ovTos kcil KaXGis e'xei to. Tre-n pay^iiva, 6ta Tr]V 
akr]6eLav Ka\ to (TV)X(f)ipov Ti] vrdAet yeyevrj^rdaL vojxCcrrjTe, 

et 8e Trarra TavavTC <av ovtos eiTre TriTrpaKTat, Kal TroAAj/y 10 
al(T-)(vvr]V Kal jxeydXovs KLvhvvovs TavT e)(et Trj 7ro'Aet, 8ta 
Tr]V ala-xpoKipbetav ti]v kavTov Kal to yj)r]]xaT(av a-nohocrdai 
Td\r]6r] ]xeTa(ieji\.r]]xevov avTov elbr]Te. 

29 Bov\o]xaL h\ iTTeLbr^TTep els toijtovs 7Tpor']\dr]v tovs \6- 
yovs, ov TpoTTOV To. TTepl Tovs ^ooKeas 7Tpdy]xa6^ v]XbiV TrapeC- 15 
AoiTo, TTpwTov eLTTelv aTTdvTcov. bel be fxr]bev^ vixSiV, oj 

[350] dvbpes bLKacTTaC, els to t(s>v TTpayjxaTcov jxeye6os jS\e\l/avTa 
jxeC^ovs TCLS KaTr]yopCas Kal ras atrias' Trjs TorjTov b6^r]s 
vop.C(raL, dAA' iKelv' opdv, otl ovtlv* av vfxeXs els TavTr]v 
Ti]V Td^LV KaTecTTija-aTe Kal tS)V (rvfxlSdvTUiV Katp^av i~0Li']- 20 
(TaTe Kvptov, ovTos, etTrep (oo-7rep ovtos il3ov\i']6i] ]XL(Td(i)cras 
avTov i^airaTdv i^/.tas Kai cpevaKC^eLV, tS)V tcroov atrtos ?/y 

30 av KaK(av ocreovTTep Kal ovtos. ov yap et (f)av\oLS yj)i]a-d^ 
vixeXs els to. Kotvd TToWdKts dv6p(i)TT0LS, KoX Ta TTpdyfxar 
etrrt cj^av^a o)V r] 7ro'Ats d^LovTaL Trapd toXs dWoLS, ovbe 25 
TroAAoD 8er. etra Kat ^coKeas aTroAcoAeKei' piev, oT]xaL, <Ih'- 
At^TTTO?, crvvr]y(j)vC(ravTO 8' ovtol' tovto bi] bei a-KOTrelv Kal 
dpdv, el ocra ti]s ^PooKecov a-(t)Tr]pCas iiTl tijv TTpealieCav rJKe, 

I i^aTraTcifievoi L vulg. : om. S (in yp. add. ant. m.) : i^Tjirarijfxfvot 
Q 2 STrep Dobree Ald. V. yp. : ovTrep codd. 3 tovtov;^ 

interpunxit Weil 8 €x*'SLA: e?xf ^'"Is- ^- favTovSL 

Y: TovTov vulg. 17 ^XfxpavTa S L' Y : airo^\4rpavTa vuig. 

19 ovTtv' &»/ S L Y : el «ol ovTiva ovv vulg. L yp. 21 (W ante prius 
ovTos add. L marg. vulg. : om. S L Sxnnp ovtos secl. Dindorf 

22 avThv S L A : iavThv toIs ex^pors vulg. xix] nEPl TH2 nAPAnPESBEIAS [350] 

Tavd^ aiTavT aTTcaXio-av ovtoi, Kal bUcfiOeipav eKOVTes, ovx 
cbs o8e ^ooKias dTTwAeo-ey KaO^ kavTov. iioO^v; 

Aos 8e jxoL TO TTpojSovkiVixa, o TTpbs Ti]V €p,i]V airay- 31 
yeXiav i\l/i-i(f)i(rad^ /; /SouA?/, Kal tijv p.apTvpiav ti]v tov 
5 ypa^avTos avTo roVe, iv dhrjO^ otl eyw /xey 01» TOTe aiyi^aas 
vvv a(pi(TTap.a.L Ttov ■n^TTpaypiivcav, dAA' evOvs KaTi]y6povv 
KOL TTpo€(op()iV Ta [ji.iKkovTa, 7] jiovXy] bi, 17 fxi] KcoXvOela- 
aK0V(raL TaXrjOrj Trap' ejuou, ovt €TTfjV€(T€ tovtovs ovt' et? 
To TTpvTaveLov Tj^LO}cr€V KaXicraL. KaLTOL tovt, a(f) ov 
10 yiyovev rj ttoXls, ovbels TTcoTTore' (f)r]a-L iTaOeLV ovb^vas iTp€- 
fr/3et9, ovbe TLixayopav, ov OavaTOV KaT^x^LpoTovriaiv 6 
brjp.os. dAA' ovtol TreiTovOaaLV. Aeye 8' avTols iTpwTov 32 
Ti]v pLapTvpCav, eira to 7TpoftovXevp.a. 

MAPTTPIA. nPOBOYAETMA. [351] 

15 'Ei^rau^' ovt' eiTaLVos ovt€ KAi/o-ts ets t6 TTpvTavelov 
iaTL TU)V TTpiafSecov vtto Trjs jiovXrjS. et bi (prjaLv ovtos, 
^ei^drco Kat TTapaayiaO()i, Kayo) KaTaftaivo). aW ovk kaTiv. 
et }J.€V TOLVVV TavTO. TTO.VTes €TTp€aft€vopi.€V, bLKaL(DS ovbev 
€7T-)]V€a€V rf ftovXr']' beLva yap tcl TTeTTpayjxeva iTaaLV' et b 

20 ot fxev TCL bLKai eiTpaTTOv rjjx&v, ol be TavavTia, bia tovs 
TTeTTOvr]pevfxevovs, o)S eoLKe, rots eiTLeLKeaL avp.jieftr\Kos av 
etrj TavTTjs Trjs aTL]xias ixeTeayjiKevaL. ttS)s ovv pcibiojs 3S 
TT(xvTes etaeaOe rts Tror' eaO' 6 TTovrjpos; avaixvr]aOi]Te TTap^ 
v]xlv avTols TLS eaO^ 6 KaTr]yopwv tQ>v TTeTTpay]xevo)V e^ 

25 apyjis. bf]Xov yap otl rai ixev r^bLKrjKOTL aLyav e^?/pKet Kat 
biaKpovaajxevia tov TTapovTa ypovov [xr]KeT^ els Xoyov irept 
tG)V 7Te7Tpay]xevo)V avTov KaOLaTavaL, roi 8e p.r]bev eavT^ 
avveLboTL beLvbv etcr7/et, et [beLViHv Kal] TTOvrjpQv epyo)V 

2 &yposta7rcoA6(r6;/add. Yulg. : om.SAL^&j/suprascripsit pr. m.) Fr. 
Graf. tJ» /cafl' eavrSv Fr. Graf. 3 aTrayy(\iav S L (e supra a scripsit 

pr. m.) A Fr.Graf. : firayyf\iav FY OQ 6 ififfTafx.ai SLQ 10 fTjffi 
SLFY Fr.Graf.,cf. § 93, xxii6: (prjafiA jg iisa\r]dwspostyapadd. 
vulg. : om. S L' A 23 &j/ avaixvr^ae-qTe dubitanter Dobree, recte puto 
28 ^iivhv elffrjfi ei S L (ffiywr) supra scripto AQ : Sfivhv ei ffiyuiri vulg. 
Stirajf Koi TTovripwvShA.: rrovripwy Kal Sftvuwulg.: Snvwv Kal sccl. Dobrce [35iJ AIlMO:i:0EN()T:£ [xix 

bo^CL KOLVO)V€LV T^ aLCtiTTJJfraL. ilfxl TOLVVV 6 KaTriyofjSiv 

c^ apxijs eyo) tovtoov, tovtcov 5' ovbels iixov. 

34 *H [xkv TOLVvv i3ov\i] TavTa TrftovfliftovKdVKeL, tjjs 5' 
iKKki](TLas yLyvojxivy]<i koI tov ^^LkLTrnov irapovTOs kv V\vkaLs 
i}bi] — riv yap tovto TipwTov aTravTOiv T(iiv aOLKrifidTojv, t6 5 
Tov 'i^LkLTTVov eiTLcrTTJa^aL TOLS TTpdy]xa(TL TovTOLS KaL biov 
v]xas aKOvcraL TTcpl tu>v TTpay]xdTOiV, eira l^ovkevcracrOaL, 
fX€Ta TavTa be TrpaTTeLV o tl bo^aL, dp^ aKoviLV KaKilvov 

35 TTapelvaL Kal /xrj8' tl xph ttol^lv pabLov €L7T€lv elvuL. iTpos 
be TovTOLs TOVTO ixev ovbels dviyvo} tw bi]po) t6 irpo- 10 

[352] fiovk€V]xa, ovb^ rjKOvmv 6 bi]p.os, dvacrTas 8' ovtos ibr]- 
p.i]y6peL TavO^ a bLe^iikOov dpTL TTp6s vixds eyw, Ta iTokka 
Kal peydk^ dyadd, a TreTret/co)? e0?j t6v «iJiAtTrTroi; iJKeLV /cat 
8ta TOVTo \pii]xa9^ kavT^ tovs ©rj/iaious iTTLKeKi]pV)(ivaL. 
locrd v//as, iKTTeTTkr]y]xivovs Trj TTapovcria t6 irpoiTOv Trj tov 15 
^pLkLTTiTov Kal TOVTOLS opyL^opiivovs (ttI rw pi] TTporiyyek- 
KevttL, TTpaoTipovs yevicrdaL tlvos, iTdvO^ oa ijiovkecrd^ vplv 
ecrecrOaL TTpoaboKi](ravTas, Kal pii]be (f)0)Vi]V iOekiLV dKoveLV 

36 ep.ov pi]b^ dkkov pi]bev6s. /cat ]xeTd TavT^ dveyLyvcacTKed^ 

7] i7TL(TTokr] 1] TTapd Tov i^LkLTTTTov, rjv ovTos (ypa\j/' dTTo- 20 
k€L(f)9€ls i]po)v, dvTLKpvs oijTO)S Kal bLappi]br]v diTokoyia 
yeypappevr] tQ)V tovtols i]papTr]]xevo)v. Kal ydp o)S avT6s 
KaT(K(akv(r€V avTovs j3ovkop.ivovs eTTt Tas iTokeLS UvaL Kal 
Tovs dpKovs dTTokap.j3dv€Lv, evecTTL, KCLL &)?, Xva crvvbLakkdT- 
To)a-LV avT(a Tovs 'AAea? 7Tp6s tovs ^apcrakCovs, KaT€cr)(^ev 25 
avTovs' Kal TTdvT dvabexopevos Kal ets avTbv iTOLOv^xevos 

37 Ta TovTO)v dpapTiiixuT icTTLV. VTT€p be ^o)Kio)v Ka\ 0e- 
crTTiuiv 1] S)v ovTos dTTi]yy€kk€ TTp6s v/^as, dAA' ovb\ pLKpov. 

7 d (i. e. irpwrov) aKovcrai Dobree 9 xph S L A Y : XP^" ^'^'S- 

14 TovTo S Y : ravra L vulg. 17 rivhs S L vulg., iure suspectum : 

rivos A : rivas O corr. 19 /nriS' &\\ov'\ yurjSaAtoi", ut videtur, S^ 

21 ovTios S' : ovroKrl L vulg. 25 'AA.e'os Harpocr. : a\e7s L vulg.: 

oAeTr aA.€er$ ant, m.) S', cf. § 174 26 alterum Kal et Troiovfifvos 

secl. Herwerden 27 Oetnricuj' Dobrec: 0e<r7rie'a>i' codd. 2801^777- 

7eAA€ S L Y : dTrr/TyeiAe vulg., cf. §§ 38, 39, xxi 36 XI x] nEIM TII2 nAPAnPESBEIAZS [352] Kal TOVT OVK aTTO TaVTOjXCLTOV TOVTOV €TTpd\6ri TOV TpOTTOV, 

dAA' virep ixev wv Tiapa tovtu)v vp.as e8et hiKrjv Ka\xlidvuv 
ov TTeiTOLriKOTutv ovbe btutKriKOToov ovbkv S>v v/xeis irpoo-e- 
Td^aT iv rcS \f/r](Pi(TixaTL, eK€ivos eK8e)(erai tjjv alTiav [Kai 
5 (f)y](Ttv avTos atTtos yeyevrj(rdat], ov ovk e/xe'AAe^' v/xeis', oXp.at, 
hvvy](reo-6at KoAcicraf a 8' eKetvos e^aTrarj/crat Kat TTpokafieiv 2»^ 
Trjs TToXeios e/3oi;Aero, ovtos diTr^yyetkev, tva jurjS' eyKakecrat 
p.r]he ixepi^acr6at jxr^bev v(TTepov vixets exoire <I>iAt7r7r(p, |u?/r' 
ev eTTt(rTokfi [x/jt^ dkkodi ]xr]hap.ov tQiv TTap' eKeivov tovt(ov [353] 
10 evovTOiv. keye 8' avTOts avTi]v ti]v eTTt(jTokr]V, rjv eypaxj/e 
[xev ovTos, eTTepL^e 8' eKelvos' Kat (TKoirelB' otl tovtov e^et 
Tov TpoTTOV, ov bLe^eki]kv6^ eyw. Ae'ye. 

Eni2TOAH. 

'AKO?;er', co dvbpes 'Adr^valot, Ti]s eTrtcrroA?}?, ws Kaki] Kat 39 

15 (f)tkdvdp(OTTOS. TTepl be 4>coKe'coi; ?/ &r](3aL0i)v rj tQiv dkkcov 

&v ovTOs aTTriyyeLkev, ovbe ypv. TavTr]s tolvvv ovb' otlovv 

e(rd' vytes. Kal tovt avTLKa 8t/ /xaA' v/xets oxj/ecr^e. ol 

fxev ydp 'AAet?, ovs tva (TvvbtakkdTTooa-L KaTa^ryew (f)r]a-L 

TovTovs, TOtavTr]s TeTV)(j]Ka(Tt btakkayr]s &(tt e^eki]kavTaL 

20 Kat di^cxo-raros ?/ TroAts avTSiV yeyove' tovs 8' alxjxakiOTovs 

6 (tkottS)V rt av vixXv yapLO-aLTO ovbev ev6vixr]6fivaL <^?jfrt 

Avcrao-^at. /xe/xaprvpT/rat 8e 8?/7roi;^ei; vixlv ev rw 8?//>i(i) 40 

TTokkdKLS, o)S eyu) TokavTov e\o)V eir' avTovs (Ly^6ixr]v, kol 

vvv be iiapTvpr]6-q(reTaL' 8to Kat Tr]v ep.r]v (ptkoTtixtav ovtos 

25 d(f)atpovixevos tovt eiTetaev eKelvov eyypd\frat. b Toivvv 

lxeyt(TTOV dTTdvTO)V' 6 ydp ets r?/y iTpoTepav ypd\j/as eiTt- 

4-5 Kal . . . yeyeuriffdai secl. Cobet 7 aTrriyyiiXfv S L vulg. : 

aTrriyyiWiv A 9 ^A\ot6 S aiite wap' acJd. twc A : to?s L 

vulg. : eV Tots S yp. : om. S Y 10 eVtJi^Twj' S L A : ovrujy vulg. 

16 TTphs v/j.a.s post air-fiyyeiKe (airriyyfWe L) add. vulg. : om. S 
18 a\e7s vulg. : aAeeis S : ci.\fe7s L, cf. § 36 19 ttjj ante 5iaA- 

\ayjjs add. L vulg. : om. S A 20 a,vd(nra(TTos Y 21 iroiwv post 

Tj &c add. vulg. : om. S L* Y ouStV Blass : ouS' codd. 24 post 

vvv add. Se A : Sr/ Aug. 2 : om. S L vulg. [353] AnMOV0ENOT2; [xix 

(TToX-qv, fjv y]viyKa\Xiv rjixels, ort * eypaffyov o' av Kal hiap- 
f>r]h]v ij^ix v\j.a<s cv Trotycro}, d ev fibeiv Kal tijv (TVfJLiJ.a\Lav 
jxoi ytvi](roixivi]vj' yiyovvias ttjs n-v]j.]xo.xias ov (f)ri(TLV udfvai 
TL av TT0iU)V xapicraLTo, ovb^ o avrbs T;7r€V)(ero" roCro yap 
[354] //8ft biikovoTL, eiTrep p; €(f)€V(XKL^€V. aWa ]xi]v otl TavO^ .5 
owrco TOT €ypa\}/€, Aeye fxoL KajSoDV (k Trjs TTpOTepas iTTL(TTokf]s 
avTo TOVTO, ivOivbe. Aeye. 

EE Eni2TOAH2. 

41 OvKovv TTplv iiev €Lprjvi]s Tvxelv, €L Kal (Tvp.p.axLa Trpoa- 
yivoLT avTu), ypd^eLV wixokoyeL 7/AiKa ti]V ttoKlv ev ttoli'](T€l' 10 
eTretSj/ 8' a]X(f)6Tep^ avT^ yiyovev, ovk et8e'mi (pr^al tl av 
ttol5)V xapicraiTo, av 8' v^xns \eyi]Te, TTOLi]rreLV p.i]T ai- 
(Txyvr]v jxi]T abo^iav avT(o (f)€peL, ets TavTas roj TTpocpdcreLS 
KaTa(f)€vyo)V, Kav dp^ (LTTi^Te tl Kal tt poaxOr]Gi' vp.w iiTay- 
yeikaa-dai, dvayjMpr^aiv eavT^ KaTakeiiTcov. 15 

43 TavTa Toivvv Kal ttoAA' erep' ivijv iTapa\pi^jp.a t6t evOvs 
e^eAe^yx^etf Kal bLbda-K€LV Vjxds Kal fxr] Trpoea-daL Ta irpdyixaT 
edv, et fxr] 0eo"7rtat Kat rTAaratat Kat ro &r]j3aiovs avTi^a 
bi] ixdX(^ b(ocr€LV biKrjv d(f)€ik€T.o Tr]v akr]Oeiav. KaiTOL TavTa, 
et ixev aKova-aL ix\v ibeL (f)€vaKLadi]vaL 8e Tr]v TrdkLV, opOws 20 
(kiyeTO, et be iTpaxOrjvaL tG> ovti, crLOJiTdcTOaL avv€(f)€p€v. 
et ]x€v yap ivTavO' i]v ijbi] Ta TTpdyp.aO' ojaTe. p.r]b' alaOo- 
]X€VOis TOis &rij3aioLS iTkiov eti'at ]xi]bev, tl ov yiyovev; et 
5e Trapa to TTpoaicrOiaOai K€K(s)kvTai, rt? 6 €Kkakr]CTas; ovx 

43 ovTos; dkk' oijT epiekkev oiit €j3ovki]0r] TavT ovb' ijkTnaev 25 
oSros, coaT€ tov y i Kkekakr] Kevat ]xr]b' oiTiav ex^eVco* aAAo. 

2 r)\ix] vviKo. S L corr. pr. m. 5 vfjLas post ifpevaKi^iv add. L 

vulg. : om. SY 6 ouTto (vel •ws) SAO: o£tos LFQ t6t' om. 

FOQ 6(c T^s] 6K€iV7js S' 12 % SLAY: & vulg. 13 (pipoi 

Cobet 14-15 K.h.v . . . KaTa\i[-Koiv S solus : Kh.v . . . KaTaAeiird 

vulg. : 'Ifa Kav . . . KaTaKiiirr] L A S yp. 1 7 iTpoicrOai S : ■KpoifffOai 

L vulg. 20 d«oC(rai fj.fv tSfi <pfvaKi(r6rivai 6« S solus : aKov(rai 

fj.6vov, (pevaKiaOrjvai Se A : aKovcrai i.l6vov e5ei Kal (ptvaKiaOrjvai L vulg. 
S yp. {fx6vov e.K ixfv factum cf". vii 31, x.\.iv 176^ 25 ou5' Bckker : 

ovT codd. xix] nEPI THS nAPAnPE2BEIA:2 [354] 

(j)€VaKi,a6rjvat rots Aoyois tovtols Vjaas e8et, Kal e/uou TaXi^dr} 
/X7; ^dekijcrai, aKova-ai, Kal avTovs oIkol KaTafxtlvat, Kal xf/r]- 
(f)i,(rij,a viKrjcrai toiovto bC ov ^PcoKels aTToKovvTai. bia Tavr [355] 
ka-TiadaTO Tama Ka\ hia TavT ibrjixyjyopeiTO. 
5 'Akovcdv tolvvv eyo) TxikiKavTa Kal ToiavT eTrayyeWo- 44 
fxivov TovTov, Kal aKpL(3S)s etScos ort \f/evbeTaL, — Kal 66ev, 
(ppdcro) TTpo? vixas, Trp&Tov jjiev €K tov, ot€ tovs opKovs 
€/xeAA.e <I>tA.t7r7ros dp.vvvaL tovs Trept r?)? eiprjvrjs, (Ko-TTovbovs 
aiTocfiavdrivaL tovs 4>coKe'as vtto tovtcov, b crLcoTrav KaL iav 

10 etKos rjv, etTTep e/LteAAoy o-(a(€cr6aL' eireLT e/c roC /x?/ rovs 
Tiapa Tov 'i>LX.LTT7Tov -TTpeV/Seis TavTa XiyeLv p-rjbe Trjv €ttl- 
a-To\r]V T-qv 't>LkLTT7Tov, dAAa tovtov — eK roi^rcoy ovv TeKjxaL- 45 
p6fj,€vos, avaa-Tas xat iTapek6(ov €TTeLp(aiJ.r]v pkv avTL\eyeLV, 
(os 8' aKoveii' ovK ?)^e'Aere, i]a-v\Lav ea-\ov, toctovto fxovov 

15 bLafxapTvp(i[xevos {Kal iTpos Alos Kal 6eG)V dva}XL]xvf\aKe(T6e) 
oTL TavT ovT ot8' oijTe K0LV(i)vS), TTpocre6i]Ka b b)s ovbe 
TTpocrboKW. Tpa)(eo)S 8' VfxS)V r&i ju,?j8e TTpoaboKdv ay6vT(j)V, 
' Ka\ oTToos y , S) dvbpes 'A6r]vaL0L,^ e(f)r]V, ' dv tl tovtoov 
yCyvriTaL, tovtovs eTraLveaea-de Ka\ TLfxyiaeTe Ka\ aTe(f)av(o- 

20 aere, efxe be fxr]' Ka\ ]xevTOL Kav tl tmv evavTLO)v, otto)s 
TOVTOLS opyLela^e' eyo) 8' d(f)LaTapLaL.^ ' //?/ vvv,' vTTokajioov 46 
AlayJ-vris ovToaC, ' //.?/ vvv d(f)LaTaao,^ e(f)r], ' dAA ottco? 
TOTe ]iii TTpoaTTOLr]aeL.' ' vi] At', r] dbLKi]ao) y , e(f)r]v. 
eiTavaaTas 8' 6 4JtAo/cpdr?]s pd)C v^pLaTLK&s ' ovbev, e(f)i], 

25 * 6avixaaT6v, o) dvbpes 'A6rivaL0L, pLi] TavT e/xot Kai A?;- 
lxoa6eveL boKelv ovtos fxev ydp vbo)p, eyo) 8' otvov ttlvo). 
Ka\ v]ji,els eyeAdre. 

"EKexj/aa^e br] to xfni^f^Laixa, o 8t8a)o-t ypd\f/as [xeTa Tav6 47 
6 <l>tAoKpdr?)S' dKOvaaL fxev ydp ovTO)a\ TTayKakws ^X^'-' 

2 prius Koi om. S L Y O 6 to't€ post rovrov add. vulg. : om. S L Y 
II ToD om. vulg. 12 ToD post tV ^dd. vulg. : om. SLY 17 eirl 

ante t^j add. L vulg. : om. SAY 19 fitu post tovtovs add. LA: 

om. S vulg. 22 f(p7} post a(pi<XTa(70 A : post v-KoKa^wv S L vulg. 

23 ^ om. vulg. : add. S L [355] AHMOi:0f:N()T:i: [xix 

€7r€i8ay hk tov? Kaipovs (TvWoyin-rjTaC T6s €0' <Sj; kypa<\>r], 
[356] Kat Tas i»7roo-)(eVets as ovtos VTrtrTxyeiTO ToVe, ovOej; aAAo 
(f)avq(rovTanT\i]V TrapaSoWes^InAtTr-Tro) Kat &riftaiOL'i <I>6UK€as, 
jxovov ovK oTTiaoi) Toj x^V^ 0?/o-arTes. Aeye t6 \j/y](f)L(rixa. 

48 'OpctT', o) avhp€^ ^AOrjvaloL, t6 xj/i^^f^KTjxa, ocrojv iTraCvojv 
Kal oo-rjs ev(j)r]iJiCa^ ]xe(rT6v ecrTi, Kat * T7/y (lpr']vr]v clvai, tt]V 
avTTjv ijvTTep 4>tA.t7r77({) Kat Tots eyyoVots, Kat T7/1' Tvp.]xa\Cav i" 
KoX ' e7ratyeVat 5e «^tAt^r^roi^, oVt eiTayyeWeTat. tcl 8tKata 
7roi?/o-etz'.' aAA' oi»8ey eKetyo's y' e7r/]yye'AAeTo, dAAa toctov- 10 
Tou y' e8et [(TTayyeWerrOaL- &(tt ov8' elbevaL (f)r]a-l tC av 

49 TTOL&v vjxlv xapto-atTo. dAA' ovtos r]i; 6 kiyo)V VTrep avTov 
KOL v7TL(T)(vovjX€vo9. TTpos 8e Tovs 7rapd TovTov Ao'yovs 
Mp^xrjKOTas \al3o)V v]xas 6 <I>tAoKpdTr/s €yyp(X(f)€L tovt ets 
t6 \l/i](f)L(T]xa, ' iav 6e /a?/ Trotwo-t <t>coKets d 6et Kat iTapa- 15 

6t6a)0-t TOtS ^A]X(f)LKTV0CTLV TO UpOV, OTL j3or]67](TeL 6 bf]]X0S 

6 'A6r]vaCo)v e^rt tovs bLaKO)kvovTas TavTa yCyv€(T6aL.^ 

50 ovKovv, avbpes ^A6r]valoL, ]X€v6vto)v ]X€V v]xS>v oXkol Ka\ ovk 
k^e\r]Kv66TO)v, aTT€\r]Xvd6T0)v 6e to)V AaKebaLjxovCo^v Kal 
7Tpor](Tdrj]xh'0)V ti]V aTT(XTr]v, ovbevos 6' dAAou TTap6vTos twv 20 
^A]X(f)LKTv6vo)v 7rA?/y @€TTa\S>v Kal Qr]j3aCo)v, eixf^rjpL^TaT 
av6p(OTT0)V TOVTOLS TTapabovvaL y€ypa(f>ev t6 Upov ypa\f/as 
TOts 'Api(f)LKTvoaLV TTapabovvaL {iToCoLs; ov yap r^crav avT66L 
TTkrjv &r]j3aL0L Kal ©eTTaAot), dAA' 01» ' o-vyKakeaaL 6e tovs 
^A]X(f)LKTvovas,^ ovb' ' eTTLayjdv ecos av avXkiyoiaivi' ovbe 25 
' [3o-i]6eLV Ylpo^evov ets <t>a)Ke'as,' ovb'' ' l^LivaL 'A^r/mtous,' 

r\ ovbe TOLOVT ovbiv. KaCTOL Kal e^rto-ToAds eTTe^xyf/ 6 (pCkLrr- 
Tros 6i;o KaAovo-as v]xas, ov^ 'Cv k^€K6r]T€' ^rwjuaAa' ov yap 

8 iyy^vots S vulg. : eKySvois L A Q, cf. § 54 10 toctovtov y 

vulg. : rocTovrov SLA: rocrovrov L, cf. xvii 15 11 inayyeWeffdai 

secL Benseler 24 ov (rvyKaKtaai Se S A : ovSe avyKoheaai L vuig. , 

lemma schol. p. 364, 14 eSei ante rovs add. S ant. m. F marg. 

28 i^e\eriT€ codd. Suid.: e|eA0o(Te Belilccr xixj nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [357] 

av TTOTe Tovs xpovovi aveXcav, iv oh idvvi]di]T av e^cXOelv, 
rrjrtKavr' iKaXet' ov8' av iiJ.4, i]viKa bevp' airo-nKeiv ijSov- 
k6]xy]v, KaTeKcaXvev ovbe TOiavTa Aeyetr tovt(o TrpoaiTaTTev, 
i^ wv iJKLcrd' v]X€LS eix^Wer e^LivaL' a\X.^ Xva, a (^ovXca-Q^ 
5 ol6]j.€VOL TTpd^eLV avT^v, ]ir]h\v ivavTLOv -^r]'(f)Lcr7](T6' avTui, 
fj.T]b^ a]j.vvaLVTo jixrjS' dvTi\OL€V ot <t>aj/cers eTTt rat? Trap' v]xSiv 
[ii7re')(02-'res'] eATrtVty, aAA.' aTToyvdvT^s airavO^ avTOvs fyx^'- 
pL(raL€V. Ae'ye 8' ai^rotj avTas Tas eTrtcrroAas tcls tov 
4>tAt7r7ror;. 

10 Eni2T0AAI. 

At juey TOLVVV eTTLCTToXal KakovcTLV avTaL, Ka\ vr] At" 178)7 52 
ye* rowots 8', etTrep r]v vyLes tl tovtojv, tl aAAo TrpoarjKe.v 
T] (TvveLTTeXv ottcos e^iX6r]&' vp.els, Kal tov Up6^evov bv Trepl 
Tovs t6ttovs fibecrav ovTa ypdcpeLV evOeo^s jSor^delv; TrdvTa 
15 ToCvvv TavavTLa tovtu)V cfjaLVOvTaL TreTrotJjKoVes. etKorooj* 
ov yap ols eTreVreAAe TTpocreL^ov tov vovv, dAA' h. (ppovMv 
TavT eypa(f)ev (rvv^hecrav' tovtols ovv avveiTpaTTOv Ka\ 

TOVTOIS (TVVriyCdVL^OVTO. ol fxev TOLVVV ^OOKels, WS TCL TTap 53 

v]i(av eTTvOoifT eK Trjs eKKkrj^rLas Ka\ t6 re \j/r](f)La-]xa tovt' 
20 eka^ov t6 tov ^LkoKpaTovs Ka\ ttjv diTayyekLav eiTvdovTo 

T-)}V TOVTOV Ka\ TCLS VTTOCTyeCTeLS , KaTCL TTaVTaS TOVS Tp^TTOVS 

aTTwAorro. crKOTTelTe ydp. i]aav aTTLCTTOvvTes TLves avT60L 
rw ^LkLTTTTco Kttt vovv exovTCS' OVTOL TTLaTeveLV VTTr]y6r]crav. 
8ta rt; ort r^yovvTo, ovh' el heKaKLS '^i.kLTTTTOs avTovs e^r^TTaTa, 
25 ovheTTOT av tovs y ^A6r]vaL(ji)v iTpecT^eLS 'A6r]vaL0vs e^aiTaTav [358] 
Tok]xf]craL, dAA' etyat TavT dkr}6i] a ovtos diT-qyyekke Trpos 
i5/>ia?, Kat rot? &r]f3aL0Ls rJKeLV, ov^ avTols 6ke6pov. rja-av 54 

5 \l/rf<piar}(T6€ LAQ: \l/ri<l>i(Ta(r$' S (r) supra a scripsit ant. m.) : 
\\/ri<pi(Tai(rde v'ulg. , cf. § 123 6 afjLvvaivTO SLYO : afxvvoivro vulg. 

7 vrrexofTes S (cf. § 266) : errfxovTfS L vulg. : secl. Weil : erravexovTes 
A, lemma schol. p. 365, 15 arravTa S A : arravTes vulg. 13 e^e\- 

er\Te S L A Y : e^e\doiTe vulg. 20 arrayyeXiav S corr. : errayyehiav 

S' ? L corr.? vulg. 21 tovs om. Dobree 26 arrriyyfWe .S L : 

dir^^T^fiAe vulg. 27 ovx avTo7s A : ovk avro7s S L vulg. [358] AIIMOSeENOTS xix 

aWoL Tiv€9 ot 7rao-)(eir otlovv Kal aixvvecrdai Ofir ^ovro' 
aXXa Kal tovtovs ixaXaKovs eTToirjae to tov ^l^iknrTrov v-napy^nv 
avToXs Tr€i(y6ijvat, kuX to TavT^ el fxi] ttoii)(tov(tiv Vfms €7r' 
avT(ws i]i(t.v, oijs (ior]6r](TiLv avTol<i y)\.7nCov iKelvoL. aXXa 

Kal ]XeTafxi\(LV Vfxlv UtOVTO TLVeS 'niTTOLl]]jAvOL<S T1]V TTpo? 5 

^^iX.LTnrov (l(>i]Vi]V' tovtols otl kuI rots iyyovoLS ti]v av- 
Ti]v i\fn](j)L(Tacr6^ (TTehei^av, uxTTe TtavTa)(j] tol irap v\x(av 
aTToyv(i}(r9i]vaL. bLoiTep TavTa ttclvt' €i? ev \j/i'](f)L(rixa (Tvve- 

55 (TKeva(Tav. o Kal ixeyLcrTov (jxoLye boKovcrLV aTrdvToov V]xas 
i]hLKr]KevaL' to yap iTpos avbpa 6vi]tov Kal bLO. KaLpovs TLvas lo 
l(r)(yovTa ypd(f)0VTas eLpr]vr]V dddvaTov (rvvdecrdaL tijv KaTCL 
Ti]s TToXeods al(Tyyvi]v, Ka\ dTTO(TTepi](TaL fj.i] fxovov t(ov aXX(i)v, 
dXXa KOL tS)V TTapa Ti]s tv)(^i]s evepyecTLuiv Ti]v ttoXlv, Kal 
TocravTi] TTepLov^TLCL \pi](ya(TdaL TTovi^pCas ojcTTe ]xi] jxovov tovs 
ovTas 'A6r]vaLovs, dXXd Kal tovs v(TTep6v TTOTe jxeXXovTas 15 

56 e(readaL TTaVTas 7]bLKr]KevaL, ttujs ov)(l irdvbeLvov ((ttl; toijto 
TOLVvv ovbeiTod' vfxels VTTeixelvaT av [ij(rTepov] TTpo(rypdy^aL 
TTpbs Ti]v eLpi]vr]v, to Kal tols eyyovoLS, ei iii] rais Trap' 
Alcr\^ivov pifdeicraLS vTT0(r)(^eae(rLV tot eTtL(rTev(raTe, aX^nrep 

OL <J>ft)/cets TTLCTTevcravTes d7T(oXoi>TO. Kal ydp tol Trapa- 20 
[359] ^dvTes aiiTovs <t>LXiTT7T(o Kal eKovres eyy^eLpicravres eKeivio Tas 
TToXeLS CLTTdvTdiv T&v ivavTidjv &v TTpos vixds ovTos dwiiyyeL^C 
eTV)(OV. 

57 "\va 8' et5^re cracfjSjs otl ravd' oiVco Kat 8ta tovtovs 
diToXojXe, Tovs xpovovs vixlv Aoytou/xat Ka6' ovs eyiyveff 25 
eKacTTa. Trepl Sjv 8' dv tls dvTLXeyij tovt(ov, dvaoras ev 
tQ> e//a) vSart etTrarco. i} p.ev Toivvv elprivr] eXa(f)i] jSoXlwvos 
evdrri eTtl beKa eyevero, dTTebr]jxi]a-aixev 8' iifxels em tovs 
opKOVs Tpets piijvas dXovs' Kal tovtov aTravTa tov )(j>6vov 

58 '^(Tav ot ^^ojKels crS>oL. i]KOixev be bevp' diTo rijs Trpecr^eias 30 

6 (yy6vois SL vulg. : fKy6vois al., sic inf. 18, cf. § 48 8 ravra 

iravTa vulg. : uiravra ravra S L Y oiiroi ante avv((TK(va(rav add. L 

vulg. : om. S' A 12 irapa twv ante 6.KKwv add. vulg. : om. S L' A 

17 vaTtpov secl. Weil xix] nEPI TH5; nAPAnPESBEIAS [359] 

Ttjs e-TTt Tovs opKOVS TpiTi] tTTt 8e/ca TOV (TKtpO(l)Opi(aVOS [XIJVOS, 
Koi TTapijv 6 <i>iAt7r7Tos iv TlvXaLS -Ijbr] Kal toXs ^(okcvo-lv 
iTTr]yyiXX.eTo S>v ovbev eTrtVrevoy e/ceti^ot. cn]neLov bi' ov 
yap av bevp' rjKov ws v/Ltas. 7] 8' (KKXrj^rLa p.eTa Tama, 
5 ey 7) irdvTa to. TtpdyixaT aTT(o\e(rav ovtoi ^j/evcrdixevot Kal 
(f)€vaKL(ravT€S vixas, r?) e/cr?/ eTrt beKa eyiyveTO tov (TKLpo- 

(})0pL&V0S. aTTO TOLVVV TaVTTjS TTCIXTTTala KoyL^OpLaL TCL TTap 59 

vii(av iv Tots ^ooKevat yevecrOaL' TTaprjcrav yap ot tG)V 4>ci)Ke'cor 
■TrpeV/Sets evOdbe, kol rjv avTols Kal tl diTayyeXovcrtv ovTot 

10 Kat rt xfrri^fiiel^rO' v/xets e7rt/xeAe's, ovkovv et/cas, fj TtOefJLev 
TTvOecrOaL tovs 4>a)/<e'as Ta iTap' vixoov aTTO yap Trjs €KTr]s 
ets TavTi]V TTepLTTTi] ytyveTat. vaTepa TOtvvv beKaTi], evdTr], 
oybor]' ravTr] eyiyvovQ' ox (TTTOvbaL, /cat Trdrra rd/cet TTpdyixaT* 
aTTtoAcoAet /cat re'Aos et)(ey. rw roCro br]kov; Tr] TeTpdbt 60 

15 (pOtvovTos r)/c/cA7]o-td^ere /^jiei' rd^' i;/xet9 ey rTetpatet Trept 

tS)V ev Tots veoopiots, fJKe be AepKvXos eK XaAKtSos Kat [360] 
aTTr^yyeXXev vixiv otl iTdvTa tcl iTpdyixaT eyKe\eLpLKe &r]- 
^aioLS 6 4>tAt7r7ro?, Kat 7re'//7rrrjy eti^at TavTr]v fnxepav 
[eAoyt^er'] d^' 01! yeyovacTLV at cnTOvbai. oybor] Toivvv, 

20 e(3b6ixr], eKTi], TreixTTTr], TeTpds' avTo (Tvp-^aivet ets ravrrjy 
etrat TTeiXTTTriv. ovkovv toIs \p6vots, oXs dTTriyyeXkov, dts 
eypa(f)ov, TTacrtv e^e\ey\ovTaL crvvr]yoi)vt(Tixevot <t>tAt7r7r(«) Kat 
cTvvaiTtot yeyovdTes tov tG)v i^ooKecov oXedpov. ert Toivvv to 61 
ixr]bep.iav twv TToXeoov tu>v ev ^(i)Kev(Ttv aXavaL TToXtopKtq 

25 M^' eK TTpo^TjSoXfis KaTa KpdTOS, dAA' €k tov (TTrei^TacrQai 
TTavTas apbr]v dTToXecrOat, ixeyLCTTdv ecTTL (Trnxelov tov btd tov- 
Tovs TTet(rdevTas avTovs ws v7ro tov ^tXiTTiTOv o-(t)diicrovTaL 
TavTa TTaOeLV ov yap eKetv^v y f]yv6ovv. (Pepe bi] p.ot 
Kal Ti^v (Tvixixayjiav Trjv Ta>v ^ooKeoov Kal rd h6yixad' v(p' 

I SfKa ToC] SeKctTTj S al., cf. xviii 155 g airayyfWovcrtv SLA, 

cf. §§ 152, 209, 324, xviii 267, 323 10 eiSeVai post fTri/Li.f\is add. 

L vulg. : om. S solus 15 r6d' v/jlus S L O : vfxels t6t' vulg. 

17 dTTTjy^eAAe»' S L F Y : airT^yynMv v\i\%. 19 eAo^i^eT* secl. 

Cobet 25 KaTo. KpdTos secl. Cobet 28 noi Kal om. A [360] dHMO20ENOT2 [xix 

wy KaOeikov avrSiV ra Tii^y], iV eihijO' oXutv vitap^ovTUiv 
avTols irap' v\xu>v otojv iTvyov hia tovtovs roi/s ^tots i)(^df)ov<i. 
Aeye. 

2TMMAXIA «l-nKEnN KAI AGHNAinN. 

62 *A ^eV TOLVVV t/TTT/pX^ ''^("■R' "^l^^V aVToXs, TaVT ((TTl, (j)L\La, 6 

(rvy.jxayj.a, (ior]6eLa' wv 8' iTV\ov bLa tovtov tov jiorjdijrraL 
K(t}\v(ravTa -yjuas, aKovcraTe. Aeye. 

OMOAoriA *iAinnoY kai *nKEnN. 

^AKOveT, 2) avbpes ^AdrjvaXoL. ' 6p.o\oyLa ^LKLTnrov Kal 
(p(OKeoi)v,' (prjcTLv, ov)(l Qrjliaicov Kal ^PcoKecov, ovbe ©erraAwi' 10 
[361] Kal ^oiKeoiv, ovbe AoKpSiv, ovb^ aAAou t&v iiapovTOiv ovbevos' 
Kal irdkLV ' TTapabovvaL be Tas iToXeLS 4>a)Ke'as,' (^rjo-i, * ^^lXltt- 

63 770),' ov)(l &ril3aL0LS ovbe ©erraAois ovb^ aAAw ovbevL bLO. 
tl; otl ^I^lXlttttos a.TrrjyyeXX.eTo Trpos vp.as vtto tovtov iiTL 
Trj tS)v ^Po)Keo)v (TO)TripL(x. iTapekriXvOevaL. TovT(ji bi] TTavT 15 
eTTLCTTevov, Ka\ TTpbs TovTov TTCLVT ecTKOTTOVv, 77/30? rovro^ 
eTTOtowro rT/i' elpi]vr]v. keye bi] Td-nikoLTTa, kol crKoiTelTe 

TL TTLCTTevcravTes tl eTra^ryov. dpd y ojxot rj TiapaTTkr^cTL ols 
ovTos diTyyyekkev ; keye. 

AOrMATA AM*IKTTONnN. 20 

64 TovTO)v, 0) dvbpes ^A6r]vaXoL, beLvoTep ov yeyovev ovbe 
IxeL^oi TTpdyp.aT e<^' r]]xG)v ev roTs "EAAjjfrty, ot/iai 8' ovV 
iv rw TTpoa-Oev XP^^^' Tr]kLKOVTO)v fxevTOL Kal tolovtoov 
irpayfxdTOiv Kvptos eXs dvi^p [4>tAt77770s] yeyovev 8ta tovtovs, 
ov(Tr]s Trjs ^ A6i]vaL0iv TTokeois, fj iTpoecTTdvaL twv '^kkr]vo)V 25 
TTaTpLov Ka\ fxr]bev tolovtov iTepLopdv yLyvofievov. ov fiev 
TOLVVV TpoTTOv ol TakaiTTOjpoL ^oiKels dTTok(tikacrLV, ov pi.6vov 

I Kadf7\ov S L : Kade7\fv cett. 1-2 o'laiv . . . oioiv L vulg. : Siv 

. . . o'lo3v S Y 2 TOVTovs S' vulg. : tovtov(tI S corr. L 18 tI .. . 

Ti vulg. : Tiva . . . Ti SY : oTa [ti supra scripto) . . - ti L : ofo . . . ota 
A S yp. firacTxov S : eiradov cett. 19 aTrifyyiXKiv S L F Y : 

aiv7]yyiiX( v\.\\g. 20 AOFMATA O al.: AOFMA S L vulg. 24 *i- 

\nnros secl. Cobet xix] nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [361] 

e/c T&v hoyiiaTOiv TOVTOiV €(ttlv ibelv, aWa Kal ck twv epyiov 65 
a TTiTTpaKTaL, 6iap.a hnvov, S avhpes 'AOrjvaloi,, Kal (Xstvov 
oT€ yap vvv eTTopeuo/xe^' ets AeA(^oi;s, e^ avayKris rjv opav 
rjlMV irdvTa TavTa, olKias KaT€(TKap.n^vas, t^l^-i] TTipLijpi^p^iva, 
5 \(^pav '4pi]pL0v TMV iv rjkiKLa, yvvaLa 8e Ka\ TiaLbapL oKlya 
Kal TTp^a-fivTas avOpcarTOVS OLKTpovs' ovb^ av ds hvvaiT 
((f)LK^(T6aL T(h Ao'y(p Tm' eKet KaKQiv vvv ovTOiV. akXa fj.r}V 
oTL Ti]v ivavTLav Trore (dr^jiaLOLS \lrrj({)ov ^devO^ ovtol Trept 
7][XMV vTckp avbpaTTobLa-jxov TrpoTiO^lcrav, vfxwv ^yojy' aKOVO) 

10 TTavToHK tlv av ovv otcaO', S) dvbpes ^AdrjvaloL, tovs irpo- 66 
yovovs v]xS)v, ei kdftoL^v alaOi^a-LV, ■^7J(f)ov rj yv(a]j.r]V OicrOaL [362] 
Trept t5)V atrtcoy tov tovto)v oXedpov; eyco pLCv ydp ol]xaL Kav 
KaTaKivaavTas avTovs rats kavT&v \(palv KaOapovs eaea-daL 
vo]XL^eLv. TT0)S ydp ovK alay^pov, fxdXkov 6' e't rts kaTLV 

15 VTTepjioXi] TovTov, tovs aeao^KOTas r//u.as t6t€ Kal ti^v aiL^ovaav 
Trept i)p.<av \l/fj(f)ov 6e]xevovs, tovtovs tS)V ivavTLoov TeTvx^- 
KevaL 8ta tovtovs, /cat Treptw^^at TOLavTa TTeiTov^oTas oV 
ovbeves aAAot to)v 'EXki]vo)v ; tCs ovv 6 tovto)v atrios; rts 6 
raCra (pevaKLaas; ov\ ovtos; 

20 rioAAa TOLVVV dv tls, o) dvbpes 'A6r]vaL0L, 4>tAt7r7roy 67 
evbaL]xovLaas ti]s TV^^^rjs et/coVcos, tovto /xaAto"r' av evbaL]xovL- 
aeL€V aTTavTo^v, o ]xd tovs 6eovs Kal ras ^eas ovk e\o) XeyeLV 
eycoy dXkov oVrts r]VTvyr]Kev e0' rjixCov. t6 ]X€V ydp 7ro'Aet? 
/xeyaAas €lKr](f)evaL Kal \(hpav ttoWi^v v(f>' kavT^ 7T€TTOLr]a6aL 

35 Kal TTdvTa Td TOLavTa ^r/Acora ]xev iaTLV, oX]xaL, Kal Ka]XTTpd' 
TTMs ydp ov; exot 8' dv rts etTreiz^ TTeiTpay^xeva Kal ere'pots 
TroAAots. aAA' eKety' IbLov Kal ovbevl t(dv TTdvTO)v ciAAco 68 
yeyovds evrv^r^^xa. to ttolov; to eiTeLbi] TTovr]pS)V dv6p(oTT0)V 
eis Ta TTpdy]xaT avT(o iberjaev, TTOvr]poTepovs evpelv ?) ((Bov- 

3 vvv] vvv 5^ Cobet 6 oKws 5' ante oiiS' add. L vulg. : om. S Y 

12 Tov rovTwv edd. Turicenses : tovtov twv S^ : tov rwv ^wKewv S corr. 
L vulg. 22-23 & • • • evrvxrjKfV vulg. : ov (06 S) . . . ivrervxvK^v S 

L' Q -yp. (ex duabus lectionibus conflatum) : ov . . . nTvxriKev Sauppe 

DEMOSTII., VOL. I. 23 [362] AHMOSGENOTS [xix 

\€T0. 7T(as yap ovx ovrot tolovtol biKaicos V7To\i]<f)6€lev av, 
ol ye, h. virep avTov <t>tAt7r7ros Ti^kLKovTOiV ovtojv avTio tmv 
bia^fiopoyv ovk iToXfxa -^evaaaOaL, oi/O^ eypayj/ev ovr' ets 
i7it(rToX.r]v ovbep.Cav, ovtc 7rp€o-j3evT7]s ovbels etTre rwy Trap' 

69 (KtLVOv, €771 TavTa iJ.i(T6(a(TavT€s eavTovs vpas i^rjTraTojv; KOi 5 

6 p.€V ^AvTLTTaTpOS Kttl 6 napp.€ViOJV, heCTTTOTI] OiaKOVOVVT€S 

Kal ov ixeWovTfs vplv peTo. TavT €VT€v^€(T6ai, op.ois tov6* 
[363] €vpovTO, fxi] bi avTOiV vp.as €^aTTaTr]6rivai' ol he, ^A^y^valoL, 

TTJS €k€v6€pO}TaTr]S TTokeOiS, TTp€(TJ3€LS Ta\6€VT€S Vp.as, ols 

aTTavTiovTas €p.jik€TT€LV, oXs (TV^TJv avayKr] tov X.olttov (iiov lo 

KOi €V oXs €v6vvas €]X€KK0V h(i>(T€iV T&V TTCTTpayp.ivuiV, TOVTOVS 

l^aiTaTav VTT€(TTr](rav. TTOiS av 6.v6pu)7TOi KaKiovs i] piaWov 
aTTov€Vor]p.€voi TovTOiv yivoiVTo; 

70 ' \va TOivvv €ihr]6^ ort Ka\ K0.TapaT6s €(TTiv v(f)' v]j.()>v, Kal 

o{/0' 6(TL0V VjMV Ovh' €V(T€ft€S €(TTi TOLaVT €\lf€V(T]J.€VOV aVTOV X5 

a(})€LvaL, Ae'ye ti]v apav Kal avdyvoo^L kaftojv Tr]v €k tov v6]xov 

TavTr]VL. 

APA. 

Tav6^ v7T€p vjxcjv, 0) avhp€S 'AdrjvaloL, Ka6^ kKa(TTr]v ti]v 
€KKkr](TLav 6 Krjpv^ ei5)(erat v6pL(o TTpo(TT€Tay]X€va, kol OTav 7/ 20 
ftovkr] Ka6iJTaL, Trap' €K€ivr] 7T(xkiv. Kal TavT ovk €V€aTLV 

€L7T€LV T0VT(0 b)S OVK €V y]h€L' VTTOypafX]XaT€VO}V yCLp VfXLV Kttt 

vtti]P€tG)V Trj ftovkf] avTos e^rjyetro tov v6]X0V 'tovtov rw 

71 Kr]pVKi. Tt5)S OVV OVK aTOTTOV Kal VTT€p(f)V€S ttV TreTTOtTJKoVe? 

i/xet? etTjre, et a 7tpo(tt(xtt€T€, fxakXov 8' a^toOre TTOi€iv VTT€p 25 
V]x(av Tovs d€ovs, TavT avTol Kvpioi y€y€vr]]X€VOi Tr]fX€pov fxi] 

TTOir](TaiT€, akk' OV €K€iVOlS €V\€(t6^ €^(t>kr] TTotety aVTOV 

2 oY S A L : i1 vulg. S yp. & vTrtp aurov (avTOv) S A ; & vTrep uiv 

avrhs vulg. : virep wu S yp. 3 Siacpopuu S L schol. p. 374. 26 

oiiS' iypa^pfv ovt' els (TrKTToXT^v ovSf/xiai' ovTf S L' : ovt' fls iiricrToKrjv 
ypi^ai. ovSfixiav ou5e vulg. : ovSe ypdxl/ai ovt els firt(rT0\r]v ovSe/j.iav ovTe 
A 8 evpovTO S L : evpov rb A Y : evpovTo Th vulg. 'A67)valoi 

S vulg. : 'ABrivaicDV L Q 9 viJias secl. Weil 15 v/j.7v oiiS' 

(v(Te$es om. F B O : in erasis habet L : secl. Blass 25 &p' post el 

add. S ("punctis notatum) vulg. : om. LAFQ 26 TavT ai/Tol 

vulg. : Tavd' oi S L* 27 noiTiaaiTe S L F Q : noi-fi^riTe vulg. xix] nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [363] 

Kal yivog koI oiKiav, tovtov afpeiriT^ avToi; fxr]haiiS>s' os 
yap av vfj.as kaOrj, tovtov CK^i^Te rois ^eoi? KoKa^i^iv ov 8' 
av avTol A.a/3rjre, [xriKeT^ €KeivoLS Trept tovtov TTpo(TTaTTeTe. 
Ei? Toivvv TovT^ avacbdas Kal to'Aju,tjs ovtov ijiecv aKovco, 72 
5 &(rT€ TTavTOiV t(ov TT^Trpayixivcov kKCTTavTa, Sw aTTrjyyeiXev, 
&v v7reV)(ero, (av TTe(f)evdKLKe Tr]V tt6X.lv, u)cnT€p tv clXXols 

TKtI KpLv6p.tV0V Ka\ OVK kv Vp.LV Tols CLTTaVT db6(TL, TTpSiTOV 

fjLev AaKioaLp.ovi(jov, eLTa <t>(OKi(i)V, eW^ 'Hyr]a-iTTTTOv KaTr]- [364] 
yopr'i(reLV. kcTTL 8e TavTa yiX.(DS, p.aXXov b dvaL(T)(yvTia 

10 bavr]. oVa yap vvv epei irept rwz^ f^coKeVy i/ t(ov Aaxe- j^ 
baLpLovicov r] tov 'WyricriTnTov, ws Y\p6^e.vov ovx VTTehi^avTo, 
ws- arre/SetS' el^riv, ws — o rt dv 8/;7ror' avTSiV KaTrfyopfj, 
TTavTa br]7Tov Tama Trpo tov tovs TTp4(rl3eLS tovtovs bevp 
rJKeiv iTTiTTpaKTO, KOL ovK rjv €iJ.TTobu)V T(o Tovs 4>a)Keas 

15 o-(j)^e(T0at, b)s Tis cf)r](rLv; Al^r-^ivris avTos ovToai. ov ydp 74 
0)9 et //?/ 8ta Aa/ce8ai/jtoytous, ov8' ws et fxr] Hpd^evov oi^x 
DTreoei^aiTo, ovo cos et /xr/ ot tiyr]crL7TTTov, ovo ws et /x?/ ota 
ro Kat t6 icr(i)dr](Tav dv ol 4>coKets, ov\ ovto) t6t dTTr]yy€.L\(.v, 
dXkd TTavTa ravd^ vTT^pjids hLappr]hr]V ■^kclv TreTretKob? tcpr] 

20 't>iX.LTT7Tov 'PcoK^as (T(o^€LV, Tr]v Botcortat' OLKi^eLv, viuv Td 
TTpdyfjiaT oiKeta Troteti'* TavTa ireTrpafea^at 8uoti' ?/ TpLS)V 
T]fX€pG)V' bid TavTa xpr]p.a6^ kavT(D tovs @r](3aLovs iTTiK€Kr]pv- 
\ivai. \ir] Toivvv a Trpd tov tovtov diTayyelXaL ravT evre'- 75 
TTpaKT rj AaKdbaiixovioLs r] <t>oi)K€vcrLV dKoveTe jxr^h^ dvi\€.(T6e, 

25 ixr]h\ KaTr]yop€LV eaTe ^coKe^cof w? TTOvrjpoi. ovbe ydp AaKe- 
baLfXoviovs 8ta r?/v dpeTr]v avTuiv ttot k(T(j)aaTe, ovhe Toiis 
KaTapaTovs KvjSoeas TovTovo-i, ovd' dXXovs ttoXXovs, dX.X' otl 
(Tvix(f)epov r]v (Tws etyat Tfj 7ro'Aet, oocnTep 4>coKe'as vvvi. Kal tC 
tS)v <Poi)K4a)v r) tS)V AaKehaip.ovio)V rj v]xS)V 7] dXKov Tivos 

I a<^ei?jTe Bekker : 0(^177x6 S L : a.<pUTi v\.\\g. 11 ^ ante dis 

Tlpo^ivov adcJ. vulg. : om. S L 12 ^ ante ws affifiels et iis '6 ti tiv 

add. L vulg. : om. S 19 TreTreiKoij ante e(^T) .S L : post f(pri vulg. 

22 Kol ante 5ia add. L A : om. S vulg. 25 ovSf vulg. : ou S' (in 

fine versus; L Y 26 ttot avraiv A 

23* [364I AIIMOSOENOT^ [xix 

av6pio7TO)V jxeTa rohs irapa tovtov AoyoDs i^afxapTovTos ovk 
P -, aTTejSyj to, tt/ios" vixas vno tovtov t6t€ prjQivTa; tovt 
-^ ipcoTaTc ov yap e^et bei^at. Trerre yap 7//iepat ycyovarri 
jxovai, €V als ovtos d7r7/yyetAc to. xj/evbij, v/xeis eTrio-rewirare, 
ot <I>a)/cets" (TTvdovTo, evebMKav eavTovs, aTTioKovTo. oOev 5 
oi/xat Kat hrjKov €(tti (Ta(f)^s, ort Trarr' aTTaTr] Ka\ Tc\vr] 
(Tvveo-KevdcrOrj tov Trepl «I^ojKeas okiOpov. ov p.ev yap )(^p6vov 
ovx olos T ■^v iAdeiv 6 <P[\l7T7Tos hba ti]v (ip-t]vi]v, dAA' -^v 
ev TTapa(TK€vi], tovs AaKebaLixovCovs ju.ere7re'/i7rero, 7rd^'ra to, 
TTpdyjxaO' VTTO(T^6]xevos TTpa^eiv e/cetVot?, iVa /xt/ bi vfx^v 10 

77 avTovs OL <I>coKets V7T0TT0Li](r(x)VTaL. eTTetS?/ 8' rJKev ets IlvAas, 
ot i\a/<e8at/;iwtot 8' al(T66]xevoL ti]v kvibpav v'JTe.)(0)pi]a-av, 
TovTov av TTpoKa6rJKev i^aTTaTav vixas, iva jxr] 7T(xKlv, v]xti)V 
aL(Tdo]xevo)V otl Qr^jiaioLs to, TTpay]xaTa TTpaTTeL, eis xp6vovs 
Kal TT6ke]xov Ka\ TpLjiyv e/^TreV?/, T(av ]xkv ^coKecov dfxvvo- 15 
]xevo)v, v]xQ>v be jior]6ovvTO)v, dAA' aKoz^tret irdvd^ v(f)' eaurui 
7rot7/o-?/raf oTrep Ka\ yiyovev. ]xi] ovv otl Ka\ AaKeSai- 
]xovLovs Ka\ ^o)Kias e^j/Trdrj/o-e 4>iA 177770?, 8td Tavd^ b)V V]xcls 
ovTos e^?/7rdr>/o-e ]xi] SoVco StKT/y ov yap bUaLov. 

78 ^Av TOLVVV dvT\ *i>o)Kio)v Ka\ Ylvklav Ka\ tS)v d\ko)V tQ)V 20 
diTo\o)X6TO)V X.epp6vr](ros b)s TrepUcrTL Trj 770'Aet Ae'y7/, Trpos" 
Atos Kat 6e(av /x?/ dTTobi^r](T$\ o) dvbpes bLKafTTai, ]xr]b^ 
inTO]xeLVi]T€, TTpbs ols e/c tijs TTpe^T^eias i]biKr]a-6e, /cat e/c 
Tr]s diToXoyias oveLbos TTpoa-KaTaa-Keva(T6j]vaL r?/ 7ro'Aei, o)s 
dp^ v^xeHs t5)V Ibio^v tl KTi]]xdT0)V vTTe^aLpovfxevoL Tr]v tIov 25 
(rv]X]xd\o)v ao)Tr]piav 7Tpoi]Kaa-6e. ov yap i7T0Li](TaTe tovto, 

[366] dAA' 7/8?/ TTJs eLp7]vr]s yeyovvias kol Ti]s \eppovi]a-ov a-ioas 
ova")]s TiTTapas jxijvas dkovs ia(o(ov6' ol <i^o)Kels tovs vaTepov, 
57 8e TovTov xf/evboXoyia /xerd Tav6^ vaTepov avTovs diTta- 

3 ^iixipai ante yiy6va<n S L Y : post yiy6vaaiv vulg. 6 -naaa 

codd. : 7] iraaa Sauppe : ■Ko.aa t) Markland 7 '4v(Kfv ante 

oXidpou add. .S yp. : post 6\(6pov Q yp. 8 5ja S L vulg. : fxfra A 

II avTovs Blass TroiT](T(xivTai S solus (ita Blass, coll. Aristid. i 312, 

580, &c.) 19 oItos om. S' in fine versus SiSoVai LQ xix] nEPI TWE nAPAnPE2BEIA2 [366] 

k€(T€V, (^aTTanjcTaa vjxas. eXra kol vvv fv [x^l^ovl KLvbvvio 79 
Ti]V X.€pp6vi](rov ovcrav evpi^creT^ ?/ totc. TroTepov yap 
€VTTop(tiT€pov av bLKr]v ibojKC 4>tAt7r7ros €^ap.apT(i)v eis avTi]v 
irplv TovTojv TL TTJ9 TToAecos itpoXa^eiv, ?/ vvvi; iyoj fjLev 

5 olp.aL, t6t€ TToWu). TLS OVV 7] TaVTl]^ TTepLOVCTLa, Tm' (f)6l3(x)V 

a(l)i]pi]\xevu)V Kal tmv KLvhvvMV tG>v tov f3ov\i]6evT09 av avTi]v 
ahLKTJaaL; 

"Etl tolvvv tolovto tl jxeXXeLv avTov a.Kovu> keyeLV, otl 80 
6aviJ.d(eL TL 8?/7rore Ar]p.o(r6evi]S avTov KaTr]yopeX, ^ooKeoov 8' 

10 ovbets. (Ls 8?/ TovT ^x^L, (BekTLOv TTpoaKOvcraL Trap' eixov. 
^MKeojv t5>v eKTTeTTTojKOTOJV ol \j.ev otp.aL (iekTLcrToi Kal 
]xeTpL(!)TaTOL (pvydhes yeyevr]]xevoi koX TOLama iTeTTovOdTes 
r](Tv\iav dyov(TL, Kal ovbel^ av avT(DV edeXi']aeLev v-nep t5)V 
KOLVoiV (rvix(f)op(av Ihiav eydpav dve\e(T6aL' ol 8' ortoui' av 

15 dpyvpLOV TTOLi](TavTes tov h(i>crovT^ ovk eyov(TLV avrols. ov yap 81 
eycoy' dv ebo)K ovbevl ovbev waTe fxoL TTapacTTdvTas evTav6l 
(3odv ola TTeTTOvdacTLV ?/ ydp dki]deLa Kal Ta iTeTTpayjxev^ 
avTa l3oq. dWd fxi]v 6 ye brjixos 6 tG)V ^o)Keo)v ovto) KaK&s 
Kal eXeLvws 8taKetrat uxTTe fxi] iTepl tov KaTi^yopelv eKda-T(o 

20 Tas ^A6i]vr](rLV ev6vva5 etyat tov koyov, dXKd bovKevetv Kal 
Te6vdvaL rcS (f)6i3(o @r]l3aiovs Kal tovs ^tAtTTTrou ^evovs, ovs 
dvayKd^ovTat Tpecf^eLV, bL(^KL(T]xevoL KaTa K(!)]xas koX TTapi]pi]- 
jxevoL Ta oTTka. jxi] 8?/ TavTa Xeyetv avTov edTe, ak}C o)s ovk 82 
dTTokcakacTL (licoKets beLKvvvaL, ?/ ws ovx viTecTyeTo cT(t>creLv [367] 

25 avTovs ^ikLTTTTOv. TovTo ydp elcTL TTpe(rf3eias ev6vvai, Ti 
TTeTTpaKTai; rt aTTJ/yyetAa?; et p.ev dkr]6i], at^^ov et 8e 
\j/€vbr], biKr\v bos. et 8e ixr] iTdpeLCTL 4>a)Ket?, rt tovto; ovto) 
ydp bLe6r]Kas avTovs, oX]xaL, to ]xepos crv, (ocTTe ]xi]Te toIs 
(f)ikoLs l^orj^euJ ]xi]Te tovs ex6povs dfxvv€(r6aL bvvacrdaL. 

4 Toxnuiv Ti] T< Tuv S yp. Q yp. 8 «ai ante toiovto add. L vulg. : 
om. S solus 9 ij.ev post ArtixocrQevns add. LA : om. S vulg. 

14 oveA.cVflai] iAeffdai A otwvv h.v'] /utj5' otlovv &vfv L O corr. F 

corr. Y 16 fVTavOl S : fVTavOa A : ivTavQol LO 20 aWa LA : 

aW' ov S vulg. : aWa toi) Index Lambini, Dobree 22 irfpnjpy^fifvoi. 

L Q S 7p. 29 ii.ixvve<TBai F' vulg. ; d^worrflai S L A Q O [367J AHMOSOEXOT^ [xix 

iJ3 Kui ixijv OTL x<^fAs Tiji aAA7;s ala-xyin^^i Kal aoo^ias, riv to. 

TT€1TpayiX€V^ ^X^'' '^"' IXeydkoL KlvbvVOL 7T€fJL((TTa(TLV eX TOVTUJV 

Tifv ttoXlv, pahLov bel^aL. tls yap ovk oTbev vixoiv otl roi 
^PiOKem' TToAf/^o) kuI tm Kvpiovi elvaL Y\vk5)v f^ojKea? 7/ t 
aTTo Qtijiaiuiv dheC viTypxfJ' rifuv, Ka\ to ixrjdeTTOT ikOdv av 5 
ets Y\ekoTT6vvi](Tov p.t)b' eh Evj:ioLav /xr;8' eh ttiv Attlk^iv 

84 ^hikLTTTTov [/j(.7j6e 0r]/3aiou?]; TavTiiv p.evTOL tiiv aTTo Tov 
TOTTov KoX Tu>v TTpaypLaTujv avTdv d(T(f)dkeLav VTrdpyovaav 
Ti\ TTokeL Tals TOVTOJV diTdTaLS Kal \\;evbokoyiaL<i TTeL^rOevTe^ 
'npoi'iKa(y0' viiels, Ka\ TeTeL\L(Tp.evr\v oiTkoLS Ka\ 77oAe/u.aj 10 
cTVvexeL KOLL TTokecTLV p-eydkaLS (Tvp.p.dxu>v dvbpoiv /<at x^^P? 
■JToAAij TTepLeibeT dvan-Tadelcrav. Ka\ p-aTaia ixev r] iTpo- 
Tepov [ioiideL eh Ylvkas vp.lv yeyovev, f]v /xera TrAeioVooi' ?/ 
bLaKOfriitiv TakdvTcav eTTOLiicTarrde, dv koyicrricrOe Ta9 Ibiai 
baTTdvas tcls tG>v (TTpaTevaap.ev(i>v, p.aTaLaL be KaL al KaTo. 15 

85 Qrijiaioiv ek-nibes. o be, iTokkb)V ovToiv Ka\ beLviav S>v ovtos 
VTTripeTriKe ^LkiiTrTco, TTkeiaTriv vfipLV w? dkyi6Q>s e^eL KaTa 
Trjs TTokeoiS Ka\ aiTdvToov vp.S)v, tovt aKovcraTe ixov, otl toIs 
&ril3aioLS eyviDKOTOs e^ dpxv^ tov ^LkiTTiTov TTdvd^ h TreTToiiiKe 

[368] TTOtety, ovTos diTayyeikas TdvavTia Ka\ cfiavepovs eTTLbei^as 20 
vp.ds ov)(\ l3ovko[jLevovs, vfuv p.ev tiiv exdpav tiiv Trpbs 0?/- 
jSaiovs p-eiCco, ^pLkiinTio be ti]V xdpLV TreTToir^Kev. ttcSj dv ovv 
v^pLaTLK(j)Tepov dvOpojTTos vp.LV expW^^To; 

86 Aeye bi] to \l/i](f)Lcrpia ka(3ci)V to tov ALO(()dvTov Ka\ to 
Tov KakkLaOevovs, Iv elbyjd^ otl, oVe fiev Ta beovT eiTOLelTe, 25 
6vcrLG)V Ka\ eTTaivoov i^^Lovcr^e Trap' vp.lv avTols Ka\ irapd toIs 
dkkoLS, eTTeLbi] 8' vtto tovtojv TTapeKpova-6r]Te, TTalbas /cat 
yvvalKas eK tG)v dypQ>v KaTeKop.i^ea6e Ka\ Ta 'HpaKAet evTos 
Teixovs 6veLV e\j/y]cf)i^ea6e, elpi]vr]s ovar]s. Ka\ 6avpaC(^, 

7 /ATjSe @r)0aiovs secl. Weidner, cf. schol. p. 382, 6 10 irpor]Ka(T6' 
S L vulg. : irpoT)/ca6' O 12 ■wporfpov SL soli : npoTepa viilg. 

13 eW] 7) fU A 14 TrpocT\oyi(n]adi Cobet 19 & irfiroi-qKe S A: 

airep irpo-^prtTO L vulg. 20 (pavfpws Cobet 22 olv om. A F Q 

28 KaT(Ko/xi(eadf S L Y : KaTiKoiJ.i(iTt A, cf. § 125 xix] nEPI THS nAPAnPE2BEIA2 [368] 

et Tov /ur}8e roi»s 0€ovs, Kad^ o TrdrpLov ?]z/, niJiaaOaL Trotr/rrarra, 
rowroi' aTifxd)pi]Tov d(f}i](T€Te. keye to ^i](l)i(Tp.a. 

yH<i>l2MA. 

Tawra pikv tot aft', a» dvbpes 'A^7/2'atot, rwi' TieTrpa- 
5 yp.iv(ov €\l/r](f)Ca-a(r9-€. Aeye 8?/ ra juera rai;ra. 

^H*I2MA. 

TaCra roV e'^r}(f)C^€(T6^ vp,€ls 8ta roi;roi;s, ovk eTTt rav- 87 
rats rats eATrtVty oi/re Kar dpxo.s TT0Li](rdpL€V0t rt]v eLpi]vi]v 
Kal Ti]v (TV]ji.]xa\Lav , ov0' v(TT€pov €yypd\\raL Tretcr^eVres (ets) 

10 avTi]v ' Kal Tols iyyovoLS,' ciAA' ws 6avp.d(rL T]XLKa tt€L(t6~ 
p.€VOL bLCL tovtovs dya6d. Kal /xr/f «at /jiera Tavd^ ocrdKLS 
77/309 Ilop6pLU) 1] Trpbs MeydpoLS aKovovTes hvva]j.LV ^lXlitttov 
Kal ^ivovs edopvjSel^T^e, TrdvTis €7TLa-Ta(r6e. ov tolvvv et 
]ii]TT(o r7/s 'ArrtKT/? €TTL^aLV€L, 8et crK0TT€LV ovhe pcidvp.elv, 

15 aAA' et 8ta roOTous k^ovcrCa ykyoviv avT^ Tovd^ OTav (Sov- 
Arjrat 7rot?/crat, tov6' opdv, Kal TTpbs eKetyo to hcLvbv /3Ae'- 
Tretr, Kat Tbv atTLOv Kal TTaoa(rK€vd(TavTa ti]v i^ov^rCav [369] 

TaVT1]V €K€LV(0 ^XL^T^lv Ka\ TLlX0)p€l(r6aL. 

Olha TOLVVV OTL TOVS ]J.€V V7T€p T&V KaTljyopr] p.€VOi)V aVTOiV 88 
20 Ao^yOVS Al(r)(^LV1]S (})€V^€TaL, l3ov\6ix€vos 8' 1^/xa? WS TTOppo)- 
TdTO) tG)V 7T€TTpayiX€V0)V d7Tdy€LV hL€^€L(rLV i]\LKa TTaCTLV 

dvdp^TTOLS dydd' e/c ttjs €Lpi]vi]s yiyv^TaL Ka\ tovvovtlov 
€K Tov TTokifxov Ka^d, Ka\ 6\o)s €yKO)]xC €lpi]Vi]S epet, Ka\ 
TOLavT^ dTTo\oyi']cr€TaL. €(ttl 8e Kat TavTa KaTr]yopi]p.aTa 
25 TOVTov. €L yap 7] rots aAAots dya6S)V alTLa to^tovtcov 
7TpaypdT0)v Ka\ Tapa\i]S i^p.lv alTLa y€yov€, tl tls etrat 
TovTo (})i} 7tXi]v otl ho)pa XajSovTes ovtol KaXbv TTpdy]xa 

1-2 et . . . a.(priaeTe om. S L Y' 5 4\pT]((>i(ra(Tdf om. A 9 fU 

ante avrijv add. Markland, cf. §§ 49, 310 10 4yy6vois O B : iKy6vois 
S L vulg., cf. §§ 48, 54 19 avTwv S' (supra scripto ov ab ant. m.): 

avTov L vulg. : aiiTov Bekker 25 ayaBols S Q 26 TTjXiKauTTjs 

ante Tapaxv^ ^dd. L vulg. : om. S A 27 <^^ S A : (pain vulg. [369] AIIMOSOENOTi; XIX 89 (fjvcret KaKS><i hUOijKuv; ' ri 0'; ov rpu/pets Tf^iaKucriaL kui 
(TKevi] Tavrati Kal \iJii\xad^ vjxiv iTffjiecrTt kol TrepttVrat dia 
Ti]V elprjvriv;^ 'icrcos av iliTOt. TTpbs byf TavT (Ketv^ vfj.as 
vTTokap[3dv€tv 8et, ort Kat to, (ht\iTnTov TTpdyjxaT^ e/c Trjs 
€tp?/r)j? yiyovev eviTop(i>Te.f>a TToWia, Kal KaTaaKcvati ottXojv 5 
Ka\ yjapa^i Kot 7TpO(r6bu)V dl yeyovarrtv (K(iv(^ p.eydh.at. 

90 yeyovacrt 8e Kat ifp.lv Ttvis. r) be ye tmv TTpaypaTcuv xara- 
(TKevi] Kal tQ>v cTvp}j.d)(jj>v, ht rjv 7/ avrots 7/ rots KpeiTToat 
Tayada TrdvTes KeKTrjVTat, rj pev rjperipa TTpaOucr' vtto 
TOVTCtiV a7ro'AcoAe Kat yeyovev d(rd€vi'is, ij 5' iKeivov (})0l3epd 10 
Kat p.uQi>v TToAAo). ov hr\ hiKatov eKeivu) fxev dp(})6Tep^ 
ifv^ifcrOat hta tovtovs KOt Ta t5>v (Tvp.pd\(»v Ka\ Tct twv 
TTpO(r6bu>v, a 8' ijpiv Ka\ o»? dv VTTifp^ev eK r?'/? elpifvrfs, 

[370] TavT dv&' MV aTTihovT avTo\ Koyi^ecrQat. ov ydp lavT 

dvT eKeiv(t>v yiyovev, ovhe TTokkov bel, dkkd raCra fxev rjv 15 
dv o/uotcos rfpiv, eKelva be tovtols dv irpoarjv et fxi] btd 

TOVTOVS. 

91 "OAcos b\ o> dvhpes ^AOrjvatot, hiKatov hrjTTOv (f)i]aatT dv 
elvat, p.i]T et TTokXd Ka\ betvd Ta (Tvp.fie^'qK6T e^rTt Trj 
7T6ket, p.i]h€vbs 8' Ato-xti^rjs atrtos tovt(j>v, eh tovtov ekdelv 20 
Ti]V 6pyi]v, p.i]T^ et rt T(av beovToov TreTrpaKTat bt akkov 
Ttvd, TovTO (TwaaL TovTOvi' aAA' 6(ro>v ovtos atTtos crKe\j/a- 
p.evot Ka\ xdptv, dv TavTi]9 d^tos ij, Ka\ TovvavTiov 6pyi]v, 

92 dv TotavTa (f)aivi]Tat, Trotetcr^e. ttws ovv evpi](reTe raCra 
bLKaio>s; edv pi] TTavO' dp edTe TapdTTetv avTdv, Ta tS)V 25 
(TTpaTriyuiv dhtKi]paTa, Tbv iTdkepov Tbv TTpbs fPiktiTiTOV, 
Tdrrb Tijs elprfvrjs dya6d, dkk! eKacrTov e(f)' avTov (TKOTTrJTe. 
olov, i]V ijplv TTdkepos iTpbs ^iktTTTTOv; tjv. evTavd ey- 
Kakel TLS AtV)(tV?/; jiovkeTai tls tovtov KaTrjyopelv TTep\ 
tQv ev tQ> TTokep.(>) iTpaxOevToov; oiihe els. ovkovv iTept 30 

6 x^^Rf^^^ O TTpocrSSois A 13 & 5' fjfj.^f T yp: & 5' vfuv S L Y : 

Tjfuv U & vulg. : vfj.7i' 5" & A Kal &s Blass auctore Weilio : SiKaiws 

codcl. 14 avrol S Y : ovroi L vulg. 24 Trciroir]Ka>s post 

(paiyrjTai add. L vulg. : om. S A 25 TapdTreiv] irparTfiv S Q xix] nEPI TH2 nAPAnPE2BEIA2 , [370] 

TOVTm> y' a^^etrat Kol ovhev avTov hel Xeyeiv' Trepl yap 
t5>v aix(pL(T(3i-iTovp.evu)v Kal tovs ixdpTvpas Trapexecr^at Kal 
Ta TeKp.i]pt,a 8et Xiynv tov (})evyovTa, ov to. 6p.oKoyovp.iv 
o.TioXoyovp.evov k^aTiaTav. ottoos tolvvv irepl tov 7To\€p.ov 
5 p-ribev epets" ovbels yap ovbev atrtarat Trept avTov o-e. pieTa 93 
raiir' elpr]vr]V TLves r]p.as eTretdov TToii^cracrdaL' i'!T€L(r6i]p,€V' 
TTpe(rj3eLi eTTep.xj/aiJ.ev' i^yayov ovtol bevpo tovs 7TOLr](Top.evov9 
Ti]v elpi]vi]v. irakLV evTavda TtepX tovtov ixep.(PeTaL tls 
Al(r)(LVi]v; (pi](TL TLS el(Ti]yi](ra(rdaL tovtov elpi]vr]v, ?/ dbLKeXv 

10 ori bevp^ ijyaye tovs TTOLr\(Top.evovs ; ovhe els. ovkovv ovb^ 

VTTep avTov tov 7TOLi]aa(r6aL ti]v ttoKlv eLpr]vr]v ovhev avTU) [371] 
XeKTeov ov ydp ovtos atTLOs. ' tl ovv, av6p(OTTe, Ae'yei9,' 94 
et rts epoLTo p.e, ' /cat Tr66ev dp\eL KaTi]yopelv ;'' ddev, 00 dv- 
bpes ^A6r]vaL0L, l3ov\evop.evo)V vpi(av, ov TTepl tov et 7rot?jre'oy 

15 eLpi]vr]v r] p.i] {ebeboKTO ydp ijbr] tovto ye) d\)C VTTep tov 
TTOLav TLvd, Tols Ta bUaLa keyovcrLV dvTeLTTMV tQ> p.L(r6ov 
ypd(f)0VTL (TvvelTTe bwpa Aa/3coi', Kat juera TavT eTrt tovs 
opKOVS alpedeLS, S>v ixev vp.els TtpocreTd^aTe, ovb^ otlovv 
e7T0Li]cre, tovs 8' eTrt tov 7ToXep.ov bLacro)6evTas aTrwAecre Tm' 

20 (TVixfj.dyo)V, Kal Ti]kLKavTa Kal TOLavT' ey\revcra6^ t]\lk ovbels 
TTcoTTor' dKkos dv6 p(i)TT(>)V ovTe TTpoTepov ovd' VCTTepOV. TO 
p.ev ydp e^ dpxrjs dy^pL tov koyov Tvxeu' 4>tAt7r7roy T^Trep 
Ti]s elpi]vr]s, KTr]aL(f)(av Kal 'Apt(rro'8?j/xo? Ti]V Trpwrrji^ e(f)epov 
Tov (pevaKL(Tp.ov, €7ret8r) 8' ets to TTpdTTeLV ijbrj Ta 7Tpdyp.a6^ 

25 iJKev, (t>tAoKparet Kat tovt(o TrapebcaKav, be^dp.evoL 8' oSrot 
TTavT dTT(^kecrav. etr' eiTeLbr] bel kdyov /cat bUi^v viTexeLv 95 
tS)V TTeTTpay]xevo)v, (l)V, ot/u.at, TTavovpyos ovtos Kal deoTs 

7 iroirjcrofifvovs^ (TireLffOfj.(vovs omisso t^p elprjvriv Herwerclen 
9 (pria-i SO Y corr. : <p-li(Tei L vulg., cf. § 31 10 irotrjtroyueVoi/s] 

a-iT€iffo/j.evovs HervvercJen 13 €"[ rts epoiTo fie secl. Cobet 14 el 

vulg. : i^ S L Q 16 yap post To7s add. L vulg. : om. S \eyovffiv 

S L' Y : ypd(povffiv vulg. 20 Koi ToiavT om. F O Q : add. S L 

vulg. ai 0A.A0J om. A 23 Tr]v apxhv ante t?;»/ irpuTrfv add. 

S L vulg. : om. S yp. Q yp. A Harpocr. s. v. KTriffKpuv, cf. schol. 
p. 115, 19 ad. or. iii 2 t^v irp(SiTr)v e(pepov'\ rct rrpuT ecpepovTo Cobet 

25 St^dfxevoi S vulg. : iK5e^<ifj.tvoi L A ; avaSe^dfievot S yp. [371] AHMO20ENOT2: [x XIX ex^pos Kol ypainiaTev^, wv VTrep dpyin]^ KpLv6p.€i>os airo- 
\oy/](T€Tai, ovx 'iva TT\ei6v<av r; KaTTjyopel ris avTov SaJ 
k6yov' p.avLa yap tovto yv dA.A' opQ, tov9' 6tl ev p.\v to^ls 
w\>' avTov TTeiTpaypevoLS ayadov p.€v ovbev ecrTLV, aTravTa 
8e TahLK-tjp.aTa, r) 8' inrep r?/? €Lp7]vi]s ciTroAoyta, Kai et 5 

96 p.r]b€V aWo, Tovvop.a yovv €)(et (fjLKav6p(OTTOv. rjv beboLKa 
[372] ji^f^» 2» avbpes ^ AOy^vawL, biboLKa, pij \(ki'i6apev (u(nT(.p ol 

baveLC6pLevoL eTrt TroAAai ayovTes' t6 yap do"^aAes avTijs 
Kal To fiijiaLOV ovtol iTpovbocrav, 4>aj/ceas Kat rivAas' ov 
\xr]v 8ta TovTov y l^ o.p\i]^ iTT0Lr](T(jLpe6a, dAA' aToiTov 10 
Pl4v i(TTLV b p.e\k(x) KeyeLV, a\r]6(s bi iravv et ya.p tl9 
ws a\r]6(iis xaLp^i rfj €ipi]V)], rots crTpaT^yol^i, &v KaTr]- 
yopoxKTLV aTTavT€9, yapLV avTrjs kyiT(x>' et yap €K€lvol &)? 
vp€L9 e/3ovAeo-^' €TTok€p.ovv, ovb' ovop^ €ipi]vr]s av vpeXs 

97 i]vi(Ty€(T6€. eiprjvr] pev ovv 8t' eKetVous, e7rt/ctV8ui^os' 8e 15 
Kat or^aAepa Kat aTrtcrros 8ta tovtovs yiyovev bdipoboKi]- 
cTavTas. etpy€T ovv, eLpyer avTov tG)V virep rj/s etpr/i^r/s 
X6y(tiv, ets 8e rovs viTep tG)v TTeTTpayjxevcov €jxj3l(3(!lC^T€. ov 
yap Ai(T)(^Lvr]S viTep r^s etpr/yr/s KpCveTai, ov, dAA' r/ €Lpi]vi] 
bC Ai(T)(J,vr]v bLa^i^kr]TaL. (Ti]peLov be- et yap r/ /jiei' 20 
etp)/rr/ eyeyoyet, pr^bev 8' v(TTepov e^r]TTdTi](T6^ vpet^i /jir/8' 
d7ra>AwAet rdii' (TV]X\j.a.)(u>v //r/8ets, rtV avdpdjTTcov e\vTTrj(Tev 
av r/ eipi]vr], e^o) roD abo^os yeyevij^rdaL; KaLToL Kal tovtov 
(TvvaLTLos 0VT09 (TVveLTTibv 4>tAoKpdret. dAA' drr/Keo-roi^ y' 
ovSey dy ^y yeyoi^oV. i^Sy 8', oXpaL, 7t6\)C, &v atrtos oiiros. 25 

98 "Ort ]xev TOLVVv atfrxpws Kat KaKoJs Trdz^ra ratj^' i;7ro 
TovToiv aiToXaiKe koX bLe(p6apTaL, oXpaL TrdvTas v]xds et8eVat. 
eyo) 8', 0) dvbpes bLKacrTal, toctovt aTTeyuy tov CTVKocf^avTLav 
TLVct rots 7Tpdyp.a(TL tovtols TTpocrdyeLv r] v/uds d^iow, wor' 

I T7JS ante elprivris add. vulg. : om. S solus 7 Sxrirep ol iavti^S- 

ixfvoi secl. Dobree ut illata ex or. i 15 13 avrrjs S F' : oiiTors L 

vulg. : om. A 18 €yu)3i)8a(,We F' : (rvfj.^t$d(fTe SLOY 22 t&ji/ 

ffu^/uax"'»' om. S solus 23 ^ flprivri om. FQ 25 ■ir6\K', wv 

Weil : TToWciiv codd. aJ^Tios oEtos S Q : ovros aJrjJs f(rTiv A : iAAaij' 
icrrl KaKwv alfTios oStoj L vulg. xix] nEPI TH2 IIAPAnPESBEIAS [372] 

ei ravo v-n apeATepias 57 01 evriaitav ?; ot aW-qv ayvotav 
rjVTtvovv ovT(a 7T€TTpaKTai, avTos T a(f)Li]ix^ AlcryJ.vrjv /cat [373] 
vixiv avjxjiovXivod, KatTot tmv (rKt]\l/eoi)V tovtcov ovh^p." 99 
coTt TioXtTtKi] oiih^ htKaia. oiiheva yap to. Kotva Trpdrretv 
5 vixeXs KekeveTG ov8' avayKd^eTe' dAA' eTTethdv Tts (avTov 
TT€tcras hvvacrOat TTpocreXdtj, iTpayp.a TTOtovvTes dvOpctiTTcov 
^pr](TTG)V Kal (ptKavdp(jo7T(ov, evvotK(as hex^eaOe Kat ov (pdo- 
vepoiS, dAAd Kat yjetpoTOvetTe /cat rd vp.iTep' avTwv eyyetpi- 
^ere. kav fxkv ovv KaTopdot Tts, TtjxriaeTat Kat irKiov e^et 100 

10 tS>v TToKXa>v KaTo. tovto' dv 8' dTTOTvyxdvrj, o-K7/i//ets /cat 
TTpo(f)d(rets epet; dAA' ov hUatov. ov ydp dv i^apK€(r€L€ 
Tols dTToAcoAdrrt (Tvixp.dxots ovhe rots iTatalv avT(av ovhe rats 
yvvat^lv ovhe rots dAAots 8td ti]v d(3e\T€pLav Ti]V ep.i]v, 
tva p.1] Ti]v TOVTOV Ae'yaj, TOtavTa TTeTTovdevat' ttoWov ye 

15 Kat hel. dAA' ojucoj v/xets d(/)er' A.l(r\ivr] ra hetvd TavTa loi 
Kat VTTep^dWovTa, dv ht evrjdetav ?/ 8t' dAAr/y dyvotav 
rjVTtvovv XeXvp.acrp.evos (f)avfj. dv ixevTOt htd iTOvrjpiav 
dpyvptov Xafi(i)V Ka\ hiapa, Kat tovt e^eXey\d?] cra(f)(t)s vtt' 
avToov tG)V TTeTTpayp.evoov, ixdXtcTTa ixev, et otoV r', diTOKTei- 

20 i^are, et he /xr/, ^oii^ra rots AotTTOts TTapdhetyp-a 7rot?/o-are. 
(TKOTretre hi] tov viTep tovtoov eXeyxov, cLs' hiKatos ecvTat, 
ixed' vixS)V. 

'Ai/dyKT/ hr] ttov tovs Adyous tovtovs Al^rxivrjv TTpds 102 
vixds elTTelv TovTovi, tovs Trept t^v 4>a)Ke'coy Kat tG)V Qe^riTtQv 

25 Kal Trjs Ei'/3ota?, etTrep /xt/ TTeirpaKoos avTov kKo)v e^r/Trdra, 
Suoty OaTepov, ?/ htappr]hr\v dKov(rav6' viTOcrxopevov ^tXiTT- 
TTOV drt TTpd^et TavTa Kal 7roi?/cret, ?/ et /x?) roCro, yo?/reu- 
OevTa Kat cf^evaKtcrOevTa Trj iTept rdAAa (f)tXav6po)TTici Kat 
TavT eXiTicravTa Trap' avTov. ovk evecrTt tovtoov ovhe ev [374] 

30 ^(copt?. eK Toivvv TOVTOov dix(f)OTepo)v ixdXt^rTa TrdvTu^v I03 

3 a<pf7uai ante (Tvfi^ovXivo} adci. vulg. : om. S L' soli 5 e/ceAeuere 
SLY 18 fMyx^V ^ 19 «' oUv re secl. Cobet 20 \unro7s 

SLA: iroAAois FQO, cf. xxi 112 23 AiVxiV?;»' secl. Weidner 

24 rovTovi post eiVerv S L Y : post Al<Txivnv vulg. [374] AHMO20ENOTV [xix 

avdp(i)T:(jov fXLcruv avTta TTfjorryKet *PiAt7r7roj'. dia tC; utl 
To jxev tKeivov ixepos TravT avT(a yiyovev to, becvoTaTU Kal 
TO, atcrx^KrTa. v/xas €^r]-naTr]Kev, aho^ei, [StKatcos aTroAojAe,] 
KpLveTai' Kal ei ye tl tS)v TTpocr-qKovTOJV eyCyveTO, iv elcray- 
yeXici TTaAai av i\v' vvv h\ hLci ti]v vfxeTipav evi]6eLav Kal 5 

o / 7r/3aoV>]r' evdvva^ bibiocTt, Kal TavTa^ oTnqvtKa jiovKeTaL. 

g^J ecTTLv ovv 0(rTL9 vixm' (fxDvrjv aKr]Koev AI(T)(^lvov KaTr]yo- 

Q ( povvTOi ^i^LXLTnrov; tl 0'; e^eKeyxovT^ i] keyovTu. tl tovtov 
eopaKev; ovhe eXs' akka TiavTe^ ^AOr^vaZoL irpoTepov KaTi]- 
yopovcTL ^LkiTTTrov, KoX TV-)(Jx)V aei, &v ovdev ovbels r]hLKr]TaL, 10 
i5ia hr]T:ov. eyu) 6' eKeivovs tovs koyovs eCvTovv irapa 
TOVTov, elirep ]xr] TreTTpaKO)^ avTov rjv, ' avhpes 'A^jjraiot, 
eji;iot fxev xpr'](Ta(T6' 6 tl jBovke^rde' eiri(TTev(T\ €^TraTr]6r]v, 
ijfxapTov, ojLtoAoyw. tov 8' av6p(»Trov, avhpes ^Adr^vaXoL, 
(f)vkdTTecTde' aTTto-ro?, y6r]s, Trovi]p6s. ov)(^ bpad^ oXa Tre- 15 
TToirjKev efxe; of e^r]Tra.Ti]Kev ;^ tovto)V ovhev* aKovo) tG)V 

iio Aoycoi', ovh^ vjxels. hLo. Ti; otl ov irapaKpovcTdels ov8' e^a- 
iraTr^deis, dkka p.LCT6(acras avTov koX kajSo^v dpyvpLov ravT 
eXire Kal irpovhodKev eKeiv(o, Kal yeyovev Kakos Kdya66s Kal 
StKatos fXLCTdooTOi €Keiv(a, TTpe(Tl3€VTi]s fxevTOL Kal TTokiTifS 20 
i;jLtt2' TTpoooVyjs Kat rpts", ov\ cnra^, diroko^kevaL 8t/cat09. 

III Ov Toivvv eK T0VT0)V fx6vov hrjk6s ead^ otl y^p-i]]xaTO)V 

airavT eXiTev eKelva' dkk^ rJKov w? vfxds €vay\09 ©erraAot 

[375] Kat 4>tAt7777oi; TTpecTJieLS ]xeT avToiv, d^LovvTes vjxds ^ikLiTTTOv 

\\]x(f)LKTvov^ eXvaL y\rr](f)icTa(T6aL. tC^ Trpo^rfJKev ovv dvTeLirelv 25 
rovrots fxdkLo-Ta TrdvToJv dvdp(aTro)v; Ai(T)(^ivr] TOVT^oi. 8ta 
rt; ori oXs ovtos dirr^yyeLke irpos vfxds, tovtols TdvavTL 

I irpocTTJKfv Reiske 3 StKaius a-!r6\u\f SQ yp. : secl. Weil ut 

ex § iio illata, coll. §§ 115 et 118: SiKaiws a.iro\cu\ti>ai cett. : Si/caior 
aTro\(ij\(yai Lambinus 4 Kal om. S solus 8 ri 8';] tis 

S' Felicianus Dindorf tovtov] tovtwp A O corr. 9 irpoTfpoi 

A II i5ia post TjSiKriTat S L A : ante ridiK-nTat vulg. : secl. Blass 

((r]Tovv L vulg. : t^rjTovv S : i^7]Tovv Y F yp. 20 e/csiVo)] 4>t\irnr<f A 

22 fiovov (K TovTtiiv A 23 (vayxos om. A 26 rovrifl 

Dindorf : tovtui codd., cf. §§ 113, 121 xix] nEPl THS nAPAnPE2BETA2 [375] 

iT[oCi](T€V iKclvos. ovTOs fJ-lv ycLp €(f)ri 0eo-7nas koI UXa- 112 
Taias avTov t^ixihv, Kal tovs juey <l>a)Ke'as ovk aTroXdv, ti]v 
be &r]^aL(ov vjBpiv KaTakvauv' 6 8c tovs fxkv &ri(3aiovs 
fxciCovs 1] ■npo(TrjK€. 7re7roiJ]Ke, tovs Se 4>aj/ceas apbriv aTroAw- 
5 AeKf, Kal Tas pikv 0eo-7rtas Kal UXaTaLas oi) TeTeLxi-K€, tov 
8' ^Opyop.€vov Kal ttjv Kopwretay Trpo(re^i]vbpa7T6bL(rTaL. 
TrcSs av evavTnoTepa 7rpayjua^' cavTols tovtcov yivoiTo; ov 
TOLVVV avTHTTev, ovbe hLrjpe to aTopLa, ov8' €(p6ey^aT ivav- 
TLOV ovhiv. Kal ov-xj. TOVTO TT^i) beLvov, ttjXlkovtov ov. aWa 113 

10 KOL (TVV€LTT€ fJLOVOS tS)V €V Trj TToXiL 7T(XVT(OV av6p(OTT0n'. 

KaLTOL TovTo y ovbe <i>L\oKp(XTr]s h6Kfxr](Te TTOiricraL 6 fXLap6s, 
a\)C Al(t)i^lv7]S ovTocrL KaL 6opVjiovvT(jiv v\xS>v Kal ovk 
edek6vT(tiv aKOveLV avTov, KaTajSaLVcov cmo tov /3?/jU,aroy, 
evbeLKVVfxevos toIs TTpecr[3ecn tols iTapa tov ^lXlttttov iTap- 

15 ov(rL, TToWovs e(f)r] tovs 6opvf3ovvTas eimi, oXCyovs be tovs 
(TTpaTevofxevovs OTav berj, {}xep.vria-6e yap brjiTOV,) avTOS (av, 
ot/uai, 6av[xaa-L0S (TTpaTL^aTrjS, oj Zeu. 

"Ert TOLVVV, et fxev p.r]beva p.r]bev eyovT e"LXop.ev bel^aL 114 
rSiV TTpecrlieoiV, }xi]b^ i]V ooctt Ibelv aTTavTas, (Baaavovs Kal 

20 To. T0Lav6^ vtt6\olitov av i]v (TKOTTelv. et 8e ^JtXo/cparrjs 
[XI] \x6vov b)\xo\6yeL iTap Vfxw ev rw br}]X(^ iToXXaKLS, aXXa 
Kal ebeLKVvev vfXLV, TTvpoTTO)Xo)V, oLKobojxcjv, ftabLela-do.L [37^] 
<t)(X(rKO)v KCLV fxr] x^LpOTovrjd^ Vfxeh, $,vXi]yS)V, to xpvcriov 
KaTaXXaTT6\xevos (j)avepS)s em rats TpaTTe(aLS, ovk evL bi]- 

25 7rou TovTov eliTelv ws ovk etXi^cf^e, tov ovtov 6\xoXoyovvTa 
Koa beLKVvvTa. ea-TLV ovv ovto) tls av6p(aTT0)V av6rjTos i] 115 
KaKobaL\xo)v, &a6' tva Xa^xjBavi] \xev 4>tA.OKpar?7S, abo^f] 8' 
avTos Kal KLvbvvevi], e^bv avT(a \xeTa tS)V \xr]bev i]bLKr]KOTO)v 

I e(t)v om. S^ solus 3 v/xiv post v$ptv add. L vulg. : om. S 

4 7) 7rpo(rrjK€ .secl. Dobree 9 SeLv6v om. S Y' ttiKikovtov 6v L 

vulg. : TrjAiKovTOV S: /caiTrsp ov Sfivov A, cf. viii 30, ix 55 14 tov 

om. vulg. : add. SLAY 16 trTpa.Tev(Toixfvovs Markland, cf. § 116 

yap Sriirov L vulg. : Svttov S solus : S?j wov Bekker 16 iov om. S 

solus 18 fxev om. S solus 27 lia-e'] o(Ttis Index Feliciani, 

cod. Harleianus, Dindorf [376] AHMO20ENOT2 [xix 

e^€Ta^€^(T6ai, tovtols fJ.(v TToAe/xeti', Trpbs o' e/ceiyoy (kOwv 
Kpiv^rrOai /Soi/Aerat; eyo) jxkv ovhiv ot/uai. aXka ■navTa 
TavT, kav dp6ti>s (TKOTrijTe, (vpya-eTe ixcydX', cb dvhpfs ^Adr]- 
valot, Kal evapyrj (r?;/ieta tov \pi]p.aTa tovtov exety. 
Ii6 ''O Toivvv vaTaTov ^xkv yeyovev, ovbevos 5' eo-rti' ^kaTTOv 5 
crrip.elov Tov TTCTTpaK^vaL tovtov kavTOV «iJtAtTTTro), ^eao-arr^e. 
tore hriTTov irpiariv, ot^ ela-ijyyekkcv 'TTrepetdrjs (I^tAoKpdr?;!', 
ori Traptk6oi)V cyco hvcry^epaiv^iv e(f)r]v tv rt Tijs (ia-ayyekias, 
et fxovos *pLkoKpdTi]s ToaovTcov Kal tolovtojv dhLKi]\idTO)V 
alTLos ykyoviv, oX 8' kvvko. twv ■npia-jitajv p.r]hiv6s. Kal 10 
ovK e(f)r]v Tovd^ ovTcas exetv ovhap-ov yap av (f)avi]vaL Kad^ 
avTov iKelvov, et //?; tovs (Tvvayo)VL^o]j.kvovs tovt(»v TLvds 

117 etxey. tV ovv fxrjT d(f)Q) ]xr}T alTLd(TO)ixaL fxrjhiv , icf^rjv, 
eyco, aAAa t6 Trpdyp! avTo tovs p.(v aLTiovs evp?/, tovs 8e 
fxi] /ji6reo-)(jjKo'ras d(f)fj, dvaa-Tas b (3ovk6p.€vos Kal TTapek6d)V 15 
ets ii//.as dTTO(f)rivdn-6o) /xt/ ix€t4\€LV /xr/8' dpitTKiLV avT^ Ta 

[377] ^'"'o ^tAoKpdrou? TTeTTpayfxiva. Kal tov tovto TTOLija-avT 
d(f)ii]p.' ey(t)y\ e(f)i]v. TavTa ixvr]ixoveved\ ws €y(h]xaL. ov 

118 Toivvv TTapr]k6ev ovhels ovh' eSet^ev kavTdv. Kal tG)v ]xkv 
dkko)v eV^' eKdo"ra) ris TTp6(f)an-LS' 6 p.ev ov\ VTTevdvvos r)v, 20 
6 8' ov)(i TTaprjv 'i(xo)S, rai 8e K7j8eo-rj/? eo-rti' eKelvos' TOVTia 

8' ovSey tovto)v. dAA' oi/rco Kaddna^ TreiTpaKev kavrov 
Ka\ ovK eTTi rot? TTapekrikv66aLV p.e]xLa6dpvi]Kev povov, dkka 
Kal /xerd TavTa hijkos kcrTLV, dv Trep €K(f)vyr] vvv, Kad' vp.G)V 
VTTdp^o)v eKeivio, coad' tva fxrjhev evavTLov ]xr]he f)r]fxa 7Tp6i]TaL 25 
4>tAt7r7r(i) ov8' d(f)LevTo)V d<^terat, dAA' d8o^ety, Kpivea^aL, 
7rdo-)(ety oTLOvv alpelTaL Trap' vfxlv fxdkkov i] 4>tAt7r7ra) rt 

119 TTOLrjcraL ixij iTpos i]hovr]V. KairoL rts 7; KOLV0)via, rts r/ 

2 ^ovKfTai codd., fort. cf. § 173 : 0ov\e(r6ai marg. Morelii, Bekker : 
seclusum malim 7 d<rr)yyfW(v S L soli : etiniTyeiAei' vulg. . cf. § 121 

9 ToiovToiv SA: TTjA.jKouTWj' L vulg. 12 (ivvayoiviovixivovs Dobrce, 

cf. § 113 17 iroir](rovTa AO 20 ^i/ S L vulg. : secl. Blass : 

taTiv A 21 iffTLv S L : secl. Blass : fjv vulg. schol. tKilvos S L : 
fKil vulg. 25 ^T/Se;/ . . . /UTjSe vulg. : /UjjSe . . • ixT\^iv SLY 

26 d<fieTai S A: a(pir)(nv L vulg., cf. xxi 205 xix] riEPI TH:S nAPAnPE2BEIA2 [377] 

TToAA?/ Ttpovoi inrep ^tXoKpdTovs avrri; os ei ra /caAAtcrra 
Kal -ndvTa tcl (Tvix(\>^povT c7re7rpefr/3e?;Ket, )(^pi]}xaTa 8' w/xo- 
Ao'yet Xafielv Ik ttjs TTpealieiai, axT-nep dj/j(,oAo'yet, tovto y 
avTo (fjvydv Kal bi€v\aj3r]6i]vaL rai TtpoiKa Trpea/BevovTt 
5 TrpocrrJKe, Kal bi,ap.apTvpe(r0aL to Ka6' avTov. ov tolvvv 
TTeTToCriKf TovT Ai(r\ivris. TavT ov (pavep', dvbpes ^Adr]- 
valoi; TavT ov)(\ [3oa Kal Ae'yet ort \pr]piaT €'i\i](f)€V At- 
rr-^Lvris Kal TTovy]p6s irrTLV dpyvpLov (rvv€)(QiS, ov hC dlSeX- 
Teptav ovbe 8t' dyvoLav, ov8' dTTOTvy\dv(i)V ; 

10 Kat rts /xou KaTafxapTvpel, 0?/o-et, bwpa Kajiilv; \tovto 120 
ydp errTL t6 \ap.TTp6v]. Ta TTpdyixo.T, Al(T)(^Lvri, drTep ttl(tt6- 
TaT €(TTtv diTdvTOJV, Kttt ovK €ve(TT (iTTeiv ovb' OLTtdcracrdaL 
«s 7] TreTTetcr/xeV r] \apLC6p.€vd ro) eo-rt TOLavra, dkX^ oldiTep 
avTa TTpobovs Kat Ota^^etpas (tv 7re7rotr/Kas, TotavT i^era- [378] 

15 ^ofxeva (f)atveTat. TTpbs be rots TTpdyp.arrLV avTos avTLKa 
br] (Tv (ravTov. diT^KpLvaL ydp bevp dvarrTds ]XOt. ov 
ydp br] bt' aTTeLpCav y ov 07/o-ets e\eLV 6 tl et7T?/s* os ydp 
dyiavas Katvovs uxrirep bpdfxaTa, kcCl tovtovs dfxapTvpovs, 
TTpds btapL€]xeTpriixevriv ti]v r][xepav aipets bt(i>KOi)V, brjXov otl 

20 Trdvbetvos et rts. 

rToAAwi' Totvvv Kat betvoiv 6vtu)v tG)v TTeTTpayjxevoiv 121 

At(r)(ti'?/ TOVTCdL, Kal TTO\Xl]V KaKLttV e\6vT0)V, b)S Kal V]XLV 

o"to]xat boKelv, ovbev ecrTtv ov ]xek\a> keyetv, ws eyo) Kptvo), 

betv^Tepov, ovb' 6 rt pidkkov e7r' avTocj^dpco 8e8copo8oKr/Ko'r' 

25 avTov KoX TTeiTpaKOTa TTdvT e^ekey^et. eTTetbi] ydp diTe- 

o-re'AAer' avdts av to Tptrov tovs 7rpe'o"/3ets a)!> tov (t>tAt7r- 

3 wfioKoytt S L vulg. : 6/xo\oye7 a.L 5 StafiapTvpecrBai SYQ : 

5taij.apTvpa(rdai L v'iilg. 10 (pT)(Tet SB marg. : (pnai L vulg., cf. 

§§ 31 ! 93 5&jpa Xafiilu om. FQ : punctis notavit L : del. Blass 

lo-ii TovTo . . . Aafj.Trp6v secl. Dobree ut interpolata ex § 279 
13 X"P'Co'Mf J'n ^ TTeTrftcr/xfva A 16 post aavTov add. KaTaixapTV- 

pr\(rits L vulg. S 7p. : om. S solus avacrTas codd. : secl. Blass : 

irapiKdciv Harpocr. s. v. 'ATro/cpiffis 19 fj.efj.eTp7)fj.euriv A 22 toh- 

TCfi Dindorf : toitt^ codd., cf § 11 1 25 Kal irfirpaK^Ta irivTa om. 

B : Ka\ wewpaKOTa om. A, ndvTa ante auTj)»' posito airocTTeWeT S L 

A : awecrTtiKaT' vulg. [3781 AHMOSGENOTIi; [xix 

7701', eTTt TOLS KaKais Kal \xiya\ais kk-ni(Ti rai;rats ats ovros 
w7reV^)jro, e)(jeipoTovr](raTi Kal tovtov Kaixe Kal Tuiv aKXiav 

122 Tov^i TTk(L(TTovi T0V9 avTov^. kyo) fxkv 07/ TTapekdojv e^o}- 
^oaap.i]v (vO^ojs, Kal OopvjiovvTojv tlvwv Kal KekevovTojv 
(3abL(€LV ovK av €<pi]v ikOdv ovtos 8' (KexeLpoTovriTo. 5 
€TT€Lbi] 5' avicTTr] fxeTo. TavO^ 1] (KKkrjcrLa, (rvvekOovTfs ijSov- 
kevovO^ ovTOL Tiv avTov KaTakeL\\/ov(TLV. tTL yap tojv 
7Tpayfx(XT0)v ovtojv /xerewpajf Kal tov ixekkovTos abi]kov, 
(TvkkoyoL Kal koyoL TTavTobaiTol KaTo. rrjv ayopav eyiyvovTo 

123 roVe* €(f)OjiovvTo br] ixij (TvyKki]T0S eKKkricria yivoLT e^ai- 10 
<f)Vi]s, etr' aKOV(TavTes v/xets iixov rakridri \jn](j)LrTaLrrd€ tl 
TO)v beovTojv VTTep T&v ^PojKiojv, KOL To, iTpayp.aT iK(f)vyoL 

[379] T^i^ fl>LkL7T7T0V. Cl yap (\}n](f)LCTarTde p.6vOV Kal IXLKpaV VTTe- 

(f)ilvaT eATTtS' rjVTLVovv avTols, ea-ddr^aav av. ov yap evi]V, 
ovK ivi]V 1X1] TTapaKpovcrOevTojv vixCjv ixelvaL 4>tAt7r7r(j). ovtc 15 
yap alTos T/y ev rfj x^P^' o,cnT6p(a 6ta tqv iT^keixov ye- 
yovvLa, 0V&' ?/ cTLToiToixTTLa bvvaTr] TpLripojv ovctSjv vixeTepojv 
exet Kat rrjs OakaTTris KpaTovcT(av, al re 7ro'Aets iTokkaL KaL 
XakeTTal Aa/Setr at tmv 'Pojk€ojv, ixr] ov XP^^''^ '^^' 7roAt- 
opKLa- et yap iv rjixepci 7ro'Aty f/pet, bvo Kal eLKOcTLv eto"ty 20 

124 apiOixCd. bLCL bi] TavTa 7Ta.vTa, tva ixr]bev ixeT(idr]CTd^ ojv 
e^ri7T(JLTr]CT6e, tovtov avTov KarekLTTOV. e^oixoaacTdaL ixev 
br] 1X1] ixeT atrtas rti^os beLVov i]v Kal v7T0\f/La ixeydkr]- ' tl 
keyeLs; em TrikLKavTa Kal TOLavr dyaOa ovx) /3aOt^ets 
d^rayyetAas ovbe TTpecTjieveLs;' e8et be fxeveLV. ttws ovv; 2^ 
dppojcTTelv TTpocjjacTLC^TaL, Kal kajiojv 'E^?/Keo-roy tov laTpov 
d.bek(f)6s avTov Kal TrpocTekOojv ti] jSovkrj e^caixocTev dppojcTTelv 

2 inrecTxVTo S L Y : vTrf(TXfTO A : \jiTi<TXViiTO vulg. 3 i^wfjLo\o- 

yriffdij.riv S L' soli, cf. xviii 32, xli 15, xliii 11, 12 5 i\0e7v S (add. 

OTT ant. m.) : aneXOuv L vulg. : iire\de7v vel Trapf\6(7v al. 10 yfvn- 

Tat A ir ^7)<pi(raiaei S' L F: ^7)(i>[(Tr)<Tdi YO: }\i7)<pl(Ti(Te( A, cf. § 51 
12 fK^vyoi L vulg. : eK<pevyjj ? S' 'corr. ot in crasis) 15 ovk evr>p 

om. S text. fxuvai. S A : ixAai ri vulg. : ert fjiuvai Felicianus 

17 Swarai S solus 19 ov om. S' (add, ant. m.) 21 ixiT<xQr)<TBe 

L vuig. : fj.fTa6o7<r9e Schaefer : ixeTaQr)<ri<Tde S 27 aSi\(phs L Q : 

a5i\<phs vulg. : a5f\(pos S e^c!>fj.o<Tfv S : f^ct)fx6<TaTo cett. xix] nEPI THS nAPAnPE2BEIA2 [379] 

TovTovl KOL avTo? €X€tpOTOin]6i]. eTretS?) 8' dTTcoAwAeo-ay ot 125 
^ooKeis vcTTepov 7]p.€pais TrevT 7/ e^, Kal t4Xo9 etx^ '^^ 
jXLrrOooix' uxnrep av aWo tl tovtco, Kal 6 AepKvKos (k tt/s 
XakKibos rJKev avaa-Tp^-^as kol aTtr^yy^Lkev v]xlv iKKXrjo-La- 
5 ^ova-LV iv rTetpatet otl ^t^ojKel^ aTroAwAacrt, Kat i5juets, w 
avbpes ' A6r]vaL0L, TavT aKOvaavTes (Ikotoos KCLKeLVOLs a-vv- 
r]xd(a-6e koI avTol e^eTreVAr^^^e, Kat TratSas Kat yvvalKas ex 
t&v dypwv KaTaKO]XL^eLV i\}/rj(f)LC€(T6e Kal to. (^povpC i-nt- 
(TKeva^iiv Ka\ tov Iletpata T€LyJ.^€LV Kal to. 'HpaKAet' iv 

10 acrret 6v€lv, — eTreiS?/ TavT i]v Kal TOLavTr] Tapaxv Kal tolov- 126 
Tos 66pv(3os 7reptet(Tr?;Ket Tr]v ttoXlv, Ti]VLKav6' 6 ao(f)bs koi [380] 
Seti^o? ovTos Kal €V(f)U)Vos, ovt€ jiovXijs ovt€ br]]xov X^V* 
Tovi]aavTos avTov, oJXfTO Trpeajievoiv ws tov TavTa Tre-noir]- 
KOTa, ovT€ Tr]v dppoia-TLav e<^' f] tot e^cojuoVa^' vTToAoytcrd- 

15 jj.€Vos, ov6^ oTL TTp€(rj3€VTr]s dAAos j]pr]T dvd' avTOV, ov6^ 
OTL tQv tolovtoov 6 v6]xos 6dvaTov Tr]v C^/xtai' eti^at KeAet/ei, 
ovB' OTL TidvheLv^v ioTTLV dTTr]yy€XK66^ o)S iTTLK€Kr]pvKTaL 127 
\pr]]xaT avTS> iv 0r/^ats, eTretSr/ QriJiaZoL Tipos ro) rr/y 
Botwrtai^ aTTarrav €\€LV kol Tr]s ^u)K€0}V xdpas iyKpaTels 

20 y€y6vaaL, Tr]VLKavT et? ]X€rras tcls &r](3as Kal t6 tG>v 0v/- 
/Satcoy a-TpaT^Ttebov (3abL^€LV' dAA' oi^rcos €K(f)po)v r]V Kal 
oXos TTpbs tS> Xr]]X]xaTL Ka\ ro) bo)poboKr]jxaTL cocrre irdvTa 
TavT dv€Xoi)V Ka\ TrapLbwv ^x^to. 

Kal TOLovTov Tov TTpdy]xaTos ovTOS, €TL iroAAw b€Lv6T€p^ 128 

25 eo-rty d eKeio-' eA^coi' bL€TTpd^aTO. diTdvTo^v yap vpL(av tov- 
TO)v\ KOL Toiv dXXo)V ^A6r]vaio)v ovto) b€Lvd Ka\ crxeVAi' 
r]yov]X€VO)v tovs TaXaLiT^apovs Trdfrxeiy 4>coKe'a? coare jxrJTC 
Toi/s €K Trjs (BovXrjs 6€0)povs ]xr]T€ Tovs d€a-]xo6€Tas ets rd 
Hv^ta TT€]x\j/aL, dAA' dTToa-Trjvat Trjs TraTpCov ^ecopta?, ovtos 

30 ets TdiTLVLKLa tS)V TTpay]xdTO)v Ka\ tov ttoX€]xov, a 0?//3atot 

T avTol vulg. : avrol eavrdls L solus : louToTr S Y F yp. 15 hvff 

avTov SL : avTl tovtov vulg. 22 SKos SLA: SKws vulg, koI 

riji SeiipoSoK-f)/j.aTL om. A : del. Cobet 

DEMOSTH., VOL. I. 24 [380] AHMO20EXOT2 [xix 

Ktti tI>iAt7r7ro? (Ovov, eio-rtur' (XOmv koX aTTOV?)C>v fX€TH\( 
Ktti evx^Hv, as CTTi Toli T(t)V (TV}x\xayoiV T(t>v vix€T(po}V rfixffti 
Kot X^P9^ '^^'- OTrXots aTTo\o}\u(TLV rjvx^r (Kdvos, Kal (tvv- 
e(TT€(f)avovTO Kal (Tvv€TTaL(x>viC(v ^tAtTTTro) Kal (fnKoTrj^TLai 

TTpOVTTLVeV. 5 

129 Kat TaVT^ OVK fV€(TTLV ^fJLol fJL€V OVTOJ, TOVTdd 8' aAAcoS 

[381] TTcos etTreti'* aAA' iiTrep /ixh' rjjs e^a>/jioo-ta9 ei' rois KOti^oij 
rots vp.eT€poLS ypap.fxaa^LV kv rai fxr]Tp(a(ji TavT* ecTTLV, ((p ot? 
o 8r]juo'o-to? TiTaKTaL, Ka\ ■^■^(f)L(rix' avTLKpvs Trept rovrou rou 
dro^/xaros yeypaiTTaL' viTep 8' wr^ eKet bLcnpd^aTO, ol crvp.- lo 
TTpecr^evovTcs KOt TrapoVre? KaTap.apTvpr](Tov(TLv, OL-nep e/xot 
raCra StrjyoCrro* ov yap eyojy avroLS (rvv€iTp€(T^€V(Ta, aAA 

130 €^o}p.o(T(xiJ.riv. Kat /iot Ae'ye ro ^i](f)L(Tixa [Kal To. ypa/x/jtara], 
Kat rovs ixdpTvpas KaAet. 

^I^H-l-lSMA. MAPTYPE2. 15 

Tiras ovv evxots viToXap.jidv€T evxfo-^ai rots ^eot? roy 
4>tAt7r7roi', or' €(TTT€vh€V, Tj Tovs QrjjBaLOVs; ap' ov Kpdroi 
7roAe'juov Kai VLKr]v avToXs Kal toIs (rvfXfxdxoLS OLbdvaL, 
Kal TavavTLa rots T(av ^o)K€(i)v; ovkovv Tavra a-vvr^vx^d^ 
ovros Kat KaTr^paTO tT] vaTpCbL, a vvv ets K€(f)a\i]V vfxdi 20 
avTS) 8et Tpixf/aL. 

131 OvKovv a))(ero fiev TTapa tov vofxov, 09 ddvarov KeAevei 
rovrcui' ti]V ^r]p.Lav etraf eA^cor 8' €K€lct€ €T€po)v 9avdT0)V 
d^La TTOLm> TT€(f)avTaL' Ta 8e iTporrOev V€TTpayfX€va koll 

1T€TTp€(Tji€VfX€V VTT€p TOVTO)V dTTOKT€LV€L€V OLV OVTOV bLKalcoS. 25 

o^KOTTeire tolvvv tl €(TTaL TLfXJ]]xa, o Tavrqv e^et Trfv d^iav 

132 u)a-T€ T0(T0VT0)V [^rpay/xartoi'] d^L6xp€0)v (f)aLj>€crdaL. 7rws yap 

4 <Tvvfirata.viCf A, cf. xviii 287 5 irpovrdvfv L yp. Y' F yp., cf. 

§ 139 9 fort. ToD Toirrou, cf. xx 95, 99 13 «al ra ypa^iixara 

secl. Weil 15 titulos om. S spatio vacuo relicto TPAMMATA 

post ^H*I2MA add. vulg. : om. BQ Y L corr. 17 «poTor /col 

vU-nv iroKf/xov S, corr. pr. m. lineolis appositis 25 vnip roiTuy 

iure suspecta 27 vpayfxdruv SYL 7^. : secl. Weil : aiiKr)n<iruv 

L vulg;. xix] nEPI TH2: nAPAnPESBEIAS [381] 

ovK al(r\p6v, u) avbpe^ ^Adrjvaloi, bi^fxocria jxev aTravTas i5//a? 
Ktti oXov Tov bijfJLOV TTaa-i rois TT€TTpay[x4voi^ eK ttJs eip^/rrjs 
€T:LTi\xav, Ka\ /x7/re rwi' h> ^Ap.(f)tKTVoa-t KOtvcovelv (d^Xetv, 
bva-KoXu)^ T €\etv Kal viroTrro)? Trpos tov ^tktTnrov, ws 
5 aa-€(Bu)V Kal betvutv ovtoov tS>v TTeTTpayixevoov Kal ovt€ btKatutv [382] 
ovd^ vixiv a-vp.(\)ep6vTUiV, ei? 8e to btKaa-Ti]ptov eto-eA^o'rras 
TCts VTTep TOVToov ivOvvas btKa.crovTa<s, opKOV VTTcp TTJs TToXea)? 
d/>ta)/xoKora?, tov aiTavTUiV tu)V KaKu>v otTtov Ka\ ov €l\i](f)aT 
iiT avTO(p(op(:o TotavTa TreTTOtT/KoVa, roCror a^pelvat; kol rt? 133 
10 ov btKatcos av v]xZv eyKoAeVete twv aXXutv TToXtT&v, fxaXkov 
8' aTT(xvTOi)V tQ)V *EAA?/z'co2', opoii' ^tXtTTTTOd [xkv Vjxas opyt- 
Co[xevovs, 0? eK iToXepLOV TTOtovfxevos upr]vr\v Trapa tu)V 
TTU)XovvTU)v TCLs TTpa^^fi €U)V(Xto, TTpayfxa TToXXi]v avyyv(a[xr]v 
exoy btaTTpaTT6]xevos, tovtov\ 8' d<^teVra?, 0? tcl vp.€Tep 

15 0VTU)9 atVxpa)? aTT^boTO, tS)V v6]X0)V TO. €(T)(aTa TaTT6vTU)V 

(TTtTtfxta, (dv rt? TavTa TTotfj; 

Tdxa Totvvv tfrco? Kat TotovTos rj^et rt? Adyo? iTapa tov- 134 
rcoy, w? apxr] yevifaiTat Trpo? 4>tAt7r7roy ^xOpas, et rwy 
TTpealBfva-dvToov Ti]V dpr]vr]v Karax/^r/^^teto-^e. eyw 8', et 

20 ro5r' (aTtv dXr]64s, ovk ex« a-K07TOV[X(vos evpelv 6 rt /^iet^oi; 
rovrou Karr/yopr/o-o). et yap d rry? etpr/yrj? -)(^pi]]xaT dva- 
Awo-a? (15o-re rwxfi^S ovro? ovrw yiyovcv (pojiepbs Ka\ [leyas 
S)(TTe TU)V 6pKU)V K(xt TU)V btKatutV d]xeXi]aavTas li/xa? r/8r/ rt 
<I>tAt7r7ra) yaptetaOe (TKOTTttv, tC Tra^oVre? av oi tovto)v atrtot 

25 r^i' TTpoa-qKOvaav btKr]v 8e8a)Kdre? etey; ou [xr]v dXX drt Kat 135 
(f>tXias dpxr] avjX(f)(povar]s v[xlv [xdXXov eK t&v €Ik6to)v yevr]- 
o-erat, Kai tovt oto/xat bei^etv. ev ydp et8eVat XP^/ toS^' 
ort ov KaTa(f)pov€t 4>tAt7r7ro?, w dvbpes 'A^r/yatot, rr/? 7rdAea)? 
rr7? v/xere'pa?, ot;8' d^pr^aTOTepovs v[xds vo[xia-as Qr]fiaio)v [383] 

30 (Keivovs eiAer' dr'^' r^/xwi' dAA' i77rd rovro^v e8t8dx^r/ Kat ravr' 

10 &«/ u/i?»' fyKoAfCTfie A : i/i?)/ iyKaKfirei S L vulg, : uyu?»' ^yKa\t7 
Cobet 21 oir«p ante rrjs add. L solus 22 vvv ante ytyovty 

add. L vulg. : om. S Y 29 u/*5y ante vofiiffas L : post voixiaas 

vule. : om. S A Y 

24* [383J AHMO20ENOT2 [xix 

■)"lKov<rev, h Koi TrpoTepov ttot (Ittov eyo) Trpos v/xa? iv rSi 

136 8?/f/.&) KoX Tovraw ovbeU avT^lirev, ws 6 ixkv brjp.69 icTTiv 
aaTadixrjTOTaTov T:pay\xa toHv TravTcav Kal a(Tvv6iT(i>TaTov, 
axrTTfp ev OakaTTi] kD/x' aKaTacTTaTov, w? h.v tv)(i-\ klvovjx€vov. 

6 p.\v rjkOev, 6 8' a-nrjkO^v' /jieAet 8' ovhivX tc^v koivG>v, ovh\ 5 
lxip.vriTaL, bd 8e TLvai ^tAov? vTrapyjeLV tovs (KarrTa Trpa- 
^ovTas ev vpXv avTu» Kal hLOLK-qa-ovTa^, oXov avro? hr}' 
Kavirep avT^ tovto KaTacTKevaa-df], irav o tl av ftov\r]TaL 

137 irap' vpXv pahLOis hLairpa^eTaL. ei jxcv ovv 1]kov(T€v, oXpai, 
Tov^s t6t€ TavTa irpos avTov dir^VTas Trapa^^jirjjxa, w? hevp' 10 
iiravrjkOov, aTroT^TvpLTravLcrp.ivovs, kiroLr^crev av tovto rw 
ISacTLkel. TL 8' r]V o eKelvos iiroLr^a-ev; i^aTraTrjOeh virb 
TLixay6pov Kal TCTTapaKOVTa TaXavTa, w? XeyeTaL, hehojKojs 
avT(o, eTreihi] irap' vpXv eirvOeT avTov TeBveG>Ta Ka\ ovhe tov 
^rjv ovTa KvpLov avTS> j3e(3aLU)a-aL, fxri tl y a eKeLV(^ T6d^ 15 
vTreayeTo irpa^aL, eyvco Tr]v tl\xi]v ovy\ roi KVpL(a t&v irpa- 
ypLaTOiv heh(t)K(as. Kal ydp tol TrpGiTov [xev ^Ap.(f)L7roXLV TrdkLV 
vfxeTepav [hov\r]v] KaTeTreix\}rev, fjv T^Te av]x}xayov avTov Kal 
<pLh]v eypa^lrev etr' ovhevX TrajTTor' ehooKe \pr]]xaTa tov 

138 AotTToy. TavTo tolvvv tovt av eTroCr^ae 4^tAt7r7ro?, et rim 20 
TOVTOiv eXhe hLKr]V h6vTa, Kal vvv, av thrf, iroL-qaeL. eireLhav 

8' aKOVi] XeyovTas, evhoKL]xovvTas ev VjxXv, eTepovs KpivovTas, 

[384] rt Ka\ Troti]ay]; ^?yr?j ttoAA' dvaXLaKeLV, e^bv eAdrro), Kat 

TrdvTas depaireveLV jiovXr^Tai, hv 77 rpet? e^6v; ]xaLVOLTo 

2 o'xA.os post iffTiv add. L vulg. : om. S solus 3 acrvvdfTUTaTov L 
A Bekk. Anecd. Harpocr. : affvvfTdraTov S F O Y O corr. 4 Kvfia 

Felicianus, cf. Appian. B. C. iii 20: irvevfx codd., cf. Aristid. Rh. Gr. 
ix 352: irvev/xaTi /cCyua Shilleto praeeunte Schaefero a/coTao-TaTi^ (post 
TzvevixaTi kv/x') Herwerden Kivov/jievov L vulg., Appian. 1. c. : Kivovfxfvos 
S L corr. (pr. m. ut videtur) Q Y F corr. 5 6 ixev om. S^ : add. 

ant. m. aAX' ante oiiSe add. L corr. (pr. m. ut videtur) vulg. : om. 

S L A 7 ofoj' avThs S'^ S L B : '6 ti ii.v avTw Sokt) A : ol' it.v avThs Sri 

C. R. Kennedy 15 -y' & L corr. vulg.: 7 av S solus 17 ird\tv 

LA' vulg. : irSXiv SA corr. Tiberius p. 47, Eustathius ad II. B 756 
18 SouAt)»' secl. Funkhanel KaT(-Ke/x\piv S: KaTicrTr]<rev cett. 21 SSvTa 
S L Y : SiS6vTa vulg. "iSri vulg. : elSfi A F Q : eiSr] S 22 aKovr) 

S L A : aKovffij vulg. 23-4 iroiricrrji' Cv^V^ ■ ■ • &ov\r]Tat S : 7roi^o-a« 

(r}Te7 (vel (rjTOtTi) . . . fiovKriTat (vel fiovKriaerai vel fiovAotro) L vulg. xix] nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [384] 

fxivTCLV. ovb^k yap rrjv riav Qr^^aCiov tioKiv €i\€to brjij.oaCa 
TtoLelv 6 ^i^CkLTTTros €v, TTokkov ye Kal bel, dAA.' vtto tQ>v 
TTpia-jieMV iireCardri. 6v 5e TpoTTov, (ppdo-(o iTpbs vixas (y(o. 139 
^Kdov ws avTov TTpia-^eis €k QrijBoiv 6t€ Trep Kal TTap v[xS>v 
6 fiiJ.€LS Tjjxiv iK€l. TovTOis xpi]}xaT kK€ivos kfiovk^TO hovvai, 
Ka\ TTavv y , ws etpacrav, TToAAd. ovk ib^^avT ovb' iXa^ov 
Tav6' ol Tu>v Qril3aC(ov TTpia^^Ls. jXiTa Tavr h dv(rCq tlvI 
Kal beCiTVio ttCv(ov Kal (f)LXav6p(OTT€v6ixevos TTpbs avTovs 6 
^CXlttttos aAAa re b-q TToAAd, otoi^ alx}xdX(oTa Kal TOLavTa, 

To Kal TekevTiov eKTrwjixar' apyvpa Kal y^pvaa TrpoviTLvev avTols. 
"ndvTa TavT eKelvoL bL€(o6ovvTO Kal ovbafxfj 7TpoUv6^ avTovs. 
TekevTwv be ^Ck(ov, els twv TTpe(TJie(ov, eiTrei', a> dvbpes 140 
^A^rjvaloL, koyov ov\ vTrep @r\jiaC(ov dkk^ virep v\x5)V d^iov 
elpfj(T6aL. e(\)rj ydp tov ^CkLiTTTov 6p(ov Kal [xeyako-^vx^^s 

15 Kal (f)Lkav6p(OTT(os eyovTa iTpbs avTOvs rjbecr^aL Kal \aCpeLV' 
avToX fxev ovv viTdpxeLV avTio (pCkoL Kal ^evoL Kal dvev t(ov 
b(op(ov TovT(ov, els 8e Ta ttjs TToke^os iTpdyfxaT, ev ols rjv 
TOTe, Trjv (f)Lkav6p(OTTCav avTov rj^Covv TavTrjv TTpoadevT 
d^Lov TL Kal avTov Kal t&v 0r]l3aC(ov iTpd^aL, Kal okrjv re 

20 TTjv TTokiv ovT(o Kal (T(f)eLS wjxokoyovv VTTdp^eLV avTio. Ka\ 141 
ydp TOL a-Ke\f/a(rde tC toIs &r]l3aCoLS yeyovev eK tovt(ov Kal 
tC a-v\x^e^r]Ke, kuI 6eda-aa-d' e7r' avT7]S Trjs dkr]6eCas i]kCKOV 
ecrrl Tb jxi] TTookelv Ta Trjs TToke^os. TTpStTov ]xev toCvvv 
elpTjvr] yeyovev avTOis TTOvova-L /cat TakaLiT^opovjxevoLS i]br] t(o 

25 TTokiiXio Kal r]TT(ofxevoLs, et^a t&v ey6p(ov 4>a;Ke'(oi; dpbrjv [385] 
6ke6pos Kal ok(ov tQv ret)(ci)y /cat rwy TTokecov dvaLpea-LS. 
dpa Kal p.6va TavTa; ov jxa At", dAA' ert iTpos tovtols 
^Opyop.ev6s, KopdveLa, Kopo-td, to TtA(^co(ratoi', Trjs twv 
^(OKeoov x^pct^ OTToVijy jSovkovTaL. Tols fxev bi] 0r//3atots 142 

4 ^KQov'] i]Kov A 8 KoX Seiirvif) om. A lo irpoijTeivev O, cf. 

§ 128 13 tv post \6yov add. L' FQ : om. S vulg. 20 (T<pe7s 

S^ L : (r(pas cett. 23 irpdynaTa post Tr6\(w5 add. L vulg. : om. 

SA 25 ^uiKfwv secl. Cobet, lecte puto, cf. § 325 26 avai' 

p4<Tiis S L corr. soli 29 fiov\ovTai S Y : ifiov\ovTo L vulg. [385] AlIMO:i;0ENOTv [xix 

Taur' €K Trjs dpijvris yeyovev, wv ovh^ av iv^aivTo S^ttou 
/xetXom' roij ht TTpicrft^a-i rots Tdv Qr\jiaiu>v tC; ovbkv ttKtjv 
To TovTojv atriots yfyevijcrdat tij TraTpibr tovto 6e KaKov, 
o) avbpes ^ Ady]vaiot., Kal aep.vov ets apeTrjs \6yov Kal oo^rjs, 

fjV OVTOL Xpll^aTOOV aTTiboVTO, aVTl,6(i>}XtV bl] TL Trj T(av 5 

^Adrjvatojv TToKeL yeyovev €k ttjs dpijvris, Kal tl rots Trpe- 
o^fteaL rotj tu>v ^Adrivamv, Kal ^ewpetr' et •napaiTkria-La rfj 

143 7ro'Aei Kat rovrots aurots. tt] ttoK^l \xkv tolvvv acjyea-TriKfvaL 
fxev airdvTo}V kol TOiv KTi]\mTU)V Kal tojv avixp.d\oiv, 6\xojfxo- 
KeVat 8e ^tAtTTTra), kclv dWos tls tr] ttot kii avTO, jiovko- 10 
fxevos aio^iLV, vp.ds KoyKvrreLV Kal tov \x\v vixZv fiovkdixevov 
TTapabovvaL iyOpov 7]y/](rc(r6aL Kal TTokiixLov, tov 8' aTTeaTepr]- 

144 KOTa a-vixixa\ov Kal <j)Lkov. TavTa ydp (a-6^ a a-vv(L7T€ fx€v 
Aiay^Lvr]s ovToal, eypa\^€ 8' 6 tovtov crvvcpyos fpLkoKpdTrjs' 
Kal KpaTovvTos (ixov Ty\v iTpoTepav i]\xipav, /cat 7re7ret/(o'ros 15 
vixds To Twv avixixdyoiV bdyixa KvpSxraL Kal KakiaaL Tovs 
7rpe'(r/3ets tovs tov 't>LkLTTTTov, iKKpovaas ovtos etj ti]V vaTe- 
paiav rj/r '^tAoKpdroi;? yv(aixriv eTreto-ei^ kkia-QaL, €V jf Kal 
TavTa Kal 7ro'AA' dAA' ert tovtojv beLvorep^ eo-ri yeypaixixiva. 

145 Trj ixev bi] 7ro'Aei TavT €k tijs etp?/i^s yeyovev, &v ovb' evpelv 20 
[386] ato-xico p(ibLov' TOLS 8e TTp^crjSecrLV tl toIs TavTa TTpd^aaLv; 

rd ixev dkka o-tco7ra) TTdv6', dcr' k.opdKa6' v\xeLS, olKLas, ivka, 
TTvpovs, dXX' ev rfj t&v diTokojkdToyv avixixdywv X^^P? kti]- 
IxaTa Kal yeojpyiaL TTa]XTTki]6eLS, ^LkoKpdTeL ixkv rdkavTov 
iyovcraL iTpocrobov, tovtid 8e [Aia-^ivt]] rpLdKOVTa /xrds. 25 

146 KaLTOL TTU>s ov bcLvov, S) dvbp^s 'A^y^voLOL, Kal ayirkLOV Tas 
T(ov vjX€T€po)v avixixd\ojv avixc\)opds TTpoaobovs tols TTpicrjiecrL 
TOLS vix€T€poLS yeyevTJadaL, Kal ti^v avTi^v €Lpr]vr]v rr) fxkv 
eK7re/x\//d(r7/ 7ro'Aet rwy ixkv avixixd\o)v oke6pov, t&v 8e kti]- 
ixdrojv diToaTacrLV, dvTL 8e 80'^?/ s ato-)(W?/y y(yevr\a6aL, 30 

I iij^att/To vulg., cf. § 328, XX 55: fv^avTo S 11 vfitv 

vulg. : riiJL7v SLAY 12 T^yrta-fcrdai S L F' : Tjyijtra^rBai vulg. 

25 Ajffxii'»? secl. Weil 29 nfv ante (Tvfxixaxov om. b : add. 
L vulg. xix] nEPI TH2; nAPAOPE^ilBElAS [386] 

T&v be 7rpe'(r/3ecoy rois \ara tt/s 7roA.ea)v raCra Trpd^aaL Trpoa- 
obovs, cvTTopCas, KTi^ijxaTa, tt\ovtov dvTl Tbiv ta-yaTojv dTTopi&v 
flpydadai; dXXd ixrjv oti. TavT dkrjdi] Aeyco, /cdAct /xot tovs 
^OkvvdCovs ixdpTvpas. 

5 MAPTTPE2. 

Ov ToCvvv davjj.da-aiix dv ei Kal tolovto tl ToXiir\aH 147 
KiyiLV, (ws ovK riv Kaki]v ovb^ otav ri^Covv eyo» tiiv elprivriv 
TTOLria-aadaL, KaKcas r<S iroXeixio tG>v arpaTrjyoiv K(\priij.iv(i)V. 
h.v bri TavTa Aey?/, Trpos d((av ipcoTiiaaT^ avTov ix€p.vriix^voL, 

10 TToVep' e^ kTepas ^X^'''^ TTpeajBevcov 7ro'Aea)S ^ TavTris avTtjs. 
et /xcy ya/3 e^ iTepas, rjv K€KpaTriKivaL re rai 7roAe'/xa) (fy^a^t 
Kal xpriarovs ^x^lv aTpaTriyovs, (lkotojs xprnxaT €i\ri(f)€V' 
ci 8' CK TavTrjs avTJJs, tlvos €iV€K e0' ots 17 TT^ixxj/aaa ttoKls 
TUiV avTrjs dTriaTr], €tt\ tovtols ovtos Scopetas TTpoaka^lhv 

15 (paCv€TaL; tQjv ydp avToiv e8et tiiv re TTeix^jraaav ttoKlv [387] 
rvyx^ciyeti^ «at tovs ck ravTTjs 7rpe'o-/3ets, et7rep rt roii; bLKaCojv 
€yCyv€To, €TL ToCvvv KdK€Lvo aK€\jraad\ 0} dvbpes bLKaaTaC. 148 
TTOTfp^ oUa6€ TTkiov 4>coKe'as @rij3aCu)v ?*/ <t>tAt7r7roi^ i'/id)i' 
KpaT€LV rw TToX^ixco; iyo) ix€V ydp ev otS' ort ^l^coKCts 

20 QrjjSaCojv. elx^^ v' Opxoixevdv Kal Kop(aveLav Kal to 
TL\(f)a)aaLov, Kal tovs iv Ne^oxrti^ dTT€Lkr](f)eaav avTwv, Ka\ 
e^boixriKovTa Ka\ bLUKoaCovs diTeKTOveaav €tt\ rw HSuAeto), 
Kat TpoTTaLov et(rr?/Ket, Kat LTTTTOKpdTovv, Ka\ KaKwv 'lAtas 
7reptetcrr7/Ket &ril3aCovs. Vjxlv 8e tolovto fxiv ovbev ovt r]V 149 

25 ixrjTc yivoLTo tov Kolttov, tovto 8' 7/y to beLVOTaTOV tov TTpos 
^CkLTTTTOV TToKijxov' ovK kbvvaaOe KaKOiS i]\CK ijSovXeade 
TTOLilv iK€LV0V' Tov 8e /XT/ TTaax^Lv avTo\ TTaaav dbeLav riy€T€. 
tC ttot ovv ck Trjs avTrjs etp?/y?/s rots ixkv 0///3atot9, rois 

I Twj' 5e TTpi<T^(iiiv S L' soli : rots 6e i:p4(T^€<ji vulg. 4 '0\vv6iwv 

A 7 «•aA?;»' L A : Ka\r] S vulg. 10 aiiTrjs L F : om. Dobree 

cum AB, cf. schol. p. 405, 18 : t^s avTTJs S vulg. 13 Tainrjs L : 

TTJs S YF yp. auTTJs om. Dobree 14 Soipeas S LA: Swpa vulg. 

17 post iyiyviTo in A legitur vvv Se r) fjLtv ttSKis tHiv avTTJs acpiaTrjKiv, 
ovTos bf xp^ht^cra itKrjcpfv. 20 7' S : yap L vulg. : /j.iv yap FO : 

fxiv 7« A 26 r]\iKa S L (corr. pr. m.) : r]viKa. cett. [387] AHMO:i;0ENOT2 [xix 

TocTOVTo KpaTOV}xivois tQ) TToAe/jia), xat tol kavTStv KOixin-an-Oai 
KaL Ta Twv kxOpGiV TTpoaAal^eLV yeyove, T0I9 5' 'A^r/mtots 
viuv, Kal a tQ» TroAe/xo) Sierrw^ero, TavT^ im Trji ilpr]vr]s 
aTToXoikeKevai.; otl TaK€Lvo)V fxev ovk aTrebovd ol 77/3e'rr/3€ts, 

Ta 8' VjX^TCp' OVTOL TT€7TpdKa(TLV. dXAa VT] Attt TOVS (rVfJLfxd- 5 

Xov<; a.7r€Lpr}Kevai (f>-^(TeL T<3 TroXe/AO) OTt yap Tav9 ovtoj 

TTiTTpaKTaL, Kttt t/C TWl' €TTLkoLTTOJV €TL IXClWoV eL(T€(rO€. 

150 'E7ret8j; yap ?; //ey (Ipt^vi] Te'Aos etxei/ avn;, 77 tov 
(t>iAo/<paTous, ?) (TvveliTev ovtos, ol be '7rpe'o-/3ets aTTr]pK€aav 

[388] 01 Tov ^I^lKlttttov Kafi6vT€S tovs opKovs («at ix€\pL TOVTOV y 10 
ovh\v avr']K€<TTOv rjv tG>v 7re7rpayp.e'ra>y, aAA' aL(T\pa ]xqv t] 
elprjvrj Kal dva^ia Trjs 7ro'Aea)s, d^Tt 8e tovtojv 8j) to, dav- 
fxda-L dydd^ r^pXv e/xeAAei^ eo-eo-^at), ri^Covv [vfids] eyto xat 
TovTOts 'ikeyov TrKeiv Tr]v Ta\La-Tr]v ((f 'EWrjo-TTovTov, Kal 
fxr] TTpoicrOaL jxrjh^ idaaL KaTaa-)(^€LV ^PlXlttttov ixrjbev kv to) 15 

151 p.eTa^v XP^^^ '^^^ ^'^^^ \oipLU)V. rjh^Lv yap dKpt/Sws oTt 
7rdi'^' ocr^ dv e/c 7roAe'//oii yLyvop.ivr]s €Lpr]Vi]s TrpoeOf], TavTa 
Tols dixeXr^aaaLV diTokXvTaL' ovbels ydp 7T(oito9^ VTrep tS>v 
oXcov 7reto-0et? €Lpi]v>]v dy^LV viTep tG>v €yKaTaX(L(f)9h'T0)V e£ 
dpxrjs ri9ikria-€v 7roAe/xeti', dAAd Tav9^ ol TTpoXajSovTes exou- 20 
o-ti^. xojpt? 8e T0VT0)v bvoLV xpi](TLixoLV ov bLajxapTr]a-ea9aL 
Ti]v ttoXlv r]yovixriv TTkevadvTojv r]p.(3iV' r] yap TTapovTOiV Ka\ 
KaTa To ■^r](f)Laix' avTov i^opKO)advTOiv, a fxkv etAi/^et Trjs 

152 7ro'Aecos, dTroScoo-etz^, t&v 8e AotTrcSy d(f)€^€a-9aL, ?/ ixi] ttolovv- 
Tos TavTa diTayyeKelv rjixds €v9€(os bevpo, waT kv kKeivoLS 25 
Tois TToppo) Kal eAaTTOo-t t-)]v TrXeove^iav koX Tr]v diTLaTiav 
IbovTas vjxds TTepl Tcovbe tu>v eyyvs Kal ix€l(pvo)v, Xiyo) 8e 

5-6 a.\\a. j/^ Aia . . . 7roA.e^6t> codd. omnes et Vlpianus : del. Mark- 
land : minoribus litteris exprimenda curavit Blass, ' cum alius recen- 
sionis reliquiae esse possint ': lacunam indicavit Voemel 13 0706' 

. . . «^eAAey] ^/j.eWev T}fjuv ayada A vnas secl. Weil : ^yuns Q Kal 
rovTois e\eyov del. Weidner recepto v/J-as, coll. § 154 16 ri post 

eVetadd. L vulg.: om. S A 18 o^eATja-ao-tj'] ij.f\\ri(ra<nv A 23 6p- 
Kooa-dvTuv A, cf. §§ 161, 278 25 a7ro77eAeri/ marg. Morelii : 

a7ra77e'A\e»' codd., cf. §§ 59, 209, 324, xviii 323 27 ISovras S L 

A : etSJraj vulg. xix] nEPI THS nAPAnPE2BEIAS [388] 

4>coKecoy Kol Hvk&v, ov TTpo-^crecrdat' fxi] irpoXaftovTOS 8' 
iK^Cvov ravTa /x?/8' vfxoiv k^airaTTqOivTOiv airavT iv aa-(f)aX.d 
To. TTpayixaO^ v}xiv ia-icrOai, kcu irap' €k6vtos VTrdp^^iv avTov 
ra biKaLa. Kal TavT eiKorcos ovtms VTi^Xdp.fiavov efetr. 153 
5 et yap rjCTav, ws ^]crav t6t€, ^^co/ceis (rS>0L Kal YlvXas eixor, 
eKeiyos fJL€V ovbev av vpXv elx dvaT^ivacrOaL (f)oj3ep6v, bi [389] 
T&v hiKamv dv tl 7rapet8ere* ovt€ yap KaTa yrjv TcaptkOihv 
ovT^ vaval KpaTifcras ets Tr]V 'Arrt/C7ji; ij^etv e/xeAAey v/xety 
8' iK€tvov Ttapa\prjfxa, et /x?/ to. btKata irototri, Kketcretv to. 

10 ip.Ti^pta, Kal xpifjj.dTcov r' iv (TTrdvet Kal t&v dkkcov iv 
TToktopKta. Trdktv avTov KaTa(TTr\(retv, &(tt iKiivos 6 bovkev- 
(Tcov efxekkev eaeadat rots diTo r?/? dpr]vr\s kvcrtTekova-tv, 
o^x v/xets. Kot Tavd^ ort ovk eTrt rots (Tv\x^(.liy]K6(TL vvv 154 
TTkdTTOfxat Kat TTpo^nroLovfxaL, dkkd t6t ev6vs iyv(aKeLV /cat 

15 Trpo€(x)p(oixriv vTTep vjxu^v Kal tovtols ekeyov, iKudev eL^recrde. 
eTretS?/ yap iKKkr^a-Ca ixkv ovkIt rfv VTT^kotTTOs ovhe]j.ia htd 
To TTpoKaTaK(\prja-dat, ovtol 8' ovk diTya-av, dkk^ avTov 8te'- 
TpL^ov, ypd(po) \f/r](f)La-ixa f3ovkev(jciv, Tr]V f3ovki]v TTOti^a-avTOS 
Tov bi']ixov Kvpiav, diTLivaL tovs TrpeV^ets ti]V Ta\ia-Tr]v, tov 

20 8e aTpaTr]yov Ylpd^evov KOfxi^eLV aiiTOvs eTrt tovs t6ttovs iv 
ols dv ovTa 't>ikLTTTTOV TTVv6dvr]TaL, ypd\f/as cocrTrep vvv kiyca, 
Tots prffxacrLV ovrcos dvTLKpvs. Kat fxoL kiye tovto to 
\frr](pLcrfxa kaf3(av. 

25 'Evdivbe fxkv TOLVVV avTovs i^i]yayov ovtcos aKOVTas, o)s 155 
KadapG)S oXs fxeTa TavT iiToiovv eia-ea-6e. eTretSr/ 8' dcjbtKo'- 
fxe6^ ets ^^peov Ka\ avvefxei^ap.ev tS> Ylpo^ivco, dfxekifcravTes 
ovTOL Tov TrAety Kat Ta TTpoa-TeTayfxiva TrpdTTeLV iiTopevovTo 
KVKk(^, Ka\ TTp\v eis Ma/ce8oytay ik^eiv, Tpeis Ka\ elKoa-tv 

30 rffxipas dvrjkcoa-afxev Tas 8' dkkas TTda-as Ka6i]fxe6^ iv Ylekki], [390] 

5 ol ante i>oi>Kf:7s acJd. L vulg. : om. S A 6 v/xlu ouSfv hv A 

eiravaTeifacrBai S yp. F yp. Q yp. ii Sou\evawv S vulg. : SovKevwv 

A 12 efMiWfv ante eVetreat S ant. m. L vulg. : post iireadai Q O : 

om. S^ [39o] AliM(3^0ENOT:i [xix 

TTplv ^pLKi.Tnrov (Kdelv, <tvv als iiropevOripLev oixov TreiTTjKor^' 

156 oAay. €V b'e tovt(d AopCcrKOV, QpaKrjv, Ta-ni T€i\Civ, 'lepov 
opos, TtdvTa To. ■npdyp.aTa, iv dpy]V7] Kal aTrovbals ffpn xat 
8ia)Ket^' 6 ^ikLTTTTOs, iroXKd kiyovTos ip.ov Kal dpvKovvTos 
dei, TO fxkv TrpoiTov ws h.v cis Kotvov yv(t>y.r]v diro(paLvo]i.ivov, 5 
]xiTd TavTa 8' ws dyvoovvras hihd(TKovTO$, TiKivrSiVTOS 8' 
(i)S dv irpos TmrpaKOTas avToiis Kal dvoa-cojTdTovs dvdp^ttirovs 

157 ouSci' viroa-T^KKoixivov, 6 8e tovtoi.s dvTLKiyojv <f)av€ptos 
Kal diraa-iv €vavTiovn€Vos ols (Keyov pikv iydi, i\j/ri(f)ia-To 6' 
V(p' vjxSiV, ovTos TjV. ct 8c Ka\ irda-iv TJp€(TK€ Tavra rols 10 
aAAois TTpeV/iccrtj;, avTiK ctcrco-^c. eyoj ixkv ydp ovhiv ttco 
Kiyu) 77cpt ovh(.vos ovh^ alTtwfxaL, oyo' dvayKaadevT avT(av 
ovhiva det hoKelv xpria-Tov eti-at Ti]ixepov, dKKd hi avTov kcI 
ro jUT/ K€K0LV(s)vi]K€vai. tS)V dhLKr\ixdT(»v. OTL fxiv ydp ai(T\pd 
Kal hcLvd Kal ov ■npoLKa Ta Tmrpay]xiva, irdvTis Vfxels 15 
eopdKarc* oirti^cs 8' ot TovT(av /ucreo-)(7jKdrcs, avTo hr]K(i>a(L, 

158 'AAAd vr] At" ey rodroj roi \p6v(a tovs opKovs iKajSov 
Trapd tG)V a-v}xp.dyo)v, rj rdAA' d Trpoa-iJKev iiroiricrav, iroK- 
Kov yi. Kal Sci, dAAd rpcts ixrjvas oKovs dTrohr]]xr]a-aVT€S kcll 
\LKLas Aa/3drres hpa\p.ds i(f)6hLov irap' V]xti)v, irap' ov8c/xtds 20 
TroAecos, ov6' ot e/ceto-' iTropevovTo ovd' ot iKiWev hcvpo, 
Tovs dpKovs iKa^ov, dAA' iv r<S TravhoKeL^t) r<S -po roC 
ALoa-Kop€Lov (ci ris vjuciii' eis 4>cpd? d(plKTaL, otS' Kiyu)), 
kvTavd' kyiyvovd' o\ dpKOL, ot€ 8cCp' 7/6tj ro aTpdT€V]x dyo)V 

[391] e/3d8t{c <t>tAt7r7ros, atcrxpciis, dvhp€S 'AOrjvaLOL, Kal dva^iojs 25 

159 v]X(i)v. KaiTOL TovTo ^iKiirTros dirdvTo^v dv iTL]xr]craTo TrAct- 
cTTov TovTov Tov Tpdirov irpayOrivaL. T-qv tc ydp elprjinjv 
ov\L hvvr]divTo)v ojs iTre\(ipriaav ovtol, ' irKiiv 'AKio)v Kal 
<i>coKe'coy,' ypd^^aL, dAA' dmy/cacr^erros v(f)' vpo)V tov 4>tAo- 

7 iiy om. A 16 avrh SL : avTo. cett. p.o SpoxMos post 

Ao^o'j/T€s S L A Y : ante Xo/3oVt€s vulg. : del. Blass ante alterum irop' 
add. 6V0 F Q O : offov A : om. S L Y 22 irphs t^ ^io<TKopl(f Blass 

cum Theodoret. iv 907, coll. § 249, xviii 129 23 Ato(r/cop€ioi/] 5io(r- 
Kovpiiov S vulg. : SioffKopiov A 25 i ante £i/5pes add. vulg. : om. 

S L 28 To npwTov ^Th om. A post outoi add. vulg. : om. S solus xix] nEPI TH2 nAPAnPE2BElA:i; [391] 

Kpdrovs TavT^ dTraXcl^at, ypdylfai. 6' dvTLKpvs, ' 'Adi]vaiovs 
Kal Tovs ^A6r]vatcov <TViJLiJ,d)(ovs,^ ovk e(3ov\eTO tovtov oixu)- 
fxoK€vai, Tov opKov ovhiva T&v avTov (TV\x\xd\(i)V [pv ydp avTi^ 
(TV(TTpaTivcT€LV c^' o, vvv iyj^i T&v vfxeTipcov efx^Wov, dAA' 
5 e£ety Trp6(f)acnv tovs opKovs), ovTe ixdpTvpas ytvia-Qai t&v 160 
VTTO(rx€(T€(ov, e^' ah tvpi(TKtT0 ttjv dp-qvriv, ovbk tovto 
hii\dr}vaL Trda-iv, otl ovk ap' rj ttoAis t} tS>v 'AdrjvaCoov iJTTrjTo 
T(a iTo\(ix(p, dAAa <t>iAi7r7ros i(rTLV 6 Trjs f.lpr}vr]s iTTLdvfx^v 

Kal 6 77o'AA' VTTL(T)(VOrjp.iVOS Tols ^AOrjVaLOLS dv TV)(r] TTJS 

10 (tprjvr^s. Lva 8r/ /it/ yivoLTo Tavd' a Ae'yw (f^avepd, 8ta TavT 
ovbafxo^T ^(To b(LV tovtovs fSabLCfLV. ovtol 8' i)(apL^ovTo 

TTdvTa, ivbiLKVVIX€VOL Kal VTT€pK0\aK€V0VT€S (KtLVOV. KaLTOL l6l 

TavO^ oTav e^eAe'y^coyrat Trdyra, tovs xpovovs dvr^XiOKOT^s, 

TaV QpClKr] TTpOiLfxivOL, IXy]b^V WV (\j/r](f)L(Ta(T6€ TTiTTOLr^KOTiS 

15 /u.r;8' &v (Tvix(f)4pov rjv, rd ^frivbr] 8e{5p' d7r?7yyeA/co'res, Trws 

€V((TTL TTap eV (^pOVOXKTL bLKaCTTals Kal j3ovX.OIxivOLS €VOpK€LV 

TovTca (Tw^eo-^ai; dAAd fxr^v otl ra{5r' dXr^drj kiyd), kiye 
TTpwTov fxkv To \f/r](f>L(TpLa, 0)5 opKOVv TTpoa-i]K€V THXLV, eira 
Tr]v iTTLcrTo\r]v Tr]V tov 4>iAt7r7rot;, eira to ^iXoKpdTovs 
20 \/^7/^io-/xa Kat t6 tov b^^jxov. 

^'H^ISMA. EniSTOAH. '«FH^ISMATA. [392] 

Kat ixr]v OTL Tov ^lKlttttov kv 'EWi^o-ttovtio KaTcXdj^ofx^v 162 
dv, et rts eTret^ero' fxoL Kal rd TrpocTTiTayfxtv^ vcf)' vfxiav ^ttoUi 
Kard rd \f/r]cf)LcrixaTa, /cdAet tovs eKet TTapovTas jxdpTVpas. 

25 MAPTTPE2. 

Ae'ye 8^ Kat Tr]v kT€pav fxapTvpCav, a iTpos FiVKk^Cbr^v 
vcTTepov kX66vTa tovtovI aTT^KpLvaTo ^lXlttttos. 

1-2 'Adr)vaiois . . . rols . . . (TvixiJ.dxois A, cf. § 278 5 oijTe codd. : 

oii5e Bekker 9 tiv tvxv S A Y : wcrTf tux* '" vulg. 10 yivoiro 

S L A : y(vr)Tai vulg. 1 1 oiiSa/uJcre <pfTo 5e7v rovTovs S L A : (^iro 

Sf7v avrovs fj.r]5afx6(Tf vulg. 14 TrpoeiyatVoi Bekker : Trpofipr]fj.fvoi 

S solus (p et 77 puncto notata) : ■Kpoifjavoi L vulg. : irpoie/j.fvot A 
17 rovT^fi SY: tovtov A: tovtois vulg. 21 titulos hic et 25 

om. S spatio vacuo relicto [392] AIIM02(=)EN0T:i; [xix 

MAPTTPIA. 

163 "Otl tolvvv ovh^ apvi](TLS kcTTLV avTols To /ur/ Tav&' virep 
<tiAt7r7Tou TTpaTTfLV, aKovcraTi. jxov. oTe yap ti]v irpoTfpav 

aTTT]pOIJ.€V ■Kp^CTj-ieLaV T1]V TTCpl Tljs i.Lpr]Vr]S, KT^pVX VjXils 

TTpoaTTea-TeLkad^ oVrij r]]XLV cnTeL(T€TaL. t6t€ ]j.€v tolwv, w5 5 
Ta\L(TT eis '12peoy rjXOov, ovk av^ixcLvav tov Kr]pvKa ov6' 
iv€TTOLr]aav xpovov ovb^va, "A\ov 8e TTokLopKovfXiVov oie'- 
TTkevcTav et? tovtov, Kal TrdKLV ivT€v6ev Trpos YlapfxevLiova 

TOV TToXLOpKOVVT i^(\d6vT€S aTTljpaV 8ia TOV TTOX^JXLOV (TTpa- 

TiV]xaTos ets YiayacroLS, kcCl TTpdCovTes diTi^VTOiv ev AapLO-rj to) 10 

164 Kl']pVKL' TOaaVTJ] (TTTOvhi] KOL TTpoOviXLq. t6t €\(t)pOVV. (TTeLhl] 

8' €.lpr]vr] ]xev i]v, cnracra 8' ao-^aAet' ie^yat Kat 'np6(TTayp.a 
TTap v]xQ>v (TTTevSety, TrjVLKavT ovt^ iTT€Ly(a9aL j3abL^ovaLV 
ovT€ TrAety avrots e7r>jet. rt 8j/7rore; ort t6t€ ]xkv tq ti]V 
elpr]vrjv ws TdxtcTTa yevicrdaL, tovt r/y viTep ^lKlttttov, vvv 15 
[ -, 8e ro b)S TTXeicTTOv Tov ]X(Ta^v \p6vov bLaTpL(j)6rjvaL tov tovs 
jgr opKovs aTTokafielv. dXXa ]xi]v otl koll TavT dKr]6r] Kiytx), KajBi 
jxoL Kttt TavTr]v Tr]V ]xapTvpLav. 

MAPTTPIA. 
"FiCTTLV OVV OTTCtiS dv ]xdKKoV dv6p(t>TT0L TTdv6^ VTT€p ^lKlTT- 20 

TTov TTpdTTOVTes e^eAeyx^etey, ?/ ri/v avTi]v obbv rjvLKa ]xev 
cnT€vbi.LV VTTkp v]xS>v (b^L Ka6i]]X€voL, 0T€ 8' ov8e iSabCC^Lv 
irpocTrjKe iTplv eA.^ety tov Kr]pvKa (TT€Ly6]X€V0L; 
l66 *0i' TOLVVV \p6vov i]]X(v kKti Ka\ Ka6r]]X€6^ kv YliKKr], 
a-Ki\l/a(r6€ tl TTpaTTuv (KaaTos r]]xS)V TrpoetAero. eyco [xev 25 
TOLVvv Tovs alxpiaK(aTovs a^aaw^etz^ Kat ^rjTelv, Kal Trap' 
epi.avTov re \pi]]xaT dvaKCcTKeLV Kal ^PCKlttttov d^Lovv, wv 
rjixlv ebCbov ^evCcov, tovtovs Kv(Ta(T6aL' ovtos 8e avTLK 

4 a-n-ppofjiev F' O : aTrrjpoiJLriv S^ Y' : airrjpafifv vulg. 7 eVeirotTjfrai/ 

Dobree : fTrolT^crav codd., cf. § 3 ouSeVa otn. S^ in fine versus : add. 
ant. m. a\ov 5« corrector Lessingianus et Weimaranus : aK\' 

ov5f S L vulg. : ovSe Q 16 irpo ante tou add. L vulg. : om. S A 

19 titulum om. S in lacuna 26 ava^rjruv Kal crw^ei;' Cobet : 

ava(r(t)Cfi.v Kol ava(riTe7v Aristides xix] nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [393] 

aKOva-ecrOi tl TroiQiiv huTeXea-ev. rt ovv i]V tovto to KOLvfj 
^prnxa&' ijjXLV tov ^iknnTOV hihovai; tva fxrjbe tovt a-yvorJT€, 167 
€K€tvos rjixas btCKCiibdvtC^v aiTavTas' Ttva Tpoirov; eKaora) 
TTpocririixTTUtv Ihia Kal irokv y, a> avbpes 'AOrjvalot, btbovs 
5 xpvcriov. w? 8' aTrervyxai;' OTovbrjiroTe {ov yap e/xe y eiTreiy 
ilxavTov 8et, aWa Tapya Kat Tct TreTrpay/xeV avTci brjXcaaet), 
TO. KOtvfj bodevTa TrdvTas rjyeiT ev-qdoos krj\f/€(r6at' dcrcpdX^tav 
ovv €cr€(rdat rois tSia TmrpaKocrtv avTovs, et Kat /cara ixtKpov 
Tov \aj3etv KOtvrj irdvT^s ix€TdcrxoifX€v. btd TavT ibiboTo, 

10 ^eVta 8r; TTpocfyacrtv. iTretbi] 8' eKdXvcr eyw, TrdXtv Trpocrbte- 168 
veifxavTO tovO' ovTot. tco <J>tAt7T7r<i) 8', eiretbi] TavT ets tovs 
ai\fxaX(i>T0vs ri^iovv avTov dvakicTKctv iyco, owre KaretTreiy 
roT^rojy et)(e KaAws ovb^ etTrety ort ' dAA' eyovcrtv 6 belva 
Ka\ 6 beXva,' ovt€ cf)vyetv Tavdkcojxa' oiixokoyrjcre fxkv b-q, [394] 

15 bteKpovaaTO 8' ets Ta Ilava67]vata cf)i](ras dTTOTT€ix\fr€tv. Ae'ye 
Ti]v ixapTvpiav T7]v 'A7rokkocf>dvovs, etra ti]v tS)V dkkoiv tu>v 

TTapOVTOOV. 

MAPTYPIA. 

4>e'pe bi] Koi ocrovs avTos ekvcTdfxrjv tQ)V al\ixak'j)TO)V 169 
20 eiTro) TTpos vixcts. €V ocroi yap ovxt iTapovTos tto) 4>tAt7r7roi> 
bt€Tpi(3oix€V iv IleAAr/, li^tot t&v kakooKOTo^v, orrotTrep rjcrav 
€^riyyvr]ix€Vot, diTtcrTOVVTes, w? e/xoi 8oKet, /ix?/ bvvi]cr€a-6ai 
[X€ TavTa TTelcrat tov <t>iktTTTTOv, kavTovs €cf)aa-av fSovkea-dat 
kvaea-^at Kal ixr]b€ixiav tovtov \dptv €\€tv tS> ^tAt^TTro), Kat 
25 ibaveiCovTO 6 pikv Tpels ixvds, 6 8e 7T€VT€, 6 8' 07700? crvv€J3atv€V 
eKacrrw Tci kvTpa. e^retSr/ Toivvv o)p.ok6yr]a-' 6 ^iktTTTTOs tovs 170 
kotTTOvs kvcr€a-6at, crvyKakicras iyo) tovtovs oXs avTos 'ixprfcra 

1-2 Ti ovv . . . SiS6vai; cum Weilio interpunxi 3 St€Kcu5civi(fv 

S L Y : SieKicSdviaev vulg. Harpocr. s. v. rlva S L AQ Y : Tiva 

vulg. eKdarcji ante tiVo Q : ante Ttva O : post Trpocnre/j.iroov A : om. F 
9 Kotvfi post \a$€7v S L A Y : ante \a0uv vulg. lo StJ irp6<pa(Tiv 

S' solus ; 5' -^v wp6(pa(ns A : S' ^v t) trp^cpacrts L vulg. ii toC0' 

ante ovrot om. vulg. : add. S L 13 ovS' F B Q O : oi/Tf S L vulg. 

20 Tov ante <l>tAi7r7rou add. vulg. : om. S L' 23 /xe F yp. B yp. : 

/xfTa S L vulg. 26 alterum 6 5'] 01 5' A' 27 Avo-eo-eat S L Y,: 

Kvcracrdat vulg. [394] AHMO20ENOT2: [xix 

TapyvpLov, Koi ra TTfTrpay/xej'' vTrop.vi](Ta<i, "va pj) hoKouv 
ikaTTov ix^eiv fTretx^eVre? /irjo' ex ruiy Ihion' keXvTpuirrdai 
TTeVrjre? avdpcoTTOL, t<ov aWaiv vtto tov 4>iXi777rov Trporroo/coj- 
ixivoiv a(f)€6i)(r€(T0aL, eb(OKa Soopeiai» tol \vTpa. Kal utl TavT 
aXi]6ri Xeycti, Ae'ye TavTa^ Ta? p.apTvpLa<i. 5 

MAPTTPIAI. 

171 "Oo-a ixkv Toivvv a(f>rJKa xpijfxaTa Kal Soipetai' iboiKa rot? 
aTvxy](raa-L tQv TroAtrwr, raCr' €(ttlv. oTav 8' ovto^ avTLKa 
brj keyii Trpo? vpMi ' tl briT:o6\ w? (j^rji, £» ATj/xoV^ei'??, 
aTTo Tov a-vvetTTelv e/xe <f>tAoKparei yi^ov? ovbev rjpa^ vytes 10 
7rparroj'ra?, Tr)v [xctcl TavTa Tip€(T^€Lav ti]v eTrt rovs op/cous 

[395] (yvvcTrpea-jSeva-as TraAty /cat ovk e^co/jioVa); ' raOra pLepivrjcrde, 
OTL T0VT0L9 (ii>pio\oyi]K€LV ovs eAucTa/xr/r /cat Kop.L€LV XvTpa /cat 

172 cr(aa-€LV ets hvvap.LV. bcLvov ovv •^^vcraadaL Ka\ TrpoeV^at 
Suo-njx^ourras ar^pcoTrovs TroAiras' i8ia 8', €^op.o(ra]X€vov, ov 15 
Trayu KaAoy ov8' a(r(f)aX€S r]v iK€La-€ TrXavaa-daL' eTret ei /;it) 
8ia ro rovrous ^ovXeadat aSxraL, e^coAjjs aTToXoLjxriv /cat 
'jTpo(il)Xr]'i, et iTpon-Xaj3(av y av apyvpiov TTavv ttoXv p.€Ta 
TOVToov €TTp€a-^€va-a. a-rjpLelov 8e'* eirt yap rj/i' TpLTr]v irpe- 
(r/3etai' 5ts />te \€LpoTovr]aavTaiv vp5>v 8ts €^(jyp.oaap.i]v. /cat 20 

173 Trapa TavTrjv ti]v aTTohr]\xLav TravTa TavavTC ^irpaTTOv. (Jjv 
p.€V TOLVvv avTOKpaTOdp i]v eyo) /cara r?/i' irpeo-/3etai;, rouror 
eo-)(e roi' TpoiTov v]xlv' a 8' ovrot TrAetovs oVres €VLKOiv, 
(XTTavT^ aTToXoiXcv. KaLTOL Kal raAA' ai' aTravT aKoXovdo)S 
TOVTOLi €TT€7TpaKT0, €1 rts CTTCLdeTo pLOL. ov yap eycoy' ovrcos 25 
a^Atos ov8' a(f)po)v &a-T€ yj>r]]xaTa jxcv bLbovaL, Xap.^avovTai 

OpQiV €T€pOVS, VTT€p Trjs TrpOS VpLCLS (f)LXoTLjXLaS, 0. 8' aV€V p.€V 

baTT(kvi]S ol(x T rjv TTpa\6r]vat, TroAAw 8e fx^L^ovas fiX^^ 

6 titulum om. S in lacuna 13 Vi^ftv post wfioXoyriKfiv add. L 

vulg. : om. S solus 15 ov wdvv KoAhv ovS'] oIjt' av KoXbv oCt' A 

21 irapa TauTiji/] irap' avriiv A TouToiy post firpaTrov add. L vulg. : 

om. S A 24 fiirai^T' prius om. Q av6\c»\(v S L vulg. : a^rroXiihfKtv 

Fyp. Byp. 35 ?iv post oJ/TOJS add. A: post &(pp<M)v L vulg. : om. S Y xix] nEPI THS nAPAnPESBEIAS [395] 

w^eAetas TTdai] Tij TToAct, ravT ovk ejSovXoixrjv yiyv^crOai.. 
KoX <r(f)6bpa y , w avbpes ^AOrjvaXoL' dAA.' oT/uat TrcpLrja-av 

OVTOL fXOV. 

<I>epe 877, TL TOVT(o TTeTTpaKTaL Trapa TavTa Kal tl tQ» 174 
5 <J>tAo/cpdret deda-acrOc "nap dXXrjAa ydp (crTaL (pavfpdoTcpa. 
TTpu)Tov fxev TOLVVV 4>(OK€as (KCTTTovhovs Kal 'AAe'a? diT€^r]vav 
Ka\ Kepa-olBkiTTTriv iTapd t6 ■\^i](pL<Tp.a koll rd 7rpo9 ij/jtdj 
elpriixeva' etTa t6 y\rri(l)L(rix kTTe\iLpri(Tav klvcTv Kal ixcTaLpeLV, 
((f)' <S TTpecrlSevovTei iJKOixev etra KapbLavovs 4>tAt7r7ra) crvjui- [396] 

10 ixd)(ovs €V€ypa\f/av kol tiiv fxev ypa^f^na-av eiTLO-ToXriv vtt 
cfxov TTpos vixds diTC^ri^pCa-avTO /u?) 7re'/x7retr, avTol 8' ovh' 
OTLOvv vyL€S ypd\f/avT€9 (TTCnyffav. et^' 6 yej^i^atos ovrotrt 175 
e/xe ixev t6v brjixov €(f)ri tov vp.iTepov KaTaXva-eLV kiTr^yy^XQaL 
^lXlittt(^, otl TavT €TT(TTXriTTov, ov ixovov alcry^pd voixL^oiV 

15 dAAd Kttt 8e8ta)S /i?; avixiTapaTToXoyixaL hLa TOVTovi, avT^s 8' 
t8ta Trdz^ra tov xpovov fVTvy\dvu>v ovh' otlovv eiTava-aTO 
4>tAt7r7ra). Ka\ rd p-ev dXXa (tl^ottS), AepKvXos 8' avTov iv 
<J>epats r^y vvkt' ((f)vXaTT€V, ovk eyw, tov TratS' €\a)v tov 
€ix6v TOVTOVL, Kol Xa^o)V €^l6vt (k tt]s ^lXlttttov a-Kr]vrjs (ixol 

20 Tov 7rat8' €K€Xeva-€v diTayyeXXeLV Kal avTov ixeixvyjcrOaL, Kal to 
TeXevTttLOV 6 /SSeAvpds Kal dvaLbrjs ovToal vvKTa Ka\ rnxepav 
dTTL6vT0)V rip.5)v d7T€X€L(pdri TTapd 4>tAt7r7ro). Kat Tavd' otl 176 
dXr]drj Xiyo), TTp5)TOV ixkv avT6s eyo) a-vyypa\f/dix€Vos Ka\ 
KaTaarqa-as efxavTov vtt€v6vvov ixapTvpr]ao), etra rwr dAAcov 

25 TTp€a-^€0)v €KacrT0v KaXS), kclI hvoXv 6dT€pov, 77 jxapTvpeXv 
rj €^6ixvva-6aL dvayKdao), dv 8' e^oixvvooa-LV, iiTLopKovvTas 
e^eAe'y^a) 7rap' vixlv (Pav€puts. 

MAPTYPIA. 
OtoLS ix€V TOLVVV KaKols Ka\ TTpdyp.acrL Tr]V diTobiiixLav 177 
30 TTaa-av avv€Lx6piriv €opdKaT€. tl ydp avTovs oXeaB' efcei 

6 tooKeai . . . 'AAfoy Voemel : ^uKtTs . . . 'AAfis codd., cf. § 36 
21 ouToffl SLA: ovTos vulg. (post ^SfXvphs) 26 i^o^ivvav Blass 

sequente i^o/j.vvufftv, sed cf. xlv 58, 61 29 kotcI ante tV ^<i'l> 

VUI5. : om. SLA 30 a-vvfix<ifJtv*' L vulg. : <Tvvf(Tx<iM-v>' S YO corr. [396] AHMOSQEXOTS [xix 

TTOLclv fyyv^ ovras tov hiZovTOS, od^ vfxSiv 6p(avT0JV, raJv 
Kol TtiJ.rj(raL KvpiaiV ovTOiv Ka\ tovvovtlov KoKda-at, TOLavra 

TTOLOVCTLV; 

'SfVWoyLrrarrdaL 8?; jiovko}xaL TO. KaTrjyoprjixev^ d'n dpyrj<i, 
Xv* 00-' vpXv VT:^cT)(6p.riv dpx6p.(Vo<i tov Koyov oet^oj TreTrotrjKws. 5 
iirihu^^ ovhtv dXxjd^s dtrriyyeXKOTa, dWa (f)€vaKL(ravd^ i^/xay, 
[397] IJ-dpTV(TL Tots yeyevrjfx^voLS avToZs, ov XoyoLS XP^M^^o?- 

178 e7re'8ei^' atrtoi' y^yevrnxivov tov p.-)] 'dekeLV vpxis dKovuv 
ifxov Td\r]9rj rat? VTtoa")(^i(Tea-LV Kal rot? kTiay/ikp.arrL rois 
TOVTov KaTakr}(f)devTa9 totc, TtdvTa TavavTLa a-vp.fiovkev(TavT 10 
1) ehet, Kal ttj jitev rwi' a^vp.jxdyjMV dvTiLirovT elpr\vr\, tt) 8e 
^LkoKpaTovs (Tvvr]yopi](TavTa, tovs xpovovs KaTaTpLxjravTa, 
'iva ixrjh^ et ^ovkoLcrOe. hvvaLad' i^ekOdv ets <Pa)Ke'as, Kal 
aAA' e77t Ttjs d7Tohr]p.La9 TTokka Kal heCv^ €ipyaa-p.€vov, iTpo- 
hehooKOTa TTavTa, TTeiTpaKOTa, Swp' €\ovTa, ovhev eAAeAoiTrora 15 
]xoy6r]pLas. ovkovv Tavd^ vTT((Ty6]xr]V iv dpxfj, TavT^ e7re'8et^a. 

179 opaTe TOLVVV to. ixeTa Tavra' diTkovs ydp kcrO^ 6 ]xikkoiV 
Aoyo? ovTocrX iTpbs v/>tas 7/877. 6p.oip.6KaT€ '^ricfiLela-OaL KaTo, 
Tovs v6]xovs Kal tcl \lfr](f)L(T]xaTa Ta tov hr]pL0v Kal Trjs l3ovkfjs 

TStV TT€VTaK0a-L0JV' (})aLV€TaL 8' OVTOS TTaVTa TdvaVTLa Tols 20 

v6]X0LS, Tols \(/r](})La-ixa(TL, tols hLKaCoLS 7re7rpecr/3eDK(o?* ovkovv 
kakojKevaL TTpoai]K€L Trapd ye vovv exovaL hLKaa-Tals. ei ydp 
dkko pirjhev 7)8t/cet, hvo twv 7T€TTpayix4vo)v eo-0' LKav' avTov 
dTTO/creti^af ov ydp pi.6vov 4>a)Ke'a?, dAAa xai &p(iKriv TTpo- 

180 hehojKe (I>tA 17777(1). KaLTOL hvo yjir]a-L]xo)T€povs t6ttovs tt]s 25 
olKov]xivr]s ovh'' dv et? eTTLhei^aL Tf] 770'Aet, KaTa /xei» yijv 
Vivkoiv, (K OakdTTris 8e tov 'Ekkr]a-TT6vTov d a-vvapL(f)6T€p' 
ovTOL TTeiTpaKaa-LV ato-)(pa)S Kat Kad' v]x5)V eyKexetpLKaaL 

4>tAt7777(i). TOVTO TOLVVV aVTO aV€V tS>V dkko)V 1]kLK0V eaT 

dhiKriixa, To QpaKr]v Ka\ Ta TeL)(i] TTpoeadaL, fxvpC dv ei7/ 30 
kiyeLv, Ka\ octol 8ta TavT diTokdkaat iTap' vixXv, ot 8e 

8 0^x40»' om. S^, cf. xviii 270, xxv 57 12 (rwvyopiiffain-a Blass 

coli. § 15 : (rvyrjyopeicravra L : ffwayopiiiaavTa S vulg. : (Tvvnit6vTa 
Cobet 16 ToCe'] 'd.rd' Cobet 18 ovroa) om. A xix] nEPI TH2; nAFAnPE:£BElA:£ [398] 

\pr\iJ.aTa Tra/xTToAA' b)(f)\y]Ka(TLv, ov xaAeTToy Sei^ai, 'Epyo'- [398] 
(f)i,kos, Ki](pt(T6boTos, Tt/xo'/ia;(os, to TrakaLov iror' 'EpyoKA^?, 
Aiovv(nos, aAAot, ots oktyov o^u) avix-rravTas eiTrety eAcirroj 
rrjy 7ro'Aty (B€^\a(f)(vaL tovtov. dAA' ert yap t6t\ u> avbpes 181 
5 'A^iyi^atoi, €K Aoyto"/iAo{5 ra 8ctV k^vXaTT^^rd^ i^/xets Kal 
TTpoio^pcKTde vvv 8' o rt oy /XT/ Kad' r}\x€pav vixas evoxXrj 
Kal Tiapov kvnfi, vapopaT^, etra tt]V aAAcos kvTavda \}/i](f)L- 
Cccrde, ' a-nohovvai 8e Kot K^pcrojikinTr] <f>tAt7r7rov rous 
opKovs,^ ' }j.r] ixeT€\€iv 8e t&v iv ^ X\i(^iKTV0(nv,^ ' iiravopOd^- 

to (ra^rdai 8e rr/i^ ilpr]vr]V,^ KaiToi TovTcav ovbevos av tcov 
\lrr](p(,(T]j.aTO)V e8et, et TrAeiy ovros ijOekev Kal to. Trpoa-rjKOVTa 
TTOtelv' vvv 8' a ]xkv 1]V Trkivaacn, awaai, /3a8i^eti' Kekevcov 
dTToAojAeKei', a 8' eiTrovcrt Ta\r]dij, '^evb6]j.(vos. 

\\yavaKT)'](T€t Toivvv avTtKa brj ]j.d\a, b)s eycb TTvv6avo]iat, 1S2 

15 et fxovos tS)V ev rw 87//xa) \(y6vT0)V \6ya)V (vOvvas V(f)e^€i. 
eyo) 8' ort /u,ey Trdj^res dz^ etKo'ra)s wi^ Ae'yovo-t 8tK?}i; v-n^yot^v, 
etirep eir' apyvpiio rt Kiyottv, TTapaK^txj/o), dAA' (Kelvo Ae'yco* 
ei jotey Ato-x^ti/r;? t8twrr;s wv dTreAr/prjo-e' rt Kat btr]jxapT€, fxrj 
(T<^o'8p' aKptl3okoyq(rr](T6€, cdaaTC, avyyv(io]xr]v €-)(^€T€' et 8e 

20 Trp€al3€VTr]s odv iirl \pr]]xaaiv eTrtrrjSes e^rj7rdr?/Key v//ds, juit) 
d(pr]T€, ]xi]b^ dvda)(r]a6^ ws ov 8et btKr]v wv etTrey v7Toa\€tv. 
Tivos ydp dWov 8ei ^tKrji' 7rapd 7rpe'o-/3ecoy r) Ao'yajy Aa/x- 183 
^dv€tv; €la\ ydp ot irpiafi^ts ov rptr/pcoy ov8e t6tto)V ovb' 
OTTktTu^v ovb' dKpoTT6k€0)v Kvptot {ovb^ls ydp TTpia^^at Tavr 

i^ eyxetpt^et), dAAd k6yo)v Kat xp6vo)v. tovs ]X€V Toivvv xp6vovs 

et jbtei' ]xr] TTpoav€tk€ Trjs 7ro'Aecos, oi^k d8tKet, et 8' di^etAer, [399] 
ribiKr]K€' Tovs 8e Ao^yous et ix€V dArj^ets d^rr/yyeAKey r/ 
av]x(f)€povTas, dTT0(f)€vy€T0), et 8e Kat -^€vb€ts koX [xtadov Kal 
dav]X(f)6povs, aktaK€a6o). ovb€V ydp €a6' 6 rt /xet^oy dv vjudj 184 

30 dbtKi]a€t€ Tts 1) \f/€vbfj k€yo)v. ols ydp ear iv kdyots rj 
TToktT€ia, 7T(as, av ovTot ]xi] dkr]6€ts o^atv, da(pak(as ecrrt 

19 a.Kpi0o\oyri(r7](rBf vulg. : aKpi0ws KoyKrrjirde S L A Y 20 eVt" 

TTjSej S A : e|e7rtT7j5es L vulg. 29 a;/ y^Ss om, S Y 

DEMOSTH., VOL. I. 25 [399] AMMO20EXOT2 [xix 

TToAtreverr^at; av 8e bi] koI Trpos h Tols (x^pols (TVfxff)ip€i 
bcopd Tis Kap.jidvoiv K^yi], ttcos ov)(l koI Kwbvvevn-eTe; ovbt 
yc Tovs \p6vovs 'l(tov (.(tt a.biKi-j\x 6\iyap\Las t/ Tvpdvvov 

185 TTap(K((rdai Kal vp.(j>v' ovb^ 6kiyov oei. kv (KeCvais piev ydp, 
oljiai,, Tals Tiokaeiai.s irdvT i^ eTriray/jiaros o^ecos yiyveTat' 5 
viMV be TtpSiTov iikv Tj]v ftovkriv dKOva-ai. Trepl TrdvTCDV xat 
■jrpo(3ovk€V(rat bel, Kal tovO^ oTav 17 Ki]pv^i. Kal TTpea-jieiai.s 
TTpoyeypaixjxevov, ovk dei' etr' eKKkr]a-iav TTOiija-ai., /cat TavTr]v 
OTav €K T(av voixdiv Ka6i]Ki]. ctra KpaTija-ai. Kal TTepLyevecrQai 
bei Tovs TO. /3eArt(Tra keyovTas twv t] bi dyvoiav 7/ 8ta 10 

1S6 p.oydi]piav dvTikeyovTOdv. e^' aTracrt be tovtols, eTTei.bdv 
Kal beboyixevov 17 kol crvp.(^epov ijbr] (j)aivr]TaL, \p6vov bel 
bo9i]vaL tT] tG)V 7Tokku>v dbvva]xia, ev o) /cat iTopLovvTaL Tavd' 
U)V av beoiVTaL, ottcos Ta b6^avTa Ka\ bvvr^doxTL TTOLijaraL. 6 bi] 
Tovs xp6vovs TovTovs dvaipMV tt]s ola iTap rnxlv ea-Tt irokL- 15 
retas, ov XP'^^'^'^^ dvi]pr]Kev ovtos, ov, dkka Ta 7rpdy/xa0' 
d.TTkS)s d(f)ijpi]TaL. 

187 "EcTTL Toivvv TLS TTp^xeLpos Xoyos TTacn Tols e^aiTaTav 
vixds (SovkoixevoLS, ' ol TapdTTovTes Tr]V TTdkiV, ot StaKco- 
kvovTes (PikiTTTTov €v TTOtT^craL Ti]v 7ro'Ati'.' TTpos ovs eyo) 20 
k6yov /xey ovbev^ epu), Tas 8' eiTLcrTokds viuv dvayv(i)crop.aL 

[400] rds Tov (^LkiiTTTOv, Ka\ Tovs KaLpovs e(f)' wv eKacTT e^i]TTdTriad^ 
viTop.vr](roi), tV et8?}^' ort to \}/vxpbv tovt ovop.a, to ' dxpi 
Kdpov,^ TTap€ki]kv6^ €KeLVos (PevaKi^oov vpMs. 

Eni2TOAAI *iAinnoT. 25 

188 OijTO) Toivvv ato-xpa Ka\ TTokkd Ka\ iTdvTa Ka6^ vii.av 
TTeTTpeajSevKMS TrepLLoov keyeL, ' Ti 8' dv €L7tols Trept Atj/xo- 
crQevovs, os tG^v avinrpecrjieoiv KaTr^yopel; ' vi] At", etre 

a Kivhvviv(T(:Ti S L : Kivhvvidafrai vulg. 4 -ye ante Se? add. S L 

vulg. : om. A, cf. xvi 16, xxiv 195 15 rovrovs om. Dobrec o'la 

S AP : o'las L vulg. Cobet, cf. § 254. xxii 64. xxiv 185 iini dcl. 

Cobet 23 alterum rh om. Bekk. Anecd. 24 iKiivos om. 

Bekk. Anecd. r]fi.a.s (pevaKi^ojv Bekk. Anecd. 25 firi(Tro\al L : 

«Vto-ToA.^ S vulg. 27 (lirois S A Y : ftnris L : (Inoi ris vulg. xix] nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [400] 

liovkojxai y etre /xtj, itap oXrjV \xkv ti]v a7Toh]iJi[av viro aov 
TotaCr' e^TTt/Se/SovAeu/xeVos, bvolv 8' aipeVecos ovarjs fxoL vvvi, 
7] TOLovTOiv ovTcav T&v im: pay ]xiv oiV hoKa.v KOivoivelv viuv, 
rj KaTYjyopiiv. (yo) 8' ovb^ (rvixir(TTp(a-(3(VK^vai (pi]iJ.i aoi, 189 
5 7rpeo-/3eveii' fxivToi o-e fxkv iroWa Kal heLvd, kixavTov 8' VTrkp 
TOVToivl TCL liikTLaTa. aXXa «J^iAoKparTjs aoL avp.Tmrpi- 
al3€VK€, KaKeivio av, Kal fppvvojv v/xet? yap TavT iTTpaTTeTe, 
Kal TavTCL TiaaLV vpXv ijpeaKev. ' t:ov 8' aXes; ttov rpaire^a; 
TToC aTTOvbai; ' TavTa yap rpaywSet Trepttcoi^, ojo-Trep ov^t 

10 Tovs dbLKovvTas TOVTMV ovTas TTpoboTas, dWa Tovs To. biKaLa 
TTOLovvTas. eyo) 6' ot8' ort Trai^res ot Trpurai^ets OvovaLV I90 
kKaaTOTi KOLvrj Kal avvbeLTTVOvaLV d\\r]\oLS Kal avaTrivbova lv 
Kai ov bLCL TavO^ ol xprjaTOL tovs TTOvr]povs ]XLp,ovvTaL, dK)C 
eav dbLKOvvTa Xd^ojai tlv avT&v, ti] /SovAt) Kat rw bi^fxw 

15 8rjAoCo"ti'. rj jSovA?/ Tavra raCra, elaLTr^Tr^pL eOvae, avvei- 
aTLadrj, aiTOvbcav, Upwv eKOLV(l)vr]aev ol aTpaTr]yoi, a\ebov ws 
etTrety at dpx^at irdaaL. dp' ovv bLo. TavTa toXs dbLKOvaLV kavT&v 
ebo)Kav dbeLav; ttoAAou ye Kal 8et. Ae^coy Tt/xayopov Kariy- 191 
yopet avfXTTeTTpea (3€VK(os TeTTap' eTr], ^vjiovKos &dppr]Kos Kal [401] 

20 ^]iLKv6ov avaaeaLTrjK(as, Kovoiv 6 TraAatos eKelvos 'A8ei- 
[xdvTov avaTpaTrjyr]aas. TTOTep' ovv tovs &\as TiapefiaLvov 
K(u Tas aiTovbds, Ala^ivr], ol 7rpo8t8oWes Kat ot iTapa- 
TTpea^evovTes Kal ol bojpoboKOVvTes, ?/ ot KaTrjyopovvTcs; ot 
dStKoSyres 8rjAoyo'rt Tas oAtjs ye Tris iTaTpibos aTTOvbas, (oaiTep 

25 av, ov ]x6vov Tas Ibias. 

"Iva Toivvv elbrjd^ otl ov \x6vov twv br]]xoai(i 7T(ottot' 192 
kKr]kv66TOiV 0)5 ^iKiiTTTOV dvOp^oTTOJV, dKKct Kal t&v ibiq kol 
TTavTOiv ovTOL (f)avK6TaT0L Kal TTOvy^poTaTOL yey6vaaL, [XLKpov 

2 alpiffiws oijffrjs S : alpiffewv ovffwv U S marg. vulg. 6 rovrwvl 

F vulg. : TOVTwv S L AY 7 et 8 ra avra (bis) B corr. PQ : ravra 

(bis) S L vulg. 8 Tpaire^aSY: rpdire(^ai cett. 15 «(Vittjtt^- 

pia Aug. 2 Herwerden : elatrrjpia S L vulg. 16 iKoivwvriffiv A : 

iKoivwv7]ffav S L vulg. 21 ir6r(p' Blass (praeeunte Benselero) 

coll. xxi 133 : nSrfpov A : TrSrtpoi S L vulg. 24 ffwovSds om. S 

solus 26 TTWTTOTe A : ttot' S L vulg. 27 alterum nal om. O 

25* [40i] AIlMC)i:(-)ENOTi: [xix 

aKOV(TaT€ IJ.OV efcD tl ti]S iTpea-j-ieLas tovVj/s. eTretbj/ yap 
elAey "OXvvOov «^tAtTTTTOS', 'OAv/xTTt' iiroUL, ety oe tt/i; dva-iav 
TavTr]v Ka\ ti]v TravyyvpLV TrdvTas tovs TfxvLTas a-vvi']yay(v. 

193 f'''^'*^^ ^' avrovs Ktti orec^araiy roi;y rei^tKJ/KoVas i]p(T0 

'^a.TVpOV TOVTOVL TOV K0)]XLKOV VTTOKpLTI^V, TL br] ]x6v0S OvbiV 5 

e7rayye'AAerat; ?/ rtf' €V avTi^ ]j.LKpoy\rv\Lav rj TTpbs avTov 
ay^biav €V€opaK(as; eliTclv bi] (paa-L tov '^a.Tvpov otl, a>v /xcr 
ot aAAot 8e'oi;rat, ovbevbs a>v iv XP^'? Tvyx^dvfL, h 8' av 
avTos (TTayydKaLO^ 7]beoi)s, paaTa ]iiv kaTLV ^i^LKiiTTTia bovvaL 

194 Kal yapia-aa-QaL TrdvToov, beboLK€ 8e ixr] bLa]xdpTij. KeAev- 10 
aavTos 8' (Kiivov keyeLV Kai tl kol veavLevaa]xevov tolovtov, 
b)S ovbev 6 TL ov 7rot?/o-et, etTreti' (fiaa-LV avTov ort ijv avT^ 
'A77oAAo0ayj/s 6 Ylvbvalos ^evos kol (^tAoj, eTretSj/ 8e 
boKo(l)Ovi]9els eTekevTr^aev eKelvos, (PofirjdevTes ol avyyevels 
avTov v-ne^edevTO tcls OvyaTepas TTaLbC ovt els Okvvdov. 15 

[402] ' aurat Toivvv Trjs TroAecos akorjarjs alx^xdkojTOL yeyovaaL 

195 Kat eto-tr TTopa o-ot, ijkLKiav e)(ovaaL yd]xov. TavTas, atrci) 
ae Kttt 8e'o/xat, bos ]xol. jiovko]xaL be o-' dKOvaaL koX ]xa6eLV 
o'iav ]X0L b(aaeLS boopeLdv, av dpa bu>s' d(f)^ rjs eyw Kepbavai 
fxev ovbev, av Aa/Sco, TTpOLKa be TTpoadeXs eKSwo-co, Kat ov -'o 
TTepLoy^ofxaL iTadovcras ovbev dvd^Lov ovd^ r]]X(av ovre tov 
Trarpos.' o)S 8' aKovaaL tovs iTapovTas ev rto a-V]X7Toa-i(ti, 
ToaovTov KpoTov K(jX OopvjSov Kal eiTaLvov TTapd "ndvTo^v 
yeveadaL (oare tov ^ikLTTiTOV TTaOelv tl kol bovvaL. KaiTOL 
t5)V dTTOKTeLvdvTU)V r]v tov 'Ake^avbpov tov dbek(f)ov tov 25 

196 (i^LkiiTiTov ovTos 6 ^ ATTokkocj^dvr^s. e^eTda-o)]xev 8t/ Trpos to 
tov Sarvpov tovto avjxiToa-LOV to tovto)V ev MaKebovi(i yevo- 

I Tt om. FBQ TauTjjs S ; ravTriai cett. 6 ^ tiv' Voemel : 

fl TiV ecid. plerique : koI tiVb Richards avr^ vulg. : iavT^ S L Y 

avThu Bekker : avThv vulg. 7 (^ post iviopaKws (vel ivfupaKws) 

add. vulg. : om. S solus 10 heSoiKi S L Y : htSoiKfvai vuig. 

15 ovTa S L : ovffas cett. 16 toivvv S L : vvv f<pri vulg. 27 toito 

S vulg. : TovTov L F O : to(Tovto Y 'iTtpov crvfxn6(riov post (rvfj.iro<nov 
add. vulg. S marg. m. ant. : om. S' L ro om. SA Y : add. vulg. 

rb ToiiTicv om. L xrx] nEPI THS nAPAnPESBEIAS [402] 

ixevov, Koi Oedcracrd^ o)? TrapaTTXijcrLov tovt<^ Kal ojxolov. 
KkriOa'T€S yap ovtol irpo? E€v6(f)pova tov vlbv tov 4>ai- 
bijxov, Tov Tutv TpLCLKovTa, {pxorro* eyo) 8 ovk ^TTOpevdriv. 
€TT€Lbrj 8' rJKov et? to TTLveLV, eto-ayet rti'' ^OkvvOiav yvvalKa, 
5 €V7Tp€Trrj [xev, iXevOepav 8e /cat (Tu>cf)pova, w? ro epyov ih]- 
Xcocrev. TavTrjV t6 jxh' Trpwror ovrtocrt ttlvhv r](TV\rj koI 197 
Tp(ay€Lv rjvdyKa^ov ovtol jxol 8oKet, ws Strjyeir' TarpoKAjy? 
€[xol Trj vcTTepaLCL' d)j 8e T:poi]€L t6 TTpayixa Kal hLedepp.aLVovTO, 
KaTaKXLV€(r6aL KaC tl Ka\ abeLV cKeXfvov. dSrjjuoyovo-rjs 8e 

10 Trjs dvOpdiTTov Ka\ ovT kdeXovcrr]^ ovt (TTL^TTajxevrjs, vlSpLV t6 
TTpdyix ecpacrav ovto(t\ Ka\ 6 ^pvvdiv Ka\ ovK dveKT^v elvaL, 
t5>v 6(ols k)(6pS)V, tG)V d\€LTrjpL(j)v ^OXvvdmv al\fxdXu)Tov 
ov(rav Tpv(f)dv' Ka\ ' KdXcL TTalha,^ Ka\ ' IpidvTd tls (f)€piTo). 
rJKev ot/ceVj]? e-x^cov pvTrjpa, /cat tt€tt(x)k6to)v, oTfxaL, Ka\ [XLKpm' [403] 

15 ovTO)V tS)V TTapo^vv6vT0)V, €LTTOV(ri]s TL Ka\ baKpv(rd(Tr]S eKeiVrjs 
TTepLppri^as tov \LTOiVL(TKov 6 olK€Trjs ^aiveL KaTa tov vcaTov 
TToWds. e^co 8' avTris oSrr' vtto tov KaKov /cat tov irpa- 198 
yfxaTos Tj yvvr], dva7Trih](ra(ra Tr/aoo^TrtTrret Trpos tcl yovaTa T(o 
'larpoKAet, Kat r?;y TpaTTf^av dvaTpeTTCL. Ka\ ei fxr] \eXvos 

20 d(^eiAero, dTrcoAer' hv TTapoLVovp.&i]' Ka\ ydp r] TTapoLvia tov 
KaOdpixaTos tovtov\ heLvr]. kcll 7T€p\ ravrrjs rr/s dv6p(t)7Tov 
Ka\ €v 'ApKaSta Ao'yo? r]v €v rots [xvpioLS, Ka\ AL6(f)avTos €v 
vpxv dTrr/yyeAAey a vvv ixapTvpelv avT6v dvayKd(TO), Ka\ KaTa 
&€TTa\iav TTokvs koyos Ka\ iTavTaxov. 

25 Kat TOLavTa (Tvv€Lbo)9 avT(a iT€TTpayix€va 6 dKa6apT0i 199 

0VT09 T0kfXr]Cr€L j3k€7T€LV et? Vixdi, Ka\ t6v ^€^L0)IX€V0V aVTU) 

l3iov avTiKa br] /xdA' epet kaixirpd tt) (f)0)vfi' e</)' ots €yo)y 
dTTOTTviyofxaL. ovK tcracTLV ovtol t6 ix€V e^ dpxr]S rds /3i- 
/3Aous dyaytyz^cdo-KOi^rd o-e Tr} ixi]Tp\ T€kovcrij, Ka\ 7rat8' ovt 

1 wsS^U: et cett. 7 Soks? S : 5oKe7v cett. 12 alterum toIv 

S A : Tf Kal L vulg. a\tn7)pit»v Blass : aXrjrripiwv S I. O' : aAiTripiuv 
vulg., cf. § 226 15 SaKpvcraaris] Sia/cpoutracTTjs A 16 toC 

om. Suidas, Blass 23 airr]yyt\\(v S L Y : air^fiyyftXfv vulg. 

26 ouToy S Y : ouTO(r\ L vulg. [403] AHMO20ENOT2 [xix 

200 ev Oiacroit Koi [X€d-uov(nv avOfxa-noLs KaXwhovjXivov; ixeTu 
TauTa be rar? ap^^at? vTToypafXfxaTevovTa Kal dvolv rj Tptoiv 
bpa^fxojv TTovrjpov ovTa; Tct TeXevTala 8' evayxos fv X"P''1~ 
ytuL^i akXoTpLOLS eirl r<ji TpLTayoiVLCTTiLV ayaTTrjTois irapa- 
Tpecpoixevov; ttolov ovv e/acts (3lov; ov ttov ^c^ioj/ca?; eTret 5 
5 ye jiejiLMp.ivos croL tolovtos (paiveTaL. akXa 8r/ to. t^s 
e^ova-Las' owros aWov eKpLve TTap' vpxv e77t iTopveLa. aXKa 
p.i]TT(x> TavTa, akka Tas pLapTvpCas p.0L keye TTpS>Tov TavTaa-L. [404] MAPTTPIAI. 201 TofTOI^rOJl' TOLVVV Kal T0L0VT(i>V OVTOiV, ii avhpes hLKaCTTai, 10 

S>v ahiK^v vp.a^ k^eki]keyKTaL, ev ot? ri KaKov ovk €vl; 
hoypohoKos, Koka^, rats apat? (voxos, \l/ev(rTr}9, Tdv (f^CkoiV 
TTpohoTrjs, TTCLVT evecTTi To. bcLVOTaTa' TTpbs ev ovh' OTIOVV 
TovTOiV aTTokoyr](TeTaL, ovV e^eL bLKaiav ovb' aTTkrfv «tTretv 
aTToAoytay ovhepiiav. a 8' eyoo TTeTTV(Tp.aL [xekkeLV avTov 15 
keyeLV, e(TTL ]xev eyyvTaTOi p.avia<s, ov ]xi]v uAA.' to-cos roi 
]XT!]bev e\ovTL bLKatov akk' elTTelv avayKT] TTCLVTa ixrjxava^rdaL. 

202 aKovoi yap avTov epeXv ws ap' eyo) TTavTOiv SiV KaTrjyopw 
KOLVoivbs yeyova, Kal (rvvi]pe(TKe TavTu. ]xol k(xl (JvveTTpaTTov 
avTU), eiTeLT e^ai(f)vr]S ]xeTa(3ej3ki]p.aL kul KaTriyopw. e(TTL 20 
8' VTTep p.ev TUiv TTeiT pay ]xevoiv ovTe hLKaia ovTe 7Tpo(n]Kov(r' 

rj TOLavTi] aTTokoyia, e]xov ]xevTOL rts KaTijyopia' eyoi jxev 
yap, el TavTa TTeTToir^Ka, (fiavkos et/u' avdpoiiTos, tcl be 

203 TTpay]xaT ovhev /SeArtco 8ta tovto, ovhe TTokkov Sei. ov 
[xr]V akk' eyoiy' olfxai p.0L TTpoai^Ketv a]X(f)6Tep' v^xlv eiTL- 25 
8et£ai, Kttt OTL ■^evcreTaL, TavT^ eav keyi], kol ti]v bLKaiav 
iJTLS ecTTlv aTTokoyCa. r] ]xev toCvvv bLKaCa Kal aTrki], 7/ o)? 
ov TTeTTpaKTaL TCL KaTr]yopr]]xeva bel^ai, ?/ ws TTeiTpay^xeva 

2 ^ L vulg.: /caJ S A 5 /Sioj/;] interrogandi signum posuit Cobet 
trov Blass coll. XXV 77 : ov codd. 11 KaKbv'] KaKwv S ^o a pr. m. 

supra scripto^) : KaKwv A 13 tvfari om. FPO 22 ^ roiavTT) 

airoXoyia'] 7} a-Ko\oyia avrt] S yp. L : avrr) airoXoyla P corr. Q : fortasse 
Tom^^Trj secludenduni (Weil) 27 aTroAo-yia S A : diroAo^iaj' Dobree: 

aTToAoYia <pti^erai L vulg. xix] nEPI THS nAPAnPE2BETA2 [404] 

trviJ.(f)€p€i TJ] TToAei. TovTMV 8' ovb^Tepov bvvaiT av ovtos 
Trou](raL. ovt€ yap ws crviKpipei bi]7Tov tf>a)Keas aTroXcoX^vat 204 
Kal ITi^Aas 't>i\LTnTov ^X^''^ '^^' &ril3aL0vs l^ryyiLV Kal iv 
Ei)/3oia (TTpaTLcaTa^ (Tvat Kal Meyapois kiiL^ovXeviLV Ka\ 
5 aviafJLOTOv eirat ttjv elprivqv, ^vecrTL \ey€LV avTSt, oh tot 
fvavTi' d7r?/yyeiAe Trpos vfxas ws avpi.(f)epovTa Kal yevrjcro- 
pL€va' ov6' 0)9 ov TreiTpaKTaL TavTa, bvvqcreTat TreLcraC tovs [405] 
avrovs kopaKOTas vpias Kal ev eiboTas. ovkovv ws ov k€kol- 205 
V(!ivr\Ka TOVTOLS ovbevo^, Xolttov \xol hei^aL. fiovXecrO^ ovv 

10 vpXv, TTavTa TaXX^ d^eis, a •nap' vpuv avTeLiTov, h kv Trj 
aTTohr]p.L(i TTpo^reKpovov, w? aiTavTa tov \p6vov r]vavTL(oixai, 
avToi/s TTapacryjMjxaL ]xapTvpas tovtovs otl TTavTa TavavTL 
€]xo\ Ka\ TovTOLS TTetTpaKTaL, Kol \pr]ixa&' ovTOL pikv expvcTLV 
e^' vpiLV, eycb 8' ovk i]6ekr](ra Xa^elv; 6eacracr6e brj. 

15 Tti^a rwy ev Trj iroAet (j)-)](raLT hv /38eA upcoraroi^ eu^ai 206 
Ka\ TTkeL(rTr]s avaLbeLas Ka\ dAtycoptas fxe^TTov; ovSety ov8' 
av a]xapTibv v]x5)V akXov ev otS' ort (f>r]creLev i] <I>iAoKpdrr]r. 
rti^a 8e (f)deyye(rdaL ixeyL(rTov aTTavT(t)v Ka\ (ra(f)e(TTaT &v 
eliTe^iv 6 TL (iovkoLTO Trj (po)vrj; Al(r\Lvr]v ot8' ort tovtovl, 

20 rtra 8' oSrot ]xev aToK]xov koX beLkov Trpo? tovs oykovs 
(f)a(r\v elvaL, eyo) 8' evXa^rj; e]xe' ovbev yap TrwTror' oi5r' 
rjV(t)x\r](ra ovTe /x?/ (Bovkojxevovs vfxas ^efiLa(r]xaL. ovkovv 207 
ev TTacraLs rats eKKAr/o^tats, oo-aKts Adyos yeyoi^ei; Trept tov- 
Toov, Ka\ KaTiiyopovvTos aKoveTe fxov Ka\ ekeyxovTos ae\ 

25 TovTovs Ka\ keyovTos avTLKpvs otl xP^MOtr' elki](f)a(rL Ka\ 
TTavTa TTeTTpaKa^TL to. iTpaypaTa ttjs TrdAecos. /cat tovt(dv 
ov8et? TT(i)TTOT cLKovutv TavT avTelTTev ovbe bLijpe ro aTOjxa, 
ovV ebeL^ev eavTov. tl 'jtot ovv ecrTL to alTLov otl ol 208 
l3bekvp(aTaT0L tQiv ev Tij iTokeL /cat fxeyLcrTov (f)6eyy6p.evoL 

1-2 5wo4t' . . . 7roiTj(ra(] Suvoroi iliretv A 2 Si^ttou om. A 

5 avd/xoToi' fhai codd. : avSvrjTov (vel av^vvTov) elvai Dobree : ovofia 
yeyovevai Weil oh codd. : ts Dobree t6t' evavTia SY: tJte 

TavavTia L vulg. 10 alterum & om. S'Y 12 tovtovs SA: 

TouTouo-l L vulg. 3ti SLAY: liis vulg. 19 Xaixirpa ante t^ 

<pwvfi add. A, cf. § 199 22 e/Sioo-a/UTjc A [405] AnMO20ENOT2 [xix 

Tov Kal aToXjxoTaTov TiavTOiV ffxov Kal ovbfvo^ /xet^oj; (/>0ey- 
[406] yoixevov toctovtov i]TTm'TaL; otl rdAj/^e? la-^Vfjov, /cat 
TovvavTLOV dcr^ere? ro (rvveLOevaL TTeTTpaKOfTLV avroi? ra 
7rp6.yiJ.aTa. TovTo irapaLpfLTaL tijv dpaarvTriTa tt]V tovtodv, 
TOVT aTToa-TpfcfxL TTjv yXioTTav, ffxcfipaTTeL t6 (TT6p.a, dy)(ei, 5 

209 (rtcoTrai^ Trotei. to tolvvv reAeuratoi' irrre oijttov TTpdrjv ev 
rTetpatet, ot^ avTov ovk elaTe 7rpeo-/3eveii', jSowvO^ o)? etcray- 
yeAet /xe Kat ypa\\f€TaL kol lov lov. KaiTOL Tavra jxev ea-TL 
IxaKpwv KOL TToWcov ay(ov(av Kal \6y(t)v apxv, eKetya 8' 077X0 
KOt bv 1] TpC t(ra)s prifxaTa, a kolv e)(^es €(i)vr]pLivoi avdpoi- 10 
TTO? etTrety r]hvvridr), ' avbpes 'A^r/i^aiot, rourt t6 jTpayixa 
TTavbeLv^v kcTTLV ovTO(TL KaTr]yop(.L TavT efxov u>v avTOS 
K0LV(i>v6s yeyovf, Kal \pi]p.aT (l\i](f)ivaL (})r]a-lv cixe, avToi 

210 etA?/</)a)s 7) /u.eretA7/0ws.' tovt^jov /xev tolvvv ovbfV eiTrei' 
01)8' ((fidey^aTo, ovb^ ijKova-ev vpi&v ovSets, dAAo 8' t'/7retAet. 15 
8id rt; ort rouro ixev avr^ a-vvribei TTcnpayixiva, kcll SoCAoy 
r]v t5>v pr]ix(XTaiv tovtoov. ovkovv 7rpo(r?/et 7rpo9 rov^' r) 
biavoLa, dAA di'e8vero* eTT€\ap.(3dveT0 yap avTrji t6 avvcL- 
bevuL. XoLbopelaOaL 8' dAA' cltt^ ovbev eK(a\v€V avT^v ovbe 

211 /3Aa(r(^7//xeti'. o tolvvv ixeyLcrTOV cntavToiV, Ka\ ov Acjyo? 20 
dAA epyov iSovkojxevov yap eixov tcl OLKaLa, uxnTep eiTpe- 
a-jSevcra 8t9, oiVco Kot \6yov vixlv bovvaL bis, TTpoaeXdojv 
Alcrxivrii ovToal rots Aoyt(rrat9 ex^^ fxdpTvpa^ TTokkov^ 
aiTr]y6peve jxr] Kakelv e/x' et? t6 bLKaa-Ti]pLov ois SeScoKoV 
evOvvai Kot ovk ovO^ vTTevBvvov Kot t6 iTpayix r]V vTrep- 25 

[407] yikoLov. Ti ovv rjv tovto; ti}^ TrpoTepas eKeivr]^ TTpea-^eia^, 
rjs ovbels KaTr]y6p€L, bovs k6yov ovk€t e/3ovAer' avOLs elcr- 
livaL TT€p\ TavTrjs rjs vvv ela-€p\eTaL, ev 7/ 7rdiTa rd8tK7//xar' 

5 a.iro(rrpf<ptt vulg. : airo(Trpf(p€rai S L Y 7 ovk ttwv Weil 

fl<rayy(\(7] (lo-ayy(\\(i S L Y, cf. § 59 8 ^a-ri secl. Weil 

II TiSvvrier) SLA Y : Svvriedi] vulg. 74 (l\n<pwi f) secl. G. H. 

Schaefer ij /n(r(i\n(pi!!S om. B: secl. Reiske f/irf;' secl. Weiciner 

18 yap vulg. : del. Blass : Trap' SL (yap supra scripto a pr. m.^ 

19 oiiSfv marg. Morelii, Weil : ovS()i codd. 21 fjS-ri post fpyov 
add. A P, cf. xxi 79 xix] nEP[ THS nAPAnPESBEIAS [407] 

h^rjv' e/c 8e rov hls e/x' da-eXdeu' avdyKi] Trepua-TaTO Kal 212 
TOVT(a ■ndXu' elcrUvaL' bia raSr' ovk eta KaXetv. Kairot 
TOVTo To ^pyov, S» dvbpes ^Ad-qvaloi, dixcf^oTep^ vfxiv kirt- 
bcCKVVCTL cra(f)(iis, Kal KaTeyvoiKoO^ kavTOv tovtov oxrTe jurjSer^t 
5 vvv vfxcov evare^Sis exetJ' dTT0\lrr](f)La-a(r6aL avTov, Kal jxrjbev 
dXrjOes kpovvTa Ttepl €p.ov' et yap etxf, toV dv Ka\ kiyo^v 
Kal KaTr\yop5>v (^rjTa^^eTO, ov [xa At' ovk dirriyopevc /caAeti'. 

'X2s TOLVvv TavT^ dX.r]9r] Xeyu), KaAet [xol tovtojv tov9 213 
IxdpTvpast 

10 'AAAa fxr]v dv yk tl ^^o) Trjs irpea-^eLa^ ^\aa-(f)r]ixr] Trept 
ffxov, KaTCL TToW^ ovK dv et/coVo)? aKovoLT^ avTov. ov ydp 
iyo) KpLVO[xaL Trjfxepov, ov8' eyxei /uera TavO^ vho)p oi;8ets 
ejLtoi. TL ovv ia-TL TavTa TrXijy bLKaio^v X6yo)V aTTopCa; tCs 
ydp dv KaTr]yopeLV ^Xolto KpLVoixevos, ^\o)V o tl dTToXoyr]- 

15 creTaL; (.tl tolvvv KdKeXvo crKOTretr', dvbpes bLKaa-TaC. et 214 
€KpLv6ixr]v ix€v eyw, KaTrjydpeL 8' At(r)(tV?j? ovToaC, 4>tAt7r7ros 
8' riv 6 KpCvoiv, eLT eyo) ixr]bh> €\o)V CLTTelv wy ovk dbLKca 
KaKcos eXeyov tovtovI /cat TTpoirrjXaKCCeLV iTTex^Cpovv, ovk dv 
otea-Oe Kal KaT avTo tovt dyai^aKTrja-aL tov ^CkLTtTTOV, et 

20 TTap^ €KeCv(o Tovs (KeCvov rts evepyeTas KaKots Ae'yei; [xr] 
ToCvvv v/uets x^^poi^s yivr]a-de ^lXCttttov, dAA' vrrep 5)V dyco- 
vCCeraL, Trept tovto)V dvayKdC^T dTTokoyelcrdaL. Ae'ye Tr]v 
IxapTvpCav. 

MAPTTPIA. [408] 

25 OvKovv eycb jxev, €K tov /xrjSey ejuavro) ovveLbevaL, Ka\ 215 
AtJyov 8t8o'2^at Kal TTavTa t^k tcov v6ixo)v VTTe)(eLv ^ixr]v Setr, 
ovTOs 8e TdvavTCa. ttws ovv TavT^ eixol Kal tovt(o ireTTpa- 
ktol; r] tto)? evea-TL TovT(a TavTa Trpo? vixds XeyeLV, a //tj8' 

7 /xii ante KaAfr;/ add. Cobet 9 titulum MAPTTPE2 post /iupTv 

pas add. S (cum asterisco) L vulg. : del. Felicianus xo iv y' tfo 

Tj Weil 15 S> ante irSpfs add. vu\g. : om. SL soli 19 Kar* 

auri toCt' vulg. : /fOTo ToiiTb tovto S L Y 20 \fyfi S L vulg. : Af-yoi 

AP 24 MAPTTPIAI S solus 25 Sfifhy post iruveiSfVai add. L 

vulg. : om. S A 27 ouToy S L A Y : ouTorr! vulg. TouTd ^oi S [4o8] AIIMOSeEXOTS [xix 

7/Tiarat irpoTepov TrwTTore; ovoa/xws oi]ttov. aAA' o/x(o9 
fpfi, /cat r^ At" etKoVojs" ye. i^J^re yap o?/77ou roi;^', Sri 
a(^' ov ycyoVarrti' avOpcD-noi Kal KpicrfLi yiyvovTai, ov8eiy 
TrwTTo^' op.o\oy(av aoiKelv kdkio, ak/C avairr^^yvTuvmv, ap- 
vovvTat, \}/evbovTai,, TTpoflidaeLS TrXaTTovTat, iravTa ttolovo-iv 5 

216 virip Tov pLT) bovvai. bLKrjv. &v ovbevl 8et TrapaKpovaOrivaL 
Tr\jX(pov vpas, dAA' d(/)' u>v lctt avTol tu. iTpdyp.aTa Kplvai, 
jUTJ rots ip.0Li Aoyois /xtjS^ rots ro?;rou TTpoa-i^cLV, /iTjSe' ye 
rots fj.dpTV(TLV, ovs OVT09 kTOLjxovs e^et p.apTvp€LV otlovv, 
4>tAt7r7rco •^(opriySi •)(p(opL€Vos' oxjfeo-de 8' &)s erot/xws avrw 10 
p.apTvpi](Tov(TLV' [xrib4 y ei koKov Kal p.^y' ovtos cpOey^eTaL, 

217 /u,r/8' et (})avkov eyctf. oi/8e ya/) prjTopdJv ov8e Ao^ycoy KpicrLV 
vixd^i Tijpiepov, etTrep ev (ppovelTC, TTpo^rrjKeL TTOLelv, oAA' 
vTrep TTpayp.dTOiv alcry^pSi^i kcil b(LVW9 dTroAcoAoVoji' rl/y v-ndp- 
yovcrav alcryyvr\v ets roi/s atrtous dTTcaa-aaOe, ra TrciTpaypiiva, 15 
Si Trcxi-res iiTLcrTa^rOe, e^erdcrai^res. rt o5v ecrrt raS^' a 

218 v/zets icrre Kat ov Trap' rjpLciiv vp.ds aKOvcrai 8et; et ix€V 
ttTTavd' 6(t' vTTi(Tyovd' vpuv eK rj/s dprivr]^ yiyove, Ka\ 
TO(ravTris dvavbpias kcu Ka^ias v/jiets 6/jioAoyetr' eirat p.(crToi, 
cScrre /jt7/r' iv Trj x^P? '"'i^^ TToXepLicov ovTcav ixi]T ck ^aAdrr?/s 20 
TTokLopKOV]xevoL p.i]T iv dAAci) fxrjbevl b€LV(o Trjs TrdAecos 

[409] oiIfD/s, dAAd Kat crtroy €V(t)Vov corov/xerot Kat rdAA' ovbev 

219 \€Lpov TTpdTTOVTes 1] vvv, TTpoeLboTcs Ka\ TTpoaKrjKOOTes irapd 
TovToov Kal TOvs crvpLp.dxovs aTTokovpievovs kul 07//3atovs 
tcrxupovs yevr](Top.ivovs Ka\ rdirt QpaKi^s ^iAtTrTroi; krjxjfo- 25 
fxivov Ka\ iv EvjSoicL KaTa(TK€va(r6ri(r6\xe.v' 6p]xr]Ti]pL i(f)' 
vp.ds Ka\ TTdvd' a TreVpaKrat y€vr]a6pL€va, etra ti]v elpi^vriv 
iTTOLi]cracrO' dyaTn/rws, diToyln^^picracrd' XLcr)(ivov, koX p.i] TTpos 
TocrovTOLS atcrxpots Kat iiTLopKiav iTpocrKTr]crr](T6e' ovbev ydp 

I TjViaTai SA: ■pTiaro L vulg. 11 <p0fy^erai SLAY : <p0(y- 

yerai vulg. 12 prius ovSe S L : oii cett. 15 aircixraffOe B corr. 

O corr. P corr. Q : aTruxraadai S L vulg. 16 e|eTO(rai/T6j S L vulg.: 

flfTao-ai/Tay al. ti S Y : TiVa vulg. 17 Se?;] interrogancli 

signum posuit Herwerden 18 vtrfffxovd' SLY : virfffxfO vulg. 

28 firofi)ffaTf A xix] nEPI TH2 nAPAnPESBEIAE [409] 

vjjLas dSi/cei, dAA' eyo) ixaivo}xai Kal T€TV(f)(tj[j.ai vvv KaTi]- 
yopSiV avTOv. et hi TrdvTa TavavTia tovtu>v KaX TtoWa Kal 220 
(f)LXavdp(OTT^ etTToVres, 'i>L\nnTOv (f)LXeLV ti]v tt6\lv, 'i^coKcas 
(T(a(reLV, QrjfBaLovs Trav^reLV TrJ9 vj3p€U)9, €tl Trpos tovtols 
5 ij.€lCov rj KaT 'Aju^tTToAty (v iTOLr](reLV vp.as, kav tvxJ] rj/s 
€Lpi]vr]9, KvlSoLav, ^D.pojTTov aTToh(t)(TeLV el TavT etTToVre? 
Kal vTTO(Ty6}J.evoL TTavT e^r]TTaTr]Ka<TL Kal Tre^f^evaKLKaa-L Kal 
fxovov ov Tr]V ^Attlki]V v[j.(av 7T€pLripr]VTaL, KaTa^r](^Laaa-6€, 
Kttt 1X1] TTpos rots dAAots ot? v(3pL(rd€ (ou yap eycoy' ot8' 6 

10 Ti XPV ^^y^i^v dAAo) Kal vTTep S)v ovtol beb(i)poboKi]KaaLV 
■u/xeiy rqv dpav Kal ti]v kiTLopKLav oiKa8' €l(T€veyKr]a6e. 

"Etl tolvvv KaKelvo o-K07retr', o) dvbpes hLKa^TTai, tlvos 221 
etveK eyo) pi.r]hev rjbiKi^KOTo^v tovto)v KaTr^yopelv av iTpoeL- 
X6]xr[v. ov ydp evpr]creTe. i]hv ttoXXovs ex6povs exeLv; 

15 ovhe y d(r<paXes. dAA' VTTi]pxe p.0L irpbs tovtov dTTe\deLa 
TLs; ovhe]XLa. tl ovv; ' €(f)ol3ov Trept aavTov, Kal 8td heLXiav 
TavTrjv r]yr](T(i) (TO)Tr]pLav'' koX ydp TavT dKi]Ko' avTov XeyeLV. 
KaiTOL pLr]hev6s y ovtos, AL(rxLvrj, beLVOv jxr]h^ dbLKrjpiaTos, 
b)s (Tv (f>ris, el ydp av TavT epet, o-KOTretr', dvhpes bi- [410] 

20 KacTTaL, et e0' ols d ]xi]V otlovv dbLKo)V e(f)0^ov]xr]V eyui fxr] 
6td TovTovs dTT6X(D]xaL, TL TovTOvs TTpoar]Kei TTa^elv TOVS 
avTovs TjbLKr^KOTas; dAA' ov 8td TavTa. dXXd 8td rt aov 222 
KaTi]yopS>; (TVKO(f>avT(a vi] Ata, ty' dpyvpLov Ad/3aj Trapd 
crov. Kal TT^Tepov KpelTTOv i]V jxol iTapd ^lXlttttov Xajielv, 

25 Tov bLh6vTos TToXv Kal fxrjhevos tovtcov eXaTTov, Kal (f^iXov 
KaKelvov exeLv Kal tovtovs {■^aav ydp dv, rj(Tav (piXoL twv 
avTOiV KeK0LV(i)vr]K6TL' ovhe ydp vvv e^dpav iTaTpLKi^v exovcn 
TTp6s fxe, dAA' ori t&v iTeTTpay]xevo)V ov pieTe^TxrjKa), t/ Trapd 
TOVT(i)V d(f)' &v elXrj(f)a(rt jaeratrety, KdKeLV<^ t ex6pov elvaL 

II el(TeveyKri(r9e SA : aireveyKri(T9e L vulg. 15 ovSe y' SLA: 

ovS' av vulg. 18 /coiToiJ Kani S' : koi ti A : Kal ti P 19 5 

ante &vSpes add. vulg. : om. S L 20 ei del. Seager, Dobree : nil 

mutandum, cf. i 24 26 fiot ante <pi\ot add. S L : post <pi\oi P Q O : 
om. A 28 ;U6 S Y : ffii L vulg. [4io] A\n\01QE\Ori [xi^ 

Koi TovToi^i; Kol Tovs jxh' ai)(/jiaXwrov9 e/c Ttov iSiojj- to- 
(TOVTm' xpy^jJLdToyv kverrOai, ixLKpa o' d^iovv Tiapa tovtojv 

223 aio-)(pws /xer' ex^pcis XafJLfidveLv; ovk ((ttl TavTa, aXA' 
uTTJ/yyfiAa /xer TaXrjOri Kal d-nerryofx-qv tov \afieLV tov 
bLKaiov Kal TTJi dkri6eLai iiveKa Ka\ tov Xolttov jSiov, vopLL- 5 
(,a)j', cocTTTep dkXoL ri2'es Trap' v/irr, Kal avros coi' c77ietK7/s 
TLp.i]6i]<re<T6aL, /cat ov/c dvTa\XaKT€ov elvai fioL tijv tt/jos 
i/jta? (f)LkoTLpLLav ovbevoi Ktpbovi' iiLcru} ok tovtov9, 5ri 
lxo)(^drjpov^ Kal ^eots ex^po'^^ etSoi" tr r^ TTpecrjidii, Kal 
dTT€(TTepr}ixaL Kal twv IhioiV (f)L\oTLp.L(i>v 6ta ti]v tovtojv b(u- 10 
poboKiav TTpoi o\r]v bv(T)(^€p(a9 vp-dv ttjv 7Tpe(Tj3(iav ((T^rj- 
KOToov KaTriyopQ 8e vvvl Ka\ (ttI Tas evdvvas t/kco t6 
IxeWov TTpoop(iip.evo^, Kal /SovAo/xei^o? dywz^t Kal bLKacmripiia 

P , p.0L bnopL(T6aL TTap' vfXLV OTL TavavTC kp.0L Ka\ rovrots 7re'- 

224 ""PCtKrat. Kat biboLKa, beboLKa {elpri^TeTaL ydp TTdv6^ d (fipovu) 15 
Trpos v/xas) ixi] t6t€ fxev o"U2'e7rt(r77do"?]fr0' e/jie ror» /x?/8' ortow 
doiKowra, vvv 8' d^-aTre^rrcoKores 7/re. iravTdTTa^rL ydp, 
dvbpe^ 'A^r/2'atot, eKAeAj^cr^at //ot doKetre Kat 7ra0et2' dva- 
fxev€LV Ta bcLvd, kTepovs 8e Trdorxovraj opdvTes ov (pvkdT- 
Te(r6aL, ovbe ^povTi^eLV r^y 77o'Aea)s 7rdAat Kard ttoWovs 20 

225 Kat detrov? TpoiTovs bLa(f)6€LpofX€vris. ovk oXecr^e bcLvdv elvaL 
KOL VTTepcf)vei; (Kat ydp et rt o"ico7rdi' eyvcoKeLv, Xeyeiv e^dyo- 
jxaL.) tcrre 8777701; Dv^oKAe^a tovtov\ tov Y\v6ob(i)pov. rovroj 
77d2'v (f)LKav6p(i)iT(i)S eKexpillxriv eyco, Ka\ drfbes e/xot Kat tovt(i> 
yeyovev ets W/r rjixepav TavTrjv ovbev. ovtos eKTpeiTeTai 25 
fxe vvv aTTavTwv, d^pi" ov iTpos <t>ikL7TTTov d^piKTai, KOLV dva- 
yKacrdfi ttov (rvvTvxelv, dTTe7Ti]brjcrev ev6eo)S, ixri tls avrbv 187/ 
kaXovvT e/jiot' /xerd 8' Ato-xti'ou iTepLepyeTaL Ti^v dyopdv 

a \v«r6ai S A Y : KvaaffQai vulg. 6 viuv,^ cum Weilio inter- 

punxi 7 Tt/xri9ri(TeiTdai codd. : TiM^C€(r9oi Weil : TiiJ.7]6ri<rf(r9ai Kal 

•k\(ov f^ftv Tuv iroWwv Kara tovto A, cf. § icx> 16 tovtols post 

fxfv add. L vulg. : om. S A <Tvv(TricnTa(T7]CT9' ffj.e S : (fvvfiri<nra(Tr\a9( 

fxf cett. 18 5 ante ivZpfs add. vulg. : om. S L 19 <^u\oTT€o-eai 

S L A' : <pv\dTT(cr6( vulg. 20 (ppovTi^fiv S L corr. pr. m. vulg. : 

(ppovTii^fTf L F' Q O 21 Sta(p9fipofXfvr]? S L Y : Stf(p9apfx(vris A : 

aSiwoKjusV?)? vulg. 28 KoTa ante Trjv ayopctv add. Cobet xixl OEPl TH2 nAPAllPEISBElAIi; [411] 

kvkAo) Kal /SofAeverat. ovkovv bnvov, u) avbp^s 'A^r;ratot, 226 
Kat crxeVAtoi' Tots ixlv to, <i>tAt777roi; TTpdyixad' fiprjfxivois 
d(paTTev€iv ovTOis d/cpt/37/ ti]v Trap' eKeCvov Trpos kKCLTfp^ 
aia6r\<Tiv vrrdpxHv, cocr^' kKacTTov, cocrTrep ay Trap^crTriKOTos 
5 avToi;, /xr/5' wr ai' ez^^aSt Trpd^rj fxribev rjyetcrOai, \i]rr€LV, 
dWa (f)iXovs T€ vofxi^etv ovs dv cKetVcri Sokt/ /cat /^?/ c^tAovs 
a)(ra?;Tcos, Tots 8e Trpos v/^ias ^wo-t Kat tt/s Trap' v/jiwi' Tt/xj/s 
y\LXPix€V0Ls Kal /x?/ TrpobfhcoKoa-L TavTrjv TOtravTrjv KuxpoTi-jTa 
Kal ToaovTo (tkotos irap' vfxiav aTtavTav, u>a'T€ Tots dActr?/- 

10 ptois TO^Tots i^ ta-ov vvv e//' dyuiVL^eaOai, Kal TavTa nap 
vp.lv Tols aTTavT ilboa-LV. iSovX^aO^ ovv tlhivaL Kal aKovaaL 227 
t6 tovtojv aLTLOv; eycb 8?/ (^pdaoi, d^LG> 8e p.i-\hiv d^^O^aOai [412] 
/xot Ae^yoz^Tt Td\ridi]. otl iKflvos fxkv eV, olfxaL, croip.' €\(ov 
Kal \}/v)(i]v fXLav iravTL 0d/x<3 Kat c^tAet tovs kavTov ev 

15 TTotoui^Tas Kat /ito-et tovs TdvavTia, vfxQv 8' ^KaaTos TrptoTOV 
fxkv ovT€ Tov e£ TTOtoCrTa Trfv ttoXlv avTov ev Troteii^ rjyuTaL, 
ovT€ Tov KaK&s {KaK<as), dAA' eVep' eo-Ttr eKcio-TCi) irpovp- 228 
yLatTepa, v0' c5y TTapdy^adc TroAAciKts, eAeos, (fydovos, dpyr], 
\apL(TaaQai tS> heijdevTL, dWa fxvpia' dv 8' dp' ciTrarTd Tts 

io €K(f)vyi], dAAd Toi^s y' ovhiva fiovkofxivovs ctrat rotouroy 
ou hLa(f)€V^eTaL. f] 8' ec^' eKao-Tou TouTcoy dfxapTLa KaTCL 
fXLKpbv VTToppiovaa dOpoos Trj 7ro'Aet ^Xdj^rf yiyvfTaL. 

^Q,v fxrfhiv, u> dvhp€S ^AdrfvaloL, TTddrfT^ T?//xepoi', /xrj8' 229 
d(f)i]T€ TovTov 6s i;/>ids TJ]AtKa{5T' 7/8tKr/Kei'. Kat ydp (ws 

25 dAr/^cos Tts ecTTat Ao'yos Trept vfxwv, et toCtoj; d(\)rfcr€T€; 
^A6r]vr]6€V kiTpicr^^vcrdv Ttres ws 4'tAt7r7roi' tovtovl, <l>tAo- 

I Koi (TKoireradd. post KVK\(f) S corr. L: post $ov\iV(Tai vulg.: om. 
S' solus 4 €t post &J' add. vulg. : om. S L 5 fvOaSl S L : 

tV^aSe cett. 9 oXeiTTjpiojy Blass : aKr)Tr)piois S L O' : aKirrjpiots 

vulg., cf. § 197 12 lUTjSeV A : /u.rjSei' sine accentu S : /j.r]5(v L vulg. 

ix^ecSoi'] ax^fffOfivai A, cf. X 54 14 eouTov om. A 15 irpwTov 

fifv om. FBPQ 17 KaKws add. Morelius 19 5' &p' G. H. 

Schaefer, Dobree : yap codd. 20 fKcpvyri, aWa Cobet : iK<piyrj 

T&Wa, codd. 22 aBpoos Y : aBpoos S : a9p6os L Q : a9po'a)s A : 

a6p6ws vulg. 24 d^Tjre L A F corr. : avrjTi b L corr. pr. m. Y O 

26 ♦lAjTTTro»' TOUToVi',] 4>iAj7r7rof ■ toutojj' riv Weil [412] AI1M0S(=)EX0T:£ [xix 

KpaTrjs, AirrxiVrjs, '^bpvvcov, ArjixorrOtvrii. tC ovv; o ixkv 
Trpos TU) ixrjhiv ck tt/s TTpeo-fteCas kafttlv roi/s alx^ixaKiaTovi 
€K T(i>v Ibicov iKvrraTO' 6 8' civ Ta tijs TroAecus" TTpayixaTa 
Xpriixa.TMV dTTfOoro, tovtcov irofwas ?/yo'pa(c Kal IxOvs 

230 irepncav. Kal 6 jxkv tov viov C7re/xv//e ^iAittttw, Trpiv cts 5 
avhpas iyypd\l/ai, 6 [XLapos 'i^pvvcuv 6 8' ovbev avd^iov 
ovT€ Tijs TToXeojs oiid^ avTov hif.TTpd^aTo. Ka\ 6 fxkv xoprj- 
yQ>v Kal Tpn]papx(ov €tl Kal TavT^ io€To bilv idcXovTrjs 

[413] dvaK[a-K€LV, [\v(a-6aL,] ixrjbiv^ cv (Tvix(f)opa Tcav ito\ltS>v bi 

evh^LaV 7T€pL0pdv' 6 bc T0(r0VT0V beZ TUiV VTTap\6vT(j}V TLV lO 

aLXP-d\oiTov (rdicrat, uxrO^ okov tottov Kal TTkelv rj fxvpiovs 

fX€V OTTkLTaS, OIXOV 8e XLkCoVS LTTTTdaS TUlV VTTapxdvTOiiV avjx- 

fxdxciv OTTOiS alxixdkMTOL yivoiVTaL «l^tAtTrTra), crvfXTTape- 

231 (TK€va(T€V. tC ovv [X€Ta TavTa; 'AQ-qvaloL kaj36vT€s, ^becrav 
jxev ydp TrdAat* rt bi; tovs fx^v xpr]}xaT dkrjcfi^Tas Kal 15 
boipa KOL KaTaLcrxyvavTas kavTovs, ti]V 7T6kLV, tovs kavToiv 
TTalbas, d(f)€L(rav Kal vovv exety f]yovvTo Kal TrjV TTokLV 

"t ev^eyeto^^att' tov 8e KaTrjyopovvTa tl; iixjiejSpovTricrdaL, 

232 Trjv TrdAii' dyi^oety, ovk ^xeLV ottol rd kavTov pCtttj]. k^l 
tCs, oi dvbpes ^Adr]vaLOL, tovt ihu>v t6 TTapdb^Lyfxa, bC^aLov 20 
avTov TTapaa-x^v kdekrfa-^L; tCs iTpoLKa '7rpeo-/3evety, ei fxi]Ti 

ka^€LV IX1]T€ TU)V (IkricfiOTCOV d^LOTTLaT^T^pOV Trap' VILLV €LVai 

boK^lv VTrdp^et; ov fxovov KpCveTc tovtovs Trip.(pov, ov, dkka 
Kal voixov TLdead^ ets aTravTa tov fxeTa TavTa xpdvov, TTOTcpov 
XP^IP-dTOJV aia^xp^iis vTrep rwy e)(^pwy 7Tpea,i€veLV aTTavTas 25 

TTpoa-t]K€L r] TTpolx VT^^P VIXWV Ttt l^ikTLCTT dho}pohoKy]TOiS. 

233 dAAd ixy]V Trept /jtey t^v dkkojv ovbevos iTpoahelaOe ixdpTvpos' 

9 Xvecrdai S F Q : secl. Cobet : \vea9ai roiis alxi^a^d^rovs L vulg. 
II alx/J-a^t^Tov S Q Y O : aixjJ^aXwTdiv A ttXuv S solus : irKfov A : 

irXiiovs L vulg., cf. xviii 312 12 virapx^vTosv secl. Dobree 

1 7 a(pu(rav S A P Q : a(pU(Tav L vulg. 18 (v6(Vf:'iiT6ai S L' A F Y: 

ivQr}Vil<TQai L corr. P corr. : (vOvvu^rOai al. : fxxTQivtlcrQai al. Weilio 
assentior aliam vocem requirenti quae in antithesi stet cum ayvoitv 
23 (li(TT( ante ov add. vulg. L (supra scripsit pr. m.) : om. S A Y^ 

nij nnst T^/icnni/ nm. Y P ai Tnirrnir DOSt vaux>v add. Vulc. : O ov post Tr]fj.(pov om. Y P 24 tovtois post vo/xoy add. vulg. ; om. 

SABY' 25 oTravTa L solus xix] OEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [413] 

fa)s be Tov vibv ^tt^jx^^v 6 <Ppvv(tiV, KoAei fMOL rovTcav tovs 
IxdpTvpas. 

ToVTOV jJikv ToCvVV OVK €KpiV€V AtCr)(ty?JS, OTt TOV aVTOV 

TratS' in alcryvvi] iTpbs 'PiXLinTov e7re/x\//ef . ei 8e tls (ov icf)^ 

5 yXiKLas kTipov iSe^Ttoov ti]v Ihiav, /u.?/ TTpoLbop.evos ti]v c^ 

eKeLvrjs Trjs oxj/eois VTTO^j/Lav, LTap.<jiTepov ro) p.eTa TavT €\pr]- 

aaTO /3tW, TOVTOV &)S TT€TTOpV€Vp.ivOV K€KpLK€V. [4H] 

<i>epe 87/ Trept Trjs ecrrtacrecos Kal tov \l/i](pLap.aTos etTrco' 234 
fMLKpov y, a ixd\L(TTa /x' e8et TTpos i;//as etTretz-', TTapfjXOev. 

10 TTJs TTp(tiTr]s eKetVjjs Tr/jecr/Setas ypd(f)(ov ro TTpojiovXevfx eyo) 
Kai TrdAti' ey roi 87; /xw rats kKKXr](TLaLS, Iv als kp.iKkeTe 
j3ovk(vea6aL iTepl Tr]S €Lpi]vr]s, ovbevos ovt^ Aoyou Trco Trapa 
TovTOiv ovT dhLKri\xaTos ovTOs (fiavepov, t6 vojxlixov [eOos] 
ttolQ)V, Kat eTTfjvecra tovtovs Kal ets TTpvTavelov e/cdAecra. 

15 Kat vr] At" eycoye Kat tovs Trapd tov 'PlXlttttov TrpeV/Sets 235 
e^evLcra, Kal iTdvv y, o) dvbpes ^Adt^vaLOL, XajXTTpQs' eTretS^ 
ydp eco/jcoy avTovs Kal iirl rots roto7;rots eKet (r€[xvvvo]X€Vovs 
ois evbaLpLOvas /cat XajxTTpovs, evdvs r]yov]xy]v iv tovtols iTpSiTov 
TTepLeLvaL belv avTUiV kcCl ixeyaXoxj/vxoTfpos cfiaLVicrOaL. TavTa 

20 bj] 7rape'£erat vvv ovtos Xeyoiv ws * a^iros eTri/yecrei' r]pi.ds, avTos 
etcrrta tovs 7rpeV/3ets,' ro TroV ov Stopt^cof. eVrt 8e Tavra 236 
Trpo roC rT/y ttoKlv r]bLKr]a-6aL tl Kal (fiavepovs tovtovs 
TTeiTpaKOTas avTovs yeviadaL, ot^ dpTL ]xev rJKOV ol TTpeafif.LS 
To TTpSiTov, ebcL 8' d/coCcrat tov br]p.ov tl kiyovcnv, ovbeTToo 8' 

25 ov9 ovTos (Tvvepoiv brjkos rjv ro) <J>tAoKpdret ovt eK^LVos rot- 
avTa ypd\f/oiV, dv br] TavTa Ae'yj/, ]xi]xvr]a-6e tovs xpovovs ort 
t&v dbLKr]\xdTOiv etcrt TTpoTepOL. /xerd TavTa 8' oii8ey e/xot Trpos 
tovtovs oIkcXov ovbe kolvov ykyovev, Aiye Tr]V fxapTvpLav, 

2 titulum MAPTTPE2 post fidprvpas add. codd. : del. Sauppe, cf. 
§ 213 9 Trap7j\dfv Y P, cf. xxi iio: iraprjKdov SL vulg. 13 t^ 

vofjLinov S F Q O corr. : rh Koivhv S yp. A F yp. Q yp. : rh Koivhv v6ij.i- 
fjLov L Y : rhv vofxov O' vulg. iOos secl. Weil 14 rh ante Trpu- 

Toj/ero;/ add. vulg. : om. S L soli, cf. § 330 19 antc vfptuvat add. 

aiirhs S vulg. : avrovs L' : avrhv Y : om. A P 2C3 «at ante alterum 

aiirhs add. vulg. : om. S (me teste) L^ A [414] AHMC):£C-)EXOT:i: [xix 

MAPTTPIA. 

237 "liTcos Toivvv abeXcpos avru) avvepel <i>L\o\dpi]s Kal \\<f)6- 
[415] /3j;roy" irpos ots dix(poT€povs vpXv noKkd koX biKai ((ttiv 
€177(11'. amyKj; b\ 00 dvbpts 'Adrjvaloi, /xera TTapprjfrias 
StaAex^j/J^at, p.ijbkv vTTO(TTe\K6ix(vov. i^/xets, 'A(^o'/3r/Te Kat s 
(ri; <^tAo'xapes, cre pL€V rds dKaf3a(TTodi]Kas ypdcf^uvTa Kal rd 
TVfXTTava, TovTovs 8' vTToypap.p.aTias Kal roi/j Tv^^ovTas 
dvdpdiiTovs (/cai ovb(p.ids KaKias TavTa, dAA' ovbi (TTpaTr\yLas 
y d^ta) 7r/jefr/3et(Wi', (TTpaTriyi5>v, twv /xeytorcwy Tipioiv jy^tw- 

23S a-ap.tv. et roivvv p.r\b\v vy,Qtv rjbiKei. fxribeis, ovx 17/u.ets \dpi.v 10 
v/ity ovSero'?, dAA' i'//ets i^/xtv 8t/catajs di; exotre tovtojv 
TToAAous yd/) y/xoji' fxdWov d^iovs Tiixdcrdai iTape.vTis rjfxels 
ii/xds" ecreixvvvoixw. et 8e 8^ Kai ey aurots ots (Ti.iJxicrB' 
r]biKi)Ke Tis v[X(av, Kal Tavra Toiavra, Trdcno ixdKKov dv 
[XL(roL(Td€ bLKai(ji}s i) cTiD^oicrde; eyuj /xey ot/xat 77oAAw. /3id- 15 
(TOiTat rotVui' t(Toi)s, ixeyaKd^f^uiVOL Kal dfatoets ofres, Kai to 

239 ' crvyyvdixii dbeK(f)Qt f3oi]6elv ' TTpo(T(LKi](f)6T€s, vixds 8e /xj) 
TjTTdaOe, e/ceti'' ivdvixovixevot, otl tovtols [xkv tovtovtt po(Tr]Ki.L 
(f)povTi^(LV, vp.LV 8e rwv vdfxodv koll oKi]S Trjs 7ro'Aea)S /cai Trapd 
irdvra rdv opK<x)V, ots avrol Kadria-d^ oixo^ixoKores. /cai ydp 20 
et rtywi' beberivraL rovrovl o-coCeLV, TTorep' dv fxribev dbiKSiv 
(^aivriraL rijv tt6Klv ?/ Kai; dbLKwv, n-K07retre. et p-kv ydp 
av 1X1], Kdyctf </)j//xt 8eti', et 8' oAcos Kdi» driow, CTTLopKfiv 
8e8e'j/rrat. ov ydp et Kpvjibriv (cttIv r] xfrijcftos, AT/o-et roi/s 
^eo;;s, dAAd rovro Kal TTavrojv dpLcrB' 6 rt^eis rdi' vdixov et8e 25 
[rd KpVjibriv \f/i](f)i(€adaL], otl tovto)V p.kv ovdeis etcrerat rdy 
[416] eayrcS Kexp-pLa^ixivov vixo)V, ol deol 6' €L(rovraL Kal to baLpi.6vLov 

5 vTToaTfWofj.fPoi' S Q Y : viro(rret\a.fifvov A : viroKpivoixivov vulg. 
6 Xafjiiv ante it€ yue;' add. L vulg. : om. S A a.\a^a(rToB-f\Kai Har- 

pocration Bekk. Anecd. : a.\a$a(npoe-nKai codd. 8 ou5« L vulg. : 

oi> S solus II elfx"'' ^^ P 15 ^ (rdCoKrdt S L vulg., confirmat 

Hermogenes (bis) : ^ iTii(f(T6e A: secl. Cobet 17 avyyv(t>fj.Ti FB: 

(Tvyyv(i>ixriv S L vulg. iS ivdviJ.ri0(VTfs A 23 &!/ /utj S L text. : 

^7; a5i«cii' L marg. pr. in. vulg. 26 rh {rov A F Kpv^hi)v ^lir)(pi- 

(fadai secl. Herwerden 5ia ri; ante 3ti add. L vulg. : om. SO xix] nEPI TH2 nAPAnPESBETAS [416] 

Tov 1X7] Ta biKaLa \(/i](pL(rd[X€i'oi'. irap' S)i> KpelTTov kaTLv 240 
(KacTTUt TCLS ayadas ikTTLbas tois iraLcrl Kal kavTQ>, tcl bLKaLa 
yvovTa Kal tcl Ttpo(n']KovTa, TT€pLTTOL7](Ta(r6ai r/ T7]v cKpavfj 
Kal abrjXov tovtols yapLv KaTadi(rdaL, Kal d(^e«'at tovtov o? 
5 avTos kavTOv KaTap.€p.apTvpi]K€V. TLVa ydp, \l(TyJ.vr], jxdpTvpa 
Ij.€lCco T:apd(ryu)]xaL tov ttoWcl Kal betva TTe7Tp€(Tl3€V(r6aL croL 
7] cre KaTCL (ravTOv; os yap <Li]67]s \p71va1 tov cpavepov tl 
TTOLr]craL fiov\.r]6c.vTa tQ>v (to\ TreTrpecr/Seu/xeVctiy Tr]\LKavTr] Kal 
TOLavTj] crv]xcpopa iTepLpaXeXv, brjkov otl beLvov dv tl TTa6€LV 

10 cravTov i^jXttlCcs, el ttv6olv6' ovtol tcl 7T€iTpayiJi.€va ctol. 

TovTo TOLVVV, dvTTep vixels €v (j)pov7]T€, Ka6^ avTov av]x^i]- 241 
(r€TaL TOVTCd TTeTTpdydaL, ov fxovov KaTa tov6^ otl 7Ta]XjX€y€6€s 
(rr^^xeldv kcrTL tQ)V TT€TTp€crj3€V]X€Va)v, dAA.' otl Kal KaTr^yopoiv 
€K€LVovs Tovs Xoyovs eiTrei' o\ Kar avTov vvv vTTdp)(ov(rLV' a 

15 yap wpLcroi av bUaLa, ot€ TL]xapyov €KptV€S, TavTa bi]TTov 
TavTa Kal /cara (rov iTpo(n]K€L rot? dWoLs l(ryv€LV. eAeyer 242 
Toivvv t6t€ TTpos Tovs bLKacTTas OTL ' dTToKoyr]o-€TaL Se Ar]jxo- 
(rd€vr]s VTTep avTov, Kai KaTr]yopr](T€L tu>v ijxot TT€TTp€(r^€V\x€V(X)V' 
etr', eav vpjds diTaydyr] tQ> k6y(o,v€avL€V(r€Tat Kat TTeptLOJV kpei' 

20 TT(as Tt Tovs btKaa-Tas diTayayMV diTo T7]s vTTo^ecreoos (^)(^6]xi]V 
t6 TTpdy]x avTGiV vcf)€k6]X€vos; ' ]X7] crv ye, dAA' ^Trep 5)V dyoj- 

vi^eL, TT€p\ TOVT(i)V dlToXoyOV' t6t€ b\ fjVLK €K€lv0V €KpLV€S, 

€^7]v (Tot KaTi]yop€LV Kai Ae'yeiy o rt e/3ovAov. 

'AAAa ixr]v Kal €TTr\ toIs btKaa-TOLS eAeye?, ovbiva ]xdpTvp 243 
25 €)(oiV e<^' oXs €KpLV€S Tov dv6po)iTov TTapacr\€(r6at' [4^7] 

(l>r]pir] 8' ov TLS TTdjXTTav d7ro'AAurat, rjvTtva Aaot 
TToAAot (f)r]jXL^o:>(rL' ^eo's i'v tis ccttl Ka\ avTi]. 

ovKOvv, Ala-\LVi], Ka\ o-e Trdi^res ovrot yj)7]]xaT €k tijs Trpe- 

(rj3€Las (f)aa-\v €l\r](f)€vaL, cocrre Kat KaTO. aov brjTTov^ev ' (f)7']]xi] 

30 8' ov Tts TTdfxiTav d-TTo^AAvrat, rjvTLva \ao\ tto\\o\ cf)r]fxi^o)a-LV.^ 

14 virdpxovffti' S L Y: virdp^ovcrtv vulg. 20 irws rt Cobet : ircus; 

Ti; viilg. schol. : TrcDr ti; Voemel 24 fTrr; Weil cum P corr., cf. 

schol. p. 435. ig: firl codd. cett. 

DEMOSTH , VOL. I. 26 [417] AHMO20EXOT2 [xix 

244 ucrto yap av rre TrAetou? ?*/ \(lvov airiwjTat, 6e(iipi)(Tov w? fttret. 
Tov p.\v Tip.apyov ovV ot TTp6(T)(^copoL TTdvT€9 eyiyv(u(TKov, vfMs 
be Tovs Tipicrjim ovbfU 'EkKiiva)V ovbe (iap^apuiv ^o-^' orrrts 
ov (f)i](n \pi\p.aT eK 7t;s 7rp€o-/3€tas ctA.7j^eVai. cSo-r', ctTrep 
e<rr' dXrjdiis ij (l>r)p.r\, KaO^ vp.(av ((ttiv ij Trapd twv TioXXGiV, 5 
7^y ort TncTTijv etvat 8ct Kal ' deos vv rts ffrrt /cai avTi],^ koI 
oTL ao(f)6s i}v 6 7rotr]r?;s 6 raOra 7rot7/craj, (rv otwpfras 
avros'. 

245 "'Ert Toivvv lapi^ela brjiTOv rruAAe^as €Ttipaiv€V, oXov 

o(TTL<i b' 6jj.lKwv ijbeTaL KaKots dvi]p, 10 

ov 77<o7ror' rip(i>Tr](ra, yLyvdxTKdiV otl 
roto{5ro's eo-^' otoL^nrep ijbeTat ^vvdv. 

etra ' ror ets roi/s opveis ettrtoi^ra Kat /xera ritrraAaKOi» 

TTCpLLOVTa,^ Kal TOLaVT' €LTT(t>V, ' dyV0(.LT ,^ ^(t>V' ' TTOloV TLV 

iiyeXcrOaL 8et; ' ovkovv, Ai(r\Lvr], Kal KaTa aov Ta tap,/3eta 15 
Tavd^ dpix6(T€L vvv e/xot, kuv eyo) /\e'ya; Trpos roi/rous, opdioi 
Kal iTpo(rr]K6vT(os ep<S* ' orrrts 8' dpnkiav T/^erat,' Kai rairra 
7Tp(cr(3€V(ov, <I>tAoKparet, *oi» 7rw7ror' r]p(jiTr](Ta, yLyv(a(rK(t)v ort' 
dpyvpLov etA?j<^' oSros, (xxnrep 4>tAoKparrjs o dfxokoyiav. 

246 Aoyoypd^oiis Toivvv Kal o-o0to-ras KaXojv tovs aAAous 20 

[418] Kat VjSpi^eiV 7T€Lp(ap.(V09, aVTOS k^ekf.y)(dl](T€TaL TOVTOLS 0)V 

€Vo\os. TavTa piev ydp Ta laixjieT (k <PoivLK6s (o-tlv Evpt- 
Tribov TovTo 8e ro bpd]x ovbeirdoTTOT^ oiire 0eo'8ajpos ovr' 
'Apto-ro8j//xos vTTCKpivavTo, ots ovros ra rptra Ae^ycov 8tere'- 
Aeo"ei', dAAa Mo'Aa)y ?)ywjn'^ero Kal et 8?/ rts aAAos rwr 25 
TTakaLwv vttokplt5)V. ^AvTLy6vr]v be 2o(^oKAe'ot'S ^roAAciKts 
fxev 0eo8ajpos, ^roAAoKis 8' 'Apto-ro'8?;pos vTTOKeKpLTaL, iv ?; 
TT€iT0Li]ix4v' lap.^iLa KakG)S kol o-i»p,0epo'yrajs v/i.ti' 7roAAdKis 

I aiy efo-et scripsi, cf. xxiv 146 dis 5f aa<p<us yudcrfcrBe . . . iyi) v/xTv 
fpw : ws «itrrji S {ff in rasura) : us efo-jj Blass commate post Oewpy^aov 
posito : 55' etffei. Cobet secluso dfwpriffov : a>s lx«f vulg. 5 «Vt' ante 
a\ri6r]s om. vulg. : add. S L A 9 S-fiirov om. A 12 eV6' otoiffvfp 

H. Wolf: fffTii' oTffirep codd. 19 d om. AFPQ : « i/uoAo^cDi' om. 

Rh. Gr. vii 1322 : secl. Herwerden 20 koKwv S : aTroKaKSiv cett. 

24 inreKpivavTO S L FQ Y : virfKpivaTo vulg. xix] nEPI THZ nAPAnPESBEIAS [418] 

avTo^ ei/DJjKo)? Kal dKpi/3ai? f^e7rtfrra//ei'o? TrapeAtTrej'. tfrre 247 
yap 8?/7roi; tovO^ oti iv aTracrL tols bpafxaaL to^ls TpayLKoXi 
(^aipeTov kcTTLV axnrep y^pas tols TpLTaycnvLa-Tals to tovs 
TVpdvvovs Kal Tovs To. (TKrJTTTp eyovTas €L(TLivaL. TavTa 
5 TOLVVV kv r(S hpdp.aTL tovt<^ (TKexf/aa-d^ 6 Kpeoiv Al<r)(^Lvrjs 
ola \eyo)v TreTTOLriTaL tSi TTOLrjTrj, a ovt€ Ttpos avTov ovtos 
virep Trjs 7rpeo-/3eias 8ieAe')(^7j ovTe TTpos tovs bLKa(TTas etTre/'. 
Ae'ye. 

lAMBEIA 20a>0KAE0T2 

10 EE ANTirONHS. 

dp.i]X^avov Oe TTaVTos dvbpbs eKiiaOeLV 
yffvxv^ T€ Kal (f)p6vr}iJ.a Kal yvdixrjv, TTplv dv 
dpxals re Kat v6piOL(nv eyrpi/3r;s (f)avrj. 
efxOL ydp oo-tls Trdcrav evdvvojv ttoXlv 

15 /X^ tS)V dpLCTTOdV CLTTTeTaL ^OvX.€VpidT(t)V, 

dAA' ex (f)6j3ov tov ykSxT^rav eyKAetVa? ex^'» 
KdKL(TTos etrat vvv re Kat TrdAat 8o/cet" 
Kal p.(L^ov^ orrTLS dvTL TT]s avTov irdTpas 

(jyikov 2'o/xt^et, roi;ro;' ovhap.ov \4y(ji. [4^9] 

20 iyo) ydp, to-rco Zei/s 6 Trdr^' opoiv det, 

ovT^ dv (TL0)7Tr](raLp.L Trjv aTrjv opwv 
(TTeLXOvcrav do-rot? d2'rt Tijs (TO)Ti]pLas, 
ovr' dv (})lXov ttot dvhpa hv(Tp.evr] xdoi>os 

d€L]JLl]V (]J.0.VTM, TOVTO yLyV(>)(TKO)V OTL 

25 rjb^ ((TTiv r/ (r(£)^ov(ra, /cat TavTi]S eTTt 

7rAeo2'res 6pdf]S tovs (piXovs TT0L0V]j.e6a. 

TovTO)v ovbev Al(TXLvr]s etTre iTpos avTov ev Trj 7r/)ecr/3eta, 248 
dAA' d2'rt ]xev r7/s 7ro'Aew? r?/2' fI>tAt7r7rov ^evCav Kal ^tAtar 
TroAAw fxeC^ov^ i]yi](Ta6^ avTw Kal \v(TLTe\ecrTepav, epp(io(r6aL 
30 TToAAd (f)pd(Tas r<S (TO(f)U) So^OKAet, ti]v 8' dr7/2' opm' 

i avrhs S L Y : oSror vulg. : oi/Voiy O : secl. Blass cum Rh, Gr. vii 
124 1 4 ravra roivvv iv S vulg. : iv roivvv L' A S yp. F yp, Q «yp. 

26* [419] AlIM():£0E\OT:i: xix 

(TT€LXOv<Tar ofxov, Tijv fTTt 4>wKeas (TTpuTeiar, ov irpodTTfr 
ovhe TTpoe^/iyydXer, uAAct TovrarTior (TvviKpv\f/€ kuI (Tvri- 

249 TTpa^e Kal Tov^i /3oi'Ao/ue'rous €177611» bLeK(t>Kv(T(r, ovk avap.rr]- 
(TOds oTL *7/8' €(TTLr Tj (r(^Cov(Ta Kal TavTrji CTri' rtAoSo-a fx(r 

?/ p.i']Ty]p avTOv Kal Kadaipovcra kul Kap-novp.(ri] Ta<i T(or XP^- 5 
perojr ov^rias (^e6p(\l/€ to(tovtovs TOVTov(Ti, OLharrKOir S' 6 
iraTi^p ypappaTa, ws eyo) Twr TTp(afivT(p(i)r aKOVco, iTpos rai 
Tov rjpa) Tov laTpov, ottcos ijbvraTO, dAA' ovr ir TavTi] y (Qt], 
V7Toypap.p.aT(vorT(s 5' avrot Kat VTTr]p(TOvrT(s aTTCLcraLS rat? 
d/3)(otj apyvpLor (l\i'](f)((rav, Kal to reAeuratoz' ?;<// i/xwr 10 
ypap.paT(Xs X(LpoTorr]d(rT(S bv erj/ hL(Tpa(pr]<Tar kr Trj 66X(^, 

250 7Tp((TJ3(vcor 8' aiT((rTa\To vvv ovtos €k TavTy]^. tovto^v ovbh' 
(crK(\l/aTO, ovV ott(os 6p6i] TT\(V(T(TaL TTpodb^TO, dAA' ar(- 

[420] Tp(\l/( Kal KaT(bv(T( Kal to Ka6' avTor ottcos (it\ rots (yfipoXs 

(Q-TaL TTap((rK(va(T(r. etr' ov (tv a-o(f)L(TTi']s ; Kal TTon^p^s y(, 15 
ov (Tv \oyoypd(})os ; Kal ^eotj (^Op^s yc os a p.(r TroAAaKts 
■^y(ori(T(o Kal aKpLjSois (^r]TTi(TTa(To, vTT(p(j3i]s, a 8' ovScTrwTTor' 
(r T(D j3l(o vTT(Kpir<ji>, TavTa ^r/r^/o-as CTrt roi rwi' TroAtrwi' 
^Xdxj/aL TLV* (Is pL((ror ijreyKas. 

251 4>epe 6^ Kat TTepl tov 2o'Aa)2^os oy eiTre Aoyoi^ (TK(\\/a(T6(. 20 
e^r/ rw SoAcoi^' dz^a/ceto-^at r?/s rwr ro're bi]pi]yopovrT(iir 
cr(o(})pO(Tvvi]S TTapdb(Lypa, eio-co rT/v X^^P^ (X^vt dva^(l3ki]- 
p.(Vov, (ttl7t\i']tt(ov tl Kal XoLbopovperos Tfj tov Tipdpxov 
7TpoTT(T(Lq. KaiTOL Tor p.(v drbpLavTa tovtov ovtt(o 7T(vti']- 
KOVT (Ti] (l>d(T dvaK(L(T6aL '2,akap.ivL0L, diTo ^6\(ovos 8' 6p.ov 25 
StaKoVi' eo-rti' er?/ Kai T(TTapdK0VT ets tov vvvl TTap6vTa 
Xpdvov, axrd^ 6 br]p.L0vpy6s 6 tovto TT\d(Tas to axfjpa ov 
p.6vov ovK avTos ^]V Kar (Kdvov, dAA' ovb^ 6 TTaTnros avTov. 

252 TovTo p.(v Toivvr etTre rots StKao-rats /cat (pLpi'](TaTO' o bk 

I crrpaTelav F Q O : (rrpartav S : aTpariav L P 2 t^iiyyeiXd' A 

6 oxxrlas Markland : olKias codcJ., cf. Isocrates xxi 2 8 "Hpu) 

Bekker, cf. xviii 129 9 auToi S L' : ovroi cett. 12 ouroy 

vulg. : ouTbySL'AY 13 irpostAeTo S L soli 26 irop^ii^Ta om. A 

28 Tb»- xp^vov post fKuvov add. L inarg. pr. m. : om. S L text. xix] nEFI TH2 nAPAnPE:£BEIA2 [420] 

Tov (T)(i]ixaTos 1)1' TovTov TToAAw rf/ TToAet AucrireAeoTepoi^, 
To Ti]v ^vxijv T1JV ^6\(ovos Ibelv Kol Ti]v hidvoiav, TavTi]v 
ovK kixi]ir\araTo, akXa Trav TovvavTiov. iK^lvos fJ.€V y d(f)€- 
(TTrjKvias 2aAo//a'os \\.dr]vamv Kol OdvaTov Q)]fxiav x/nj^tcra- 
5 fx^voiv, dv TLS et7T7/ K0]xi((.(j6aL, tov Ihiov Kivhvvov v-nodds 
cAeyeta 7rot?/o-as' i/8e, xat ti]v ]xkv yjiapav {dv)^a-ooa-€ r?) 7ro'Aet, 
Ty]v 8' VTTdpxov(rav alo-)(yvr]V aTrr/AAa^ez'* ovtos h\ rjv jSa^TL- 253 
Aei/s Kal irdvTes ot"EAA?/res v]XiTepav eyvcoaav, \\]X(piiToXu', 
TavTi]v e^e'8coKe Kat d-nihoTo koI tw TavTa ypd(f)0VTL o-wetTre [421] 

10 <I>tAoKparet. a^to'^; y', ov ydp; i]V 22o'Acofos airw fxefxvrjcrOai. 
Kal ov fxovov ivTavOa ravT iTroirfaev, aAA eKeicr' ikOuiv ovhk 
Tovvo]x e(f)6ey^aTo Tijs ^copas i^Trep rjs iTpecrlSevev. Kai 
TavT avTos aTn^yyeLXe iTpbs i^/xas" ^xefxvr^crde yap hi]Trov 
XeyovT avTov otl ' Trept 8' 'A/x(/)t7ro'Aecos etxov fxev Kayca 

15 keyetv tva 8' eyyevrfTat Ai] pLoa-deveL Trept avTrjs elTrelv, 
■napekfnov,^ eyoo he Trapekdtov ovhev e(f)j]v tovtov S>v ejiovkeT 254 
etTrety Trpos' ^ttAtTrTror ep,ot TiapakLTTeLV' OaTTov ydp av tov 
aXfxaTos 1] koyov ]xeTahovvai tlvl. aAA', ot/xat, \pi]p.aT 
elkr](f)6T ovK i]V dvTLkeyeiv irpbs ^PikLTnrov tov v-nep tovtov 

jo 8e8ci)Ko'ra, oTrcos eKeivrfv fxi] dTroSw. Ae'ye 8?; ]xol kalScov KaL 
Ta Tov ^6k(ovos ekeyela TavTi, 'iv' 'ihr]&' otl Kal 2)o'Acoy e^xicreL 

TOVS OIOVS OVTOS dv6p(0TT0VS. 

Ov keyeLV eto^co r?/y x^^P* ^X^vt, Alaxivr], 8et, 01;, oAAa 255 
TTpecrfieveLV etcrco ti]V x^^P* ^X'^^'^^' '^^ ^' ^*^^^ TTfWTeivas 
25 Kot VTToa-xcov Kal KaTaLcrxvvas tovtovs evOdhe (rep.vokoyeX, 
Kal koydpLa hvaTifva ]xekeTi]cras Ka\ (f)(ovaa-Ki](Tas ovk oXeL 
hiKr]V hfocreLV TrjkLKOVT^ov Kal Toa-ovT(ov dhLKr]fxdT(ov, Kav 
TTLkihLov kafBaiV Trepl Tifv Ke^pakifv TTepLvoa-Tijs Kal e]xol 
koLhoprj; keye a-v. 

6 avf(rai(re Herwerden : icroicre cocid. lo ou ydp om. SL^Y 

Fyp., cf. xxiii 161 fxvr)(Tdr\vai L' A P 13 S^ttoi;] St; A 14 Se 

post Trepl add. A : om. S L vulg. 16 roxnov A : rovroiv cett. 

17 TTopoAeiTreii' S soliis 21 i^r\6' S : tlhr\rt vulg. 22 o'lovs 

Cobet, cf. xxii 64. xxiv 185 : olos codd. 27 kUv L vulg., schol. 

p. 438. 25 : &i/ S A P 28 Trepi A P : iirl cett. [421] AllMO^QEXOTi: [xix 

EAEFEIA. 

llfjiiTtpri 0€ TToAty Koro (xkv Atoy ovttut' oAeirat 

al(rav Kal ixaKajxuv Otdv (fyfieras adavaTojv 
Toii] yap p.(yddvixos (ttlo-koitos oiipLp.oTraTpy) 

riaAAas' W.6i)vaiy] \ilpa<i VTTepdev (X(i- 5 

avTol 8e (fideipeiv p.€ydKrjV iT()kiv d(f)pabii]aLV 

[422J aOTOt jSovkoVTaL, yj}l]lJ.a(TL TTi.Ld6p.tV0L, 

bi]p.ov 6' i]yep.6v(av dbLKOs v6os, olaLV €tol[xov 
VjipLos (K p.€yd\r]S dkyea TroAAa TTadiiv. 

ov yap €TTL(rTavTaL Kare^eii' Kopov, ovbi TTapovaas 10 

eixf^pocrvvas ko(T]x{lv baLTos iv r}(rv\ii]. 

TTkoVTOVCTLV 8' dSlKOlS ipyfXaCTL 7T€Ld6fX€V0L. 

ovd' Lepiav KTedviov ovTt tl 6i]]xo(Tiojv 
(fiiLbopiivoL ' Kk^TTTova-LV 60' opTTayr/ "i" dWoOfV dWus, 

ovbe (f)v\da-a-ovTaL aifxvd OipLidXa AiK)]s, 15 

?/ aLy&aa avvoLbe 70 yLyvojxwa TTpd r' eoVra, 

T<a be xp6v(:^ TTdvTios J/A^' diroTeLaoixevi]. 
tovt' ijbt] TTdar] Tro'Aet ep)(CTat ^Kkos d(f)VKTov, 

(LS be KaKi]v Tax^(t^s T^/Au^eT 8oi;Aoo-W7;r, 
1] a^daLV ep,(f)v\ov 7T6\€fx6v ff' evbovT e7reyet/)ei, 20 

os TTokXaiv €paTi]v wAeo-ei' i]KLKii]v. 
Ik ydp bvap.(.v(.(jiv Tax4(os iToKvifpaTov daTV 

TpvxiTaL iv avv6boLs toIs dbLKOvaL (pikaLS. 
TavTa p.\v iv bi]pno aTi)4(f)€TaL »ca/cd" tQ>v 8e TTiVL\p6iv 

LKvovvTaL TToXkoX yalav es ukkoba7Ti]v, 25 

I 20AnN02 post EAEFEIA add. vulg. : om. S A B Y P 2 seqq. 

Carmeii om. S L et ^praeter paucos versus) A 14 K\firrov(nv . . . 

apTra^f) iure suspecta e^' apTrayfj] at/^apTroyf) F B Q Y P 15 d(/j.td\a 
ante Aikijs Bergk : post Ai/ctjs codd. i 7 aTTortirofxivr) B corr. (,coni. 

S3'lburg) : airoTi(raix4vrj cett. 19 7;\uee] Ibrt. yjyaye v^vdf cx 17 

repetitum") 20 eVfyeipei vulg. : firfydpdv B O : firayiiptiv F Q : 

fTTiytiptv Schneidewin 23 <pi\ais Bcrgii : ^i\ois Q Y : <pi\ovs vulg. xix] riEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [422] 

Trpa^eWe? hecrixola-b r aeueAtotcn bedevTes. 

OVTO) bi]iJi6(nov KaKov epxerat OLKab^ eKao-ro), 

ai»Aeioi o er ex^et^' ovk €vi.kov(TL vvpai, 
v\\n]kov 8' VTrep ep/cos virepOopev, evpe 8e Trafrcos', 
5 et Kat rts (f^evyoiv ev fJ-vx^o ?) Oakaixov. 

TavTa btbd^at 6v[x6s ^ AOrjvaiovs fxe KeAevet, 

ft)? Kaxa TrAeto-ra 7ro'Aet bvcrvoixCrj 7rape'xet, 
evvo\xir] 8' evKOcrpia koI apTia TrdvT dirocpaLvei, 
Kal 6a[xa rots d8tK0ts d]U0trt^r](rt iribas, 
10 Tpa\ia ketaLveL, Travet Kopov, vjSpLV dfxavpol, [423J 

avaiveL 8' drrj? dv6ea (f^vofxeva, 
ev6vvei 8e 8tKa? o-KoAtds, inTep/fcf^avd t epya 

TTpavveL, ■navet 8' epya 8t)(oo-raa-t7;b\ 
7roi;et 8' dpyakh]s epLhos \6kov' ecvTL 8' vtt avrrjs 
15 Trdi^ra Kar' dvdp^aiTovs dpTLa Kal TTLVVTd. 

'AKOwer', cb dvhpes 'A^7;mtoi, Trept rwy rotoj;rcoi^ dv6p(aTT(t)V 256 
ota SoAcoy keyeL, Kal iTepl tmv deS>v, ovs (f)r](n ti]V 7ro'Atr 
o-w^ety^ eyo) 8' det fxev dki]6i} tov kdyov tovtov i]yov]xaL 
KoX iBovkojxaL, b)S dp^ OL 6eol ata^ovo-Lv i]ixG)V ti]V TrdkLV 
20 TpoTTOV he TLv' TjyovixaL Kal rd vvv (TVfxfBelSr^KOTa irdvT eirl 
TaXs evOvvais raurato-t haLjxovias tlvos evvoCas evheLyfxa ti\ 
TToAet yeyevri(T6aL. o-K07retre ydp. dvdpojiTos TTokka Kal 257 
Setm TTpea-fieva-as, Kal )(<^pctS- eK8e8ft)Kcb? iv als tovs 6eovs 

V(f)' VjXWV Kal t5)V (TV]X]xdyO)V TL]xd(T6aL TTpO(Tl]KeV, l]Ti[XO)(T 

25 VTTaKova-avTa tlv* ovtov KaTi]yopov. tva tl; 'Iva ]xr]T ekeov 
[xriTe a-vyyv(o]xr]s e0' ots avTos 7/8tKJ]Key tvx}]. dkka Kal 
KUTriyopQv eKeivov KaKws keyeLV irpoeikeT e/^e', Kat 7rdAty ev 

4 ■KcivTuis correctum ex cod. Bodleiano (irdvTas ^ irdvTois') : irdvTas 
vulg. 5 Kai anonymus in margine libri Lessingiani : ^e codd. 

^ dahdfxov Schneidewin : ^ OaXdficf vulg. i8 dsl nev L vulg. : el 

fxfv S^ (add. a ant. m.) : ihai fihv A : dei jxhv fJvai al. T^yovfxat 

Kal secl. Herwerden 20 rtyov/j.at] y^yovjxai Ka\ $ov\ofiai O': olfj.at A 
25 '/«/a Ti; G. H. Schaefer (cf. inf. i; : Sid ti codd. 26 TjSiKijKei/ SL 
FY : i]SlKriff( vulg. 27 irpotiKeTo (non irpoetAeTe) S (me teste) [423] AlIMO^WEXOTIi: [xix 

TM hijixu» ypafjmi aTToio-eLV Kal ToiavT^ 7/7r€tA€t. ira tl; 
Iv a>s ixiTci TT\(i(rTi]^ (TvyyvM\xi]^ Ttap' vfxo)V o Ta tovtov 
TTOViipevixaT^ aKpiftiaTar ciSojs eycb Ka\ TTaprjKoKovOriKuj^i 

258 aTTaaL KaTi]yop(a. aXXa koI hiaKpovoixivos TravTa tov ep,- 
TTpoaQdV xpovov (L^TfKOdv eh tolovtov vTTiJKTaL KaLpbv kv 5 
(5 TOiV eTTLOVTcov (V€Ka, (L pr]b€v6s aKkov, ov)(^ olov t' ovb^ 
acr(f)aXks vixlv 8e8copo8oKr;/co'ra tovtov aduiov (acraL' dei pikv 

[424] yap> S) avbpes ^Adr^valoL, iTpoa-r^Ku piLaelv Kal KoAci^cty tovs 
TTpoboTas Kal boopoboKovs, ixakiaTa he. vvv im KaLpov tovto 

259 yevoLT^ av Kal TrdvTas (a(f)€kria€L€V dvOpfaiTOVS KOivfj. voaripa 10 
ydp, S) dvbpes 'A^Tymiot, beivov e/iTreVrcoKev ets Tr]v^Ekkdba, 
Kal x^^^^^^ov Kol TTokkrjs tlvos evTVxias ^al TTap' v[xQ)v €ttl- 
/xeAetas beofxevov. o\ yap iv Tals iTokeaL yvo)pLpL(i>TaTOL kol 
TTpoeaTdvaL tS)v kolvS)V d^LovfxevoL, ti]v avT(ov TrpoOtSoVres 
ikevOepiav ol bvaTvx^els, avOaipeTov avTols iTrdyovTaL bov- 15 
keiav, 4>tAt7r7rcj) ^eviav Kal iraLpiav [koI ^iAtay] Kai rotai'^' 

VTTOKOpL^OpLeVOL' ol 8e AotTTOt Kat TO. KVpL CLTTa TTOT iaT iv 

iKdaTji T(av TTokecov, ovs e8et tovtovs KokdC(i-r Kal TTapaxpijix 

aTTOKTLVVVVaL, TOaOVT dlTixOVaL TOV TOLOVTOV TL TTOLHV OjaTi 

Oavjxd^ovaL Kal ^r/AoScrt Kat fiovkoLVT dv avTos eKaaTos 20 

260 TOLOVTOS elvaL. KaiTOL tovto t6 TTpdyixa Kal Ta TOLavTa 
CrikdopaTa QeTTak(av fxiv, o) dvbpes W6i]valoL, p.ixP'- M^^ 
X^ej >/ TTp(i)i]v ti]v i]yepoviav Kal t6 kolv6v d^io)]x aTTcoAco- 
keKei, vvv 8' ijbi] Kal Ti]v ikevdepiav TTapaipelTaL' Tas yap 
aKpoTTokeLs avT&v ivia)v MaKeboves (f)povpovaLV ds IleAo- 25 
TTOvviiaov 8' elaekOov ras iv "HAtSt a(f)ayds 7Tf7Toii]K€, Kal 
ToaavTr]s iTapavoias Kal fxavias ivirTkifae tovs TakaLTT(opovs 

I TiiTflXei L vulg. : a.irfi\(7i' S* : iL-rrfiKe? S corr. 'Iva ri; S Y : Sia 

ri; L vulg. 3 oKpi/3a)S A P g irpoSoras Ka) om. A 10 av6p<i- 

TTovs om. A II Sfivhv^ voVrjjua Sfivhv S yp. L yp. 16 4>iAi7r- 

TTif) SL vulg. : ^iXiinrou A, Photius et Suidas s. v. vTroKopi(6fj.fvoi 
Kol (fiiAioj' Weilio suspecta : om. Photius et SuicJas : inaliis codd. aliter 
collocata to ante roiavd' om. S L vulg. : add. A. schol. Photius 

Suidas 18 rovrovs secl. Hervverden 20 $ov\otvr' S L Y O : 

l3ov\oir' vulg. 23 ^ S L corr. Y P : «ol vulg. 27 irapavoias Kal 

fxavias S L vulg. : ixavias Ka\ irapavoias A : Trapavofiias Kol fiuvias FO : 
irapoivias Ka\ fj.avias Bekk. Anecd. xix] riEFI Tllii; nAPAnPE:£BEIAS [424] 

€K€ivovs u)(t6\ tv' dAAr/Acoi; ap)(ojcn Kal f^tAtTrTrw -x^apl^covTai, 
(Tvyycvels avr&v Kal iToXiTas fjnaicfjovel^v, Kal ov8' ivTavd^ 261 
€(rTy]Kev, dAA' els 'ApKabiav elcrekOov -navT avoi Kal k(xt<o 
TaK€L 7re7roi?jK€, Kal vvv ' ApKahcov ■noWoi, iTpoarJKov avTois 
5 ctt' iXevOepicL ixiyiaTov (ppove^tv 6/xoicos vfuv (ju.o'z'ot yap 
TtavTcav avToyQoviS v/xeis k(TTe KaK^lvoi) ^iXiTnrov Oaviia- [425] 
^ovcri Koi \akKovv lOTdcrt Ka\ aTecpavovcn, Kal t6 reAeurator, 
av els YlekoTTOVvria-ov hj, he\(.a-6ai Tals TToXeaLV elalv (\j/ri- 
(pia-fxevot. TavTa be TavT 'Apyetot. roCra vrj ti^v AijfjLriTpa, 262 

10 et ^ei /jtr) krjpiiv, (vkajSeias ov pLiKpas helTaL, o)? fiahi^ov ye 
KV/cAo) Kol hevp ekr]\v6e.v, S) avhoes 'A^rjyatot, t6 voariiJLa 
TovTo. ecos ovv er' ev aa^pakei, (f)vkd^aa6e Kal tovs Trpw- 
Tovs elaayayovTas aTL\x(a(TaTe' et 8e /xr/, (TKOTret^' o7ra)s /xr/ 
Tr]vtKavT ev keyecrdaL ho^et tcl vvv eiprjixeva, ot ovh^ o tl 

15 xpi] TTOLelv e£ere. ovx 6pa6^ ots evapyes, w avhpes 'A^r/- 263 
yatot, Kat a-acf)es TrapaheLyp^ ot TakaiiTcopOL yeyovaatv 
'OkvvdLOL; o't Trap' ovhev ovto)s o)s t6 TOLavTa iTOLelv cltto- 
kcokaatv ol heikaLOL. e^oLTe 8' av e^eTctaat Ka6apS)s ck T(ov 
a-v[j.f3ej3riK6TOi)V avTois. eKelvoL ydp, r]viKa ixev TeTpaKoaiovs 

20 t7r7re'as eKeKTr]VTO fxovov Kai avixTTavTes oiihev ;]a-av TTkeiovs 
TTevTaKtcr^Lkiodv tov dpL^ixov, ovttco \akKLheo)v TTdvTO)v els ^v 
crvv(OKtcrixevo)V, AaKehatixovio)V e7r' avTovs ek66vT0)v TTokkfj 264 
Kat 7re^fj Kat vavTtKfj hvvdixet (tVre ydp h]7T0v Tovd' oTt yfjs 
Kat 6akdTTr]s rjpxov d)s eVos et7retz/ AaKeSai/xo^i^toi KaT'' 

25 eKeivovs tovs xpdvovs), dAA' o/xo)? TriktKavTrjs eiT avTovs 
ek6ovar]s hvvdixecos ovTe ti]v TToktv ovTe cppovptov ovhev 
aTTcokea-av, dkka Kal ixdxo-S TTokkds eKpdTrjaav Kal Tpels tS)V 
TTokeixdp)(o)v aTTeKTetvav Kot t6 TekevTaiov, 6tto)S efSovkovTO, 
ovTO) Tov TTdkepiov KaTe6evT0. e7ret8r/ he hcopohoKe^tv ijp^avT^ 265 

30 Ttves, Kat ht djBekTepiav ot ttoAAoi, [xdkkov he hta hva-Tvxio-v, 

TovTovs TTtcTTOTepovs r]yriaavTo tG)V VTrep avTcov key6vT0)v, [426] 

9 ilalv antc 'A.pyfLOi add. S L Y : om. vulg. 11 iKi\\vdiv S L 

corr. : (ItnKriKvQiv L' vulg. 13 «t' S : eVTe vel '4(tt cctt. 

30 5ia secl. Blass [426] AHMO:S(-)E\OT2 [xix 

Koi AaaOevi^s l^kv "ii)€\j/€ tijv olKiav Tots (k MaKf^oyias 
^vkoLs, KvOvKpciTris 8e jSovs eTpecfyev TroAAas Tifji.r]v ovhevl 
bovs, €Tepos be rts rJKev ex^iav TTpojSaTa, aAAos 8e Tt? iTnrovs, 
ol be TToAAot, [Kat] Kad^ mv ravT kyiyv^To, ov^ ottojs oipyi- 
^ovTO 1] Koka^€LV rj^Lovv Tovs TavTa TTOLOvvTas, aAA' aTTt- 5 

266 ftXe-nov, i^r}Xovv, eTi/ixcor, avhpas rjyovvTO' eTreiS?/ TavO^ ovtu) 
irporiyiTO Ka\ to bcopohoKelv eKpcLTrirre, xtAtou? fjikv LTnreas 
K€KTriix€voL, irXeLovs 8' ovt€s ?; pLvpLOL, TTCLVTas be tovs Trept- 

XCOpOUS €XOVT€S (TViXfXa\OVS, IXVpLOLS 8e ^€VOLS KOL TpLr]p€(TL 
TT€VT1]K0V6^ VfxQiV l3or]6r](rdvTOiV aVTols, Kal €TL TOiV TTOkLTOtV 10 

T€TpaKL(r\LkLOLS, ovb^v avTOvs TOVTcov €bvvr]6r] (r&aaL, akka 
irplv iJt,€V e^eA^eti' kvLavTov tov TTokifxov Tas TroAet? a7rao"as 
dTT(i)k(i)k€K€(rav Tas kv tT] KakKLbLKrj [iTpobLbovT^s], Kal «l^t- 

kLTTTTOS OVK€T €X\€V VTTaK0V€LV Tols TTpobLboV(TLV, OvV [et;(er] O 

267 Tt TTpWTOV Aa/3r/. TT€VTaKO(TLOVS 8' LTTTT€aS TTpobo6€VTas Vli Ij) 

avT&v Ttiiv r]yovfj.€V(av ckajS^v avTols oTrAots 6 (t>tAt7r7ros, 
o(rovs ovb^ls tt(s)ttot dkkos dv6pio7r(DV. Kal ovt€ tov rjkLov 
f]cryvvov&' ol Tama ttolovvt€S ovt€ Tr]V yrjv TTaTpib^ oxxrav, 
icj) ^s €(TTaa-av, ov6^ Upd ovt€ to0ous ovt€ tijv p.€Td ravTa 
y€V)](TO]X€vr]v ala-xyvrjv €ttI tolovtols fpyoLS' ovtoos €K(f)povas, 20 
(i) dvbp€S ^A6r]vaL0L, Kal iTapaTTkijyas rd boopoboK^Tv Troiet. 
v/zas ovv, iz/xas eS (f)pov€Lv 8et tovs TTokkovs, /cat ]xi] €ttltp€TT€lv 
rd TOLavTa, dkkd Kokd^€LV bi]]xo(rLa. Kal ydp dv Kal VTT€p(j)V€S 
^lr], et KaTd ]X€V tG)v ^Okvv6iovs TTpob6vTO)V TTokkd Kal 
8ety €\j/r](f)i(raa6€, tovs 8e Trap' v^xlv avTols dbLKovvTas fxr] 25 
KoAa^oyTes (fraivoLad^. Ae'ye t6 \ffi](f)Laixa t6 Trept tG)V 
'Okvvdio)V. 

4 Koi secl. Dobree 13 irpoSiSSvTes S A : secl. Markland : ol 

TvpoStSuvTfs L vulg. 14 ovKeT flx^'' ^T^aKovfiv vulg. : ovKfT elx^'^ 

aKovwv Y: ovx vTreix^v viraKovoov S L' A, cf. § 51 (in S sic scriptum, ovx 
vTTux^v . . ., aberrante nimirum librarii oculo ad pr. syllabam \oca- 
buli sequentis, cf. § 324 iK^ovvai pro ivhovvai praecedente iKovTas^) : 
ovK eTTuxev vTraKovoov Weil : ovk iirr)pKei viraKovaiu Madvig «?X*'' 

seclusi : elxov cod. unus 16 rjyov/j.fvwv S L Y : 7jyffx.6va>v 

vulg. xix] nEiM Tii:i: nAPAnpE:i:BEiA:£ [427] 

yH+ISMA. [427] 

Tavd' v[JL€ls, S avbpis hiKaaTai, 6p6S>s Kal Kako)s Tiacnv 268 
"EAA?/o-t Kai ftapjiapoLs hoK^lr k\\fr\<^i(T6aL Kar^ avhp&v 
TTpohoTuiv Kal 6€ols e)(^dp(av. eTretS?; Toivvv ro hoipohoKeiv 

5 TTpOTepOV TOV TCl TObaVTa TTOielv €(TTL Kal 8t' (KiLVO Kal Tahe 

TTpcLTTova-i TLves, ov av, 2) avhpes 'A^r/mioi, bcopohoKovvT^ 
Lhr]T€, TovTov Kal TTpohoTrjv elvaL vofxi^eTe. ei 8' 6 ixev 
KaLpovs, 6 Se TTpay\xaTa, 6 he aTpaTLWTas TTpohihuxTLV, &v 
av eKacTTOs, otixaL, KvpLos yevi]TaL, TavTa hLacfideipeL' p.L(TeLv 

10 8' OJUOtCOS TOVS TOLOVTOVS TTaVTaS TTpOa-1]K€L. i(TTL 8' V]XLV , 269 

o» avhpes ' A6r]vaL0L, Trept tovtu>v ixovols tG>v ttclvtoov av6p<a- 
TTOiV olKeioLS Xprj(TdaL TTapaheiyixacrL, Ka); tovs irpoyovovs, 
ots eTratyetre hLKaioos, epyc^ ]XL]xeLcr6aL. Kal yap et /u.?; tcis 
ixaxas ixr]he tcls cTTpaTeias p^r]he tovs KLvhvvovs, iv ols i]aav 

15 eKiLVOL KafXTTpoi, (Tvp.jiaiveL KaLpos, aAA' aye6^ 7]crv\Lav 
vfxeLS ev r<S iTapovTL, aXka t6 y ev (^poi^etr avTutv ]XL]xeL(r6e. 
TovTov yap TTavTa\ov \peia, Kal ovhev ecTTL TTpay]xaTojhe- 270 
(TTepov ov8' 6ykr]p6Tepov to Kakcas (f)povelv tov KaKcas, dAA' 
ev ro) icTio xpovco vvvl Ka6i']]xevos v]xS)V eKaaTos, av fxev a 

20 xpi] yLyvcacTKr] irepl tS>v TTpayp.(XT(x)V Kal \l/y](f)i(r]TaL, ^ekTio) 
TCL KOLva TTot^o-ei Trj TTo^Aet Kat a^ia t&v TTpoy6vo)v Trpa^et, 
av 8' a ]xi] 8et, (pavkoTepa, Kal avd^La tmv iTpoyovcov ttoli]- 
aeL. TL ovv eKelvoi Trept tovto)v ecf^povovv; Tavrl ka/iaiv 
dvdyvo)6L, ypa]X]xaTev' 8et yap T;juas t8eti^ ort eTrt rot? tolov- 

25 rots epyoLS pa.6v]xeLTe, S)v 6dvaT0V KaTeyviaKaaLV oi Trpo'- 

yoyot. Ae'ye. 

2THAH. [428] 

'AKoi^er', 0) dvhpes 'A^rjyatot, tcov ypa]x]xdTO)v key6vT0)V 271 
" kp6]XLov Tov Ylv6(ii)vaKTos Tov ZekeiTr]v ex^pov elvaL Kal 

9 v/jLoiv post fKa^TTos add. S L vulg.: om. A O P: vfxTt' Rauchenstein 
13 Ka\ yap ante el add. L O S yp. : om. S F Q Y P' 15 (Tvixfiaivei 

Kaip6s SFQ YP': «V toTs vvv o-uyu/SaiVet Kaipos L': ev toTs vvv (rv/j.^aiv(i 
Kaipols S marg. L corr. : iv toIs vvv ffvfxfiaivn /xi/nf'tcr6ai KaipoTs vulg. 
23 TToiriffei secl. Dobree : vel fortasse irpa|et (supra 21) secludendum 
(Weil) 27 tit. 2THAH A : rPAMMATA EKAOFHS S L Y O [428] AIIM()i:(-)K.\()T:i; [xix 

■noki.fuov Tov oriixov tov Wdrjvaio^v Koi rOiV (TVjx\m\i»v avTov 
Kal yi^vos TTav. Sia tl; otl tov xpvcrov tov (k t&v ftap- 
ftapoiv ils rovs 'EAArjvas iiyay^v, ovkovv (cttiv, ws (oi,k€v, 
€K TovTcav ibdv oTi ol TtpoyovoL jxev vjxoiv, OTTOJS \xi]V aAAos 
av6pu>TT0)v /^rjSets' (ttI ^prjfxarn jxribev (pydaiTai KaKOv T-i]v 5 
EAAaoa, ((f)p6vTt^ov, Vjxds S' oiiOe ti]v ttoKiv avT^v ottojs 

272 /xrj8eis TOiV TTokiTcov abiKi'io-(L 7Tpoopa(r6(, vi] At", aAA' 
OTTO)S (Tv\(v TavTa To, ypdixfxad^ ((TTr]K(v. dk?C 6kr]s ovarjs 
l(pds Trjs d/cpo7ro'Aea)s TavTi](Tl Kal 7Tokky]v (vpv\oiipiav e^ov- 
(Tris, TTapa ti]v ^akKrjv ti]v ix(ydkr]v 'A^jymy (k Oe^ias 10 
((TTr]K(v, riv dpL(TT(iov 1] TTokis Tov TTpos Toiis ftapftdpovs 
TTok([xov, h6vT0iV' TGiV '¥ikkr]voiv To. \pr]]xaTa Taxrra, dv(- 

6l]K(V. t6t( ]X(V ToivVV OVTOi (T(]XV0V i]V TO hiKaiov KaX TO 

Koka^dv Tovs To. ToLavTa TTOiovvTas (VTL]xov, u)(rT( rijs avTijs 
r]^L0VT0 ordfrecos t6 t dpLCTTdov Tijs 6(ov Kal al KaTO. Ta>v 15 
rd TotavT' dhLKOvvToiv TL]xoipiaL' vvv de y(kois, ah(La, d 

273 /x>/ Tr]v dyav TavTriv (^ovcriav cr)(r](T(T( vvv vix^ls. vo^xi^oi 
Toivvv vixds, oi dvhp(s 'A^r/yatot, ov Ka6' (v tl ]x6vov tovs 
TTpoydvovs ]XLixov}X(vovs 6p6ois dv 7T0L(u>, dkkd Kal Kara 
TTav6 ocr (TTpaTTov ((fi(^i]s. (Kdvot roivvv, ois aTrarres' :;o 
(V 018' ort Tov kdyov tovtov dKi]K6aT(, Kakkiav tov '\tt- 

TTOviKOV TaVTl]V T1]V VTTO TTaVTOiV 6pvkoVfX(Vr]V (ipi]Vr]V TTp(- 

(Tji(vcravTa, lttttov ]x(V hp6]xov ii]X(pas Tre^T/ //?/ KaTaftaiv(Lv (ttI 
[429] Tifv 6dkaTTav jia(TLk(a, (vtos h( \(kLhovioiV kol Kvav(Oiv 

7Tkoi(ii /xaKpw 1X1] TTkdv, OTL hSipa kaftdv (ho^( 7Tp((Tj3(va-as, 25 

fXLKpOV ]X(V d7T(KT(LVaV, (V h( TOLS (v6vvaiS TT(VTriKOVT (TTpd- 

274 ^avTo Tdkavra. KairoL Kakkioi ravTr^s (lpr]Vi]V ovt( TTpo- 

T(pOV Ov6' VCrT(pOV Ovhds dv (ItT(Iv (XOl TT(TTOLl]IX(VriV T1]V 

TT^kLv. dAA' ov tovt (ctk^ttovv. tovtov fxkv yap iiyovvTo 
ti]v avToiv dp(Ti]v kol Ti]v Ti]s 770'Aecos h6^av alTiav dvaL, 30 

2 rhv post xP"^^" om. S L vulg. : add. AP corr. . cf. ix 42 
5 fpydcrtTai S' A Y : 4pya.ffr]Tai L vulg. 7 adiKriaii S L A F Y P : 

aSiKr)a]] vulg. 12 TavTa secL Dobree 16 ra Toiavr' sccl. 

Blass al(Txvi'V post &5fia add. cett. : om. S xix] nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [429] 

TOV 8e 7:pOLK ?) /bt?) TOV TpOTTOP TOV ■np^(T^eVTOV' TOVTOr 

ovv biKaiov rj^iovv T!api\€(T6aL Koi abcopoboKi^Tov tov TTpocr- 
lovTa rot? KOLVols. €K€ivol p.€v TOLVVV ovTcas €\6pov 275 
TjyovvTo t6 boopoboKelv Kal akvaLTeXks Tfj TToAet, uxTTe /xv/r' 
5 eTTi TTpa^€(DS /xr;8e//ias ^ii/r' ctt' avhpos fav yLyveadaL' iJ/xei? 
b\ u) avbp€S 'AdrjvaloL, Tijv avTi]v €lpr\vr\v kopaKOTes tcl ix€v 

TU>V (TV}Xp.d\it)V T(jiV VIX€T€p(x)V T€Lyrj Ka6l]pr\KVLaV, TOLS 8e 

tQ>v 7rp€(rj3€(x)v OLKLas OLKobop.ov(rav, Ka\ tol jxkv ttjs ttoX^cos 

KTr]fxaT 0.(^7] prjixivrjv, tovtols 8' h /xr/8' ovap ijXTTLcrav TTWTrore 

10 KTr\(Tap.€Vi]v, ovK avTOL TovTovs d7T€KT€LvaT€, dWcL KaTr]y6pov 

TTpo(rb€La-d€, Kal Xoyca KpLV€6^ &v €py(^ TobLKrwxaTa 7TavT€S 

OpUKTLV. 

Ov TOLvvv TCL TTakaC dv TLS €\0L fxovov eiTTeiy Kal 8ta 276 
roT^rcoz' T(av TTapab€LypidT(tiV v/xa? eTTt TLix^opCav TTapaKak€(raL- 
15 aAA' e</)' v\xG>v tovtcovI tS)v €TL ^iavToov \dv6p(aTT(av^^ ttoXKoX 
bLKi\v b€b(aKo.a-LV, S»v iyot) tovs \x€V dXXovs TTapaX€L\f/(i>, rwy 
8' €K 7r/)eo-/3etas, rj ttoXv TavTr\s eAdrrco Ka/ca rr/i' ttoXlv 
€Lpyaa-TaL, davaTO) ^r]p.L(o6€VTO)V €v6s rj bvoXv €TTLp.vr\(r6i\- 
(ro]xaL. Kai \xol Ae'ye tovtI to \ln\(f)La-ixa Xaj3(ov. 3o ^FH^ISMA. 

Kara rourt t6 \l/i\(f)Lcrp.\ o) dvbp€s 'A^T/yatot, roji' Trpe'- 

(T^€0)V €K€LVO)V VpL€LS 6dvaT0V KaT€yVOi)T€, 0)V cls 'qV ^FiTTL- 

KpdTr\s, dvr\p, cus eycb Toiv 7Tp€a-^VT€po)V dKOVO), aTTOvbaXos 
Kal TToXXa \pr\a-L\xos r?) TroAet, Kat twv €k ITetpatw? KaTa- 
25 yay6vT(DV tov bi\\xov Kal dXXo)s bijfxoTLKds. dAA' o/xcos 
ovb€V avrbv (ji)(f)€Xr\a€ tovto)V, St/catco?* ov ydp ec^' i\\xLa€La. 
\pr\(TT6v elvaL 8et t6v Ta Tr\XLKavTa 8totKeti' d^LOvvTa, ovb€ 
t6 TTLaT€v6i]vaL TTpoXajSovTa Trap' vpL&v ei? t6 ix€l^o) bvvarr6aL 
KaKOvpyelv KaTa\pi\(r6aL, dAA' dTTXS)S \xr\b\v v\xds dbLK€LV 

9 TrdiTore] irore A, cf. xi 30 13 iraAaia vulg. : iraXai S (cuiti 

accentu) L' Y 15 rivuv post rovrcDvl acJd.Weil, seclusis cum Cobeto 

sequentibus rSiv irt (dvroov av6pwircov avdpuirwv secl. Blass 

17 KaKO.] Kara S LO 26 e(/>' r\fxi(T(ia cocld. : i^ fifxiaeiai Blass sec. 

Aristid. ii 617, 653 et al. [430] 
277 [430] AHMO:i:0E\OTv [xix 

278 (KOVTa. ei Totvvv tl tovtoh anpaKTov frrri tovtujv ec^' 
ofs €K€LV(i)v 6dvaT0<i KaT^yvuxTTaL, (fx uTTOKTfLvaT^ ?)6j;. 
(rKOTreire ydp. ' (TTdbij Trapa tci ypap.jmTa ' (pria-lv ' tTTpi- 
(r^ev(rav e^Keiyoi.' /cai rour' eo-rt rwi' kyKK-i]p.dTuiV TrpaJrov. 
odrot 8' ow Trapa ra ypdjxp.aTa; ov to p.kv '^i](l>L(Tp.a ' ^AOrj- 5 
vaCoLS Kal rots ^AQ-qvaMV (rvjxp.dyoLS,^ ovtol 6e 4>a)Ke'as 
eKiTTTovbovs dTTi(f)rivav ; ov t6 [xkv \}/i'i(j)L(Tp.a ' tovs dpyovTas 
opKovv Tovs ev rais 77o'Aeo^«^' oSrot b\ ovs 4>tAt7r7ros avrotj 
'7Tpo(riTT€p.\lf€, TOVTOvs (opKL(Tav; ov To fxkv y\ri](^L(rp.a ' ovhap.ov 
fxovovs ivTvy\dv€Lv 4>tAt7r7r«,' ovrot 8' ovb^v kiTCtva-avT IbLa 10 

279 Xpr^ixaTL^ovTe^i; ' Kal rjXeyxdrjcrdv tlv€S avTav iv Trj (3ovki] 
ov TakrjOi] d7rayye'AAoi're9.' oSrot 8e' ye Kav rai 8j//jta). 
Kai VTTo Tov; TovTo ydp kcrTL to XajXTTpov v-n avTcav rwv 
7Tpay[xdT(i)V' ot? ydp diTriyy^iKav ovtol, rrdvTa briTTOv y^yovcv 
TavavTLa. ' ovb^ e7rtcrre'AAoz'res ' (jirjal ' Tdkr]6rj.^ ovkovv 15 

[431] ovb^ ovTOL. ' Kal KaTa\}/€vb6[X€voL Ttiiv a-vjxp.d\(iiv Kal b(ii)pa 

\aixl3dvOVT€S.^ dvTL ]X€V TOLVVV TOV KaTa\\r€vb6p.€V0L TTttV- 

reAws aTroAwAeKoVes' ^roAAai 8e 87/7rou tovto b^LvoTcpov tov 
KaTa\p^€V(Taa-6aL. dWd ixi]v inrep ye tov ba>p' €l\r](f)€vaL, 

et p,€V r]pVOVVTO, €k€y\€LV XOLTTOV dv 1]V, €TT€Lbl] 8' OJ/XoAo'- 20 

280 yovv, dirdy^LV bi]iTOv TTpoa-ijK€v. tl ovv, S) dvbpcs 'A6y]- 

Valoc; TOVTOiV OVTCOS €)(6vT(j)V, VfX^ls (e£) €K€LV(t)V tG)v dvbpS)v 

ovT€S, ol 8e Kat rti^es avT(av €tl (,S)vt€s, vtto]X€V€lt€ tov 
[X€V €V€py€Tr]v Tov br][xov Kal tov €k rieipatais, 'E^rtKpdr?]^, 
eK7recrety Kat KoXaa6i}vaL; Kal TTdKtv TTp(oi]v Qpaanjjiovkov 25 
€K€lvov Tov @paa-vl3ov\ov tov bi]p.0TLK0v Kal Tov aTTO ^vXrjs 

4 fKuvoi secl. Blass cum Rh. Gr. iv 427 post (kuvol add. koI t5 

\p-f]cpia'ij.a L vulg.: rh \p7}(pia'fj.a S : om. A 6 ftvai KeAtuet rijf eipriVTju 

post a-v/x/jLaxots add. L \ulg. : om. S A, cf. § 159 10 post /x6vovs 

add. ix6v<f Cobet 17 /caraij/ei/SoVfJ^of SL^A : KaTa\\/ev^effdai vulg. 

18 S(iv6T(pov Tov KaTa\p6Vffaffdat S L O Y : Sav^Tfpov tov KaTa\f/evSfff0at 
A : rov Kara^pevSfffdai Sftv^Ttpov O : Sftv^Tfpov Herwerdeii 20 f\4- 
yx^tv S (me teste) : i^eKeyxetv codd. cett. et edd. omnes rh ante 

\otTrhv add. vulg. : om. S Y O wfj,o\6yovv S Q : 6/xo\oyovffiv L 

vulg. 22 f| add. Dobree, cf. § 313, xviii 126 24 tuv] 

tS}v A 26 Ka\ om. Dobree xix] nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [431] 

KarayayovTOi tov bijfxov, TaXai>Ta hiK (ji)(p\i]Ku>ai, Kal tov 
d(^' 'Apixobiov Kal r&v tcl iJ.4yi.(TT aydO^ vjjLas elpyaa-iJLivm', 
ovs v6[X(a bta Tas evepye^rCas as vTTijp^av eis v/xas iv aTracrt 
Tols lepots €TtI TaXs dvcrCats (nTovb(av Kat KpaTi^pojv Kotvoovovs 
5 TTeiToCr^crde, Kat aSere Kal rtjuar' e£ tcrov toIs ijpojat Kal rot? 
^eots, TovTovs pikv irdvTas ti]V ex t&v v6[X(tiv bCKrjv VTT^cr^ri- 281 
Kevat, Kal /x7/re (rvyyv(a]xr]v ]ir]T eAeoi' /iTjre iratbCa K\aov6^ 
6p.()ivvixa T&v (V€py€Tciv ]xr]T d\ko ]xr]b\v avTovs d>(f)e\r]- 
Kivat' Tov 8' ^ ATpo\xr]Tov Tov ypa]X]xaTt(TTov koX TXavKodias 

10 r^9 Tovs Otda-ovs a-vvayov(n]s, e(^' ots erepa Te6vr]K€v Upeia, 
TOVTOV v/jtets \aj36vTes, tov tQ>v TotovTU>v, tov ovbe Ka6^ ev 
y^pr]a-t]xov Trj 7ro'Aet, ovk avT6v, ov iraTepa, ovk akXov ovbeva 
tG)V tovtov, d(l)r]aeTe; ttoIos yap tTnros, iToCa Tptr]pr]S, TToCa 282 
aTpaTeCa, tCs x^P^s, tCs k.r]TovpyCa, tCs eta^opd, tCs evvota, [43^] 

15 TTotos KCvbvvos, tC tovto)v kv TravTt tS) XP^^V yeyovev Trapd 
tovtoov Ti] iro^Aet; KaCTot kclv ei TavTa Trdvd^ vitrjpyev, eKetva 
be ]xr] TTpoarjv, btKaC(t)s Kal irpotKa TTeTrpeajBevKevai, aTTokco- 
kevat br]7Tov TTpoarJKev avT^. et be fxr^Te TavTa ]xr]T eKelva, 
ov Tt[xo)prjaeade; ovk dva]xvr]a6r]aea&' &v KaTr]yopS>v ekeyev 283 

20 T t]xdpypv, d)S ovbev eaT^ o(f)e\os 7ro'Aecos rJTts ]xr] vevp' eTTt 
Tovs dbtKovvTas eyet, ovbe TToAiretas ev fj avyyv(aixi] Kal 
TTapayyekCa t5)V v6jxcov /xet^by taxvovatv ovb^ ekeelv v/xas 
oijTe Tr]v [xrjTepa betv Tr]v Ttixdp^ov, ypavv yvvalKa, ovTe 
Ta TTatot ovT akkov ovoeva, akk eKetv opav, ort, et TTpoi]- 

25 aea6e tol tQv v6]xu)V Kat Trjs iToktTeCas, ov^ evpr]aeTe tovs 
ti/xas avTovs eker]aovTas. dkk^ 6 ]xev TakaCiroopos dvdpooiTOS 284 
7)rt/;iw<rerai, ort tovtov elbev dbtKOvvTa, TorjT(o 8' d^wo) 8wo-cr 

2 Koi ' ApKTToyflTovos post 'Apfj.oSiov add. vulg. : om. S' L text. A, cf. 
XX 18 II a.<p7)(TiTi post Ka^ovTfs add. A, cf. xxi 97, omisso a<pii(reTi 
inf. 13 postTotouTtoj/add. alfTioj' Herwerden 14 post irTpoTeia add. 
iroia xof"?7'a vulg. : om. S L text Y x^P^^^^] X''P')7'^^ F Q O 15 itoIos"^ 
Tis A 16 fKe7va S L^ : eKuvo cett. 17 tJi ante SiKaius add. 

I- vulg. : om. S solus, cf. iii 12 22 fji.(7(ov la-xvov<nv^ irXfov Iffxvfi 

A 24 ra ante TraiSio om. A 27 r]Tifj.<i<r(Ttti S {<re punctis 

notata) L : iiTifiwTaL cett., cf. xiv 2 [432] AHMO20ENOT^ [xix 

elvai; bia ri; ei yaj) irapa tQv ety eaiToi/s e^aixapTovTojv 
Tri\iKavT)]v ii^iooae ^Cki]v Aio-)(tVr;s Aa/SfU', Trapa tojv tis" 
To. Tijs TToAews" D/AtKaC^' ijixapTriKOTiov, <jjv ets owros tov 
(^€key\eTai., TTi]\LKr]v vixas irpocn^Kei Xajietv tovs o/iai/xo- 

285 KOTas Kal biKa^ovTa^; vij At", ot rtot yap inxlv hC €K€lvov 5 
ecTovTai Tov ayS>va /SeArtovs, ovkovv xal 8ia rwo' ot 
TToXtTevoixevoi, Ot' <av to. ixeyiarTa KivovveveTai tt] 7ro'Aef 
Ttpoar^Kei he koX tovtcov (fypovTtCeiv. tva tolvvv elhijd^ ert 
Kai TovTov airdkea-ev, [tov Tiixap)(^ov,] ov ixa At" ovy). tG>v 

[433] '^MfTepwy TTaihoiv, ottcos e<rovTai (rd^cj^povei, irpoopoiv (etn-t 10 
ydp, S) avhpes 'A^r/i-atot, Kat vvv crdxppoves' p.i] yap otjtoj 
yevoiTO KaKws Trj TroAet wrrr' ' A<po I3ii]tov Kal Aia)(^ivov fra>- 

286 (f)povLa-T<av her]6i]vai tovs veojTepovs), aAA' ort (iovKevoov 
eypa\\/ev, dv tls w? 4>tAt7r7roi' ottA' dyoov aAw 77 CKevr] 
TpuipiKa, OdvaTov elvai Ti]v ^r/jixtai'' rrr\p.eiov he' 7r6<rov 15 
yap ehr]pLr]y6pet \p6vov Tiixap^os; ttoXvv. ovkovv tovtov 
TjV Ala^y^ivii^i aTravT ev Trj 7ro'Aet, Kat ovheTT^aTTOT rjyavd- 
KTr]arev ovhe heivov riyricraT eXvai to TTpdyixa, ei 6 TOiovTo^i 
Keyei, eco? eis MaKeSoftav iXdojv eavTov ep.Ladu>a-ev Aeye 
hri ixoL To \}/-)](f)Lapi.a \al3o)V avTo to tov TLpidpxov. 20 

yH*l2MA. 

2S7 'O ixev TOiVvv VTTep vixoiv ypd^l/as ixii dyeLV ev rw 7roAe'/x<i) 
7rpo9 ^^tAt^r^rof oTrAa, et he p.i], davdTco (i]pLova-6aL, d7ro'AcoAe 
Kai v^pLCTTaL' 6 he Ka\ Ta tG>v vp.eTepo}v avixixd\oiV ottA' 
iK€LVu> TTapahovs ovTocn KaTriydpeL, Kat 7rept TTopveCas eXeyev, 25 
0} yij Kal deoC, hvolv piev Kr^hecrTalv TrapecrTi^K^TOLV, ovs 
ihovTes av vpLeLS dvaKpdyoLTe, NtKtou re tov (SheXvpov, 69 
kavTov ep.Ca-d<i>crev eis AtyvTTTov Xa(3pC<i, Kal tov KaTapdrov 
KvprijSCojvos, os ev rat? irop.TTals dvev toH TTpoa-caTTOv KU)p.d^eL. 
Ka\ tC TavTa; dAAa tov dhe\(f)6v 6pS>v 'A^o/Srjror. dAAa 30 

I i^ajxapT^VTwv S L : e^afj.apTav6vT0t>v vulg. 9 rbi' Tifiapxov secl. 

Cobet 26 ■nap(CTTT)K6Toi.v I- vulg. : iraptcTTriK^Twv S' F' 29 irpoa- 

UITTOV S L A : TTpOCTUTrdoV F O Y O xix] nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [433] 

diJT avoi TTOTaiJL&v eKeCvr] Trj rnxipa Trayres ol Ttepl Tropv^ias 
^ppvrjcrav Aoyoi. 

Kal fxi]V ets ocriqv aTLp.Lav ti]v ■nokiv i]}xQ)V r/ tovtov 28S 
TTOvripCa Kal \l/evbo\oy[a KaTa(TTi](Taa exft> TravTa to.XX' 
5 a(p€i9, o TToyres vixds Ictt^ epS>. TrpoTepov jxev yap, 5» 
avbp€s ' AdrjvaXoi, tl iTap' vfuv (\ln](pL(TTaL, tovt' eiTeTi^povv [434] 
OL a\X.oi iT<JLVT€S *'EX\r]V€S' vvv 8' ijbi] TTepL^pyop.id' ijixels 
TL beboKTai. rot? aWoLS (TKOTrovvTes, Kal b)TaKova-TovvT€s tl 

TO, T<aV ^ApKaboOV, TL TO, T&V ^All(f)LKTv6v(OV, TTOt TTO.pe.LcrL 

10 <I>tAt7r7ros, (,"17 i] Tedvi]K(v. ov ToiavTa TTOLovixev; eyoj 8' 289 
ov beboLK et ^lXl-ttttos Cfj) «AA' et Tijs tt6\€(cs t^$vi]K€ to 
Tovs abiKovvTas ixLaelv Kal TLixoipeTa-daL, ovbe (jiol^d ju,e 
<I>tAt7r7ros, av to, iTap vp.G>v vyLaLVii, dAA.' et Tiap' v/xtv aSeta 
yef?/o-erat rots irap^ iKeivov fXL^rdapveXv /SovAojneVot?, Kat 

15 (XVvepov(TL TLves TOVTOLS T(av V(f)^ vix&v TTiTTLa-Tevixevcov, Kal 
navTa tov eixiTpocrOev \p6vov apvovp.evoL ixi] TTpaTTeiv viTep 
^PlXlttttov vvv avafii](TovTai, TavTa (()oj3el jue. rt yap 8?/ 290 
TTor', Ev/SotiAe, 'Hyrjo-tAeM ixev KpLVOixev(a, os ave^L^s ea-TL 
(TOL, Kal &pacrv^ovk(f TTp(oriv, tS> NtKTjpdrou ^etw, eTrt ixev 

20 Ti]s TTp^aTrjs \j/i](pov ovb^ VTTaKova-aL Kakovp.evos i']6eXes, ets 
be To TLixriiL ava^as viTep p.ev eKeCvojv ovb' otlovv ekeyes, 
ebeov be tS)V biKaa-TMV (Tvyyv(i)p.r]v e\€LV aoC; eW^ viTep 
ixev (TvyyevG)V Ka\ avayKaCoov av6p(aTTU)V ovk avafiaCveLS, 
VTTep Ala")(^Cvov b' avajiria-eL, 6s, rjvCK e^pLvev 'ApL(rTO(f)U)V 291 

25 ^lXovlkov Kal 8t' eKeCvov rwv o-ot TTeTTpayixevojv KaTr]y6p€L, 
a-vyKaTi]y6peL ix€t eKeCvov crov Kal tG)v ex^pGv tS)V aS)V ets 
e^rjTdCeTo; e7ret8r/ 8e (tv piev tovtovo-I bebL^dp.€Vos Kal (^r/o-as 
KaTal3aCv€LV els Hetpatd 8eti' ijbi] Kal \pr]i).aT' elcr^pepeLV Kat 
To. 6eo)pLKa aTpaTLOiTLKO. TTOLelv, r} ^eLpoTovelv h. avveliTe ixev 

30 ovTos, eypa^j/e 8' 6 l3be\vpos ^JtAo/cpdrr]?, e^ &v alaxpav 

I ot S L A Y : '6(Toi F Q : Uoi ol viilg. 7 S' ^Stj S L' A O P : 

8e St) vulg. 10 TOLavra] Tavra A 13 vu.wv S L vulg. : vfji.7v A 

vij.?v] Tj/xiv S L Y 20 i]9e\(s S L Y P F 7p. : T)de\n<Tas vulg. 

22 (Toi Gebauer: o-oi codd. 30 e| wv om. S^ (add. ant. m. , 

DEMOSTH.. VOL. 1. 27 [434] AHMOSGENOYi: [xix 

292 O.VT Lm]i rrvv^lBrj y^vicrdaL ti]v ilf>i']vr]v, ovtol 8e Tots ]x(.Ta 
TavT ahLKr]]xa(TL TtavT aTTokoik^Kaa-L, TrjVLKavTa 8tj;AAa^ai; 

[435] '^'^'' ^^ H-^^ ''4' ^VH-^ KaTTjpb) [<I>tAt7r7r({)] Kat Kora T<av TTaihiDV 
b)]ji,vv€s 1] ]xi]v aTToXojkivaL 'PCKLTnrov av ftovK((TdaL' vvv 5e 
fBoijOrjcreL^i TovTca; 7r<Ss ovv airokeLTaL, oTav tovs irap' (KeLvov 5 

293 hojpohoKovvTas (Tv (Tw^j/?; tl yap o?/7rore Moipo/cAea ]xev 
(KpLves, et 7rapa t(ov to. />teVaAA' ecDvrjjxivdtv (.Xko(tlv e^e'Aefey 
hpax^xa^i irap' eKaoroi;, xat Kr](f)Lao(f)(DVTa ypa(f)r]v Upwv 
yj)ri}xaTo)V eStooKe?, et TpL(TLV v(TT(pov rjix^paLs (ttl tijv Tpa- 
TK^av edr]K€v e^rra jxva^' tovs h' e^ovTas, 6]xo\oyovvTas, 10 
e^eAey)(o/u.eVous CTr' avTO(f>(ap(D eTrt ro) twv (TV]X}xayu)V 6Kidp<o 
TavTa 7re77otr/KoVa9, tovtovs ov KpCveLS, aAAa Kat a-w^ety 

294 KeAevet?; Kat jxrjv otl TavTa ]xiv €(ttlv (f^ojBepa Kal TrpovoCas 
Kal (f)V\aKi]s TToWrjs he6]X€va, e^' ots 8' €K(lvovs cri» (KpLves, 
ye'Aco?, €K€lvo)S oyjre^TOe. i]aav iv "HAt8t k\47ttovt€s Ta 15 
Kotm rtyes; Kat /xaA' etKo's ye. errrti; ovv octtls p.(Ti(Ty(v 
avTodL vvv T0VT0)V Tov KaTakv(TaL Tov hr]]xov; ovh\ cTs. 

rt 8'; r](Tav, ot r]v "Okvvdos, tolovtoC tlv^s akXoL; eya> 
fxkv olo]xaL. ap ovv hLO. tovtovs d^rwAer' "Okvvdos; oij. 
tC 8'; iv Meyapots ovk oXecTd^ elvaC TLva Kal KkiiTTrjv KaX 20 
TTapeKkeyovTa to, kolvo.; avdyKr]. Kal TT€(f>r]vi tls atrtos 
avTodL vvv TOVTO)v tG)v (TVjxfiefirjKOTo^v TTpay]x(XTO)v ; ovhi 

295 ets\ dAAa 7rotot rti^es ot rd Ti]kLKavTa koX TOLavr d8i- 
KovvTis; OL vo]xCCovT€s [avTovs] d^to')(pecos etmt tov 4>tAt7r7roi; 
^e'yot Kat ^iAot TTpoa-ayopi.XKcrdaL, ol o-TpaTijyLoivTes Kal 25 

I avT ta-ns A et fort. S* : aj/rl KaKrjs S corr. L vulg. (rvi>f$-n 

codd. (S corr. in erasis) : fTroiriaas Bekkcr iv-fiSr] post ovroi Se 
add. FQ O : om. S L^ A 3 Karrjpw vulg. : KaTnyoput S' : /cottj- 

yopwv L Y P F yp. ^iXiinrtfi S vulg. : ^iXiinrov L F Q Y : secl. 

Dobree coll. xviii 283 7 iKpives A L corr. : tKpivas S L' vulg. 

12 ov^ ov p.6vov ov S yp. 13 Kal irpovoias ova. A 14 (tv om. A 

15 (Kfivuis S L Y F-yp. : iKf7dfv vulg. 19 o1o/j.ai S L : o7^at cett. 

20 Kal ante KAtTrrrjv add. S L' : om. cett. 21 «al irecprive tis A : 

Kai ire<privf ris S : /cal rre(pr]ve. tij ouj' L corr. vulg. (ouj' om. L^ P 
al.) : Kol secl. Madvig 24 avrohs secl. Richards 25 aTpaTr}- 

yiwvTis S L A Q : ffrpaTriyiwv Te vulg. xix] nEPl THS nAPAnPESBEIAIS [435] 

TTpoaTaaCas a^iovfj.evoi, ol fxeiCov'; tG)V ttoKX&v oioixevot 
5ety €ivai. ov IleptAAos iKpCveT evayxos (V Mcydpois fv 
Tols TpiaKoaiois, oti. Trpos 4>tAt7r77ov a<piK€To, Kal TtapeXdcov [436] 
nToto'8a)pos avTov e^?/rr/o-aro, Ka\ •nXovTia Ka\ yevec Ka\ 
5 8o£?/ TTpcoTos Meyapecoy, Ka\ Trdkiv ws 4>tAt7r7ror efe7re/u\//^e, 
Kat ixeTa Tavd^ 6 fxkv rJK^v dyu>v tovs ^evovs, 6 8' kvhov 
€TVp€V€; TotavTa. ov ydp ia-Tiv, ovk eo"^' o rt rwr irdvTcov 296 
/uaAAor evkajSiladaL 8et ?/ t6 ixeiCco TLvd tQiv ttoXK&v kdv 
yiyveaOaL. fxr] jxol o-w^eV^w /jirj8' dTToWvaOot) jurj8ets, ay 
10 6 Seu^a (BovkrjTaL, aAA' oy ay ra TTiTTpayp.i.va a(L0i Ka\ 
TovvavTLOv, TovTca Trjs TTpoariKovai]s x/^r/^ou 7rap' vpLoiv vtt- 
ap)(^€T(a Tvy)(dv€LV' tovto ydp iaTL hifxoTLKOv. €TL tolvvv 297 
7roAAot 7rap' vpuv e7rt KaLpStv yeyovaaLV la^poi, KaAAt- 

aTpaTOS, avOLS ^ApLaTO(f)U>V, ALOCf^aVTOS, TOVTOOV €T€pOL 

15 TTpoTfpov. dAAa ttoC ror^rcoy €KaaTos e^rpwrever; iv roi 
brjfXia' kv 8e rots hLKaarrfpioLS ovbeis tto) p.€\pL Ttjs Tijfxepov 
rjfxipas vfx(av ovh\ t&v v6fxo)V ovh€ t&v opKoov KpeiTToov 
yiyovtv. fxrf Toivvv fxrjhe vvv tovtov edarjTf. otl ydp 
TavTa (f)vXdTT0La6^ dv cIkotoos fxdXKov ?/ 7rto-rei;otre, t&v 

20 Oewv vfxlv fKavTiiav dvayvcaaop-aL, oLTTep det o-w^oi^o-t Trjv 
7t6X.lv ttoAAo) tS)V TTpoeaTTfKdToov fxdXXov. Ae'ye Tas fxavT^ias. 

MANTEIAl. 

'AKOver', u) dvhpes 'AdrjvaloL, tG)V de&v oV vfxlv TTpoXe- 298 

yot'0-ti'. et fxev Toivvv TToX^fxovvTo^v vfxoiv TavT dvtfprfKaaL, 

25 Tovs aTpaTtfyovs XiyovaL (pvXdTTeaOaL' TToXefxov ydp elaLV 

i]y€fx6v€S ot aTpaTTfyoi' et 8e TreTTOLrffxivo^v elprfvrfv, tovs evri 

Trjs TToAtretas icf^eaTTfK^Tas' ovtol ydp rfyovvTai, tovtols 

I ■irpoffTaalas S AFY O : irpoffraffiuv hP 2 UfpiWos Harpocr., 

Photius, Suidas, cf. xviii 48, 295 : TlepiKaos codd. 10 ^ (koI L) 

& Sflva post 6 Se7va add. vulg. : om. S solus 13 iKf?vos post 

KaWia-TpaTos add. L vulg. (cf. xviii 219) : om. S' A Y 19 ^ S A : 

vn.iLS % TovTOLS L vulg. 20 fjiavTiiav] fiapTvpiav S solus 23 oTa 

vulg. : & S L F Q O 24 avripr\Ka(n vulg. : avftp-fiKatrtv S L : &i/ 

tlp^Kaatv Y O O 26 oi om. S' : add. ant. m. 

27* [4371 AHMO20EXOT:i: [xix 

[437] Tret^eo-^' v/jteis, vtto tovtcdv Oeoi- eVrt jxr] TTapaKpovcrdiJTe. 
' Kal Ti]V ttoXlv a-vviyjeiv [(fyrjalv kv tt} ixavTeiq], ottojs av 
jxiav yvdp.-qv €\o)a-iv airavTes kuI /xt) tois e)(0pots jjbovyv 

299 TTOiwcrt.' TTOTep' ovv oUad^ av, S) avbp€S ^Adrjvaloi,, tov 
Toa^avTa kclk upyaap.ivov autdevTa, ?/ hiKi]v bovTa, i]bovr]v 5 
^I^tAtTrTraj TTotT/crat; eyoj pkv o'ioixai a-wdevTa. ({)r]a-l oe' y' 

7] fxavT^ia beiv ottcos" ai' ixi] ^(^aipcoa-LV ol kydpoL Troteu'. aTraaL 
Toivvv fxiq yv(o[xr] 7TapaKe\€veTai KoXd^av tovs VTn^pfTr^KOTai 
TL rots ex^pois o Zevir, ^7 Atcoi;?/, 7T(xvt€S ot ^eot. e^ooOfv ol 
€7TL(3ovkevovTis, €vbo6ev ol avixTTp(XTT0VTes. ovKovv t5)v 10 
kin^ov\€v6vTO)V iX€V epyov bibovaL, tC)V crvjX7TpaTT6vTO)V Oe 
Xa]xliav€LV Ka\ tovs elkri(f)6Tas €K(T(L^€lv. 

300 "Ert Toivvv KCLV a7r' av6po)7Tivov koyL(r]xov tovt tboL tls, 

OTL TTdvTO)V k\6p6TaTOV Ka\ (f)0J3€p(aTaT0V TO TOV TTpOia-TTjK^T 

iav oLKelov yiyvecrdaL rots /u,?/ tmv avTb)V €7TLdvp.ovaL rw 15 
8?//jI({). rtVt yap tmv TTpayp.dTO)V cyKpaTrjs yiyovev <t>tAt7r7ros 
aTTdvTO)v, Ka\ TicrLV tcl ]X€yLaTa KaT^ipyacrTaL tcov TreTrpa- 
yix4vo)v, aK€\l/acr6e. ro) Trapd to)v TTO)kovvTO)v Tas TTpd^€LS 
0)V€La6aL, rw tovs TTpoea-Tr^KdTas iv rai? 7ro'Aecriy bLacf)6€ip€LV 

301 Kat €7Taip€LV, TOVTOLS. TaVTU ToivVV €(p' VfXLV kaTLV d]X(f)6T€pa, 20 

eay jiovkr]cr6€, d\p€la TTOLrjcrai Ti]]X€pov, dv to)v ]X€V /u?/ ^6€kr]T 
aKOV€LV roty rotovrots avvrjyopovvTo^v, dkk' e7rt6et^?/r' aKvpovs 
ovTas vixwv {vvv ydp (f>aaLv etz^at KvpLOL), tov 8e iTeiTpaK^d^ 

302 kavTov Kokdcrr]T€, /cat tov6^ aTTavTes tbooaLV. TTavTL ]X€V 
[438] ydp €lk6to)s dv 6pyLcr6€ir]T, o) dvbp€s W6r]vaL0L, TOLavTa 25 

TT^TTOLrjKOTL Ka\ TTpob^boK^TL crv]xp.d)(^ovs Ka\ (f)ikovs Ka\ 
KaLpovs, ]X€d^ (av 7; Kakcos rj Ka/cws eKcicrrots Ix^^ ''"^ Trcirra, 
ov ixi]v ovb€v\ ]idkkov ovbc bLKaL6T€pov ?/ TovT<i). os ydp 
kavTov Td^as tQv aTTLo-TovvToov eirat <J>tAt7r7r(i), Kat ]x6vos Ka\ 

2 5«?«' (vel Sei) post iroKiv add. L vulg. : om. S A (^t/o-Ic fV rri 

HavTeia S Q : secl. Blass (cy tt} /j.avTfia secl. Sauppe) : </)7j(r(j' r] fj.afTila 
L vulg. tiTrais hv'] ottov hv Dobree : ottot' av Weil 6 otonai 

S L : oriiai cett. 7 a«J aiite SeFi/ add. F Y O : oin. S L A B P 

20 TovTois L (coni. Reiske) : tovtovs cett. 22 tuv antc rors add. 

L' F : om. S' vulg. xix] nEPI TH2 nAPAIlPESBEIAS [438] 

TTpMTO^ IhuiV OTl KOLvbs €xOpbs (KiXvOS icTTlV (tTiaVTUiV tG)V 

'EAX?/i^a)y, ■>]VTop.6Kii(Te koX TrpovhutKe koX yiyov^v i^at(f)vr]s 
virep «ttXiTTTrov, 77(3? ov TroAAaKts ovtos a^LOS ecrr' dTToAoj- 
AeVai; dAAa p.i]V otl Tavd^ ovtcos e^et, avTos ov^ olos t 303 
5 aVTeLTT^lv ecTTaL. TL9 yap icrO^ 6 tov "lcryavhpov Trpocrdym' 
vjXLV t6 KaT ap\ds, ov Trapa t&v kv ^XpKahLo. (^iXoiv ttj 
TToXeL bevp^ iJk^lv ((f)r]; tls 6 av(rKevd^€(rdaL ti]v 'EAAdSa 
Kat IleAoTroVi^Tyo-oy <I>tAt7r7roy ^oSiv, v]ms 8e KaOevheLv; tls 
6 Tovs fxaKpovs Kal Ka\ovs Xoyovs iKeivovs brjixr]yopm>, Kal to 

10 MtArtdSov Kal {to) ©e/xtoroKAeovs -^r^^L^Tii dvayLyvdixrKUiv 
K(iL Tov ev tS) Trjs ^Aykavpov rw^' €(f)i]j3(i)V opKov; ovx ovtos; 304 
rt? 6 7T€Lcras vjxds p.6vov ovk e77t ti]V kpvdpdv OdXaTTav 
TTpea-jBeLas 7T€]X7TiLV, ot)s iTTLfSovXevojxevrjs ixev vtto 4>tAt777rov 
Trjs 'EAAdSo?, V]XLV 8e iTpo(rr]KOV iTpoopdv TavTCi /cat )U7/ 

15 TTpoteadaL rd tS)V 'F,XXi]vo)V ; ov)( 6 jxev ypd^f^m' to ^\n'](f)L(r]x 
Ev/SonAoy i^v, b 5e TTpea-jSevo^v els YleXoTTOVvrja-ov Ato-)(ti'7/s 
ovtoctl; eXdMV 8' eKeto-e aTTa ]xiv ttotc 8teAe')(^7/ Kat ih]ixr]- 
y6pr]a€V, avTbs av elheLr], d 8' d777/yyetAe TTpbs i^/id?, v^xels 
ot8' ort ixep.vi](Tde iTdvTes. ^dp^apdv re ydp 77oAAdKts Kat 305 

20 dXd(TTopa Tbv 'PlXlttttov aTTOKaXMV ihr]]xi]y6peL, Ka\ tovs 

WpKdhas v]xXv diTi^yyeXXev u)S exaLpov, el iTpoae\eL toIs [439] 
■7Tpdy]xa(TLv 7/87/ Kai eyeCpeTaL rj twv Wdt]vaLO)V ttoXls. 
b he TTdvTO)v ]xdXL(rT^ dyavaKTrjaaL e(^i]' (TVVTvyjelv ydp 
aTTLODV ^ ATpe(TTLh(i TTapd 4JtAt7777ou TTopevojxevia, Kal /xer' avTov 

25 yvvuLa Kal iraLhdpL b)S TpLdKovTa ^ahi^eLV, avTos he dav]xdaas 
epeadaL TLvd tQv bhoLiTopoiV tls dvdpo^TTOs eaTL Kal tls oyXos o 
/Lter' avTov, eiTeLhi] o' aKOvaaL otl 'Arpeo-rtSas 77apd 4>tAt77770t' 306 
T&v ^OXvv6lo)v aL\]xdXo)Ta ho^peLav TavT eyo)v dTTep\eTaL, 
oeLvbv avTSi tl ho^aL Kal haKpvaaL Kal ohvpaadaL ti^v 'EA- 

30 Ad8a, co? KaKO)s hLaKeLTaL, i) rotaCra Trddr] iTepLopa yLyvo- 

10 rh add. Weil ex schol. p, 446, 17 11 'AypavAov A 14 irpoa- 

TJKoi/ vulg. : ■irpoarrJKev S : Trpoa-fJKe L 26 6 ante ox\os add. P : 

om. S I. viilg. 27 oLKovcrai L F Y O Q : aKovcrai S A : aKoiKrai vulg. 

28 toCt' ex<^v aiTipxeTat] ex'«"' Tavra ^76» P Q yp. 30 ^ S L 

vulg. : et A, cf, § 309 [439j AllMO:i;0ENOT:S [xix 

ixeva. KOL (TVV€(3ov\€V€i> vjxtv TTqxTreiv tuw ets XpKahiav, 
oLTwe^i KaTTiiyopi](Tovcn tu)V to. tbtAiTTTroi; TrpaTTovToiV aKovdv 
yap €(f)ri rwz' (f)i\(t)V, &)? iav eTncrTpo^jiijv r} 770'Ais TrotJ/o-Tjrai 

307 Kut ■npi^r^eii Treixxf/ij, biKrjv (Kelvoi (xixrovmv. raura ftev 
Toivvv TOTe Kul /jtciA', 2) avhpes ^AOrjvaXoi, Ka\a Kal r»/S 5 
TroAetoj u£t' idrjixriyopet. eTreto?/ 0' a(piKeT ets MaKedoi^iai; 
Kat roi' kydpov etSe ror avroi) Kat rwi' 'EAA^/yojr, \tov 
4>f^At7r7702^] apa y op.ot' ?/ TrapciTrAv/o-ta rovrots; TroAAov ye 
Kat 8et, aAAa ix7]Te tu>v Trpoyovuiv ixeixvij^rOat ixiiTe TpjoTrata 
Ae'yety /Ai/re /3oT]^ety ixrjbevi, tQ)V re K^kevovTOiv ixeTo. tCjv 10 
'EAA7/ycoy Trept r?/? Trpos 4>tAt7r7roy uprivris ^ovKevecrOat 
6avp.a^etv, et 7rept rw^' vp.eTepon' Ihiojv akkov Tiva 6et 

308 TTetrrOtjvat' elvai re roy fPiAt^r^roi^ avT('w, 'HpaKkets, 'EA- 
ki]vtK(aTaTov avdp(aTto)V, betvoTaTov keyetv, (ptkaOrivatoTaTov 
ovTU) 5' aToirovi Ttva^ kv Tfj 7ro'Aet Kot 8vfr)(epets avdpo)- 15 
7701)? etmt coo-r' ovk ato-)(weo-^at kotbopovixivovs avTU) Kal 

[440] iSdpjBapov avTov d.TTOKakovvTas. €(ttlv ovv ottojs TavT^ av, 
eKclva TTpoetpriKoos, 6 avTos dvr]p //?/ bLa(j)6ap€li kTokixr^aev 

309 etTrety; rt 8'; eo-^' oVrts dv tov \\.Tp€(TTibav tot^ ixLa-Ti](Tai 
bLa T0v<i tQ)V ^Okvv6io)V Tralbas Kal yvvaLa, TavTo. <I>tAo- 20 
KpaTet vvv TTpaTTeLV vTTeixeLvev, o? yvvaLKas eAew^epa? tuiv 
'Okvvdio)v ijyaye bevp' e0' vjBpeL, Kal ovtcos (ttl rw 
/3SeAupws /Se/StcoKe^j^ai ytyz^coo-Kerat c5o-re /ut7/6er e/x' al(T)(j)bv 
etTretf j'?;2't 7rept avrot; 8eu' /x7/8e bvcr\€p4s, dkkd toctovtov 
elTTovTos pLovov, oTL 't>LkoKpdTi]i yvvalKas ijyaye, 77ai'ra? 25 
vixds (Ibevat Kat tovs TreptecTTi^KOTas Ta ixeTa TavTa, Kal 
ikeetv eS otS' ort Tas aTvxi^ts Kal TakaL7T(opovs dv6p(aTT0vs, 
ds ovK iikericrev A.L(TyJ.vr]S , ovb^ ibaKpva-ev e77t ranraty tt]V 
'EAActSa, et 77apa rots a-vixp.dyoLS vtto twv 7rpe(Tj3€0)V v^pL- 

310 CovTaL. dAA' i577ep ai^roC KAa7/o-et tov tcl TOLavra 77e77pe- 3° 
alSevKOTos, Kal rd 77at8t" to-cos iTapd^eL Kdva^LjSdTciL. vp.€LS 

7 Thv *i\iir-irov secl. Cobet 22 6<^' vfipd secl. Weil 26 to] 

om. S L F Y Q O xix] nEPI TH2 nAPAnPE2BEIA5; [440] 

6' (vdvixeX(r6\ u) avbpes htKaa-Tai, irpos p.iv ra tovtov TraibCa, 
OTL TToWu>v (TVjXfxa\(>)v vp.eT€p(DV Kttt (f)L\(i>v ■TTaXbei aXiivTaL 
Kal 7rra))(ot TrepUp^ovTaL beiva TreTTOvdoTes 8ia tovtov, ovs 
eAeety ttoAAw p.a\\ov vjxlv a^Lov ?/ tov^ tov i]hiKi]K6To^ KOt 

5 TTpohoTOV TTaTpOS, Kttl OTL TOVS Vp.eTlpOVi TTalhaS OVTOL, ' KUt 

Tols CKyovoLs ' TTpoaypa^lravTes (et?) ti]v elpijvrjv, Kal tSiv 
eXiTLboiv a7T€(rT€pj]Ka(rL' Trpbs 8e to, avTov tovtov h(XKpva, 
OTL vvv exer' avOpoiTTOv, os ds ^ApKahCav iKeXevev em tovs 

VTTep '^lXlTTTTOV TTp(XTT0VTaS TTejXTTeLV TOVS KaTr]yopr](TOVTaS. r- -, 

10 viiy TOLVvv vixas o^k eis HeXoTTOvvr^crov bel TTpecr^eCav ^n 
TTepiiTeLV, ovb^ obbv ]xaKpav ^ahCa-aL, ovb' e(/)o'8i' avakCa-KeLV, 
aAA' a^^pt tov ^i]]xaTos ivTavOl Trpoa-eXdovO^ eKaa-Tov vjxGtv 
Ti]v odLav KCLL hLKatav -yjrijcfiov viTep Tijs TTaTpihos OiaOaL KaT 
avhpos, os, d) y?] Ka\ deoL, eKelv^ a hLe^rjkOov ev apyj] hehr]- 

15 ]xi]yopi]K(i>s, Tov Mapa6(ava, ti]v ^aXafxlva, tcis jxdxdS, tcl 
TpoTTaLa, e^aL(f)vris o)S eiTefir] MaKeSoi^tas, TTavTa TavavTLa 
TovTOLS, 1X1] TTpoyovoiV ]xe]xvi]a6aL, ]xr] TpoTTaLa XeyeLV, fxi] 
(3oi]6eXv ixi]hevL, fxi] kolvj] ]xeTa Tcav 'EWr^vcov j3ov\evea-6aL, 
fxovov ov Ka6e\elv tcl retx?/. KaLTOL tovto)v aicr)(^LOvs koyoL 312 

20 ovheves TrcoTror' ev roi Traz^rt y^povco yeyovacrL 'nap' vfxlv. tls 
ydp eaTLV '^KXi]voiv i] ^apfidpoiv ovtco a-KaLos i] dvi]K00S ?; 
a-(f}6hpa fXLawv ti]v ttoXlv ti]v i]]xeTepav, oo-tls, et rts epoLTo, 
' eliTe. ]xoL, Ti]s vvv ova-i]s 'EAAaSos ravrTjo-t Kat olKovfxevifs 
ea-6^ o TL TavTi]v av ti]v TTpocrrjyopCav et\ev ?) wKet^' vtto Tm> 

25 vvv ix.6vTU)v '^E.XXi]vu>v, el ixr] tcls dpeTas viTep avTU)V iKeCvas 
OL MapadMVL Kav ^aXa]XLVL iTapecrxovTo, ol i]\xeTepOL TTpo- 
yovoL; ' ovV av et? ev ot8' ort (f>i]aeLev, dXXa TTavTa Tav6' 
vTTo TUiv jSaplSdpoiv av eaAcoKeVat. et^' ovs pj8e tu)v iydpiav 313 

4 post Tovs add. toO S : rov toG L' : toD TOfoCTa A : roGaina vulg. 
6 ets add. Reiske, cf. § 87 7 avrov ante toutou om. A P : add. 

S L vulg. 8 iKekevev S L F Q : fKfKevaeu A 12 fvravQl S L : 

evTaveo? cett. 13 tV ^nte SiKaiay add. S L Y O : om. vulg. (ri)v 

SiKalav Kal talav A), cf. xxi 226 17 tMyi post toutois add. L 

vulg. : om. S 26 Kav Herwerden : koI codd. i]fj.(Tepoi L^ A P : 

v/nfTepoi S vulg. [441] AHMOISQENOTv [xix 

fxribeU av tovtojv t<^v iyKojixMv kuI tu>v eTTaumv airo- 
<TTepi]a€u, TovTojv AiaxLvi]s iixas ovk ea ix€fxvy,T6ai, tovs 
i$ iKCLvcov, Xv avTos afjyvptov Kafiij; Kal fxijv tG>v fxev 
aWojv ayaOojv ov /xeVeort rots t(9v€o)(tiv, ol 8' em rots 
/caAw? TTpaxddtTLV eVatJ^ot tojv ovtoj T€T€\€VT1]k6tujv ibLOv 5 
KTifix' €L(riv' ovbe yap 6 (jjeovos avTOts €Tl TrjVLKavT ivav- 
[442] rioOrat. o>v aiTO(rT€p(ov €K€lvovs ovtos, avTos hv rj/? 
€7TLTLixLas gtKatcos vvv o-rfp7;^etr/, Kat TavTi]v viTcp tG>v 
■npoyovojv vix€L9 hUrfv XajioLT€ Trap' avTov. tolovtols jx^vtol 
Aoyots, 0) KaKTi K€(f)a\/i, (tu tcl to>v irpoyovojv €pya (Tvkii^ras 10 
314 Kat gtao-i^pas, r<S Aoyw Tra^Ta to. -npayp.aT aTTCoAeo-aj. ^Ta 
y€o>py€LS €K TOVTOjv Kal (T€ixv6s yiyovas. Kal yap tovto. 

7Tp6 IX€V TOV TTaVTa KCIK ^lpycKrOaL TIIV TTokLV 0>p.0\6y€L 

y€ypap.ixaT€VK€vaL Kal xapLv vjxlv €X€lv tov x^<-poToviidiivaL, 
Kal iX€TpLov TTapeTx^v kavT6v €iT€Lhii h€ p.vpC €lpya(TTaL 15 
KttKd, Tas 6(j)pvs av€(nTaK€, Kav ' 6yeypap.paT€VKm AI(txli'1]s' 

€LTT1] TLS, €xdp6s €vd€0>S Kal KaK^S (j)7](TLV CLKriKoivaL, KttL 8ta 

Tijs ayopas TTop€V€TaL dolp.aTLov KaO^ls axpL tQ>v a(j)vpQ>v, 
t(ra l3aLVo>v Ov^oKAet, Tas yvddovs (l>v(ro>v, tS>v ^tAtTTTroii 
$€Vo>v Kal (I>l\o>v €h odTos vp.LV ijh>], To>v cLTTaWayijvaL tov 20 
h/ip.ov l3ovXop€vo>v Kal KX.vho>va Kal p.avLav tci Kad^o-Ti^KOTu 
■npayixae" i]yovp.€vo>v, 6 recos TrpocrKvvCov ti]v d6kov. 

315 'Q0Vk0]XaL TOUWV Vp.LV €TTaV€kd€lv €7tI K€(i>akaLO>V OV Tp6lT0V 

Vfxds KaT€TTOkLT€V(raTO fi^LkLTTTTOS TTpoakalSoJV TOVTOVS TOVS 

e€oXs exepovs. TTdvv h' d^Lov €^€Td(TaL Kal eedaa^reaL Tifv 25 
a7rar?/j; 6ki]v. t6 ix€v yap aTr' dpxr\s tT]s ei>/i;r/s eTrt^v/^wj-, 
OLa(f>opovp.€vr]s avTov Tijs xwpa? vm tS>v ki](TTS>v Kal K€Kk€i- 
p.€vo>v To>v €iXTTopLo>v, o>(TT dv6vi]Tov ^K^Ivov aTTavTo^v etrot 
To>v dyaeo>v, tovs to. (f)ikdvepo>7Ta kiyovTas €K€lvovs aTri- 

II T^ AoVv oin. Taylor 12 a5 ante toCto add. vulg., cf \\i 

167: om. SL'AY 13 T(i ante kuk' add. vulg. : om. SLY 

22 ya.77v post rews add. SL vulg. : om. A 23 {,^i7u (nuctuante sede) 
codd. : om. Ald. Voemelii yp. iiraviXeilv A F B O P Ald. Voemelii 
yp. : iTTiKOuv S L> Y O Q yp. eVl Ki^a.\aiuv ante vel post (TTavfKdilv 
{iwe\0e7v) codd. : om. Ald. Voemelii yp. xix] nEPI TH2 nAPAnPE2BElA2 [442] 

(TTeikev VTT€p avTOv, Tov NeoTTroAe/xoj', tuv 'AptoroS^^/xoj', 
Tov KTrjcrtcpQvTa' eTretS?) 8' tjkOopLev w? avTov rjixeXs o[ \^^ 
Trpicr^eLS, iixLo-Owa-aTO fxkv tovtov evQioi^s, oiTOis (rvvepel Kal 
(TvvaycovietTaL r<S p.Lap(a ^tXoKpaTet Kat twv to. hiKata 
5 j3ovkop.ivu)V [r]pio)v] TTpaTTetv Treptecrrat, (Tvviypa\}r€ 8' ein- 
a-ToXip 0)? vpi.as, ij p.a\L(TT av (^cto ttjs eiprjvrjs tvx^^lv. rjv 317 
6' ovbev p.aX\ov ju.ey' avT(a KaO^ vp.QiV ovh^ ovtco Trpa^aL, ei 
jLt?; 4>(0Ke'as aTroAet. tovto 8' ovk r]V einropov (tvvtikto yap 
avT(o TCL TTpayp.aTa, uxnrep e/c TV)(r]s, els KaLpov tolovtov, 

10 cuo-r' 7/ pLr]b€V S>v ejBovkeT etvat btaTTpdL^a^rOaL, r] avdyKTjV 
elvaL \\rev(Ta(T6aL KaTTLopKrj^rat Kal p.apTvpas Tr]s avTov 
KaKLas Trdi^ras "EAAr/ms Kat jBaplBdpovs TT0Li](Taa6aL. el \xev 31S 
yap TTpocrhe^aLTo ^(HKeas (Tvpi}id\ovs Ka\ jxed' vpm' tovs 
opKovs avTols aTTohoLi], Tovs TTpos &eTTaXovs Kal &r]j3aLovs 

15 opKovs TTapa^atvetv ev6vs dvayKalov i]v, wy rots ]xev ti]v 
BotcortW (Tvve^atpi](Tetv (LjXioixoKet, rot? 8e ti]v TTvXatav 
(TvyKaTacrTr](Tetv' et 8e /xr; 7Tpo(rbe\otTO, coa-TTep ov TTpocrieTo, 
ovK edaeLv ■w/xa? TrapeXdelv avTov riyelTo, dAAa ^oi]6i](TeLV els 
Ylvkas, oTTep, el ftr/ TTapeKpova6i]Te, eTToLija-aT dv et 8e tovto 

20 yevoLTO, OVK evetvat TTapek6etv ekoyt^eTO. Kal tovt ov TTap' 319 
dAAwi' avTov ehet TTv6ea-6aL, dkk^ avTos viTijpxe ixdpTvs eavT(^ 
Tov TTpdyixaTos' oTe yap ^PcoKeas eKpdTi^ae t6 TTpcaTOv /cat 
hte(\>6etpe tovs ^evovs avTwv Kal tov i]yovixevov Kal aTpaTi]- 
yovvT^ 'Ov6ixap\ov, TOTe Tm> ovtcov dv6p(i>TT(t)V dTTdvTOiv 

25 ovhevos, 0V&' ''EAAr/z^os oiire jSapjSdpov, ^ojKeva-L l3oi]di]- 

cravTos irkr^v vixdv, ovx oTTcas TTapr]k6ev 1) hteiTpd^ad' cSi» [444] 
e^ovkr]6r] tl TTapekddv, dAA' ovhe TTpoa-ek6elv eyyvs ehvvi]6r]. 
jlhei hr} a-acf^ws, oIixul, tov6^ otl vvv, iivik ecrTacrta^e pev 320 
avT^ TCL QeTTakQv, koI 4>epatot iTpwTov ov a-vvi]Kokov6ovv , 

30 eKpaTovvTO he QrjjBalot Kal jxdyr^v i]TTr]VT0 /cat TpoTratov utt^ 

5 rinan' S L vulg. : vfj.uv A : secl. Cobet 7 ovSey ante oiiS' add. 

Dobrec 22 ^KpaTqtn rh vpuTov A : rh irpwrov fKpa.rr)(Te vulg. : 

iKrrjcraro irpwrov S L* Y O 24 a.ira.vraiv post avdpwirwv S vulg. : 

ante avdpdtrwv A : om. L' i^add. ead. m. ut videtur) 30 naxr)v S 

L' Y O : ixixri vulg. : fi.dxv ''■* P [444] AHi\lO20ENOT2 [xix 

avT&v ei(rr7/Ket, ovk a'€(rTL Ttapikdilv, et ^oi]dr)<Ti0' v/jtcty, 
ovh\ av iinx^Lpy, xaLpi](T€i, el ju,?/ tis t4x'">1 TTpofryanirreTai, 
TTCiis ovv pii]T€ \j/ev(r(opLaL (^^avepSiS, \xr]T eTTLopKdv bo^as Trdvd^ 
h l3ovKop.aL bLaTrpd^copLaL; Trai?; oi/roj9, av ^AOrjvaLOJV TLvai 
€vp(x) Tovs ^ A9i]vaL0Vi €^aTraTr](TovTa<i- TavTr]s ydp ovKeT eyoj 5 

321 Tijs aia-xvvr]i KX.i]povoixco. ivTevOev ol ]j.€V Trap €K€lvov 
7rpeo-/3ei9 TrpovXeyov vpi.LV otl tl^ojKea? ov Trpoo-Oexfrai 4>i- 
AtTTTros (Tvixp.dxovs, ovtol 8' (KbexoixevoL TOLavT €0r]]xr]y6povv, 
0)9 (fiavep&^ pikv ovxl KaX(as Ix^^ ''*? ^iAtTrTrfa) Trpoa-bi^acrOai 
Tovs *PooK4as (Tvp.p.dxovs bLCL Tovs &r][3aLovs Kal Tovs 0er- 10 
raAov?, av 8e yevr]TaL tS>v Trpayp.dT(i>v KvpLos kuI rrj? dpi]vr]s 
TvxVf oLTTep av o-vvdicrQaL vvv d£twfratM.ey avTov, Tavra 7rot7;o-et 

322 TOTe. Ti^v ]xkv TOLVVV (Lpi]V)]v TavTaLs rats eA.Trto-t Kat ratj 
eTrayooyat? evpovTO irap^ vp.5iv dvev ^(aKecov Tr]v oe j3oi]deLav 
e8et KcoAuo-at tijv ets Tas FIvAas, e(^' rjv al TT€VTi]KOVTa 15 
rpLrjpeLS 6p.(os e(f)(x>pixovv, tV, et TTopevoLTo 4>tAt7r7ros, KcoAvotd 

323 vjxels. 7r(S9 ovv; tls Texv] TrdkLv av yerjjo-erat Trepi TavTr]<i; 
roiis xpdvovs v]xG>v d^^ekeaOaL Kat eTTLa-Tfja-aL tcl TrpdyfxaT 
dyaydvTas d(f)V(io, tva ]xi]b^ dv ^ovkr]a-6e hvvi]a-&' e^ekdeXv. 

[445] ovKOvv Tovd' ovTOL TtpaTTovTes (f)aLVovTaL, eyu} b\ &cn:ep 20 
dKr]K6aT ijbr] ^roAAaKts, ovx} bvvi^Oeh TTpoaTrekdelv, dkkd 

324 KUt p,La-d(joa-dp.evo9 itkolov KaTaKajkvOels eKTrkevaaL. dkkd 
KttL TTLaTevaaL 4>a)Ke'as eSet (i>tAt7r7r(i) Kct eKovTas eavTovs 
evbovvaL, tva p.r]bels XP^^^^ eyyevi]TaL rots TTpdyp.aa-L jxr^b 
evavTLOv ekOi] ■^r](^La\xa 7rap' vp.S)v p.r]bev. ovkovv ois fxey 25 
ot ^'ajKets craj^r/crofrat, 7rapa t&v 'AOr^vaLOJV TrpeajSeo^v 

I fVf^ivai S yp. F yp. Q yp. 2 xa'P^<''«' Dobree : x^^PV<^^^^ ^'' A 

S yp. : X'"'p*"' ^ solus : x^-^P^h^reiV to7s '6irXots Swr^crfrai vulg. 
3 ■^fvcTufJiai Y O P : i|/eu(rojuai S L vulg. 4 5ia7rpo|ai;uai O P : 5(o- 

irpd^o/xai S L vulg. 14 67ra7C07o?s S L vulg. : viraya>ya7s A P 

evpovTo S L vulg. : evpfTo A 16 Ji^cnr] 6ij.6a-e A P corr. 17 ■jtoAij' 

om. S' 19 ayaySvTas codcJ. : &yovr' Dobree Svvr](rde A P : 

Svvr)(Tfffei S L Q Y O (cf. vi 6) : SvvTia-ri(Tef al. 20 7rpafo)/Tts A P 

22 /caTo/ctoAuOels S vulg. : KaTfKuKvdriv F Q : iKai\ver)v L' P 23 eou- 

Tous om. S' (add. ant. m. in fine lineae" Y O P' 24 ivhovvai L A 

B P : ewSoOi-ai S vulg. xix] nEPI TH2 nAPAnPE2BEIAS [445] 

aTrayyek6r\(T^Tat, &(m kuI et rts ijxol 8ta77tcrret, rot;rots 
TTtfrrewas avrbv kyy^ipitt' tovs 8' 'A^?;mtous avrovs fxera- 
'K€\j.\\r6}Xi6^ 7;/xets, iW Trdvd^ oa av ^ovkcavTai, voixLcravTes 
virdpx^iv cr(pL(ri p.i]b€V (vavTtov \l/y](f)i(ToovTaL' ovtol be toluvt^ 
5 dTTayyekov^TL itap' rjix^av Kal viroa-)(r](TOVTaL e^ uiv ixi]b' av 
oTLOvv 17 KLvr]d-{](TOVTaL. TOVTOv Tov TpoTTOV Kttt rotai^rats 325 
re^yat? virb Toiv KdKLcrT diTokovixivoov dv^pojTTiov irdvTa Ta 
■jrpdyjxaT dirdk^To. Kal ydp tol Trapay^prjjxa, arrt jxev tov 
0e(r7rta? /cat ITAarata? t5etv OLKL^op.ivas, ^Opyop.(.vov koI 

10 Kopwt'etai' i^KoiKTaT r]vhpaTrohL(Tp.iva^, ovtI be tov Tas 07//3as 
raTretms yeyeV^at Kal Tr€pLaLpe6f]vaL ti]v vj3pLV kol to (f)p6- 
vr]\xa \avTSiv\ to, tS>v (TV}xp.dyjJiv tG>v vfxeTepoov [^oiiKicov] 
T€Lx>] KaTecTKdTTTeTO' Qrj^aloL 8' ?)fray ot KaTacTKdTrTovTe^i, 
OL bLOLKLadevTes vtt' Ala-^LVOV tQ> kdyco. dvTL be tov tijv 326 

15 KvjSoLav dvT 'A/^t(/)t77o'Aeco? vp.^LV Trapabo^rjvaL, 6p}xr]Ti]pL e0' 
v/ias ev EvjSoM 4>tAt7r7ros TTpo(rKaTa(rK€vd(eTaL Kal Fepatfrrw 
Kai Meyapotj iTTLjSovkevoov StareAet. az^rt 8e tov tov [446] 
^HpooTrbv v\xLv dTrobo6fjvaL, irepX Apvpiov Kal Tijs Trpbs 
HavdKT(a x^^pas /xe^' OTrkoov e$^epy6\xe6a, 6, re'a)s r]crav 

20 4>coKets (rQoL, ovbeTrdiTTOT iTroLi]cra\x€v. dvTl be tov to. 7rarpt' 327 
iv tu) lepo) KaTacTTadi]vaL /cat to. \pr]p.aT elcnrpa\6r\vaL rw 
^eo), ot \x\v 6vT€s ^ApL(f>LKTV0V€S (pevyovcTL Kal i^ek-qkavTttL, 
KOL dvdcTTaTos avT(DV 57 X^P'^ yiyovev, ol 8' ovTrdiTroT iv r(3 
7rp6cr6ev xpovoo yevopevoL MaKe8o'ves /cai jBdpfSapoL, vvv 

25 ''A\x(f)LKTVoves elvaL (3Ld(ovTaL' idv be tls Trepl toov lep&v 
Xpr]\xdTO)V \xvr\a6i], KaTaKpr]\xvLCeTaL, f] TrdkiS be ti]v Trpo- 
lxavT€Lav dcfirjprjTaL. Kal yeyovev ra irpdyp.aTa Trdv6^ uxnrep 328 
atvLy\xa Tfj irdkeL, 6 \xev ovbev e^frevcTTaL Kal Trdvd^ ocr' 
i(iovki]6r] bLaireTTpaKTaL, v^xels 8' a^rep ev^atcr^' dv ikTrC- 

I airayyeAB^ficrfTat L vulg. S yp. : airayyeWoyrai S 5 airayye\- 

\ov<n SFQ YO, cf. § 152 12 avTuu secl. Herwerden, cf. xxi 

138, xxvi 4 ^uKfwy secl. Cobet, cf. § 141 19 rtus S' vulg. 

Suidas schol. Platonis, cf. xx 91, xxi 16: ews S corr. 27 irdvd' 

om. A [446] AHMOS0EXOT2: [ XIX (rajTCs, TavavTta tovtojv eopuKaTC yLyvo\xiva, kul ook(lt€ 
ixh' (lpi]vr]v ay€LV, TreTTovOaTe be beLVOTcp' i] 7roAe/xow'T69' 
oSrot 8e \pi]]xaT f.^ov(TLV kin tovtoh Kal ixi\pi Tijs Ti]]x(pov 

329 i]ixepas bUrjv ov bebcaKaa-LV. otl yap Tav0' aTrAws beboipobu- 

K1]TaL Ka\ TL}X1]V €.)(OV(TLV UTTai>TOJV TOVTOiV OVTOL, 7roAAa)(0^€J' 5 

jxev eyojy o1]xaL bijKov v\xlv elvuL TiakuL, kuX heboLKa ]xi] 

TOVVaVTlOV OV jBovKojXUL TTOtW, a(j)6bp' dKpl/3(Ss beLKVVVUL 

'7:eLpo>]xevos bLoyXG) irakuL tovt uvtovs v]xai elboTas' o/uwos 

330 eTL KUL Too aKovcTUTe. e(To ovTLV vpieLS, oj avbpei 
bLKa^TTUL, TOiv 7rpeo"/3ea)i' m' eTreixxj/e <I>tAi7r— os \a\Kovv 10 
<rrr/(ratr' av ev ayopa; rt be; 6ot7/r' av ev TTpVTave'na 
(TLTr](TLV 7) aXXr]v tlvci bojpeLav, ah TLjxaTC tovs evepyeTUs; 

[447] eyo» ]xev ovk OL]xaL. hLU tl; {ovTe yup vjxels y ayJxpLCTTOL e(TT 

OVT^ ubLKOL avOpOOTTOL OVTe KUKOL.) OTL TTUV&' VTTep ^>l\lTT1T0V 

Kul ovb^ oTLOvv VTTep v]xu>v eiTpu^uv, eXiTOLT uv, Ka\ uki]dr] kul 15 

331 biKaLU. etr' oterr^' v]xeh p.ev ovtoo yLyv(a(rKeLV, tov be 4>t- 

kLTTTTOV OVX OVTO), ukka TOVTOLi bLboVUL Tl]kLKaVTa9 Kttt 

T0(TavTas boopeLu^i 8to'rt VTTep vp.iov Kukuts kul biKULun eiTpe- 
(rfiev^rav; ovk ((ttl TavTa. tov yap 'Hy7/(Tt7r7roi' opaTe kul 
Tovs ]xeT avTov TTpecriieLS ttms ebe^uTO. tcl piev aXku crtco7rai, 20 
ctAAa "EevoKkeLbi^v tovtovl tov ttoli^ti^v e^eKi]pv^ev, ort uvtovs 
VTTebe^uTO 7roAtraj cji^raj. rot? ]xev yup viTep v]xm' keyov(TL 

OLKULOiS oV UV (f)pOV(i)(TL TOVTOV TOV TpOTTOV TTpOCTf^epeTUL, 

rots be TTeTTpuKoaLV avTovs los tovtols. tuvt ovv ]xapTVpo)V, 
TUVT ekeyyojv tlvu)V eTL Setrat /Aet^oVco?'; tuvt' a(\)ULpi'](TeTaL 25 
TLs v]xo)v; 

332 EtTre TOLVVV ]Xo'l TLS UpTL TTpO(Tekdo)V TTpO TOV bLKa(TTr]pL0V 

TTpaypLU KULVoTUTov 7T(JLVT0)V, X(xpi]Tos KUTi^yopelv avTov irape- 

(TKevd(TduL, KOL biCl TOVTOV TOV TpOTTOV Ka\ T0VT0)V TO)V AoytOI' 

4 aTrAis] oiirws «x^' <^°-^ ^' ^ 7P* Q "YP- SfSojpoSoKTjrai A P : SeSu' 

poSdKrjvrai S L vulg. 7 iroii S L vulg. : irotricTu A : secl. Dobree. 

nescio an recte 8 SioxAcD S L vulg. : eVoxA«<' A toCt ^ Toiiy S 

yp. fort. recte 14 &i'dpa>iroi suspectuin habet Voeniel avoi repe- 

tilum ex aStKoi a\K' ante !irt a(id. L vulg. : om. SA 16 tti> 

iiirotn post SiKttia add. A 25 nywy om. F xixl nEPI TH2 nAPAnPESBEIAS [447] 

(^aTraTi]<T€tv vjuas iXTrCCeLV. eyoj 8' oto [xkv TrdvTa Tponov 
■ KpivofXivos ^dpris €vpr]Tai Trtarws koI (vvoCkSh, o<tov i)v ctt' 
€K€(v(a, TrpaTTtDV VTTep vp.wv, hia Tovs 8' eTTt \p-{]pLaai. Xvjxai- 
voix^vovs Tols TTpdyixacn ttoXXmv va-Tepm', ov a-(f)6bp laxypt- 
5 C^fxaL, aAA' VTT€pj3oXr]V 7rot?/(rojua6* eVrcti yap iTavT dXridi] 
Xe^etv TTepl avTov tovtovi. Kal ovtm toCvvv Koixtbf] yeAws 
ecrrt KaTr\yoptiv eKetvov tovtovl. eyco yap Kl(Ty^tvi]v ovbevbs 333 
atTtS>ixat t5>v iv rai 7ro\e/xw TTpa\dh'T(X)V {tovtojv ydp etcnv [448] 
ot a-TpaTTiyol VTTevOvvot), ovbe tov TTOtria-aaOat ti]V TToXtv 

10 eipi]vriv, dAA' dxpt tovtov irdvT d(f)tr]ixt. tC ovv Ae'ya) Kal 
TToOev dpxpixat KaTriyopeiv; tov TTotovixevr]s Tijs 7ro'Aeajs 
elpr]vriv ^tkoKpaTeL avvetTreiv, d\X.a /X7/ rots Ta jiikTtaTa 
ypd(f)ovat, [/cat] tov b&p' eiX.rj(f)evai, tov ixeTa TavT^ e-nl Trjs 
vaTepas TTpeaj3eCas tovs xpovovs KaTaTpi^^ai Kal /xj/Sey wy 

15 TTpoaeTd^ad' vfxeis iTotrjaai, tov (f)evaKCaat rr/z; TToXtv koI 
TTapaaTr]aavT kXiTCbas, &)S oaa f3ovX6[X€0' rjfxeis ^CXtTTTTOs 
TTpd^et, TTdvT aTToXcoXeKevat, tov ixeTct Tavd\ eTepcDV irpoXe- 
y6vT(i)V (f)vXdTTea6at tov ToaavT^ r]btKr]K6Ta, tovtov eKeCv(p 
avvr]yopeiv. raura KaTr]yop(D, TavTa ixefxvr^ade, eTTel btKaCav 334 

:!o eipi]vriv Kal tai]v Kal pLi]bev TreiTpaK^Tas dvdp(aTTOvs ixrjbe 
•^evaaixevovs vaTepov Kav e7Ti]vovv Kat aTe(f)avovv eKeXevov. 
aTpaTTjyos 8' et rts i]bCKi]Kev vixds, ov)(l KOiv(x)vei Tais vvv 
evdvvats. iToios ydp aTpaTr]ybs "AXov, tCs be 4>coKe'aj aTro- 
X(aXeKe; tCs be AopCaKov; tCs be Kepaoj3XeTTTi]v; tCs 6' 

25 ^lepbv opos; tCs be FlyAas'; rts be TTeTToCi]Kev d\pt Trjs 
'ArrtK^s obbv bta avixp.d\(»v koX (\)CX(j)v elvat <I>tAt7r7rfa); rts 
be Kop^vetav, tCs 5' ^Opxpp.evdv, tCs Ev/Botay dXXoTpCav; 
tCs Meyapa TTp(ar]v oXCyov; tCs @r]l3aCovs iaxypovs; tovtojv 335 

2 fvprjTat S F' Q : evpriffeTai Y O : fvped-fiffeTat L A /co! om. S Y O 
5 iravT' a.\T)drj P al. : irdvra Ta.Kr}6r\ S L vulg. 6 Kf^nv S L vulg. : 

kfynv A 7 TouTori'] tovtov Maximus 13 koI om. 

Maximus : del. Markland 16 rrapaffT^liaavTa L Y O : rrapaarri- 

(TavTas S^ Tas ante fArriSas add. L YO : om. .S vulg. 20 mrroiri- 

/xfvovs post 'tcrriv add. L S yp. 24 5e ante AoplcrKov om. L A 

25 Se ante nv\as om. P' Augustanus2 27 5e ante 'Opxoi^fvov om. P [448] AHMO20ENOT2 [xix 

yap ovbev ToaovTwv Kal TrjXLKOvTOiV ovTOiv oia Toiii fTTpaTi]- 
yovs aTTwAero, ovo' ev ti) elpr^vi) (Tvy^cupr^dev TTacrOevTMV 
vfxSiV €\€L «PiAiTTTros, dAAa 6ia tovtovs d7ro'AojAe kul tjjv 
TovTOiv b(opoboKLav. civ TOLVVV TttVTa ijiev (})€vyih TrXava 8e 
[449] Kal TTciVTa /i.dAAov Aey?/, eKciVws avTov bexecrOe. ' ov 5 
(TTpaTriyM bLKa^opev, ov Trepl tovtcuv KpCveL. p.i] Aey' ei tls 
aLTLOs €(ttl Kal dAAos tov cpoiKecDV okiOpov, dAA' ws ov (tv 
alTLos bel^ov. tl ovv, et tl Ar^ixocrOevrjs rjOLKei, vvv Ae'yeis, 
dAA' ov)(^ oTe rd? evOvvas ebCbov KaTrjyopeLS ; bC avTo yap el 

336 TOVT^ aTToKcaXevaL bLKaLOS. p-rj Aey' ws KaXov eiprivri, ixrib' 10 
0)5 (rvix(f)epov' ovbels yap airtdrat ae tov iTOLT](ra(T6aL rtiv 
TTokLV elpyiviiv dAA' ws ovk aifrxpd Kat eTTOveibL^TTos, koll 
7ro'AA' vcTTepov e^riTTaTrnieOa, Ka\ iTavT aiT(j)keTo, TavTa keye. 
TovToov yap aiTdvTcov ripi.lv atrtos' (tv de'6et£at. Kal tl bri 
//e'x/3t 1'vvl Tov TO. TOLavTa TTeiTOLriKOT eTTaLvels; ' av ovto) 15 
(f>vk(XTTriT^ avTov, ov\ e^et rt Ae'y?/, dAAd ttiv dAAcos evTav6 
eTTapeZ T-qv (f)(i)vriv Kal 7Te(f)0)va(TKriKa)S ecTTaL. 

337 KatTot Kat Trept Trjs (f^o^vrjs icrco? etTrety avdyKri' iTavv yap 
ixeya Kal eTTL TavTri (f^povelv avTov aKovo), ws Ka6vTTOKpLVov- 
ixevov vpds. epol be 5oKetr' dTOTT(oTaTov dTTavTOiv dv TTOLrjrraL, 20 
et, 6t€ pev rd QverrTov Kal Tcav eTTi TpoCq KaK r)yo)VL(eTo, 
e^ejBdkkeT avTov Kal e^ecTvpLTTeT eK tS)v 6edTpo)v Kal povov 
ov KaTekeve6' ovrcos toore rekevTwvTa tov TpLTayo)VL(TTelv 
aTToa-TrjvaL, eTreto?/ 8' ovk em Trjs cTKiivrjs, dAA' iv rots kolvoIs 
Kal ixeylcTTOLS tt]s iTokeoos TTpdyixa^TL pvpC etpyaa-TaL KaKa, 25 

338 TrivLKav6' o)S KaAoi' (f>6eyyopev(o TTpo(reyoLTe. pribap&s' 
pribev vjuets dj3ekTepov Trd^r/re, dAAd Aoyt^err^' ort 8et 
KiipvKa /jtey dv 8oKt/xd^r/re, ev(f)0)Vov (TKOiTelv, TTpecrfievTriv be 
Ka\ tS)V kolvS)V d^LovvTa tl irpdTTeLV blKaLov Ka\ (f)p6vriix 

2 ovS' 4v S L A B O : ovSev F Q ovSe ante iriiaeevruiv add. A 

7 (Tv oXtios S A : (TvvaLTios L : av rrvvaiTMS vulg. 8 il post aXrios 

(vel (Tuj/aiTios) add. LFQYO: om. SA lo 7; elp-fivn LA 

II iroiTJaai A 19 Ka6uiroKpiv6/j.evov A 28 ci;(^aii'oi' S L vulg. : 

*t tvcpaivos P al. xix] nEPI TH2 nAPAnPE2BEIA2 [450] 

€')(ov&' VTTcp fj.€v v/xwy fJ-^yo., TTpos 8' v/jLas IfTOv, utaTTep eyco [45^] 
<J>tAi7r7roy ix€V ovk kQavp.a(Ta, tovs 8' aix/^aAcorous kdavjxaa-a, 
icruiaa, ovh\v inrecTTetXdixriV' ovtos 8' kKiivov pikv irpov- 
KaktvbuTO, Tovs TTaiavas fjhev, vp.S)v 8' VTTepopq. '4ti towvv 339 

5 oray p.ev ihriTe ^eti^oVr/r' rj €V(f)(ovLav ij tl twv aXAcov t5>v 
TOiovTwv ayaOSiv €tt\ xpi](rTov Kal (JhKotlixov yeyevrip.ivov 
dvOpcoTTOv, a-vyxaCpetv Kal (rvvacTKelv TrdvTas ^ei* koivov ydp 
vjjuv TTacTi TOLS dWois TOVT^ dyaOov yiyveTaL' oTav 8' eTTt 
bojpoboKov Kal TTOvripov Kal TravTos tJttovos krip.iJ.aTos, diTO' 

10 KkeCeLV Kal iTLKp&s Kal ivavTL(os aKoveLV, ws TTOvripCa bvvd- 
ixeois bo^av evpoixivri Trap' vp.S)V eTrt ttji; ttoKlv icrTLV. opaTe 340 
8', d(f)' S>v ovTos evboKLiiel TTrikUa Ty 7ro'Aet TTepticrTriKe 
TTpdyp.aTa. al ixev Toivvv aAAat bvvd[j.eLs eTrtetKws etcrty 
avTdpKds, 17 8e tov keyeLV, av Ta Trap' vix&v tS)v dKovovTOJV 

15 dvTLO-Tfj, bLaKOTTTeTaL. OVT(OS OVV aKOVeTe TOVTOV Ot)S TTOvripov 

Kal b^opoboKov Kal ov8' ortoCi' ipovvTos dkrjdes. 

"Ort 8' ov jxovov KaTa Takka, dkka Kal Ta TTpos avTov 341 
Tov ^LkiTTTTov TTpdyjxaTa TTavTaxcos crvp.(f)4peL tovtov eaAco- 
Kevai, Oedcraa-Oi. eire ydp ij^eL ttot ets dvdyKr^v tG)V 

20 bLKaL(ov TL TTOLelv Trj TTokeL, Tov TpoTTOv ixeTa6rja-eTaL' vvv 
fxkv yap ^pr^TaL tovs iTokkovs i^aiTaT&v okCyovs OepaireveLV, 
dv 8e TovTovs aTroAcoAoVay TrvOriTaL, vp.LV rots TTokkols Kal 
7TdvT(ov KvpCoLS Ta koLTTa TTOLelv liovkiicreTaL. etr' eTrt Tijs 342 
avTrjs ijaiTep vvv i^ova-Cas Kal daekyeCas ixevel, tovs otlovv 

25 dv iK€LV(o TTOLriaavTas dvijpriKOTes e/c Trjs 7ro'Aeco? eaeade, dv 
TovTovs dvikriTV d\ ydp ol6p.evoi bCKr^v V(f)i^€LV TOLavT* 
iirpa^av, tovtovs, dv Ta ■nap' vixojv avTOLS i^peOfj, tl ouade [45l] 

I /X6)/ ante v/j.uii' om. SLYO : add. vulg. 2 f6av/j.a(ra SYO 

fiavfxdffas L vulg. : otn. A : secl. Cobet 3 irpovKaAipSe^To Cobet 

npovKvAivSdTo codd. 4 Kal ante tovs om. S' solus v-jrepopai S 

uTTfpfwpa L vulg. S yp. : vtrepwpai Y O 5 tcDi/ &Wctii' om. P al. 

7 (Tvva(TKe7v] (Xvvav^etv Richards 12 TTTjAtKo] T]\iKa A 18 nav- 

Taxas S YO : ■KavTaxov L vulg. S -yp. 21 ppTjroi S A : npoppTiTai L 

vulg. 25 TTOtricTavTas A al. : iroffirrovTas S L vulg. 26 ot 

S L Y O : ei vulg. 27 ec^efl^ S L Y O : o<^e07? vulg. [45il All.MO^iORNOT:;: n.T. riAI'AnPE:i:BKlA2 [xix 

TTOUiaav; ttoiov KvOvKpdTrj, ■nolov Aarrdivr], tiv ov\ vinp- 
343 jSaXeicrdaL TTpoboTrjv; Tiva o' ov TrdvTcov tu>v dX.Ko}v X^ipo) 
t:oXCti]v VTTap^etv, opwvTa rots ixkv diTavTa ■n^irpaKom. \pr)- 
liaTa, ho^av, d(f)0piJLJ]v ti]v f^cAiTTTrou ^(vmv TTfpiovrrav, rois 
8e biKaiOvs re TTapiyovrnv kavTov^i Kal TTpocTavrjKoiKoai xpr]- 5 
fxaTa TTpaynaTa, aTrex^ftas, (f)66vov irepLovTa -nap (vlojv; 
fxi]haiJ.MS' ovT€ yap Trpbs bo^av ovt€ iTpos cvrrelSftav oi/re 
TTpos arr(pak(Lav ovt€ irpos aAA' ovhkv Vfxlv (rvfxcf)ip€L tovtov 
a(f)€LvaL, dWd rt/xcopjjfra/xerous TTapdbetyfxa TTOLTjcraL TTacrL, 
Kal TOLS TTokLTaLS Kal Tols dWoLS "EkXi]crLV. 10 

In S subscriptum 

nEPI TH2 nAPAnPE2BEIA2 

xxxhhGIaaa 


ANTEBAH (i. e. avTe$\ridi]) OXFORD 
CLASSICAL TEXTS Tlie prices given of copies on ordinary paper are for copies bound 

in limp cloth ; uncut copies may be had in paper covers at 6d. less 

per vohime (Is. less for those priced from 6s. in cloth). 

All vohimes are also on sale interleaved with writing-paper and 
bound in stout cloth ; prices in square brackets January 1911 HENRY FROWDE 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 

LONDON, EDINBURGH, NEW YORK, TORONTO AND 

MELBOURNE Greek 

AeSChyluS. A. Sidgwick. Ss. nd. [7s. 6(1.]. (India paper, 4s. 6d.) 
AntoninUS. J. H. Leopolu. Ss. [5s. Od.]. (India paper, 4s.) 
ApolloniuS RhodiuS. R. C. Seaton. Ss. [.5s. 6d.]. (India paper, is.) 

AristophaneS. F. W. Hall, W. M. Geldakt. (India paper, 8s. 6d.) 

I. Ach., Eq., Nub., Vesp., Pax, Aves. 3s. 6d. [7s. 6d.] (India paper, 

4s. 6d.) 

II. Lys.. Thesm., Ran., Eccl., Plut., fr. 3s. 6d. [7s. 6d.] (Indiapapcr, 

4s. 6d.) 

Bucolici Graeci. U. von Wilamowitz-Moellendorff. 3s. [7s.] 
(India paper, 4s.) 

Demosthenes. s. h. Butcheh. 

I. Orationes I-XIX. 4s. 6d. [8s. 6d.] II. i. Orationes XX-XXVI. 
3s. 6d. [7s. 6d.] Together on India paper, 12s. 6d. 

EuripideS. Gh.bebt Mubray. (India paper, I-III, 12s. 6d. ; I-II, 9s. ; 

III, 4s. 6d.) 

I. Cyc, Alc, Med., Heracl., Hip., Andr., Hec 3s. 6d. [7s. 6d.] 
II. Suppl., Herc, lon, Tro., El., I. T. 3s. 6d. [7s. 6d.l 
III. Hel., Phoen., Or., Bacch., Iph. Aul., Rh. 3s. 6d. [7s. 6d.] 

Hellenica Oxyrhynchia cum Theopompi et Cratippi fragmentis. 
B. P. Grenfell, A. S. HuNT. 4s. 6d. 

HerodotuS. K. Hude. (India paper, 12s. 6d.) 

Vol. I ,Books I-IV). 4s. 6d. [lOs.] Vol. II (Books V-IX). 4s. 6d. [lOs.] 

Homer, Ss. per volume. [5s. 6d, per volume.] 

Ihad. (Vols. I and II.) D. B. Monro, T. W. Allen. (India paper, 7s.) 

OdySSey. (Vols. III and IV.) T. W. Allen. (India paper, 6s.) 

Hyperides. F. G. Kenyon. 3s. ed. 

LonginUS. A. O. Prickard. 2s. 6d. 

X lato. J. Bubnet. Vols. I-III, 6s. each [12s. each] (India paper, 7s. 
each). Vol. IV. 7s. [14s.] (India paper, 8s. 6d.) Vol. V. 8s. [16s.] 
(India paper, lOs. 6d,) 

I. Euth., Apol., Crit., Ph. ; Crat., Tht., Soph,, Polit. 

II. Par., Phil., Symp., Phdr. ; Alc I, II, Hipp., Am. 

III. Thg., Chrm., Lch., Lys. ; Euthd., Prot., Gorg., Men. ; Hipp. raa., 

mi., lo, Menex. 

IV. Clit., Rep., Tim., Critias. Also Republic, separately, 6s. [12s.] ; on 

quarto writing-paper, lOs. 6d. 
V. Part i. Minos, Leges 1-VIII ; Part ii. Leges IX-XII, Epinomis, 

Epistulae. Definitiones, Spuria. 
Pirst and fifth tetralogies separately, paper covers, 2s. each. 
Apology and Meno separately. paper covers, 2s. 

Theophrasti Characteres. h. Diels. ss. ed. 

ThucydideS. H. Stuabt Jones. (India paper, 8s. 6d.) 

I. *Books 1-4. II. Books 5-8. 3s. 6d. each. [7s. 6d. each.] 

Xenophon. E. C. Mabchant. Vols. I-in. (India paper, ]2s. 6d.) 
I. Historia Graeca. 3s. [7s.] 
II. Libri Socratici. 3s. 6d. [7s. 6d.] 

III. Anabasis. 3s. [7s.l 

IV. Cyropaedia. 3s. Cd. [7s. 6d.] Latin 

Asconius. a. c. Clark. ss. ed. [es.] 

Caesar, Commentarii. R. L. a. Du Pontet. (india paper, 7s.) 

Bellura Gallicum. 2s. 6d. [6s.] Bellum Civile. 3s. [7s.] 

CatulluS, R. Ellis. 2s. 6d. [5s.] (With Tibullus and Propertius, on 
India paper, 8s. 6d.) 

CicerO, Epistulae. L. C. Purser. (India paper, 21s.) 

I. Epp. ad Fam. 6s. [12s.] ; II. ad Att., Pars i (1-8), Pars ii (9-16), 4s. 6d. 
each [8s. 6d. each] ; III. ad Q. F., ad M. Brut., Fragm. 3s. [5s. 6d.] 

Orationes. (Rosc. Am. etc, MII. etc, Verrinae, India paper, 

18s. 6d.) 
Rosc. Am., I. Pomp., CIu., Cat., Mur.,Cael. A. C. Clark. 3s. [7s.] 
Pro Milone, Caesarianae, Philippicae. A. C. Clark. 3s. [7s.] 
Verrinae. W. Peterson. 4s. [8s.] 
Quinct., Rosc Com., Caec, Leg. Agr., Rab. perduell., Flacc, Pis., 

Rab. Post. A. C. Clark. 3s. [7s.] 
Post Red., De Domo, Har. Resp., Sest., Vat., Prov. Cons., Balb. 

W. Peterson. [In the press.] 

Tul].,Font., Sull., Arch., Planc.,Scaur. A. C. Clark. [Inthepress] 

Rhetorica. A. S. Wilkins. (Indla paper, 7s. 6d.) 

I. De Oratore. 3s. [?s.] II. Brutus, etc. 3s. 6d. [7s. 6d.] 

Horace. E. C. Wickham. Ss. [Ss. 6d.] (Indla paper, 4s. 6d.) 

LucretiuS. C. Bailey. Ss. [5s. 6d.] (India paper, 4s.) 

Martial. W. M. Lindsay. 6s. [12s.] (India paper, 7s. 6d.) 

NepOS. E. O. WiNSTEDT. 2s. [4s. 6d.] 

PersiuS and Juvenal. S. G. Owen. 3s. [Ss. ed.] (Indla paper, 4s.) 

PlautUS. W. M. LiNDSAY. (India paper, 16s.) 

I, Amph. — Merc II. Miles — fragm. 6s. each [13s. 6d. each.] 

PropertiuS. J. S. Phillimore. Ss. [Ss. ed.] (Indlapaper, seeCatulIus.) 

StatlUS. (Complete on India paper, lOs. 6d.) 

Silvae, J. S. Phillimore. 3s. 6d. [fis.] 

Thebais and Achilleis. h. w. Garrod. es. [i2s.] 
Tacitus, Opera Minora. h. Furneaux. 2s. [4s. ed.] 

AnnaleS. C. D. Fisher. 6s. [12s.] (India paper, 7s.) 

Historiae. c. D. Fisher. 4s. [7s. 6d.] 

Terence. R. Y. Tyrrell. 3s. 6d. [7s. 6d.] (Indlapaper, 5s.) 
TibulluS. J. P. PosTGATE. 2s. [4s. 6d.] (India paper, see Catullus.) 
Vergil. F. A. HiRTZEL. 3s. 6d. [8s. 6d.] (India paper, 4s. 6d.) 

Appendix V^ergiliana. r. Ellis. 4s. O Bl<HDis^ DePT. jiiN se mi PA 


Demosthenes 


3949 


Crationes 


A2 


V. 1 


1903 
v.l 

J y 
PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY mmfBmm